De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

of 17 /17
D E TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected] Terugtreding Jaargang 77 nr. 6 24 oktober 2010 Voorzier M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 E: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 E: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 E: [email protected] Jeugdcommissie vacant Contribue-donae RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Kannebeheerder vacant Redace clubblad M.E. Post E: [email protected] Alle correspondene betreffende de ledenadministrae sturen naar: sv Diemen Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD sv Diemen van de voorzitter Ik ben in 1953 lid geworden van uw vereniging op de leeſtijd van 10 jaar (eerder kon niet) en ben dus nu 57 jaar lid waarvan ik 45 jaar als acef lid heb gespeeld. Hoewel ik een aardig balletje kon trappen heb ik nooit de top bij onze vereniging behaald. Via de jeugd naar zondag-senioren en daarna naar de zaterdag. Vooral de laatste jaren waren een sociaal gebeuren waaraan ik zo- veel vreugde heb beleefd, dat ik vond dat ik daarvoor iets terug moest doen aan de vereniging. Via diverse commissies en bestuurs- funces (bestuurslid, penningmeester, voorzier). De laatste jaren zit ik helaas in de hoek waar de medische klappen vallen en is mijn gezondheidstoestand van dien aard dat het mij onmogelijk is mijn funce van voorzier nog langer uit te oefenen. Herniaope- rae (2004), neusoperae (2006), longoperae (2008), aneurysma (2009). Tussenjdse controles vielen steeds posief uit en het viel mij dan ook koud op mijn dak dat er recentelijk uitzaaiingen van tumoren in mijn hersenen werden geconstateerd, die mijn bewe- gingsapparaat ernsg verstoorden. Er valt geen verbetering in mijn toestand te verwachten en daarom zie ik mij genoodzaakt als voorzier terug te treden op de Algemene Ledenvergadering van 8 november a.s. Ik dank alle medebestuursleden en leden voor de steun die ik heb mogen ondervinden en hoop dat er snel een opvolger voor mij wordt gevonden voor de connuïteit van onze vereniging. Ook dank aan de degenen die hun belangstelling laten blijken jdens mijn ziekte, dit wordt door mij zeer op prijs gesteld. Het gaat u allen goed. Fred Lunstroo

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

Page 1: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

   DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected]

Terugtreding

Jaargang 77 nr. 6   24 oktober 2010

VoorzitterM.F. Lunstroo

tel. 020-6992020E: [email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

tel. 020- 6951294E: [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

tel. 020-6004332E: [email protected]

Jeugdcommissievacant

Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerdervacant

Redactie clubblad M.E. Post

E: [email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD sv Diemen

van de voorzitter

Ik ben in 1953 lid geworden van uw vereniging op de leeftijd van 10 jaar (eerder kon niet) en ben dus nu 57 jaar lid waarvan ik 45 jaar als actief lid heb gespeeld. Hoewel ik een aardig balletje kon trappen heb ik nooit de top bij onze vereniging behaald. Via de jeugd naar zondag-senioren en daarna naar de zaterdag.Vooral de laatste jaren waren een sociaal gebeuren waaraan ik zo-veel vreugde heb beleefd, dat ik vond dat ik daarvoor iets terug moest doen aan de vereniging. Via diverse commissies en bestuurs-functies (bestuurslid, penningmeester, voorzitter).

De laatste jaren zit ik helaas in de hoek waar de medische klappen vallen en is mijn gezondheidstoestand van dien aard dat het mij onmogelijk is mijn functie van voorzitter nog langer uit te oefenen. Herniaope-ratie (2004), neusoperatie (2006), longoperatie (2008), aneurysma (2009). Tussentijdse controles vielen steeds positief uit en het viel mij dan ook koud op mijn dak dat er recentelijk uitzaaiingen van tumoren in mijn hersenen werden geconstateerd, die mijn bewe-gingsapparaat ernstig verstoorden.Er valt geen verbetering in mijn toestand te verwachten en daarom zie ik mij genoodzaakt als voorzitter terug te treden op de Algemene Ledenvergadering van 8 november a.s.

Ik dank alle medebestuursleden en leden voor de steun die ik heb mogen ondervinden en hoop dat er snel een opvolger voor mij wordt gevonden voor de continuïteit van onze vereniging. Ook dank aan de degenen die hun belangstelling laten blijken tijdens mijn ziekte, dit wordt door mij zeer op prijs gesteld. Het gaat u allen goed.

Fred Lunstroo

Page 2: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

  nr. 6  24 oktober 2010 2 svDiemen DeTreffer

Goed geregeld door RSBS

Hypotheekrentes nu v.a.

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken.

2e hypotheek tot € 100.000,-

zonder dekking/taxatie.

Belastingaangifte v.a. € 24,95.

RROuddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

www.rsbs.nl

Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

Direct persoonlijk contact met gekwalifi ceerde fi nancieel adviseurs.

Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

Vrijblijvend en kosteloos advies!

Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

3,9%

6,9%nuv.a.

5,9%nuv.a.

www.rsbs.nl

RSBS adv Stadsgids.indd 1 20-05-2008 10:17:05

Page 3: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

  nr. 6  24 oktober 2010 3 svDiemen DeTreffer

Algemene Ledenvergadering van sv DiemenOp 8 november 2010.

Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw.Toegang tot de vergadering hebben leden, ondersteunende leden en zij die betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging, zoals teamleiders. Sponsoren zijn van harte welkom maar hebben geen stemrecht of het recht om het woord te voeren.

Agenda

1.  Opening.2.  Mededelingen.3.  Ingekomen stukken.4.  Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 november 2009.5.   Jaarverslag van de secretaris.In de ledenvergadering van 29 november 2004 is besloten in het vervolg geen samenvattend jaarverslag van de secretaris meer te maken gelet op de verslagen in de Treffer van de verschillende afdelingen en commis-sies. Deze verslagen zijn op de website www.Diemen.nl geplaatst. 6.  Financiën. a. Vaststelling van de jaarrekening 2009/2010 b. Vaststelling van de begroting 2010/2011 c. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit de heren F.M. Scheffers, P. Oomstee, G. Hibbel, reservelid J. Cousin. d. Benoeming van de kascontrolecommissie In de statuten staat aangegeven dat tevens een reservelid moet worden benoemd.7.  Bevestiging van de vaststelling van de contributie.In het verleden is door de Algemene Ledenvergadering aan het Bestuur het mandaat verleend om de contri-buties gedurende een jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de index voor de kosten van levensonderhoud (CPI Totaal, alle huishoudens: 100 = 2006 afgerond op een geheel percentage naar bo-ven. Het indexcijfer voor 2009 = 105,4 wat een stijging van 1,19% betekent en dat werd afgerond naar 2%. Het bestuur heeft besloten om de contributie voor zaalvoetbal te verlagen naar € 148,- en de combinatie veld- en zaalvoetbal naar € 245,-8.   Huldiging jubilarissen.

9.   Pauze.10.  Bestuursverkiezing.Voorzitter M.F. (Fred) Lunstroo heeft medegedeeld dat hij vanwege zijn ernstige gezondheidstoestand heden zal aftreden als voorzitter. Dit is een groot verlies voor Diemen. Het bestuurslid P.P. (Peter) van Rooij, secre-taris, is aftredend volgens rooster. Hij stelt zich herkiesbaar. Ook formeel aftredend is het bestuurslid Kantine-zaken. Dit is op dit moment een vacature. We zijn er in geslaagd een opvolger te vinden voor het tussentijds afgetreden bestuurslid Kantinezaken, de heer Tom Stellingwerff. Het bestuur stelt hierbij de heer M.C. (Marc) Bekker kandidaat voor de functie bestuurslid Kantinezaken. Het bestuurslid J.J.H.B.(Bart) van Echtelt heeft (zoals in 2009 aangekondigd) eind seizoen 2009-2010 zijn bestuurstaken beëindigd. De heer M.S. (Martien) van der Vegt is conform de besluitvorming in de ALV 2009 hem opgevolgd als bestuurslid Voetbalzaken Zon-dagsenioren. Tjeerd Roelofs vertegenwoordigt de zaalvoetballers. Gelet op de geringe omvang van de zaal-afdeling treedt hij niet toe tot het bestuur. Het is gewenst het bestuur weer aan te vullen met een bestuurslid Voetbalzaken Zaterdagsenioren. Ook bestaat er nog steeds de vacature “bestuurslid jeugd”. De jeugdcommis-sie stuurt wel altijd een (wisselende) vertegenwoordiger naar de bestuursvergaderingen maar deze heeft geen bestuursverantwoordelijkheid en in feite geen stemrecht.(Tegen) Kandidaten kunnen tot een week voor de Algemene Ledenvergadering worden ingediend bij de secretaris.11.  Dankwoord bij afscheid van voorzitter Fred Lunstroo.12.  Bespreking verplichte kantinediensten.Na de open discussie in de vorige ALV over het invoeren van verplichte vrijwilligersdiensten voor de vereniging is in september eindelijk begonnen met deze verplichte taken in de kantine. Deze uit te voeren per team. Het bestuur wil van de vergadering vernemen hoe men dit vindt functioneren en kennis nemen van eventueel be-tere oplossingen.13.  Rondvraag.14.  Sluiting.

