Transcom-Info Publiek mei 2016

download Transcom-Info Publiek mei 2016

of 16

 • date post

  30-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  5

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Transcom-Info Publiek mei 2016

 • INF

  O02

  / 2

  016

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Mei

  201

  6

  ED

  IT

  IE

  P

  UB

  LI

  EK

  E

  SE

  CT

  OR

  EN

 • S p o o r w e g e n

  April 2016 leek wel de opstapmaand

  Meimaand, het ei van de pensioenmaatregelen

  wordt gelegd

  Nieuws uit de Nationale Paritaire Subcommissie

  Europa bereikt principeakkoord

  4e spoorwegpakket p. 4

  T e l e c o m

  Waarom heeft ACV-Transcom NEEN

  gezegd op de cao en JA op het vertrekplan p. 8

  P o s t

  Relatie werknemers en management

  Geslaagde vormingsdagen

  Hoe zit het met werk op een zesde dag? p. 10

  I n t e r s e c t o r a a l

  In memoriam

  Anders-actievenwerkingen

  Gratis lidmaatschap voor -25 jarigen p. 13

  I n h o u dE

  DI

  TI

  E

  PU

  BL

  IE

  KE

  S

  EC

  TO

  RE

  N

 • Kat

  rien

  Ver

  wim

  p, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  Een hete lente, zomer n herfst

  Onder het mom van werkbaar werk schafte Kris Peeters de 38-urenweek af, op gejuich onthaald door de werkgeversorga-nisaties. Op een drafje werden ook de pensioenen voor over-heidspersoneel hervormd, wat voor velen neerkomt op een lager pensioen, bovenop langer werken. Het zijn de uitsmijters van een regeringsbeleid dat op alle vlakken zwaar inhakt op onze sociale zekerheid en sociale verworvenheden. Terzelfdertijd zet deze regering het sociaal overleg voortdurend buitenspel. Pas nadat de beslissingen zijn genomen mogen de vakbonden nog een paar punten en kommas wijzigen. Dat noemen wij geen sociaal overleg. Bovendien blijkt steeds duidelijker dat alle besparingsmaatrege-len geen zoden aan de dijk zetten: de staatsschuld, het begro-tingstekort, de inflatie, en de armoede stijgen, de rele lonen zul-len dit jaar meer dalen dan in Griekenland, de koopkracht daalt, en van de beloofde jobs, jobs, jobs is nog niet veel in huis geko-men, de goed nieuws-show van de regering op dit vlak ten spijt. En we zijn het beu, we zijn het beu dat deze regering telkens op-nieuw de burgers treft, we zijn het beu niet te worden gehoord, we zijn het beu dat vakbonden steeds de zwarte piet krijgen toe-geschoven. Met alle vakbonden samen vertegenwoordigen we meer dan 3 miljoen burgers. Die hebben recht op een stem, recht op een overheid die hen beschermt tegen tegenslag, tegen ar-moede en ziekte, en die investeert in basisrechten zoals water, energie en vervoer, die kiest voor een duurzame toekomst. Dat hoort zo in een chte democratie. Maar als een regering niet luistert, dan rest ons enkel nog de actie. Die werd al ingezet op 13 april met een actie van de over-heidsvakbonden aan het kabinet van minister van Pensioenen Bacquelaine en een ludieke actie tegen de 45-urenweek. Op 20 april kwamen meer dan 8.000 betogers van ACV op straat voor een leefbare toekomst. Het was slechts een voorsmaakje van wat een hete lente, zomer n herfst zal worden.Op dinsdag 24 mei komen we opnieuw op straat voor een mas-sale betoging. Een week later, op 31 mei doet het personeel van alle overheidssectoren dat nog eens over. Tijdens de zomermaanden houden we ons paraat om te reage-ren als de regering bij de nieuwe begrotingsonderhandelingen opnieuw de hakbijl zet in uitkeringen, lonen, pensioenen, arbeids-voorwaarden, en waardige levensomstandigheden. Ook voor de herfst staat 29 september al aangestipt in onze agenda. Die betoging is het voorprogramma van een algemene staking van het hele vakbondsfront op 7 oktober. Dat zal onze ver-jaardagscadeau zijn aan de regering Michel die dan precies twee jaar in het zadel zit. Wie staakt, kan niet aan de onderhandelingstafel zitten, zei Kris Peeters direct na de aankondiging van onze kalender. Wel, wij denken dat wie de burger niet vertegenwoordigt, geen minister kan zijn. Wij juichen werkbaar werk, sterke openbare diensten, goede dienstverlening toe. Maar aan holle woorden hebben we niets. Wij willen graag aan tafel schuiven om mee na te denken over een leefbare en duurzame toekomst voor iedereen. Bij deze is de hand uitgestoken. Tot binnenkort!

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Marjan Cauwenberg

  O p m a a k :Piet CatryDoneux - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

  Mei

  201

  6

 • S p o o r w e g e n

  A p r i l 2 0 1 6 l e e k w e l d e o p s t a p m a a n d .

  Dat minister Galant ontslag nam, was niet echt meer een verrassing nadat bleek dat ze de eerste minister niet vol-ledig had ingelicht.

  Op haar opvolger moesten we niet lang wachten. MR koos voor een ancien die het spoor al geruime tijd kende. Mi-nister Bellot maakte jaren deel uit van de Kamercommissie Infrastructuur. Hij zat ze voor en was ook voorzitter van de Bijzondere Commissie Buizingen.

