Strategie&Accenten Strategie

of 16 /16
14 12 11 10 4 2 Diefstalpreventie: een veilig gevoel het hele jaar rond Dan toch een hete zomer? Benut de beste tus- senstops Beleggen in hoog- rentende munten Uitbreiding van het aanbod is grote uitdaging voor de oliebedrijven Griekenland krijgt een nieuw financie- ringspakket ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen & Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering Nr. 08 - 4 augustus 2011 Strategie Accenten

Embed Size (px)

description

Strategie&Accenten Strategie is een maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Transcript of Strategie&Accenten Strategie

Page 1: Strategie&Accenten Strategie

14

12

11

10

4

2Diefstalpreventie: een veilig gevoel het hele jaar rond

Dan toch een hete zomer?

Benut de beste tus-senstops

Beleggen in hoog-rentende munten

Uitbreiding van het aanbod is grote uitdaging voor de oliebedrijven

Griekenland krijgt een nieuw financie-ringspakket

... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen&

Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering

Nr. 08 - 4 augustus 2011

Strategie Accenten

Page 2: Strategie&Accenten Strategie

Met een paar simpele ingrepen kunt u uw woning beter beveiligen en inbrekers ontmoedi-gen. Uw woning wordt al een flink stuk minder toegankelijk wanneer u erop let de ramen en deuren te sluiten telkens als u uw woning verlaat. Alleen al een bewoonde indruk helpt inbraak voorkomen. Een oude fiets tegen de gevel, een brandend lichtje of een spelende radio kan volstaan om een inbreker af te schrik-ken. Laat buiten geen ladders, hamers of schroevendraaiers slingeren en vergeet ook het tuinhuisje niet op slot te doen. Sleutels horen niet thuis op ramen, deuren of in de auto; geef ze een vaste plek in huis. Bloempotten, deurmatten en brievenbussen behoren tot de gebruikelijke controleplaatsen van een dief. Inbrekers zijn ook dol op geld en juwelen. Die zijn eenvoudig mee te graaien en nemen geen plaats in. Waardevolle voorwerpen voor sporadisch gebruik bergt u dus het best op in een bankkluis.Hebt u er trouwens al aan gedacht om een lijstje te maken van uw meest waardevolle voorwerpen? Met gedetailleerde informatie kan de politie gestolen voorwerpen sneller terugvinden. Een andere mogelijkheid is foto’s nemen van zeldzame en/of kostbare voor-werpen. Nog een stap verder gaat u door voorwerpen te voorzien van een merkteken

Jaarlijks gebeuren er in België meer dan 50 000 inbraken, meestal wanneer de bewoners niet thuis zijn. Inbrekers vermijden liefst een confrontatie met de bewoners. Ze forceren een raam of deur, breken het glas, verwijderen een kelderrooster of maken gebruik van valse sleutels en verschaffen zich – bij voorkeur aan de achterkant – toegang tot de woning. Logisch, want hier is de beveiliging meestal zwakker. Meer en meer gebeuren inbraken in de namiddag, een moment waarop er ook minder aan beveiliging wordt gedacht. Een gemiddelde inbreker heeft geen 30 seconden nodig om een gebouw te betreden.

Diefstalpreventie: een veilig gevoel het hele jaar rond

K l e m t o n e n

•Voorkomen is beter dan genezen

•Met een paar simpele ingrepen kan u

uw woning beveiligen

Strategie & Accenten 2

Thema

Page 3: Strategie&Accenten Strategie

met behulp van een kraspen of gra-veertoestel.

Met vakantie?

Vakantietoezicht is een gratis dienst die in de meeste politiezones wordt aangeboden. Waarschuw de politie voor u op vakantie vertrekt en zij pa-trouilleren dan regelmatig in de buurt. U kunt ook buren, vrienden of familie inschakelen om de brievenbus leeg te maken, het gras te maaien of regel-matig uw gordijnen te openen en te sluiten. Zo lijkt het of uw woning ‘be-woond’ is.

Bouwkundige maat-regelenEen technopreventief adviseur van de politie kan u gratis advies geven over de inbraakbeveiliging van uw woning en hij brengt de zwakke punten in

kaart. Zaken als een omheining, bui-tenverlichting met bewegingsdetector, gelaagd glas, rolluiken werken sterk ontmoedigend. Ramen en deuren met een meerpuntssluiting krijgt een inbre-ker niet open met een breekijzer. Een cilinderslot verliest veel van zijn veiligheidswaarde als het meer dan 2 mm uitsteekt. Zo kan het slot ge-makkelijk worden afgebroken met een grijptang of schroevendraaier. De schroeven moeten aan de binnenzijde van de deur zitten, anders schroeft de inbreker ze er gewoon uit. Een veilig-heidbeslag is nog een betere oplos-sing, omdat het zowel het slot als de deurklink dekt.

Een alarminstallatie

Als aanvulling op de opgesomde maatregelen kunt u ook nog een alarmsysteem installeren. De instal-latie gebeurt liefst door een erkend vakman. Beter nog kiest u voor een

installateur die INCERT-gecertificeerd is. Het INCERT-kwaliteitslabel waar-borgt de bekwaamheid van de be-veiligingsondernemer om effectieve anti-diefstalinstallaties en een goede dienst na verkoop te realiseren. Meer informatie vindt u op www.incert.be.

Verzeker u tegen dief-stalIn een kwaliteitsvolle brandverzeke-ring, zoals de KBC-Woningpolis, is standaard een dekking tegen diefstal opgenomen. De dekking geldt niet al-leen voor de woning, maar ook voor de tuin, het studentenverblijf van uw kinderen, het vakantieverblijf dat u huurt en op andere plaatsen als u met geweld of onder bedreiging wordt be-roofd. Afhankelijk van de waarde van de verzekerde goederen, worden be-paalde preventiemaatregelen geadvi-seerd of opgelegd. Als er een INCERT-goedgekeurd alarmsysteem aanwezig is – maar dat is niet verplicht gesteld in de polis – dan krijgt u een korting van 20% op de premie voor de dek-king diefstal. Uw KBC-bankkantoor of -verzekeringsagent kan u hierover meer informatie geven.

