ADMB Info - Editie Feb 2009

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  256
 • download

  7

Embed Size (px)

description

ADMB Info - Editie februari 2009 Nieuwjaarsconcert ADMB

Transcript of ADMB Info - Editie Feb 2009

 • T-shirts van Cercle Brugge te winnen. Surf naar www.admb.be

  DRIEMAANDELIJKS - JAARGANG 54NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

  HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGEAFGIFTEKANTOOR: GENT X - P 409699

  ADMB concert 2009J.J. SOENEN

 • bank vanbij ons

  De

  www.wvb.be

  service & menselijk contact maken het verschil

  ww

  w.a

  rtem

  ise.b

  e

  bij U in de buurt

  Ruddervoorde

  Torhoutsestraat, 21 Tel. 050 / 27 76 72

  Knokke-Heist

  Piers de Raveschootlaan, 77 Tel. 050 / 60 37 01

  Oostende

  Hendrik Serruyslaan, 34 Tel. 059 / 70 52 89

  Tielt

  Markt, 35Tel. 051 / 40 23 76

  Ieper

  Rijselsestraat, 7Tel. 057 / 20 33 01

  Hoofdzetel BruggeAdriaan Willaertstraat, 9 Tel. 050 /44 59 00

 • 3NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

  EDITORIAAL

  Vroeger verschenen artikels uit ADMB Info zijn te raadplegen op onze website www.admb.be

  Inhoud VOOR DE WERKGEVER 4 Nieuwe plafondbedragen in de Wet op de arbeidsovereenkomsten 5 Interprofessioneel akkoord 2009-2010 6 Eindejaarswetten 7 Gendexeerde leer- en stagevergoedingen 8 Poolse Jobdag op 6 juni 2009 9 Tewerkstelling van Bulgaren en Roemenen ADMB IS 9 Gratis naar Kinepolis VOOR DE WERKGEVER 10 Memo voor de werkgever 10 Index ADMB IS 11 ICT professionals gezocht VOOR DE WERKGEVER 12 Data en RSZ-bijdragen ADMB SELECT 14 Tweede ADMB Jobdag op 7 maart 2009 PROVIKMO 15 Arbeidsongevallen ADMBEELD 16 ADMB Nieuwjaarsconcert ADMB OPLEIDINGEN 17 Opleidingen voorjaar 2009 17 ADMB website SVMB 18 Het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen 18 Gewijzigde openingsuren te Brugge PENSIOEN 20 Pensioenbedragen KINDERBIJSLAG 21 Een toeslag op kinderbijslag 21 Verhoogde kinderbijslag voor weeskinderen 22 Bedragen gezinsbijslag werknemers 23 Adressen ADMB Kinderbijslagfonds VEKMO 23 Energieprestatiecertifi caat voor gebouwen ZIEKTEVERZEKERING 24 CM-diensten en voordelen 2009 VAKANTIES 24 Vakantiehuis Atlanta in De Haan ZIEKTEVERZEKERING 25 Dagvergoeding zelfstandigen 26 Centrum Algemeen Welzijnswerk ADMB INTERIM 27 Offi ce & Careers: recruteren in tijdens van crisis 27 Adressen ADMB Interim en ADMB Construct ADMB VERZEKERINGEN 28 Adressen ADMB Verzekeringen 29 ADMB Bijstand ADRESSEN 30 Adressen adviseurs 31 Adressen kantoren

  Geachte lezer,

  De meesten onder ons hebben eindejaar, zij het soms minder rijkelijk, dan toch met minstens even grote uitbundigheid gevierd. Was het een vlucht uit de werkelijkheid van een inktzwart voor ons opdoe-mend 2009, of sluimert er de immer diepe hoop op beterschap achteraf ?

  De laatste maanden van 2008 hadden duidelijk sporen nagelaten. Gans het jaar reeds holde de infl atie als een gek vooruit, en aan de stijging van de olieprijzen kwam er blijkbaar maar geen eind, behoudens dan de laatste twee maanden. Kwamen daar de Amerikaanse crashende woonmarkt en de rommelkredieten nog eens bovenop, waardoor de fi nancile crisis alras omsloeg in een van de zwaar-ste economische recessies ooit.