Leden hebben het recht voorstellen in het verenigingsbelang in de vergadering op de agenda te doen opnemen maar dienen deze uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij de secretaris in te dienen. Het financiële jaarverslag, de jaarverslagen van de di-verse afdelingen en de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering liggen 2 weken voorafgaande aan de vergadering in de Bestuurskamer ter inzage en zijn (behoudens het financiële jaarverslag) te lezen op de website www.Diemen.nl Desgewenst kan men een exemplaar meenemen.De vergadering zal ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden om 20.00 uur aanvangen.

Page 4: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

  nr. 6  24 oktober 2010 4 svDiemen DeTreffer

Inleveren kopij clubblad!

Het volgende clubblad komt uit op zondag 7 november.U kunt uw verslagen van wedstrijden, gespeeld in het weekend van

30/31 oktober inleveren t/m woensdag 3 november 20.00 uur.Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 6/7 november

kunt u inleveren t/m zondag 7 november, 20.00 uur.Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in.

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail, insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Deze foto werd vorige week zondag genomen tijdens de officiële uitreiking van de kleding en tassen door sponsor Bert Steen van RSBS. Sponsor Bert Steen staat op de achterste rij in het midden naast hem voorzitter Fred Lunstroo.

Page 5: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

  nr. 6  24 oktober 2010 5 svDiemen DeTreffer

  Jeugdtreffer WedstrijdcoördinatorenCoördinator A-junioren Paul Smit [email protected]ördinator B-junioren vacatureCoördinator C-junioren Eric Frederikstadt [email protected]ördinator D-pupillen Pieter Buis [email protected]ördinator E-pupillen Yvonne Ceelie [email protected]ördinator F-pupillen Ed van Bentum [email protected] jeugd Elly Oudshoorn [email protected]

De D1 naar halve finale VTT toernooiPurmerend D1 - sv Diemen D1 1-2 n.v. 13 oktoberVanavond stond de kwartfinale van het VTT toernooi op het programma en mochten we uit bij Purmerend laten zien dat we dit team goed tegenpartij zouden kunnen geven na de eerdere nederlaag in de competi-tie. Beter dan de vorige keer waren we voorbereid en deden we de warming-up. Ook veel beter dan vorige keer stond de organisatie in het veld. Allemaal met de wil voor elkaar te strijden en allemaal met zijn eigen rol goed in het hoofd geprent. We gaven verdedigend niets weg, Purmerend was een taaie tegenstander die goed tegenspel bood. Het ging erg lang gelijk op zonder echt grote doelrijke kansen, maar met wel veel beleving bij iedereen.In de eerste helft geen doelpunten en ook in de tweede helft leek het erop dat een foutje aan de ene kant door de andere partij beslissend zou worden afgestraft. Dat foutje kwam van de scheids die Purmerend ongeveer 8 minuten voor het einde een vrije trap op de rand van de 16 gaf zonder dat er iets aan de hand was. Gezegd moet worden dat de speler van Purmerend de bal heel fraai in de kruising krulde. Voor sv Diemen be-tekende dit dat de rest van de wedstrijd erop of eronder was. Eén op één achterin en volop in de aanval. De corner van Kiki in de allerlaatste minuut werd door Reyza goed ingekopt waardoor de eindstand na de reguliere speeltijd 1-1 was.In het reglement stond dat er twee keer 10 minuten moest worden verlengd. In de eerste helft hiervan was het krachtsverschil weer minimaal, maar was sv Diemen toch wel meer dwingend. De ontknoping kwam nadat we nog eens gedraaid waren. Van achteruit verstuurde Tim een prachtige strakke pass over de grond en lanceerde Jordly die bijna als een raket vanuit zijn eigen verdediging richting doel van Purmerend was opgestegen. Jordly schoot beheerst in en zette sv Diemen op een 2-1 voorsprong. In de allerlaatste minuten kwam Purmerend nog heel dicht bij maar verrichte Ben een goede laatste redding. En dus bekert sv Diemen in dit toernooi door! Een overwinning waar we naar smachtten met zijn allen want er wordt al weken hard gewerkt voor een verdiend resultaat. De weg omhoog is ingezet!

Edwin van den Berg

sv Diemen D1 – Almere City D1 2-3 16 oktoberNa twee goede resultaten gingen we allemaal goed zitten voor een lekker potje tegen Almere City. Eerder daar in de beker net aan verloren met veel kansen voor ons en dus gingen we voor de volle 100%. De wind maakte het goed spelen voor iedereen erg moeilijk, waardoor het vaak wat rommelig was. Jammer genoeg kwam sv Diemen snel op een 1-0 achterstand en moesten we ons terug in de wedstrijd knokken. Dat lukte goed toen de bal snel van achteruit door Jamil, naar Reyza ging die vanaf links voorzette. Jairo

scoorde de verdiende gelijkmaker. Maar nadat we ons zo goed hadden terug-geknokt scoorde Almere weer 1-2 en liepen we weer achter de feiten aan. Ge-lukkig redde Scott nog een bal van de lijn zodat de schade in de rust te overzien was.In de tweede helft hadden we de wind wat meer in de rug. Vanaf de aftrap let-ten we even niet goed op en kon Almere de 3-1 makkelijk scoren. Maar Miguel pakte de bal goed van de aanvaller af en sv Diemen ging meer op zoek naar de gelijkmaker. Deze viel niet en Almere scoorde uiteindelijk wel de 3-1 waarmee het gat groot werd. Hierna werd door sv Diemen vol op de aanval gespeeld en had het lang het beste van het spel. Kiki scoorde de aansluitingstreffer 2-3 na een mooie pass van Denzel en we hadden twee enorme kansen op meer. He-

Page 6: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

  nr. 6  24 oktober 2010 6 svDiemen DeTreffer

laas ging de bal steeds over het doel heen nadat hun keeper kansloos was gepasseerd. Het zat er dus niet in een gelijkspel of meer te halen. Volgende kansen tegen Purmersteyn.Naderhand smaakte de hamburger uitstekend, goed verzorgd door de helpende handjes van ou-ders van de D1. Ook jullie hebben net als je jongens hard gewerkt. Bedankt Dionne, Lilian en Ni-colas.

Edwin van den BergBuitenboys D2 - sv Diemen D4 3-3 16 oktoberNederland kent een poldercultuur. Daarmee bedoelen we doorgaans dat we door samenwerking en over-leg dingen proberen te bereiken. In dit verslag denken we bij poldercultuur aan een straffe wind en de wed-strijd tussen onze D4 en Buitenboys D2 in Almere Buiten. Normaal goed via A1 en A6 te bereiken, maar vanwege de wegwerkzaamheden momenteel op zaterdag filerijdend.De wedstrijd kende een spannend verloop. De Buitenboys wisten onze D4 flink onder druk te zetten, waar-door wij moeilijk konden opbouwen. De na ongeveer 7 minuten mooie gescoorde goal van Lorenzo was ietwat tegen de verhouding en bracht D4 op 0-1. Een spannend moment voor onze goal enkele minuten later leek goed af te lopen, maar de bal kwam helaas terug met 1-1 tot gevolg. Het wedstrijdbeeld met een aanvallend D2 en een moeilijk opbouwend D4 bleef gehandhaafd. Maar toch ook in deze fase een 1-2 dankzij een mooie afgeronde aanval door Robert en kort daarna de 2-2 dankzij een – helaas voor ons – mooi afstandschot welke net via de lat onhoudbaar achter Delano belandde.Na de rust kwamen de Buitenboys met 3-2 voor, maar onze jongens hebben zich goed teruggeknokt met 3-3. Dit dankzij een snelle uitbraak van Lorenzo en afmaken door Robert. Het werd uiteindelijk de eind-stand en met een terugblik op een faire en sportieve wedstrijd gingen we met 1 punt filerijdend terug naar sv Diemen.

