samenvatting opnametechnieken-1

download samenvatting opnametechnieken-1

of 27

 • date post

  13-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  186
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of samenvatting opnametechnieken-1

Opnametechnieken :1.Geluidsgolven1.1 Wat is geluid?

Subjectief : -Alles wat met het menselijk gehoororgaan waarneembaar is. Objectief : -De trillende toestandsverandering van een elastisch medium waarbij de trillingen behoren tot het hoorbaar spectrum (20Hz - 20 000Hz) =>trillende toestandsverandering = Een wisselende drukverandering die ontstaat door trillende molecule.1.2 De Elementaire Akoestische keten.

- Geluidsbron : Kan moleculen van een medium in trillingen omzetten . vb : lucht - Medium : Is nodig om de voorplanting van een golf waar te kunnen maken = Overdracht van akoestische energie. Zonder een medium kan er geen voortplanting zijn - Ontvanger : Meestal het menselijke oor of micro's.1.3 Indeling van Geluidsgolven.

de

Geluidsgolven I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Niet gestoorde geluiden I I I --------------------------------------------------Gestoorde geluiden I I Enkelvoudige Samengestelde I --------------------------------------------------------------I I Harmonisch samengestelde Onregelmatig samengestelde Wat is een vlakke golf ? ( tek. p. 11 ) Wanneer we de geluidsgolf op een verre afstand van de bron bekijken zal deze er vrijwel rechtlijnig uitzien. --> Wanneer we de geluidsgolf op een afstand vlakbij de bron bekijken zal deze veel boller zijn. De afstandswet = Op plaatsen waar het geluid niet op reflecterende vlakken kan weerkaatsen is de luchtdruk omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand. AFSTANDSWET : AFSTAND x 2 = Geluidsdruk ------------------21.4 Periodische trillingen

Een trilling die zich met gelijke opeenvolgende tijdsintervallen op de zelfde wijze herhaald. ---> Dezelfde toestanden worden doorlopen in dezelfde tijd en in dezelfde omstandigheden. -Geluidssnelheid : Voortplantingssnelheid van de geluidgolf. - periode ( T ) : De tijd tussen 2 gelijkaardige toestanden. - Frequentie ( f ) : Het aantal perioden / sec. uitgedrukt in Hertz. - golflengte (alpha): De afstand tussen 2 gelijkaardige toestanden. - amplitude ( A/a ) : De uitwijkingswaarde uit de evenwichtstoestand. Periode T = --f1.5 Basiseigenschappen van een trilling in lucht.

1

-De trillingssnelheid (V) : De bewegingssnelheid van de luchtmoleculen rond hun rustpositie. ---> Neemt toe met de intensiteit van het geluid maar is kleiner. ---> Kan ook als maat voor de geluidssterkte dienen. -Het drukverschil (amplitude A) : Tussen de hoogst en laagst gemeten druk. -De periode of tijdspanne (T) : Tijd waarin de volledige trilling heeft plaats gevonden. -De golflengte : De afstand tussen 2 drukmaxima van een geluidsgolf uitgedrukt in meter. ---> Afhankelijk van de frequentie en de geluidssnelheid.

golflengte = geluidssnelheid -------------------------------frequentie Vb : De golflengte van een frequentie van 20 Hz. : Golflengte = 345 m/sec = 17,5 m. ---------------20Hz

Wat gebeurt er als de frequentie verdubbelt ? (1 octaaf hoger) => De golflengte wordt gehalveerd. snelheid van het geluid: - Hangt af van : Luchtdruk en Temperatuur. - Snelheid : 345m/sec. indien ; Luchtdruk = Gemiddelde op zeeniveau , t = 21 C. De effectieve waarde: Een maat voor de energie van een signaal. ---> Altijd lager dan de maximale of piekwaarde. ---> Als men spreekt over geluidsdruk of trillingssnelheid w effectieve waarde(RMS) v/d grootheid bedoeld RMS (root mean square) = gemm waarde die versterker continu kan geven1.6 Samengestelde golven

Een toon die uit meerdere geluidsgolven bestaat ---> meerdere frequenties en amplitudes. Wat is een harmonische toon ? Veelvouden van de grondtoon. ---> Vb : Viool : Kan 1 kHz produceren maar geeft naast de grondtoon ook nog veelvouden. Hoe kunnen 2 instrumenten met dezelfde grondtoon en dezelfde veelvouden toch onderscheiden worden van elkaar ? - De amplitude ( luidheid ) van de harmonischen t.o.v. de grondtoon. - De fase van de harmonischen t.o.v de grondtoon. Wat zijn FOURIER analyses ? Analyses van het geluid die rekening houden met de harmonischen. Wat is het Spectrum ? Toont de frequentie en het nieveau van alle elementaire bestandsdelen van het signaal gedurende een korte periode. Onder welke 2 groepen kunnen we het tijdsverloop van de verschillende geluidssignalen indelen? ( Tek. p. 14 ) 1 ) Kunstmatige zuivere trillingen ( sinustoon ). 2 ) Muziek signaal ( unisono van gitaar, piano en sax. Uit wat bestaat de spectrala samenstelling ? - Korte duur spectrum : Toont aan dat de bepaling van een spectrum om een moment opname gaat. - Spectrum analysers : Analoge meetinstrumenten die een signaal in het frequentiedomein analyseren. - F.F.T analysers : Digitale analysatoren die het signaal verdelen --> bootsen een filterbak na met veel smalbandige filters en 1 constante bandbreedte.

- Grondtoon : De laagste, meest in het oog springende frequentie in het spectrum. - Harmonischen: Veelvouden van de grondtoon die op regelmatige, onderlinge afstand voorkomen. Wanneer spreken we van een fase?