Strategie & Accenten 3

Uw woning: ‘hoe meer hindernissen, hoe beter beschermd’

Page 4: Strategie&Accenten Strategie

Onze beleggingsstrategie gaat al maanden uit van een scenario waarin de economie zich in de klassieke in-dustrielanden aan een matig tempo verder herstelt en waar de opko-mende economieën de wereldecono-mie aanvuren. In dat scenario gingen we er ook van uit dat de problemen met de overheidsschulden in de oude wereld (zowel in Europa als in de VS) verteerd konden worden, als er op het juiste moment de gepaste maat-regelen genomen worden. Aan beide fundamenten werd de voorbije weken flink gezaagd.

Tijdelijke groeivertraging of conjunctuurinzinking?Na een sterke start van 2011 vielen de meeste economische indicatoren in de voorbije maanden flink tegen.

•In de VS daalden het consumen-ten- en ondernemersvertrouwen fors, vielen de bestellingen voor kapitaalgoederen tegen, bleef de huizenmarkt ontstellend zwak, liet de arbeidsmarkt het afweten ...

•Ook in Europa was er weinig goed nieuws. Overal daalde het onderne-mersvertrouwen. In Spanje en Italië geven de vertrouwensindicatoren een nulgroei in de economie aan.

•De tegenvallende cijfers worden door de meeste analisten toege-

schreven aan tijdelijke factoren:

•De natuur- en nucleaire ramp in Japan, waardoor de aanvoer van productieonderdelen in onder meer de auto- en de elektronica-industrie stokte.

•De forse klim van de olieprijzen sinds begin 2011. Die nam wereld-wijd een stevige hap uit de gezins-budgetten.

•Volstaat het dat deze factoren zich niet herhalen om de economie weer op gang te krijgen? Of stevent de wereldeconomie af op een stevige groeivertraging?

Een behoorlijk groeicijfer voor de we-reldeconomie lijkt nog altijd het meest waarschijnlijke scenario. Als het nega-tieve effect van de tijdelijke factoren verdwijnt, zijn er namelijk nog vol-doende positieve elementen:

•Het huidige ISM-cijfer (55,3) sug-gereert een stevige economische groei in de VS.

•Bedrijven zijn wereldwijd heel gezond. Een toename van bedrijfsinvesteringen kan een even-tuele zwakkere groei van de con-sumptie compenseren.

•In de opkomende economieën blijft de economie stevig doorstomen.

•Inflatie is (althans in de westerse wereld) geen echt probleem.

•Het rentebeleid van de centrale banken in Europa en de VS blijft groeiondersteunend.

•De Europese Centrale Bank zal haar beleidsrente nog wel wat verhogen, maar een rentepeil van 2% (van-daag: 1,5%) is nog altijd “soepel”.

•De Amerikaanse centrale bank (Fed) denkt nog lang niet aan een renteverhoging.

Europese schuldencrisis

De voorbije weken bereikte de schul-dencrisis in de eurozone een nieuw (voorlopig?) hoogte/dieptepunt.

•De Europese staats- en regerings-leiders moeten aan hun communi-catievaardigheden werken.

•De kredietratingagentschappen smeerden Portugal en Ierland een stevige ratingverlaging aan en waarschuwden voor de ontwikke-lingen in Italië.

•Italië werkte zichzelf in de kijker door het debat over het broodno-dige besparingspakket in de media te voeren. De Europese leiders heb-ben het afgelopen jaar al verregaan-de (en tot dan ondenkbare) maat-regelen genomen om de Europese muntunie overeind te houden.

•Het uiteenvallen van de unie of het failliet van een euroland zou onnoe-melijk veel meer kosten dan het prijskaartje om de EMU overeind te houden. Gezien de snelle opeenvol-ging van de ontwikkelingen, is het

Dan toch een hete zomer?

k l e m t o n e n

•Na een sterke start van 2011 vielen

de meeste economische indicatoren

in de voorbije maanden flink tegen.

•Een behoorlijk groeicijfer voor de

wereldeconomie lijkt nog altijd het

meest waarschijnlijke scenario.Strategie

Strategie & Accenten 4

Page 5: Strategie&Accenten Strategie

moeilijk een volledig relaas van de voorbije weken te geven. Een ding is zeker: er moet werk gemaakt worden van een meer diepgaande versterking van de muntunie. De geschiedenis leert ons alvast dat de besluitvorming binnen Europa in crisistijden altijd een tandje kan bijsteken.

Amerikaanse schulden-crisisOp 2 augustus wordt het plafond voor de Amerikaanse overheidsschuld be-reikt. Democraten en Republikeinen raken het niet eens over de maatrege-len die genomen moeten worden.

•Ook hier mengden de ratingbureaus zich in het debat met een waar-schuwing.

•Zonder drastische maatregelen zal het begrotingstekort in de komende jaren boven 5% van het bbp blij-ven. Daardoor dreigt een schulden-sneeuwbal van schuld op schuld op schuld.

