Samenvatting Moleculen en Reactiviteit Niek Groot 1 Moleculen ...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Samenvatting Moleculen en Reactiviteit Niek Groot 1 Moleculen ...

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  1

  Moleculen & Reactiviteit

  13 februari 2012

  Alkenen

  Alkenen zijn onverzadigde koolwaterstoffen waarin n paar

  koolstofatomen verbonden is door een dubbele binding. Alkenen

  met n zo'n dubbele binding en geen andere functionele groepen

  hebben de algemene verhoudingsformule CnH2n.

  Carbonyl-groepen

  Een carbonylgroep is een functionele groep die bestaat uit een koolstofatoom dat met een

  dubbele binding covalent gebonden is aan een zuurstofatoom. Het koolstofatoom uit de

  carbonylgroep zit met twee enkelvoudige bindingen verbonden aan de rest van het molecuul.

  Indien de carbonylgroep is geplaatst tussen een waterstofatoom en een koolstofatoom, noemt

  men de combinatie een aldehyde. Als de carbonylgroep is geplaatst tussen twee

  koolstofatomen spreekt men over een keton. De carbonylgroep maakt naast deze twee

  voorbeelden deel uit van verschillende andere functionele groepen, zoals carbonzuur, ester en

  amide.

  Alkyl halides

  De alkyl halides vormen een omvangrijke stofklasse van organische verbindingen. Ze zijn

  afgeleid van alkanen, waarbij n of meerdere waterstofatomen is vervangen door n of

  meerdere soorten halogeenatomen.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  2

  Orbitalen

  Een orbitaal is een begrip in de natuurkunde om min of meer aanschouwelijk betekenis te

  geven aan de baan van een elektron in een atoom. In het klassieke atoommodel bevond een

  elektron zich in een schil, een bolvormig gebied rondom de kern. In de kwantummechanica

  wordt de positie van een elektron in een gesoleerd atoom beschreven door de golffunctie van

  dat elektron. Door deze golffunctie, die zelf ook als orbitaal wordt aangeduid, wordt een

  kansverdeling gegeven over de mogelijke posities van het elektron. In principe bestaat de

  mogelijkheid het elektron op zeer grote afstand van de kern aan te treffen, maar de kans

  daarop is zeer gering. De waarschijnlijkste posities, met gezamenlijk een kans van 90% om

  het elektron er aan te treffen, vormen het orbitaal. Het is het trefkansgebied van een elektron

  binnen de grenzen van het atoom.

  Valentie elektronen

  Een valentie-elektron is een elektron dat zich in een nog niet helemaal opgevulde

  elektronenschil, de valentieschil, van een atoom bevindt.De valentie-elektronen worden door

  de al wel volle schillen van de positieve atoomkern afgeschermd. De valentie-elektronen

  "zien" dus een kernlading die veel kleiner is dan de werkelijke lading, en bovendien bevinden

  zij zich veel verder van de atoomkern. Valentie-elektronen worden daarom makkelijk

  afgestaan. Chemische elementen met evenveel valentie-elektronen staan onder elkaar in de

  periodiek systeem en hebben gelijkaardige chemische eigenschappen. In het natriumatoom

  (zie figuur hiernaast) vullen de eerste 10 elektronen samen

  de eerste twee schillen volledig op. Het elfde elektron dat

  nodig is om het atoom neutraal te maken is het valentie-

  elektron, het is boven in de derde schil getekend. Het

  bevindt zich in de volgende baan, ver van de kern. Het

  negatieve valentie-elektron "ziet" de positieve kern

  nauwelijks: de 11+ kern wordt door 10 elektronen effectief

  tot een 1+ kern gereduceerd. Het valentie-elektron wordt

  daardoor makkelijk afgestaan, natrium komt in de natuur

  uitsluitend voor als nwaardig positief ion: het valentie-

  elektron maakt deel uit van de elektronen rond een ander

  atoom, chloor bijvoorbeeld.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  3

  Opvullen van verschillende orbitalen

  De vorm van de golffunctie is verschillend voor de aanduiding s, p, d enz. Door het

  uitsluitingsprincipe van Pauli kunnen geen elektronen naast elkaar bestaan met exact dezelfde

  golffunctie. Door de eigenschap spin van het elektron kunnen er wel twee elektronen zich

  bevinden in de subschil s. Namelijk het elektron met spin up en het andere elektron met spin

  down. Dit geldt voor iedere schil op het laagste niveau: de 'magnetische' subschil.

  De schillen worden opgevuld met elektronen, naarmate het atoom zwaarder (meer elektronen

  heeft) bevat. Hierbij wordt door de elektronen steeds de laagste energietoestand aangenomen.

  Hierdoor wordt meestal een dichter tegen de kern gelegen schil volledig opgevuld, voordat

  een elektron plaats neemt op een schil dat verder van de kern gelegen is. In de afbeelding

  hieronder is goed te zien hoe de verschillende orbitalen worden opgevuld. Merk hierbij op dat

  de P orbitalen n voor n, n elektron krijgen. Het is dus niet zo dat de Px orbitaal in

  koolstof al twee elektronen bezit. Eerst zullen Py en vervolgens Pz (bij stikstof) beiden n

  elektron krijgen. Pas vanaf zuurstof (8 protonen en dus 8 elektronen bij een

  edelgasconfiguratie) zal de Px orbitaal worden aangevuld met een tweede elektron.

  Wanneer een schil niet volledig is opgevuld met elektronen (bij de eerste schil alleen 1s en bij

  de tweede schil dus 2s, 2px, 2py en 2pz) noemt men de al aanwezige elektronen, valentie

  elektronen (ga na dat zuurstof 6 valentie elektronen bevat).

  *Note to self: De horizontale rijen in het periodiek systeem staan voor het aantal schillen

  elektronen.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  4

  Aufbau principe, Pauli exclusion principe en Hunds regel

  According to the principle, electrons fill orbitals starting at the lowest available (possible)

  energy states before filling higher states (e.g. 1s before 2s). The number of electrons that can

  occupy each orbital is limited by the Pauli exclusion principle (dit principe houdt in dat er

  zich maar twee elektronen per orbitaal kunnen bevinden, met opposide spin. If multiple

  orbitals of the same energy are available, Hund's rule states that unoccupied orbitals will be

  filled before occupied orbitals are reused (by electrons having different spins).

  Theorie van Lewis

  De Lewistheorie is een van de oudste theorien over chemische binding. In 1916 publiceerde

  hij een lang artikel. In dit artikel nam hij enige postulaten op waarin o.a. is beschreven dat

  een neutraal atoom bestaat uit een atoomromp en een aantal elektronen in een buitenste schil.

  Het aantal elektronen in die buitenste schil is gelijk aan de positieve lading van de

  atoomromp en ligt tussen 0 en 8. De elektronen in de buitenste schil zijn later valentie-

  elektronen genoemd. Een atoom of ion heeft de edelgasconfiguratie als het 8 valentie-

  elektronen heeft. In datzelfde artikel definieerde Lewis de essentie van de covalente binding,

  de binding die verantwoordelijk is voor de vorming van moleculen door atomen:

  Een covalente binding is een tweetal elektronen dat gemeenschappelijk bezit is van twee

  atomen.

