ADMB Info - Editie Feb 2009

of 32 /32
T-shirts van Cercle Brugge te winnen. Surf naar www.admb.be DRIEMAANDELIJKS - JAARGANG 54 NUMMER 1 - FEBRUARI 2009 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AFGIFTEKANTOOR: GENT X - P 409699 ADMB concert 2009 J.J. SOENEN

Embed Size (px)

description

ADMB Info - Editie februari 2009 Nieuwjaarsconcert ADMB

Transcript of ADMB Info - Editie Feb 2009

Page 1: ADMB Info - Editie Feb 2009

T-shirts van Cercle Brugge te winnen. Surf naar www.admb.be

DRIEMAANDELIJKS - JAARGANG 54NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGEAFGIFTEKANTOOR: GENT X - P 409699

ADMB concert 2009J.J. SOENEN

Page 2: ADMB Info - Editie Feb 2009

bank van

bij ons

De

www.wvb.be

service & menselijk contact maken het verschil

ww

w.a

rtem

ise.b

e

bij U in de buurt

Ruddervoorde

Torhoutsestraat, 21 Tel. 050 / 27 76 72

Knokke-Heist

Piers de Raveschootlaan, 77 Tel. 050 / 60 37 01

Oostende

Hendrik Serruyslaan, 34 Tel. 059 / 70 52 89

Tielt

Markt, 35Tel. 051 / 40 23 76

Ieper

Rijselsestraat, 7Tel. 057 / 20 33 01

Hoofdzetel BruggeAdriaan Willaertstraat, 9 Tel. 050 /44 59 00

Page 3: ADMB Info - Editie Feb 2009

3NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

EDITORIAAL

Vroeger verschenen artikels uit ADMB Info zijn te raadplegen op onze website www.admb.be

Inhoud VOOR DE WERKGEVER 4 Nieuwe plafondbedragen in de Wet op de arbeidsovereenkomsten 5 Interprofessioneel akkoord 2009-2010 6 Eindejaarswetten 7 Geïndexeerde leer- en stagevergoedingen 8 Poolse Jobdag op 6 juni 2009 9 Tewerkstelling van Bulgaren en Roemenen ADMB IS 9 Gratis naar Kinepolis VOOR DE WERKGEVER 10 Memo voor de werkgever 10 Index ADMB IS 11 ICT professionals gezocht VOOR DE WERKGEVER 12 Data en RSZ-bijdragen ADMB SELECT 14 Tweede ADMB Jobdag op 7 maart 2009 PROVIKMO 15 Arbeidsongevallen ADMBEELD 16 ADMB Nieuwjaarsconcert ADMB OPLEIDINGEN 17 Opleidingen voorjaar 2009 17 ADMB website SVMB 18 Het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen 18 Gewijzigde openingsuren te Brugge PENSIOEN 20 Pensioenbedragen KINDERBIJSLAG 21 Een toeslag op kinderbijslag 21 Verhoogde kinderbijslag voor weeskinderen 22 Bedragen gezinsbijslag werknemers 23 Adressen ADMB Kinderbijslagfonds VEKMO 23 Energieprestatiecertifi caat voor gebouwen ZIEKTEVERZEKERING 24 CM-diensten en –voordelen 2009 VAKANTIES 24 Vakantiehuis Atlanta in De Haan ZIEKTEVERZEKERING 25 Dagvergoeding zelfstandigen 26 Centrum Algemeen Welzijnswerk ADMB INTERIM 27 Offi ce & Careers: recruteren in tijdens van crisis 27 Adressen ADMB Interim en ADMB Construct ADMB VERZEKERINGEN 28 Adressen ADMB Verzekeringen 29 ADMB Bijstand ADRESSEN 30 Adressen adviseurs 31 Adressen kantoren

Geachte lezer,

De meesten onder ons hebben eindejaar, zij het soms minder rijkelijk, dan toch met minstens even grote uitbundigheid gevierd. Was het een vlucht uit de werkelijkheid van een inktzwart voor ons opdoe-mend 2009, of sluimert er de immer diepe hoop op beterschap achteraf ?

De laatste maanden van 2008 hadden duidelijk sporen nagelaten. Gans het jaar reeds holde de infl atie als een gek vooruit, en aan de stijging van de olieprijzen kwam er blijkbaar maar geen eind, behoudens dan de laatste twee maanden. Kwamen daar de Amerikaanse crashende woonmarkt en de rommelkredieten nog eens bovenop, waardoor de fi nanciële crisis alras omsloeg in een van de zwaar-ste economische recessies ooit.

Wie echter al een eindje in het leven staat en weet wat er zoal in de wereld omgaat, zal een en ander nuanceren. Een dalperiode als deze heeft immers tevens een zuiverende, louterende werking. Het zwaartepunt wordt daarbij teruggebracht tot de essentie, het zuiver ondernemen, weg van al het speculatief gedoe.

En zie, eind januari kon de Nationale Bank in zijn maandelijkse peiling zowaar reeds een lichte stijging van het Belgisch ondernemersvertrouwen meten, toch wel een opsteker na de laatste vier maanden van vorig jaar waarin liefst 31,30 percent verloren ging. De verbetering situeert zich voornamelijk in de verwerkende nijverheid, met een nog steeds stabiele situatie in de bouw, en een voorlopig ver-dere daling in de handel. Ook in de dienstverlening, onze stiel onder meer, ziet men het lichtjesaan weer zitten. Het lager niveau van de olieprijzen, toch zó bepalend in de algemene economische context, zit daar ontegensprekelijk voor heel veel tussen.

Ik kan u dan ook niet anders dan veel moed toe-wensen, voor een nieuw jaar dat weliswaar donker oogt, maar anderzijds de kiemen van herstel in zich draagt. Het intensiever stimuleren van ons aller on-dernemingszin kan daarbij de politieke boodschap zijn. Maar wees gerust, wij staan het ganse jaar voor U ter beschikking !

Veel succes,Karel Ghesquière, algemeen directeur ADMB

Sint-Clarastraat 48 - 8000 BruggeTel. 050 474 111 - fax 050 474 110

Redactie:K. Ghesquiere, K. Boelens,E. Braet, L. Daeninck,J. De Wever, M. Debruyckere, K. Defoor, J. Deklerck, P. Pirard,B. Devriendt, L. Fiers, P. Godelie,O. Gustin, L. Hoste, P. Jonckheere,S. Lemaire, V. Lenssen, G. Van De Maele, R. Vanden Bussche, D. Van Loocke, D. Vantornout.

Lay-out:ALLY GRAPH-X, www.ally.be

Druk:ROULARTA, Roeselare

Verantwoordelijke uitgever:K. Ghesquièrep.a. Sint-Clarastraat 488000 Brugge

Oplage: 75.000 ex.

Lid van VUKKP

Page 4: ADMB Info - Editie Feb 2009

4 NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

VOOR DE WERKGEVER

Nieuwe plafondbedragen in deWet op de arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2009■■■■

Matthias DEBRUYCKEREAdjunct-afdelingshoofd ADMB Studiedienst

Is een proef van 12 maanden in het contract van mijn nieuwe bediende toegelaten of niet? Kan dit concurrentiebeding uitwerking krijgen? Mag een werkgever bij de contract-sluiting reeds afspreken welke de opzeggingstermijn zal zijn als hij zijn bediende ooit zou afdanken? Het antwoord op al deze vragen wordt beïnvloed door de loongrenzen voorzien in de Wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten. Deze grenzen worden jaarlijks automatisch geïndexeerd.Per 1 januari 2009 verhogen deze jaarbezoldigingen respectievelijk van 28.580 EUR, 34.261 EUR en 57.162 EUR naar 29.729 EUR, 35.638 EUR en 59.460 EUR. Deze nieuwe cijfers zijn van toepassing op geschriften opgesteld vanaf die datum. Hierna wordt even in het kort overlopen op welk gebied deze bedragen van belang zijn.

1. Proeftijd voor bedienden

De proeftijd bij bedienden bedraagt minimaal 1 maand. Het maximum ervan is vastgelegd op:• 6 maanden, wanneer het jaarloon 35.638 EUR niet overschrijdt;• 12 maanden, wanneer het jaarloon 35.638 EUR overschrijdt.

2. Opzeggingstermijn bij ontslag van bedienden

Wenst een werkgever een bediende te ontslaan, zal hij rekening moeten houden met het jaarloon van betrokkene.Wanneer de bediende niet meer verdient dan 29.729 EUR per jaar (="lagere" bediende), moet de werkgever gedurende de eerste 5 jaar dienst een opzeggingstermijn van minstens 3 maanden in acht nemen. Deze termijn van 3 maanden wordt verlengd met 3 maanden bij het begin van elke nieuwe schijf van 5 jaar dienst.Als het jaarloon van de bediende 29.729 EUR wel overschrijdt (="hogere" bediende), dan wordt de opzeggingstermijn bepaald hetzij bij overeen-komst, gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter. Als het jaarloon van de bediende echter 59.460 EUR overschrijdt, kan de door de werkgever in acht te nemen op-zeggingstermijn ook vooraf uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding in de arbeidsovereenkomst bepaald worden. De werkgever moet in elk geval minimaal dezelfde opzeggingstermijnen in acht nemen als deze die gelden voor de "lagere" bedienden.

3. Opzeggingstermijn bij ontslagname door bedienden

Wanneer zijn jaarlijks loon 29.729 EUR of minder bedraagt, moet de be-diende een opzeggingstermijn van 1 1/2 maand bij een anciënniteit van minder dan 5 jaar, en 3 maanden bij minstens 5 jaar dienst geven.

Wanneer het jaarloon 29.729 EUR overschrijdt, wordt de door de be-diende in acht te nemen opzeggingstermijn vastgesteld hetzij bij overeen-komst, gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter. De opzeggingstermijn mag niet langer zijn dan 4 1/2 maand indien het jaarloon hoger is dan 29.729 EUR zonder

59.460 EUR te overschrijden. Overschrijdt het jaarlijks loon 59.460 EUR, dan mag de opzeggingstermijn niet langer zijn dan 6 maanden.

4. Tegenopzegging door bedienden

Een bediende die opgezegd werd, kan aan zijn arbeidsovereenkomst een einde maken vooraleer de opzeggingstermijn van de werkgever verstreken is.De termijn van deze tegenopzegging bedraagt:• 1 maand, wanneer het jaarloon 29.729 EUR niet overschrijdt;• 2 maanden, als het jaarloon ligt tussen 29.729 en 59.460 EUR;• maximum 4 maanden, als het jaarloon 59.460 EUR overschrijdt. Hier

wordt de termijn vastgelegd bij overeenkomst, gesloten ten vroegste op het ogenblik van de tegenopzegging, of door de rechter.

5. Recht op afwezigheid gedurende de opzeggingstermijn

De arbeiders en bedienden hebben, gedurende hun opzeggingstermijn, recht om, met behoud van hun loon, van hun werk afwezig te blijven om ander werk te zoeken.De duur van die afwezigheid is beperkt tot:• voor alle arbeiders en voor de bedienden met een jaarloon van maxi-

maal 29.729 EUR: 1 dag per week;• voor de bedienden met een jaarloon hoger dan 29.729 EUR: 1 dag per

week gedurende de laatste 6 maanden, een halve dag voordien.

6. Het concurrentiebeding

Het concurrentiebeding wordt als niet-bestaande beschouwd in de ar-beidsovereenkomsten waarin het jaarloon 29.729 EUR niet overschrijdt.

Ligt het jaarloon boven 29.729 EUR, dan moet een onderscheid gemaakt worden tussen de bedienden en werklieden enerzijds en de handelsverte-genwoordigers anderzijds:• voor de bedienden en werklieden waarvan het jaarloon tussen 29.729

en 59.460 EUR ligt, kan het concurrentiebeding slechts voor de functies bepaald bij C.A.O. Ligt het jaarloon boven 59.460 EUR dan kan het concurrentiebeding, behalve voor de functies omschreven in een C.A.O.;

• voor de handelsvertegenwoordigers met een jaarloon hoger dan 29.729 EUR kan het concurrentiebeding toepassing vinden.

7. Het scheidsrechterlijk beding

De verbintenis voorafgaandelijk door de partijen aangegaan om een even-tueel geschil te beslechten door het voor te leggen aan scheidsrechters is ongeldig, behalve voor die bedienden die met het dagelijks beheer van de onderneming belast zijn of in een afdeling of bedrijfseenheid van de onderneming beheersverantwoordelijkheid hebben die kan worden ver-geleken met die voor de gehele onderneming en wiens jaarloon 59.460 EUR overschrijdt.

Bron: Bericht (Aanpassing op 1 januari 2009 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemeen indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131)), B.S. 12 no-vember 2008

Page 5: ADMB Info - Editie Feb 2009

5NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

Interprofessioneel akkoord 2009-2010

Lastenverlaging en herverdeling van de sociale lasten

Voor de werkgever wordt in volgende bijkomende lastenverlagingen voorzien:• de lastenverlaging voor ploegen- en nachtarbeid wordt opgetrokken tot

15,6% (nu 10,7%) van de bruto belastbare bezoldiging. De toepassing ervan wordt wel verstrengd. De lastenverlaging mag nog enkel worden toegekend voor werknemers die ten minste 1/3 van hun arbeidstijd in ploegen- of nachtarbeid zijn tewerkgesteld;

• het aantal overuren dat recht geeft op fi scale lastenverlaging wordt verdubbeld tot 130 overuren per kalenderjaar;

• er komt een herziening van het systeem van de herverdeling van de sociale lasten.

3. KOOPKRACHT GERECHTIGDE SOCIALE UITKERINGEN

Er zijn voorstellen voor bijkomende maatregelen met het oog op de welvaarts-aanpassing van de inkomensvervangende socialezekerheidsuitkeringen.

4. AANPASSINGEN TIJDSKREDIET

Op vraag van de regering, stellen de sociale partners volgende kostenbe-sparingen van het tijdskrediet voor:• de bedrijfsvoorheffi ng voor wie met halftijds tijdskrediet/loopbaan-

onderbreking gaat, wordt opgetrokken tot 35% voor de +50-jarigen en tot 30% voor de -50-jarigen (nu zonder onderscheid 17,5%). Deze maatregel zal niet van toepassing zijn op alleenstaanden en voor de thematische verloven;

• het overstappen van halftijds tijdskrediet naar 1/5e loopbaanverminde-ring wordt mogelijk gemaakt in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer. De periode van halftijds tijdskrediet wordt geneutraliseerd voor het nagaan van de voorwaarden voor de 1/5e loopbaanverminde-ring.

Bron: Uitzonderlijk akkoord voor de onderhandelingen op sector- en onderne-mingsvlak in de periode 2009-2010 (IPA 2009-2010).

■■■■

Bike DE WOLFJuridisch adviseur ADMB Studiedienst

Op 22 december 2008 hebben de sociale partners het loonakkoord voor 2009-2010 ondertekend.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste afspraken, die wor-den gegroepeerd in drie grote luiken:

1. de koopkracht van de werknemers;2. de loonkost van de ondernemingen;3. de koopkracht van de gerechtigden op sociale uitkeringen.

De regering vroeg de sociale partners ook om maatregelen te nemen om de kostprijs van het tijdskrediet te drukken.

Let wel, het is nog wachten op (aanpassingen van) de nodige Koninklijke Besluiten en C.A.O.’s vooraleer onderstaande in werking kan treden.

1. KOOPKRACHT WERKNEMER

Volgende maatregelen moeten de koopkracht van de werknemers in stand houden: • De automatische indexering en de baremieke verhogingen blijven be-

houden;• Bovenop de indexatie en baremieke verhoging mag de werkgever een

netto-enveloppe van maximaal 250 euro per werknemer toekennen. Dit bedrag wordt vrijgesteld van bijkomende lasten voor de werkgever;

• In 2009 kan de werkgever zijn werknemer maximaal 125 euro geven, aan te rekenen op de netto-enveloppe of eenmalig;

• De netto-enveloppe van 250 euro kan onder meer door middel van on-derstaande initiatieven worden toegekend:- Het maximumbedrag van de maaltijdcheque wordt verhoogd met 1

euro tot 7 euro. Het persoonlijk aandeel van de werknemer blijft on-gewijzigd en het werkgeversaandeel wordt begrensd op 5,91 euro;

- Het grensbedrag van mobiliteitsvergoeding wordt opgetrokken naar 0,1316 euro / km;

- Er komen eco-cheques, vrijgesteld van belastingen en sociale bijdra-gen, voor de aankoop van ecologische producten en diensten;

• De werkgeverstussenkomst in het gemeenschappelijk openbaar vervoer wordt verhoogd tot 75% van het abonnement.

2. LOONKOST WERKGEVER Vereenvoudiging banenplannen

De RSZ-doelgroepverminderingen (banenplannen) worden als volgt aan-gepast:• versterking structurele bijdragevermindering;• behoud doelgroepverminderingen:

- eerste aanwervingen;- SINE;- WEP/DSP;- herverdeling van de arbeid;- herstructureringen;- jongeren en laaggeschoolden;- activering langdurig werklozen;

• afschaffi ng overige doelgroepverminderingen.

