Stadskroniek september 2012

of 16 /16
Verantw. uitg.: F. Willockx, burgemeester, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Gemeente- en provincieraads- verkiezingen 2012 2012 september / oktober SINT-NIKLAAS stads kroniek T weemaandelijks - september 2012 - 42ste jaargang - nr. 6 - Sint-Niklaas 1 van alle markten thuis

Embed Size (px)

description

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 2012, Is mijn woning brandveilig?, Bloed geven doet leven, De langste veggietafel op onze markt!, Opening oplaadeilanden voor elektrische voertuigen, Stationsstraat in het nieuw: de aftrap, Campagne ‘Vroegtijdig opsporen van borstkanker 2012’, Opgroeiende kinderen: een financieel duwtje in de rug kan helpen, Jawaade! Marc Sleen 90, Tentoonstelling De Zintuigen

Transcript of Stadskroniek september 2012

Page 1: Stadskroniek september 2012

Verantw. uitg.: F. Willockx, burgemeester, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Gemeente- en provincieraads-

verkiezingen 2012

2012september / oktober

SINT-NIKLAASstadskroniek

Tweemaandelijks - september 2012 - 42ste jaargang - nr. 6 - Sint-Niklaas 1

van alle markten thuis

Page 2: Stadskroniek september 2012

22

Gemeente- en provincieraads-verkiezingen 2012

Om de zes jaar vinden er in ons land gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaats. Op zondag 14

oktober 2012 kiezen alle stemgerechtigde inwoners van Sint-Niklaas een nieuwe gemeenteraad. Ook zal u

uw stem moeten uitbrengen voor de hernieuwing van de provincieraad.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op zondag 14 oktober 2012 worden er in Sint-Niklaas 41 raadsleden gekozen. Dat aantal is vastgelegd op basis van het bevolkingscijfer van de stad. Vanaf 25 september vindt u op de website www.vlaanderenkiest.be alle definitieve kan-didatenlijsten. Aan de ingang van het stadhuis worden deze lijsten ook uitgehangen. De 41 verkozen gemeenteraadsle-den leggen begin januari 2013 de eed af. Ze blijven in functie tot eind 2018.

De gemeenteraad is het hoogste gezag in de gemeente. Alle taken, die in de wet niet uitdrukkelijk aan de burgemeester of aan het college van burgemeester en schepenen zijn op-gelegd, horen toe aan de gemeenteraad. De raad controleert ook het werk van het college van burgemeester en schepe-nen. De gemeenteraad is dus belast met het algemeen beleid van de gemeentezaken.

Concreet houdt dit onder meer in dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen opmaakt, de goederen van de gemeente beheert en het gemeentebudget goedkeurt.

In Sint-Niklaas vergadert de gemeenteraad elke vierde vrijdag van de maand, vanaf 19 uur. De zitting is openbaar en kan dus bijgewoond worden door het publiek en de pers. Soms

vergadert de raad ook met gesloten deuren, bijvoorbeeld wanneer het gaat over personeelszaken.

Provincieraadsverkiezingen

Op 14 oktober 2012 wordt er niet alleen een nieuwe ge-meenteraad gekozen. Ook de provincieraad wordt dan her-verkozen. De provincieraad is het bestuursorgaan van elke provincie. De provincies hebben ruime bevoegdheden inzake onderwijs, sociale en culturele infrastructuur, leefmilieu, we-gen en waterwegen, economie, vervoer, openbare werken, huisvesting… Ook het aantal provincieraadsleden is afhanke-lijk van het aantal inwoners van de provincie.

Elke provincie is evenwel opgedeeld in meerdere provincie-districten. Kandidaten komen op per provinciedistrict en dus niet voor de volledige provincie. U zal op 14 oktober kunnen kiezen uit de lijsten van de kandidaten die opkomen in het provinciedistrict Sint-Niklaas, dat bestaat uit de kantons Loke-ren, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren, Kruibeke, Temse en Sint-Niklaas.

Er worden in totaal 72 raadsleden gekozen voor de Oost-vlaamse provincieraad, waarvan 12 in het provinciedistrict Sint-Niklaas.

Page 3: Stadskroniek september 2012

Gemeente- en provincieraads-verkiezingen 2012

3

De verkiezingen praktisch

StemPlicht

Deelnemen aan de verkiezingen is verplicht voor iedereen die ‘kiesgerechtigd’ is. U bent kiesgerechtigd als u voldoet aan tegelijk alle volgende voorwaarden:

• Belg zijn of Belg geworden zijn (door geboorte, huwe-lijk of naturalisatie) of geregistreerd zijn als kiezer met vreemde nationaliteit;

• ten minste 18 jaar oud zijn op de dag van de verkie-zingen;

• uiterlijk op 1 augustus ingeschreven zijn in het bevol-kingsregister;

• niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht (bij-voorbeeld door een veroordeling).

Iedereen die stemplichtig is, krijgt een oproepingsbrief in de brievenbus. Kreeg u geen brief of bent u hem verloren, dan kan u bij de bevolkingsdienst een dubbel vragen.

Wat neemt u mee oP De DaG van De verkiezin-Gen?

- uw oproepingsbrief- uw identiteitskaart (of een bewijs van identiteit met foto afgeleverd door de politie of de bevolkingsdienst)

alS u niet kan Stemmen oP 14 oktober

1. u kan om medische redenen niet stemmen en wenst volmacht te geven

U vraagt de dokter een attest te schrijven dat u niet naar het stembureau kan gaan. U kiest een volmachtdrager en vult het volmachtformulier in. De volmachtdrager moet zich aanbieden in het kiesbureau waar u moet gaan stemmen en brengt de volgende documenten mee die hij overhandigt aan de voorzitter:

• hetvolmachtformulierdoorbeidenondertekend (verkrijgbaar aan het verkiezingsloket in het stad- huis en op www.vlaanderenkiest.be)

• hetdoktersattest • eigenidentiteitskaartvandevolmachtdrager • eigenoproepingsbriefvandevolmachtdrager • uwoproepingsbrief(vandevolmachtgever)

2. u kan om medische redenen niet stemmen en wenst geen volmacht te geven

U kan iemand vragen om naar het stembureau te gaan waar u moet stemmen, om daar volgende documenten af te geven:

• uwoproepingsbrief • eendoktersattest

U kan deze documenten ook al vóór de verkiezingen of binnen de week na de verkiezingen bezorgen bij de bevolkingsdienst in het stadhuis.