  In de meeste gevallen draagt elk atoom n elektron bij aan dat tweetal gemeenschappelijke

  elektronen. In sommige gevallen echter levert n atoom beide elektronen. Dat tweetal

  elektronen heet nu elektronenpaar. In beide situaties bevindt het gemeenschappelijk

  elektronenpaar zich tussen beide atomen. Omdat dat elektronenpaar beide atoomkernen

  aantrekt worden volgens Lewis ook beide atomen naar elkaar toe getrokken. Omdat lithium

  maar n valentie elektron heeft, zal hij deze graag af willen staan om zo zijn eerste schil vol

  te krijgen (gunstiger dan 7 elektronen regelen). Omdat fluor al 7 elektronen in zijn tweede

  schil heeft zitten (2pz mist er nog n), is het voor fluor gunstiger om een elektron op te

  nemen, dan om er 7 af te staan. Daarom zal fluor vaak als een negatief geladen ion

  voorkomen.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  5

  Ionbinding

  De elementenatomen streven in hun buitenste

  elektronenschaal de edelgasconfiguratie s2p

  6 (bij hogere

  chemische elementen vanaf gallium ook een gesloten

  s2p

  6d

  10 elektronenconfiguratie) aan. Dit kan bereikt

  worden door een elektronenafgifte; hierbij ontstaan

  eenvoudig of meervoudig positief geladen kationen. Ook

  kan dit bereikt worden door elektronenopname, waarbij

  eenvoudig of meervoudig negatief geladen anionen

  ontstaan. Omdat deze ionen hun buitenste schil al

  helemaal vol hebben, zullen ze geen covalente binding

  vormen, maar elkaar aantrekken door een elektrostatische

  kracht. Een ionbinding treedt op wanneer het verschil in

  elektronegativiteit groter is dan 1,7.

  Covalente binding

  Een covalente binding (of atoombinding) is een

  binding tussen atomen waarin de atomen een of

  meer gemeenschappelijke elektronenparen hebben.

  Niet-metalen gaan met elkaar covalente bindingen

  aan. Met deze vorm van binding worden

  moleculen of een samengesteld ion opgebouwd.

  Als vuistregel kan gesteld worden dat een

  covalente binding optreedt als het verschil van

  elektronegatieve waarden kleiner is dan 1,7.

  Elektronegativiteit

  De elektronegativiteit (EN) is een maat voor de neiging van een atoom dat een chemische

  binding aangaat met een buuratoom om de gezamenlijke elektronenwolk naar zich toe te

  trekken.Wanneer twee gelijke atomen een molecuul vormen, bijvoorbeeld een

  waterstofmolecule (H-H) of een fluormolecule (F-F), dan trekken zij met evenveel

  elektronische kracht aan de elektronenwolk. Het molecuul heeft dan geen dipoolmoment :

  de binding is covalent. De binding in de HF-molecule is echter polair. De elektronenwolk

  wordt meer naar het fluoratoom toegetrokken dan naar het waterstofatoom. Dit komt doordat

  de ionisatiepotentiaal en de elektronenaffiniteit van de beide elementen verschillend is. We

  zouden ook kunnen zeggen dat statistisch gesproken voor een deel van de tijd het molecuul

  bestaat uit een H+ (waterstof doneert het elektron aan fluor) en een F

  - ion.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  6

  Dipoolmoment

  Het dipoolmoment is een kwantitatieve maat voor de polariteit van een binding of van een

  molecuul. In het laatste geval heet dit het moleculaire dipoolmoment. Binnen een molecuul,

  dat op zich neutraal is, kan de lading zich verdelen tussen de verschillende atomen doordat

  een atoom harder aan de elektronen zuigt dan de andere. Dit wordt veroorzaakt door de

  verschillende elektronegativiteiten van de atomen. De ene kant krijgt een beetje pluslading en

  de andere kant wordt een beetje min. Zo vormt zich een dipoolmoment en het molecuul is

  dan een dipool. In de formule hieronder is e de grootte van de lading en d de afstand

  tussen de twee atomen (ladingen). Hierin wordt het dipoolmoment () uitgedrukt in Debye

  (D). Omdat de lading op een elektron 4.80 x10-10

  esu is en de afstand tussen twee ladingen in

  10-8

  cm moet worden uitgedrukt, kun je een dipoolmoment van (bijvoorbeeld) 1.5 x 10-8

  esu

  cm gelijkstellen aan 1.5 D. Je moet wel onthouden dat hier met centimeters wordt gerekend

  en NIET met meters.

  Dipool moment () = e x d

  Formal charge

  In de scheikunde, is formele lading (formal charge, FC) de lading die aan een atoom in een

  molecuul of samengesteld ion wordt toegekend met als uitgangspunt dat elektronen in een

  chemische binding gelijkwaardig worden gedeeld door de atomen, zonder rekening te houden

  met verschil in elektronegativiteit.

  De formele lading van elk atoom in een molecuul of samengesteld ion kan m.b.v. de

  volgende formule worden berekend:

  Hierbij is V het aantal valentie-elektronen van een gesoleerd atoom in

  de grondtoestand; N is het aantal niet-bindende valentie-elektronen van dat atoom in een

  molecuul of samengesteld ion en B is het totaal aantal gemeenschappelijke valentie-

  elektronen van dat atoom in covalente bindingen met andere atomen in het molecuul of

  samengesteld ion. Een covalente binding heeft twee gemeenschappelijke elektronen. Ga dit

  na voor het hydronium ion hiernaast (antwoord = +1). V= 6, N=2 en B=6.

  S-orbitalen

  Orbitalen vertellen ons in welk

  volume de kans het grootst grootst is

  om een elektron uit diezelfde schil te

  vinden. Bij elektronen uit de S-schil

  is dit volume bolvormig (zie

  afbeelding hiernaast).

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  7

  P(2)-orbitalen

  Net als elektronen uit de S-schil, hebben de elektronen uit de P2x/y/z schil ook een volume

  waar de kans het grootst is dat deze elektronen gevonden zullen worden. De laagste orbitaal

  is 2p; deze vertoont een haltervorm, waarvan het knooppunt samenvalt met de atoomkern. Er

  is 1 knoopvlak dat midden tussen de twee armen van de halter loopt.

  Sigma binding (S-S) Een sigma-binding is een vorm van covalente binding tussen twee atomen. In de sigma-

  binding treedt een moleculaire orbitaal waarbij de elektronendichtheid langs de verbindings-

  as van de twee atomen ligt. Deze vorm van binding tussen atomen wordt vooral aangetroffen

  in de organische chemie tussen de koolstofatomen. Dit combineren van twee atomen kan ook

  fout gaan omdat de elektronengolven niet in fase zijn (destructive combination, zie

  afbeelding onderaan deze pagina).

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  8

  Sigma binding (P-P) Deze sigmatische binding tussen twee atomen is vrijwel exact hetzelfde als bij een S-S sigma

  binding, alleen zijn het hier geen S-orbitalen die fuseren, maar P-orbitalen.