U I T S Y M P A T H I E

Page 6: ADMB Info - Editie Feb 2009

6 NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

VOOR DE WERKGEVER

■■■■

Bike DE WOLFJuridisch adviseur ADMB Studiedienst

Op 29 december 2008 zijn in het Belgisch Staatsblad de jaarlijks terugkerende eindejaarswetten verschenen:

- Programmawet van 22 december 2008;- Wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I);- Wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (II).

In deze wetten worden talrijke sociale en budgettaire maatregelen aan-gekondigd. We maakten een overzicht van de voor u als werkgever meest relevante bepalingen. In onze elektronische nieuwsbrief ADMB Actua gaan we hier de komende weken dieper op in.

PROGRAMMAWET

Ambtshalve regularisatieDe werkgever die heeft nagelaten de Dimona te verrichten, is voortaan voor de niet-aangegeven tewerkstelling forfaitair berekende bijdragen ver-schuldigd. De solidariteitsbijdrage is gelijk aan drie keer de basisbijdragen op het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen.

Tijdelijke premieDe oudere werknemer die een inkomensverlies lijdt omdat hij op vrijwil-lige basis binnen de onderneming overschakelt van zware naar minder belastende arbeid, krijgt een tijdelijke compensatie onder de vorm van een forfaitaire premie van het Ervaringsfonds.

MoederschapsbeschermingDe bevallen werkneemster krijgt de mogelijkheid om het werk gedeeltelijk te hervatten na het einde van de moederschapsrust. De nieuwe regeling is van toepassing op bevallingen vanaf 1 april 2009.

VaderschapsverlofHet vaderschapsverlof kan – eveneens vanaf april 2009 - worden opgeno-men binnen de vier maanden (in plaats van 30 dagen), te rekenen vanaf de dag van de bevalling.

Woon-werkverkeerVanaf het aanslagjaar 2010 (inkomsten 2009) wordt het maximum be-drag van de fi scale vrijstelling van de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer met een privé-voertuig verdubbeld tot 350 euro.

WETTEN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN I EN II

Overzeese sociale zekerheid Voor de ouderdomsrente in het kader van de overzeese sociale zekerheid wordt een overgangsregeling ingevoerd betreffende de verplaatsing van de pensioengerechtigde leeftijd van 55 jaar naar 65 jaar.

Het toepassingsgebied van de overzeese sociale zekerheid wordt beperkt voor wie geen onderdaan is van de EER. Er zal een band met België aan-getoond moeten worden.

Eindejaarswetten

Bedrijfsvoorheffi ng overwerkEr wordt verduidelijkt dat de vrijstelling voor het doorstorten van bedrijfs-voorheffi ng voor overwerk, niet moet worden beperkt tot de bedrijfsvoor-heffi ng op de bezoldigingen die daadwerkelijk betrekking hebben op het gepresteerd overwerk.

Bedrijfsvoorheffi ng sportbeoefenaarsDe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffi ng wordt ook van toe-passing gebracht op sportbeoefenaars die niet-verblijfshouder zijn en dit op voorwaarde dat zij gedurende meer dan 30 dagen in België een activi-teit als sportbeoefenaar uitoefenen. Het fi scaal voordeel kan worden toe-gepast op de bezoldigingen die worden toegekend vanaf 1 januari 2008.

DienstenchequesHet onderscheid tussen arbeidsovereenkomsten van categorie A en ca-tegorie B wordt afgeschaft en de uitzonderingsmogelijkheden voor deze specifi eke arbeidsovereenkomsten worden beperkt.

Educatief verlofDe schuldvordering educatief verlof van de werkgever kan voortaan sneller worden terugbetaald. Met betrekking tot het schooljaar 2007/2008 kan de werkgever in 2009 worden terugbetaald, ook voor de schuldvordering pas in 2009 door de administratie ontvangen.

DoelgroepverminderingDe herstructureringsoperaties waarbij de doelgroepvermindering blijft be-houden, worden omschreven.

OpleidingsinspanningenEr komt een overgangsmaatregel voor sectoren die in 2008 te weinig op-leidingsinspanningen hebben geleverd.

VerkeersboeteDe werkgever die een door de werknemer opgelopen verkeersboete tij-dens de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst (terug)betaalt, wordt onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 33%.

Bronnen: Programmawet van 22 december 2008 (B.S. 29.12.08); Wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 29.12.08); Wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (II) (B.S. 29.12.08).

Waarom moeilijk doen?

Page 7: ADMB Info - Editie Feb 2009

7NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

■■■■

Paul JONCKHEERESyntra leersecretaris - 050 47 41 [email protected]

LEERVERGOEDINGEN 2009

-18 jaar +18 jaar

Eerste jaar LT 291,49 EUR 388,66 EURTweede jaar LT 388,66 EUR 437,24 EURDerde jaar LT 480,47 EUR 480,47 EUR

Geïndexeerde leer- en stagevergoedingen van toepassing vanaf 1 januari 2009

Eerste jaar OOTweede jaar OODerde jaar OO

121,45171,14202,25

242,90342,27404,50

364,35513,41606,74

480,47684,54808,99

1/4 voltijds1/2 3/4

STAGEVERGOEDING 2009: Onvoldoende vooropleiding

Eerste jaar OO Tweede jaar OO Derde jaar OO

171,14202,25 202,25

342,27404,50 404,50

513,41606,74606,74

684,54808,99808,99

1/4 voltijds1/2 3/4

STAGEVERGOEDING 2009: Voldoende vooropleiding

OO = opleiding ondernemingshoofd LT = leeftijd

we hebben het voor u

www.kbc.be

Page 8: ADMB Info - Editie Feb 2009

Poolse Job Dag Poolse Job Dag

Journée de Journée de l’emploi l’emploi polonaisepolonaise3e édition, élargie à tous les nouveaux Européens

Voor meer informatie en inschrijvingenInformations et inscriptions:

ADMB InternationalJowita Sokolowska

Tel. 050/474.185Fax 050/474.188

[email protected]

Organisator / Organisation: ADMB International

3de editie, uitgebreid voor alle Nieuw-Europeanen

Tour & Taxis Brussel / BruxellesZaterdag / samedi 6.6.2009van 10 tot 18 uur / de 10 à 18 h

• De organisator voorziet voor elke standhouder een uitgeruste stand, een Poolstalige hostess, Poolse lunch, advertentie in de beurscatalogus en een voorafgaande ontbijt infosessie over internationale tewerkstelling op 19 mei in Affligem.

• Een aantal anderstalige hostesses voor de andere nationaliteiten is aanwezig om te helpen vertalen.

• Sponsors, internationale media en organisaties zijn eveneens welkom om deel te nemen aan deze beurs.

• L’organisateur prévoit pour chaque exposant un stand avec matériel, une hôtesse polonaise, un lunch polonais, une publicité dans le catalogue du salon et un déjeûner/session d’information sur le marché international de l’emploi le 19 mai à Affligem.

• Plusieurs hôtesses polyglotes seront présentes pour faciliter les contacts avec les participants des autres nationalités.

• Sponsors, médias internationaux et organisations internationales sont également les bienvenus pour participer à cet événement.

jobdag_flyerA4.indd 1 16-01-2009 11:34:45

Page 9: ADMB Info - Editie Feb 2009

Kinepolis Campagne

GRATISnaar de fi lm!

Zin om getrakteerd te worden op

een gratis avondje fi lm?Eenvoudig!

Ken je een software ontwikkelaar

die een andere job zoekt of een

zelfstandig informaticus-ontwikkelaar

op zoek naar een nieuwe opdracht?

Ga dan naar de website van ADMBiS:

www.admbis.be

Geef zijn/haar naam op en je wordt

beloond met een duo-fi lmticket.

9NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

VOOR DE WERKGEVER

■■■■

Matthias DEBRUYCKEREAdjunct-afdelingshoofd ADMB Studiedienst

Roemenië en Bulgarije werden per 1 januari 2007 lid van de Europese Unie. Net zoals voor de onderdanen van de lidstaten die op 1 mei 2004 toetraden (met uitzondering van Malta en Cyprus), werd evenwel in een overgangsperiode voorzien waarin het vrij verkeer van werknemers nog niet gold.

De Belgische regering heeft recent de beslissing genomen om de overgangsperiode voor 3 jaar te verlengen tot eind 2011.

1. OVERGANGSREGELING VOOR ROEMENIË EN BULGARIJE

In de regel geldt voor EU-onderdanen het “vrij verkeer van werknemers”: zij hebben de mogelijkheid om waar ook binnen de EU tewerkgesteld te worden als werknemer, en dit zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke toelating mag opgelegd worden.

Naar aanleiding van de toetreding tot de EU had België (samen met nog heel wat andere EU-lidstaten) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in een overgangsperiode voor dit vrij verkeer van werknemers te voorzien. Deze termijn loopt af op 31 december 2008. De regering heeft echter de beslissing genomen om de termijn nog eens te verlengen met 3 jaar (en dus tot 31 december 2011).

Roemenen en Bulgaren die als werknemer aan de slag willen, moeten dus nog steeds dezelfde spelregels volgen als deze die gelden voor de onderdanen van de landen die op 1 mei 2004 toetraden (Cyprus en Malta buiten beschouwing gelaten).

Net zoals niet-EU-onderdanen, moeten dergelijke werknemers namelijk over een arbeidskaart B (en hun werkgever over een arbeidsvergunning) beschikken om hier te mogen werken.

Voor alle duidelijkheid: de versnelde aanvraagprocedure voor de zoge-naamde knelpuntfuncties (cf. ADMB Actua van 3/5/2006) blijft ook in de verlenging van de overgangstermijn toepasselijk. Als een arbeidsvergun-ning voor een dergelijk knelpuntberoep aangevraagd wordt, wordt deze toegekend binnen de 5 werkdagen.

Zowel voor knelpunt- als voor niet-knelpuntfuncties kan niet genoeg be-nadrukt worden dat de tewerkstelling pas mag aangevat worden als de arbeidsvergunning effectief afgeleverd werd. Overtreding van de wetge-ving rond tewerkstelling van vreemdelingen wordt immers bijzonder zwaar gesanctioneerd.

2. OVERGANGSREGELING VOOR DE OP 1 MEI 2004 TOEGETREDEN LIDSTATEN

Een identieke overgangsmaatregel voor de tewerkstelling van werknemers met de nationaliteit van een van de acht op 1 mei 2004 tot de EU toege-treden lidstaten houdt op 30 april 2009 op uitwerking te krijgen.

Deze overgangsperiode geldt voor volgende nationaliteiten: Polen, Honga-ren, Tsjechen, Slowaken, Slovenen, Esten, Letten en Litouwers.

De kans bestaat dat ook deze overgangsperiode verlengd wordt. Wij hou-den u via ADMB Actua op de hoogte.

Voor alle internationale vraagstukken kunt u steeds onze internationale consulenten van de afdeling ADMB International raadplegen:tel. 050 474.185gsm 0474 94.90.42fax 050 474.188e-mail: [email protected]

Bron: Ministerraad van 5 december 2008, Persbericht van de Minister van Werk

Tewerkstelling van Bulgaren en Roemenen: verlenging overgangsregeling tot eind 2011

Page 10: ADMB Info - Editie Feb 2009

10 NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

VOOR DE WERKGEVER

Memo voor de werkgever1. OPZEGTERMIJNEN1.1. OPZEGTERMIJNEN WERKLIEDEN ALGEMEEN (vanaf 01.10.2000)*

ANCIËNNITEIT VOOROPZEG CAO75 VOOROPZEG INGANGSDATUM WERKGEVER *** WERKNEMER WET** ****

- 6 maand* 7 dagen 7 dagen 3 dagen volg. kal.dag- 5 jaar 28 dagen 35 dagen 14 dagen volg. maandag-10 jaar 28 dagen 42 dagen 14 dagen volg. maandag-15 jaar 28 dagen 56 dagen 14 dagen volg. maandag-20 jaar 28 dagen 84 dagen 14 dagen volg. maandag20 jaar en + 56 dagen 112 dagen 28 dagen volg. maandag

* Mits voorzien in het arbeidsreglement of in voorafgaand individueel akkoord.** Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, doch wel sectorale

werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausule.*** Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, werkzekerheids- of

bestaanszekerheidsclausules.**** Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen.

1.2. OPZEGTERMIJNEN BEDIENDEN (vanaf 01.01.2009)

JAAR- ANCIËNNITEIT VOOROPZEG VOOROPZEG TEGENOPZEGBEZOLDIGING WERKGEVER WERKNEMER WERKNEMER

tot - 5 jaar 3 maand 1 1/2 maand 1 maand29.729,00 5 à -10 j. 6 maand 3 maand 1 maand 10 à -15 j. 9 maand 3 maand 1 maand enz. per 5 j. telkens + 3 m. 3 maand 1 maand

29.729,01 volgens overeenkomst werkgever/tot werknemer met minimum volgens59.460,00 termijnen -29.729,01 max. jaarbezoldiging 4 1/2maand 2 maand

59.460,01 max. max.en+ idem * 6 maand 4 maand

Ingangsdatum de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand* Eventueel akkoord bij indiensttreding

2. LOOPTIJD PROEFBEDING

2.1. PROEFTERMIJNEN WERKLIEDEN- min. 1 week- max. 2 weken (verbreking mogelijk zonder vooropzeg na 1e week)- verlengbaar met hoogstens 1 week schorsing

2.2. PROEFTERMIJNEN BEDIENDEN (vanaf 01.01.2009)

- min. 1 maand- max. 6 maand (tot 35.638,00 jaarloon) of 12 maand (boven 35.638,00 jaarloon)- beëindiging mogelijk via 1 week opzeg met einde ten vroegste op laatste dag 1e maand- onbeperkt verlengbaar door schorsing

3. MINIMUMLOON (vanaf 01.10.2008)

Gemiddeld minimum maandinkomen voor sectoren die onder geen paritair comité vallen of geen eigen indexsysteem hebben.

LEEF- ANCIËNNI- MAANDWEDDE UURLOON UURLOON UURLOON TIJD TEIT 40 UREN 39 UREN 38 UREN

22 j. 12 m. 1.440,67 8,3116 8,5247 8,749021,5 j. 6 m. 1.424,31 8,2172 8,4279 8,649721 j. 0 m. 1.387,49 8,0048 8,2100 8,426120 j. 0 m. 1.304,24 7,5245 7,7174 7,920519 j. 0 m. 1.220,99 7,0442 7,2248 7,414918 j. 0 m. 1.137,74 6,5639 6,7322 6,909417 j. 0 m. 1.054,49 6,0836 6,2396 6,403816 j. 0 m. 971,24 5,6033 5,7470 5,8982

4. MINIMUMVERGOEDINGEN LEERCONTRACTENGEMEENSCHAP VLAAMSE FRANSTALIGE (vanaf 01.01.2009) (vanaf 01.01.2009)

4e en 3e laatste jaar van de leertijd 291,49 229,09voorlaatste jaar van de leertijd 388,66 305,46laatste jaar van de leertijd 480,47 397,09vanaf 18-jarige leeftijd 1e jaar 388,66 229,09vanaf 18-jarige leeftijd 2e jaar 437,24 305,46vanaf 18-jarige leeftijd 3e jaar 480,47 397,09plafond waarboven verlies kinderbijslag (vanaf 01.09.2008) 480,47 480,47

5. SLUITING VAN ONDERNEMINGEN (vanaf 01.09.2008)

Sluitingsvergoeding 142,09 (max.= 2.841,80)

6. LOONGRENZEN SOCIALE UITKERINGEN (vanaf 01.09.2008)

werkloosheid 1.906,46 ziekteverzekering 3.053,10 brugpensioen cao 3.476,05halftijds brugpensioen 1.738,03collectief ontslag 2.962,54

7. WERKLOOSHEID: AANTAL TE BEWIJZEN DAGEN IN DE REFERTEPERIODE-36 jaar 312 d. (18 m. vóór aanvraag)36 tot 50 jaar 468 d. (27 m. vóór aanvraag)boven 50 jaar 624 d. (36 m. vóór aanvraag)

8. LOONBESLAG OP NETTOLOON (vanaf 01.01.2008)(*)

0 - 981,00 = nihil 981,01 - 1.054,00 = 20% (= 14,60)1.054,01 - 1.162,00 = 30% (= 32,40)**1.162,01 - 1.271,00 = 40% (= 43,60)boven 1.271,00 = onbeperkt

* verhoogd met 61 EUR per kind ten laste** n.v.t. indien uitsluitend vervangingsinkomen of zelfstandige activiteit

9. EDUCATIEF VERLOF (vanaf 01.09.2006)

9.1. RECUPERATIE FOD WASOForfait, afhankelijk van diverse componenten

9.2. BETALING AAN WERKNEMER2500 euro per maand

10. VERGOEDINGEN NACHTARBEID (vanaf 01.09.2008)

- uurtoeslag voor prestaties* - beneden 50 jaar 1,04 - vanaf 50 jaar 1,25 - extra oplegvergoeding bovenop werkloosheid 126,64

* indien sectorieel of in onderneming geen andere regelingMEER INFO BIJ UW SOCIAAL BUREAU

Page 11: ADMB Info - Editie Feb 2009

WIJ ZOEKEN

ICT professionalsom een jong en dynamisch team te versterken.