Renteverhoging door ECB krijgt geen navolging in de VS

2008 2009 2010 20110

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

Amerikaanse beleidsrenteEuropese beleidsrente

Source: Thomson Datastream

Strategie & Accenten 5

Page 6: Strategie&Accenten Strategie

40%

43%

10%

1,0%2,0% 4,0%

ZEER DEFENSIEVE DEFENSIEVE DYNAMISCHE ZEER DYNAMISCHE7,5% 25,0% 43,0%

24,0% 35,0% 40,0% 40,0%31,0% 47,5% 27,0% 10,0%

3,5% 2,0% 1,0%2,0% 2,0% 2,0%

45,0% 4,5% 4,0% 4,0%

40%

25%27%

2,0%2,0% 4,0%

ZEER DEFENSIEVE DEFENSIEVE DYNAMISCHE ZEER DYNAMISCHE7,5% 25,0% 43,0%

24,0% 35,0% 40,0% 40,0%31,0% 47,5% 27,0% 10,0%

3,5% 2,0% 1,0%2,0% 2,0% 2,0%

45,0% 4,5% 4,0% 4,0%

35%

7,5%

47,5%

3,5%2,0% 4,5%

ZEER DEFENSIEVE DEFENSIEVE DYNAMISCHE ZEER DYNAMISCHE7,5% 25,0% 43,0%

24,0% 35,0% 40,0% 40,0%31,0% 47,5% 27,0% 10,0%

3,5% 2,0% 1,0%2,0% 2,0% 2,0%

45,0% 4,5% 4,0% 4,0%24%

31%

45%

ZEER DEFENSIEVE DEFENSIEVE DYNAMISCHE ZEER DYNAMISCHE7,5% 25,0% 43,0%

24,0% 35,0% 40,0% 40,0%31,0% 47,5% 27,0% 10,0%

3,5% 2,0% 1,0%2,0% 2,0% 2,0%

45,0% 4,5% 4,0% 4,0%

In de zeer defensieve doelportefeuille beleggen we 12% in aandelen. We vullen de aande-lenpositie volledig in met beleggingsvormen met kapitaalbescherming (24%). Het aandelen-risico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%.De obligatiepositie maakt 45% van de portefeuille uit, inclusief het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 12% van de portefeuille uit (dat is 50% van 24%, zie hoger). We beleggen 31% rechtstreeks in obligaties.Liquiditeiten maken 45% van de portefeuille uit. De vermelde accenten die slaan op beleg-gingen in andere munten dan euro passen maar in heel beperkte mate in een zeer defensieve portefeuille.

In de defensieve doelportefeuille beleggen we 25% in aandelen. Beleggingsformules zon-der kapitaalbescherming maken 7,5% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met kapi-taalbescherming krijgen een gewicht van 35%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%.De obligatiepositie maakt 65% van de portefeuille uit tegenover onze langetermijnnorm van 63%. In het obligatierisico moet ook rekening gehouden worden met het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 17,5% van de portefeuille uit (dat is 50% van 35%, zie hoger). We beleggen 47,5% van de portefeuille rechtstreeks in obligaties. De liquiditeiten (4,5% van de portefeuille) worden belegd in euro. De vermelde accenten die slaan op beleggingen in andere munten dan euro passen maar in beperkte mate in een defensieve portefeuille.

In de dynamische doelportefeuille beleggen we 45% in aandelen. Beleggingsformules zon-der kapitaalbescherming maken 25% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met kapi-taalbescherming krijgen een gewicht van 40%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 47% van de portefeuille uit (langetermijnnorm: 43%). In het obliga-tierisico moet ook rekening gehouden worden met het vastrentende gedeelte van de aande-lenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 20% van de portefeuille uit (dat is 50% van 40%, zie hoger). We beleggen 27% van de portefeuille rechtstreeks in obligaties met een relatief korte restlooptijd (4 à 5 jaar). We houden in een beleggingsportefeuille nu iets meer liquiditeiten aan (4%). Alle vermelde accenten komen in aanmerking voor een dynamische portefeuille.

In de zeer dynamische doelportefeuille beleggen we 63% in aandelen. Beleggingsformules zonder kapitaalbescherming maken 43% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met ka-pitaalbescherming krijgen een gewicht van 40%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 30% van de portefeuille uit (langetermijnnorm: 25%). In het obli-gatierisico moet ook rekening gehouden worden met het vastrentende gedeelte van de aan-delenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 20% van de portefeuille uit (dat is 50% van 40%, zie hoger). We beleggen 10% van de portefeuille rechtstreeks in obligaties met een relatief korte restlooptijd (4 à 5 jaar). We houden in een beleggingsportefeuille nu iets meer liquiditeiten aan (4%). Alle vermelde accenten komen in aanmerking voor een zeer dynamische portefeuille.

Strategie

Strategie & Accenten 6

Samenstelling van de portefeuille

Aandelen zonder kapitaalbescherming

Aandelen met kapitaalbescherming

Obligaties

Vastgoed

Alternatieve beleggingen

Liquiditeiten

Page 7: Strategie&Accenten Strategie

0

10

20

30

40

50

60

OBLIGATIEPORTEFEUILLE(zeer) dynamisch profiel

EUR AndereUSD

0

20

40

60

80

100

OBLIGATIEPORTEFEUILLEDefensief profiel

(zeer) dynamisch profiel

EUR AndereUSD

0

20

40

60

80

100

EUR

OBLIGATIEPORTEFEUILLEZeer defensief profiel

Defensief profiel(zeer) dynamisch profiel

AndereUSD

Zelden was kwaliteit zo goed-koopEr zijn heel wat argumenten om aandelen een sterker gewicht toe te kennen in de portefeuille:

•Participeren in de hoogconjunctuur op wereldvlak. Vooral de groei in de opkomende markten wordt opgepikt.

•De bedrijfswinsten zijn de voorbije kwartalen spec-taculair gestegen. Bedrijven zijn nooit zo welva-rend en financieel gezond geweest als vandaag. Ze beschikken over ruime cashposities.

•Aandelen zijn goedkoop in vergelijking met liquidi-teiten en vooral dure overheidsobligaties.

•Dividenden kunnen de concurrentie met coupons aan.

Zelfs een bescheiden economische groei in de Oude Wereld valt perfect te rijmen met uitgesproken per-centages van stijging van de bedrijfswinsten.

•De bedrijfswinsten stijgen al zes kwartalen op rij. De stijgingspercentages, telkens meer dan 20%, zijn ronduit indrukwekkend.

•Bedrijven zijn nooit zo welvarend geweest als vandaag.

•Ruime cashposities, ijzersterke financiële struc-tuur, hoge winstgevendheid, …

Maar we zijn niet blind voor de risico’s en de onzeker-heid.

•De nog altijd hoge olieprijzen.

•Het moeizame herstel van de Amerikaanse arbeids- en huizenmarkt.

•De schuldencrisis in de eurozone.

Daarom beleggen we in de portefeuilles duidelijk minder in aandelen dan in de voorgaande maanden. We hebben bovendien veel aandacht voor het afdek-ken van het neerwaarts risico.

Bedrijfsobligaties als kern van de obligatieportefeuilleOok al vrezen we op korte termijn geen forse stijging van de obligatierente – en beseffen we dat langere looptijden meer rente bieden dan kortere – geven we toch de voorkeur aan obligaties met een relatief korte restlooptijd van maximaal 4 à 5 jaar.