René Lammertsen

sv Diemen D5 – TOS/Actief D2 3-0 16 oktoberEn ja daar was ie dan! Op een zeer winderige middag had Peter zijn team op scherp gezet. Minimaal 110% werd er geëist en ook door de jongens van D5 gegeven. Na de eerdere verliespartijen had D5 behoefte aan winst. Iedereen had dat door en ging vandaag de strijd aan ook al was de tegenstander gemiddeld een kop groter en 2e jaars D. Een uitblinker was er eigenlijk niet te noemen, want iedereen speelde goed. Wel hield Sebastiaan ons in beide helften in de race met superreddingen en in de 2e helft zelfs een gestopte penalty.De eerste helft had D5 wind tegen en dat betekende dat de verdediging aan de bak mocht. Timo, Gideon, Max, Thijs en Aravinth/Tim streden om elke meter en hielpen elkaar als het mis dreigde te gaan. Op het middenveld stonden de ‘oudjes’ hun mannetje. Daniel, Koen, Riley en Yves waren fysiek aanwezig en ook in staat om de voorhoede met Nick, Martijn en Wessel te bedienen. Een vloeiende combinatie leidde tot de 1-0 door Martijn.Na rust had D5 de wind mee en volgden de vloeiende combinaties elkaar in snel tempo op. Daniel gooide halverwege de 2e helft de wedstrijd op slot door met een afstandschot de 2-0 te maken. Ook al probeerde TOS/Actief D2 nog te scoren. De verdediging stond als een huis en hield goed stand. Ook al wisselden sommige D5 spelers van verdediging naar aanval en andersom, het maakte allemaal niet uit. Een minuut voor tijd maakte Daniel er zelfs 3-0 van. Dit D5 was vandaag niet te verslaan. Jongens, gefeliciteerd. Jullie hebben deze winst helemaal zelf verdiend. Strijd, fysiek voetbal en de wil om te winnen bleken de sleu-tel tot de winst. Het was een zeer verdiende overwinning. Dino bedankt voor het fluiten!

Marten

sv Diemen E1 – Swift E1 6-3 16 oktoberKoud, een mager zonnetje en een harde tegenwind; zo begon de wedstrijd. De wind was eigenlijk een

extra tegenstander en jullie vonden het duidelijk lastig. Lange ballen werden afgeremd door de wind; de bal rolde ook niet zo makkelijk naar je toe, de bal moest vaker ́ gehaald´ worden. Desondanks lieten jullie je niet uit het veld slaan en bleven jullie op het doel van Swift afgaan. Maar pas na een kwartier spelen, werd alle inzet beloond. Raymond kreeg een afvallende bal voor zijn voeten en hij schoot laag en hard het 1e doelpunt binnen. Het ging daarna redelijk gelijk op en Swift kon voor de rust toch de gelijkmaker maken.De rust deed jullie zeer goed want ruim binnen 10 minuten scoorden jullie er 4 na elkaar!

Quinten schoot zo hard dat de keeper weer losliet. Zaid strafte dit onmiddellijk af en tikte de 2-1. Bart geeft een mooie pass op Quinten die een tegenspeler uitspeelt en de bal teruglegt op Mees. Deze schiet zeer bedaard de 3-1. Een mooi afstandsschot door Zaid zette sv Diemen op 4-1. Shaquille passeert met grote passen en schijnbewegingen een paar tegenspelers en maakt 5-1. Swift was even helemaal in de war, maar liet zich niet overdonderen en zette alles op alles. Mooi verdedigingswerk en goed keeperswerk van Roni kon niet voorkomen dat Swift toch nog scoorde (5-2). Even later geeft Quinten een slinkse bal naar

Page 7: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

  nr. 6  24 oktober 2010 7 svDiemen DeTreffer

Zaid die goed doorloopt en de keeper verrast (6-2). Vlak voor het eind voert Swift een mooie aanval uit waardoor de eindstand op 6-3 komt te staan.Het was weer leuk om naar jullie te kijken. Jullie wisselen snel “tik-werk” en individuele acties af met prach-tige lange ballen vanuit achteren door Twan, Gerlison en Bart. Echt team-werk mannen.

Judith

AFC E3 - sv Diemen E3 5-2 16 oktober In deze wedstrijd tegen AFC E3 zet sv Diemen vanaf het eerste fluitsignaal de tegenstander meteen onder druk. Iedereen speelt keurig vanuit zijn positie en de bal wordt beheerst rondgespeeld. Na vier minuten komt de eerste kans op de voorsprong. De bal wordt snel vanuit de achterhoede naar de aanvallers ge-bracht maar Bradley ziet zijn schot gestopt worden door de keeper van AFC (een oud sv Diemen speler). Het spel van de E3 wordt steeds beter en de tegenstander wordt vakkundig door onze verdedigers Justin, Milco en Jason uit de buurt van onze keeper gehouden. Een paar schoten die doorkomen worden vakkundig door Miles gestopt. In gedachten gaan de supporters terug naar de wedstrijd van Nederland-Zweden en zien bepaalde overeenkomsten. Het lijkt wel of onze jongens stiekem de tactische bespreking van Bert van Marwijk hebben gevolgd. Helaas wordt het goede spel niet beloond met doelpunten, doelpogingen van o.a. Riley, Devin en Mats gaan net naast of de keeper staat in de weg. In de vierentwintigste minuut gebeurt het onver-mijdelijke; de eerste echte kans voor AFC wordt omgezet in een voorsprong. Met-een vanaf de aftrap zet sv Diemen weer druk op de tegenstander en verdient een vrije trap. Met een prachtige uithaal jaagt Milco de bal in de kruising. Helaas is de vreugde van korte duur als AFC vanaf de aftrap meteen de aanval kiest; 2-1. Door een scheidsrechterlijke dwaling weet AFC in de dertigste minuut uit een voorzet, van achter de achterlijn, zelfs de 3-1 als ruststand op het scorebord te krijgen. In de eerste 8 minuten van de tweede helft volgen zelfs de 4-1 en de 5-1. Daarna weet sv Diemen zich weer te herstellen en geeft weinig kansen meer weg. Het goede spel van de eerste helft en het harde werken wordt beloond met de 5-2 in de laatste minuut. Ondanks het verlies hebben jullie een TOP wedstrijd gespeeld!

Nereo Schotte

sv Diemen E7 - IJburg E3 1-10 16 oktoberAfgelopen zaterdag moesten we thuis tegen IJburg AFC E3. In eerste instantie dachten we dat wordt een gelijke wedstrijd, maar na 10 minuten hadden we helaas al twee doelpunten tegen. Nog niets aan de hand, maar onze blauwbloezen lieten snel hun koppie hangen en er volgden nog een paar doelpunten tegen. Maar daar was opeens onze kans. Als volleerd voetballers schoot Rony de bal naar Garo en hij gaf een pracht voorzet aan Amis, die het perfect afmaakte. Wat een samenwerking, wat een aanval!Zie je, jullie kunnen het wel! We moeten nog werken aan de verdediging, maar moet toch zeggen dat de man van de matchtitel deze week naar onze keeper gaat. Milan goed bezig, ga zo door! We verloren uit-eindelijk met 10-1, waar zal die AFC toch voor staan, hebben ze stiekem een lijntje met Ajax?

Tessa

sv Diemen E8 – de Meer E4 4-1 16 oktoberZaterdag 16 oktober jl. stond de wedstrijd sv Diemen E8 – de Meer E4 op het programma. Nordin en Be-noit van sv Diemen E8 namen om 11.15 de aftrap. Na de laatst verloren wedstrijd zetten de voetballers van de E8 direct druk. De verdedigers van de Meer werden meteen zenuwachtig. De eerste grote kans was voor Nani. Helaas, die werd niet benut. De bal afgeven aan Jelle was wellicht beter geweest, die stond ook in scoringspositie. Diemen E8 ging in de eerste helft voorvarend verder op jacht naar een doelpunt, maar voor de rust werd er niet gescoord.

