Verslag Ronde Tafel

Click here to load reader

download Verslag Ronde Tafel

of 16

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  862
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Verslag van de Ronde Tafel bijeenkomst van Social Media Wijs over de rol van Sociale Media in het basisonderwijs.

Transcript of Verslag Ronde Tafel

 • 1. Ronde Tafel sessie23-11-2011

2. Thema Ronde TafelHoe kan Social Media een structurele rol in het basisonderwijs krijgen?2 3. ProcesTwaalf leerkrachten en PABO studenten hebben op diversemanieren van gedachten gewisseld over het thema.Na het bespreken van een aantal stellingen door de gehelegroep, o.a.over mobieltjes in de klas en social media alsapart vak, zijn de studenten en leerkrachten afzonderlijkmet elkaar om de (ronde) tafel gegaan.De resultaten van deze ronde tafel discussie worden indit document beschreven.3 4. DiscussieFoto invoegen4 5. Discussie topics1. Moeten Social Media een structurele rol in het onderwijs krijgen?2. Wat moet er gebeuren/veranderen op de PABO c.q. in het onderwijs om dit voor elkaar te krijgen? 5 6. Discussie: De studenten (1) De studenten zijn het er unaniem over eens dat socialmedia een structurele rol in het onderwijs moetenkrijgen. Zij zien een trekkende rol bij de Pabos. De besturenhiervan moeten een visie ontwikkelen op ICT en socialmedia. Deze visie moet leiden tot verankering in deopleiding, waardoor studenten worden afgeleverd meteen digitaal rijbewijs. Ook de Pabo-docenten moetenbijgeschoold worden en het digitaal rijbewijs halen. Bijhun beoordelingsgesprek dient dit mee te tellen. 6 7. Discussie: De studenten (2) Op basisscholen daarentegen moet de lead liggen bijde gedreven leerkracht die wil starten met social mediain de les. Leerlingen die door deze leerkracht inaanraking komen met social media stromen door envragen (eisen) aan hun volgende leerkracht socialmedia toe te passen. De school moet keuzes maken en beginnen metn oftwee soorten socialmedia.7 8. Discussie: De leerkrachten (1) De leerkrachten vinden dat zij minder moeten zenden enmeer gebruik moeten maken van co-creatie metleerlingen (o.a. via social media). Hierdoor wordt rolleerkracht anders: leer leerlingen waar ze informatiekunnen vinden, hoe deze te filteren en interpreteren. Aandachtspunten hierbij zijn: Oppervlakkigheid: duidelijke afspraken maken welke kennis wel paraat moet zijn (om de wereld te snappen); Taalontwikkeling: co-creatie via social media kan leiden tot een verarmd gebruik van de Nederlandse taal.8 9. Discussie: De leerkrachten (2) Sociale media moeten enerzijds onderdeel van lessenmediawijsheid zijn (=doel), maar anderzijds ookfungeren als aanvullende manier om huidige vakken teondersteunen. Huidige kerndoelen geven te weinig sturing aan de inzetvan sociale media. Merendeel leerkrachten isvoorstander van aanpassen/aanscherpen kerndoelenom mediawijsheid, met social media alsonderdeel, minder vrijblijvend te maken.9 10. Discussie: De leerkrachten (3) Laat leerlingen gebruik maken van de intelligence ofthe crowd om 1. kennis op te doen en om 2. tereflecteren op het tussenproduct (bv. werkstuk).Beoordeling van schoolwerk door leerkracht moet zowelop basis van dit proces als het eindproduct gebeuren. Bij inzet van de crowd voor reflectie op schoolwerkmoet gelet worden op de kwetsbaarheid van deleerlingen. In welke mate de crowd wordt toegelatenkan per school en klas dan ook variren, o.a. in overlegmet ouders en leerlingen zelf. 10 11. ConclusiesFoto toevoegen 11 12. Conclusies (1)Sociale media zijn een ontwikkeling die in korte tijd eenplaats in de maatschappij heeft verworven. Dezeontwikkeling moet een plek krijgen in het basisonderwijs.Allereerst moeten leerlingen les krijgen over demogelijkheden die social media bieden voor hetleerproces. Vervolgens kan de intelligence of the crowdingezet worden om te reflecteren op schoolwerk.12 13. Conclusies (2)Aanpassen van de kerndoelen om social media hier eenplaats in te geven wordt als (te) tijdrovend ingeschat.Daarnaast bieden de huidige kerndoelen voldoende ruimtevoor de inzet van social media tijdens de lessen.De sleutel voor het educatief toepassen van sociale mediain het leerproces (zowel in als buiten de les) ligt dan ook bijde (aankomende) leerkrachten.13 14. Conclusies (3)Hoewel er op de PABO momenteel weinig aandacht voorsociale media is, verlangen de (toekomstige) leerkrachtenwel een sturende rol van de PABO.Intrinsiek gemotiveerde leerkrachten zullen waarschijnlijkzelf aan de slag gaan met social media, maar de huidigevrijblijvendheid, gecombineerd met de onbekendheid vanhuidige leerkrachten met sociale media, zullen bredeadoptie op korte termijn in de weg staan. 14 15. Conclusies (4)Om social media een structurele rol in het basisonderwijstegeven moet de gedreven leerkracht de ruimte krijgen vancollegas en directie.Hiernaast zal de focus op korte termijn moeten liggen opvoorlichting, training en enthousiasmering vanleerkrachten en hun directies.15 16. Over Social Media Wijs Social Media Wijs maakt kinderen en jongeren wegwijs inde mogelijkheden die sociale media bieden, zodat ze beter kunnen leren, communiceren en zich profileren. Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met:T: 06 - 514 494 51 E: info@socialmediawijs.nl@socialmediawijs16