  Wie echter al een eindje in het leven staat en weet wat er zoal in de wereld omgaat, zal een en ander nuanceren. Een dalperiode als deze heeft immers tevens een zuiverende, louterende werking. Het zwaartepunt wordt daarbij teruggebracht tot de essentie, het zuiver ondernemen, weg van al het speculatief gedoe.

  En zie, eind januari kon de Nationale Bank in zijn maandelijkse peiling zowaar reeds een lichte stijging van het Belgisch ondernemersvertrouwen meten, toch wel een opsteker na de laatste vier maanden van vorig jaar waarin liefst 31,30 percent verloren ging. De verbetering situeert zich voornamelijk in de verwerkende nijverheid, met een nog steeds stabiele situatie in de bouw, en een voorlopig ver-dere daling in de handel. Ook in de dienstverlening, onze stiel onder meer, ziet men het lichtjesaan weer zitten. Het lager niveau van de olieprijzen, toch z bepalend in de algemene economische context, zit daar ontegensprekelijk voor heel veel tussen.

  Ik kan u dan ook niet anders dan veel moed toe-wensen, voor een nieuw jaar dat weliswaar donker oogt, maar anderzijds de kiemen van herstel in zich draagt. Het intensiever stimuleren van ons aller on-dernemingszin kan daarbij de politieke boodschap zijn. Maar wees gerust, wij staan het ganse jaar voor U ter beschikking !

  Veel succes,Karel Ghesquire, algemeen directeur ADMB

  Sint-Clarastraat 48 - 8000 BruggeTel. 050 474 111 - fax 050 474 110

  Redactie:K. Ghesquiere, K. Boelens,E. Braet, L. Daeninck,J. De Wever, M. Debruyckere, K. Defoor, J. Deklerck, P. Pirard,B. Devriendt, L. Fiers, P. Godelie,O. Gustin, L. Hoste, P. Jonckheere,S. Lemaire, V. Lenssen, G. Van De Maele, R. Vanden Bussche, D. Van Loocke, D. Vantornout.

  Lay-out:ALLY GRAPH-X, www.ally.be

  Druk:ROULARTA, Roeselare

  Verantwoordelijke uitgever:K. Ghesquirep.a. Sint-Clarastraat 488000 Brugge

  Oplage: 75.000 ex.

  Lid van VUKKP

 • 4 NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

  VOOR DE WERKGEVER

  Nieuwe plafondbedragen in deWet op de arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2009

  Matthias DEBRUYCKEREAdjunct-afdelingshoofd ADMB Studiedienst

  Is een proef van 12 maanden in het contract van mijn nieuwe bediende toegelaten of niet? Kan dit concurrentiebeding uitwerking krijgen? Mag een werkgever bij de contract-sluiting reeds afspreken welke de opzeggingstermijn zal zijn als hij zijn bediende ooit zou afdanken? Het antwoord op al deze vragen wordt benvloed door de loongrenzen voorzien in de Wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten. Deze grenzen worden jaarlijks automatisch gendexeerd.Per 1 januari 2009 verhogen deze jaarbezoldigingen respectievelijk van 28.580 EUR, 34.261 EUR en 57.162 EUR naar 29.729 EUR, 35.638 EUR en 59.460 EUR. Deze nieuwe cijfers zijn van toepassing op geschriften opgesteld vanaf die datum. Hierna wordt even in het kort overlopen op welk gebied deze bedragen van belang zijn.

  1. Proeftijd voor bedienden

  De proeftijd bij bedienden bedraagt minimaal 1 maand. Het maximum ervan is vastgelegd op: 6 maanden, wanneer het jaarloon 35.638 EUR niet overschrijdt; 12 maanden, wanneer het jaarloon 35.638 EUR overschrijdt.