Kort na de rust scoorde David met een geweldig afstandsschot de 1-0 binnen. Drie minuten hierna schoot Jelle rakelings over. Diemen E8 bleef het proberen om de voorsprong verder uit te bou-wen. Het was Nordin die via het passeren van een paar tegenstanders de 2-0 aantekende.

De Meer leek geklopt toen Benoit de stand op 3-0 bracht. Balverlies in de verdediging van sv Diemen bracht de Meer terug in de wedstrijd. De Meer kreeg hierna nog meer kansen

maar het resulteerde niet in doelpunten. Kort voor het einde bracht Jelle de winnende stand op het scorebord, 4-1. Het was een verdiende overwinning.

In deze wedstrijd maakte de leider van de E8, Eddy, zijn debuut als scheidsrechter. Hij liet een voortreffelijke indruk achter. 

Moeder van Jelle

Page 8: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

  nr. 6  24 oktober 2010 8 svDiemen DeTreffer

Voetbalprogramma in de weekenden van de herfstvakantie(23/24 oktober en 30/31 oktober)

Van 25 oktober t/m 29 oktober is het herfstvakantie in onze regio. Hou er aub re-kening mee dat in het tweede weekend van de herfstvakantie (30/31 oktober) een competitie-programma gepland staat. Het 1e weekend (23/24 oktober)  is gere-serveerd voor beker- en inhaalwedstrijden en zal er een beperkt aantal wedstrij-den zijn. Mocht u nu al weten dat uw kind een van deze weekenden afwezig is, meldt dit dan zo snel mogelijk bij de leider van het team. Die kan er dan rekening mee houden en eventueel spelers lenen bij andere teams.

Elly Oudshoornwedstrijdsecretariaat jeugd sv Diemen

Volewijckers E2 - sv Diemen E9 1-4 16 oktoberOok deze wedstrijd werd er weer goed samen gespeeld door de E9. Gaandeweg de eerste helft werd dui-delijk dat de E9 de betere ploeg was. Aanvallend ging het prima, zowel via de flanken als door het midden.Sagar en Matthijs deden achterin goed verdedigend werk, waardoor de tegenstanders niet veel kansen kregen. De kansen die zij wel kregen gingen er niet in dankzij goed keeperswerk van Alexander. Zo kon-den we dan ook de nul houden achterin, en voorin op zoek gaan naar de doelpunten. Er waren scorings-kansen voor iedereen, de bal ging op de paal/lat/voorlangs, er gebeurde van alles voor het doel. Helaas hadden we niet zoveel geluk bij het afmaken van de kansen. Hierdoor bleef het slechts bij een 0-1 rust-stand na een mooi doelpunt van Moos.In de tweede helft werden de posities beter bezet. Zo kon de E9 met mooie combinaties blijven aanval-len en kon Moos nog twee keer scoren. Pas bij deze 0-3 voorsprong kon de tegenstander een doelpuntje scoren. Maar echt spannend werd het niet meer, ook niet nadat Sagar een publiekswissel kreeg, want Nassim scoorde kort daarna de 1-4 na een corner. Jongens, ik heb weer genoten van de wedstrijd en van harte gefeliciteerd met de verdiende overwinning. Ik denk overigens wel dat de strafschoppen veel beter kunnen, dus we gaan weer oefenen op die gevulde-koek-penalty.

Rick

Volewijckers F2- sv Diemen F3 0-6 16 oktoberOp naar Amsterdam Noord vandaag, helaas zonder Tim die ziek was. We hopen dat je er de volgende wedstrijd weer bij bent! Het begon allemaal een beetje rommelig, met wel veel kansen voor sv Diemen, maar de eerste 10 minuten wilde het niet lukken te scoren. Na een goeie snelle uittrap van Donny, dribbelde Christiaan snel door en schoot de bal heel hard het net in 0-1 voor sv Diemen. Al heel snel daarna scoorde Pelle met een afstandschot de 0-2 en hij herhaalde dat een paar minuten later nog een keer. Zo werd het 0-3 voor de rust.Na de rust maakte Yannick een heel mooi doelpunt en ook Yaron pikte zijn doelpuntje mee, na een goeie voorzet van Kaj. Het werd daarna ook nog 0-6 door een eigen doelpunt van de Volewijckers. Onze verdedigers en niet te vergeten de keeper (weer zo’n fantas-tische redding vandaag!) hielden heel knap de 0. Volgende week geen wedstrijd, 30 oktober gaan we er weer voor!

Petra Brinkhof

sv Diemen F5 – IJburg F3 1 - 2 16 oktoberDit was een wedstrijd voor beide teams om aansluiting te houden met de koplopers. Bij aanvang van de wedstrijd werd er bij onze blauwbloezen nog even geïnformeerd waar onze trouwe aanhang was geble-ven, want het beruchte supportersvak was nog geheel leeg. Als snel werd duidelijk dat deze groep zich in de kantine ophield onder het genot van een warm bakkie. Dan toch maar vast beginnen. Na enkele minu-ten wist Brandon de doelman te passeren maar zag tot zijn ontzetting dat de bal door een verdediger van IJburg van de lijn werd gehaald. Onze blauwbloezen bleven druk geven maar steeds stond de keeper in de weg. Vlak voor rust een vrije trap. Snel werd op dat moment reserve Dylan B. ingezet om zijn bekende kanonskogel af te vuren. Ondanks de bal snoeihard werd ingeschoten wist de doelman ook deze pegel te keren, al moest hij wel de gehele rust zijn handen in het ijs leggen om deze af te laten koelen.

Page 9: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

  nr. 6  24 oktober 2010 9 svDiemen DeTreffer

Vandalisme

Helaas hebben wij de afgelopen week last gehad van een vandaal/en, die het nodig vond om de badkamerdeur van kleedkamer 3 te vernielen. Het is gebeurd op een van de trainingsdagen/avonden, dus is het waarschijnlijk een lid van sv sv Diemen ge-weest. Wat er precies gebeurd is en door wie willen wij graag weten.

Bram/Abdell

Met korting naar Nederland TurkijeHet Nederlands elftal speelt op woensdag 17 november 2010 een vriendschappelijke wedstrijd tegen Turkije. In de Amsterdam ArenA te Amsterdam wordt om 20.30 uur afgetrapt. Het stadion is vanaf 18.30 uur geopend.Graag biedt de KNVB West I alle jeugdleden (t/m 14 jaar) van haar verenigingen de mogelijkheid deze wedstrijd te bezoeken tegen een gereduceerd tarief. Bij een be-stelling van minimaal 10 kaarten (maximaal 50) is de prijs € 12,50 per kaartje. Op de site van de KNVB district West 1, bij “Met korting naar Nederland-Turkije” kunt u alle gegevens vinden, waarmee de bestelling geplaatst kan worden.Houdt er rekening mee dat de bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor deze actie geldt: OP = OP!Wij wensen u alvast een fijne wedstrijd toe!

De 2e helft was het IJburg die steeds dichter het doel van onze goalie wist te naderen. In de 5e minuut kregen ze een corner. Met behulp van de wind draaide de bal bij de eerste paal direct binnen. Een domper voor onze mannen maar al snel werd er antwoord gegeven. Brandon zag zijn inzet nog gekeerd worden, maar onze dierenvriend Dylan M. was er als de kippen bij en knalde de bal hoog in het dak van het doel. Vlak hierna was het wederom IJburg die op voorsprong wist te komen. Met man en macht werd jacht ge-maakt op de meer dan verdiende gelijkmaker. We gaven hierdoor wel veel ruimte achterin weg, hierdoor kreeg IJburg de laatste minuten vele kansen om de score uit te breiden, maar onze goalie Jurre ontpopte zich vandaag als blauwbloes van de week. Want iedere keer wist hij de vele kansen van IJburg door fan-tastisch keeperswerk te voorkomen. Helaas bleef het bij 1-2. Vlak na het laatste fluitsignaal van de officiële scheidsrechter E.D.S.S. (Eerste sv Diemense Super Scheidsrechter) van de KNVB (Kan Niet Veel Beter), die deze dag geweldig floot werd hij verbaal belaagd (hoog knuffelgehalte) door één van onze trouwe supporters. Na de wedstrijd werd er over een passende straf nagedacht: Stadionverbod, volgende wedstrijd fluiten of koekjes bakken voor het gehele team. Voor de laatste optie werd unaniem gekozen.

