Ronde tafel zelforganisatie en ICT in de zorg

Click here to load reader

 • date post

  08-Jan-2017
 • Category

  Healthcare

 • view

  244
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ronde tafel zelforganisatie en ICT in de zorg

 • 1 Zelforganisatie in de zorg Waarom, wat en hoe?

 • Waarom doen we het?

  2

  Zelforganiseren

  De kwaliteit van zorg en dienstverlening van patinten centraal stellen

  Flexibele organisatie, zodat er makkelijker kan worden meebewogen met andere

  doelgroepen, andere zorgvragen of zorgverlening op een andere plek

  Goed werkgever zijn, waar medewerkers met plezier en betrokkenheid werken

  Ondernemerschap en vakmanschap

  Financieel gezonde organisatie

  Het werken in zelforganiserende teams helpt bij het bereiken van

  deze doelen. Het is daarmee ook een middel, geen doel op zich.

  Onderzoek Matthijs Almekinders, 2006 Teams beter thuis in de zorg & Evaluatie uit eerste teams bij thuiszorg Amstelring, 2012De nieuwe thuiszorg naar wijkgerichte en zelfsturende teams

  Medewerker

  Organisatie Clint

  Hogere betrokkenheid

  Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

  Grip op lastige clintsituaties

  Betere productiviteit

  Minder overhead

  Aantrekkelijke werkgever (boeien en verbinden)

  Lager ziekteverzuim

  Betere aansluiting persoonlijke

  wensen clint

  Sneller inspelen op verstoringen

  Minder verschillende gezichten

  (vertrouwen en nabijheid)

 • Wat is dat?

  3

  Zelforganiseren

  De directe zorg en ondersteuning aan clinten / patinten en de focus op hun

  eigen regie en welbevinden is leidend

  Dt bepaalt hoe de organisatie en de werkprocessen worden ingericht

  En dit betekent een kanteling in denken en organiseren

  3

  WAT HEEFT U

  NODIG? WAT HEEFT U

  NODIG?

  CLINT EN INFORMELE

  NETWERK ZORGPROFESSIONALS MANAGEMENT EN

  ONDERSTEUNING

 • 4

  Een blauwdruk voor het werken met zelforganiserende teams bestaat niet

  Elke organisatie: en/of onderdeel van een organisatie:

  start met een andere beginsituatie

  heeft haar eigen sterke en zwakke kanten

  heeft een eigen organisatiecultuur

  en een eigen veranderingsvoorkeur

  Het invoeren van zelforganisatie moet daar bij aansluiten.

  Wel zijn er aan aantal werkende principes

  4

  Zelforganiseren

  Hoe doe je dat?

 • 2 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes

  5

 • 6

  De visie van de organisatie, ook ten aanzien van zelforganisatie en het

  dienstverleningsconcept, en de kernwaarden zijn:

  helder, kort en krachtig geformuleerd vanuit het belang van de clint

  bekend bij alle medewerkers

  door de medewerkers in hun eigen bewoordingen vertaald naar de betekenis voor

  hun eigen werk

  een meetlat bij keuzes, beslissingen en discussies

  Bestuurder, directie en management tonen voorbeeldgedrag in het nastreven van deze

  visie en kernwaarden

  Werkende principes

  1. Zorg voor strategische helderheid

 • Visie op dienstverlening en

  zelforganisatie

  Structuur

  Processen

  Cultuur

  Middelen

  7

  Werkende principes

  2. En vervolgens voor een consequente vertaling

  Opleidingen

  Stuurinformatie

  ICT-systemen en devices

  Omvang MT en teams

  Cordinatie mechanismen

  Landelijk, regionaal en/of

  lokaal

  Centrale en/of decentrale

  ondersteuning

  TBV-verdeling

  Evenwichtige

  teamsamenstelling

  Gewenst gedrag

  medewerkers & teams

  Wijze van inrichting

  Besluitvorming

  Eigenaarschap

  TBO-cyclus

 • Sluit aan bij de eigen veranderstijl van de organisatie en/of van het betreffende

  organisatieonderdeel

  Zoek hierbij naar de balans tussen blauw en wit (structuren en plannen vs.

  natuurlijke ontwikkelingen bevorderen en faciliteren)

  Richt een project- of programmaorganisatie in, inclusief besluitvormingsproces,

  communicatie, planning en budget

  Betrek alle gremia: COR, CCR en RvT/RvC. En indien het een

  organisatieonderdeel betreft uiteraard ook de RvB.

  8

  Werkende principes

  3. Faciliteer het ontwikkelingsproces

 • Op basis van literatuur weten we:

  Afhankelijk van de uitgangssituatie kan het twee tot vijf jaar duren voor het

  complete organisatieveranderingsproces rondom de invoering van

  zelforganiserende teams voltooid is

  &

  Binnen een half jaar zijn vaak de eerste resultaten al zichtbaar

  De praktijk, althans in de zorg, blijkt wat weerbarstiger. Het vinden en behouden

  van het juiste tempo blijft een uitdaging:

  Verklaar niet van de n op de andere dag leidinggevenden en ondersteunend

  personeel boventallig

  Betrek medestanders bij de implementatie

  Stel wel heldere doelen en mijlpalen in de organisatie- en teamontwikkeling

  9

  Werkende principes

  4. En neem hiervoor de tijd

 • Onze kennis omtrent

  zelforganisatie en bedrijfsvoering

  hebben wij gebundeld in BeCOZ:

  een spel ontwikkeld om

  bestuurders, leidinggevenden en

  medewerkers in de zorg te laten

  ervaren wat de relatie is tussen

  de primaire dienstverlening van

  de organisatie, het werken met

  zelforganisatie teams en de

  aansluiting hierop vanuit de

  bedrijfsondersteuning.

