ADMB Info augustus 2012

Click here to load reader

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Bedrijfsmagazine van HR-dienstengroep ADMB.

Transcript of ADMB Info augustus 2012

 • DriemaanDelijks - jaargang 57 - nummer 3 - augusTus 2012Hoofdkantoor: Sint-ClaraStraat 48, 8000 Brugge - afgiftekantoor: gent X - P 409699www.admb.be

  Passie voor jeugdbeweging bindt ons personeelKaat De Smet (Chiro) enToon Fonteyne (KSJ-KSA-VKSJ)

  Continuteit zorgt voor sterke resultaten

  Cercle bruggemanaging director Yvan Vandamme

  en voorzitter Paul Vanhaecke

 • inlichtingen en inschrijvingen op onze nieuwe websiteWWW.BRUGGEBUSINESSSCHOOL.BE

  CAMPUS KHBOXaverianenstraat 10, B-8200 BruggeT 050 305 192: Ann Maeckelberghe

  GSM 0495 321 485: Gilbert Van NieuwenhuyzeT 050 305 204: Nikolas Cloet

  [email protected]

  EXPERT CLASS HUMAN RESOURCES

  Programmadirecteur: Kurt Boelens, directeur ADMB HR Services

  Deze opleiding richt zich tot de vele professionals die actief zijn in de wereld van HR en die op zoek zijn naar een opleiding waarbij zij enerzijds theoretische kennis kunnen opdoen en anderzijds praktische ervaringen uitwisselen met collegas.

  Doelgroep: HR-verantwoordelijke in de KMO, HR Offi cer, Payroll Offi cer, HR consultant, medewerkers van de personeelsdienst, van interimkantoren, van sociale secretariaten en van selectiekantoren.

  ASSOCIATIE K.U. LEUVEN

  De opleidingen aan Brugge Business School bieden alle elementen voor het uitbouwen van een succesvolle carrire: kennis, vaardigheden en netwerking.

  De aangeboden programmas bestaan uit een gezonde mix van theoretische invalshoeken en praktische inzichten. Specialisten uit het bedrijfsleven stellen, in overleg met de directie en de programmadirecteurs, de opleidingen samen en kiezen de docenten.

  in samenwerking met ADMB HR Services

  PROGRAMMA

  Eerste jaar HR Fundamentals (24 uur) Sociaal Recht I (24 uur) Arbeidsmarkt en Actoren (24 uur) Human Talent Management I (24 uur)

  Tweede jaar Bedrijfspsychologie (24 uur) HR Tools en e-HRM (12 uur) Sociaal recht II en personeelsadministratie (21 uur) Human Talent Management II (15 uur) HR & Employer Branding (12 uur)

  PRAKTISCH

  Locatie KHBO Brugge, Xaverianenstraat 10, B-8200 Brugge

  Startdatum23 november 2012Sessies telkens op vrijdagavond en zaterdagmorgen

  Prijs 1.800 euro, 50% subsidie Vlaamse Overheid indien betaling met KMO-portefeuille

  adADMB-297x210-0622.indd 1 06/07/12 13:24

 • INHOUd

  Beste lezer,

  Medio 2012 De periode die voorafgaat aan de zomer is voor heel wat ondernemingen en organisaties een moment om in hun algemene vergadering het voorbije boekjaar te evalueren en al een grondige tussentijdse stand van zaken op te maken van het lopende jaar. In groep ADMB is dat niet anders. Wij kunnen terugblikken op een stevige omzetgroei in 2011. Bovendien zagen heel wat nieuwe projecten en plannen het licht, n bereikten wij de kaap van 1.100 enthousiaste medewerkers. Ik wil u, onze klant, dan ook oprecht bedanken voor uw vertrouwen in onze groep. Deze mooie resultaten bieden ons de mogelijkheid om verder te investeren in de versterking van onze dienstverlening voor u.

  Ondernemen, maar dan andersIn dit nummer vindt u naar prille traditie opnieuw enkele getuigenissen van bedrijfsleiders en ondernemers als sterke aanvulling op de adviesrubrieken over nieuwe wetgeving of andere HR-topics. Deze keer geven wij graag het woord aan enkele atypische ondernemingen, waarvan de activiteiten en doelstellingen verder gaan dan het zuiver economische. Zo gunnen wij u, in deze periode van de vele zomerkampen, graag een blik achter de HR-schermen van de Chiro-groep en de KSJ-KSA-VKSJ. Daarnaast geeft voetbalvereniging Cercle Brugge het startschot voor het nieuwe seizoen.

  MiddelpuntRecent hielden wij ADMB Social Invest boven de doopvont. Dit is een fonds waarmee onze groep de zorgsector wil ondersteunen bij de bouw van nieuwe immoprojecten. ADMB Social Invest werd opgericht vanuit de visie dat het tot onze maatschappelijke opdracht behoort om de waarde(n)volle social profitsector - waarin wij als HR-dienstverlener een steeds prominentere rol opnemen - een steuntje in de rug te geven. Verderop kan u in avant-premire alvast een blik werpen op Middelpunt, het eerste project waar ADMB Social Invest aan meebouwt. Middelpunt wordt vanaf volgende zomer een uniek vakantieverblijf in Middelkerke voor mensen met een specifieke zorgvraag of beperking.

  Tot slot wil ik aan al wie vakantie in het vooruitzicht heeft of er vandaag al van geniet, een deugddoend zalig nietsdoen toewensen. Wie op dit moment al terug aan de slag is, wens ik nu al een succesvol nieuw werkjaar.

  Veel leesplezier!