Software consultants en Architecten met ervaring in Microsoft.Net, Java en Oracle.

Neem een kijkje op de website, stuur uw CV of vraag naar [email protected]

Directeur ICT ADMB / ADMB iS

www.admbis.be - www.admb.be

U zoekt een boeiende job alsICT professional?

Een vaste stek in eigen streek?

Diverse opdrachten als ICT consultant?

IndexOpgelet: Nieuwe index vanaf 2006Vanaf 1998: op basis 1996 = 100Vanaf 2006: op basis 2004 = 100

maand index ‘07 index ‘08 index ‘09 *1 *G *G.4 *1 *G *G.4 *1 *G *G.4jan. 105,20 104,68 104,49 108,84 107,85 107,10 111,36 111,45 111,27febr. 105,77 105,46 104,91 109,62 108,71 107,73maart 105,78 105,23 105,07 110,42 109,32 108,33april 106,26 105,58 105,30 110,67 109,49 108,84mei 106,13 105,34 105,40 111,66 110,20 109,43juni 106,12 105,28 105,36 112,28 110,62 109,91juli 106,57 105,70 105,48 112,87 111,22 110,38aug. 106,44 105,67 105,50 112,18 110,88 110,73sept. 106,54 105,71 105,59 112,36 111,15 110,97okt. 107,10 106,19 105,82 112,16 111,29 111,14nov. 108,10 106,93 106,13 111,49 111,09 111,10dec. 108,40 107,44 106,57 111,25 111,24 111,19

*1 = index consumptieprijzen*G = gezondheidsindex*G.4 = viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex = basis voor loonindexatie

Omschakelingsvoeten voor overgang van het ene indexcijfer naar het andere.oude index *1 x 0,8701 = nieuwe index *1 nieuwe index *1 x 1,1493 = oude index *1oude index *G en *G.4 x 0,8790 = nieuwe index *G en *G4 nieuwe index *G en *G.4 x 1,1377 = oude index *G en *G4

Maar liefst zevenentwintig recente aanwinsten kwamen op donderdag 11 december naar de hoofdzetel naar aanleiding van de introductiedag. Met name Provikmo, Sociaal Bureau en ADMB Interim waren talrijk vertegenwoordigd. Maar ook ADMB Verzekeringen, ADMB Kinderbijslagfonds, CMD, de informaticadienst, de personeelsdienst en het secretariaat verwelkomden de voorbije drie maanden een nieuwe collega.

ADMB wenst alle nieuwkomers nogmaals veel succes!

Introductiedag

11NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

Page 12: ADMB Info - Editie Feb 2009

12 NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

VOOR DE WERKGEVER

BASIS EN BIJZONDERE BIJDRAGEN BASISBIJDRAGEN WERKNEMER WERKGEVER WERKGEVER ARBEIDER BEDIENDEPensioen 7,50 8,86 8,86Z.I. geneesk. verz. 3,55 3,80 3,80Z.I. uitkeringen 1,15 2,35 2,35Kinderbijslagen 0,00 7,00 7,00Werkloosheid 0,87 1,46 1,46Jaarlijkse vakantie 0,00 6,00 0,00Beroepsziekte 0,00 1,00 1,00Arbeidsongevallen 0,00 0,30 0,30Educatief verlof 0,00 0,06 0,06Kinderopvang 0,00 0,05 0,05Asbestfonds 0,00 0,01 0,01Loonmatigingsbijdrage 0,00 7,48 7,48Totaal basisbijdragen 13,07 38,37 32,37

BIJZONDERE BIJDRAGEN FSO basis -20 (809 2) 0,09 0,09 Loonmatiging (809 0) 0,01 0,01FSO basis >=20 (809 4) 0,10 0,10 Loonmatiging (809 5) 0,01 0,01FSO RVA (810 2) 0,15 0,15 Loonmatiging (810 0) 0,01 0,01FSO niet-commerc. (811 2) 0,12 0,12 Loonmatiging (811 0) 0,01 0,01Vak 10+ (857) 1,60 1,60 Loonmatiging (855) 0,09 0,09Bevord. werkgel. & vorming (852) 0,10 0,10Begel. jongeren (854) 0,05 0,05Tijdel. werkl. & anc.toeslag (859) 0,10 0,10

TOTAALCommerciële ondernemingen-10 wn 13,07 38,88 32,88+10 wn 13,07 40,57 34,57+20 wn 13,07 40,58 34,58Niet commerciële ondernemingen-10 wn 13,07 38,91 32,91+10 wn 13,07 40,60 34,60+20 wn 13,07 40,60 34,60

SITUATIE AFHANKELIJKE WERKGEVERSBIJDRAGENFonds voor Bestaanszekerheid Arbeiders (820) sectorafhankelijkBijdrage sectoraal pensioenfonds Arbeiders (825) sectorafhankelijkForfaitaire bijdrage FBZ Bouw (826) sectorafhankelijk (PC 124 & 14004/09)Fonds voor Bestaanszekerheid Bedienden (830) sectorafhankelijkBijdrage Sociaal Fonds PC 218 (831) 0,20Bijdrage Sociaal Fonds PC 201 - voeding (832 0) 0,10 - niet voeding > 20 wns (832 5) 0,50Bijdrage sectoraal pensioenfonds Bedienden (835) sectorafhankelijkBijdrage storting WG extra-leg. pens. (851) 8,86 8,86Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuigen (862) CO2 uitstoot afhankelijkBijdr. op aanvullende verg. ontslagen wn (883) 32,25 32,25Bijdr. op aanvullende verg. tijdskrediet (885) 32,25 32,25Loonbonus (888) 33,00 33,00Solidariteitsbijdrage op verkeersboetes (889) 33,00 33,00

RSZ-bijdragen[vanaf 01.01.2009]*

■■■■

Data[van 01.02.2009 tot 30.04.2009]

Hieronder volgt de lijst van de data die u in aanmerking dient te nemen over de periode van 01.02.2009 tot en met 30.04.2009 in verband met het vervullen van de sociale verplichtingen.

We herinneren er aan dat de opgegeven data deze zijn waarop het betrok-ken organisme in het bezit moet zijn van het vereiste aangifteformulier en/of van de storting. Het betreft hier dus niet de data waarop u nog tijdig de verzending of storting kunt doen.

HUISPERSONEEL

30.04.09 Inzenden van de aangifte over het 1e kwartaal 2009 en storten van de bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL postrek. 679-0261811-09

BEDRIJFSVOORHEFFING

13.02.09 Januari 2009 wanneer het bedrag van de totale BV over 2008 € 33.120,00 of meer bedroeg

13.03.09 Februari 2009 wanneer het bedrag van de totale BV over 2008 € 33.120,00 of meer bedroeg

15.04.09 a. Maart 2009 wanneer het bedrag van de totale BV over 2008 € 33.120,00 of meer bedroeg b . Eerste kwartaal 2009 wanneer het bedrag van de totale BV minder dan € 33.120,00 bedroeg

SOCIALE ZEKERHEID

05.02.09 Eerste provisionele storting voor het 1e kwartaal 2009. (30% van de bijdragen RSZ over het 1e kwartaal 2008)

05.03.09 Tweede provisionele storting voor het 1e kwartaal 2009. (30% van de bijdragen RSZ over het 1e kwartaal 2008)

03.04.09 Derde provisionele storting voor het 1e kwartaal 2009. (25% van de bijdragen RSZ over het 1e kwartaal 2008)

OPMERKING :

de bedoelde provisionele stortingen moeten verricht wordendoor de werkgevers die in het voorgaande kwartaal meerdan € 6.197,34 RSZ-bijdragen verschuldigd waren.

30.04.09 a. Indienen van de aangifte over het eerste kwartaal 2009. b. Storten van het saldo van de bijdragen over het eerste kwartaal 2009, wanneer provisionele stortingen verricht worden. c. Storten van de bijdragen over het eerste kwartaal 2009, wanneer geen provisionele stortingen verricht worden.

■■■■

Page 13: ADMB Info - Editie Feb 2009

13NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

SITUATIE AFHANKELIJKE WERKNEMERSBIJDRAGENBijzondere bijdrage Sociale Zekerheid (856) variabele werknemersbijdrageBijdrage op winstparticipaties (861) 13,07Bijdrage dubbel vakantiegeld bedienden (870) 13,07

BIJDRAGEN PER KENGETAL WGcat. Omschrijving WNkengetal -10 wn +10 wn +20 wn000 Gewoon 015 38,88 40,57 40,58000 Gewoon 495 32,88 34,57 34,58010 ANPKB 495 33,08 34,77 34,78011 wgs-geen bijdragen voor FSO en Sfbed 015 38,78 40,47 40,47011 wgs-geen bijdragen voor FSO en Sfbed 495 32,78 34,47 34,47012* WG’s geen bijdrage FSO 015 39,01 40,70 40,71012* WG’s geen bijdrage FSO 495 33,21 34,90 34,91022* kinderdagverblijven 015 39,01 40,70 40,71022* kinderdagverblijven 495 33,01 34,70 34,71025* ziekenhuizen 015 39,01 40,70 40,71025* ziekenhuizen 495 33,01 34,70 34,71035 vrije beroepen 015 38,78 40,47 40,47035 vrije beroepen 495 32,78 34,47 34,47036 drukkerijen 015 40,34 42,68 42,69036 drukkerijen 495 33,08 34,77 34,78038 kleding en confectie 015 42,28 43,97 43,98038 kleding en confectie 495 33,71 35,4 35,41039 huisbedienden 015 38,78 40,47 40,47039 huisbedienden 495 32,78 34,47 34,47048 voedingsnijverheid 015 41,58 43,27 43,28048 voedingsnijverheid 495 33,28 34,97 34,98049 wasserijen 015 40,73 42,42 42,43049 wasserijen 495 33,08 34,77 34,78051 groenten-en fruitconserven (zonder FBZ) 015 41,58 43,27 43,28051 groenten-en fruitconserven (zonder FBZ) 495 33,08 34,77 34,78052 groenten-en fruitconserven met FBZ 015 41,58 43,27 43,28052 groenten-en fruitconserven met FBZ 495 33,28 34,97 34,98055 hout en stoffering 015 54,03 55,72 55,73055 hout en stoffering 495 33,08 34,77 34,78057 handel in voedingswaren 015 39,48 41,17 41,18057 handel in voedingswaren admin. bed 495 33,08 34,77 34,78057 handel in voedingswaren verkoop bed 495 32,98 34,67 34,68058 bakkerijen 015 41,08 42,77 42,78058 bakkerijen 495 33,28 34,97 34,98062* opvoedingsinstellingen 015 39,01 40,70 40,71062* opvoedingsinstellingen 495 33,01 34,70 34,71064 garagebedrijf 015 42,67 44,34 44,35064 garagebedrijf 495 33,08 34,77 34,78065 koetswerk 015 42,86 44,55 44,56065 koetswerk 495 33,08 34,77 34,78066 schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven 015 54,83 56,52 56,53066 schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven 495 33,08 34,77 34,78067 elektriciens 015 55,36 57,05 57,06067 elektriciens adm bed 495 33,08 34,77 34,78067 elektriciens verkoop 495 32,98 34,67 34,68068 taxi’s 015 40,28 41,97 41,98068 taxi’s 495 33,08 34,77 34,78072* geneesheer-specialisten 495 21,49 21,49 21,50074 gesubsidieerd onderwijs 015 39,34 41,03 41,03074 gesubsidieerd onderwijs 495 32,63 34,32 34,32077 metaalhandel 015 42,86 44,55 44,56077 metaalhandel admin. bed 495 33,08 34,77 34,78077 metaalhandel verkoop 495 32,98 34,67 34,68078 edele metalen 015 41,68 43,37 43,38078 edele metalen admin. bed 495 33,08 34,77 34,78078 edele metalen verkoop 495 32,98 34,67 34,68079 recuperatie metalen 015 41,63 43,32 43,33079 recuperatie metalen 495 33,08 34,77 34,78082 terugwinning papier 015 40,48 42,17 42,18

082 terugwinning papier 495 33,08 34,77 34,78083** transport 015 46,63 48,32 48,33083 transport 495 34,03 35,72 35,73091 handel in brandstoffen 015 57,88 59,57 59,58091 handel in brandstoffen admin. bed. 495 33,08 34,77 34,78091 handel in brandstoffen verkoop 495 32,98 34,67 34,68094 onderhoud parken en tuinen 015 50,28 51,97 51,98094 onderhoud parken en tuinen 495 33,08 34,77 34,78097 erkende uitzendbureaus 015 38,78 40,47 40,47097 erkende uitzendbureaus 495 32,78 34,47 34,47100 zelfstandige kleinhandel 015 38,88 40,57 40,58100 zelfstandige kleinhandel 495 32,98 34,67 34,68111* ziekenhuizen - IBF 015 39,01 40,70 40,71111* ziekenhuizen - IBF 495 33,01 34,70 34,71122* medische-sociale sector 015 39,01 40,70 40,71122* medische-sociale sector 495 33,01 34,70 34,71123 kappersbedrijven 015 56,25 57,94 57,95123 kappersbedrijven 495 48,95 50,64 50,65135 particuliere apotheken 015 38,88 40,57 40,57135 particuliere apotheken 495 32,88 34,57 34,57157 levensmiddelenbedrijven 015 39,48 41,17 41,18157 levensmiddelenbedrijven 495 33,48 35,17 35,18193 landbouw 015 49,33 51,02 51,03193 landbouw 495 33,08 34,77 34,78194 tuinbouwbedrijf 015 51,28 52,97 52,98194 tuinbouwbedrijf 495 33,08 34,77 34,78200 expeditiekantoren 015 38,88 40,57 40,58200 expeditiekantoren 495 34,03 35,72 35,73211* gezins- en bejaardenhulp 015 39,01 40,70 40,71211* gezins- en bejaardenhulp 495 33,01 34,70 34,71235 particuliere apotheken (BVBA) 015 38,98 40,67 40,68235 particuliere apotheken (BVBA) 495 32,98 34,67 34,68262 socio-culturele sector 015 38,78 40,47 40,47262 socio-culturele sector 495 32,78 34,47 34,47311 privé-ziekenhuizen 015 38,78 40,47 40,47311 privé-ziekenhuizen 495 32,78 34,47 34,47322* kinderopvang - nederl. 015 39,01 40,70 40,71322* kinderopvang - nederl. 495 33,01 34,70 34,71330 privé-rusthuizen 015 38,88 40,57 40,58330 privé-rusthuizen 495 32,88 34,57 34,58335 particuliere apotheken (VZW) 015 38,88 40,57 40,57335 particuliere apotheken (VZW) 495 32,88 34,57 34,57911* thuisverpleging 015 39,01 40,70 40,71911* thuisverpleging 495 33,01 34,70 34,71

BOUWsector024 Bouw (ruwbouw) 015 52,55 53,74 53,75026 Bouw (afwerkingsondernemingen) 015 52,55 53,74 53,75044 Bouw (muur- en grondbedekking) 015 52,55 53,74 53,75054 Bouwbedrijf (voeg- en dakwerken) 015 52,55 53,74 53,75Toe te voegen forfaitaire bijdrage fonds voor bestaanszekerheid:Categorie arb < 25 jr indienst arbeiders >= 58 jr andere024 € 265,00 € 465,00 € 565,00026 € 174,00 € 374,00 € 474,00044 € 254,00 € 454,00 € 554,00054 € 254,00 € 454,00 € 554,00

HORECAsectorWGcategorie Omschrijving WNkengetal -10 wn +10 wn +50 wn016 Horeca – zonder FSO 015 40,21 41,90 41,95016 Horeca – zonder FSO 495 34,21 35,90 35,95017 Horeca 015 40,18 41,87 41,93017 Horeca 495 34,18 35,87 35,93

* Indien het gaat om een niet-commerciële onderneming, dan mogen de percentages uit kolom -10 wn en +10 wn verminderd worden met 0,10 en mogen de percentages uit kolom +20 wn verminderd worden met 0,11.** Toe te voegen forfaitaire bijdrage hospitalisatieverzekering van € 25,00.Bovenstaande cijfers zijn ook raadpleegbaar via onze websiteonder de rubriek “e-news” “cijfers voor werkgevers”

Page 14: ADMB Info - Editie Feb 2009

14 NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

Een BOEIENDE JOB in eigen regio? Bij ADMB kan het!