John

sv Diemen F6 - Roda 23 F6 1-1 16 oktoberNa vorige week de eerste nederlaag te hebben gehad, was het zaak de boel weer goed op de rails te krij-gen. Wederom stond een pittige tegenstander op het programma, die het dit seizoen ook erg goed doet. Spannend, maar vaak wel de leukere wedstrijden. Het weer was goed, alhoewel er een flinke wind dwars over het veld stond. Het werd inderdaad een spannende wedstrijd, met doelkansen aan beide kanten. sv Diemen voerde regelmatig de druk op, met veel kansen op de voorsprong. Uiteindelijk was het Sven die de trekker overhaalde en bal over de doellijn werkte, 1-0.Na de rust was Roda op jacht naar de 1-1. Halverwege de tweede helft bracht Roda uiteindelijk de gelijk-maker op het bord. Een verdiende stand aangezien we behoorlijk wat kansen weggaven. sv Diemen lukte het ook niet om te profiteren van de ruimte die Roda weggaf op jacht naar die gelijkmaker. Dani was heel dichtbij, maar zijn inzet raakte helaas de keeper. Het bleef 1-1, een stand waar beide ploegen mee konden leven.Het spel van sv Diemen was met veel inzet, alleen helaas niet zo verzorgd als ze regelmatig op de training laten zien. Als we dit wat meer kunnen meenemen naar de wedstrijden, gaan we dit soort partijen in het vervolg winnen. Mannen bedankt weer voor een leuke wedstrijd en op naar de volgende.

Johan

Page 10: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

  nr. 6  24 oktober 2010 10 svDiemen DeTreffer

Pasfoto inleveren!

De hiernaast staande leden moeten nog een pasfotoinleveren bestemd voor hun spelerspas. Het is moge-lijk dat de inlevering van de pasfoto en deze brief van de KNVB zich hebben gekruist. Dan hoeft u zich nergens iets van aan te trekken.Heeft u nog geen pasfoto ingeleverd? Snel even doen, wacht niet tot het te laat is.

Geen spelerspas betekent NIET spelen!!!

Onze beheerderIn overleg met onze beheerder Abdell hebben wij de tijden dat hij aanwezig is op het complex veranderd:

Maandag  12.00 uur tot 19.00 uur.Dinsdag  12.00 uur tot 19.00 uurWoensdag   12.00 uur tot 18.00 uurDonderdag   16.00 uur tot 19.00 uur.Vrijdag   12.00 uur tot 17.00 uurZondag   08.00 uur tot 13.00 uur

Dat betekent dat hij nu bijna alle “vooravonden” aanwezig is, dus problemen voor veldverlichting, gebruik van kleedkamers en toegang tot materiaal zijn hopelijk voorbij.

Bram

Page 11: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

  nr. 6  24 oktober 2010 11 svDiemen DeTreffer

Almere City E-top – Diemen E1 4-1 20 oktoberOefenwedstrijd

Gelukkig geen lange files, dus ruim op tijd bij Almere City. E-top en 9 tegen 9 spelen – dat was nieuw. Maar met extra versterking van Miles, Alex en Dries (bedankt voor jullie goede inzet) startten jullie ondanks de regen, vol goede moed en begonnen jullie zeer sterk. Ik denk dat Almere City dit niet verwacht had want het leek alsof hun gezichten veranderden van ‘dit gaan we makkelijk winnen’ naar ‘o jee, zo makkelijk wordt dit toch niet’.Na ongeveer 10 minuten spelen, kwamen jullie zelfs op voorsprong! Na een goede aanval schoot uitein-delijk Quinten richting linkerhoek. De keeper leek de bal eerst vast te hebben, maar niet klemvast genoeg, zodat de bal zachtjes over de lijn rolde. Gelukkig was het inmiddels droog en ook al was het koud langs de lijn, de wedstrijd was spannend om naar te kijken. Ondanks een sterk spelende verdediging en prima keeperswerk van Roni, kon Almere voor de rust toch nog 2x scoren.Na de rust startten jullie te afwachtend, zodat Almere meer druk kon zetten. Na een corner werd het snel 3-1. Toch bleven jullie echt samen voetballen en was het niet alleen maar ballen wegtrappen. Hierdoor konden jullie nog wat kansen creëren, maar helaas zonder resultaat. Vlak voor het eind kwam er een laatste doelpunt van Almere welke via de ene paal naar de andere paal er toch in ging. Onhoudbaar voor Miles, die in de 2e helft prima Roni vervangen had; eindstand 4-1.Moe gestreden, verloren maar niet ten onder gegaan. Jullie mogen trots zijn op jezelf, want Almere moest er hard voor werken en heeft zeker niet zomaar gewonnen.

Judith

Een legendarische middag

sv Diemen C1 – Volendam C2 6-0 beker 23 oktoberWat kan voetbal toch leuk zijn, vooral als je de underdog bent. Want dat was de C1 van Diemen tegen de tweede divisie C2 van Volendam. Voordat we zaterdag 23 oktober 14.00 uur aan-komen, wil ik u even meenemen naar de vrijdagavond training. Jongens, wat was het een slap gebeuren. Niet alleen de oefe-ningen, maar ook het partijtje was ongeïnspireerd en beloofde niet veel goeds voor de bekerwedstrijd. Hoe zat dat ook alweer met die slechte generale. . . Magdy was het goed zat en nam de spelers een uur voor de wedstrijd bij de hand. Hij praatte op ze in, gaf ze met harde woorden te kennen, dat het anders moest, beter, gedisciplineerder, met meer overgave. De C1 zou haar ware gezicht moeten laten zien. En zo betraden “onze” boys het veld. Getergd, maar met volle overtuiging. “Wie is Volendam dan wel?”, leek er door de jongens te gaan.De wedstrijd was nog geen vijf minuten oud of de eerste kans bood zich aan. Maar de Volendam keeper hield zijn ploeg op de been. Zo bleef Diemen het initiatief houden en twee tot drie keer waren er riante scoringskansen. Deed Volendam dan helemaal niets terug? Oh zeker. Een goeie uitbraak werd door held-haftig optreden van Davy gepareerd. Zo zagen we vanaf de zijkant een elftal groeien. De achterhoede gesloten, het middenveld jagen en de voorhoede steeds meer kansen creëren. Maar dat broodnodige doelpunt bleef maar uit. Toch werd het harde werken beloond. Nadat Anthony zijn inzet gekeerd zag door de Volendam doelman, kreeg Thierry de afgeketste bal voor zijn voeten. Zonder een moment te twijfelen schoot hij vanaf 35 meter de bal binnen. De keeper zat er nog met zijn vingertoppen aan maar zag de bal toch in het doel belanden (1-0). Een antwoord van de gasten bleef uit. Zo gingen we de rust in.Wat er in de pauze gezegd is, weten we niet, maar Diemen had vleugels gekregen. Zonder iemand tekort te willen doen, want ik kom veren tekort, krijgt Anthony een extra pluim. Niet zozeer voor zijn doelpunten (2 waarvan 1 penalty) maar voor zijn ongekende inzet en overzicht. Dat Lorenzo een uitstekende invalbeurt maakte, onderstreepte hij door een ware hattrick. Onder leiding van de eeuwig en altijd goed coachende aanvoerder Luc zagen we een geweldig elftal, ik breng het nog maar even onder de aandacht, een tweede divisie elftal verpletteren. Geen linie uitgezonderd, heeft iedereen fantastisch gespeeld en was het een genot om sv Diemen C1 te mogen zien spelen. Jongens, dit was de beker, mogen we ook zo genieten in de competitie?