In de portefeuille hebben we een sterke voorkeur voor bedrijfsobligaties. Ze bieden een voldoende vergoeding voor het kredietrisico. Zeker bij de niet-financiële bedrijven is het risico op wanbetalingen niet toegenomen. Integendeel, dankzij de ijzersterke ondernemingsresultaten is het risico afgenomen. Be-leggers moeten er wel op letten een te geconcen-treerd debiteurenrisico te vermijden. Spreiding over een voldoende groot aantal debiteuren is een must.

Strategie & Accenten 7

Overheidsobligaties

Bedrijfsobligaties

Converteerbare obligaties

Geïndexeerde obligaties

Obligaties opkomende markten

Euro- en Dollarsatellieten, PLN

Page 8: Strategie&Accenten Strategie

Accent - Hoogrentende obligatiesIn het verleden hadden opkomende economieën dikwijls te kampen met een ontsporende schuldenlast bij de overheid en/of gezinnen. Vandaag hebben vooral Europese landen en de VS af te rekenen met een (dreigende) schuldencrisis. Toch liggen de renteni-veaus in de opkomende markten be-duidend hoger.

•Een mooi gespreide portefeuille van obligaties uit opkomende markten biedt al snel een (bruto) rendement van 5% voor korte looptijden. Heel wat munten uit opkomende landen zijn bovendien nog ondergewaar-deerd tegenover de euro.

•We verwachten dat ze in de toe-komst verder kunnen verstevigen. Dat kan extra rendement opleveren. Ook voor een belegging in hoog-rentende obligaties is een goede spreiding over voldoende landen, munten en emittenten een must.

Accent - Centraal-Euro-pese obligatiesGemiddeld bieden Centraal-Europese overheidsobligaties een couponren-dement van bijna 6%. Deze vergoe-ding is ruim voldoende voor het hoge-re muntrisico. Vooral Polen en Turkije bieden mogelijkheden.

•De Turkse lira had de voorbije maan-den te lijden onder de spanningen in het Midden-Oosten. Onterecht, want de politieke situatie in Turkije

is heel stabiel. Daarnaast heeft het creatieve beleid van de Turkse centrale bank de munt onder druk gezet, maar we verwachten dat de lira weer zal herstellen.

Accent - Oost-Europese aandelenMet een belegging in Oost-Europese aandelen willen we inspelen op de aantrekkelijke waardering van de Rus-sische aandelenmarkt (koers-winst-verhouding van 6,5). Het kan een ma-nier zijn om in te spelen op de hoge olieprijs.

•Olie- en gasbedrijven maken veruit het grootste deel van de Russische aandelenmarkt uit. Bovendien note-ren ze tot de helft goedkoper dan de West-Europese energiewaarden. Centraal- en Oost-Europa worden soms meegesleurd in de onrust omtrent de Europese schuldencri-sis. Onterecht, want kredietbeoor-delaars hebben hun verwachtin-gen voor de Russische, Poolse, Tsjechische en Turkse banken in de voorbije maanden opwaarts bij-gesteld.

Accent - Wereldleiders

We beleggen in westerse bedrijven die een belangrijk deel van hun omzet in de (Aziatische) opkomende markten realiseren. De omzetgroei en winst-marges liggen er hoger. We kiezen voor bedrijven die genoteerd zijn op

een westerse beurs. Ze zijn daardoor minder gevoelig voor het beurssenti-ment in de opkomende markten.

Accent - Telecom

De telecomsector is een relatief de-fensieve sector met een over het al-gemeen stabiele (maar magere) om-zetgroei. Daar staat wel tegenover dat telecomoperatoren stevige kas-stromen genereren en hoge en veilige dividenden betalen. Het gemiddelde (bruto) dividendrendement in Europa bedraagt zo’n 7,2%.

Strategie

Strategie & Accenten 8

Accenten in de portefeuille

Page 9: Strategie&Accenten Strategie

Economische vooruitzichten28-07-2011 EMU VK VS JapanEconomische groei (%)

2010 1,7 1,3 2,9 4,02011 1,9 1,7 2,4 -0,52012 1,9 2,1 2,9 3,3

Inflatie (%)2010 1,6 3,3 1,7 -0,72011 2,8 4,2 2,9 0,22012 2,0 2,3 1,8 0,3

Beleidsrente (%) (*)28-07-2011 1,50 0,50 0,25 0,10Oktober 2011

Januari 2012Tienjaarsrente (%) (*)

28-07-2011 2,67 2,99 2,98 1,09Oktober 2011Januari 2012

Wisselkoers (**) 1 EUR = GBP 1 EUR = USD 1 EUR = JPY28-07-2011 1 0,88 1,44 112,46Oktober 2011 -Januari 2012 -(*) : stijging van ongeveer 25 basispunten vanaf huidig niveau; : stijging van ongeveer 50 basispunten vanaf huidig niveuau; enz;( * * ) : appreciatie van ongeveer 2,5% t.o.v. de euro vanaf huidig niveau : appreciatie van ongeveer 5% t.o.v. de euro vanaf huidig niveau; enz.

Strategie & Accenten 9

0 5 10 15 20 25

Energie

Basismaterialen

Industriële sectoren

Cycl. consumentensectoren

Niet-cycl. consumentensectoren

Gezondheidszorg

Financiële sectoren

Informatietechnologie

Telecomoperatoren

Nutsbedrijven

Sectorspreiding aandelenportefeuille

Neutrale spreidingHuidige spreiding

Page 10: Strategie&Accenten Strategie

Emissieperiode: van 28-07-2011 tot en met 02-09-2011 (behoudens vervroegde afsluiting). Toetredingskosten: 2,50 % tijdens de emissieperiode, 3,50 % nadien (waarvan 1 % voor het compartiment). Uittredingskosten: op de eindvervaldag: geen, vóór de eind-vervaldag: 1 % (orders vanaf 1,25 miljoen euro: 0,50 %). Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen één maand naintrede: max. 5%. Beursbelasting: 0,5 % bij uittreding voor de eindvervaldag (max. 750 euro). Financiële dienst: KBC Bank, Centea en CBC Banque. (Vereenvoudigd) prospectus en laatste periodiek verslag zijn gratis beschikbaar in alle kantoren van KBC Bank, Centea en CBC Banque. Diverse voorbeelden zijn beschikbaar in het vereenvoudigd prospectus.