3. u kan niet stemmen omdat u op reis bent in het buitenland en u wil volmacht geven

U legt bij de bevolkingsdienst een bewijs voor van uw reis en in ruil hiervoor krijgt u een ‘attest van tijdelijk verblijf in het buitenland om toeristische redenen’. Als u geen bewijs kan voorleggen, verklaart u op eer dat u om toeristische redenen in het buitenland verblijft en krijgt u ook het attest overhandigd. U kiest een volmachtdra-ger en vult het volmachtformulier in. De volmachtdra-ger moet zich aanbieden in het kiesbureau waar u moet gaan stemmen en brengt de volgende documenten mee die overhandigd worden aan de voorzitter:

• hetvolmachtformulier,doorbeidenondertekend (verkrijgbaar aan het verkiezingsloket in het stad- huis en op www.vlaanderenkiest.be)

• hetattestvoorvolmachtwegenstoeristischver- blijf in het buitenland (verkrijgbaar bij de bevol- kingsdienst tot en met zaterdag 13 oktober 2012)

• eigenidentiteitskaartvandevolmachtdrager • eigenoproepingsbriefvandevolmachtdrager • uwoproepingsbrief(vandevolmachtgever)

4. u kan niet stemmen omdat u op reis bent in het buitenland en u wil geen volmacht geven

U kan iemand vragen om naar het stembureau te gaan waar u moet stemmen, om daar volgende documenten af te geven:

• uwoproepingsbrief; • eenbewijsvanuwreis(kopieticket,reserverings-

bewijs…)

U kan deze documenten ook al vóór de verkiezingen of binnen de week na de verkiezingen bezorgen bij de bevolkingsdienst in het stadhuis.

Page 4: Stadskroniek september 2012

4

Als u geen bewijs heeft vóór de verkiezingen, kan u na uw terugkeer een bewijs van uw reis bezorgen aan de vrederechter, vergezeld van een brief waarin u de rede-nen uiteenzet waarom u zich niet kon aanbieden.

5. u bent op reis in het binnenland

Dit is geen geldige reden om volmacht te geven of om verontschuldigd te worden voor de verkiezingen. U wordt verwacht in uw stembureau.

6. u werkt op de dag van de verkiezingen (binnen- of buitenland) en wenst volmacht te geven

U vraagt uw werkgever om een attest te schrijven dat u verplichtingen heeft op 14 oktober waardoor u niet kan gaan stemmen. Schippers, marktkramers en ker-misreizigers kunnen hiervoor een attest afhalen bij de bevolkingsdienst.

U kiest een volmachtdrager en vult het volmachtformu-lier in. De volmachtdrager moet zich aanbieden in het kiesbureau waar u moet gaan stemmen en brengt de volgende documenten mee die hij overhandigt aan de voorzitter:

• hetvolmachtformulier,doorbeidenondertekend (verkrijgbaar aan het verkiezingsloket in het stad- huis en op www.vlaanderenkiest.be)

• hetwerkgeversattest • eigenidentiteitskaartvandevolmachtdrager • eigenoproepingsbriefvandevolmachtdrager • uwoproepingsbrief(vandevolmachtgever)

7. u werkt op de dag van de verkiezingen (binnen- of buitenland) en wenst geen volmacht te geven

U kan iemand vragen om naar het stembureau te gaan waar u moet stemmen, om daar volgende documenten af te geven:

• uwoproepingsbrief • hetwerkgeverstattest

U kan deze documenten ook al vóór de verkiezingen of binnen de week na de verkiezingen bezorgen bij de bevolkingsdienst in het stadhuis.

8. u kan om studieredenen (binnen- of buitenland) niet stemmen en wenst volmacht te geven

U vraagt de directie van uw onderwijsinstelling om een attest te schrijven dat u om studieredenen op 14 oktober

niet kan gaan stemmen. U kiest een volmachtdrager en vult het volmachtformulier in. De volmachtdrager moet zich aanbieden in het kiesbureau waar u moet gaan stemmen en brengt de volgende documenten mee die hij overhandigt aan de voorzitter:

• hetvolmachtformulier,doorbeidenondertekend (verkrijgbaar aan het verkiezingsloket in het stad- huis en op www.vlaanderenkiest.be)

• hetschoolattest • eigenidentiteitskaartvandevolmachtdrager • eigenoproepingsbriefvandevolmachtdrager • uwoproepingsbrief(vandevolmachtgever)

9. u kan om studieredenen (binnen- of buitenland) niet stemmen en wenst geen volmacht te geven

U kan iemand vragen om naar het stembureau te gaan waar u moet stemmen, om daar volgende documenten af te geven:

• uwoproepingsbrief • hetschoolattest

U kan deze documenten ook al vóór de verkiezingen of binnen de week na de verkiezingen bezorgen bij de bevolkingsdienst in het stadhuis.

10. andere

Bel het gratis infonummer 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur.

aan Wie kan u volmacht Geven?

U kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer. Er zijn geen andere voorwaarden. Iedere volmachtkrijger mag echter maar één keer en voor één persoon bij volmacht een stem uitbrengen. Uw vol-macht geldt voor al de verkiezingen waarvoor u (de vol-machtgever) moet stemmen. Maar de volmachtdrager kan enkel voor iemand gaan stemmen voor de verkiezingen waar hij zelf aan deelneemt. U moet er dus voor zorgen dat de persoon aan wie u uw volmacht geeft, de volmacht-drager, ook mag stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u mag stemmen.

Page 5: Stadskroniek september 2012

55

DiGitaal Stemmen

In Sint-Niklaas wordt er gestemd met de stemcomputer. Het principe is onveranderd. De stemcomputers zijn nieuw, u brengt uw stem nu heel gemakkelijk uit door het scherm aan te raken. Eerst stemt u voor de gemeenteraad, daarna voor de provincieraad. U kan stemmen op een lijst of op één of meerdere individuele kandidaten.

Dit zijn de twaalf stappen van het digitaal stemmen:

www.smartmatic.com

Digitaal Stemmen in 12 Stappen

Volg de instructiesop het scherm

2

Bevestig uw stemBevestigen

4

Geef de kaart terug aan een lid van het stembureau

9

Steek de kaart in de stemcomputer in de richting van de pijl tot aan de streep

1

Breng uw stem uit

3

Kijk uw stembiljet na

7

Voor u het stemhokje verlaat, vouwt u uw biljet dubbel met de gedrukte tekst naar binnen

8

Ga naar de stembusen scan uw stembiljet

10

6Neem uw stembiljet

Neem de kaart terug

5

De bijzitter stopt uw toegevouwen stembiljetin de stembus

12

Vouw uw stembiljet opnieuw en geef het aan de bijzitter aan de stembus

11

www.vlaanderenkiest.be

Page 6: Stadskroniek september 2012

6

Stemcafé in ’t bau-huis

U kan op zondag 14 oktober vanaf 16 uur terecht in de foyer van ’t Bau-huis aan de Slachthuisstraat voor de uitslag van de verkiezingen. De resultaten worden op groot scherm geprojec-teerd in het stemcafé. U vindt de resultaten in de loop van de namiddag ook op de website www.vlaanderenkiest.be

meer info

Voor alle informatie over de verkiezingen kan u terecht op www.vlaan-derenkiest.be, de officiële verkiezingswebsite van de Vlaamse over-heid. Het e-mailadres voor verdere vragen is [email protected].

U kan ook gratis bellen naar 1700, het nummer van de Vlaamse overheid.