ADMB Jobdag

ADMB Jobdag BRUGGEzaterdag 7 maart 2009

DATUM zaterdag 7 maart 2009 van 10 u. tot 17 u.

PLAATS ADMB Select, Jan Breydellaan 107, Sint-Andries

INFO & INSCHRIJVEN www.admb.be/jobdag

Mensenzaken voor zakenmensen

ADMB SELECT

Tweede ADMB jobdag in het vooruitzicht !■■■■

Op zaterdag 7 maart 2009 vindt de tweede editie van de ADMB Jobdag plaats.

In een informele sfeer kunnen de kandidaten kennis maken met di-verse afdelingen en medewerkers van ADMB.Zij brengen op hun stand een simulatie van een reële werkpost aan de hand van dossiers, pc-toepassingen, demo's... en een praktijkge-tuigenis over hun job en werken binnen ADMB.Nadien hebben de kandidaten de gelegenheid tot een kort intake-gesprek met één van de Select-consultants, waar men tevens een herinnering aan deze Jobdag ontvangt.Tussendoor is er bij een informele babbel gelegenheid tot een hapje en drankje, met doorlopend een PowerPoint-presentatie over ADMB.Onze doelstelling van deze Jobdag is sollicitanten in contact bren-gen met potentiële collega's en zo hun interesse te wekken in ADMB als werkgever.

Deelnemen kan enkel via inschrijving per mail [email protected] of via online registratie op www.admb.be/jobdag (voor 4 maart).

Dit is wat mensen moeten denken

dat verzekeraars en banken niet altijd hun beloftes houden

klanten geloven niet langer

dat wij beschikbaar, betrouwbaar en attent zijn

mensen moeten denken

dat we ons te weinig engageren, dat men ons niet kan vertrouwen

het zou nu heel naïef zijn om te beweren

wij gaan dat denkpatroon doorbreken

Maar AXAbekijkt dit anders

wij gaan dat denkpatroon doorbreken

het zou nu heel naïef zijn om te beweren

dat we ons te weinig engageren, dat men ons niet kan vertrouwen

mensen moeten denken

dat wij beschikbaar, betrouwbaar en attent zijn

klanten geloven niet langer

dat verzekeraars en banken niet altijd hun beloftes houden

dit is wat mensen moeten denken

Page 15: ADMB Info - Editie Feb 2009

15NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

PROVIKMO

Arbeidsongevallen Niet alleen bonus malus, maar nu eveneenswetgeving op de onevenredig verzwaarde risico’s.■■■■

Georges Van De Maele Veiligheidsdeskundige niveau 1Verantwoordelijke Documentatiedienst Provikmo

In ADMB Info JAARGANG 52, NUMMER 5 - NOVEMBER 2007, werd aan-gekondigd dat de toenmalige Minister van Werk Peter Vanvelthoven een verplichte bonus malus arbeidsongevallen invoert voor álle ondernemin-gen, vanaf 01.01.2009.

De bonus malus voor arbeidsongevallen was maar een aspect van de plan-nen van de Minister.

WAT MOCHTEN DE BEDRIJVEN NOG VERWACHTEN ?

In het artikel ‘Verplichte bonus malus arbeidsongevallen voor alle onder-nemingen - De eerste wetgevende stappen zijn gezet’, is toen ook gesteld dat de bedrijven nog een en ander mochten verwachten betreffende het begrip ‘verzwaard risico’.

Dit begrip is via de Wet van 13.07.2006 houdende diverse bepa-lingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling (Belgisch Staatsblad van 01.09.2006) inge-voerd.

HET UITVOERINGSBESLUIT IS GEPUBLICEERD !

Het langverwachte uitvoeringsbesluit is nu gepubliceerd (Belgisch Staats-blad van 30.12.2008), nl. het Koninklijk besluit van 23.12.2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s.

Het KB zelf, het gewijzigde art. 49bis en het nieuwe art. 49ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 treden eveneens in werking op 01.01.2009.

VERZWAARD RISICO

Een verzekerd risico wordt als een verzwaard risico beschouwd indien er in de loop van de observatieperiode in de onderneming minstens vijf onge-vallen gebeurden met tijdelijke ongeschiktheid van minstens een dag, de dag van het ongeval niet meegerekend, of met dodelijke afl oop, en indien de risico-index op jaarbasis in het laatste kalenderjaar en in een ander ka-lenderjaar van de observatieperiode minstens tienmaal de risico-index van de activiteitensector waartoe de onderneming behoort, bedraagt (art. 2).

De risico-index is gelijk aan het product van de frequentie-index en de ernstindex. De formules voor de frequentie-index en de ernstindex zijn eveneens in het KB opgenomen.

De observatieperiode is een periode van drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin het Fonds voor arbeidsongevallen (Fonds) de vast-stellingen doet (art. 1, 5°) en de eerste observatieperiode loopt over de kalenderjaren 2006, 2007 en 2008 (art. 2).

De risico-index van de activiteitensector waartoe een onderneming be-hoort wordt jaarlijks door het Fonds vastgesteld (art. 2 en 3).

Het Fonds stelt de betrokken verzekeringsonderneming vóór 30.11 van het jaar schriftelijk in kennis van de verzwaarde risico’s (met afschrift van ken-nisgeving aan de werkgever en aan Toezicht Welzijn op het Werk - art. 3), waarna de verzekeringsonderneming op haar beurt binnen de 30 dagen daaropvolgend de betrokken werkgever daarover notifi ceert (art. 4).

De contributie is verschuldigd voor het jaar waarin de verzekeringsonder-neming het bestaan van een verzwaard risico notifi ceert aan de werkgever (art. 5).

De contributie wordt forfaitair vastgesteld op basis van de grootte van de onderneming. Zij bedraagt 3.000 euro voor de ondernemingen met min-der dan 50 voltijdse equivalenten en wordt verhoogd met 2.000 euro per bijkomende schijf van 50 voltijdse equivalenten, maar wordt beperkt tot 15.000 euro. Het aantal voltijdse equivalenten is dat van het laatste jaar van de observatieperiode (art. 5).

De verzekeringsonderneming stelt aan de werkgever vóór 30 juni van het jaar volgend op de notifi catie en na betaling van de contributie een actie-plan voor met concrete preventiemaatregelen teneinde een herhaling van arbeidsongevallen die aanleiding hebben gegeven tot de toepassing van dit besluit te voorkomen (art. 7).

De werkgever brengt onverwijld het voorgestelde actieplan en de voor-gestelde maatregelen ter kennis van de interne of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en, al naar gelang het geval, van het comité voor preventie en bescherming op het werk, van de syndicale afvaardiging of van de werknemers, teneinde in samenspraak met hen het actieplan op te stellen (art. 7).

Provikmo-klanten kunnen voor de wetgeving en bijkomende vragen te-recht in onze Documentatiedienst, [email protected] of tele-fonisch 050 47 47 82.

Provikmo vzwExterne dienst voor preventie en bescherming op het werkDirk Martensstraat 26/1 - 8200 BruggeTel. 050 47 47 82 - Fax 050 47 41 61mailto [email protected] - www.provikmo.be

Page 16: ADMB Info - Editie Feb 2009

16 NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

ADMBEELD

Nieuwjaarsconcert■■■■

Op donderdag 22 januari organiseerden ADMB & ING West-Vlaanderen hun jaarlijkse Nieuwjaarsconcert in het Concertgebouw te Brugge.

Het Jeugd- en Muziekorkest van Antwerpen o.l.v. dirigent Ivo Venkov bracht een concert met als gastland Frankrijk.Solisten Wilfried Van den Brande, bas, en Toon Fret, dwarsfl uit, gaven een extra dimensie aan deze muzikale verademing.

De presentatie werd verzorgd door de heer Fred Brouwers.

Achteraf was er ook nog een receptie voorzien voor de 1.000 aanwezige genodigden.

J.J. S

OEN

EN

Page 17: ADMB Info - Editie Feb 2009

17NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

ADMB OPLEIDINGEN

Degelijke en correcte informatie via opleidingen en infosessies

www.admb.beAlle opleidingen verzameld■■■■

Julie DE WEVERE-business coördinator ADMB

Verschillende diensten binnen ADMB bieden opleidingen aan. Om het voor u gemakkelijk te maken hebben wij al deze opleidingen verzameld op de website van ADMB. Zo hoeft u maar op één plaats te zijn om informatie te vinden over al onze opleidingen en om u eventueel ook rechtstreeks en online in te schrijven.

OVERZICHT OPLEIDINGEN

U kunt een overzicht van al onze opleidingen opvragen via www.admb.be en te klikken op de rechterbox Opleidingen of u kunt rechtstreeks het over-zicht raadplegen via www.admb.be/opleidingen. U krijgt een over-zicht in chronologische volgorde.

SCHRIJF U IN VIA DE WEBSITE

Via de link “korte info” krijgt u meer uitleg over de specifi eke opleiding, via de link “lees meer” krijgt u gedetailleerde uitleg en de mogelijkheid om u online in te schrijven.

BUDGET VOOR ECONOMISCH ADVIES (BEA) WORDT 'DE KMO-PORTEFEUILLE'

Met ‘De kmo-portefeuille’ introduceert de Vlaamse overheid de opvolger van de BEA-maatregel en de vroegere opleidings- en adviescheques. Elke opleiding die door ADMB School gegeven wordt, komt in aanmerking voor terugbetaling via ‘De kmo-portefeuille’. Wenst u graag meer informatie over ‘De kmo-portefeuille’? Neem gerust contact op met ADMB School via [email protected]. Hebt u vragen of opmerkingen aangaande onze website, aarzel dan niet en contacteer ons op het adres [email protected].

Hebt u interesse voor een of meerdere opleidingen? Aarzel dan niet en schrijf u in via de link vermeld bij de respectieve opleidingen of via mail naar [email protected]

U kunt zich gratis abonneren op ons e-zine ADMB Actua+ via www.admbschool.be/ezine om op de hoogte gehouden te worden van de opleidingen, georganiseerd door ADMB School.

OpleidingenVoorjaar 2009

Studiedag Arbeidsduur 17 februari Grobbendonk www.admbschool.be/arbeidsduur

Studiedag Arbeidsduur 19 februari Gent www.admbschool.be/arbeidsduur

Delegeren in de praktijk 4 maart Brugge www.admbschool.be/delegeren

Balanced Scorecard in de zorg 18 maart Brugge www.admbschool.be/scorecard

Informatievergadering Sociale Actualia 18 maart Grobbendonk www.admbschool.be/actualia

Informatievergadering Sociale Actualia 20 maart Gent www.admbschool.be/actualia

Competentiegericht interviewen 21 april Puurs www.admbschool.be/competentie

Competentiegericht interviewen 23 april Brugge www.admbschool.be/competentie

Onderhandelen in de praktijk 28 april Brugge www.admbschool.be/onderhandelen

Jaarlijkse vakantie in de privésector (basisopleiding) 8 mei Gent www.admbschool.be/basisvakantie

Functioneringsgesprekken 12 mei Brugge www.admbschool.be/functionering

Functioneringsgesprekken 14 mei Puurs www.admbschool.be/functionering

Jaarlijkse vakantie in de privésector 14 mei Gent www.admbschool.be/vakantie

Page 18: ADMB Info - Editie Feb 2009

■■■■

Virginie LENSSENafdelingshoofd SVMB sociaal verzekeringsfonds

Sinds jaar en dag staan de deuren van SVMB letterlijk open voor de klan-ten. Aan het SVMB-loket te Brugge kunt u bij de heer Geert Dejonghe te-recht voor informatie rond het starten als zelfstandige, de sociale bijdragen die u moet betalen, de kinderbijslag waarop u recht hebt, de stopzetting of overlating van uw zaak, …

Om de SVMB dienstverlening en persoonlijke service te optimaliseren, worden vanaf 1 januari 2009 de openingsuren van het SVMB-loket in de Sint-Clarastraat 48 te Brugge gewijzigd. U kunt verder elke voormiddag tussen 8 uur en 12 uur zonder afspraak binnenlopen.

Past het u niet om het SVMB-loket in de voormiddag een bezoek te bren-gen, dan kunt u een afspraak maken met uw klantverantwoordelijke :

Of u kunt mailen naar [email protected].

Opgelet : de openingsuren van het KMO Direct - ondernemersloketblijven ongewijzigd.

SVMB wijzigt haar openingsuren van het loket te Bruggevanaf 1 januari 2009

Sandra Baecke 050 474 331Ann Braet 050 474 322Tiny De Craemer 050 474 336Marijke De Muinck 050 474 337Benedict Decoster 050 474 338Patrick Lammens 050 474 314

Katrien Legrand 050 474 315Koen Queeckers 050 474 320Johan Slembrouck 050 474 333Lisette van der Aa 050 474 332Jean-Pierre Vereecke 050 474 339Diane Verplancke 050 474 316

18 NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

VOOR ZELFSTANDIGEN

Aanvullende sociale bescherming via het Sociaal VAP■■■■

Sinds het Sociaal VAP naar alle zelfstandigen werd opengesteld, is het Solidariteitsfonds OVMB, Onderlinge Verzekeringsvereniging, uitgegroeid tot een van de grootste van het land. De prima prestaties zijn niet alleen te danken aan het groot aantal leden, maar is ook het gevolg van een professioneel beheer.

Het concrete resultaat hiervan is dat we vanaf 2009 een extra kosteloze waarborg, lees : UITBREIDING, voorzien.

Wat heeft men momenteel ?De Sociaal VAP’s via OVMB bieden momenteel volgende waarborgen :• een rustpensioen = extra wettelijke pensioenopbouw Wat op de spaarrekening terecht komt, wordt opgerent. Men bouwt op

die manier een interessant aanvullend pensioenkapitaal op tegen de pensioenleeftijd ;

• een overlevingspensioen Indien men vóór de pensioenleeftijd overlijdt, gaat het aanvullend pen-

sioen naar de nabestaanden. • een garantie dat de VAP-bijdrage door ons wordt doorbetaald in ge-

val van arbeidsongeschiktheid door hetzij een ziekte of een ongeval (arbeids- of privéongeval) of in het kader van de moeder-schapsverzekering en dit uiterlijk tot aan 65 jaar ;

• bij arbeidsongeschiktheid (eveneens door een ziekte of een onge-val) ontvangt men bovendien een uitkering onder de vorm van een rente (ook uiterlijk tot aan 65 jaar).

Wat komt er nu bovenop bij ?Vanaf 1 januari 2009 wordt een extra vergoeding voorzien wanneer men het slachtoffer zou worden van een ernstige ziekte (zoals bijvoorbeeld kanker). Deze bijkomende waarborg is uniek.

Deze nieuwe waarborg “vergoeding bij ernstige ziekte” heeft vol-gende voordelen :• deze bijkomende vergoeding komt bovenop de rente bij arbeidsonge-

schiktheid ;• men krijgt als zelfstandige dadelijk een uitkering indien men getroffen

wordt door een ernstige ziekte. Zo komt deze extra uitkering tegemoet aan de dringende behoefte op

het moment dat de ernstige ziekte wordt vastgesteld en men een aantal maatregelen moet nemen in het licht van de continuïteit van de onder-neming ;

• het betreft volgende ernstige ziekten : kanker, leukemie, multiple scle-rose, tuberculose, ziekte van Parkinson en ziekte van Hodgkin (allen erkend door de Minister van Sociale Zaken) ;

• en niet onbelangrijk, het betreft een kostenvergoeding, d.w.z. dat de uitkering niet belastbaar is !

Voor nog meer informatie kan men steeds contact opnemen met SVMB/OVMB (Dienst Aanvullend Pensioen), Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge - Fax : 050 474 374 Voor telefonische informatie, contacteer de heer René Wullen op het nummer 050 474 310 ; of mail naar : [email protected] ; www.ovmb.org

De VAP-pensioenplannen worden binnen SVMB (CBFA-n° 018524 A) verdeeld door OVMB cvba (CBFA-n° 067367 A) en beheerd door Fidea nv (CBFA-n° 0033) voor het pensioengedeelte en door het Solidariteitsfonds OVMB, Onderlinge Ver-zekeringsvereniging, voor de solidaire waarborgen.

Page 19: ADMB Info - Editie Feb 2009

OVMB cvba Spastraat 8 1000 Brussel

[email protected] www.ovmb.org

Tel. 02 / 238 04 78 Fax 02 / 238 04 79

Met het Sociaal VAP storten wij zelf uw bijdrage verder als u arbeidsongeschikt wordt door een ziekte of een ongeval. Gegarandeerd.

Met een Sociaal VAP doet u veel meer dan gewoon sparen voor uw pensioen. U krijgt eindelijk een totale sociale bescherming, vergelijkbaar met een werknemersstatuut.Naast een premievrijstelling en rente-uitke-ring bij arbeidsongeschiktheid, voorzien we ook een extra belastingvrije vergoeding wan-neer een ernstige ziekte, zoals kanker, zich voordoet. Zo bent u dubbel beschermd.Een Sociaal VAP is bovendien financieel ex-tra interessant : u bouwt meer pensioen op, u geniet van een verhoogde fiscale aftrek-baarheid (15 % meer t.o.v. een Gewoon VAP) én u betaalt minder sociale bijdragen.

