ADMB Info mei 2011

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  2

Embed Size (px)

description

HR-dienstengroep ADMB staat bedrijven, zelfstandigen en particulieren bij op diverse terreinen van sociale wetgeving en personeelsbeleid. Via ADMB Info blijft u op de hoogte van de nieuwigheden op het vlak van sociale wetgeving en HR-trends.

Transcript of ADMB Info mei 2011

 • DriemaanDelijks - jaargang 56 - nummer 2 - mei 2011Hoofdkantoor: Sint-ClaraStraat 48, 8000 Brugge - afgiftekantoor: gent X - P 409699

  Bezoek onze weBsite: www.admB.Be

  Poolse verpleegkundigenzorgen voor ademruimteoplossing admB HR servicesvoor personeelsschaarste in de zorgsector

  admB opent vernieuwde kantoren

  in Halle

 • 2 > NR 2 - MEI 2011

  iCt manaGement

  Uit een recent onderzoek naar de markt van het interim manage-ment in Belgi blijkt dat het tevredenheidspercentage bij bedrij-ven die interim management inzetten hoog is. 83% verklaart dat interim management value for money biedt. Ondervragen we bedrijfsleiders van ondernemingen die gn beroep doen op interim management, dan wordt de prijs aangehaald als reden om niet voor deze oplossing te kiezen.

  Dit is nochtans een misverstand. De toegevoegde waarde van de expertise van een externe ICT manager voor een bedrijf ligt zeer hoog.

  Interim ICT management waarborgt: expertise - continuteit - strenge selectie van de geschikte kandidaat - flexibiliteit - continue begeleiding door ADMB iS.

  INTERIM ICT MANAGEMENT IS VALUE FOR MONEY

  EXTERNEICT MANAGER

  ICT Directeur (55 jaar) Euro

  Bruto jaarloon 132.240

  + Sociale lasten werkgever (36%) 47.606

  = Loonkost werkgever 179.846

  + Kost wagen per jaar (leasing) 15.000

  + Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, extralegaal pensioen, maaltijdcheques, forfait onkost, etc 21.096

  + Wervings en selectiekosten (afgeschreven over 3 jaar) 9.000

  Totale werkgeverskost per jaar (zonder bonus) 224.942

  Aantal gepresteerde dagen per jaar (zonder vakantie, feestdagen, ziekte, opleiding, enz) 206

  Kost per dag 1.092

  Deze tabel toont aan dat het idee over de hoge kostprijs van interim management niet strookt met de werkelijkheid, tenminste als (bijna) alle kosten in de berekening worden opgenomen. Een aantal verborgen kosten zou er nog aan toegevoegd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld opleidingskosten of kosten verbonden aan het sociaal passief.Om deze functies via interim management in te vullen zouden

  de dagprijzen die aangerekend worden schommelen tussen +/- 850 en 1.500 per dag (zonder BTW). Voor die prijs krijgt het bedrijf een zeer hoog gekwalificeerde manager, die snel ingewerkt is en de opdracht zeer resultaatgericht aanpakt.

  Interesse?Contacteer ADMB iS, tel 050 474 680 of via email: info@admbis.be

  De expertise van een externe ICT manager inzetten en toch de kosten voor de onderneming binnen de perken houden.

  Interim ICT management kost niet mr dan eigen expertise van hetzelfde niveau:

 • NR 2 - MEI 2011 > 3

  inHoUdeditoRiaaL

  Geachte lezer,

  De paasvakantie is ronduit schitterend geweest en de schoolgaande jeugd - en wellicht ook hun ouders - hebben hopelijk genoten van een vervroegd maar zalig zomergevoel. En we kunnen het niet ontkennen, de frisse geuren en heldere kleuren omringen ons met licht optimisme.

  Wellicht is uitgerekend dit ook de oorzaak waarom ik, terwijl ik hier aan mijn klavier zit, absoluut niet nog eens wil schrijven over de uitblijvende regeringsvorming, laat staan me wil opschikken om naar de feestdis te gaan om het record van n jaar verkiezing zonder resultaat te vieren.

  Dus dan maar met genoegen over naar de inhoud van dit trouw gelezen blad.

  Omdat de witte sector ons ook zeer nauw aan het hart ligt, focussen we meer en meer op een globaal aanbod van dienstbetoon naar die sector toe. Vandaar dat u zult kunnen lezen hoe we te werk gaan om Poolse verpleegkundigen te overhalen naar onze contreien te komen om de vergrijzing, de onvoldoende instroom en de nood aan een complexere zorg op te vangen en dit met gekwalificeerd buitenlands personeel. Onze ADMB HR Services mogen terecht fier zijn op het intussen afgelegde parcours, tot groot genoegen van meerdere zorgorganisaties.Wat waar is voor de zorgsector, is ten andere ook waar voor andere sectoren en niet in het minst de bouwsector.

  Daarenboven zult u een kort maar globaal overzicht kunnen lezen over de verplichtingen inzake jaarlijkse vakantie. Het is evident dat onze diensten voor de toepassing en de berekeningen zelf zullen instaan wat uw dossier betreft, maar een korte blik op uw verplichtingen kan nooit kwaad.

  Dit laat me ook toe om nu reeds u en uw familie een deugddoende vakantie toe te wensen, waarbij ik hoop dat, als we elkaar opnieuw schrijven bij de editie augustus, wij dan wel reeds een krachtdadige regering zullen hebben en dat wij als ondernemers onze voortrekkersrol meer dan ooit kunnen waarmaken, maar dan stilaan in een politiek meer zekere omgeving.