Frank Affolter

Page 12: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

  nr. 6  24 oktober 2010 12 svDiemen DeTreffer

sv Diemen C2 – VVA Spartaan C1 1-4 beker 24 oktoberDe C2 moest voor de beker aantreden tegen VVA Spartaan C1, ook spelend in de 1e klasse. Omdat Nick de keeper op vakantie was, viel Dave van de D1 bij ons in. Het begin kon niet slechter, al binnen 5 minuten hadden we een tegengoal te pakken (0-1). Er waren daarna voldoende kansen om gelijk te maken, maar zowel Mitchel (bal uit de kluts) als Youssef (grote kans net naast) misten. Eigenlijk werd Diemen steeds sterker, maar de afronding liet nog op zich wachten. Ook VVA kreeg nog kansen voor onze goal. Een bal uit de kluts ging maar net naast bij ons. Mitchel kreeg een goede mogelijkheid maar zijn schot was geen probleem voor de keeper. Dave had een goede redding op een inzet van VVA en aan de andere kant red-de de keeper van VVA prima op een schot van Rowen. Het werd helaas toch 0-2 vlak voor rust. Via een steekpass door onze verdediging kon de aanvaller een mooi lobje over onze keeper geven. Al met al was het behoorlijk teleurstellend, want zoveel slechter waren we niet.Dan maar hopen op een goede 2e helft zou je denken. Deze tekende zich door een paar vrije trappen van Wendy, die allemaal net over of naast gingen. We konden nog maar weinig echte kansen creëren. VVA was steeds net iets feller en slimmer in de duels. Wij leden gewoon te veel balverlies op het middenveld om een goede aanval op te zetten. Het werd ook nog 0-3, nadat onze verdediging via een klutsbal werd uitgespeeld. Via een penalty, veroorzaakt en verzilverd door de hardwerkende Nidal, konden we vlak voor tijd nog 1-3 maken om de eer te redden. In de laatste minuut wist VVA ook dit smetje weer weg te werken met een tegendoelpunt (1-4). De C2 is hiermee uitgeschakeld voor de beker en kan zich nu volledig op de competitie concentreren.

Martin

In de herfstvakantie geen trainen voor E- & F-pupillenWoensdag 27 oktober is er in verband met de herfstvakantie geen trainen voor de E- en F-pupillen,

tenzij je van de trainer hebt gehoord dat ‘t wel doorgaat.

Volledige gegevens op het wedstrijdformulier

Bijna dagelijks krijgt de KNVB West I de vraag gesteld hoe men gele en rode kaarten op het wedstrijdformulier dient aan te brengen.

De regel is als volgt: De aanvoerder/leider van het betreffende elftal is verplicht de relatiecode, naam, geboortedatum en adres te vermelden van de eigen spelers.

De scheidsrechters moeten erop toezien dat dit zo wordt uitgevoerd.

Page 13: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

  nr. 6  24 oktober 2010 13 svDiemen DeTreffer

Zaterdag/ZondagContactpersoon zondagsenioren M. van der Vegt tel. 020-6000638Contactpersoon zaterdag-1 Contactpersoon zaterdag-2 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

TABA 3 - sv Diemen 3 3-5 17 oktoberVoor mij de 1e keer dat ik zelf tegen TABA speelde. Ben er vaak genoeg met jeugdteams geweest. Rom-melige club, beetje alternatief, wedstrijden beginnen altijd te laat, scheidsen worden op het laatst nog ge-zocht, gevonden en de spelregels uitgelegd en dat alles in een zeer gemoedelijke sfeer. Voor bezoekers soms wel irritant omdat je graag ziet dat ‘n club z’n beste beentje voor zet en niet alles op zijn Janboere-fluitjes afhandelt. Ook vandaag begon de wedstrijd ‘n kwartier te laat en de scheids werd achter de bar vandaan geplukt. Hij was zeker niet de slechtste op ‘t veld maar had ‘n zeer eigen kijk op het spel. Op ‘n gegeven moment floot hij voor ‘n overtreding in ons voordeel. Het voorval speelde zich af ruim binnen de 16 maar hij sprak de wondere woorden: ‘Jongens, deze overtreding is eigenlijk geen penalty waard. Ik leg ‘m er buiten...’ Blijkbaar was eenieder met stomheid geslagen want er werd niet eens ‘n miniklein beetje geklaagd. We speelden trouwens ‘n goede 1e helft met Daan en Hozan in de spits. De laatste nam ‘n foute uittrap van de keeper in één keer op z’n linker. Een wereldgoal? In ieder geval wel de 1-0! Als Roland hem, nadat hij zich had laten vervangen omdat ie miltsteken had, niet was vergeten terug te wisselen de 2e helft was Dhr. Ibrahim misschien wel de Man of the Match geworden. Zelfbenoemde Man of the Match was ook niet Dhr. Buis die er breed lachend op wees dat nadat hij er uit ging in de rust de tegenstander van 5-0 ach-ter tot 5-3 terugkwam (het was bij tijd en wijle eigenlijk best wel dramatisch...). Wellicht lag het verschil wel aan het begeesterde vlaggen van Dhr. Compier in de 1e en het magere, namelijk veel te eerlijke, geven-delzwaai van dezelfde Hr. Buis in de 2e. Nee, vandaag gaan eerst de complimenten naar Daan die Mannie bijna deed vergeten met 2 heerlijke goals (vooral dat lobje!) en een enorme werklust, diepgang en wat niet al maar de spreekwoordelijke bloemen gaan toch naar Dhr. Van Hoogwaarden, normaliter dé Assistman (weer eentje vandaag) maar vandaag ook nog es aangevuld met 2 goals. Hulde, knul! Ga zo door, jongen.

Eef Erwt

SDZ 4 – sv Diemen 4 4-0 17 oktoberEen wederom zonovergoten zondag in oktober eindigde helaas niet zo zonnig waar we vooraf (uiteraard) wel op hoopten na de zeperd van vorige week. Het begon eigenlijk al op de parkeerplaats bij SDZ, waar we opeens moesten betalen voor het parkeren: wel 10 cent per uur! En je kon “maar” voor 3 uur betalen, dus na de wedstrijd kon je weer naar de automaat rennen. Afijn, dat gehad ging het vervolgens ook mis bij het inschieten. Bij het afwerken verdwenen de meeste ballen over het doel en ook over het hekwerk achter het doel en u raadt het al: daarachter lag een sloot. Na al deze ongein kon er gelukkig ook nog gevoetbald worden, ware het niet dat na zo’n 20 minuten spe-len de wedstrijd al beslist was met een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg, waar overigens niks op af te dingen viel, evenals op de onnodige gele kaart van Bernard. Eén kansje viel er van Diemen-kant te noe-men, maar het schot van Michael verdween in de handen van de SDZ-goalie.In de tweede helft had de Vier de wedstrijd wat meer onder controle, maar toch wist SDZ nog een keer het net te vinden (4-0). Daarna begon de scheidsrechter, uitgedost in het rood vandaag, een eenzijdige hoofd-rol op te eisen. De beste man vond het nodig een gele kaart aan Michael uit te delen, waar voor hardere overtredingen van SDZ-kant alleen een vrije trap volgde. Zelfs een slaande beweging werd zogenaamd niet gezien en op de opmerking van ondergetekende - “een slaande beweging en u staat er bij en kijkt er naar” - kwam alleen een cynisch lachje te voorschijn op de mond van de man in ’t rood. Vlak voor het einde van de wedstrijd vond meneer het ook nog nodig een kaart in de kleur van z’n eigen tenue te tonen. Een enerverende middag en wederom 0 punten, en o ja, gauw naar de parkeerautomaat rennen om nog 10 cent erin te gooien…

Danny

Page 14: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

  nr. 6  24 oktober 2010 14 svDiemen DeTreffer

Zaalvoetbalprogramma van 27 oktober t/m 3 december

1

2

3

4

27-10-2010 19:15 150974 Knooppunt ‘t 2 svDiemen 1 Sporthallen Zuid Y. Wardougan 12-11-2010 19:15 15389 KDO 3 svDiemen 1 KDO G.J.C. Cordes 17-11-2010 21:55 7393 svDiemen 1 TOB 3 Sporthallen Zuid H.E.Mac-Intosh 3-12-2010 22:05 17919 RKAVIC 5 svDiemen 1 Bloemhof de E. Otte