  Pi Binding Deze verbinding kan alleen ontstaan tussen twee P-P orbitalen. Hierbij komen twee P

  orbitalen parallel naast elkaar te liggen, zodat ze niet verticaal (P-P sigma binding), maar

  horizontaal fuseren (Pi-binding).

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  9

  Hybridisatie

  Hybridisatie is het combineren van elektronen-

  orbitalen van een atoom.Wanneer de s orbitaal

  mengt met drie p orbitalen, worden 4 sp3

  orbitalen gevormd alsof het atoom het midden

  vormt van een tetrader met de hybride-

  orbitalen wijzend naar de vier punten. Om dit te

  realiseren moeten de S en de P orbitalen

  fuseren, omdat S-orbitalen op zich zelf niet

  direct met P-orbitalen kunnen fuseren. Het

  ontstaande product (een SP3 orbitaal), is in staat

  om met zowel P-orbitalen als met andere SP3-orbitalen een covalente binding te vormen. Bij

  de hybridisatie van 4 orbitalen (S,Px,Py en Pz) zullen er dus 4 SP3-orbitalen gevormd

  worden. De S in SP3 zal dus S vanuit de S-orbitaal bevatten (idem voor de Ps).

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  10

  Complexere orbitalen

  Tot nu toe had ik alleen nog maar de SP3-orbitalen besproken. Toch zijn er meer

  mogelijkheden, namelijk de SP2 en de SP-orbitalen.

  Wanneer de S-orbitaal mengt met een enkele P-orbitaal, worden 2 SP-orbitalen

  gevormd (n naar links en n naar rechts), en blijven er loodrecht daarop 2 p

  orbitalen over. (1 sigma-binding + 2 pi- bindingen)

  Wanneer de S-orbitaal mengt met twee P-orbitalen, worden 3 SP2 orbitalen gevormd

  (onder 120 in een vlak), en blijft er loodrecht op dat vlak 1 p orbitaal over. (1 sigma-

  binding + 1 pi-binding)

  Wanneer de S-orbitaal mengt met drie P-orbitalen, worden 4 SP3 orbitalen gevormd

  alsof het atoom het midden vormt van een tetrader met de hybride-orbitalen wijzend

  naar de vier punten. (1 sigma-binding enkel)

  Orbitalen en dubbele bindingen

  Twee orbitalen (hybride of atoomorbitalen) met een soortgelijke symmetrie, die in naast

  elkaar liggende atomen liggen, kunnen tot een binding leiden. Er kunnen zelfs meerdere

  paren orbitalen tussen hetzelfde paar atomen worden gevormd, dit is een meervoudige

  binding. De eerste binding tussen twee atomen wordt een -binding genoemd. Een sigma-

  binding wordt gekenmerkt door een overlapzone met de grootste elektronendichtheid

  gesitueerd op de bindingslijn tussen de twee atomen. Dit gebeurt wanneer de orbitalen elk

  naar het andere atoom "wijzen". Er is een rotatiesymmetrie om een -type binding, en de

  overlap tussen de orbitalen blijft bij rotatie bestaan.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  11

  Indien er meer dan n binding is tussen twee atomen (bijvoorbeeld in C2H4 en N2)

  overlappen de orbitalen die daarvoor verantwoordelijk zijn aan twee kanten van de bindings-

  as (boven en onder het vlak, of voor en achter het vlak). Deze bindingen worden -bindingen

  genoemd. Wanneer er een -binding tussen twee atomen zit, heeft die binding geen

  rotatievrijheid meer (draaien om de binding zou de overlap tussen de orbitalen verminderen).

  In de afbeelding onderaan de vorige pagina is te zien hoe er op orbitale wijze een dubbele

  binding tussen de twee C-atomen in etheen ontstaat. Om te checken of je dit snapt, moet je

  even nagaan of je begrijpt waarom het C-atoom in CO2 een SP-orbitaal heeft (i.p.v. een SP2-

  orbitaal).

  Een dubbele binding bestaat altijd uit een -binding en een SP2-binding

  (gewoon aannemen).

  -bindingen worden meestal gevormd door

  ongehybridiseerde p-orbitalen op de twee

  atomen. Als 2 atomen dus n dubbele binding

  vormen, zullen de rest van de orbitalen (1 s en

  2 p orbitalen) tot sp2 hybridiseren.

  Een driedubbele binding bestaat altijd uit twee -bindingen en een SP-binding

  (gewoon aannemen).

  Ongebonden elektronenparen

  Water dankt zijn ruimtelijke structuur aan

  de twee ongebonden elektronenparen van

  het zuurstofatoom. Dit komt omdat beide

  ongebonden elektronenparen een SP3-

  orbitaal met het zuurstofatoom vormen.

  Dit geldt ook voor NH3 en NH4+.

  Orbitaal Hoek (graden)

  SP 180

  SP2 120

  SP3 109.5

  Niet gehybridiseerd 90

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  12

  Zuur

  Een zuur is in de scheikunde een stof die protonen (H+-ionen) af kan staan. Wat er overblijft

  is de negatieve zuurrest. Zuren zijn de tegenhangers van de basen. Een waterige oplossing

  wordt zuur genoemd wanneer de pH lager is dan 7.

  Men ontdekte daarbij dat het feit dat azijnzuur een zwakker zuur is dan zwavelzuur zich

  manifesteerde in het feit dat azijnzuur zich in water maar ten dele splitste in CH3COO- en H

  +

  terwijl bij zwavelzuur de splitsingsgraad veel hoger was. Dit maakte het mogelijk de sterkte

  van zuren op een kwantitatieve schaal te brengen door het meten van de evenwichtsconstante

  van het dissociatie-evenwicht. De sterkte van een zuur kan afgelezen worden uit

  getabelleerde waarden van Ka.

  CH3COOH H+ + CH3COO

  -

  Zuurconstante

  De zuurconstante is een kwantitatieve maat voor de sterkte van een

  zuur. Voor een oplossing van een (zwak) zuur, HZ, in water geldt

  de evenwichtsvoorwaarde. Hier geldt: Hoe groter de waarde van

  Ka, des te sterker het zuur (ga dit na). Vaak vindt men ook de pKa- of de pKz-waarde. Dit is,

  analoog aan de pH-waarde, de negatieve logaritme van pKa = log(Ka). Hiervoor geldt hoe

  kleiner pKa, des te sterker het zuur. De pKa waarde geeft bovendien aan bij welke pH juist de

  helft van de zuurmoleculen zijn H+ heeft afgestaan.