Aan beide kanten van de oceaan werden in de voorbije maand de ver-wachtingen voor de winstgroei voor 2011 verlaagd. In deze context kan het lopende publicatieseizoen al snel met een negatieve bril worden gele-zen. Bedrijven die de doelstellingen/verwachtingen niet halen door een-malige gebeurtenissen (bv. een kink in de toeleveringsketting) kunnen al snel worden afgestraft.

Maar wanneer de economie herneemt – dat vinden we nog altijd het meest

waarschijnlijke scenario - kan het ne-gatieve plaatje snel keren. De timing van één en ander ligt uiteraard niet voor de hand. Onze boodschap blijft dan ook: blijven kiezen voor aandelen, maar voldoende zekerheid inbouwen.

KBC Exposure Invest Ladder 1KBC, als promotor, lanceert in dit ka-der Invest Ladder 1, een comparti-ment van de Belgische bevek (1) KBC

Exposure. Dit fonds (2) heeft een looptijd van 5 jaar en bijna 2 maanden (vervaldag: 31-10-2016) en volgt de stij-ging of daling van een korf van 30 kwaliteitsaandelen. Maar het heeft een bijkomen-de troef. Tijdens de looptijd wordt op vier vaste observa-tiemomenten (jaarlijks in sep-tember) een mogelijke korf-evolutie al vastgeklikt.

•Zodra de korf op één van deze observatiemomenten niet onder zijn startwaarde staat, krijgt u op de vervaldag

minstens uw startinleg terug (1 000 EUR, vóór kosten en taksen).

•Is de korf op één van deze observa-tiemomenten met 2,5% of een veel-voud daarvan (tot maximum 100%) gestegen, dan wordt deze 2,5% of dat veelvoud vastgeklikt.

Op de vervaldag wordt de hoogste van volgende waarden uitgekeerd:

•ofwel de werkelijke stijging van de korf

•ofwel de hoogste tussentijdse klik (0%, 2,5%, 5%, 7,5%, …tot 100%)

Dit fonds biedt geen kapitaalbescher-ming. Maar alleen als er tussentijds niets werd vastgeklikt en de eind-waarde van de korf lager ligt dan zijn startwaarde, heeft de belegger ver-lies. Wordt er een tussentijdse winst vastgeklikt, kan die niet meer verloren gaan.

Bij de uitgifte kunt u intekenen op kapi-talisatiedeelbewijzen van 1 000 EUR.

(1) zie voetnoot 1 op de laatste bladzijde.(2) Wanneer u de term ‘fonds’ leest, betreft het een compartiment van een Belgische bevek.

Benut de beste tussenstops

K l e m t o n e n

•Wanneer de economie herneemt,

kan het negatieve plaatje snel keren.

Strategie & Accenten 10

In de kijker

Strategie & Accenten 10

In de kijker

Page 11: Strategie&Accenten Strategie

High Interest Obligatiedepot is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met uitsluitend uitkeringsgerechtigde deelbewijzen. Er kan dagelijks in- en uitgetreden worden. Toetredingskosten: 2,5%. Uittredingskosten: géén. Beursbelasting: géén. Financiële dienst: KBC Bank, CBC Banque en Centea. Vereenvoudigd prospectus, prospectus en het laatste periodiek verslag zijn gratis beschikbaar in alle kantoren van KBC Bank. De Roerende voorheffing op de inkomsten wordt ingehouden door het fonds. Geen RV (15%) verschuldigd op de couponuitkering aan de belegger.Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede: max 5%.

De opkomende landen waren in het verleden vaak een haard van uit de hand lopende overheids- (en privé) schulden, maar horen vandaag bij de meest voorbeeldige leerlingen van de klas. De schuldencrisis is nu een pro-bleem van de oude wereld geworden. Japan is al jarenlang de schuldenkam-pioen, maar na de voorbije financiële crisis hebben ook de VS en sommige Europese landen zich in het koppelo-ton genesteld.

De schuldgraad van de overheden uit de opkomende markten bedraagt gemiddeld maar de helft van die in de klassieke landen. Evenwichtige ex-terne rekeningen en een relatief sterk groeiplaatje maken het kwaliteitsver-schil alleen maar groter. Toch liggen de renteniveaus in de opkomende markten beduidend hoger.

Het hoger lopend rendement is overi-gens maar één kant van het verhaal. Heel wat munten uit de opkomende landen zijn nog flink ondergewaar-deerd tegenover de euro: als deze munten verstevigen kan dat een kers op de rendementstaart vormen. Toch mag niet uit het oog verloren worden dat een ogenschijnlijk mooi plaatje

snel kan keren. Daarom is het belangrijk altijd te zorgen voor een goede spreiding in de portefeuille en oog te heb-ben voor de kwaliteit van de debiteur.

High Interest Obli-gatiedepotBeleggen in hoogrentende munten kan via High Interest Obligatiedepot, een gemeen-schappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met uit-sluitend uitkeringsgerechtigde deelbewijzen.

Het fonds belegt hoofdzake-lijk in andere ICB’s (Instellin-gen voor Collectieve Belegging) van het open type die beleggen in vastren-tende effecten, uitgedrukt in munten die een hoger rendement bieden dan sterke munten. De muntspreiding en de looptijdstructuur van de portefeuil-le wordt aangepast in functie van de specifieke marktomstandigheden en de rente- en wisselkoersvooruitzich-ten voor de diverse munten. Momen-teel zijn de Mexicaanse peso en de

Poolse zloty de belangrijkste posities in de portefeuille. Aangezien verdere rentestijgingen kunnen verwacht wor-den in verschillende landen van Azië, Latijns-Amerika en Centraal-Europa zullen veeleer korte looptijden worden verkozen.

Het fonds is uitgedrukt in euro maar heeft toch een hoog muntrisico. Het fonds streeft ernaar om jaarlijks een marktconform dividend uit te betalen.

Beleggen in hoogrentende munten

K l e m t o n e n

•Heel wat munten uit de opkomende

landen zijn nog flink ondergewaar-

deerd tegenover de euro

Strategie & Accenten 11

In de kijker

Strategie & Accenten 11

In de kijker

Page 12: Strategie&Accenten Strategie

De milieuramp in de Golf van Mexico van vorig jaar heeft de energiesector in een slecht daglicht gesteld. Pas na veel mislukte pogingen, die veel tijd en olie hebben verspild, slaagde BP er uiteindelijk toch in om een nieuwe trechter op de lekkende olieput op 1  500 meter diepte te plaatsen. De olieramp overschaduwde de sterke resultaten over de eerste twee kwarta-len van 2010. Daardoor kreeg de sec-tor inzake waardering een tik waarvan hij, een jaar later, nog niet volledig is hersteld.