  2. Opzeggingstermijn bij ontslag van bedienden

  Wenst een werkgever een bediende te ontslaan, zal hij rekening moeten houden met het jaarloon van betrokkene.Wanneer de bediende niet meer verdient dan 29.729 EUR per jaar (="lagere" bediende), moet de werkgever gedurende de eerste 5 jaar dienst een opzeggingstermijn van minstens 3 maanden in acht nemen. Deze termijn van 3 maanden wordt verlengd met 3 maanden bij het begin van elke nieuwe schijf van 5 jaar dienst.Als het jaarloon van de bediende 29.729 EUR wel overschrijdt (="hogere" bediende), dan wordt de opzeggingstermijn bepaald hetzij bij overeen-komst, gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter. Als het jaarloon van de bediende echter 59.460 EUR overschrijdt, kan de door de werkgever in acht te nemen op-zeggingstermijn ook vooraf uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding in de arbeidsovereenkomst bepaald worden. De werkgever moet in elk geval minimaal dezelfde opzeggingstermijnen in acht nemen als deze die gelden voor de "lagere" bedienden.

  3. Opzeggingstermijn bij ontslagname door bedienden

  Wanneer zijn jaarlijks loon 29.729 EUR of minder bedraagt, moet de be-diende een opzeggingstermijn van 1 1/2 maand bij een ancinniteit van minder dan 5 jaar, en 3 maanden bij minstens 5 jaar dienst geven.

  Wanneer het jaarloon 29.729 EUR overschrijdt, wordt de door de be-diende in acht te nemen opzeggingstermijn vastgesteld hetzij bij overeen-komst, gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter. De opzeggingstermijn mag niet langer zijn dan 4 1/2 maand indien het jaarloon hoger is dan 29.729 EUR zonder

  59.460 EUR te overschrijden. Overschrijdt het jaarlijks loon 59.460 EUR, dan mag de opzeggingstermijn niet langer zijn dan 6 maanden.

  4. Tegenopzegging door bedienden

  Een bediende die opgezegd werd, kan aan zijn arbeidsovereenkomst een einde maken vooraleer de opzeggingstermijn van de werkgever verstreken is.De termijn van deze tegenopzegging bedraagt: 1 maand, wanneer het jaarloon 29.729 EUR niet overschrijdt; 2 maanden, als het jaarloon ligt tussen 29.729 en 59.460 EUR; maximum 4 maanden, als het jaarloon 59.460 EUR overschrijdt. Hier

  wordt de termijn vastgelegd bij overeenkomst, gesloten ten vroegste op het ogenblik van de tegenopzegging, of door de rechter.

  5. Recht op afwezigheid gedurende de opzeggingstermijn

  De arbeiders en bedienden hebben, gedurende hun opzeggingstermijn, recht om, met behoud van hun loon, van hun werk afwezig te blijven om ander werk te zoeken.De duur van die afwezigheid is beperkt tot: voor alle arbeiders en voor de bedienden met een jaarloon van maxi-

  maal 29.729 EUR: 1 dag per week; voor de bedienden met een jaarloon hoger dan 29.729 EUR: 1 dag per

  week gedurende de laatste 6 maanden, een halve dag voordien.

  6. Het concurrentiebeding

  Het concurrentiebeding wordt als niet-bestaande beschouwd in de ar-beidsovereenkomsten waarin het jaarloon 29.729 EUR niet overschrijdt.

  Ligt het jaarloon boven 29.729 EUR, dan moet een onderscheid gemaakt worden tussen de bedienden en werklieden enerzijds en de handelsverte-genwoordigers anderzijds: voor de bedienden en werklieden waarvan het jaarloon tussen 29.729

  en 59.460 EUR ligt, kan het concurrentiebeding slechts voor de functies bepaald bij C.A.O. Ligt het jaarloon boven 59.460 EUR dan kan het concurrentiebeding, behalve voor de functies omschreven in een C.A.O.;

  voor de handelsvertegenwoordigers met een jaarloon hoger dan 29.729 EUR kan het concurrentiebeding toepassing vinden.

  7. Het scheidsrechterlijk beding

  De verbintenis voorafgaa