  De invloed van substituanten op de zuurgraad

  In de scheikunde is inductieve stabilisatie of het inductieve effect een experimenteel

  vastgesteld effect waarbij ladingen doorgegeven worden door een opeenvolging van atomen

  middels elektrostatische inductie. In de chloorgesubstitueerde ethaanzuren (aantal

  chlooratomen) en propaanzuren (afstand tot de zuurgroep) is het effect te zien van de

  elektronenzuigende werking van chloor op de zuurconstante. Ga ook na dat de kracht van de

  base toeneemt (en dus de kracht van het zuur af), wanneer de substituant verder van de

  carboxylgroep afzit.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  13

  Delokalisatie

  Een gedelokaliseerd elektron is een elektron in een

  molecuul of een vaste stof dat niet bij een specifiek

  atoom of een specifieke covalente binding hoort, maar

  is "uitgesmeerd" over het molecuul. Dit verschijnsel

  noemt men delokalisatie. Ruwweg kunnen de

  elektronen in een molecuul in twee groepen worden

  verdeeld: elektronen die in lagere schillen in de atomen zitten, en sterk aan een atoom

  gebonden zijn, en de elektronen die de covalente bindingen verzorgen. De

  valentiebindingstheorie beschrijft dit in termen van orbitalen: de orbitalen van twee atomen

  overlappen gedeeltelijk, wat energetisch voordelig kan zijn. In dat geval ontstaat er een

  binding tussen de twee atomen. Hierbij treedt bijna altijd hybridisatie op: mengvormen van

  verschillende typen orbitalen geven een grotere overlap, daarmee een lagere energie en een

  stabielere binding. In bepaalde gevallen wordt de overlap zo groot dat deze beschrijving niet

  meer opgaat: in de toestand met de laagste energie (grondtoestand) strekken orbitalen zich

  over meerdere atomen uit. Elektronen in deze orbitalen kunnen eenvoudig van het ene naar

  het andere atoom gaan en zijn dus niet meer "gelokaliseerd".

  Vanderwaalskrachten

  De vanderwaalskrachten zijn zwakke tot zeer zwakke krachten tussen atomen of moleculen,

  genoemd naar de Nederlandse natuurkundige Johannes Diderik van der Waals. De kracht is

  relatief klein; de grootte ervan hangt sterk af van het gemak waarmee de elektronenwolk

  vervormd kan worden (polariseerbaarheid), om zo de tijdelijke dipolen te vormen. Grote

  atomen of moleculen zijn eenvoudig polariseerbaar: ze bezitten veel elektronen, waarvan een

  gedeelte zich ver van de atoomkern bevindt, en dus zijn de vanderwaalskrachten groter (je

  kunt gemakkelijker meer elektronen aan n kant van het molecuul krijgen, waardoor er een

  kort dipoolmoment ontstaat).

  Dipool-dipool interacties

  Voor polaire moleculen is het niet moeilijk de

  aard van hun interactie vast te stellen. De

  positieve kant van het ene molecuul wordt

  aangetrokken door de negatieve kant van het

  andere molecuul en omgekeerd. Dit noemen we

  een dipool-dipool-interactie en die berust op de electrostatische interactie tussen tegengesteld

  geladen delen van de moleculen. Dit is vergelijkbaar met de aantrekking tussen de

  tegengestelde polen twee magneten. Je moet begrijpen dat dipool-dipoolinteracties ontstaan

  naar aanleiding van een verschil in elektronegatieviteit tussen twee atomen binnen een

  molecuul. Je zult misschien denken dat deze kracht groter is (en de stof een hoger kookpunt

  krijgt), wanneer de elektronegativiteit tussen de twee desbetreffende elektronen hoger is. Dit

  is echter niet het geval. Het blijkt dat de stof een hoger kookpunt heeft, wanneer het verschil

  in elektronegativiteit kleiner is. Waarom? Geen idee, gewoon onthouden.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  14

  Waterstofbruggen

  Een waterstofbrug is een intermoleculaire kracht tussen een elektronenpaar op een sterk

  elektronegatief atoom (zuurstof, stikstof of fluor) en een naburig H-atoom gebonden aan een

  ander sterk elektronegatief atoom. Ondanks dat de naam dit doet vermoeden, komen

  waterstofbruggen, ook aangeduid als H-bruggen, dus niet uitsluitend voor tussen

  watermoleculen. In het geval van fluor zijn ze zelfs beduidend sterkerIs een waterstofatoom

  verbonden aan een atoom met een zeer grote elektronegativiteit, zoals F, O of N (zelfs C in

  sommige gevallen) dan wordt de binding sterk polair. De elektronenwolk verschuift dan in de

  richting van F, O of N en dit atoom wordt negatief geladen. Het resultaat is dat het aan F, O,

  of N verbonden waterstofatoom positief wordt geladen. Omdat het waterstofatoom zo klein

  is, is de lading erop sterk geconcentreerd, zodat het met grote kracht een naburig

  dipoolmolecuul (of zelfs een dipool in hetzelfde molecuul) zeer dicht aan kan trekken.

  Begrijp wel dat een H-brug acceptor een ongebonden elektronenpaar moet hebben (SP3).

  Als het goed is moet

  je nu uit kunnen

  leggen waarom een

  primair amine een

  hoger kookpunt heeft

  dan een tertiair

  amine. Dit komt

  omdat een primair amine slechts n methylgroep gebonden heeft. Hierdoor blijven er nog 2

  H-donoren en nog 1 H-receptor over. Aangezien een secondair amine twee methylgroepen

  gebonden heeft, blijft er hier nog maar n H-donor over, waardoor dit molecuul minder H-

  bruggen kan aangaan, wat een lager kookpunt als gevolg heeft (moleculen blijven niet goed

  aan elkaar plakken.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  15

  Stereochemie van alkanen

  In de organische chemie verwijst een geclipseerde conformatie (vaak aangeduid met de

  Engelse term eclipsed) naar een specifieke conformatie, waarbij de substituenten (veelal

  waterstofatomen) van 2 opeenvolgende koolstofatomen in een koolstofketen achter elkaar

  geschikt staan. Dit komt voornamelijk tot uiting bij de constructie van de Newmanprojectie.

  Daarbij is duidelijk te zien dat de substituenten elkaar sterisch hinderen. De

  elektronenwolken komen in elkaars vanderwaalsstraal te zitten, wat een afstoting

  veroorzaakt. Dat zorgt ervoor dat de geclipseerde conformatie een stuk onstabieler is dan de

  staggered conformatie (ongeveer 12,5 kJ/mol). Dergelijke conformaties komen voor bij sp3-

  gehybridiseerde koolstofatomen, omdat er een vrije draaibaarheid ontstaat aan de sigma-

  binding. Bijgevolg kunnen een groot aantal conformaties worden aangenomen, waaronder de

  onstabiele geclipseerde conformatie.

  Hyperconjugatie

  In organic chemistry, hyperconjugation is

  the interaction of the electrons in a sigma

  bond (usually CH or CC) with an

  adjacent empty (or partially filled) non-

  bonding p-orbital or antibonding orbital

  or filled orbital, to give an extended

  molecular orbital that increases the stability

  of the system. Hyperconjugatie zorgt er ook

  voor dat de staggered conformatie een meer stabiele conformatie is dan de eclipsed

  conformatie. Dit komt omdat de SP3 orbital (C-H) een elektroninteractie zal aangaan met de

  antibinding van een SP3 orbital aan het andere C-atoom (zie afbeelding). Blijkbaar heeft elke

  SP3-orbitaal een SP3-antiorbitaal. Per sigmabinding tussen het C-atoom en de bijbehorende

  H-atomen (3 in dit geval dus), zal er dus ook een antibinding zijn (ook 3 dus).