In het stadhuis kan u terecht bij de bevolkingsdienst voor:informatie – volmachten – verontschuldigingen - dubbels op-roepingsbrief – identiteitsdocumenten.

oefenSeSSieS DiGitaal Stemmen

Het stadsbestuur biedt u de mogelijkheid om het stemmen met de nieuwe stemcomputer in te oefenen. Dat kan op volgende data en plaatsen:

• Van 17 september tot 5 oktober in het stadhuis tijdens de openingsuren (infobalie)• Maandag 24 september van 14 tot 16 uur in dienstencentrum De Wilg, Lamstraat 23• Donderdag 27 september van 14 tot 16 uur in RVT Ter Wilgen, Hospitaalstraat 10• Zaterdag 29 september van 9.30 tot 12.30 uur in de stadsbibliotheek, Hendrik Heymanplein• Zaterdag 6 oktober van 13 tot 17 uur in het Infopunt, Stationsstraat/hoek Reinaertgalerij• Van 1 oktober tot 6 oktober in de deelgemeentehuizen van Sinaai, Belsele en Nieuwkerken tijdens de openingsuren

Duurzaam en zonDer StreSS naar De StembuS. fileS en ParkeerProblemen vermijDen.

Op uw oproepingsbrief staat het adres van het stembureau waar u verwacht wordt. Er zijn 16 locaties verspreid over de stad. Voor wie problemen heeft om zich te verplaatsen, is er voldoende aandacht voor parkeermogelijkheid vlakbij. Het stadsbestuur doet een warme oproep aan alle sportievelingen om met de fiets of te voet naar de stembus te komen. Er zal voldoende plaats zijn om de fiets veilig achter te laten.

Tip: hou rekening met het voorkeuruur dat vermeld is op uw oproepingsbrief. Stemmen kan van 8 tot 15 uur maar het is aan te raden om zo veel mogelijk gespreid te komen. In de namid-dag zijn de wachttijden ook korter.

Page 7: Stadskroniek september 2012

Is mijn woning brandveilig?

Statistieken leren ons dat er jaarlijks een 100-tal dodelijke slachtoffers vallen, bij ongeveer 10.000 woningbranden. Bij een brand zijn het niet alleen de vlammen die slachtoffers maken, veelal is het de rook die dodelijk is. Brandveilige wo-ningen kunnen het aantal branden en dodelijke slachtof-fers aanzienlijk doen dalen. Daarom zouden wij ons allen de vraag moeten stellen: ‘Is mijn woning brandveilig?’

Om u daarbij te begeleiden werd binnen de stedelijke brandweer de dienst brandpreventieadviseur opgericht. Deze dienst is samengesteld uit brandweermedewerkers die bij het ministerie van binnenlandse zaken een opleiding hebben genoten om u gratis advies te verlenen in verband met de brandveiligheid van uw woning. Deze dienst geeft eveneens gratis voorlichting over deze materie aan vereni-gingen.

Bent u geïnteresseerd in een huisbezoek of een voordracht voor uw vereniging? Surf dan naar de website van de brandweer van Sint-Niklaas (www.brandweersintniklaas.be) en vul online in het e-loket het aanvraagformulier in of bel tijdens de kantooruren naar de brandweerkazerne op het nummer 03 777 71 72 (administratieve lijn brandweer).

U kan ons ook elke eerste donderdagvoormiddag van de maand vinden in onze infostand op de Grote Markt. Op woensdag 12 september en zaterdag 15 september 2012 staat de stand van de brandweer ook in het Waasland Shopping Center.

een rookmelder laat u niet stikkenEen rookmelder kan, in geval van brand, levens redden. Een goede rookmelder is voorzien van een niet-vervangbare batterij met een levenduur van 10 jaar. Hij draagt de labels CE en EN14604 en een heeft een certificatie door Bosec,

VDS, NF of gelijkwaardige keuringsinstelling. Plaats één of meerdere rookmelders in de hal of het trappenhuis op elk bewoond niveau van uw huis. De juiste manier van in-stallatie, onderhoud en testprocedure, kan u vinden op de rookmelderfolder, die te bekomen is in de displays in de voornaamste stadsgebouwen en bij de brandweer.

co: de stille moordenaarOok CO-vergiftiging blijft een hardnekkig probleem. Elk jaar sterven er in België ongeveer 50 mensen door CO-vergiftiging en worden er 2.000 personen in het zieken-huis opgenomen door een teveel aan CO in hun lichaam. CO of koolstofmonoxide is een giftig kleurloos en reukloos gas. Wanneer een brandstof brandt, komt er CO vrij. Als er niet genoeg zuurstof aanwezig is in de ruimte, stijgt de hoeveelheid vrijgekomen CO tot een gevaarlijk peil. U kan CO-vergiftiging voorkomen door er voor te zorgen dat alles wat met verbranding te maken heeft in uw huis in orde is (schoorsteen in goede staat, jaarlijks onderhoud van ver-brandingstoestellen, kamers verluchten, juiste gebruik van een toestel…). Het stadsbestuur biedt een premie aan voor het uitvoeren van werken ter voorkoming van CO-vergif-tiging. Meer info? Woonwinkel, Parkstraat 10, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 780 91 99.

7

Bloed geven doet leven!Dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Bent u tussen 18 en 66 jaar en in goede gezondheid, aarzel dan niet om bloedgever te worden! Het Rode Kruis organiseert volgende bloedafnames (telkens van 17.30 uur tot 20 uur):• Ontmoetingscentrum, Voskenslaan 154, Sint-Niklaas op 5 en 13 september en op 3, 10 en 29 oktober;• De Klavers, Sint-Andriesstraat 1, Belsele op 5 september;• Huize Den Dries, Dries 53, Sinaai op 19 september;• Stedelijke basisschool Belsele, Gijselstraat 35 op 19 september.

Page 8: Stadskroniek september 2012

Milieu

Ook dit jaar zet de stad Sint-Niklaas opnieuw de schouders onder de campagne ‘Donderdag Veggiedag’, een campagne waarbij alle inwoners worden opgeroepen om één dag in de week eens geen vlees of vis, maar iets lekker vegetarisch als alternatief te eten. Een eenvoudige keuze met een minimale inspanning, maar… met aangetoonde, grote positieve gevolgen voor gezondheid en milieu!

Om de campagne in de verf te zetten wordt op donderdag 20 september de Grote Markt omgetoverd tot één grote, gezellige picknickplek. De stad zorgt voor de tafels, de stoelen, de sfeervolle inrichting, en een paar vegetarische proevertjes. Oxfam Wereldwinkel zorgt voor een drankje, DJ Stijn Van de Voorde voor een vleugje ambiance!

Wat verwachten we van u?Dat u langskomt met zoveel mogelijk familie, vrienden en kennissen en uw eigen – liefst zelfgemaakte – vegetarische picknick meebrengt. Laat uw inspiratie de vrije loop: een lekker zuiders vegetarisch pastaslaatje, een knapperig vers broodje met verschillende vegetarische belegsels, een fruitslaatje met streekeigen seizoensvruchten… Als afsluiter krijgt u van de stad een lekker ambachtelijk hoeveijsje gratis aangeboden.

Wat nog?Tijdens de picknick is er doorlopend (om het kwartier) een demonstratieworkshop ‘Creatief met vegetarisch beleg’ georganiseerd door EVA vzw. Kinderen kunnen ongestoord, onder toezicht, ravotten in een speciaal daarvoor afgebakende zone. Op de markt zal de aardbeiballon van Veiling Hoogstraten staan opgesteld om dan op een bepaald ogenblik tijdens de picknick op te stijgen met de winnaars van de wedstrijd die doorging op Villa Pace. Tot op 20 september. Weer of geen weer!