  Ook geeft het spel inzicht in

  welke kaders en

  implementatiestappen om welke

  reden noodzakelijk zijn.

  10

  BERENSCHOT CANVAS ONDERSTEUNING EN ZELFORGANISATIE (BeCOZ)

 • 1. Diagnose van de IST situatie van teams en ondersteuning (eventueel met

  Becoz spel).

  2. Definiren strategische speerpunten

  3. Bepalen van de SOLL situatie op basis van de strategische speerpunten

  4. Bepalen van de GAP

  5. Definiren van de kaders voor de implementatie

  6. Implementatieplan

  11

  Aanpak

 • 3 Zelforganisatie in de zorg Casus VVT instelling - HRM

 • Visie van de organisatie:

  We zijn in beweging. Naar elkaar toe. Elke dag ontmoeten mensen elkaar. Op

  onze locaties, bij mensen thuis of op straat, klanten en medewerkers, elke dag ziet

  iemand je staan. Door waar te nemen, te luisteren en ons te realiseren dat het

  leven komt zoals het komt, leggen we de basis voor een aangenaam leven van

  mensen. Een aangenaam leven betekent dat iemand kan zijn wie hij/zij is. Dat

  mensen kunnen leven zoals zij dat willen. Dat ze er toe doen. Daar dragen wij

  graag de zorg voor.

  Bij aangenaam leven hoort ook aangenaam werken. Onze medewerkers zijn onze

  kracht en hebben de ruimte om invulling te geven aan de zorg voor onze klanten.

  Wij willen dit met name realiseren door het werken met kleinschalige

  zelforganiserende teams.

  En dit vraagt een passende ondersteuning: niet langer uitgaan van diverse functies

  en afdelingen, maar omvorming van kolom naar proces denken.

  Casus VVT-instelling

 • Inrichten van het

  medewerkersproces:

  Samen met betrokken bij het

  medewerkersproces (o.a.

  zorgprofessionals, HR-adviseurs,

  salarisadministratie, ICT-

  medewerkers, etc.) verkenning

  uitgevoerd naar huidige en

  gewenste situatie

  Uitkomst is een nieuw ontwerp

  van het medewerkersproces, met

  een bijzondere focus op de

  onderdelen werving & selectie n

  administratieve indiensttreding

  Casus VVT-instelling

 • Enkele vragen bij ontwerp en implementatie:

  Op wie heeft het proces betrekking: ook leerlingen, PNILers, uitzendkrachten,

  etc.?

  Hoe gaan we om met boventalligen n re-integranten?

  Wat is de rol van de leidinggevende, coach, het team en de individuele

  medewerker?

  Casus VVT-instelling

  Werken met een standaard

  vaststellingsovereenkomst?

  Wat moet minimaal in een digitaal

  personeelsdossier staan?

  Hoe gaan we digitaliseren?

  Op basis van profielen (OE en/of functie)

  standaard rechten en middelen automatisch

  toekennen?

 • 16

  Teamvolwassenheid

  Dimensie Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

  Professionaliteit Verkleinen van de kwetsbaarheid Team houdt opleidingsplan zelf bij Leden beoordelen en coachen

  elkaar op de uitvoering

  Team leidt a.d.h.v.

  veranderingen nieuwe taken af

  Taakverdeling Invoeren van eenvoudige

  regeltaken

  Team stemt direct op elkaar af en

  regelt zelfstandig werkverdeling

  Leden beoordelen en coachen

  elkaar op regeltaken

  Met de omgeving worden

  zelfstandig afspraken gemaakt

  Samenwerken Leiding verbetert het werkoverleg Opstellen van teamspelregels en

  leden spreken elkaar hierop aan

  Leden leren van elkaar Conflicten met de omgeving

  worden zelfstandig opgelost

  Resultaatgericht

  werken

  Leiding koppelt regelmatig de

  prestaties van een ieder terug

  Problemen worden systematisch

  geanalyseerd en prestaties

  verbeterd

  Het team beslist mee over de

  doelen van de organisatie

  Het team stelt de doelen bij als

  gevolg van veranderingen in

  de omgeving

 • 1 Zelforganisatie en ICT Trends in de langdurige zorg

 • 18

  Zelforganisatie en ICT

  Medewerker

  Organisatie Clint

 • Heel veel 12%

  Veel 40%

  Neutraal 28%

  Weinig 20%

  Informatie vraag van (relaties van) clinten

  - Zelfredzaamheid en duizenden apps

  Tablet verdringt bord van schoot (CBS, 2015)

  o 76% van de ouderen (65-75) gebruikt da