  Gauche interactie

  Een gauche interactie is een interactie waarbij twee moleculen in elkaars vanderwaalsstraal

  komen. Dit is energetisch ongunstig en komt voor bij eclipsed conformaties.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  16

  Conformaties van butaan

  Net zoals bij ethaan, bestaat er bij butaan ook een staggered en een eclpised conformatie. Ook

  deze zijn weer te geven in een Newmanprojectie. Je moet nu begrijpen dat een anti orbitaal

  energetisch gunstig is en vaak een staggered conformatie tot gevolg heeft.

  Cyclohexaan

  Dat cyclohexaan misschien geen vlak molecule zou kunnen zijn is een idee dat al in 1890

  voor het eerst werd verwoord. In dat jaar beschreef een 28-jarige onderzoeksassistent uit

  Berlijn, Hermann Sachse, instructies over het vouwen van een stuk papier om de twee

  vormen van cyclohexaan weer te geven. In zijn bewoordingen ging het over symmetrisch en

  asymmetrisch cyclohexaan (de huidige termen zijn stoel en boot). Uit zijn beschrijving blijkt

  duidelijk dat hij begreep dat er in cyclohexaan twee soorten waterstofatomen zijn, wij zeggen

  nu axiaal en equatoriaal. In de koolstofchemie vormen de sp3-hybridorbitalen de basis voor

  de structuur van verzadigde moleculen. De hoek tussen de orbitalen, en daarmee de

  bindingshoek, op een koolstofatoom gebonden aan vier andere atomen is daarmee vastgelegd

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  17

  op 109,5 o. Dat geldt zowel voor de hoeken tussen de bindingen naar de andere

  koolstofatomen als voor de bindingshoeken naar de waterstofatomen. Een vlakke structuur is

  voor cyclohexaan dan ook niet mogelijk, de hoeken tussen de koolstofatomen zouden dan

  120 moeten zijn. Door deze conformatie aan te nemen is cyclohexaan n van de weinige

  ringvormige verbindingen die geen ringspanning kent. In laagste energietoestand van de

  stoelvorm bevinden 6 van de 12 waterstofatomen zich in een axiale positie (de in figuur 1

  rood gekleurde waterstofatomen) de C-H-bindingen zijn parallel en steken naar onder en

  boven uit de ringstructuur. De andere 6 staan in een equatoriale positie (de blauwe

  waterstofatomen) zij wijzen vanuit de omtrek van de ring naar buiten. Daarnaast geldt dat

  op elk koolstofatoom n waterstofatoom ten opzichte van de ander naar "boven" staat (of in

  ieder geval meer naar boven), en de ander dus naar beneden. Langs de ring gaand is te zien

  dat de naar boven staande axiale positie (H1 in de linker structuur in figuur 2) afgewisseld

  wordt met de enigszins naar boven staande equatoriale positie (H2). Ook is te zien dat de

  axiale posities steeds van kant wisselen van koolstofatoom naar koolstofatoom (H1 axiaal-

  omhoog gevolgd door H4 axiaal-omlaag). De equatoriale posities wisselen op gelijksoortige

  wijze (H2 equatoriaal-omhoog, dan H

  3 equatorial-omlaag). Voor twee substituenten op

  koolstofatomen direct naast elkaar in de ring zal voor een trans-1,2-cyclohexane gelden dat

  beide substituenten axiaal of juist alle twee equatoriaal moeten staan om de trans-relatie (aan

  weerskanten van het vlak van de

  ring) waar te maken. Om dezelfde

  reden zal in een cis-1,2-

  cyclohexaan, de ene substituent

  axiaal moeten staan en de andere

  juist equatoriaal of omgekeerd. Ook

  voor de andere structurele isomeren

  gelden gelijksoortige regels ten aanzien

  van hun relatieve geometrische posities.

  In een proces dat ringinversie genoemd

  wordt, kan de conformatie van de ring

  wijzigen. Het gevolg is dat de axiale

  waterstofatomen equatoriaal komen te

  staan, en andersom. Dit proces wordt

  ook het omklappen genoemd. Hoewel

  axiaal en equatoriaal per

  waterstofatoom wisselen, blijven de naar boven staande waterstofatomen naar boven staan,

  en de naar onder gerichte waterstofatomen naar beneden. De twee stoelconformaties kunnen,

  afhankelijk van de substituenten, verschillen in stabiliteit. Voor de meeste substituenten geldt

  dat ze een stabielere conformatie opleveren als ze in de equatoriale positie voorkomen. Zo

  wordt voorkomen dat er 1,3-diaxiale interacties optreden tussen de axiale substituenten op de

  verschillende koolstofatomen in de ring. Als op koolstofatoom 1 een methylgroep in de axiale

  positie zit (een methylgroep, hoewel niet echt groot, is toch een stuk groter dan een

  waterstofatoom), zal er interactie optreden (hun vanderwaalsstralen overlappen elkaar) tussen

  de methylgroep en de waterstofatomen op koolstof 3 en 5.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  18

  Toelichting figuur

  Naast de stoelconformatiekan cyclohexaan ook voorkomen als halve stoel of gedraaide boot

  Hoewel de bootvorm geen hoekspanning vertoont, is de energie wel hoger dan die van de

  stoelvorm door sterische hindering van de twee axiale waterstofatomen op de koolstofatomen

  1 en 4, soms aangeduid als vlaggenmast-interactie.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  19

  Moleculen & Reactiviteit

  16 februari 2012

  Z en E naamgeving

  In de tegenwoordige scheikundige nomenclatuur wordt echter gebruikgemaakt van de Z/E-

  aanduiding. Hiertoe worden de atoomnummers van de eerstgebonden atomen aan de dubbele

  binding met elkaar vergeleken. Indien de twee atomen met het hoogste atoomnummer aan

  dezelfde zijde van de dubbele binding zitten, wordt gesproken van de Z-configuratie (van het

  Duitse zusammen). In het andere geval is sprake van de E-configuratie (van het Duitse

  entgegen). In ringsystemen wordt enkel gebruikgemaakt van de cis- en transnotatie. De Z/E-

  aanduiding is hier niet mogelijk omdat de atomen links en rechts van de dubbele binding

  dezelfde massa hebben. Meestal kijkt men dan naar het volgende atoom in de reeks.

  Regel 1: Hoe hoger het atoomnummer, hoe hoger

  de prioriteit.

  Regel 2: Als regel n niet voldoet moet je naar

  het volgende atoom kijken

  Regel 3: Dubbele bindingen worden behandeld

  als een extra atoom. Hierbij mag je het atoom

  na de dubbele binding nog een keer extra aan

  het atoom na de dubbele binding denken.

  Regel 4: Als het dan NOG niet lukt, moet je

  kijken naar het massanummer van de

  verschillende atomen (denk deuterium en

  waterstof).

