ADMB Info maart 2011

download ADMB Info maart 2011

of 32

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Bedrijfsmagazine van ADMB met interessante artikels over HR-topics

Transcript of ADMB Info maart 2011

 • DriemaanDelijks - jaargang 56 - nummer 1 - maarT 2011Hoofdkantoor: Sint-ClaraStraat 48, 8000 Brugge - afgiftekantoor: gent X - P 409699

  Bezoek onze weBsite: www.admB.Be

  Liever duurzamepartnershipsdan veranderen voor een halve eurointerview metJoost VanhaerentsGedelegeerd bestuurder Vanhaerents nv

  nieuwjaarsconcert in italiaanse stijl

 • 2 > NR 1 - MAART 2011

  iCt manaGement

  Uit een recent onderzoek naar de markt van het interim manage-ment in Belgi blijkt dat het tevredenheidspercentage bij bedrij-ven die interim management inzetten, hoog is. 83% verklaart dat interim management value for money biedt. Ondervragen we bedrijfsleiders van ondernemingen die gn beroep doen op interim management, dan wordt de prijs aangehaald als reden om niet voor deze oplossing te kiezen.

  Dit is nochtans een misverstand. De toegevoegde waarde van de expertise van een externe ICT manager voor een bedrijf ligt zeer hoog.

  Interim ICT management waarborgt: expertise - continuteit - strenge selectie van de geschikte kandidaat - flexibiliteit - continue begeleiding door ADMB iS.

  INTERIM ICT MANAGEMENT IS VALUE FOR MONEY

  EXTERNEICT MANAGER

  ICT Directeur (55 jaar) Euro

  Bruto jaarloon 132.240

  + Sociale lasten werkgever (36%) 47.606

  = Loonkost werkgever 179.846

  + Kost wagen per jaar (leasing) 15.000

  + Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, extralegaal pensioen, maaltijdcheques, forfait onkost, etc 21.096

  + Wervings en selectiekosten (afgeschreven over 3 jaar) 9.000

  Totale werkgeverskost per jaar (zonder bonus) 224.942

  Aantal gepresteerde dagen per jaar (zonder vakantie, feestdagen, ziekte, opleiding, enz) 206

  Kost per dag 1.092

  Deze tabel toont aan dat het idee over de hoge kostprijs van interim management niet strookt met de werkelijkheid, althans als (bijna) alle kosten in de berekening worden opgeno-men. Een aantal verborgen kosten zou er nog aan toegevoegd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld opleidingskosten of kosten verbonden aan het sociaal passief.Om deze functies via interim management in te vullen zouden

  de dagprijzen die aangerekend worden schommelen tussen +/- 850 en 1.500 per dag (zonder BTW). Voor die prijs krijgt het bedrijf een zeer hoog gekwalificeerde manager, die snel ingewerkt is en de opdracht zeer resultaatgericht aanpakt.

  Interesse?Contacteer ADMB iS, tel 050 474 680 of via email: info@admbis.be

  De expertise van een externe ICT manager inzetten en toch de kosten voor de onderneming binnen de perken houden.

  Interim ICT management kost niet mr dan eigen expertise van hetzelfde niveau:

 • NR 1 - MAART 2011 > 3

  inhoUdeditoriaaL

  Geachte lezer,

  Pronostieken en andere loterijen draaien in de regel verkeerd uit voor wie er zich aan overgeeft. In deze tijden echter pronostikeren over een mogelijke regeringsvorming is wellicht de aller-grootste loterij. En alhoewel de kans op individueel profijt nihil is, wordt het gevaar voor een collectieve verarming met de dag des te groter.

  In mijn vorige editorialen verwees ik telkens naar de moeilijke politieke onderhandelingen en legde ik onderwijl mijn overgebleven restje hoop bij het greintje gezond verstand dat al wie politiek bezig geacht wordt enigszins te bezitten.

  Ondertussen werden de politieke zwaargewichten in snelheid genomen door de sociale onderhandelaars, die hun toch evenmin evident programma op een behoorlijke korte termijn wisten af te ronden tot een evenwichtig en eerbaar compromis. En alhoewel dit werkstuk, zoals trouwens kon verwacht worden, door de meest extreme vakbondszijde zwaar onder vuur is genomen en ondertussen zelfs werd gekelderd, blijft er de onmetelijke verdienste dat immens ver afgelegen standpunten op een indrukwekkende wijze nader tot mekaar zijn gebracht.

  Niettegenstaande de signalen over onze economische toestand zeker niet alarmerend zijn en onze regering van lopende zaken het verre van slecht doet, weten zowel God als klein Pierke dat de blijvend negatieve uitstraling van deze politieke impasse gestaag aan onze welvaart knaagt.

  Als ondernemer kan men bij een dermate gebrek aan politieke wil deemoedig het hoofd schudden, spijtig zijn en zich ontmoedigd voelen. Voor vertwijfeling, verslagenheid, laat staan radeloosheid is er evenwel geen plaats: het geloof in eigen kunnen en de geigende vastberaden aanpak doen de ondernemer ondanks alles vooruit gaan, voor zijn bedrijf, en voor zijn mensen. Dit hebben wij hem ten andere ook toegewenst voor anno 2011!