3-11-2010 21:50 153512 svDiemen 2 Plein83 22 Oostenburg10-11-2010 21:50 7720 svDiemen 2 IJburg AFC 1 Oostenburg18-11-2010 21:00 20306 TOB 5 svDiemen 2 Elzenhagen 3-12-2010 21:05 22736 svDiemen 2 DVVA 5 Oostenburg

27-10-2010 20:55 137720 svDiemen 3 DVVA 8 Oostenburg 10-11-2010 20:55 137628 svDiemen 3 TOB 9 Oostenburg 24-11-2010 21:00 137748 AORC/Lebo 16 svDiemen 3 Sporthallen Zuid

5-11-2010 20:10 148711 Golden Stars 6 svDiemen 4 Oostenburg R. Kaspers 10-11-2010 21:00 148712 svDiemen 4 RKDES 2 Sporthallen Zuid Y. Wardougan 15-11-2010 20:15 148713 Elbalta 2 svDiemen 4 Sporthoeve 1-12-2010 20:55 148714 svDiemen 4 Plein83 9 Oostenburg

ZaalvoetbalZaalcoördinator T. Roelofs tel. 06-54223192

WVHEDW 3 - sv Diemen 3 4-5 24 oktoberVóór vandaag was in de Reserve 4e Klasse 13 de enige ploeg zonder verliespartij WVHEDW 3. Ná van-daag zijn ze nog wel koploper maar dankzij ‘n fameuze wedstrijd van de Oude Heeren van de Drie inmid-dels met de hete adem in de nek van wel drie ploegen tegelijk die op één punt staan (DRC, Fortius en datzelfde Diemen). Lekker voor WVHEDW zou ik zeggen want zij spelen al jaren met drie clubs tegelijk en meestal binnen hetzelfde team met drie verschillende tenues ook nog es ‘n keer. Koekje van eigen deeg, zeg maar.Aanvoerder Dhr. Scheffers gaf ‘t al aan in de voorbespreking: ‘We willen winnen!’ Trillend van de zenuwen zette Dhr. Van der Vecht zichzelf in de wissel en zag dat zijn protégé uit de Twee het goede voorbeeld gaf. Deze Hr. Mos maakte ‘n magistrale goal. Terwijl iedereen ‘n voorzet verwachtte schoof hij de bal in de korte hoek achter de kiepert (1-0). Eerlijk is eerlijk, voetballend was Wilhelmina Vooruit de bovenlig-gende partij maar de Drie verweerde zich kranig. En telkens als Hortus dacht de wedstrijd op de rails te hebben, bij de in de kluts verkregen 1-1 bijvoorbeeld, zetten de oudjes weer aan om brutaal de voorsprong te nemen. Dit keer was het Mannie die ondanks z’n zenuwen toch maar inviel en ‘n magistrale one-touch-combinatie tussen Hozan, Daan en Peter koelbloedig afrondde (2-1).De 2e helft nam Eendracht Doet Winnen ‘t weer over voor de gelijkmaker (2-2) maar het was Dhr. Mos die andermaal de keeper verschalkte, nu onder ‘m door (3-2). Gogmisch gezien is het natuurlijk heel slim om elke keer als de tegenstander de gelijkmaker scoort er zelf 1 in te leggen maar misschien is het nóg slimmer om 2 goals voorsprong te nemen! Dit moet Dhr. Buis, wederom goed voor 2 panna’s, zich ook bedacht hebben toen hij vanaf links met z’n linker hun onzekere keeper probeerde te verschalken met ‘n schot van 30, zeg maar 40, misschien wel 50 meter. Manus anticipeerde op ‘n eventueel foutje die de arme jongen prompt maakte. Hij sloeg de bal tegen de linkerscheen van de Kuifvlinder en de bal lag er in (4-2). Met nog ‘n half uur te gaan (officieel 20 minuten maar de clubscheids z’n horloge liep wat traag) zette WVZHEDBDW andermaal aan en wéér met succes (4-3). De grootste kansen kregen wij echter, vooral in de counter. Moes, hij kwam er in voor Mannie die ‘n blessure veinsde, miste voor open doel en Dhr. Mos kreeg toch zeker 3 opgelegde kansen. Gelukkig maakte hij er nog één. Deze keer ‘n prachtige chip over de WVDHZWBDVEG’se sluitpost (5-3) en eigenlijk de goal die het ‘m dee. WVHDEWDHCVDWEDW kwam nog tot 5-4 maar het pleit was beslecht. De spanning stijgt!

Evil Eef

Page 15: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

  nr. 6  24 oktober 2010 15 svDiemen DeTreffer

Programma 30 & 31 oktober

Kijk op de dag vóór dat u moet spelen op de site van sv sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

Klik dan op programma deze week. Dan ziet u waar en hoelaat u moet spelen.

Zaterdag 30 oktober14:30 38715 svDiemen 1 VIOD 1 4e klasse C R. van Dijk14:30 91246 svDiemen 2 WV-HEDW 14 5e klasse 505 14:30 94491 svDiemen VE1 SCW VE3 1e klasse 35+ D 10:30 73668 svDiemen D4 Waterwijk D3 2e klasse 21 9:00 71626 svDiemen D6 Abcoude D3 3e klasse 21 11:30 127971 svDiemen MD1 Buitenboys sc. MD2 1e klasse 13 11:15 109245 svDiemen E3 RODA 23 E3 1e klasse 10 9:00 96939 svDiemen E4 OSV E3 2e klasse 13 10:15 71670 svDiemen E6 Abcoude E2 2e klasse 14 9:00 88455 svDiemen E9 Tos Actief E5 4e klasse 17 11:30 73029 svDiemen E11 Dijk De E6 5e klasse 13 10:00 100425 svDiemen F1 Swift F1 1e klasse 6 9:00 81003 svDiemen F3 Zeeburgia F5 3e klasse 15 9:00 96962 svDiemen F4 OSV F3 3e klasse 16 10:00 88448 svDiemen F8 Tos Actief F5 5e klasse 13

Zondag 31 oktober13:30 51013 svDiemen 3 Swift 5 4e klasse 13 14:00 50774 svDiemen 4 WV-HEDW 5 5e klasse 10 12:00 129403 svDiemen A1 Waterwijk A1 4e divisie A S. Kisoenpersad10:00 65506 svDiemen B1 Waterwijk B1 Hoofdklasse C 11:45 65755 svDiemen B2 RODA 23 B1 1e klasse I R.W.N. Wegman14:30 154662 svDiemen B3 Almere FC B1 2e klasse 5 11:30 68438 svDiemen C4 Almere FC C2 2e klasse 3 10:00 68425 svDiemen C5 AS 80 C4 2e klasse 5 10:00 68419 svDiemen C6 AFC C7 3e klasse 6 13:00 68433 svDiemen C7 Kon. HFC C4 3e klasse 7

UitwedstrijdenZaterdag 30 oktober13:00 96731 Concordia sv MB1 svDiemen MB1 1e klasse C 12:00 96591 Purmersteijn D1 svDiemen D1 2e divisie A A. de Bruin 9:00 125381 GeuzenM’meer D1 svDiemen D2 1e klasse F 11:30 96723 CTO 70 D1 svDiemen D3 2e klasse 20 11:00 96604 Legmeervogels E1 svDiemen E1 Hoofdklasse C 9:00 96621 Weesp FC E3 svDiemen E5 2e klasse 14 11:00 96670 OSV E6 svDiemen E7 3e klasse 17 10:15 96750 Sporting Martinus E6 svDiemen E10 5e klasse 14 12:00 96690 Geinburgia F1 svDiemen F5 4e klasse 15 9:00 96694 Legmeervogels F6 svDiemen F6 4e klasse 16 11:30 96699 Tos Actief F3 svDiemen F7 5e klasse 12 9:00 145512 GeuzenM’meer F7 svDiemen F9 7e klasse 19 11:00 96687 Legmeervogels F12 svDiemen F10 7e klasse 20 9:00 162560 Jong Aalsmeer U F11 svDiemen F11 7e klasse 47 9:00 162559 Fortius F4 svDiemen F12 7e klasse 47