  Nucleofiel

  Een nucleofiel deeltje is een negatief ion of het

  negatieve deel van een dipool-molecuul, met een

  niet-bindend of vrij elektronenpaar dat makkelijk

  kan reageren met een elektrofiel deeltje. Het deeltje

  fungeert meestal als elektronenpaardonor (Lewis-base)

  tov. een elektrofiel deeltje (Lewis-zuur).

  Elektrofiel

  Een elektrofiel deeltje is een positief geladen ion of het

  positieve deel van een molecuul met een dipool. Deze kunnen reageren met een elektronrijk

  centrum (nucleofiel deel) in een ander molecuul. Het elektrofiel deeltje fungeert meestal als

  elektronenpaaracceptor (Lewis-zuur) t.o.v. een nucleofiel deeltje.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  20

  Elektrofiele additie

  Een additiereactie is een

  chemische reactie waarbij uit

  twee moleculen n nieuw

  molecuul wordt gevormd: er

  wordt een -binding vervangen

  door twee -bindingen. Het

  substraat van een additiereactie

  moet een dubbele of een

  drievoudige binding bezitten.

  Een elektrofiele additie is een

  additie waarbij in stap 1 een elektrofiel deeltje H+ een covalente binding vormt met een

  atoom van de elektronenrijke onverzadigde C=C binding: In stap 2 van de elektrofiele additie

  ontstaat een tweede covalente binding tussen het gevormde positief geladen tussenproduct en

  een nucleofiel deeltje Br-. Zoals afgebeeld is het nucleofiele deeltje gewoonlijk een anion; het

  kan echter ook een neutraal molecuul zijn. Bij alle asymmetrische addities is regioselectiviteit

  van belang. Regioselectiviteit wordt vaak bepaald door de Regel van Markovnikov.

  In de additie van een verbinding H-X aan een alkeen zal het waterstofatoom gebonden

  worden aan het koolstofatoom dat al de meeste waterstofatomen heeft, de groep X zal

  gebonden worden aan het koolstofatoom met de minste waterstofatomen.

  Het gebruik van pijlen

  Er zijn regels voor het gebruik van pijlen in de organische chemie. In de DIAs werden 4

  regels genoemd, maar twee waren zo logisch, dat die ik die hierin weglaat.

  Regel 1: Pijlen moeten altijd in de richting van twee elektronen worden getekend

  Regel 2: De pijl moet altijd van een elektronenbron afkomstig zijn.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  21

  Entropie en enthalpie

  Entropie is een belangrijk begrip in de thermodynamica. Het is op het fundamenteelste niveau

  een maat voor de wanorde of de ontaarding in een systeem, of liever de waarschijnlijkheid,

  als het aantal mogelijke moleculaire configuraties van een macroscopische toestand (in

  termen van macroscopische grootheden druk, temperatuur, etc.) gedeeld door het totale aantal

  mogelijke moleculaire configuraties.

  Wanneer je iets verwarmt, voeg je energie in de vorm van warmte toe, waardoor de

  kinetische energie (thermische energie) van een object toeneemt. Hierdoor zal het object

  sneller gaan bewegen en zal de entropie toenemen.

  Om een proces (bijvoorbeeld een chemische reactie) te laten verlopen, moet de entropie

  toenemen. Voor de totale entropie verandering kunnen we de volgende formule opstellen:

  G = H T S

  Hierin is:

  G de vrije energieverandering (kJ/mol)

  H de verandering in de enthalpie

  T de temperatuur in Kelvin

  S de totale entropie verandering

  Berekenen van G

  Om te kunnen berekenen, maken we gebruik van het feit dat [ ][ ]

  [ ][ ] in evenwicht gelijk

  is aan . Zoals ik hierboven al beschreven heb, is de bij een evenwicht gelijk aan 0.

  Hieruit kan je volgende formule afleiden:

  Met deze formule kun je de van een reactie uitrekenen. Begrijp ook dat wanneer de Keq

  verandert, de waarde van ook verandert. Wanneer reactant B reageert tot product C, kun

  je aan de hand van de bepalen of er meer van reactant B of product C in de oplossing zit.

  Wanneer er veel product ontstaat, zal de teller groter zijn, waardoor de Keq een grotere

  waarde krijgt en de kleiner wordt.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  22

  Exergonische en endergonische reacties An exergonic reaction is a chemical reaction where the change in the Gibbs free energy is

  negative,indicating a spontaneous reaction. Endergonic reactions are not spontaneous. By

  thermodynamic standards, positive work, a form of energy, is defined as moving from the

  surroundings (the external region) to the system (the internal region). Thus, an endergonic

  process, as contrasted with an exergonic process, is one wherein the system absorbs energy

  from the surroundings. As a result, during an endergonic process, energy is put into the

  system. An endergonic reaction is a chemical reaction that absorbs energy in the form of

  work.

  Transition state The transition state of a chemical reaction is a particular configuration along the reaction

  coordinate. It is defined as the state corresponding to the highest energy along this reaction

  coordinate. At this point, assuming a perfectly irreversible reaction, colliding reactant

  molecules will always go on to form products. It is often marked with the double dagger

  symbol. De is dus de hoeveelheid energie die het molecuul nodig heeft om in een transitietoestand te komen (zie afbeelding hieronder).

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  23

  Reactie intermediaren A reaction intermediate or an intermediate is a molecular entity that is formed from the

  reactants (or preceding intermediates) and reacts further to give the directly observed

  products of a chemical reaction. Most chemical reactions are stepwise, that is they take more

  than one elementary step to complete. An intermediate is the reaction product of each of these

  steps, except for the last one, which forms the final product. Reactive intermediates are

  usually short lived and are very seldom isolated. Also, owing to the short lifetime, they do not

  remain in the product mixture.

  For example, consider this hypothetical stepwise reaction:

  A + B C + D

  The reaction includes these elementary steps:

  A + B X*

  X* C + D

  The chemical species X* is an intermediate. Hetzelfde geldt wanneer er HBr aan een 2 buteen

  oplossing word toegevoegd. Eerst zal het waterstofatoom hechten, zodat er op het andere

  koolstofatoom een positieve lading ontstaat (er wordt een elektron van de dubbele binding

  gestolen, zodat n koolstofatoom positief geladen wordt). Pas daarna zal de bromide

  kunnen hechten (tweede transition state).Ga ook na dat de alleen invloed heeft op de eerste transitietoestand en niet op de tweede!

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  24

  Verdieping Markovnikov

  Zoals ik al eerder had genoemd zal het H-atoom aan het koolstofatoom met de meeste

  waterstofatomen hechten (regel van Markovnikov). Dit komt omdat een koolstofatoom met

  gebonden waterstofatomen een minder goed carbocation is dan een koolstofatoom met

  restgroepen (bijvoorbeeld methylgroepen). Je kunt zeggen dat een tertiair carbocation (3

  gebonden restgroepen) een stabieler carbocation is dan een primair carbocation (n

  restgroep).