De olieprijs zat in 2010 lang gevan-gen binnen een band van 75  USD – 80 USD. Naar het jaareinde toe kwam er dan toch een doorbraak. Ook de gasprijs herstelde dankzij de strenge winter fors. In mei en juni van 2011 ging de olieprijs weer hard onderuit. De vrees dat de wereldeconomie in een trager tempo zal groeien en er minder vraag naar olie zal zijn, heeft de beleggers in de gordijnen gejaagd. Daardoor kende de energiesector in de jongste weken een correctie. De zwakte van de olieprijs was evenwel

van heel korte duur.

Bodem onder de olieprijsDe spanningen in Noord-Afri-ka en in het Midden-Oosten hebben hun invloed op de olieprijzen niet gemist. We denken dat de onderbreking van de Libische olie-export maanden kan blijven aansle-pen. Op zich is dat nog geen probleem voor de oliemarkt, aangezien er nog voldoende reservecapaciteit aanwezig blijft. Saudi-Arabië is en blijft cruciaal voor de oliemarkt. Het land bezit namelijk de grootste vrije capaciteit. Maar

precies daar wringt het schoentje. De manifestaties in Bahrein, een buurland van Saudi-Arabië doen de vrees oplo-pen dat de onlusten zullen overslaan naar Saudi-Arabië. We verwachten dat de olieprijs een stuk boven de 100 USD blijft hangen vanwege de on-rust in het Midden-Oosten. Daarenbo-ven blijft ondanks de hoge olieprijzen de vraag vanuit de opkomende landen (China, India, Brazilië) heel sterk. De olieprijs moet dus hoog genoeg zijn om de vraag af te remmen. De oliereserves zijn beperkt en wor-den met het jaar schaarser. Opdat er in bijkomende productiecapaciteit ge-investeerd zou worden, moet de olie-prijs duurzaam boven de marginale productiekost van het laatste con-ventionele exploitatieproject stijgen. Dat is 75 USD per vat in het geval van oliewinning uit de diepzee en 90 USD per vat in het geval van filtering van teerzand. Dat betekent dat de olieprijs moeilijk lange tijd onder die drempel kan blijven noteren.

Aantrekkelijke dividenden

De geïntegreerde bedrijven blijven de goedkoopste olievaten op markt. Hun waardering houdt rekening met olieprijzen die ver onder de huidige marktprijzen liggen. Daarnaast profite-

Uitbreiding van het aanbod is grote uitdaging voor de oliebedrijven

K l e m t o n e n

•De grote oliebedrijven bieden een

aantrekkelijke combinatie van sterke

balansen en sterke kasstromen. Ze

aandelen betalen bovendien een

riant dividend.

Strategie & Accenten 12

In focus aandelenmarkt

Page 13: Strategie&Accenten Strategie

Koersontwikkeling van de energiesector tegenover de brede wereldindexover de voorbije 12 maanden (geïndexeerd)

A S O N D J F M A M J J95

100

105

110

115

120

125

130

135

MSCI ACWI ENERGY - PRICE INDEXMSCI AC WORLD - PRICE INDEX

Source: Thomson Datastream

TotalTotal is de vierde oliemaatschappij ter wereld. Het exploreert naar aardolie en gas, is actief als producent zowel als in raffinage en verkoop. Total is daarnaast ook een belangrijke chemie-producent en is actief in meer dan 130 landen.Koers: 37,78 EURAdvies: kopenAdvieswijzigingen over de jongste 12 maanden: 10-01-2011: van sterk koopwaardig naar kopen

Royal Dutch ShellRoyal Dutch Shell is de tweede olieproducent ter wereld en de grootste speler in Europa. De

onderneming is georganiseerd rond zes divisies: Exploratie & productie, Olie & gas, Olieproducten, Chemicaliën, Zandolie en Hoofdkantoor. De groep is aanwezig in meer dan 100 landen.Koers: 25,60 EURAdvies: kopenAdvieswijzigingen over de jongste 12 maanden: 10-01-2011: van koopwaardig naar kopen

SchlumbergerSchlumberger is het grootste bedrijf ter wereld voor oliediensten. Het bedrijf bestaat uit twee divisies: Schlumberger Oilfield Services en WesternGeco. Het is actief in ongeveer 80 lan-den en telt zowat 80  000  werknemers. Het

bedrijf legt vooral de klemtoon op de ontwikke-ling van nieuwe technologieën voor olieborin-gen. Het bedrijf is vooral actief in exploratie en productie.Koers: 90,37 USDAdvies: kopenAdvieswijzigingen over de jongste 12 maanden: 10-01-2011: van sterk koopwaardig naar opbouwen27-01-2011: van opbouwen naar kopen

ren ze ook mee van de stijging van de gasprijzen. Deze bedrijven beschikken namelijk over heel wat LNG (vloeibaar gas) in hun portefeuille. De Japanse tsunami heeft voor een omwenteling op de gasmarkt gezorgd. De natuur-ramp legde een kwart van de Japanse nucleaire elektriciteitcentrales stil. Het elektriciteitstekort zal moeten opge-vangen worden door conventionele thermische centrales die op gas en steenkool stoken. Dat zorgt voor op-waartse druk op de gasprijzen.

De geïntegreerde bedrijven bieden een aantrekkelijke combinatie van sterke balansen en sterke kasstromen. Deze aandelen betalen bovendien een riant dividend, iets wat we sterk waarderen in de strategie. Total is zo een geïnte-greerde speler. Binnen deze onderne-ming waait duidelijk een nieuwe wind. Het herschikt zijn activiteitenporte-feuille ingrijpend door zijn raffinage af te bouwen. Daarnaast investeert het volop in de exploratie en de ontwik-keling van nieuwe olie- en gasvelden. Van de oliereuzen is Royal Dutch

Shell één van de best geplaatste be-drijven om te profiteren van de krap-per wordende gasmarkten. Shell is de grootste verscheper van LNG (li-quified natural gas). De voorbije jaren investeerde Shell ook stevig in nieuwe projecten als Qatargas 4 die stilaan op gang komen maar die pas in de twee-de jaarhelft in de cijfers zullen vertaald worden. Dit is veelbelovend voor de rest van het jaar. Fundamenteel blijft Royal Dutch over heel sterke troeven beschikken: kwaliteitsvolle olievelden met een laag geopolitiek risico, sterke kasstroomgeneratie en een aantrek-kelijk dividendrendement.

