Strategie&Accenten Strategie

download Strategie&Accenten Strategie

of 16

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Strategie&Accenten Strategie is een maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Transcript of Strategie&Accenten Strategie

 • ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen&Strategie Accenten

  Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering

  Nr. 9 - 6 oktober 2011

  Omzetting van vruchtgebruik

  De wereld is onveili-ger geworden, maar de aarde draait door

  Span de kroon in obligaties van niet-EUR munten

  Bescherm uw spaargeld tegen de inflatie

  Oost-Europa is een goedkope groei- regio

  Financile gezond-heid ondernemingen is sterke troef voor bedrijfsobligaties

  14

  12

  11

  10

  4

  2

 • Door het omzettingsrecht heeft de langstlevende echtgenoot of de blote eigenaar het recht te eisen dat het vruchtgebruik wordt omgezet in volle eigendom, in een geldsom of in een gewaarborgde en gendexeerde rente.De omzetting in volle eigendom heeft in eerste instantie tot gevolg dat de waarde van het vruchtgebruik wordt geschat. Ten belope van de geschatte waarde worden bepaalde goederen in volle eigendom afgestaan aan de vruchtgebruiker. Door de omzetting in een geldsom wordt het vruchtgebruik van (eventueel een deel van) de goederen door de blote eigenaar afgekocht tegen een eenmalige geldsom. De blote eigenaar kan ook betalen met een gewaarborgde en gendexeerde rente, die op gere-gelde tijdstippen moet betaald worden.

  Door de omzetting verkrijgen de blote eigenaars en de vruchtgebruiker dus goederen of gelden in volle eigendom. In ons voorbeeld zou dit kunnen betekenen dat de kinderen vol-le eigenaar worden van het appartement aan zee en de moeder een jaarlijkse rente of een nmalige geldsom ontvangt. In het specifieke geval dat de blote eigendom toebehoort aan andere dan afstammelingen, geadopteerde kinderen of hun afstammelingen, heeft de langstlevende echtgenoot bovendien het recht van toewijzing van de volle eigendom, dus de afkoop van de blote eigendom. Dit recht slaat enkel op de zogenaamde preferen- tile goederen, zijnde de gezinswoning op het moment van overlijden.

  Een nalatenschap wordt in vele gevallen opgesplitst in vruchtgebruik voor de langstlevende en in blote eigendom voor de kinderen. Deze situatie wordt vaak als hinderlijk ervaren. Stel je bijvoorbeeld de situatie voor waar de kinderen (blote eigenaars) het appartement aan zee van hun overleden vader wensen te verkopen, maar moeder (vruchtgebruiker) wil dit niet. De verkoop kan niet doorgaan want zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaars moeten in beginsel akkoord zijn.Om die reden heeft de wetgever een regeling voorzien om een einde te kunnen stellen aan het vruchtgebruik in hoofde van de langstlevende echtgenoot.

  Omzetting van vruchtgebruik

  K l e m t o n e n :

  Ook van toepassing op wettelijk samenwonenden

  Voor preferentile goederen beschikt langstlevende over vetorecht

  Strategie & Accenten 2

  Thema

 • De omzettingsregeling kan de hinder-lijke gevolgen van een opsplitsing tus-sen vruchtgebruik en blote eigendom wegwerken maar biedt ook nadelen. We gaan terug naar ons voorbeeld. De kinderen van de overledene, blote eigenaars, moeten hun omzettings-recht niet binnen een bepaalde termijn uitoefenen. De moeder blijft dan in de onzekerheid of ze op lange termijn het vruchtgebruik en dus het genot van dit appartement zal hebben. De over- ledene kan om die reden, om zijn echtgenote te beschermen, onder bepaalde voorwaarden, dit omzet-tingsrecht uitsluiten of beperken in een huwelijkscontract of testament.

  Wie kan een omzetting vragen?Wanneer de blote eigendom behoort aan de afstammelingen van de voor-overleden echtgenoot, zijn geadop-teerde kinderen of hun afstamme-lingen, kan de omzetting gevraagd worden zowel door de langstlevende echtgenoot als door een of meerdere blote eigenaars. Het recht om de om-zetting te vorderen is niet aan een ter-mijn onderworpen.

  Wanneer de blote eigendom behoort aan andere personen dan de afstam-

  melingen van de overleden echtge-noot, behoort het omzettingsrecht enkel toe aan de langstlevende echt-genoot. Hij moet de omzetting vorde-ren binnen vijf jaar na het openvallen van de nalatenschap.

  Hoeveel is het vrucht-gebruik waard?Het vruchtgebruik wordt berekend volgens de waarde op de dag van de omzetting. Er wordt rekening gehou-den met de waarde en de opbrengst van de goederen, de eraan verbonden schulden en lasten en de vermoede-lijke levensduur van de vruchtgebrui-ker. De manier waarop het vruchtge-bruik moet gewaardeerd worden is niet wettelijk vastgelegd, maar wordt berekend en regelmatig bijgewerkt in sterftetabellen die onder meer door het notariaat worden gehanteerd.

  Vetorecht van de langst-levende echtgenootWanneer de blote eigendom toebe-hoort aan de afstammelingen van de vooroverleden echtgenoot, aan zijn geadopteerde kinderen of hun afstam-melingen, kunnen deze afstammelin-gen de omzetting van het vruchtge-

  bruik op de zogenaamde preferentile goederen (bijvoorbeeld de gezinswo-ning) niet vorderen tegen de wil in van de langstlevende echtgenoot. Hij moet zijn toestemming geven.