  Additie van water aan een alkeen

  The addition of water to an alkene in the presence of a catalytic amount of strong acid leads

  to the formation of alcohols (hydroxy-alkanes). This reaction proceeds via a standard

  carbocation mechanism and follows the Markovnikov rule. The mechanism for the addition

  of water to ethene follows. The hydrogen ion is attracted to the bond, which breaks to form

  a bond with one of the double-bonded carbons. The second carbon of the original double-

  bonded carbons becomes a carbocation. An acid-base reaction occurs between the water

  molecule and the carbocation, forming an oxonium ion. The oxonium ion stabilizes by losing

  a hydrogen ion, with the resulting formation of an alcohol.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  25

  1,2-hydride shift

  A 1,2-rearrangement or 1,2-migration is an organic reaction where a substituent moves from

  one atom to another atom in a chemical compound. In a 1,2 shift the movement involves two

  adjacent atoms but moves over larger distances are possible.

  Ditzelfde geintje kun je uithalen met een methylgroep i.p.v. een waterstofatoom. Wanneer dit

  gebeurt noemen we dat een 1,2-methyl shift. Je moet wel even onthouden dat de 1 en de 2 in

  de naam 1,2-hydride/methyl shift niks te maken heeft met de naamgeving van het molecuul.

  De 1 en de 2 geven alleen aan hoever een bepaalde groep shift. Wanneer deze shift niet

  plaatsvindt, komt dat simpelweg omdat het carbocation niet stabiel genoeg is.

  Note to self: vraag in het vragenuurtje of je dit een anti-markovnikovreactie kunt noemen.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  26

  Halogeen alkeen additie

  The reaction mechanism for an alkene bromination can be described as follows. In the first

  step of the reaction, a bromine molecule approaches the electron-rich alkene carboncarbon

  double bond. The bromine atom closer to the bond takes on a partial positive charge as its

  electrons are repelled by the electrons of the double bond. The atom is electrophilic at this

  time and is attacked by the pi electrons of the alkene [carboncarbon double bond]. It forms

  for an instant a single sigma bond to both of the carbon atoms involved. The bonding of

  bromine is special in this intermediate, due to its relatively large size compared to carbon, the

  bromide ion is capable to interacting with both carbons which once shared the -bond,

  making a three-membered ring. The bromide ion acquires a positive formal charge. At this

  moment the halogen ion is called a "bromonium ion" or "chloronium ion", respectively.

  When the first bromine atom attacks the carboncarbon pi-bond, it leaves behind one of its

  electrons with the other bromine that it was bonded to in Br2. That other atom is now a

  negative bromide anion and is attracted to the slight positive charge on the carbon atoms. It is

  blocked from nucleophilic attack on one side of the carbon chain by the first bromine atom

  and can only attack on the other side. As it attacks and forms a bond with one of the carbons,

  the bond between the first bromine atom and the other carbon atoms breaks, leaving each

  carbon atom with a halogen substituent.

  Hydroboreringreactie

  De hydroborering-oxidatiereactie, ook wel oxidatieve hydroborering genoemd, is een

  tweestaps organische reactie die een alkeen omzet in een alcohol door de additie van water

  over de dubbele binding, met boraan als elektrofiel. De hydroborering-oxidatiereactie is een

  anti-Markovnikov-reactie, waarbij de hydroxylgroep op het minst gesubstitueerde

  koolstofatoom van de dubbele binding wordt geplaatst. Hierin staat THF voor

  tetrahydrofuraan, het oplosmiddel waarop boraan stabiel bewaard kan worden. Belangrijk in

  de reactie is het gebruik van boraan, dat fungeert als elektrofiel in de reactie. De reden

  hiervoor is dat het booratoom in de molecule slechts zes elektronen in zijn buitenste schil

  heeft, terwijl acht het meest stabiel is (octetregel). Dit tekort maakt boraan een reactieve,

  instabiele molecule.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  27

  Werking van de hydroboreringreactie

  Hydroborering is een proces van twee stappen,

  namelijk de trialkylboraan formatie en de

  waterstofperoxide en basebehandeling.

  In the first step, borane (BH3) adds to the

  double bond, transferring one hydrogen from

  itself to the adjacent carbon. This reaction,

  hydroboration is repeated two additional times

  so that three alkenes add to each BH3. The resulting trialkylborane is treated with hydrogen

  peroxide in the second step. This process replaces the B-C bonds with HO-C bonds. In the

  second hydroborationoxidation step, the nucleophilic hydroperoxide anion attacks the boron

  atom.

  Voorbeelden (LET OP DE PLEK VAN DE OH-GROEP!):

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  28

  Moleculen & Reactiviteit

  20 februari 2012

  Asymmetrisch koolstofatoom Een asymmetrisch koolstofatoom is in de

  organische chemie een koolstofatoom in een

  organische verbinding die vier verschillende

  groepen draagt. De vier groepen kunnen in

  twee configuraties rond het koolstofatoom

  worden aangebracht die elkaars spiegelbeeld

  zijn. De twee mogelijke moleculen die zo

  worden gemaakt zijn stereo-isomeren. Een

  asymmetrisch koolstofatoom is een vorm

  van chiraal centrum.

  Veel verbindingen met asymmetrische koolstofatomen zijn optisch actief, dat wil zeggen dat

  ze in oplossing een draaiing van gepolariseerd licht veroorzaken. Twee spiegelbeeldige

  stereo-isomeren hebben de tegengestelde optische activiteit.

  Per asymmetrisch koolstofatoom wordt het aantal stereo-isomeren van een verbinding

  gewoonlijk verdubbeld. Twee aan twee zijn deze verbindingen elkaars spiegelbeeld; deze

  paren noemt men enantiomeren.Een mengsel van gelijke hoeveelheden van twee

  verbindingen die elkaars spiegelbeeld zijn (enantiomeren), wordt een racemisch mengsel of

  racemaat genoemd. Stereo-isomeren van sommige verbindingen kunnen ook bij

  kamertemperatuur vanzelf in elkaar overgaan. Dit wordt racemiseren genoemd.Een stof met

  meerdere asymmetrische koolstofatomen, kan een stereo-isomeer hebben, dat gelijk is aan

  zijn spiegelbeeld. Dat heet een mesovorm, een verbinding die gelijk is aan zijn eigen

  spiegelbeeld en waarbij twee asymmetrische koolstofatomen chemisch identiek zijn

  geworden.