  Bij zijn aanstelling hadden we al in een eerste reactie via de pers laten weten dat we uitzagen naar een eerste ontmoe-ting. Enkele dagen later werden we ontboden bij de nieuwe minister.

  Tijdens dit eerste gesprek hebben we de minister al gewe-zen op een aantal belangrijke punten:

  De noodzaak om over voldoende en vakbekwaam en ge-motiveerd personeel te beschikken om een kwalitatieve dienstverlening en efficinte werking van de Belgische Spoorwegen te garanderen en zonder dat het sociaal wel-zijn van het personeel uit het oog wordt verloren; ACV-Transcom zal, bij het eenzijdig wijzigen van de wet-telijke structuren van de Belgische Spoorwegen of indien de structuren financieel onleefbaar worden, zijn verant-woordelijkheid opnemen. Dit geldt meer bepaald voor de aanvallen op de KGV alsook op de pensioenen van de per-soneelsleden. We hebben gevraagd om een meer proactief en dyna-misch beleid van modal shift van de weg naar het spoor aan te gaan, zodat zowel op het niveau van de minister als bij de leiding van de Belgische Spoorwegen de nodige initiatieven worden genomen om nieuwe klanten aan te trekken; We hebben gevraagd om in de geest van de regeringsver-klaring het voortbestaan van de HR-Rail te bevestigen om haar belang ten voordele van alle personeelsleden verder te bewijzen; We hebben er bij de minister op aangedrongen dat er noodzaak was om een stabiliteit te garanderen aan de Bel-gische Spoorwegen na de herhaalde herstructureringen en dat deze stabiliteit ook moest gegarandeerd worden aan het personeel. De statutaire tewerkstelling is hiervoor ten

  zeerste aangewezen om de nodige know-how binnen het bedrijf te houden. We vroegen een nieuwe ontmoeting over het akkoord dat op Europees niveau werd bereikt inzake het vierde spoor-wegpakket (zie ook specifiek artikel). We vroegen ook naar de stand van zaken over de nieuwe beheerscontracten gezien we al drie jaar zonder zitten en moeten verder werken met lopende beheerscontracten. Er zullen nieuwe prioriteiten moeten worden vastgelegd inza-ke de investeringen en de exploitatie van de drie bedrijven. Het nieuwe transportplan moet binnen een jaar van start gaan. Ook hiervoor zullen knopen moeten worden doorge-hakt!Het belang en de gevolgen voor het personeel en reiziger is bij deze beslissingen niet te onderschatten.

  In zijn antwoord wees de minister erop dat het zijn morele plicht was om alle stakeholders te ontmoeten en dat mobi-liteit belangrijk is, zeker in en rond de grote steden. Hij gaf zijn ondersteuning aan een spoorwegacademie waarbij de typische spoorberoepen konden worden aangeleerd en dit gekoppeld met het algemeen vormend lespakket.Tot slot wees hij erop dat de regeringsverklaring zijn boordfiche was en hij die moest respecteren.

  Minister Bellot wordt omschreven als een bedachtzame dossiervreter. Een krant blokletterde een citaat van de mi-nister : Ik wil oplossingen vinden voor moeilijke dossiers. We hopen dat het in echt overleg is ! Een nieuwe CEO ?

  De nieuwe minister was nog maar net ingezworen of de pers deed al een nieuwe revelatie: de heer Cornu zou zijn werkzaamheden bij de NMBS stopzetten. Dit was voor ons een grote verrassing want twee dagen voordien hadden we de gedelegeerd bestuurder nog tijdens een vergadering gezien en er was geen enkele aanleiding om een dergelijke uitstap te vermoeden.

  In zijn persmededeling zei de gedelegeerd bestuurder dat hij de grote akkoorden met de federale staat inzake de be-heersovereenkomsten en het investeringsplan wou afwer-

 • ken. Deze dossiers zouden zich vol-gens hem in een vergevorderd stadium bevinden. Maar hij zoekt in samenwer-king met de nieuwe minister naar een geschikt moment van vertrek.

  Wat met het personeel ?

  Na de aankondigingen van de vervan-gingen heerst er bij het personeel on-zekerheid.

  Dergelijke wijzigingen brengen steeds ongerustheid teweeg, temeer omdat elke vernieuwing ook verandering met zich meebrengt. Het spoorwegperso-neel ondergaat geregeld herstructu-reringen die zowel vanuit de politiek als vanuit het bedrijf worden aange-stuurd.

  Nieuwe bazen, nieuwe wetten kun-nen de flexibiliseerbare drempel van het personeel overschrijden. Sociaal overleg kan hier een oplossing bieden, maar dan wel echt sociaal overleg !

  5

  Meimaand, het ei van de pensioenmaatregelen wordt gelegd

  Diplomabonificatie

  Tijdens de maand mei worden een aantal maatregelen in het vooruitzicht gesteld inzake de pensioenen.Een eerste dossier is dit van het in aanmerking nemen van de studiejaren voor de pensioenberekening. In de beleidsnota van de minister van Pensioenen konden we lezen dat hij een harmonisering wil invoeren van de diplomabonificatie. De ambtenaren genoten tot voor kort gratis van deze bonificatie, maar dit voordeel wordt op termijn afge-schaft. De werknemers en de zelfstandigen moeten betalen