Wat u ook onderneemt,met het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen bent u dubbel gerust.

VU :

Jan

Stev

erly

nck,

Spa

stra

at 8

, 100

0 Br

usse

l. De

pen

sioe

npla

nnen

wor

den

verd

eeld

doo

r OVM

B cv

ba (C

BFA-

nr. 0

6736

7 A)

, ges

peci

alis

eerd

in a

anvu

llend

e so

cial

e be

sche

rmin

g vo

or Z

elfs

tand

igen

, en

behe

erd

door

de

pens

ioen

inst

ellin

g Fi

dea

nv (C

BFA-

nr. 0

033)

voo

r het

pen

sioe

nged

eelte

en

door

het

Sol

idar

iteits

fond

s OV

MB,

Ond

erlin

ge V

erze

kerin

gsve

reni

ging

, voo

r de

solid

aire

waa

rbor

gen.

19NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

OVMB cvba Spastraat 8 1000 Brussel

[email protected] www.ovmb.org

Tel. 02 / 238 04 78 Fax 02 / 238 04 79

Met het Sociaal VAP storten wij zelf uw bijdrage verder als u arbeidsongeschikt wordt door een ziekte of een ongeval. Gegarandeerd.

Met een Sociaal VAP doet u veel meer dan gewoon sparen voor uw pensioen. U krijgt eindelijk een totale sociale bescherming, vergelijkbaar met een werknemersstatuut.Naast een premievrijstelling en rente-uitke-ring bij arbeidsongeschiktheid, voorzien we ook een extra belastingvrije vergoeding wan-neer een ernstige ziekte, zoals kanker, zich voordoet. Zo bent u dubbel beschermd.Een Sociaal VAP is bovendien financieel ex-tra interessant : u bouwt meer pensioen op, u geniet van een verhoogde fiscale aftrek-baarheid (15 % meer t.o.v. een Gewoon VAP) én u betaalt minder sociale bijdragen.

Wat u ook onderneemt,met het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen bent u dubbel gerust.

VU :

Jan

Stev

erly

nck,

Spa

stra

at 8

, 100

0 Br

usse

l. De

pen

sioe

npla

nnen

wor

den

verd

eeld

doo

r OVM

B cv

ba (C

BFA-

nr. 0

6736

7 A)

, ges

peci

alis

eerd

in a

anvu

llend

e so

cial

e be

sche

rmin

g vo

or Z

elfs

tand

igen

, en

behe

erd

door

de

pens

ioen

inst

ellin

g Fi

dea

nv (C

BFA-

nr. 0

033)

voo

r het

pen

sioe

nged

eelte

en

door

het

Sol

idar

iteits

fond

s OV

MB,

Ond

erlin

ge V

erze

kerin

gsve

reni

ging

, voo

r de

solid

aire

waa

rbor

gen.

Page 20: ADMB Info - Editie Feb 2009

20 NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

PENSIOEN

Tegemoetkomingaan gehandicapten[vanaf 01.09.2008]

Enkele nuttige pensioenbedragen[met ingang van 01.10.2008]

Toegelaten activiteit gepensioneerden: grenzen 2009TOEGELATEN BEROEPSBEZIGHEID VOOR GEPENSIONEERDEN ONVERANDERD VANAF 2008

BEROEPSACTIVITEIT ALS RUSTPENSIOEN EN RUST- EN UITSLUITEND OVERLEVINGSPENSIOEN RUSTPENSIOEN EN OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR DE VOOR DE WETTELIJKE OVERLEVINGSPENSIOEN NA DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1) PENSIOENLEEFTIJD (1) WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

Werknemer (2) bruto beroeps- € 7.421,57 € 17.280,00 € 21.436,50inkomen - met kinderlast € 11.132,37 € 21.600,00 € 26.075,00

Zelfstandige (2) netto beroeps- € 5.937,26 € 13.824,00 € 17.149,19inkomen - met kinderlast € 8.905,89 € 17.280,00 € 20.859,97

(1) De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar voor werknemers en zelfstandigen. (2) Voor een activiteit als werknemer geldt het bruto beroepsinkomen; voor een activiteit als zelfstandige geldt het netto-inkomen. Het netto-inkomen zelfstandige is gelijk aan 80 % van het bruto beroepsinkomen werknemer.Deze bedragen gelden op jaarbasis. Voor een gedeelte van een jaar moeten ze omgedeeld worden (pro rata van het aantal maanden waarin een pensioen gecumuleerd wordt met een toegelaten beroepsbezigheid).

Bron: KB van 17/03/2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (BS 23/03/2004) KB van 17/03/2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 23/03/2004) KB van 23/12/2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 30/12/2005)

a) De inkomensvervangende tegemoetkoming (1):Cat. A (niet behorend tot B & C): € 5.695,31Cat. B (alleenstaande gerechtigde): € 8.542,57Cat. C (gerechtigde die huishouden vormt of kind ten laste heeft): € 11.390,62(1) Vrijstellingen op de inkomensvervangende tegemoetkoming: - € 2.847,66 (- 1/2 van categorie A) voor leden van het huishouden; - 50% tot 4.329,61 euro en 25% op schijf tussen 4.329,61 en 6.494,41 euro op het arbeidsinkomen van de gehandicapte; - € 690,50 voor andere inkomsten van de gehandicapte.

b) De integratietegemoetkoming (2):

Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfred-zaamheid (uitgedrukt in punten):

Categorie I (7 tot 8 ptn): € 1.061,26 Categorie II (9 tot 11 ptn): € 3.616,37 Categorie III (12 tot 14 ptn): € 5.778,51 Categorie IV (15 tot 16 ptn): € 8.418,56 Categorie V (17 tot 18 ptn): € 9.550,33

(2) De gerechtigde op een integratietegemoetkoming geniet sedert 01/09/2008 van een abattement van € 19.935,68 op het inkomen van de partner. Boven dit bedrag wordt de helft afgetrokken. Indien de gehandicapte er voordeel mee doet, wordt enkel de integratietegemoetkoming toegekend waarvan het bedrag verminderd wordt met de helft van het gedeelte van het beroepsinkomen van de gehandicapte dat € 19.935,68 overschrijdt.

De vrijstelling op het vervangingsinkomen van de gehandicapte bedraagt € 2.847,55, indien de arbeidsvrijstel-ling niet hoger is dan € 17.087,73. Indien de arbeidsvrijstelling hoger is dan € 17.087,73, geldt de vrijstelling € 2.847,55 (arbeidsvrijstelling – 17.087,73).

Op de andere inkomsten gelden specifi eke vrijstellingen. Het recht op deze tegemoetkomingen vervalt niet bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

c) De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (3): Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfred-

zaamheid (uitgedrukt in punten) aan de gehandicapte die tenminste 65 jaar oud is en niet reeds de bovenstaande uitkeringen geniet:

Categorie I (7 tot 8 ptn): € 906,91 Categorie II (9 tot 11 ptn): € 3.461,89 Categorie III (12 tot 14 ptn): € 4.209,10 Categorie IV (15 tot 16 ptn): € 4.956,09 Categorie V (17 tot 18 ptn): € 6.087,86

(3) Deze tegemoetkoming wordt verminderd met het bedrag van het inkomen (het pensioen wordt slechts voor 90 % ge-rekend) dat volgende grenzen overschrijdt: € 13.792,25 voor een gerechtigde met personen ten laste, € 11.037,47 voor een alleenstaande en voor een samenwonende.

Gewaarborgde minimumbedragen voor werknemersBij een volledige loopbaan (45 jaar) worden in de pensioenregeling van de werknemers minstens volgende bedragen toegekend. Ieder jaar in de loopbaan dient wel aan specifi eke voorwaarden te voldoen. Indien geen volledige loopbaan kan bewezen worden maar minstens 2/3 van een vol-ledige loopbaan, dan dient het toegekende pensioen minstens overeen te stemmen met onderstaande bedragen, herleid in verhouding tot de bewe-zen loopbaan.

JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN Gezinspensioen € 14.629,32 € 1.219,11Pensioen als alleenstaande € 11.707,20 € 975,60Overlevingspensioen € 11.523,12 € 960,26

Gewaarborgde minimumbedragen voor zelfstandigenIndien 2/3 of een volledige loopbaan (45 jaar) bewezen wordt in de pen-sioenregeling van de zelfstandigen of bij samentelling van de behaalde loopbaan als zelfstandige en als werknemer, dan dient het pensioen van de zelfstandigen minstens onderstaande bedragen te evenaren, herleid in verhouding tot de in de regeling van de zelfstandigen behaalde kwartalen. De aanpassing aan deze bedragen gebeurt niet of wordt zodanig beperkt, dat het totaal van het uiteindelijk toekenbare pensioen als zelfstandige en als werknemer de grensbedragen van het gewaarborgd inkomen niet overschrijdt.

JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN Gezinspensioen € 13.897,13 € 1.158,09Pensioen als alleenstaande € 10.485,68 € 873,81Overlevingspensioen € 10.485,68 € 873,81

Inkomensgarantie voor ouderenIs de totaliteit van het pensioen (90 %) en de overige bestaansmiddelen (na aftrek van diverse abattementen) kleiner dan deze grensbedragen, dan wordt het verschil bijgepast.

JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN Voor een samenwonende € 7.087,22 € 590,60Voor een alleenstaande € 10.630,83 € 885,90

Page 21: ADMB Info - Editie Feb 2009

21NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

KINDERBIJSLAG

Een toeslag op uw kinderbijslag?■■■■

Pol Pirard Afdelingshoofd ADMB Kinderbijslagfonds

Sommige bijslagtrekkenden hebben vorige maand van ons kinderbijslagfonds een formulier gekregen. Met deze formulieren wordt het recht op verhoogde kinderbijslag onderzocht.

Wie kan een toeslag op de kinderbijslag krijgen?

1. De alleenstaande ouder.2. Wie langer dan zes maanden werkloosheidsuitkeringen ontvangt,

bruggepensioneerd is of ziek is.3. Wie gepensioneerd, invalide of gehandicapt is.4. Wie meer dan zes maand werkloos of ziek is geweest en opnieuw be-

gint te werken kan de toeslag behouden gedurende maximum 2 jaar.5. Wie vroeger de gewaarborgde gezinsbijslag ontving, maar overging

naar de werknemersregeling voor een periode van maximum 2 jaar.

Voor welke kinderen kan de toeslag betaald worden?

1. De kinderen in uw gezin.2. De (stief)kinderen die bij hun andere (stief)ouder wonen.3. De kinderen die in een instelling geplaatst zijn (onder bepaalde voor-

waarden).

Kinderen die alleen wonen kunnen dus geen toeslag krijgen!

Hoe hoog mag het inkomen zijn?

De toeslag kan maar betaald worden als het gezinsinkomen een bepaald plafond niet overschrijdt. De bedragen zijn afhankelijk van de gezinssitu-atie.

1. U woont samen met uw echtgenoot/partner en de kinderen: De geza-menlijke gezinsinkomsten mogen niet hoger zijn dan 2.131,19 euro bruto per maand.

2. U woont alleen met de kinderen: Uw beroepsinkomsten mogen niet hoger zijn dan 2.060,19 euro bruto per maand.

Wiens inkomsten tellen mee?

Uw eigen inkomsten en die van uw echtgenoot, uw partner of de persoon met wie u een feitelijk gezin vormt.

Volgens de wet vormen personen een feitelijk gezin als ze:• samenwonen op hetzelfde adres;• geen bloed- of aanverwanten zijn van elkaar tot en met de derde graad

(dus geen ouders, kinderen, broers, zussen, grootouders, ooms, tantes);• en samen hun huishouden regelen en daartoe elk fi nancieel of op een

andere manier bijdragen.

Welke inkomsten tellen mee?

• Lonen• Inkomsten als zelfstandige• Uitkeringen van de werkloosheid, van de ziekteverzekering• Uitkeringen voor arbeidsongevallen, beroepsziekten, gehandicapten• Het leefl oon

Welke inkomsten tellen niet mee?

• Kinderbijslag• Alimentatie• Tegemoetkomingen voor hulp aan derden• Onkostenvergoedingen voor onthaalouders, betaald door Kind en

Gezin• Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide

minderjarigen

Voor vrijwilligers geldt een speciale regeling.

Hoe wordt de toeslag berekend?

De huidige bedragen van de kinderbijslag kunt u op volgende bladzijde vinden. Op onze website vindt u een aantal uitgewerkte voorbeelden. Uw persoonlijke toestand kunt u simuleren op de berekeningstool op onze website: “bereken uw kinderbijslag”.

Indien u recht heeft op een toeslag, dan heeft u van ons een controlefor-mulier ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn en u denkt aan de voor-waarden te voldoen, neem dan contact op via het nummer 050 474 111 of mail ons op [email protected]. Bovendien kunt u dit for-mulier downloaden via onze website www.kinderbijslagfonds.be.

OPGELET: Meer weeskinderen kunnen verhoogde kinderbijslag ontvangen!Een kind van wie een of meerdere ouders overleden zijn,kan verhoogde kinderbijslag ontvangen.

Vroeger was dit enkel mogelijk indien of de vader of de moeder voor het overlijden van één van beiden recht had op kinderbijslag in het stelsel van de loontrekkenden.

Sinds 1 oktober 2007 kan een weeskind verhoogde kinderbijslag krijgen via een andere rechthebbende dan één van zijn ouders (grootouders, broer of zus, oom of tante, pleegouder, …). Dit geldt ook voor kinderen die geplaatst zijn in een instelling of in een pleeggezin.

De verhoogde bijslag kan enkel betaald worden als ofwel:

- de overlevende ouder niet herhuwd is of samenwoont;- beide ouders overleden zijn;- de overlevende ouder geen contact meer heeft met het weeskind.

Als het kind wees geworden is vóór 1 oktober 2007 moet de persoon die de kinderbijslag ontvangt zelf een aanvraag doen bij het kinderbijslag-fonds!

Page 22: ADMB Info - Editie Feb 2009

22 NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

KINDERBIJSLAG

I. BASISKINDERBIJSLAGEN

1a. Gewone kinderbijslag 1e kind .................................................................................... 83,40 2e kind .................................................................................. 154,33 3e kind en elk der volgende ................................................... 230,421b. Gewone kinderbijslag voor éénoudergezinnen 1e kind .................................................................................. 125,86 2e kind .................................................................................. 180,65 3e kind en elk der volgende ................................................... 251,642. Wezen (1)

per weeskind ....................................................................... 320,403. Forfaitaire kinderbijslag voor kinderen geplaatst bij een particulier per geplaatst kind .................................................................. 55,964. Kinderbijslag + sociale toeslag voor kinderen van invalide werknemers (2)

1e kind ................................................................................ 174,75 2e kind ................................................................................ 180,65 3e kind en elk der volgende ................................................. 235,04 3e kind en elk der volgende in éénoudergezinnen ................. 251,645. Kinderbijslag + sociale toeslag voor kinderen van werklozen

van meer dan zes maanden en van gepensioneerden (2)

1e kind .................................................................................. 125,86 2e kind .................................................................................. 180,65 3e kind en elk der volgende ................................................... 235,04 3e kind en elk der volgende in éénoudergezinnen ................. 251,64

II. SUPPLEMENTEN

1. Bijkomende bijslag voor gehandicapte kinderen van minder dan 21 jaarDe bedragen zijn afhankelijk van de ernst van de gevolgen van de aandoening.

OUD SYSTEEMzelfredzaamheidsgraad 0 - 3 punten ............................................ 375,22zelfredzaamheidsgraad 4 - 6 punten ............................................ 410,73zelfredzaamheidsgraad 7 - 9 punten ............................................ 439,07

NIEUW SYSTEEM (3)

minder dan 6 pt. in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler ... 73,146 - 8 pt. in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler ......... 97,416 - 8 pt. in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler ........... 375,229 - 11 pt. in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler ..... 227,319 - 11 pt. in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler ......... 375,2212 -14 pt. in totaal ...................................................................... 375,2215 -17 pt. in totaal ...................................................................... 426,6518 -20 pt. in totaal ...................................................................... 457,13+20 pt. in totaal.......................................................................... 487,60

2. Leeftijdsbijslagen

Eerste kind van de gewone schaal (niet getroffen door een aandoening)KINDEREN GEBOREN NA 31 DECEMBER 1990kind van 6 tot 12 jaar .................................................................. 14,53kind van 12 tot 18 jaar ................................................................ 22,12kind boven de 18 jaar ................................................................... 25,50kind dat eerste rang wordt ter vervanging van een ander kind:- vanaf 6 jaar tot 18 jaar ............................................................. 28,98- vanaf 18 jaar ............................................................................ 31,12

Bedragen gezinsbijslag werknemers[vanaf 01.10.2008]

KINDEREN GEBOREN VOOR 1 JANUARI 1991kinderen geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, jonger dan 18 jaar ........................................ 28,98kinderen geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december1990, vanaf 18 jaar ..................................................................... 31,12kinderen geboren tussen 1 januari 1981 en 31 december 1984 ... 46,42Andere kinderen (ook kinderen met een aandoening)kind van 6 tot 11 jaar .................................................................. 28,98kind van 12 tot 18 jaar ................................................................. 44,27kind boven de 18 jaar ................................................................. 56,29Gehandicapten die voor 1 juli 1966 geboren zijn1ste rang .................................................................................... 48,86andere kinderen .......................................................................... 56,29Deze kinderen ontvangen de gewone basisbijslag (zie punt I.1.)