  Met vriendelijke groet,Karel Ghesquire

  Redactieadres: Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge - tel. 050 474 111 - fax 050 474 110Redactie: k. ghesquire, k. Boelens, e. Braet, l. daeninck, M. debruyckere, k. defoor, P. Pirard, l. fiers, P. godelie, o. gustin, l. Hoste, P. Jonckheere, S. lemaire, V. lenssen, P. Staelens, g. Van de Maele, r. Vanden Bussche, d. Van loocke, d. Vantornout, n. Van kerschaverVerantwoordelijke uitgever: k. ghesquire, p.a. Sint-Clarastraat 48 - 8000 BruggeVormgeving: kliek Creatieve Communicatie Druk: roularta Oplage: 80.000 ex. - lid van VukPP Vroeger verschenen artikels uit adMB info zijn te raadplegen op onze website www.admb.be

  Voor de werkGeVerOpzeggingstermijnen en concurrentiebeding . . . . . . . . . . . . . . .4 Eindejaarswetten 2010 . . . . . . . . . . . .5De ecocheque vanaf 01/01/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Gendexeerde leer- en stagevergoedingen . . . . . . . . . . . . . . . .7

  interView . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

  hr serViCesTotaaloplossing voor uw personeelszaken . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  opLeidinGenOpleidingen voorjaar 2011 . . . . . . . 11

  Voor zeLfstandiGenVrij Aanvullend Pensioenvoor Zelfstandigen . . . . . . . . . . . . . . 12

  preVentie en BesCherminGop het werkWelzijn op het werk van uitzendkrachten . . . . . . . . . . . . 13Environmental Health Safety Award . . . . . . . . . . . . 14

  kinderBiJsLaGVerhoogde kinderbijslag voorlangdurig werklozen . . . . . . . . . . . . . 15

  admBeeLdNieuwjaarsconcert . . . . . . . . . . . . . . 16

  ziekteVerzekerinGUitbreiding CM-diensten en -voordelen in 2011 . . . . . . . . . . . 18Servicepunten zelfstandigen . . . . . 19Vlaamse Zorgverzekering . . . . . . . . 20

  miLieUVekmo Milieu Assist . . . . . . . . . . . . . 21

  VerzekerinGenADMB Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Adressen ADMB Verzekeringen . . . . 22ADMB Bijstand . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  nUttiGe CiJfersRSZ-bijdragen en data . . . . . . . . . . . 24Memo voor de werkgever . . . . . . . . 26Bedragen kinderbijslagwerknemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Tabel pensioenbedragen . . . . . . . . . 28 Index en dagvergoedingzelfstandigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  adressen Adressen kantoren . . . . . . . . . . . . . . 31

  rekrUterinG en seLeCtieVacatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  CoLofon

  s Karel Ghesquire Algemeen directeur ADMB

 • Voor de werkGeVer

  4 > NR 1 - MAART 2011

  s Matthias Debruyckere Adjunct-afdelingshoofd ADMB Studiedienst

  is een proef van 12 maanden in het con-tract van mijn nieuwe bediende toegela-ten of niet? kan dit concurrentiebeding uitwerking krijgen? Mag een werkgever bij de contractsluiting reeds afspreken welke de opzeggingstermijn zal zijn als hij zijn bediende ooit zou afdanken? Het antwoord op al deze vragen wordt benvloed door de loongrenzen voorzien in de Wet van 3 juli 1978 op de arbeids-overeenkomsten. Deze grenzen worden jaarlijks automatisch gendexeerd.Per 1 januari 2011 verhogen deze jaarbezol-digingen respectievelijk van 30.327, 36.355 en 60.654 naar 30.535, 36.604 en 61.071. deze nieuwe cijfers zijn van toepassing op geschriften opgesteld vanaf die datum. Hierna wordt even in het kort overlopen op welk gebied deze bedra-gen van belang zijn.

  1. ProefTijD voor beDienDende proeftijd bij bedienden bedraagt mi-nimaal 1 maand. Het maximum ervan is vastgelegd op: 6 maanden, wanneer het jaarloon 36.604 niet overschrijdt;

  12 maanden, wanneer het jaarloon 36.604 overschrijdt.

  2. oPzeggingsTermijn bij onTslag van beDienDenWenst een werkgever een bediende te ont-slaan, zal hij rekening moeten houden met het jaarloon van betrokkene.

  Wanneer de bediende niet meer verdient dan 30.535 per jaar (= lagere bediende), moet de werkgever gedurende de eerste 5 jaar dienst een opzeggingstermijn van minstens 3 maanden in acht nemen. deze termijn van 3 maanden wordt verlengd met 3 maanden bij het begin van elke nieuwe schijf van 5 jaar dienst.

  als het jaarloon van de bediende 30.535 wel overschrijdt (= hogere bediende), dan wordt de opzeggingstermijn bepaald hetzij bij overeenkomst, gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter. als het jaarloon van de bediende echter 61.071 overschrijdt, kan de door de werkgever

  in acht te nemen opzeggingstermijn ook vooraf uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding in de arbeidsovereenkomst bepaald worden. de werkgever moet in elk geval minimaal dezelfde opzeggingstermij-nen in acht nemen als deze die gelden voor de lagere bedienden.

  3. oPzeggingsTermijn bij onTslagname Door beDienDenWanneer zijn jaarlijks loon 30.535 of minder bedraagt, moet de bediende een opzeggingstermijn van 1 1/2 maand bij een ancinniteit van minder dan 5 jaar, en 3 maanden bij minstens 5 jaar dienst geven.