Inspiratie nodig voor lekkere recepten? Surf naar www.evavzw.be/receptenOrganisatie: dienst samenleving en preventie (tel. 03 760 92 41) en dienst milieu (tel. 03 760 92 12).

De langste veggietafel op onze markt!

In het kader van het innovatieproject EVA (Elektrische Voertui-gen in Actie), opent Sint-Niklaas vanaf september 2012 de eer-ste twee openbare oplaadeilanden voor elektrische auto’s, scoo-ters en fietsen. De oplaadeilanden zijn geïnstalleerd op het H. Heymanplein en het Schouwburgplein. Op de eilanden kunnen tegelijkertijd twee auto’s en zes fietsen elektriciteit laden. Met dit pilootproject ondersteunt de stad de klimaatdoelstellingen, vermits elektrische wagens de CO2-uitstoot gevoelig reduceren.

Elektrische wagens kunnen laden via SMS en met een Blue Corner RFID kaart, die u kan bekomen via www.bluecorner.be of via de autodealer. De kaart is geldig voor het ganse Blue Corner laadnetwerk in België, Nederland en Duitsland. Elek-trische fietsers en scooters kunnen geladen worden via SMS of via de Blue Corner fietslaadkaart. Deze fietslaadkaart kost 6 EUR en zal verkrijgbaar zijn op volgende locaties: de infoba-lie van het stadhuis en de verschillende deelgemeentehuizen, het toeristisch infokantoor en het fietspunt De Versnelling aan het NMBS-station van Sint-Niklaas. Met de fietslaadkaarten kan u zes maanden onbeperkt laden.

Meer info: www.elektrischevoertuigeninactie.be

Kom op donderdag 20 september tussen 17.30 en 20 uur langs op de Grote

Markt en schuif bij aan de langste vegetarische picknicktafel van Sint-Niklaas.

Opening oplaadeilanden voor elektrische voertuigen

Page 9: Stadskroniek september 2012

9

Zelf geen auto, maar er toch één ter beschikking 24 uur op 24? Dat kan via het Cambio autodeelsysteem! Sinds mei van vorig jaar staan in Sint-Niklaas drie auto’s paraat op volgende locaties: Stationsplein (parking Siniscoop), Hendrik Heymanplein en Koningin Fabiolapark.

In 4 eenvoudige stappen kan u ook Cambio-gebruiker worden:• Informeer u over de tarieven en de gebruiksvoorwaarden op

www.cambio.be of woon één van de volgende infosessies bij (data en locatie zie hieronder).

• Schrijf in via de website www.cambio.be of per post. Zodra u ingeschreven bent, ontvangt u een persoonlijke Cambio-kaart. Rijden kan pas nadat u effectief één van de infosessies (met bijhorende praktische instructies) hebt bijgewoond.

• Een auto reserveren doet u telefonisch of via het internet,

24 uur op 24, 7 dagen op 7. Reserveren kan voor één uur, enkele uren of voor meerdere dagen. Genoeg op voorhand, maar ook enkele minuten voor het vertrek.

• Rijden kan nadat u met uw persoonlijke Cambiokaart de auto hebt geopend op de door u gekozen locatie op het afgesproken uur.

Eenvoudiger kan niet! Zeker als u weet dat alles in de prijs is inbegrepen: onderhoud, brandstofverbruik, pechverhelping en verzekering.

interesse?Kom dan langs op één van de volgende infoavonden die de stad organiseert:• 27 september 2012• 29 november 2012Telkens om 20 uur in de vredeszaal van het stadhuis.Inschrijven kan telefonisch op het nummer 03 760 92 13 of via mail naar [email protected].

De langste veggietafel op onze markt!

Bent u er niet helemaal van overtuigd dat u al bij de goedkoopste energieleverancier zit en weet u niet direct waar u terecht kan om de verschillende prijzen en tariefformules van energieleveranciers te vergelijken? Of schrikt de veelheid aan beschikbare info u net af om er aan te beginnen, terwijl u eigenlijk wel weet dat u ettelijke euro’s zou kunnen besparen?

Kom dan zeker naar de zitdagen die het stadsbestuur inricht in het kader van de nationale informatiecampagne ‘Gas – Elektriciteit: durf vergelijken!’ van de Federale Overheidsdienst Economie.

Waar en wanneer?

Binnen de bovenvermelde uren zullen opgeleide mensen beschikbaar zijn om samen met u op zoek te gaan naar de goedkoopste energieleverancier en de bijhorende goedkoopste prijsformule. Omwille van organisatorische redenen is het nodig om een afspraak te maken! Dit kan met een simpel telefoontje op 03 760 91 00 (klantendienst stadhuis) of met een mailtje naar [email protected].

Op de zitdagen kan u bovendien ook terecht met al uw vragen omtrent de materie: hoe stap ik over naar een andere leverancier? Wanneer loopt mijn contract af? Moet ik een opzegvergoeding betalen als ik verander van leverancier? Hoe groot zal mijn voorschotfactuur zijn en kan ik zelf kiezen of ik deze maandelijks of tweemaandelijks betaal? Wat als ik bewust wil kiezen voor groene stroom, is deze dan even goedkoop?

Wat brengt u mee als u langskomt?Om een correcte vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende leveranciers is het nodig dat u uw laatste jaarafrekening van uw huidige aardgas- en/ of elektriciteitsleverancier meebrengt! Let op: • Wie geniet van een sociaal tarief heeft reeds de goedkoopste

prijs op de markt en hoeft dus niet langs te komen. • Meedoen aan een samenaankoop van energie is steeds aan

te raden! In de meeste gevallen levert dit goedkopere tarieven op dan bij individuele contracten. Voor samenaankopen via de provincie verwijzen we door naar www.samengaanwegroener.be en naar de Stadskroniek van maart 2013.

• Wie wat overweg kan met internet kan echter steeds zelf het goedkoopste, individuele tarief van het moment bepalen via de V-test op www.vreg.be.

meer informatie: http://economie.fgov.be Milieudienst Sint-Niklaas: 03 760 92 13

Sint-niklaas centrum (vredeszaal, stadhuis)

Maandag 17 september van 9.30 tot 12 uur en van 15 tot 20 uur

Dinsdag 18 september van 8.30 tot 12 uur

Woensdag 19 september van 8.30 tot 12 uur

Donderdag 20 september van 8.30 tot 12 uur

Vrijdag 21 september van 8.30 tot 12 uur en van 15 tot 20 uur

belsele (bibliotheek, belseledorp 76)

Dinsdag 18 september van 15.30 tot 19 uur

Sinaai (bibliotheek, edgar tinelstraat 21)

Donderdag 20 september van 15.30 tot 19 uur

nieuwkerken (bibliotheek, Pastorijstraat 48 b)

Vrijdag 21 september van 15.30 tot 19 uur

Cambio infoavonden

Infocampagne ‘Gas - Elektriciteit: durf vergelijken!’