Zondag 31 oktober14:00 35975 SCH’44 1 svDiemen 1 4e klasse E A. Daoudi14:00 46263 DWS 3 svDiemen 2 2e klasse C J.C. Boschma14:30 157213 RODA 23 A5 svDiemen A3 3e klasse P 9:30 67606 Weesp FC C1 svDiemen C1 Hoofdklasse D J. Mantels 9:30 67303 Weesp FC C2 svDiemen C2 1e klasse J 11:00 67309 Waterwijk C1 svDiemen C3 1e klasse K

Page 16: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

  nr. 6  24 oktober 2010 16 svDiemen DeTreffer

Programma 4, 6 & 7 novemberZaterdag 6 november13.45 99551 svDiemen MB1 RKDES MB1 1e klasse C 10:45 97057 svDiemen D1 AZ D2 2e divisie A B. Ozkarakoyunlu 9:00 118938 svDiemen D2 Buitenveldert D2 1e klasse F 12:30 104731 svDiemen D3 Geinburgia D1 2e klasse 20 12:15 124584 svDiemen D5 Almere FC D3 2e klasse 22 11:00 89963 svDiemen E1 Weesp FC E1 Hoofdklasse C 10:15 77669 svDiemen E2 Fortius E1 1e klasse 8 9:00 71669 svDiemen E5 Abcoude E2 2e klasse 14 9:00 121345 svDiemen E7 GeuzenM’meer E3 3e klasse 17 12:30 88505 svDiemen E8 Tos Actief E6 4e klasse 18 11:30 109183 svDiemen E10 RODA 23 E11 5e klasse 14 9:00 121360 svDiemen F5 GeuzenM’meer F4 4e klasse 15 10:00 116726 svDiemen F6 DRC F2 4e klasse 16 9:00 73109 svDiemen F7 Dijk De F4 5e klasse 12 10:00 145515 svDiemen F9 Buitenveldert F9 7e klasse 19 11:00 109738 svDiemen F10 RODA 23 F11 7e klasse 20 11:00 162562 svDiemen F11 Fortius F4 7e klasse 47

Zondag 7 november14:00 36123 svDiemen 1 Gooi ‘t sc 1 4e klasse E J. v.d. Winden11:30 46365 svDiemen 2 Volendam (rkav) 2 2e klasse C A. de Jong14:00 51335 svDiemen 3 Nieuw West SV 4 4e klasse 13 14:00 157214 svDiemen A3 Kadoelen sv A1 3e klasse P 12:00 67611 svDiemen C1 Hollandia C1 Hoofdklasse D J. Vissers10:00 67318 svDiemen C2 Amstelland United C1 1e klasse J 9:45 67329 svDiemen C3 Zeeburgia C1 1e klasse K 10:00 68632 svDiemen C4 AGB C1 2e klasse 3

UitwedstrijdenDonderdag 4 november20:00 152621 Weesp FC B1 svDiemen B1 Groep 1 11 R. Kee

Zaterdag 6 november14:30 38770 Hertha 1 svDiemen 1 4e klasse C J.C. van Stempvoort16:00 87325 ODIN 59 10 svDiemen 2 5e klasse 505 14:30 87330 Sporting Martinus VE1 svDiemen VE1 1e klasse 35+ D 14:30 126454 Hoofddorp s.v. A1 svDiemen A1 4e divisie A B.M. Spanjaart10:30 96759 Buitenveldert MC4 svDiemen MC1 2e klasse H 9:00 96660 Almere FC D2 svDiemen D4 2e klasse 21 9:00 96716 AS 80 D8 svDiemen D6 3e klasse 21 11:00 96730 Waterwijk asc MD2 svDiemen MD1 1e klasse 13 10:00 96617 TOG E1 svDiemen E4 2e klasse 13 9:30 151372 RKAVIC E5 svDiemen E6 2e klasse 14 11:00 96682 Meteoor E2 svDiemen E9 4e klasse 17 9:00 96739 WV-HEDW E7 svDiemen E11 5e klasse 13 9:00 96628 Zeeburgia F2 svDiemen F1 1e klasse 6 9:00 96636 AFC F4 svDiemen F2 2e klasse 9 9:30 96638 Voorland F1 svDiemen F3 3e klasse 15 9:30 96644 Voorland F2 svDiemen F4 3e klasse 16 11:00 96707 CTO 70 F4 svDiemen F8 5e klasse 13 12:30 162564 SDZ F11 svDiemen F12 7e klasse 47 14:00 51549 Weesp FC 4 svDiemen 4 5e klasse 10

Zondag 7 november14:30 62972 Waterwijk A2 svDiemen A2 1e klasse G 12:00 65514 DWV B1 svDiemen B1 Hoofdklasse C R. Jonker12:00 65775 Ouderkerk B1 svDiemen B2 1e klasse I H. El Hadef12:45 148917 Waterwijk B3 svDiemen B3 2e klasse 5 11:00 155255 Almere FC B4 svDiemen B4 3e klasse 10 10:00 68535 RODA 23 C2 svDiemen C5 2e klasse 5 10:00 68536 Muiden C1 svDiemen C6 3e klasse 6 10:00 68517 Ouderkerk C3 svDiemen C7 3e klasse 7

Page 17: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

  nr. 6  24 oktober 2010 17 svDiemen DeTreffer

Minitreffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIO Diemen

Helaas hebben wij de afgelopen week last gehad van een vandaal/en, die het nodig vond om de badkamerdeur van kleedkamer 3 te vernielen. Het is gebeurd op een van de trainingsdagen/avonden, dus is het waarschijnlijk een lid van sv Diemen geweest. Wat er precies gebeurd is en door wie, willen wij graag weten. Dat vragen Bram en Abdell zich af, ach laat even weten, het is wel zo flink.

Aanstaande zaterdag spelen de F11 en F12 hun eerste wedstrijden, de Bond heeft ze in de 7e klasse poule 47 ingedeeld. Onze benjamins spelen uit, de F11 om 09.00 uur tegen Jong Aalsmeer United F11 en de F12 tegen Fortius. Veel succes mannen!!!

Op maandag 8 november wordt de Algemene Ledenvergadering ge-houden, aanvang 20.00 uur in ons clubgebouw. Er staan een paar belangrijke punten op de agenda, de belangrijkste? Het afscheid van onze voorzitter Fred Lunstroo. Niet vergeten!Onze A1 en D1, die beiden voor het eerst in de geschiedenis van de sv Diemen regionaal spelen hebben het zwaar. Het is wennen voor onze mannen, zij wachten nog steeds op de eerste over-winning, maar mannen houd je aan mij vast, het zal niet lang meer duren en ook jullie zullen het zoet der overwinning proeven.

Salim Mansouri is op de stand-by lijst geplaatst voor het districtelftal onder 14 jaar. Ook Mi-guel Heus staat op de stand-by lijst, maar dan voor het districtselftal onder 13 jaar.

Kiki Mettendaf en Jordly Petronia zijn geselecteerd voor de jongens onder 13 jaar!!! Van harte gefeliciteerd

Boris Brinkhof, sterspeler van de D2, heeft zijn arm gebroken, tijdens de gymles zou Boris wel even een strafschop stoppen. Deze werd zo hard genomen, wel gestopt, dat Boris zijn arm daarbij brak. In het ziekenhuis is zijn arm gezet, onder verdoving, de spalk die Boris ander-halve week moet dragen wordt na die tijd door gips vervangen. Uit welingelichte bronnen heb ik vernomen dat Boris weinig pijn heeft en zich als een kerel gedraagt.

Henk van Dijk, iedere zaterdagmorgen present in de bestuurskamer, om het geheel van de wedstrijden in goede banen te leiden, heeft woensdag een “kleine” operatie ondergaan aan zijn arm. Henk kon dezelfde dag naar huis, hij heeft nog een beetje last, de arm is wat stijf en zijn hand wat dik. Of hij maandagmorgen alweer present zou zijn was nog de vraag zei Henk. Het allerbeste en we hopen je snel weer te zien Henk.

In deze herfstvakantie is er op woensdag 27 oktober geen trainen voor de E- en F-pupillen, tenzij je van de trainer hebt gehoord, dat het wel doorgaat.

Leest u vooral het verslag van de Zon-3 van Evil Eef op pagina 14, u kunt daar ondermeer lezen dat WV-HEDW niet één vereniging is, maar liefst drie verschillende verenigingen in een. Aan naamsvermelding van deze voor mij geheel en al nieuwe vereniging ga ik mij niet te buiten.