3. Jaarlijkse bijslag (schoolpremie) (4)

kind van 6 tot en met 11 jaar ...................................................... 53,06kind van 12 tot en met 18 jaar ..................................................... 74,29kind van 18 tot en met 24 jaar .................................................... 25,00

III. KRAAMGELD

1e geboorte ........................................................................... 1.129,952e geboorte en elk der volgende ............................................... 850,15elk kind uit een meerlingzwangerschap ................................... 1.129,95

Het kraamgeld kan worden aangevraagd vanaf de zesde maand zwanger-schap en de uitbetaling ervan kan bekomen worden twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum.

IV. ADOPTIEPREMIE ................................................... 1.129,95

V. GRENSBEDRAGEN VOOR DE INKOMSTENOF SOCIALE UITKERINGEN

1. Grensbedragen voor het rechtgevend kindBedrag van het loon of de sociale uitkering waarboven de betrokken recht-gevenden niet langer recht hebben op kinderbijslag ................... 480,47

Zijn betrokken:- de jongere met een leerovereenkomst;- de werkzoekende die een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ont-

vangt;- de rechtgevende die niet langer onderworpen is aan de leerplicht en één van de types van

secundair onderwijs met beperkt leerplan volgt die georganiseerd worden volgens de door de gemeenschappen bepaalde normen en daarnaast een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt;

- de student die een bezoldigde stage verricht waarvan het volbrengen een voorwaarde is tot het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet.

2. Grensbedragen voor de rechthebbenden en eenoudergezinnenBedrag van de globale inkomsten van het gezin waar het kind verblijft waarboven geen sociale toeslag meer verleend wordt:rechthebbende of bijslagtrekkende woont alleen met het kind ... 2.060,91rechthebbende en partner wonen samen met het kind ............ 2.131,19

(1) Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden vormt, geniet van de gewone kinderbijslag.

(2) Deze rechthebbenden moeten de hoedanigheid hebben van ‘Rechthebbende met personen ten laste’ zoniet wordt de gewone kinderbijslag (zie I,1) betaald.

(3) Dit systeem is sinds 1 mei 2003 van toepassing op kinderen geboren na 1 januari 1996 en sinds 1 januari 2007 op kinderen geboren vanaf 1 januari 1993. De oude regelgeving blijft evenwel van kracht als overgangsmaatregel.

(4) Bedragen geldig voor 2008. De jaarlijkse bijslag wordt uitbetaald samen met de bijslag voor de maand juli (begin augustus).

Page 23: ADMB Info - Editie Feb 2009

23NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

Het energieprestatiecertifi caat voor gebouwen: verdere uitbreiding van de verplichting.■■■■

De opmaak van een energieprestatiecertifi caat (EPC) is sinds 1 januari 2009 verplicht voor alle huurwoningen. Sedert 1 november 2008 was dit reeds van toepassing bij de verkoop van woningen, terwijl de verplichting eveneens reeds geldt voor openbare gebouwen. Bovendien wordt voorzien dat het EPC wordt uitgebreid tot niet-residentiële gebouwen zoals kantoren en bedrijfsgebouwen, en dit eind 2009.

Het certifi caat geeft de gebruiker een idee van de kwaliteit van het ge-bouw op vlak van energiegebruik en is 10 jaar geldig. Hierbij denken we spontaan aan verwarmingskost en isolatie, maar ook koeling en verlichting zijn belangrijke items. Indien er aanzienlijke investeringen gebeuren met het oog op energiebesparing, kan het dan ook interessant zijn om op dat ogenblik een nieuw certifi caat te laten opmaken. Zo kan u duidelijk maken dat de energieprestatie van het gebouw fl ink verbeterd werd.

Het EPC publieke gebouwen is van toepassing van zodra de bruikbare oppervlakte groter is dan 1000 m2 en er telkens minstens één teller is voor het verbruik aan aardgas, stookolie en/of elektriciteit. Het betreft het gebruik van een gebouw door een publieke organisatie: dit kan een over-heid zijn, maar ook scholen, rust- en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen vallen onder deze verplichting. Het certifi caat duidt een energieverbruik aan per vierkante meter op basis van een opgemeten verbruik gedurende één kalenderjaar en houdt ook rekening met het gedrag van de gebruikers van het gebouw. Het certifi caat moest in principe op 1 januari dit jaar beschikbaar zijn. In veel gevallen is dit niet gelukt, omdat de opmeting te laat gebeurde, of omdat nog stookoliedebietmeters moe(s)ten worden geplaatst. Dit is immers verplicht.

Het certifi caat bevat ook diverse aanbevelingen (géén verplichtingen) in-zake rationeel energiegebruik en moet op een goed zichtbare plaats wor-den uitgehangen. Het heeft dus in de eerste plaats een sensibiliserende functie.

Het EPC verhuur en verkoop particuliere woningen moet beschik-baar zijn op het ogenblik dat de woongelegenheid (woning, appartement) te koop of te huur wordt gesteld. Hier is het vooral de bedoeling om de potentiële koper of huurder te informeren omtrent de energetische kwali-teit – lees energieverbruik – van het beoogde vastgoed. Ook hier bevat het EPC een aantal aanbevelingen voor verbetering van het pand.

Een EPC publieke gebouwen kan worden opgemaakt door een “energie-deskundige voor publieke gebouwen”. Voor verkoop en verhuur van par-ticuliere woningen gebeurt dit door een energiedeskundige type A. In de toekomst komt er ook nog een deskundige type D. Zij zullen instaan voor opmaak van het EPC niet-residentiële gebouwen. Het ontbreken van het certifi caat kan leiden tot een boete van 500 tot 5000 euro.

Ook bij nieuwbouw wordt trouwens een EPC afgeleverd: het volgt au-tomatisch uit de EPB-verslaggeving. Deze EPB-regelgeving legt eisen op inzake energieprestatie (o.a. isolatiewaarden en energieverbruik) en venti-latie voor nieuwe gebouwen. De toepassing ervan moet nagezien worden van zodra een stedenbouwkundige vergunning vereist is én het gebouw gekoeld of verwarmd wordt ten behoeve van menselijke aanwezigheid.

Vragen of concrete opdrachten? VEKMO beschikt over de nodige erkenningen om alle energieprestatiecertifi caten op te maken, en om op te treden als EPB-verslaggever. U kan ons contacteren op 050 47 47 11 of 016 22 89 58

Hoe kunt u het ADMB-Kinderbijslagfonds (loontrekkenden) bereiken?

VEKMO

KANTOOR BRUGGE

St. Clarastraat 48 - 8000 Brugge

tel: 050/474 111fax: 050/474 209e-mail: [email protected]

Openingsuren loket (gewijzigd!)

maandag tot en met donderdag: 8.00u - 12.00 u en 13.30u - 16.45uvrijdag: 8.00u - 12.00 u en 13.30u - 15.45u

KANTOOR KORTRIJK

Koning Leopold I-straat 18 - 8500 Kortrijk

tel: 056/264 250fax: 056/264 255e-mail: [email protected]

Openingsuren loket

maandag tot en met donderdag: 8.30u - 12.00 u en 13.00u - 16.45uvrijdag: 8.30u - 12.00 u en 13.00u - 15.45u

Page 24: ADMB Info - Editie Feb 2009

24 NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

■■■■

Luc DaeninckDirecteur administratie CM Brugge

Als CM-lid geniet u van een groot pakket aanvullende voordelen en diensten. U betaalt hiervoor maandelijks een zeer lage bijdrage:- alleenstaande: 5,10 euro;- gezinshoofd: 6,30 euro;- werkende partner: 3,30 euro.

SKOEBIDOE: DE CM-KINDERSERVICE Gratis zwangerschapsagenda ter waarde van 25 euro.Bij geboorte:• geboortevoordelen tot 610 euro: premie 130 euro per ouder (260 euro

indien beide ouders lid); een waardebon 25 euro per ouder te besteden in de Thuiszorgwinkel;

zijn beide ouders lid van CM (of éénoudergezin), dan kunt u kiezen uit een meegroei- of autostoel; een bonnenboekje voor de Thuiszorgwinkel ter waarde van 300 euro;

vanaf 2009 ontvangt uw baby bij inschrijving bij CM een leuke CM-babybox

• kraamhulp tot 300 euro: 5 euro/uur voor maximum 30 uur per ouder (vanaf 3 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot 3

maanden na de geboortedatum)• cursus babymassage en zwangerschapsyoga, …Bij adoptie: voordelen tot 610 euro.Oppas ziek kind: eerste vijf oppasbeurten gratis - 1,24 euro per uur - aan te vragen via tel. 050 34 94 74.Gratis preventieve tandzorgen voor kinderen tot 18 jaar.Bij logopedie: tegemoetkoming 50 % voor kinderen tussen 3 en 18 jaar voor max. 20 zittingen en 10 verlengingen.Psychotherapie voor jongeren; tegemoetkoming van 50 % op het honorarium voor maximum 6 zittingen voor jongeren tot 18 jaar.

CM25: DE CM-JONGERENSERVICE CM-fi t&fun; tot 35 euro 1ste jaar; 20 euro volgende jaren voor jongeren van 0 tot 29 jaar op het inschrijvingsgeld bij een sportclub, jeugdbeweging of fi tnessclub; openluchtklassen; schoolsport; speelpleinwerking of sportkampen.

ZIEKTEVERZEKERING

Jeugdvakanties: extra voordelige vakanties van 7 tot 18 jaar (korting tot 375 euro voor CM-leden).Tegemoetkoming reisvaccinaties: tot 25 euro voor jongeren tot het einde kalenderjaar waarin ze 25 jaar wordenVaccinatie tegen baarmoederhalskanker: drie keer een tegemoetkoming van 50 euro (75 euro bij verhoogde tegemoetkoming) voor meisjes geboren in 1991, 1990 of 1989.Orthodontie: extra tegemoetkoming tot 740 euro bovenop wettelijke gedeelte.Sparen voor je huwelijk: vanaf 14 jaar - intrest tot 165 % .

MET VAKANTIE 3 % korting bij het boeken van een vakantie bij Jetaircenter.Ziekteverzekering in het buitenland: automatische kostendekking voor alle CM-leden via EuroCross.Intersoc: CM-gezinsvakanties in Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, … Kinderen tot 6 jaar kunnen op vele bestemmingen gratis mee en fi kse kortingen voor jongeren tot 16 jaar. Info: 070 23 31 19.Ziekenzorgvakanties: aangepaste vakanties voor zieken en personen met een handicap, met extra kortingen tot 60 euro voor Lourdesbedevaart of 50 euro voor een andere vakantie.Seniorenvakanties: een ruim aanbod via OKRA in binnen- of buitenland, … BIJ ZIEKTE Alternatieve geneeswijzen:• 30 % tegemoetkoming voor homeopathische geneesmiddelen per

kalenderjaar;• tot 50 euro/persoon voor chiropraxie of osteopathie per kalenderjaar.Vakantiepremie voor langdurig zieken: 150 euro voor gezinshoofd of 100 euro voor alleenstaande.Hersteloord: na een acute aandoening opleg 13 euro (bij verhoogde tegemoetkoming) of 31,90 euro per dag.Ledenverdediging: info en eventuele gerechtelijke stappen bij problemen erelonen, ziekenhuisfacturen, …

CM-diensten en -voordelen 2009

ATLANTAEEN STIJLVOL VAKANTIEVERBLIJF.HEDENDAAGS COMFORT MET EEN TIKJE ART NOUVEAU.NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP - TEL 059 23 33 01M. HENDRIKALAAN 20 - 8420 DE HAAN

In DE HAAN op 150 meter van de zee, duinen en bossen binnenhandbereik, vlakbij de winkels, een lekkere keuken, een gezellige sfeer

en vriendelijke bediening, alles voor een kommerloze vakantie ...Diverse verblijfformules. Kortom geknipt voor jonge gezinnen,

derde leeftijd, groepen, seminaries en vergaderingen.

U bent op zoek naar een unieke vakantie aan zee ?

U bent op zoek naar een unieke vakantie aan zee ?

Page 25: ADMB Info - Editie Feb 2009

25NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

■■■■

Op dag van vandaag zijn de hiernaastvermelde dagbedragen (ziektevergoeding voor zelfstandigen) van kracht:

Arbeidsongeschikte zelfstandigen met een beperkte zelfredzaamheid (niet minder dan 11 punten) kunnen aanspraak maken op een tege-moetkoming voor hulp van derden.

Deze bedraagt vanaf 01.10.2008 12,73 euro per dag.De tegemoetkoming kan worden toegekend vanaf de vierde maand arbeidsongeschiktheid.

M.i.v. 01.10.2008 is de moederschapsuitkering voor zelfstandige vrou-wen en meewerkende echtgenotes vastgesteld volgens een wekelijks forfaitair brutobedrag van 368,36 euro gedurende de periode van ge-kozen moederschapsrust (6,7 of 8 weken).

Primaire arbeidsongeschiktheid - 2e t.e.m. 12e maand

met gezinslast € 44,54 alleenstaande € 33,61 samenwonende zonder gezinslast € 28,92

Invaliditeit - vanaf het 2e jaar

met gezinslast € 44,54 alleenstaande € 33,61 samenwonende zonder gezinslast € 28,92

Invaliditeit (met stopzetting bedrijf) - vanaf het 2e jaar

met gezinslast € 46,89 alleenstaande € 37,52 samenwonende zonder gezinslast € 31,85

Mutualiteit voorMiddenstanden BeroepenDe mutualiteit voor

• zelfstandigen• vrije beroepen• loon- en weddetrekkenden• ambtenaren• studenten hoger onderwijs• verblijvenden

Sint-Clarastraat 48 bis8000 BruggeTel 050 44 05 00Fax 050 44 05 21

OPENINGSURENKANTOREN

Sint-Clarastraat 48 bis8000 Bruggedinsdag, donderdag en vrijdagvan 8.30 tot 12.00 u.

AANDACHT !Het artikel rond CM-diensten en -voordelen is specifi ek geldig voor CM Brugge.

Dagvergoeding zelfstandigen[vanaf 01.10.2008]

NAAR HET ZIEKENHUIS Opleg synthesemateriaal bij gewrichtsprothesen: 100 % tegemoetkoming op het bedrag dat de 198 euro overstijgt (maximum 744 euro per opname).Tegemoetkoming bij gebruik van viscerosynthese- en endoscopisch materiaal.Begeleiding bij hospitalisatie (rooming-in): tot 12,39 euro/verpleegdag voor een inslapende in de ziekenhuiskamer.Ziekenvervoer: tegemoetkoming bij ziekenvervoer; vervoerdienst Vandenbrande: tel. 050 78 85 60.

CM-THUISZORGPLAN Gezinshulp en bejaardenhulp: CM-tegemoetkoming van 0,25 euro per uur of 0,60 euro per uur (> 60 uur per maand).Ziekenoppas: thuisoppas voor chronisch zieken en bejaarden, aan te vragen via telefoon 050 34 01 01.Kortverblijf: tegemoetkoming tot 15 euro/dag (maximum 28 dagen).Dagopvang: tegemoetkoming van 5 euro/dag (maximum 100 dagen).Uitleendienst: allerlei praktische hulp- en verzorgingsmiddelen tegen een geringe huurprijs.Thuiszorgwinkel: • verkoop van thuiszorgmaterialen en hulpmiddelen: 10 % korting voor

CM-leden;• verhuur personenalarmsysteem: 12,50 euro per maand;• leden CM Brugge die thuis verzorgd worden: 40 % tegemoetkoming

bij incontinentiemateriaal en anti-decubitusmateriaal aangekocht in de Thuiszorgwinkel, winkelcentrum Hoge Expres, Legeweg 154 te Sint-Andries.

CAW-Dienst Maatschappelijk Werk: gratis advies over sociale voordelen en diensten, coördinatie hulpaanbod … Bloedglucosestrips: 40 % tegemoetkoming tot max. 150 euro/jaar (mits medisch attest zelfcontrole).