Voldoende investeringen?

Voor de oliediensten blijven de voor-uitzichten op lange termijn uitstekend. De olieprijs bepaalt de toekomstige in-vesteringen in nieuwe olievelden. Te-gen de huidige olieprijs zijn de meeste projecten rendabel. Op middellange termijn blijft het een grote uitdaging om aan de stijgende vraag te blijven

voldoen. We hebben dus hoge olieprij-zen nodig om voldoende investeringen te stimuleren in dure vernieuwende projecten. Schlumberger blijft voor ons uitstekend gepositioneerd om te profiteren van de investeringscyclus in olie en gas. Met zijn sterke internati-onale marktpositie, zijn leiderspositie in diepzee-activiteiten, zijn financiële stabiliteit is het goed geplaatst om te profiteren van een nieuwe trend naar complexere en diepere projecten die de prijszetting in de internationale ac-tiviteiten ten goede komen.

Strategie & Accenten 13

Bent u geïnteresseerd

in aandelenbesprekingen?

Vraag aan uw

KBC-Bankkantoor

om u ook de publicatie

Strategie & Accenten AANDELEN

te bezorgen.

Bedrijfsinformatie

Page 14: Strategie&Accenten Strategie

‘Stapje voor stapje’, dat is het credo van het Europese integratieproces. Op de Europese top van 21 juli werden zonder meer belangrijke stappen ge-zet. De details zijn nog niet allemaal ge-kend of duidelijk. We vatten de belang-rijkste beslissingen toch even samen.

Het was de voorbije maanden al langer duidelijk geworden dat het oorspron-kelijk toegezegde steunpakket van 110 miljard euro voor Griekenland niet zou volstaan om de financieringsbehoeften van het land tot 2014 te dekken.

•Het EFSF (73 miljard euro) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) (36 miljard euro) zorgen voor een nieuw pakket van 109 miljard euro.

•Daarmee worden de Griekse finan-cieringsbehoeften tot 2014 gedekt (34 miljard euro), kunnen de Griekse banken geherkapitaliseerd worden (20 miljard euro), kan de Griekse overheid uitstaande schulden (beneden pari) inkopen (20 mil-jard euro) en zijn er garanties voor de vrijwillige schuldherschikking die met de privésector werd bereikt

(35 miljard euro).

•Het verse geld wordt bovendien op een aan-zienlijk langere termijn toegeschoven (15 tot 30 jaar) en aan veel gunsti-gere voorwaarden (3,5% rente) dan het eerste steunpakket.

•Aan de nieuwe steun zijn duidelijk voorwaarden verbonden. Een Europese Task Force zal de Griekse inspanningen opvolgen en tussentijds evalueren. Een eerste examen volgt al in oktober 2011.Ook Ierland en Portugal, de twee andere eurolan-den die aan de EFSF-hulplijn hangen, krijgen

wat meer ademruimte. De betere fi-nancieringsvoorwaarden gelden ook voor hen.

De Griekse schulden worden verlichtHet was ook al langer duidelijk dat Griekenland, alle inspanningen ten spijt, de uitstaande schulden nooit zou kunnen terugbetalen. Daarom bevat het pakket ook een aanzienlijke schuldverlichting.

• Het EFSF leent Griekenland geld om voor 20 miljard euro eigen schulden onder pari in te kopen.

• De privésector (banken en verze-keraars) neemt deel aan een vrijwil-lige schuldherschikking. Ze kunnen kiezen uit vier opties waarbij vooral de looptijd (tot 30 jaar) en de ren-tevoorwaarden worden aangepast. Ten opzichte van de huidige waar-dering (volledige tijdige terugbeta-ling en geldende coupons) zou de waarde van dit schuldpapier door deze operatie met 21% dalen. Dat komt voor de periode 2011-2019 overeen met een kostenplaatje van 106 miljard euro. Om de financiële instellingen over de streep te trek-ken wordt de terugbetaling van de herschikte schulden gegarandeerd.

K l e m t o n e n

•De nieuwe maatregelen omvatten

een aanzienlijke schuldverlichting

voor Griekenland

•De mogelijkheden van het EFSF wor-

den gevoelig uitgebreid

Griekenland krijgt een nieuw financierings-pakket

Strategie & Accenten 14

In focus obligatiemarkt

Page 15: Strategie&Accenten Strategie

Ontwikkeling renteverschil tegenover Duits overheidspapier(in procentpunten)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

08/07 02/08 08/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11

Griekenland België Italië

De Europese leiders konden niet ge-noeg benadrukken dat deze operatie alleen geldt voor Griekenland. Alle andere Europese landen zullen hun verplichtingen nakomen. Voor de ra-tingbureaus is het duidelijk dat de herschikking van de Griekse schulden een (tijdelijk) faillissement van het land inhoudt. Voor afgeleide producten (zoals ‘credit default swaps’) zou er volgens het regulerend orgaan ISDA geen vuiltje aan de lucht zijn omdat het om een “vrijwillige” schuldaanpas-sing gaat.

EFSF krijgt meer be-voegdhedenGoed nieuws is dat de mogelijke acti-

viteiten van het EFSF gevoelig worden uitgebreid. Het fonds kan nu namelijk ook geld lenen aan landen om hun ei-gen schulden in te kopen en om hun banken opnieuw te kapitaliseren. Het fonds mag bovendien interveniëren op de obligatiemarkten om besmetting van de schuldencrisis naar andere lan-den tegen gaan (bv. in het geval van een aanval op de Italiaanse markt).

Een echt Europees Monetair Fonds komt dus dichterbij. Jammer genoeg werden de middelen van het fonds niet uitgebreid. Van de oorspronkelijke 500 miljard euro blijft, na de hulp aan Ierland en Portugal en het nieuwe pak-ket voor Griekenland, nog maar een dikke 300 miljard over. Dat is maar een kleine oorlogskas. Bovendien is

er altijd een positief advies van de Eu-ropese Centrale Bank en de expliciete toelating van alle deelnemende landen nodig voor het EFSF kan ingrijpen.