Page 10: Stadskroniek september 2012

10

Midden september gaat de heraanleg

van de Stationsstraat van start. De straat

wordt omgevormd tot een aantrekkelijke

winkelwandelstraat, met terrassen,

waterpartijen en veel groen.

Stationsstraat in het nieuw: de aftrap

De aftrapDe spelers van SK Sint-Niklaas geven ‘de aftrap’ van de werken op zaterdag 15 september 2012 om 14 uur. Op groene matten lo-pen ze met de bal door de straat, vanaf het Stationsplein tot aan de Grote Markt. Die dag is het feest in de Stationsstraat, met muziek en animatie. Van 13 tot 16 uur wordt de straat verkeersvrij gemaakt. Ie-dereen is van harte welkom. Na ‘de aftrap’ blijven de groene lopers liggen voor het comfort van het winkelend publiek.

bereikbaar tijdens de werkenDe aannemer gaat van start op maandag 17 september 2012. Om de straat zoveel mogelijk bereikbaar te houden, werkt hij in verschil-lende fasen. De eerste fase loopt vanaf het Stationsplein tot en met het kruispunt met de Casinostraat/Regentiestraat. Daarna schuift de

werf geleidelijk door richting Grote Markt. De delen van de straat, waar niet gewerkt wordt, blijven toegankelijk voor plaatselijk ver-keer. En voetgangers kunnen door heel de straat blijven wande-len op de groene lopers, ook in de eigenlijke werkzone. De totale uitvoeringstermijn van het project is ongeveer één jaar. Alle details vindt u op www.stationsstraat.be

infopuntOm bewoners, handelaars en bezoekers te informeren over het pro-ject, werd in de Stationsstraat een infopunt geopend. Het gaat om een winkelpand aan de ingang van de Reinaertgalerij (Stationsstraat 30). Het infopunt is open op dinsdag, woensdag, vrijdag en zater-dag van 13 tot 17 uur en op donderdag van 10 tot 13 uur. Dit be-zoekerscentrum is ook een contactpunt voor het digitale platform www.nuvonet.be waar het stadsbestuur aan meewerkt.

Zitdagen in Sint-NiklaasSinds 1 september 2012 vinden de zitdagen van een

aantal overheidsdiensten plaats in ’t Punt, in plaats van

in het stadhuis. Hierna volgt een volledig overzicht.

’t Punt, lamstraat 23

foD Sociale zekerheid – DG Personen met een handicapElke vierde dinsdag van de maand van 9 tot 10 uur. Tel. 02 528 68 46 (op maandag).Informatie over de reglementering van tegemoetkomingen aan personen met een handicap, parkeerkaarten, bijzonde-re kinderbijslag. Informatie over individueel dossier.

hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (hziv)Elke laatste donderdag van de maand van 10 tot 12 uur. Tel. 09 269 54 00.

vlaams WoningfondsElke maandag en elke donderdag van 14 tot 16 uur. Tel. 09 243 49 40.Informatie over sociaal hypothecair krediet en verhuren van woningen.

fonds voor arbeidsongevallenElke tweede maandag van de maand van 13.30 tot 16 uur. Tel. 02 506 84 93 en 94 (op donderdag).

Pensioendiensten• werknemers: elke tweede woensdag van de maand van

9.30 tot 11.30 uur en elke vierde woensdag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.

• ambtenaren: elke tweede en vierde woensdag van de maand van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.

• zelfstandigen: elke tweede woensdag van de maand van 10 tot 12 uur.

Sociale dienst ocmW – verwarmingstoelageElke donderdag van 14 tot 15 uur.

Stadhuis, Grote markt 1

WetswinkelElke dinsdag van 18 tot 19 uur, in de verzusteringszaal. Er-varen beroepsjuristen verstrekken advies en iedereen is wel-kom. Voor een consult betaalt u 15 EUR.

ocmW, lodewijk De meesterstraat 3

Gratis juridisch advies door commissie juridische bij-stand DendermondeElke donderdag van 15 tot 17 uur. Enkel na afspraak via onthaalbalie OCMW, tel. 03 778 60 00.

Page 11: Stadskroniek september 2012

11

Gezonde vrouwen, creatieve vrouwen, elegante vrouwen, spor-tieve vrouwen, vrouwen met pit, gezellige vrouwen en nog zo-veel meer vrouwen... Heel de maand oktober besteden steden en gemeenten in Oost- en West-Vlaanderen speciale aandacht aan borstkankeropsporing. Het Vlaams bevolkingsonderzoek heeft tot doel borstkanker vroegtijdig op te sporen en zo de kans op herstel te verhogen. Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen daarom om de twee jaar gratis een screeningsmammografie laten nemen.

Ongeacht de leeftijd is het zinvol om regelmatig uw borsten te controleren door ze te bekijken of te bevoelen. Heeft u vragen of merkt u een verandering aan uw borsten, neem dan contact op met uw huisarts of gynaecoloog.

In oktober worden tal van lokale acties op het getouw gezet. Ook in onze stad is er een waaier aan activiteiten.

marktactie - donderdag 4 oktober 2012, van 9 tot 13 uurKom gezellig naar de donderdagse markt, doe mee aan de marktquiz en bezoek de infostand rond borstkankeropspo-ring.

Draag roze - vrijdag 26 oktober 2012Het stadsbestuur roept alle vrouwen op om die dag een roze sjaal te dragen. Zo draagt Sint-Niklaas wereldwijd zijn steentje

bij in het bewust maken van borstkanker bij alle vrouwen.

De bib - oktober 2012Madame Pheip ontsnapt even uit de Nero-tentoonstelling en informeert de bibliotheekbezoekers over borstkankeropspo-ring. In het Taalpunt liggen folders voor anderstaligen over het Vlaams bevolkingsonderzoek.

vrouwennamiddag in Stem - donderdag 11 oktober 2012, van 13.30 tot 16.30 uurSpeciaal voor verenigingen met vrouwen uit kansengroepen. Gratis toegang, wel vooraf inschrijven. Met panelgesprek, rondleiding en modeshow.

Siniscoop steunt in oktobertijdens de Ladies Night, de seniorennamiddag en Siniscoop goes Opera.

vorming op maat bij uw vereniging?Meer info bij Eline De Keulenaer, gezondheidswerker, stad Sint-Niklaas.

De campagne is een initiatief van de zeven Oost- en West-Vlaamse Logo’s (Lokaal gezondheidsoverleg), de drie CBO’s (Centra voor Borstkankeropsporing) en de stad Sint-Niklaas. Voor meer informatie/ inschrijvingen kan u terecht bij Eline De Keulenaer, gezondheidswerker, dienst samenleving, 03 760 92 41 en [email protected].

activiteiten van az nikolaasDonderdag 13 september 2012: Dag tegen kankerMet o.a. gezondheidsquiz in de AV zaal, Moerlandstraat 1. Inschrijven kan tot 8 september bij Mieke Noët, tel. 03 760 85 38.

Praatcafés in het Huis van het Kind, Kazernestraat 35:Dinsdag 25 september 2012 om 19.30 uur: ‘Een stoma, wat nu?’Onnodig in te schrijven op voorhand.Dinsdag 23 oktober 2012 om 19.30 uur: ‘Uitwisseling van ervaringen tijdens en na borstkanker’. Inschrijven tegen 16 oktober bij Ann Reyns of Katty Haeck, tel. 03 760 27 43.