  Hoe zit het bij wettelijk samenwonenden? Door de wet van 28 maart 2007 heeft de langstlevende wettelijk samenwo-nende een beperkt erfrecht gekregen. Hij krijgt namelijk het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad.

  Alle bovenstaande punten gelden in principe ook voor de langstlevende wettelijk samenwonende, maar het vetorecht van de langstlevende wet-telijk samenwonende inzake de om-zetting van het vruchtgebruik op de gezinswoning is wel betwist. Het vetorecht wordt namelijk beschouwd als een onderdeel van de reserve en de langstlevende wettelijk samenwo-nende is geen reservatair erfgenaam. Dit betekent dat de langstlevende wettelijk samenwonende volledig kan worden onterfd zodat het omzettings-recht van de langstlevende wettelijk samenwonende volledig kan worden ontnomen door de erflater.

  Strategie & Accenten 3

 • In de voorbije weken nam de vrees voor een nieuwe conjunctuurinzinking toe, bereikte de eurocrisis een nieuw diepte/hoogtepunt en werd de kapi-taalbasis van de (Europese) financile sector in vraag gesteld.

  We geloven niet dat het tot een nieuwe conjunctuurinzinking komt, maar we zullen in het westen allicht wel rekening moeten houden met een structureel lagere groei.

  Bijna twee jaar geleden brak de Griekse schuldencrisis uit. We gaan nu door een periode waarin het institutioneel kader van de Europese Muntunie fundamenteel verandert. Voor de financile markten gaat dat proces dat via democratische weg verloopt te traag. De debatten leiden meer tot verwarring dan tot verduidelijking.

  Als de eurocrisis zou escaleren, dreigen de kapitaalbuffers van de (Europese) banken vlug ontoerei-kend te zijn. In dat geval zijn kapi-taalverhogingen noodzakelijk. Die zullen onvermijdelijk voor een forse verwatering van de bestaande aan-deelhouders zorgen.

  Leren leven met trage groeiHet conjunctuuroptimisme van het voorjaar is de voorbije maanden hele-maal omgeslagen. De groeiverwach-tingen werden fors neerwaarts bijge-steld.

  Het indicatorenbeeld in de VS is in ieder geval niet bemoedigend.

  Er komen elke maand nieuwe banen bij, maar onvoldoende om de werkloosheid echt te doen dalen. Koopkracht en consumptie kunnen dan evenmin sterk groeien.

  Na een aantal sterke kwartalen ver-traagde de economische groei ook in de eurozone.

  Maar er zijn ook positieve signalen.

  Het producentenvertrouwen blijft op een relatief hoog niveau.

  De overheden blijven een stimule-rend beleid voeren.

  De centrale banken doen er alles aan om de rente zo laag mogelijk te houden. Goedkoop geld zou de economie zuurstof moeten geven.

  Begin september lanceerde Obama zijn nieuwe banenplan. In Europa is er geen budgettaire ruimte voor nieuwe stimuli.

  Een stabiele of dalende olieprijs kan zuurstof geven aan de koopkracht van de gezinnen. Het communice-rende (olie)vat: als de olieprijs fors zou dalen omdat de markt een con-junctuurinzinking verwacht, stijgt de koopkracht van de gezinnen nog meer.

  Voor de rest van 2011 en voor 2012 rekenen we op positieve groeicijfers in Europa en de VS.

  Concreet: groeicijfers van 1 tot 1,5% in Europa en 1,5 2% in de VS.

  De financile markten hebben het duidelijk moeilijk om te wennen aan een omgeving van structureel lagere groei. In tegenstelling tot het recente verleden zal de econo-mische groei niet meer met krediet opgepept kunnen worden.

  Kwartalen met een (licht) negatieve groei zullen ook vaker voorkomen.

  In de belangrijkste opkomende eco-nomien blijft de economische groei stevig. Zij zorgen ervoor dat de we-reldeconomie in 2011 en 2012 met zon 3,5% zal kunnen groeien.

  Een mooi groeicijfer in historisch perspectief, maar niet uitzonderlijk.

  Waardering als buffer

  In de voorbije zeven kwartalen stegen de bedrijfswinsten heel sterk.

  Zeven kwartalen, dat zijn eenen-twintig maanden! Het mag duidelijk zijn dat de economie niet sterk hoeft te groeien om winst te maken.

  In het tweede kwartaal van 2011 steeg de gemiddelde bedrijfs-winst in de VS met +17,4% bij een omzetstijging van +13,1%. Vooral de cyclische sectoren presteerden

  De wereld is onveiliger geworden, maar de aarde draait door

  K l e m t o n e n :

  Structureel lagere, maar toch posi-tieve groei in het Westen

  Groei blijft stevig in opkomende markten

  Magere groei in het westen

  geeft een gevoel van onveiligheid

  Strategie

  Strategie & Accenten 4

 • Inatie EMU en VS

  -3

  -2

  -1

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  -3

  -2

  -1

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 EMU (linkerschaal) VS (rechterschaal)

  heel sterk.

  Europese bedrijven verrasten met een 6% lagere winst, ondanks een meer dan behoorlijke omzetstijging. Allicht een gevolg v