  Philip Van Eeckhoutegedelegeerd bestuurder ADMB

  Hebt u vragen of suggesties?U kan onze gedelegeerd bestuurder bereiken via [email protected]

  Redactieadres: Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge - tel. 050 474 111 - fax 050 474 110 Redactie: Ph. Van eeckhoute, k. Boelens, e. Braet, l. daeninck, M. debruyckere, k. defoor, P. Pirard, l. fiers, P. godelie, o. gustin, l. Hoste, H. Jonckheere, S. lemaire, V. lenssen, g. Van de Maele, r. Vanden Bussche, P. Jonckheere, d. Van loocke, S. Vansieleghem, d. Vantornout, n. Van kerschaver, B. decoster, J. Beyens - Eindredactie: P. Staelens - Verantwoordelijke uitgever: Ph. Van eeckhoute, p.a. Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge - Fotos: Studio dann, alain Creytens, Jan darthet Vormgeving: kliek Creatieve Communicatie - Druk: roularta - Oplage: 89.000 ex.lid van VukPP. Vroeger verschenen artikels uit adMB info zijn te raadplegen op www.admb.be

  COVeRPassie voor jeugdbewegingbindt ons personeel . . . . . . . . . . . . 10 Continuteit zorgt voor sterke resultaten Cercle Brugge . . . . . . . . . 14

  VOOR de weRkgeVeREuropese jaarlijkse vakantie . . . . . . . .4Educatief verlof . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Zelfopgeleide medewerkers zijn mijn beste medewerkers . . . . . . . . . 26

  PReVeNTIe eN beSCHeRmINgNiet te warm, niet te koud . . . . . . . . .8Weg met de archiefkasten . . . . . . . . .9

  admb awaRd . . . . . . . . . . . . . . 13

  admbeeld . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  IN de kIJkeRMiddelpunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  VeRzekeRINgeNVier vragen en antwoorden . . . . . . 20Aanvullend pensioen . . . . . . . . . . . 21

  VOOR de zelFSTaNdIgeWerken na uw werk . . . . . . . . . . . . 22

  kINdeRbIJSlagWaarom krijg ik (soms) minder kinderbijslag dan mijn buren? . . . . . . 23

  zIekTeVeRzekeRINgArbeidsongeschiktheid . . . . . . . . . . 24Mijn kind, gewoon bijzonder . . . . . 25

  OPleIdINgeN . . . . . . . . . . . . . . . 27

  NUTTIge CIJFeRSRSZ-bijdragen en data . . . . . . . . . . . 28Memo voor de werkgever . . . . . . . . 30Gezinsbijslag werknemers . . . . . . . 31Tegemoetkoming aangehandicapten . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Enkele nuttige pensioenbedragen . 32Toegelaten activiteitgepensioneerden . . . . . . . . . . . . . . . 33Dagvergoeding zelfstandigen . . . . . 34Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  adReSSeNAdressen kantoren . . . . . . . . . . . . . . 35

  COlOFON

  s Philip Van Eeckhoute gedelegeerd bestuurder ADMB

  Verder investeren in onze dienstverlening voor u, onze klant

  Nr 3 - augustus 2012 > 3

 • VOOR de weRkgeVeR

  Iedere werknemer heeft recht op vier weken betaalde vakantie. In de praktijk lukt dit echter niet voor heel wat werknemers. Denk maar aan iemand die momenteel in de priv werkt, maar vorig jaar nog werkzaam was bij de overheid. Daarom werd onder Europese druk de zogenaamde Europese vakantie, opgenomen in de Belgische wetgeving.

  europa versus Belgieuropa stelt dat iedere werknemer recht heeft op vier weken jaarlijkse vakantie met behoud van loon.in Belgi worden de wettelijke vakantierechten berekend overeenkomstig de prestaties in het vakantiedienstjaar. dit is het jaar voorafgaand aan het vakantiejaar. Het vakantiejaar is het jaar waarin de opgebouwde vakantiedagen opgenomen kunnen worden en er in verhou-ding tot deze vakantiedagen enkel en dubbel vakantiegeld uitbetaald wordt.de europese Commissie merkte op dat er in Belgi wel recht is op vier weken betaalde jaarlijkse vakantie maar dat er door het onder-scheid tussen vakantiejaar en vakantiedienst-jaar voorwaarden verbonden worden aan dit vakantierecht. Zo zal een werknemer die in het vakantiedienstjaar volledig werkloos was nooit recht hebben op vier weken jaarlijkse vakantie in het vakantiejaar.onder druk van europa werd bijgevolg de euro-pese jaarlijkse vakantie, voluit de aanvullende vakantie bij begin van activiteit of activiteither-vatting, gentroduceerd in het Belgische recht. Het betreft een aanvullende vakantie die bere-kend wordt op basis van het jaar van activiteit, dus op basis van de prestaties in het vakantie-jaar. de in aanmerking komende werknemers zijn niet verplicht de europese vakantie op te nemen. Het gaat met andere woorden om een vakantierecht en niet om een vakantieplicht.

  een weTTelijke Basis voor De europese vakanTiePer periode van drie maanden activiteit in het kalenderjaar van aanvatten of hervatten van een tewerkstelling is er recht op een week aanvullende vakantie, op te nemen vanaf de laatste week van de betreffende periode van drie maanden.Voor deze vakantie voorziet de wet dat de werknemer recht heeft op zijn normaal loon

  en dat dit europees vakantiegeld gefinan-cierd wordt door een aftrek op het wettelijk dubbel vakantiegeld. kortom, de europese vakantie is in wezen onbezoldigd.Het koninklijk Besluit van 19 juni 2012 voert de basisregel verder uit en voorziet naast een toepassingsgebied voor de europese jaarlijkse