In oktober, de internationale borstkankermaand, creëren onze Sint-Niklase warme bakkers borstgebakjes

– ‘boule de berlin’ met roze, marsepeinen lintje - en zet onze stad het Vlaams bevolkingsonderzoek naar

borstkanker op een kleurrijke manier in de kijker.

Campagne ‘Vroegtijdig opsporen van borstkanker 2012’Kleurrijke en smaakvolle acties rond borstkankeropsporing

Ook ELEGANTE vrouwen laten zich screenenSurf naar www.borstkankeropsporing.be

Page 12: Stadskroniek september 2012

12

Kort40 jaar kunSt in De StaD – een beelDhouW-Werk voor GerarD GauDaen

In 2013 bestaat de vzw Kunst in de Stad precies 40 jaar. De vereni-ging heeft er de voorbije decennia voor gezorgd dat ons stadsbeeld verfraaid werd met tal van prachtige kunstwerken, zoals Het Woord en De Lopers op de Grote Markt. Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan wil Kunst in de Stad een monument plaatsen voor de gere-nommeerde Sint-Niklase kunstenaar Gerard Gaudaen. Aan beeld-houwster Winke Besard werd opdracht gegeven om een beeld voor Gerard Gaudaen te ontwerpen. Om de hoge kosten voor de realisatie van dit beeld te kunnen dragen, doet Kunst in de Stad een oproep aan het publiek. Om dit project te ondersteunen worden drie formules aangeboden:50 EUR/100 EUR/250 EUR. Voor de twee hoogste bedragen ont-vangt u onder meer een grafisch kunstwerk, getekend door Ge-rard Gaudaen. Stort uw bijdrage op BE 19363094543112 van vzw Kunst in de Stad met vermelding ‘Project Gerard Gaudaen’. Meer info: Denise Kaspendakis, gsm 0478 47 39 85, e-mail: [email protected]

oPen beDrijvenDaG 2012

Open Bedrijvendag is een jaarlijks terugkerend evenement waar tal van kleine en grote bedrijven het grote publiek een blik achter de schermen gunnen. Dit evenement vindt dit jaar plaats op zondag 7 oktober, van 10 tot 17 uur. Ook een 17-tal Sint-Niklase bedrijven zetten die dag de deuren open. Een portret van de deelnemende bedrijven vindt u in de brochure, die vanaf midden september te vinden is in de meeste stadsgebouwen en op www.openbedrijven-dag.be. Ook de politie doet dit jaar mee. U kan een deel van het Po-litiehuis in de Dalstraat bezoeken, mits u vooraf reserveert. De ecolo-gisch geïnspireerde rondleidingen duren één uur en starten om 9.30 uur, 11 uur, 13.30 uur en 15 uur. U kan tot 26 september inschrijven voor een rondleiding via [email protected]. De bevestigingsmail van de politie geldt als toegangsbewijs. Meer info: tel. 03 760 66 15.

herDenkinGSmoment voor overleDen kinDeren

Op zaterdag 27 oktober 2012 om 15 uur organiseert de ver-enging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), samen met de vereniging Ouders Van Overleden Kinderen (OVOK), een herden-kingsmoment voor alle overleden kinderen in het afscheidscentrum

Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 in Sint-Niklaas. Inschrijven kan via e-mail: [email protected] of telefonisch: 0473 98 40 57.Meer info en inschrijvingen: www.ovk.be en www.ovok.be

SeniorenreiS naar GeraarDSberGen

De stedelijke seniorenadviesraad nodigt alle Sint-Niklase senioren uit voor de jaarlijkse seniorenreis. Dit jaar is de bestemming Geraards-bergen. Voor de senioren uit het centrum vindt de reis plaats op dinsdag 2 oktober 2012. De senioren uit de deelgemeenten trek-ken er op uit op donderdag 4 oktober 2012. Op beide dagen is er plaats voor maximum 196 deelnemers.

De volgende activiteiten staan onder andere op het programma: bij aankomst koffie met mattentaart, een bezoek aan gasthuis O.L.V.-met-de-Roos Hospitaal in Lessine, een heerlijk middagmaal en een rondrit in de streek van Geraardsbergen. De prijs bedraagt 28 EUR en 18 EUR voor kansenpashouders. De dranken bij het middag- en avondmaal zijn niet in de prijs inbegrepen.

De inschrijvingen vinden plaats op de volgende momenten:• voor de reis van 2 oktober 2012: vanaf maandag 10 septem-

ber van 8.30 tot 11 uur in de vredeszaal van het stadhuis (eer-ste verdieping)

• tot uitputting van de voorraad (196 plaatsen) en eventueel achteraf op de sociale dienst indien er nog kaarten over zijn.

• voor de reis van 4 oktober 2012: vanaf maandag 10 septem-ber om 9 uur in de deelgemeentehuizen tot uitputting van de voorraad (196 plaatsen).

Goed om weten• !!! Let op, nieuw dit jaar: per persoon worden maximum 2

kaarten verkocht.• De naam en het adres van elke deelnemer worden bij aan-

koop genoteerd, breng dus uw identiteitskaart en eventueel uw kansenpas mee.

• Als u voor iemand anders een kaart koopt, breng dan ook zijn/haar identiteitskaart en eventueel kansenpas mee.

• U kan niet op voorhand reserveren en er is geen verkoop per telefoon.

• De reis is voorbehouden voor senioren van groot Sint-Niklaas.• Verkochte kaarten worden niet teruggenomen.

meer info? Contacteer de sociale dienst op het nummer 03 760 91 42 of via mail: [email protected].

mantelzorGer in Sint-niklaaS? u Staat er niet alleen voor!

Wat is mantelzorg?Mantelzorg is de zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door één of meerdere personen uit zijn of haar directe omgeving. De zorg vloeit voort uit de sociale relatie. Het gaat niet om professionele zorg of vrijwilligerswerk. Hoewel heel wat mensen aan mantelzorg doen, is dit zeker niet altijd een vanzelfsprekende opdracht. Mantelzorg kan immers zowel op fysiek als op emotio-neel vlak belastend zijn. Het stadsbestuur wil dan ook een steentje bijdragen in de ondersteuning van mantelzorg.

Page 13: Stadskroniek september 2012

Sporteen nieuw sportseizoen

In de week van 3 september hervat de sportdienst zijn ruim aan-bod sport overdag, aquafitness en zwemcursussen. Er zijn onder meer specifieke lessen voor 55-plussers en voor personen met een beperking. Informatie en brochures vindt u bij de sportdienst in het stadhuis en in alle stedelijke sportinstellingen, tel. 03 760 91 72-73,

[email protected], www.sint-niklaas.be

Week van de sportclub van 8 tot 16 septem-ber 2012Voor het eerst loopt deze promotiecampagne van Bloso en de Vlaamse Sportfederatie ook in onze stad. Een tiental sportclubs neemt er actief aan deel. Een uitgelezen kans om kennis te maken met die clubs en hun aanbod. U vindt alle informatie via de website van de sportraad: www.sinsport.be.