EFSF: In april 2010 richtte de Europese Unie, in samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds, een steunfonds op. Het European Financial Stability Facility moest (in de oorspron-kelijke opzet) tot 2013 de integrale finan-ciering van de overheidsschuld binnen de EMU waarborgen.

Pari: Prijs of koers gelijk aan de nomi-nale uitgifteprijs. Beneden of onder pari betekent een terugbetaling aan minder dan 100% van de nominale waarde van de obligatie.

Onze obligatieselectie(2)

Munt Lening Uitgifteprijsof indicatievekoers

Coupon Rating Rendement(in %)

Secundaire markt

EUR AGFA-GEVAERT NV4,375% 02/06/2015 99,150 4,375 A 4,618%

EUR BNP PARIBAS3,500% 07/03/2016 102,300 3,500 AA 2,955%

EUR D’IETEREN4,250% 27/07/2015 102,600 4,250 A 3,539%

EUR FLEMISH COMMUNITY3,875% 20/07/2016 104,800 3,875 AA+ 2,825%

EUR GE CAPITAL EURO FUNDING3,750% 04/04/2016 102,850 3,750 AA+ 3,083%

EUR KBC IFIMA NV3,875% 31/03/2015 99,150 3,875 A 4,124%

EUR KBC IFIMA NV4,000% 01/03/2013 101,300 4,000 A 3,136%

EUR KBC IFIMA NV5,000% 16/03/2016 102,600 5,000 A 4,361%

(2) zie voetnoot op laatste bladzijde.

Strategie & Accenten 15

Page 16: Strategie&Accenten Strategie

De afgelopen weken kreeg de schuldencrisis in de EMU een nieuwe dimensie nadat ook Italië in het vizier van beleg-gers (en kredietbeoordelaars) kwam. De Italiaanse situatie is niet echt vergelijkbaar met de landen die momenteel aan het Europese infuus hangen (Griekenland, Portugal en Ierland) en zelfs niet echt met Spanje. Toch zijn er een aantal factoren die de marktreactie enigszins begrijpelijk maken.

De groei in het eerste kwartaal van 2011 was net als in het vierde van 2010 een van de laagste in de EMU. De vertrouwensindicatoren doen bovendien weinig beterschap vermoeden voor de komende maanden. De fiscale toestand is niet dramatisch, maar moet toch verbeteren om de schuldendynamiek te keren. De te-leurstellende economische groei zal daar evenwel niet toe bijdragen. Er zijn dus meer en snellere fiscale saneringsmaatregelen nodig, maar deze worden be-moeilijkt door de hachelijke politieke situatie van de regering Berlusconi.

Volgend nummer verschijnt op 1 september 2011

Briefwisseling aan:KBC BANK NV, KBC Asset Management, Havenlaan 6, 1080 Brussel

Strategie & Accenten is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). Voor de gegevens die dienen als uitgangspunt voor de projecties, scenario’s, prognoses en richtkoersen wordt een beroep gedaan op betrouwbare bronnen en eigen onderzoek. Deze aanbeveling valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 dat de voorschriften bevat ter bevordering van de onafhan-kelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en valt bijgevolg onder de wettelijke omschrijving van publicitaire mededeling. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding van deze aanbeveling handelen in de besproken aandelen. De artikelen in de publicatie vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De belegger dient zelf nog, best in samenspraak met zijn adviseur Sparen en Beleggen of relatiebeheerder, na te gaan of de besproken activa passen bij zijn persoonlijk risicoprofiel en zijn concrete beleggingsportefeuille. KBC AM noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens.

Verantwoordelijke uitgever / hoofdredacteur:Alex Wolfers, Product & knowledge management KBC AM / Christiaan De Moor

Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven:Voor de beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie vermeld worden, publiceert KBC AM een aandelenfiche op zijn website. Deze aandelenfiche bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie en anderzijds uit de mening van de analist over dat bedrijf. Die laatste tekstgedeelten hebben een gekleurde achtergrond.

Frequentie van de advieswijzigingenDe analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financiële wereld op de voet. Het aandelenadvies is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het gevestigd is. Elke wijziging in één van die drie componenten kan aanleiding geven tot een advieswijziging.

De adviesmethodiekEen uitvoerig omschrijving van onze adviesmethodiek staat in de editie van Strategie & Accenten nummer A10 van 5 maart 2008. Deze editie is raadpleegbaar op www.kbcam.be/aandelen/adviesmethodiek. Een exemplaar van deze brochure is ook verkrijgbaar in elk KBC-kantoor.

Voor een aantal essentiële elementen van deze beleggingsaanbeveling, die wegens plaatsgebrek niet in deze fiche zijn opgenomen, kunt u de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management” raadplegen op www.kbcam.be/aandelen.

(1) Een bevek is een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB). Een ICB wordt doorgaans opgericht door een financiële instelling, maar vormt een onafhankelijke juridische entiteit. Een deelbewijs gekocht in een ICB geeft recht op een deel van het resultaat in functie van het belegde bedrag. Het belegde kapitaal kan evenwel in waarde verminderen. De belegging in een ICB laat toe om het beleggingsrisico te spreiden en de toegang tot de beurzen en buitenlandse markten te vergemakkelijken. Beleggingen in ICB’s worden gedekt door het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten. Dit betekent dat een tegemoetkoming kan bekomen worden bij het beschermingsfonds ten belope van maximaal 20.000 EUR als een kredietinstelling of een beursvennootschap rechten van deelneming van ICB’s aanhoudt voor rekening van haar cliënten en deze niet kan leveren of teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Er wordt opgemerkt dat het eventuele verlies aan waarde van een ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs niet wordt gedekt door het Beschermingsfonds.(2) Een obligatie is een schuldtitel uitgegeven door een onderneming, een overheidsinstelling of een staat, terugbetaalbaar op een datum en voor een bedrag dat op voorhand werd vastgelegd en dat een interest opbrengt.

WWWMeer info op: www.kbc.be/beleggers

Beeldspraak