  Veel succes,

  Met vriendelijke groet,Karel Ghesquire

  Redactieadres: Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge - tel. 050 474 111 - fax 050 474 110Redactie: k. ghesquire, k. Boelens, e. Braet, l. daeninck, M. debruyckere, k. defoor, P. Pirard, l. fiers, P. godelie, o. gustin, l. Hoste, P. Jonckheere, S. lemaire, V. lenssen, P. Staelens, g. Van de Maele, r. Vanden Bussche, d. Van loocke, d. Vantornout, n. Van kerschaverVerantwoordelijke uitgever: k. ghesquire, p.a. Sint-Clarastraat 48 - 8000 BruggeVormgeving: kliek Creatieve Communicatie Druk: roularta Oplage: 80.000 ex. - lid van VukPP Vroeger verschenen artikels uit adMB info zijn te raadplegen op onze website www.admb.be

  iCt manaGementInterim ICT Management . . . . . . . . . .2

  VooR de weRkGeVeRDeeltijds leren en deeltijds werken . .4 Studentenarbeid in 2011 . . . . . . . . . .6Jaarlijkse vakantie . . . . . . . . . . . . . . . . .8Wat na de leertijd? . . . . . . . . . . . . . 10Aanpassingen aan loonbonus . . . . . 11

  inteRViewPoolse verpleegkundigen zorgen voor ademruimte . . . . . . . . . 12

  PReVentie en BesCHeRminG oP Het weRkNieuwe etikettering gevaarlijke producten . . . . . . . . . . . 14

  HR seRViCesTimemanagement . . . . . . . . . . . . . . 15

  admBeeLdOpening vernieuwde kantoren in Halle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  ziekteVeRzekeRinGArbeidsongeschiktheidbij zelfstandigen . . . . . . . . . . . . . . . . 18Thuiszorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  VeRzekeRinGenVrij Aanvullend Pensioen . . . . . . . . . 20Adressen ADMB Verzekeringen . . . . 20Individuele pensioentoezegging . . . 21

  kindeRBijsLaGenKinderbijslag en vakantiejob . . . . . . 22

  oPLeidinGenOpleidingen 2011 . . . . . . . . . . . . . . . 23

  nUttiGe CijfeRsRSZ-bijdragen en data . . . . . . . . . . . 24Memo voor de werkgever . . . . . . . . 26Bedragen kinderbijslag werknemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Tabel pensioenbedragen . . . . . . . . . 28Index en dagvergoeding zelfstandigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  adRessenAdressen kantoren . . . . . . . . . . . . . . 31

  RekRUteRinG en seLeCtieVacatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  CoLofon

  s Karel Ghesquire algemeen directeur ADMB

 • VooR de weRkGeVeR

  4 > NR 2 - MEI 2011

  s Michle Deconynck expert juridisch adviseur ADMB Studiedienst

  Er zijn verschillende systemen waarbin-nen men als jongere kan deeltijds leren en deeltijds werken. De belangrijkste systemen zijn het industrieel leerling-wezen en het middenstandsleerwezen: de leerovereenkomsten dus. Het is ech-ter mogelijk om ook buiten het kader van een leer- of stagestatuut deeltijds te leren en te werken. De arbeidspres-taties worden in die hypothese dan in het kader van een gewone arbeidsover-eenkomst verricht. Hierna gaan we kort in op het industrieel leerlingwezen, het middenstandsleerwezen en alternerend leren en werken in het kader van een gewone arbeidsovereenkomst.

  1) inDustrieel leerlingwezenHet industrieel leerlingwezen staat ook bekend als het werknemersleerlingwezen. Het gaat hier dan ook om de opleiding van jongeren in beroepen die traditioneel in ondergeschikt verband worden uitgeoe-fend. de opleiding omvat een praktisch luik dat in de onderneming wordt uitgeoefend en een theoretisch luik dat in een onder-wijsinstelling wordt gegeven, doorgaans een Centrum voor deeltijds Beroepssecundair onderwijs.

  de reglementering rond het industrieel leer-lingwezen is federaal en dus over het hele land hetzelfde. daaruit volgt echter niet dat een leerovereenkomst mogelijk is in alle ondernemingen. Hiervoor is ook vereist dat de onderneming onder een paritair comit ressorteert dat heeft voorzien in een paritair leercomit. Momenteel beschikken een 20-tal paritaire comits over een paritair leercomit. dergelijke paritaire leercomi-ts spitsen de voorwaarden waaronder de leerovereenkomsten worden georganiseerd toe op de eigenheden van het betrokken paritair comit. die voorwaarden worden in het zogenoemde leerreglement van de sector opgenomen. Het systeem is dus sterk sectorgebonden zodat hier moeilijk algemeen geldende voorwaarden kunnen meegegeven worden.

  in essentie dient de werkgever de leerling vanzelfsprekend goed op te leiden en deze ook een leervergoeding te betalen.

  er wordt in dit verband een maximum bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met een bepaald percentage van 50% van het algemeen gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen. Het concrete percentage varieert in functie van de leeftijd van de betrokken leerling. de maxima bedragen momenteel:

  leeftijd % Bedrag

  15 jaar 64% 452,90 EUR

  16 jaar 70% 495,40 EUR

  17 jaar 76% 537,80 EUR

  18 jaar 82% 580,30 EUR

  19 jaar 88% 622,80 EUR

  20 jaar 94% 665,20 EUR

  21 jaar en ouder 100% 707,70 EUR

  de tijd besteed aan opleiding w