Project ‘Sport na school’ zet jongeren in be-wegingIn samenwerking met de sportdienst en BLOSO herneemt de Stich-ting Vlaamse Schoolsport (SVS) dit succesproject van 1 oktober tot 17 mei. Leerlingen van het secundair onderwijs krijgen opnieuw de kans om met een ‘Sport na school-pas’ deel te nemen aan een hele-boel sportactiviteiten zoals badminton, dans, fitness, rugby, squash, tennis, rolschaatsen, zumba, spinning, circusinitiatie, zwemmen, bodyjam, enz. De activiteiten sluiten aan op de schooluren. De kost-prijs bedraagt slechts 45 EUR voor 24 weken of 30 EUR voor 12 weken. Inschrijven kan vanaf 1 september bij de sportleerkracht of op het secretariaat van de school.

Alle info: Raf Delagaye, Sport na School Oost-Vlaanderen, gsm 0476 251027, tel. 09 243 90 50 [email protected], www.schoolsport.be of www.sportnaschool.be

13

bijeenkomst voor mantelzorgers Het stadsbestuur organiseert, samen met de Christelijke Mutualiteit, de Bond Moyson, het OCMW en de organisatie Similes, een namid-dag voor mantelzorgers op vrijdag 28 september om 14 uur in lokaal dienstencentrum De Wilg, Lamstraat 23. Het programma bestaat uit een voordracht door Manu Keirse. Deze spreker heeft veel ervaring in het werken met mensen met een ziekte en hun mantelzorgers. Na de voordracht worden koffie en gebak voorzien, zodat het mogelijk is na te kaarten en ervaringen uit te wisselen. Alle mantelzorgers, jong en oud, zijn welkom op deze bijeenkomst. Inschrijven kan op het te-lefoonnummer 03 760 91 45 of via het e-mailadres [email protected].

toeGankelijke PrijS 2012

De stedelijke adviesraad voor personen met een beperking en het stadsbestuur hechten veel belang aan een toegankelijke omgeving voor iedereen. Daarom organiseren zij voor de vijfde maal de toegan-kelijke prijs. Dit jaar zal de wedstrijd zich richten op bedrijven.

Elke burger of bedrijf kan een bedrijf nomineren dat voldoende oog heeft voor toegankelijkheid. De genomineerde bedrijven worden be-zocht door een jury met afgevaardigden van de adviesraad voor perso-nen met een beperking en het Adviesbureau Toegankelijke Omgeving (ATO).

Het stadsbestuur doet een oproep aan alle burgers om in het najaar hun nominatie voor ‘meest toegankelijk bedrijf’ bekend te maken. Daartoe kunnen vanaf september nominatieformulieren afgehaald worden bij de sociale dienst van het stadhuis en in de deelgemeen-tehuizen.

Kent u een bedrijf dat zich openstelt voor mensen met een handicap? Een bedrijf dat aanpassingen heeft gedaan om iemand met een han-dicap te werk te stellen? Een bedrijf waar iemand met een handicap al jaren vrijwilligerswerk doet? Aarzel dan niet en nomineer dit bedrijf! Ook bedrijven die extra inspanningen hebben geleverd rond toeganke-lijkheid mogen zichzelf nomineren.

Rond 3 december, de internationale dag voor personen met een be-perking, zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Er wordt een prijs voorzien voor het stadscentrum en een prijs voor de deelgemeenten. Meer info? Sociale dienst stadsbestuur, tel. 03 760 91 45, e-mail: [email protected]

Page 14: Stadskroniek september 2012

14

Opgroeiende kinderen: een financieel duwtje in de rug kan helpen

Heeft u één of meer kinderen die naar school gaan? Naar school gaan helpt uw kinderen zich te ontplooien, maar kost

natuurlijk ook. Zeker als ze hoger onderwijs volgen. Ook buitenschools zijn heel wat kinderen actief in een jeugdbeweging

of sportclub. Ze hebben aangepaste sportuitrusting nodig of willen meedoen aan activiteiten. Een financieel duwtje in

de rug is dan welkom. Misschien heeft u wel recht op een school- of studietoelage, een extra leefloon of kunnen de

kinderen sporten of een cursus volgen tegen een voordelig tarief.

School- of studietoelage aanvragenZo hebben meer mensen recht op een school- of studietoe-lage van de Vlaamse overheid dan u denkt. Gezinnen met schoolgaande kinderen kunnen de studietoelage aanvragen sinds 1 augustus 2012 en tot 1 juni 2013. U doet er goed aan om de toelage nu al aan te vragen. Ook voor kleuters is er een schooltoelage. Hoe eerder u uw aanvraag volledig indient, hoe eerder u uw toelage krijgt! Twijfelt u of u in aanmerking komt? Kom dan zeker langs bij het OCMW. Het OCMW kan de toelage voor u digitaal aanvragen. Tege-lijk zal de sociale dienst nagaan of u misschien recht hebt op andere tussenkomsten zoals het aanvullend leefloon. Meer info: www.studietoelagen.be

extra leefloonMeerderjarige studenten die nog bij hun ouders inwonen, komen soms ook in aanmerking voor een leefloon als hun ouders een beperkt inkomen hebben. Misschien ook u!Een voorbeeld:Vader is arbeider en moeder is halftijds postbediende. Ze hebben samen een loon van 2.300 EUR netto. Het gezin heeft drie studerende kinderen ouder dan 18 jaar. De kinde-ren hebben recht op een beperkt gedeelte aanvullend leef-loon. Het bedrag van het aanvullend leefloon zal hoger zijn bij gezinnen met meerdere kinderen bij wie bijvoorbeeld de vader werkloos is en de moeder huisvrouw.

Sport, cultuur of de jeugdbewegingHet OCMW heeft een overeenkomst met heel wat sportie-ve, culturele, jeugd- en vrijetijdsorganisaties in Sint-Niklaas. Personen met een laag inkomen genieten bij deze organi-saties een voordelig tarief voor het lidmaatschap, bepaalde cursussen of evenementen. Ook de aankoopkosten voor de nodige clubuitrusting komen in aanmerking. Heeft u nog geen participatieattest? Kom dan langs bij de sociale dienst. Breng ook uw inkomstenbewijzen mee als u geen cliënt

bent bij de sociale dienst van het OCMW. Is de organisatie waarvan uw kind lid wil worden nog geen lid? Vraag dan aan de verantwoordelijke van de organisatie dat men con-tact neemt met de sociale dienst van het OCMW. Meer info: voor een overzicht van de deelnemende organisaties: www.ocmwsintniklaas.be.

andere tussenkomsten voor kinderen uit gezinnen met een beperkt inkomenHet OCMW kan ook tussenkomen in schoolkosten, bijles-sen, psychologische ondersteuning, raadpleging of tus-senkomst in de kosten van een zorgverlener (diëtist, kine-sitherapeut, opticien, specialist voor oorprothesen, ortho-dontist,…). We kunnen ook bijdragen in de aankoop van noodzakelijke uitrusting of hulpmiddelen die niet of slechts gedeeltelijk door het ziekenfonds of een andere instelling worden terugbetaald. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bril, tandprothese, hoorapparaat, een aangepaste ma-tras… Denkt u voor zo een zware kost te staan en kan u die zelf moeilijk betalen? Kom naar de sociale dienst van het OCMW. De maatschappelijk assistent bekijkt dan of een financiële tussenkomst mogelijk is.