EN VERDER … Nieuw vanaf 2009 - brillen, glazen of lenzen: leden tot en met 24 jaar krijgen vier maal een tegemoetkoming tot 50 euro (tussen twee tegemoetkomingen dient minimaal drie jaar verstreken te zijn);leden vanaf 25 tot en met 39 jaar* krijgen maximaal drie maal 50 euro; leden vanaf 40 tot en met 64 jaar* krijgen maximaal drie maal 50 euro (* tussen twee tegemoetkomingen dient minimaal vijf jaar verstreken te zijn);tot 200 euro bij optische laserbehandeling voor leden tot en met 64 jaar.Nieuw vanaf 2009 – hippotherapie voor personen met lichamelijke of mentale handicap: 3 euro per beurt, max. 20 beurten per jaar (enkel in instelling waarmee CM een akkoord heeft afgesloten).Dieetadvies: tegemoetkoming van 40 euro voor vier sessies voedings- en dieetadvies.FitClass: u betaalt als lid van CM bij de start van het FitClass 4fasenplan 25 euro minder.Healthcity: 15 euro voordeel bij inschrijving.Gratis inschrijving WeightWatchers en extra kortingen.Loop-je-fi t: 10 euro voor wie een brevet 5 km joggen behaalt via een door CM erkende organisatie.Voetverzorging: vier keer 5 euro voor 65-plussers; jaarlijkse tegemoetkoming podologie voor diabetespatiënten.Gezondheidsschool: CM-leden bekomen 25 % korting op het cursusgeld.Pensioendienst: voor vragen of moeilijkheden inzake pensioenregelingen.

Meer info, tel. 0473 92 46 62.

Page 26: ADMB Info - Editie Feb 2009

26 NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

INFOHOEKJE CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK

Werkgevers: mis deze kansen niet !■■■■

Jos BEUSELINCKDiensthoofd CAW CM Brugge

Extra steun voor werkgevers die medewerkers met een arbeidshandicap in dienst nemen vanaf 1.10.2008

Als u als werkgever een persoon met een arbeidshandicap in dienst neemt of verder in dienst houdt, dan kunt u een tussenkomst in de loonkost bekomen. Een WIN-WIN maatregel eveneens voor de persoon met een ar-beidshandicap gezien werkgevers aangemoedigd worden deze personen aan te werven.

Met het BVR van 18/07/2008 (BS 03/10/2008) is er met ingang van 1 oktober 2008 een nieuwe regelgeving rond de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap. Belangrijkste wijzigingen met voor-gaande regelgeving zijn de rol van de VDAB en de vernieuwing van de loonkostsubsidie. Op het gebied van loonkostsubsidie vervangt de VOP de Vlaamse inschakelingspremie en de CAO 26.

De premies zijn bovendien cumuleerbaar met andere lastenverlagingen.

1. De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) U krijgt een tussenkomst om de inschakelingkosten en verminderde prestaties te compenseren. De loonpremie is bij de aanvang hoger om de integratiekosten te compenseren: u moet de werknemer nieuwe taken aanleren en andere medewerkers informeren. De loonpremie is gebaseerd op het reële loon en beperkt tot het dubbele van het gewaarborgd mini-mumloon. Als u hogere kosten kunt aantonen, kan de premie opgetrokken worden vanaf het tweede jaar, tot 60 % van de loonkost. Die verhoging is altijd voor een bepaalde duur.

Praktisch De VDAB betaalt u loonpremies uit vanaf het kwartaal van aanvraag. Referteloon = het loon waarop de RSZ berekend wordt + verplichte werk-geversbijdragen RSZ-verminderingen op de werkgeversbijdragen RSZ. Plafond = tweemaal het gewaarborgd gemiddelde minimummaandinko-men voor een werknemer vanaf 21 jaar.

Periode van tewerkstelling % van het geplafonneerd referteloon• kwartaal 1 tot en met 5 40 % • kwartaal 6 tot en met 17 30 % • kwartaal 18 tot einde tewerkstelling 20 %

* Vanaf 1 oktober 2008 erkent de VDAB de arbeidshandicap en levert ook de erkenningsverklaring af.

Wie kan als persoon met een arbeidshandicap worden aanzien?• Personen met een handicap en erkend door het VAPH.• Gewezen leerlingen van het buitengewoon onderwijs met hoogstens

een getuigschrift of diploma in het buitengewoon onderwijs.• Personen met een handicap in aanmerking komend voor een IVT of IT.• Personen met een gerechtelijke beslissing of attest van een federale

overheid waaruit het percentage van arbeidsongeschiktheid blijkt.• Personen die recht geven op bijkomende KB of die recht hebben op

verhoogde KB voor hun kind(-eren) ten laste van de ouder met een handicap.

• Personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen in het kader van de ZIV.

• Personen met een attest van een door de VDAB aangewezen dokter of dienst.

2. Aanpassing van/aan de arbeidsomgeving en tegemoetkoming in de verplaatsingskostenDe VDAB betaalt u de meerkost voor de aanpassing van de werkplek aan de noden, maar ook in de verplaatsingskosten in functie van het werk op de beroepsopleiding. Uw aanvraag wordt overgemaakt aan de provinciale dienst arbeidshandicap van de vestigingsplaats van uw bedrijf. De VDAB bezoekt de werkplek en beoordeelt uw aanvraag. De aanpassing moet gebeuren binnen het jaar na de beslissing. Uw werknemer moet minimum 6 maanden in dienst blijven. Verder is er mogelijkheid tot ondersteuning door gebarentaal-, oraal- en schrijftolken.Op het gebied van loonkost subsidies vervangt de VOP de Vlaamse inscha-kelingspremie en de CAO 26.

3. Gespecialiseerde individuele beroepsopleiding in de onderneming (GIBO) Als een werkzoekende kennis of ervaring mist om volwaardig te starten in de job, dan kunt u samen met de VDAB een individuele beroepsoplei-ding in de onderneming (IBO) organiseren. De werkzoekende krijgt een intensieve training van 1 tot 6 maanden op de werkvloer. Tijdens deze opleiding betaalt u geen loon of RSZ, maar wel een productiviteitspremie. Die premie is gelijk aan het loon voor de job min de gemiddelde werkloos-heidsuitkering. Na de opleiding biedt u de werkzoekende een contract aan van onbe-paalde duur. Personen met een arbeidshandicap kunnen ook een beroep doen op een gespecialiseerde individuele beroepsopleiding: ze worden tijdens de oplei-ding op de werkvloer vergoed (zie IBO) en er is een verplichte aanwerving na afl oop. Bij een GIBO is er een externe gespecialiseerde begeleiding. Daarenboven betaalt u geen productiviteitspremie. De GIBO duurt maxi-maal 1 jaar. Meer informatie vindt u op http://vdab.be/ibo/gibo.shtml. Bij een gespecialiseerde IBO is er externe begeleiding.

4. Jobcoaching Jobcoaching helpt u om succesvol samen te werken met een nieuwe me-dewerker uit de kansengroepen. De jobcoaches van de VDAB of van onze gespecialiseerde partners begeleiden deze werknemer tijdens de eerste 6 maanden van de tewerkstelling en bevorderen zo een vlotte integratie in uw bedrijf. Als coach richten zij zich niet op de technische vaardigheden, maar op werkattitudes en omgangsvormen. Bovendien kan de jobcoach u informeren over tewerkstellingsmaatregelen. Zo kunt u nog meer bespa-ren op de loonkost. Uw bedrijf kan onze jobcoaches inschakelen voor een verkennend ge-sprek.

Voordelige tewerkstellingsmaatregelen De overheid biedt heel wat maatregelen aan om zwakkeren op de arbeids-markt betere kansen op werk te geven. Bedrijven die daaraan meewerken halen er voordeel uit. Op www.aandeslag.be vindt u uitgebreide infor-matie over alle federale en Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen.

Meer informatie en aanvraagformulieren kunt u vinden op:http://vdab.be/arbeidshandicap/ .Bellen kan op 0800/30700.U kan ook meer informatie krijgen bij de maatschappelijk werker in uw plaatselijk ziekenfondskantoor. Voor info rond hun zitdagen kan u ook sur-fen naar www.cm.be.

Page 27: ADMB Info - Editie Feb 2009

27NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

Tel. Fax

GENT Ottergemsesteenweg 439, 9000 Gent 09 242 83 56 09 242 83 54 [email protected] Bataviastraat 11, 2000 Antwerpen 03 204 10 50 03 204 10 59 [email protected] Smedenstraat 3, 8000 Brugge 050 47 48 49 050 33 65 26 [email protected] Gasthuisstraat 1, 8600 Diksmuide 051 511 787 051 511 788 [email protected] Brabantdam 48, 9000 Gent 09 268 28 68 09 268 28 65 [email protected] R. Colaertplein 23, 8900 Ieper 057 200 700 057 209 200 [email protected] Reepkaai 2, 8500 Kortrijk 056 245 445 056 245 444 [email protected] Oude Brusselsestraat 8, 2800 Mechelen 015 44 63 70 015 44 63 79 [email protected] Ernest Feysplein 16, 8400 Oostende 059 56 40 56 059 56 40 55 [email protected] Noordstraat 47, 8800 Roeselare 051 22 00 00 051 24 94 24 [email protected] Burg 61 winkel 2, 8820 Torhout 050 222 666 050 217 917 interim.to[email protected] Duinkerkestraat 15, 8630 Veurne 058 31 62 08 058 31 62 52 [email protected]

ADRESSEN CONSTRUCT INTERIM

ADMB INTERIM

Rekruteren in tijden van crisis■■■■

De wet van vraag en aanbod, een van de basisprincipes van de economie, speelt ook een grote rol binnen het rekruteringsgebeuren. De voorbije jaren was er duidelijk een grotere vraag naar ervaren kandidaten en high potentials, maar waren er minder profi elen op de markt beschikbaar.

Ondertussen is de fi nanciële crisis toegeslagen. Iedere zaakvoerder en personeelsverantwoordelijke stelt zich momenteel wellicht dezelfde vraag: zullen knelpuntberoepen ingevuld raken?

Volgens gevestigde economen zou dit niet het geval zijn. In eerste instan-tie zou het even lijken alsof er inderdaad meer kandidaten ter beschikking komen, terwijl het aantal vacatures zou dalen. We zouden hier kunnen spreken van een bubbel van kandidaten gedurende een korte periode. Na deze korte periode echter, zou het tekort aan kandidaten opnieuw be-staan.

In deze korte periode, waarin er iets meer kandidaten op zoek zullen zijn naar een nieuwe job, willen wij er alles aan doen om deze kandidaten voor u te screenen en te selecteren. Aarzel zeker niet om ons uw vacatures door te geven zodat wij uw witte raaf voor u kunnen zoeken. U kan Offi ce & Careers bereiken op het nummer 050 474.862 of via mail Offi [email protected]

Eén ding is zeker, voor knelpuntberoepen zal er zelfs geen korte kramp-beweging zijn: deze kandidaten zullen schaars blijven. Omdat het aanbod

van ervaren arbeiders in knelpuntberoepen in de Nieuw-Europese landen groot is, zal onze Nieuw-Europese Cel u graag helpen bij het zoeken van deze mensen. U kan onze Nieuw-Europese Cel bereiken op het nummer 09 252.83.56 of via mail [email protected]

Tel. Fax

BRUGGE Smedenstraat 3, 8000 Brugge 050 47 48 49 050 33 65 26 [email protected] Bataviastraat 11, 2000 Antwerpen 03 204 10 50 03 204 10 59 [email protected] Gasthuisstraat 1, 8600 Diksmuide 051 511 787 051 511 788 [email protected] Brabantdam 48, 9000 Gent 09 268 28 68 09 268 28 65 [email protected] R. Colaertplein 23, 8900 Ieper 057 200 700 057 209 200 [email protected] Reepkaai 2, 8500 Kortrijk 056 245 445 056 245 444 [email protected] Oude Brusselsestraat 8, 2800 Mechelen 015 44 63 70 015 44 63 79 [email protected] Ernest Feysplein 16, 8400 Oostende 059 56 40 56 059 56 40 55 [email protected] Noordstraat 47, 8800 Roeselare 051 22 00 00 051 24 94 24 [email protected] Burg 61 winkel 2, 8820 Torhout 050 222 666 050 217 917 [email protected] Duinkerkestraat 15, 8630 Veurne 058 31 62 08 058 31 62 52 [email protected]

ADRESSEN ADMB INTERIM

Page 28: ADMB Info - Editie Feb 2009

28 NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

VOOR DE WERKGEVER

Tel. Fax

BRUGGE Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge - Sint-Andries 050 47 49 47 050 47 49 59ANTWERPEN Museumstraat 48 b21, 2000 Antwerpen 03 238 18 38 03 248 11 55DENDERMONDE Brusselsestraat 93, 9200 Dendermonde 052 38 16 00 052 38 16 09OOSTENDE E. Beernaertstraat 13, 8400 Oostende 059 56 87 56 059 56 87 59OVERIJSE Gebroeders Danhieuxstraat 6, 3090 Overijse 02 766 17 50 02 687 36 98ROESELARE Arme Klarenstraat 55, 8800 Roeselare 051 22 01 92 051 20 20 42LEUVEN (Vandeven Bank en Verzekeringen) Tessenstraat 3-3A, 3000 Leuven 016 31 09 70 016 31 09 75

De klok rond bereikbaar, zeven dagen op zeven via een gespecialiseerde bijstandscentraledie uw oproep buiten de kantooruren opvangt.

ADRESSEN ADMB VERZEKERINGEN

ADMB Verzekeringenduurzaam bekeken, deskundig verzekerd! w

ww

.crea

com

mun

icat

ion.

be

ADMB Verzekeringen stevent af op een rijpe ervaring van 40 jaar als onafhankelijk verzeke-ringsmakelaar; een levensloop waarbinnen deze onderneming gestaag groeide.Getuige hiervan is de aanwezigheid van ADMB Verzekeringen in Brugge, Roeselare, Oostende, Dendermonde, Antwerpen, Overijse en recen-telijk ook in Leuven.

ADMB Verzekeringen, vanuit haar roots binnen de groep ADMB, heeft een sterke voeling met zowel gezinnen als het bedrijfsleven en het ondernemerschap.

De klanten die hun te verzekeren risico’s in onze handen leggen, kiezen dan ook bewust voor een duurzame aanpak.

Onze service beperkt zich niet enkel tot een kwaliteitsvolle opvolging van polissen en schade-dossiers. Wij volgen eveneens de wijzigingen in uw gezin of in uw bedrijf en zo stemmen wij uw verzekeringsbehoeften af op de reële risico’s.Dan bent u samen met uw gezin en onder- neming veilig verzekerd zodat u voluit kan gaan voor wat voor u echt belangrijk is!

Page 29: ADMB Info - Editie Feb 2009

29NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

ADMB VERZEKERINGEN

ADMB Verzekeringen zorgt voor haar klanten en dat willen we bewijzen, dag in, dag uit, maar vooral als u in de penarie zit!Wij ontwikkelden een aantal exclusieve verzekeringsproducten onder ADMB-label die bijzonder in de smaak vallen van onze tienduizenden klanten omdat ze erin gaan als gesneden koek.

Ze waren telkens het resultaat van voeling houden met onze klanten. U heeft daardoor, zonder het zelf te beseffen, het ADMB-product mee ont-wikkeld en daar zijn wij u dankbaar voor.Het valt op dat de bijstandsformules veel maten en vormen aannemen, maar vooral opvallen door de gaten in de kaas.

Een bijstandsverlening wordt meestal gekoppeld aan de aankoop van een nieuwe wagen.Een andere formule is gekoppeld aan een kredietkaart.Maar wat als alle dekkingen uitgezongen zijn omdat de nieuwe wagen niet meer zo nieuw is of de kredietkaart ongebruikt wordt weggeborgen? Of nog … de annulatieverzekering die gekoppeld is aan de reis en die gemiddeld vier procent van de prijs van de boeking bedraagt.Alles samen is dit de ideale manier om bij behoefte aan onmiddellijke bijstand tussen twee stoelen te vallen!

Daarom adviseren wij u om te kiezen voor één formule met één uniek inbelnummer.

DE ADMB BIJSTAND

Eén nummer! Een vangnet voor zowat alles dat met bijstand uitstaans heeft:

Pech met het voertuig

Bij pech of ongeval in België brengt ADMB Bijstand de pechverhelping in stelling en voorziet ze u van een vervangwagen voor een duur van vijf da-gen indien onmiddellijke herstelling niet mogelijk is. Uiteraard hoort daar ook de slepingsdienst bij, indien nodig.Bij diefstal van de wagen krijgt u een vervangwagen voor maar liefst dertig dagen. Bij pech of ongeval in het buitenland zorgt ADMB Bijstand dat het voertuig en de personen gerepatrieerd worden, indien blijkt dat het voer-tuig niet binnen een periode van vijf dagen kan hersteld worden.Desgewenst kan u uw reis verder zetten en zorgen wij voor een vervang-wagen.