Als er minstens 2 golven zijn. Wat gebeurt er wanneer een toongenerator aan een luidspreker wordt verbonden? (Tek.p.16) 1 2 3 4 : : : : De De De De conus conus conus conus komt naar voren tot zijn maximum = 90 keert terug naar de Nul stand = 180 gaat naar achteren tot zijn maximum = 270 keert terug tot zijn ruststand = 360

Welke problemen (met de fase) kunnen er onstaan als we door 2 luidsprekers een signaal sturen? ( Tek. p. 16 ) 1 : A+B zijn in fase = De luidsprekers versterken elkaar. (in fase) 2 : A is 90 verschoven tegenover B = De luidsprekers verzwakken elkaar. (uit fase) 3 : A is 180 verschoven tegenover B = De luidsprekers verheffen elkaar --> GEEN geluid. (tegen fase) Wat is interferentie ? Afhankelijk van de faseverschillen tussen 2 golven zal het signaal versterken of verzwakken. Wat zijn de 3 grote verschillen bij superpositie van een interferentie tussen 2 golven ? ( Tek. p.18 ) 1 : Golven met verschillende frequenties zullen oomhoog/omlaag versterkt worden. 2 : Golven met dezelfde frequenties in fase --> 1 golf met dubbelle amplitude. 3 : Golven met dezelfde frequentie in tegenfase --> signaal dooft uit. Wat is Zweving of Flanging ? Wanneer de frequentie van 2 golven niet exact is zal het signaal afwisselend verzwakken en versterken. Wnr is Uitdoving van het signaal mogelijk ? Enkel als de frequentie exact het zelfde is. Van wat is interferentie meestal de oorzaak ? Van slecht opgezetten micro's --> onstaan van fase verschuivingen. Welke soorten geluidsgolven bestaan er ? 1 : Longitudinale golven : Golven die zich verplaatsen naar gelang de richting van de trillende moleculen ---> naargelang de druk wordt energie verplaatst ( meest gebruikte golf ). 2 : Transversale golven : De richting van de golf is loodrecht op de richting van de molecule. (bijna onbestaand) 3 : Sferische golven : De golffronten vormen csferen of bol vormen.

4 : Vlakke golven : De moleculen van de golf liggen in een vlak loodrecht op de voorplantingsrichting. 5 : Lopende golven : Golf die ongestoord in het elastisch medium beweegt. 6 : Staande golven : Onstaan door interferentie van 2 vlakken golven met dezelfde frequentie. Vooral in zalen met parralelle muren. ---> Golflengte past paar keer tussen de muren --> reflectie van de muren ---> Golf keer terug en zit gevangen tussen 2 muren ( resonatie ). ( Vooral bij LAGE tonen ) ---> Voorkomen : scheve wanden in de zaal gebruiken + absorbes. Wat is de voortplantingssnelheid ?

De snelheid waarmee de akoestische ENERGIE wordt overgebracht. Wat is de geluidsdruk ? (p) - De drukswisseling die de geluidsgolf voort brengt. - De geluidsdruk is kleiner dan de atmosferische druk en wordt uitgrukt in pascal/dB. Wat is de geluidssnelheid ? (v) De snelheid dat de energie zich verplaatst. Wat is het geluidsvermogen ? (P) - De hoeveelheid energie die door de luidspreker / sec. wordt uitgestraald. - Wordt uitgedrukt in Watt. - Soorten vermogen : * Pa = Akoestisch vermogen. * Pm = mechanisch vermogen. Voorbeeldjes : * Stem : 2mW * 70 man : 70 W * Alarmsirene : 1000 W Wat is de formule voor het akoestisch vermogen ? 1) Puntbron : I = P ---4piR 2) Half- bolvormige bron : P ----2piR Hoe wordt de geluidsintensiteit berekent ? De geluidsintensiteit nemt af met het kwadraad van de afstand. Wat is het grootste verschil tussen geluid in open en gesloten ruimtes ? Nagalm en Klank. Wat zijn eigenresonaties/ eigenfrequenties ? De verschillende lage frequenties die ontstaan in een gesloten ruimte.

Wat is de wet van de gelijkheid van hoeken ? (Tek. P. 23 ) Invalshoek = uitvalshoek. Hoe onstaat galm en echo? ( Ex. vraag ) Doordat de weerkaatsing van de golf een langere weg moet afleggen en dus later toekomt. Wat is het verschil tussen galm en echo ? Galm/Reverb : Het verschil tussen de rechtstreekse en de weerkaatste golf is < 50msec. Echo/Delay : Het verschil tussen de rechtstreekse en de weerkaatste golf is > 50msec. ( Storend als de weerkaatste golf meer dan 10dB groter is dan de rechtstreekse ). Hoe is de weerkaatsing van een golf in een rechte hoek ? ( Tek. P. 24 )

De golf wordt 2x weerkaatst en is evenwijdig met de rechtstreekse golf. Welke 4 grote verschillen zijn er bij weerkaatsing op gebogen vlakken ? ( Tek. P. 24 en 25 ) 1 ) De afstand tussen de geluidsbron en het weerkaatsend vlak is groter dan de helft van de krommingsstraal. ---> De weerkaatste golven komen samen in een punten voorbij de geluidsbron. 2 ) De afstand tussen de geluidsbron en het weerkaatsend vlak is gelijk aan de helft van de krommingsstraal. ---> De weerkaatste golven lopen parallel. 3 ) De afstand tussen de geluidsbron en het weerkaatsend vlak is kleiner dan de helft van de krommingstraal. ---> De weerkaatste golven lopen uit elkaar ( = verstrooiing ) 4 ) De afstand tussen de geluidsbron en het weerkaatsend vlak is groter dan de krommingss