een aanvraag doen? meer info?Sociale dienst OCMW, Lod. De Meesterstraat 3, elke werk-dag van 8.30 tot 11.30 uur en op dinsdagavond van 17 uur tot 18.30 uur (enkel na afspraak via tel. 03 778 60 00).In de deelgemeenten:• Belsele: woonzorgcentrum Het Lindehof (voorheen

Herfstrust), Kerkstraat 11, elke dinsdagnamiddag van 15.00 tot 16.00 uur

• Nieuwkerken: gemeentehuis, Pastorijstraat 48, elke vrijdagvoormiddag van 11.00 tot 12.00 uur

• Sinaai: woonzorgcentrum Sint-Katharina, Vleeshou-wersstraat 10, elke dinsdagnamiddag van 13.00 tot 14.00 uur

Openingsuren thuiszorgcentrum ’t Punt en het Postpunt gewijzigdDe nieuwe openingsuren van Thuiszorgcentrum ‘t Punt en van het Postpunt, gevestigd in de Lamstraat 23, zijn:maandag tot vrijdag: van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur.Spreekuren ‘Info en Advies’ waar iedereen terecht kan met alle vragen over thuiszorg: van maandag tot vrijdag elke voormid-dag van 9 tot 12.30 uur, in de namiddag enkel volgens afspraak.Meer info: www.tpunt.be of www.ocmwsintniklaas.be.

Page 15: Stadskroniek september 2012

15

Jawaade! Marc Sleen 90

Op 30 december 2012 blaast Marc Sleen 90 kaarsjes uit! Deze verjaardag én het gegeven dat Sleen een deel van zijn jeugdjaren in Sint-Niklaas woonde, zijn voor de bib, het stadsarchief, Bibliotheca Wasiana, KaHo Sint-Lieven, het cultuurcentrum en talloze andere partners alvast redenen genoeg om de oudste striptekenaar van Vlaanderen in de kijker te zetten. Marc Sleen is een icoon in de Vlaamse strip-

wereld en Nero tovert bij iedereen een glimlach op het ge-zicht. De absurde humor en herkenbaarheid van Nero en C° zijn tot op vandaag legendarisch. Meer dan 15 jaar woonde Sleen in Sint-Niklaas, waar ook veel van zijn personages tot stand kwamen. Met dit project wil de stad Marc ridder Sleen eren. Dit is meteen de kans voor jong en oud om Nero te (her)ontdekken.

Op zaterdag 15 september wordt het project feestelijk geopend. Waar elke Nero-strip eindigt met een wafelenbak, gaat ‘Jawaade! Marc Sleen 90’ van start met een wafelfes-tijn. U kan vanaf 15 uur terecht in de bib voor een stripbeurs met signeersessies van Willy Linthout, tekenaar van Urba-nus en Hec Leemans, tekenaar van F.C. De Kampioenen en Bakelandt.

In het kader van ‘Jawaade! Marc Sleen 90’ worden ook nog stadswandelingen (17/10 om 14 uur, 20/10 om 20 uur en 21/10 om 11 uur), workshops striptekenen (volwassenen: 27/10; jeugd: van 29/10 t.e.m. 31/10, via de vrije ateliers), een stripleesgroep (18/9 om 20 uur) en een filmvoorstelling (7/10 om 10.30 uur) georganiseerd. Het hele project loopt tot 28/10 in de bib. Om het met een geliefd citaat van Nero te zeggen: ‘Als ’t hier nog lang gaat duren zal ’t rap gedaan zijn!”

Meer info en het volledige programma vindt u op bib.sint-niklaas.be

Noord-Zuidzuiddag zoekt 10.000 jobs

Donderdag 18 oktober 2012. Dat is Zuiddag. En Zuiddag betekent één dag uw organisatie openstellen voor scholieren. Ze komen u een handje helpen, geven hun frisse blik op uw product of idee, of ontpoppen zich tot uw nieuwe jobstudent. Voor hun werk betaalt u 40 EUR. Elk jaar zoekt Zuiddag zorgvuldig een orga-

nisatie die met deze opbrengst een mooi jongerenproject verwezenlijkt. Dit jaar zijn dat Venezolaanse jongeren uit de sloppenwijken van Caracas. U geeft dus een dag werker-varing aan een Belgische jongere. Tegelijkertijd geeft u zijn leeftijdsgenoot in Caracas de kans op een beter leven. Doe mee en post uw job op de jobbank van Zuiddag! Meer info is te vinden op www.zuiddag.be of neem contact op met Zuiddag via [email protected] of gsm 0474 039 256.

Sing for the climate in Sint-niklaasAl meer dan twintig jaar schuiven de wereldleiders de kli-maatverandering voor zich uit. Jaar na jaar maken ze belof-tes en leggen ze uit waarom deze of gene doelstelling niet of maar deels gehaald is. Ondertussen zijn de gevolgen niet meer te overzien en vallen er nu al massaal veel slachtoffers te noteren. Slachtoffers die vooral in het Zuiden vallen. Het is dringend tijd dat we van de toekomende tijd af geraken. Nic Balthazar, de Klimaatcoalitie en 11.11.11 roepen ieder-een op om op zaterdag 22 en zondag 23 september mee te doen aan de grootse zangbetoging ooit. In elk dorp, in elke gemeente en in elke stad komen mensen samen om te zingen uit protest. Zing mee voor het klimaat op zaterdag 22 september om 14 uur op de Grote Markt! Meer info via www.singfortheclimate.com, [email protected] of tel. 03 760 91 37.

Page 16: Stadskroniek september 2012

Verantw. uitg.: C. Geerts, burgemeester, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

DE ZINTUIGEN OVER HET GENOT VAN

IN DE SCHILDERKUNST(16e - 20e eeuw)

www.devijfzintuigen.beZwijgershoek 14

9100 Sint-Niklaas

14 - 17 uur dinsdag t/m zaterdag10 - 17 uur zondaggroepen na afspraakT +32 (0)3 760 37 50

30/09/2012 > 31/01/2013TENTOONSTELLINGSZAAL ZWIJGERSHOEK

Het Stadsbestuur en het cultuurcentrum van Sint-Niklaas organiseren van 30 september 2012 tot 31 januari 2013 een prestigieuze tentoonstelling Over het genot van de zintuigen in de schilderkunst (16e – 20e eeuw). De tentoonstelling begint met de 16e-eeuw en brengt zowel de tijd- en geestesgenoten van Jheronymus Bosch en Pieter Bruegel in beeld, als een groep moderne kunstenaars zoals Félicien Rops en James Ensor.

De zintuiglijke benadering van de werkelijkheid in de kunst wordt geactualiseerd in HYPERSENSITIEF, een aparte tentoonstelling die werk van Robert Devriendt in relatie brengt met dat van Joachim Wtewael en Fernand Khnopff.

Luca

s Cr

anac

h de

Jong

e (1

515

– 1

586)

, Het

ong

elijk

e pa

ar, v

erza

mel

ing

Elle

rman

n