Bijstand aan personen bij ziekte of ongeval

Eerst en vooral organiseert ADMB Bijstand de repatriëring naar België van de zieke of gewonde. Daarbij laten wij de verzekerde medereizigers niet in de kou staan en wordt ook hun repatriëring verzorgd. Ook aan uw huis-dieren besteden wij aandacht.

INFORMATIE EN OFFERTEWij zullen u graag bijstaan voor het kiezen van de juiste formule.

Rudy Goemaere (050 474 955) en Luc Brucher (050 474 943)maken u wegwijs. U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected] onze website vindt u ook bijkomende informatie:www.admbverzekeringen.be

U bent steeds van harte welkom in onze kantoren.

NV ADMB Verzekeringen - CBFA 13334A

■■■■

Rik VANDEN BUSSCHEAfdelingshoofd ADMB Verzekeringen

ADMB Bijstand: een gerust gevoelgans het jaar door, 24u op 24Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding en vooral zekerheid

De reiskosten van een vervangende chauffeur neemt ADMB Bijstand even-eens voor haar rekening.Medische kosten die in het buitenland worden aangerekend, zijn verzekerd tot 25.000 euro per persoon.

Vervroegde terugkeer door omstandigheden

ADMB Bijstand organiseert de vervroegde terugkeer in geval van:• ziekenhuisopname van de partner, vader of moeder, zoon of dochter;• overlijden van een familielid in België;• zware schade aan de woning in België.

Reisannulatie

De reis die niet kan doorgaan door omstandigheden buiten uw wil, is al een straf op zich. Dit is al meer dan genoeg, vinden wij. De boeking van de reis die geannuleerd wordt, betalen wij u terug.

Algemeen

De dekking is zeer uitgebreid en doorstaat de vergelijking met elk gelijk-aardig aanbod.Uitleg over de vele bijkomende waarborgen zoals bij skiperikelen, bijstand thuis, bagage, verlies van reisdocumenten, etc … zijn in deze folder nog niet eens opgenomen.

DE ADMB BIJSTAND Wij denken inderdaad ook aan uw portemonnee.

De jaarpremie bedraagt 160 euro, werkelijk alles inbegrepen. Voor het tweede of derde voertuig in het gezin verhoogt de premie telkens met 35 euro.

Page 30: ADMB Info - Editie Feb 2009

30 NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

ADRESSEN

VOOR BEZOEK ADVISEUR:TEL. 050 47 44 78 – [email protected]

ADVISEURS SVMB

PROVINCIE ANTWERPEN

ADRIAENSEN Hilde - Antwerpen (noorden van Antwerpen) [email protected] - GSM 0487 33 14 31 - Fax 03 233 70 89

BOLLEKENS Yves - Schilde, Berchem, Wilrijk [email protected] - GSM 0477 42 97 33 - Fax 03 233 70 89

PROVINCIE BRABANT

PUT Anja - Tienen, Diest, Aarschot, Leuven, Tervuren, [email protected] - GSM 0477 47 61 67 - Fax 02 403 08 20 VERSTEYLEN Laurent - Brussel, Anderlechtl[email protected] - GSM 0487 33 14 87 - Fax 02 403 08 20

PROVINCIE LIMBURG

COX Jan-Wouter - Limburg [email protected] - GSM 0477 42 97 42 - Fax 011 23 48 17

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

VAN DE VELDE Gino - Dendermonde, Sint-Niklaas, Beveren, Lokeren [email protected] - GSM 0477 47 61 70 - Fax 09 235 49 45

ROOMAN Elias - Wetteren, Aalst, Ninove [email protected] - GSM 0487 33 14 84 - Fax 09 235 49 45

VAN DEN BOSSCHE Peter - Gent, Deinze, Oudenaarde, Zottegem, Geraardsbergen - [email protected] 0475 25 07 20 - Fax 09 235 49 45

VROMBAUT Karel - Eeklo, Aalter, Maldegem [email protected] - GSM 0477 47 61 69 - Fax 09 377 82 93

SVMB STUDIEDIENST

DE ROMSÉE Aafje - AntwerpenMortselsesteenweg 47, 2540 HoveGSM 0474 74 62 28 - Fax 03 455 88 26 - [email protected]

DE ROUCK Joachim - Oost-VlaanderenSpastraat 8, 1000 BrusselTel. 02 238 07 39 - Fax 02 403 06 45 - GSM 0487 56 27 [email protected]

MEYEN Jos - LimburgMaastrichtersteenweg 254, 3500 HasseltTel. 011 26 30 80 - Fax 011 23 48 17 - [email protected]

VAN HOVE Joost - Vlaams-BrabantSpastraat 8, 1000 BrusselTel. 02 238 04 84 - Fax 02 403 06 45 - [email protected]

VANTORNOUT Daniël - West-VlaanderenParkstraat 65, 8820 TorhoutGSM 0478 888 551 - Fax 050 21 42 98 - [email protected]

ADVISEURS ADMB

BOGAERT Pieter - Wevelgem, Ieper, PoperingeStijn Streuvelslaan 17C, 8501 HeuleGSM 0475 75 94 36 - Fax 051 30 48 20 - [email protected]

DEKLERCK Thijs - Harelbeke, Kortrijk, WaregemVlinderbloemstraat 12/A, 8210 VeldegemGSM 0477 47 61 68 - Fax 050 37 18 27 - [email protected]

DE PRYCKER Koen - Roeselare, Wingene, IzegemIeperstraat 250 bus 0.5, 8800 RoeselareGSM 0473 73 07 19 - Fax 051 22 04 64 - [email protected]

DESMET Michel - Zaventem, Vilvoorde, HoeilaartVuurgatstraat 92, 3090 OverijseGSM 0475 75 94 30 - Fax 02 657 47 44 - [email protected]

LIMET Rudy - Antwerpen, Puurs, Mechelen, Lier, Heist op den BergWild Veld 28, 2550 KontichGSM 0475 75 94 34 - Fax 03 458 51 17 - [email protected]

MAERTENS Jakie - Asse, Halle, Dilbeek, GooikLeopoldlaan 86, 9400 NinoveGSM 0475 75 94 35 - Fax 054 33 43 96 - [email protected]

NAGEL Nathalie - Brussel, Wavre, RixensartAvenue de Janvier 1, 1200 Woluwé-Saint-LambertGSM 0474 94 90 14 - Fax 02 762 07 63 - [email protected]

VAN DRIESSCHE Danni - Turnhout, Geel, WesterloKarel Engelslaan 11, 2960 BrechtGSM 0475 56 69 96 - Fax 03 660 08 37 - [email protected]

VERPLANCKE Erik - Brugge, Knokke, De HaanTorhoutsesteenweg 153, 8210 ZedelgemGSM 0475 75 94 28 - Fax 050 54 83 28 - [email protected]

VERVAECK Johan - Torhout, Oostende, KoksijdeNonnebossen Noord 46, 8980 ZonnebekeGSM 0475 75 94 32 - 057 48 77 86 - [email protected]

ADVISEURS ADMB VERZEKERINGEN

DE GRANDE Chantal - Zuid West-VlaanderenZagersweg 79, 8000 BruggeGSM 0474 72 00 12 - Fax 050 34 64 [email protected]

HUYGHEBAERT Yvan - Oost-Vlaanderen en AntwerpenRooiveldstraat 55, 8020 WaardammeGMS 0477 77 72 88 - Fax 050 82 68 [email protected]

MEULEMEESTER Karen - Noord West-VlaanderenB. Ravestraat 39, 8000 BruggeGSM 0477 22 08 03 - Fax 050 61 05 [email protected]

Page 31: ADMB Info - Editie Feb 2009

31NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

Kantoren tot uw dienst

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge - 050 474 111 • Koning Leopold I-straat 18 - 8500 Kortrijk - 056 26 42 50

1840 LONDERZEEL“De Burcht” 5A 052 31 16 36

3300 TIENENGoossensvest 42 016 81 24 45 016 80 47 11

1930 ZAVENTEMKerkplein 25 B4 02 725 17 90

ANTWERPEN2000 ANTWERPEN Bataviastraat 11 03 204 70 60

2000 ANTWERPEN Louisastraat 10 03 213 92 80 03 213 92 50

2650 EDEGEMOude Godstraat 110 03 457 34 16

2440 GEEL Diestseweg 63 014 58 00 88 014 58 00 88

2200 HERENTALSBelgiëlaan 52a 014 22 37 33 Lierseweg 86 014 23 17 23Atealaan 65 bus 3 014 84 94 90

2500 LIERKruisbogenhofstraat 23 & 27 03 488 43 61

2800 MECHELEN Oude Brusselsestraat 8 015 41 10 47 Oude Brusselsestraat 14 015 41 43 71

2870 PUURSRijksweg 9 03 866 12 26 03 886 03 56 03 886 12 26

2300 TURNHOUT Parklaan 136 014 42 17 62

2260 WESTERLOde Merodedreef 100 014 54 61 34 014 54 41 52

OOST-VLAANDEREN9300 AALSTDirk Martensstraat 67 053 21 57 78Parklaan 47 053 60 62 50

9200 DENDERMONDEHoogveld 22 052 21 21 16

9900 EEKLOStationstraat 17 09 377 18 08

9050 GENTBRUGGE Land van Rodestraat 20 09 210 82 13

9000 GENTOttergemsesteenweg 439 09 242 83 50 Lange Kruisstraat 7 09 235 49 61 09 235 49 11

9700 OUDENAARDEEinestraat 26 055 23 29 29

9600 RONSEStationsstraat 6 055 20 62 42

9100 SINT-NIKLAASKnaptandstraat 204 03 760 14 30

LIMBURG3600 GENKDieplaan 61 089 35 30 86

3500 HASSELTMaastrichtersteenweg 254 011 26 31 71 011 26 30 30

3910 NEERPELTHeerstraat 37/1 011 64 24 81

WEST-VLAANDEREN8000 BRUGGESt-Clarastraat 48 050 47 41 11 050 47 41 11‘t Zand 20 050 33 13 13

8200 BRUGGEDirk Martensstraat 26 050 47 47 47 Jan Breydellaan 107 050 47 49 29

8600 DIKSMUIDEGasthuisstraat 1 051 50 23 54 051 50 04 01

8530 HARELBEKEMarktstraat 41 056 70 15 91 056 70 15 92 056 71 38 34

8900 IEPERMaarsch. Fochlaan 34 057 21 83 73 057 22 86 67 057 22 86 86

8870 IZEGEMBurg. Vandenbogaerdeln 72 051 33 63 70 051 32 15 98 051 30 19 89

8300 KNOKKEElisabethlaan 141 050 63 14 73

8500 KORTRIJKKoning Leopold-I-straat 18 056 23 94 60 Lange Steenstraat 10 056 26 44 44Reepkaai 4 056 24 24 50

8930 MENENSt.-Jansmolenstraat 11 056 51 13 98 056 51 13 98Oude Leielaan 83a 056 53 27 97

8400 OOSTENDEWapenplein 10 059 55 19 19

8970 POPERINGEDeken de Bolaan 1 057 33 36 20 057 22 86 67 057 33 35 79Burg. Bertenplein 12 057 33 32 96

8800 ROESELAREOvenstraat 5 051 26 06 00Ovenstraat 37 en Arme Klarenstraat 55 051 24 84 00

8700 TIELTTramstraat 10 051 40 54 71 051 40 24 31

8820 TORHOUTZuidstraat 18 050 22 08 96 050 21 66 30

8630 VEURNEDuinkerkestraat 17 058 31 10 70 058 31 19 02 Oude Beestenmarkt 6 058 31 57 27

8790 WAREGEMWesterlaan 29 056 62 51 50‘t Pand 349 056 62 04 60

8560 WEVELGEMLauwestraat 166 056 41 03 68

8380 ZEEBRUGGEKoggenstraat 3 050 55 29 88

BRABANT1730 ASSEBloklaan 5 (Huize Stas) 02 453 01 69Markt 3 02 453 09 23

1000 BRUSSELKoningsstraat 75 02 250 00 30 02 250 00 57Spastraat 8 02 238 05 11

3290 DIESTMichel Theysstraat 81 013 31 32 34

1500 HALLEVanden Eeckhoudtstraat 13/1 02 360 31 83

3000 LEUVENDiestsevest 82 016 22 45 95 016 28 44 41

Sociaal Andere Bureau PROVIKMO Diensten

Sociaal Andere Bureau PROVIKMO Diensten

Page 32: ADMB Info - Editie Feb 2009

DRIEMAANDELIJKS - JAARGANG 54NUMMER 1 - FEBRUARI 2009

HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGEAFGIFTEKANTOOR: GENT X - P 409699

TIJDSCHRIFT

» Juridisch Adviseur

» Analist-Programmeur

» Accountancy-Medewerker

U staat in voor een accurate opvolging van fiscale, sociale zekerheids- en arbeids-wetgeving en informatiedoorstroming naar de medewerkers binnen ADMB en zijn klanten. Naast studiewerk, behoren ook het opmaken van nota’s/schriftelijke adviezen/artikels tot uw takenpakket. U schrikt er ook niet voor terug om voor groepen te spreken. Master in Rechten met bijzondere interesse voor fiscaal recht en sociale zekerheids- en arbeidswetgeving.

U staat zelfstandig in voor de ontwikkeling van nieuwe software rond concrete behoeftes op vlak van administratie. Vertrekkend vanuit de analyse, ontwikkelt en test u (deel)programma’s om tot slot ook te zorgen voor de concrete implementatie en documentatie. Minimaal bachelor Informatica, met kennis van/ervaring met Oracle en/of Java. Ook starters zijn welkom!

U zorgt voor het beheer van de boekhouding van diverse vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepen, tot en met de opmaak van balansen en resultaat-rekeningen en de voorbereiding van de fiscale aangiften. Bachelor Accountancy of master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Ervaring in een boekhoudkundige functie (boekhoud- of accountantskantoor). Kennis Frans vereist.

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van onze vacatures?Raadpleeg onze website www.admbselect.be of stuur uw spontane sollicitatie naar één van de hiernaast vermelde adressen.

www.admb.be

Voor vacatures te West- of Oost-Vlaanderen:Jan Breydellaan 107,8200 Brugge Sint-Andriese-mail: [email protected]

Voor vacatures te Brabant of Brussel:Koningsstraat 75 bus 4, 1000 Brussel e-mail: [email protected]

Erke

nd w

ervin

gs-e

n se

lect

iebu

reau

VG.

29/B

O, B

-AA0

4.21 &

W.R

S/SO

.276 -

lid Fe

derg

on.

Kantoor te Brugge

» Medewerker Verzekeringen

» Secretaresse

Kantoor te Brussel

» Secretaresse

Uw takenpakket bestaat voornamelijk uit productie en offertebeheer. U ontwikkelt zich tot een professioneel aanspreekpunt voor de klant. Een perfect relatiebeheer en een stipte dossieropvolging vormen uw grootste uitdagingen. Gedreven en klantgerichte bachelor met goede kennis Frans, zowel mondeling als schriftelijk.

Naast het onthaal, zowel telefonisch als aan de balie, staat u in voor het beheer van de in- en uitgaande post, typen van brieven en verslagen, klassement ... alsook diverse algemene administratieve taken. Toont u de nodige ambitie, inzet en competentie dan kunt u op termijn ook doorgroeien naar de functie van management assistent (met bijkomende taken zoals agenda- en dossierbeheer, meertalige briefwisseling ...). Bachelor in een administratief-economische richting.

U opereert als de administratieve draaischijf van het kantoor. Naast het onthaal, zowel telefonisch als aan de balie, staat u tevens in voor de praktische ondersteuning van het team van advocaten. Een belangrijk deel van uw taak is ook het opvolgen van facturatie en betalingen, alsook het debiteurenbeheer. Bachelor in een administratief-economische richting met voldoende noties boekhouding. Goede kennis Frans.

ADMB Verzekeringen te Overijse

La William te Londerzeel

Advocatenkantoor De Broeck-Van Laere- Van Camp-Coopman-Sandra te Brussel

» Bedienden Loonadministratie

Kantoor Brugge en Brussel

U beheert de dossiers van enkele aangesloten werkgevers; complete loon-administratie met bijhorende sociaal-administratieve verplichtingen, telefonische vragen oplossen en documenten invullen. U groeit uit tot de vertrouwenspersoon voor de klant-werk gever met oog op zijn personeelsadministratie en vragen qua sociale wetgeving. Bach. economie/administratie. Stevige kennis sociale wetgeving. Ervaring loon-verwerking en -administratie is noodzakelijk. Goede kennis Frans voor regio Brussel.

Sociaal Bureau

ADMB Studiedienst te Brugge

ADMB en Provikmo te Brugge

Van Reybrouck Accountants & Belastingconsulenten te Oostkamp

ADMB Select is een professioneel wervings- en selectie-kantoor, ten dienste van de zelfstandige ondernemers en kmo’s in gans Vlaanderen. Op regel matige basis zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers voor een ruim aanbod aan functies. Momenteel zoeken wij o.a.:

Wij raden u het Select-effect aan !