  R en S aanduiding

  De letters zijn afkortingen van de

  Latijnse woorden Rectus (rechts) en

  Sinister (links). Om vast te stellen of

  een enantiomeer R- of S- is, wordt aan

  elke groep die aan het asymmetrisch

  atoom verbonden is een prioriteit

  toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd

  op het atoomnummer. Als er meerdere gelijke atomen zijn, worden de atomen verderop in de

  functionele groep bepalend. Vervolgens wordt in gedachten de groep met de laagste prioriteit

  naar achteren gedraaid, en een rondje gemaakt langs de overige groepen van lage naar hoge

  prioriteit (je mag nummer 3 nooit overslaan!). Als dit rondje rechtsom gaat, is de stof R,

  anders is de stof S. Om dit makkelijker te maken legde de docent het volgende trucje uit: Je

  kan denkbeeldig twee atomen omdraaien om zo het atoom met de laagste prioriteit achter te

  krijgen. Vervolgens ga je elke prioriteit langs (1 t.m.t. 4), om na te gaan of het molecuul R of

  S is. Is het S, dan zal het atoom (voor het verwisselen) R zijn geweest en vice versa.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  29

  Specifieke rotatie

  De specifieke rotatie is een stofeigenschap van een chemische verbinding die een

  asymmetrisch koolstofatoom bezit. Omdat de specifieke rotatie ook afhankelijk is van de

  temperatuur, moet aangegeven worden bij welke temperatuur de specifieke rotatie is bepaald,

  normaal is dat 25C. De eenheid van de specifieke rotatie []D is .cm2 / g, maar meestal

  wordt alleen de graad geschreven. Een negatieve waarde van []D betekent een

  linksdraaiende rotatie en een positieve waarde rechtsdraaiende rotatie. De formule luidt als

  volgt:

  waarbij l de afstand is die het licht door de oplossing aflegt (in dm), c de concentratie (gram

  per milliliter), dit alles bij de geven temperauur T en de golflengte . Indien gemeten wordt

  aan een zuivere vloeistof, dan wordt de dichtheid van de vloeistof gebruikt in plaats van de

  concentratie. Indien de stof een zeer grote specifieke rotatie heeft, of als de oplossing erg

  geconcentreerd is, dan kan de werkelijke rotatie groter zijn dan 180. Dit betekent dat, in

  geval van n enkele meting met de polarimeter, deze draaiing niet wordt waargenomen,

  eveneens draaiingen van 270, 90, 360, 361 en 1. In deze gevallen zal men de draaiing

  bij verschillende concentraties moeten meten, om de specifieke rotatie te kunnen vaststellen.

  Enantiomere overmaat

  In de organische synthese is het bij het maken van grotere moleculen eerder regel dan

  uitzondering dat er minstens n, maar vaak meer, koolstofatomen chiraal zijn: er bestaan

  verschillende asymmetrische of chirale vormen van hetzelfde molecuul, zogenaamde

  'enantiomeren'. Als een specifieke enantiomeer vereist is, kan soms door de keuze van de

  juiste reagentia of condities de juiste configuratie rond zo'n koolstofatoom worden

  vastgelegd. In het uiteindelijke product mag in veel gevallen slechts een van de twee

  mogelijke vormen optreden. Om de mate van zuiverheid rond deze koolstofatomen te

  beschrijven wordt de term enantiomere overmaat gebruikt. Er geldt de volgende formule:

  Diastereomeer

  Diastereomeren zijn stereo-isomeren die geen enantiomeer (spiegelbeelden) van elkaar zijn.

  Twee stereo-isomeren zijn diastereomeren van elkaar als er n of meer chirale centra

  verschillend zijn en ten minste n of meer andere chirale centra gelijk.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  30

  Mesovormen

  Een mesovorm of meso-isomeer is een

  stereo-isomeer van een chemische stof

  die niet optisch actief of chiraal is

  hoewel deze wel over chirale centra

  beschikt. Een mesovorm is

  superponeerbaar (gelijk aan) met zijn

  spiegelbeeld en bezit een symmetrievlak.

  Een klassiek voorbeeld is wijnsteenzuur,

  dit heeft twee asymmetrische

  koolstofatomen en heeft dus maximaal

  vier verschillende stereo-isomeren. Het

  blijkt echter dat er in werkelijkheid maar

  drie zijn: linksdraaiend (S,S)-()-

  wijnsteenzuur, rechtsdraaiend (R,R)-(+)-

  wijnsteenzuur en de niet-actieve

  mesovorm die de (R,S)- of (S,R)-

  configuratie heeft.

  (R,S)- of (S,R)-wijnsteenzuur zijn equivalent omdat de twee asymmetrische centra en

  dezelfde groepen gebonden zijn, wat maakt dat deze vorm gelijk is aan zijn spiegelbeeld en

  een intern symmetrievlak bezit. De (R,R)- en (S,S)-varianten zijn wel spiegelbeelden

  (enantiomeren) van elkaar, en zijn beiden diastereomeren van de mesovorm. Volgende figuur

  toont de drie isomeren, en toont het spiegelvlak binnen meso-wijnsteenzuur.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  31

  Moleculen & Reactiviteit

  21 februari 2012

  Reacties van chirale moleculen

  No reaction at the asymmetric

  center; both the reagent and the

  product have the same relative

  configuration:

  If a reaction breaks a bond at the

  asymmetric center, you need to

  know the reaction mechanism in

  order to predict the configuration

  of the product:

  Regioselectiviteit

  In de organische chemie duidt regioselectiviteit op de voorkeur om te reageren op een

  bepaalde plaats in een molecule.Het begrip is van toepassing bij tal van reacties, bijvoorbeeld

  welk waterstofatoom door een sterke base kan worden geabstraheerd, of waar in de

  benzeenring meerdere substituenten ten opzichte van elkaar geplaatst kunnen worden middels

  een elektrofiele aromatische substitutie. Ook in reacties waarbij dubbele bindingen betrokken

  zijn is vaak sprake van regioselectiviteit (regel van Markovnikov).

  Stereospecifiteit

  In de chemie duidt stereospecificiteit een stereochemische eigenschap van een

  reactiemechanisme aan, waarbij verschillende stereoisomere producten gevormd worden

  uitgaande van verschillende stereoisomere uitgangsstoffen of waarbij slechts n (of een

  beperkt aantal) van de stereoisomeren reageert. Het verwante begrip, stereoselectiviteit,

  beschrijft de eigenschap van een (mengsel van) reactanten om via een in principe niet-

  stereospecifiek reactiemechanisme, maar onder invloed van andere factoren (bijvoorbeeld

  sterische hindering) aanleiding geeft tot een bepaald sterische voorkeur in het gevormde

  product. Het leidt dus niet - in tegenstelling tot stereospecificiteit - tot n welbepaald

  isomeer product, maar tot een mengsel van enantiomeren, waarvan de voordeligste geometrie

  het meest gevormd wordt.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  32

  Syn en Anti nomenclature

  Syn addition is the addition of two substituents to

  the same side (or face) of a double bond or triple

  bond, resulting in a decrease in bond order but an

  increase in number of substituents. Generally the

  substrate will be an alkene or alkyne. Anti addition

  is in direct contrast to syn addition. In anti addition,

  two substituents are added to opposite sides (or faces) of a double bond or triple bond, once

  again resulting in a decrease in bond order but an increase in number of substituents. The

  classical example of this is bromination (any halogenation) of alkenes. In de afbeelding

  hieronder kun je zien dat een hydroboratie-oxidatiereactie altijd volgens een syn-additie

  reageert. Je kunt hier dus van een stereoselectieve reactie spreken.

  In tegenstelling tot een hydroborering-oxidatiereactie is een Br2 additiereactie een anti-additie

  i.p.v. een syn-additie.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  33

  Type reactie Syn/anti

  Br2 met CH2Cl2 als oplosmiddel Anti

  Br2 met H2O (hydrolysering) Anti

  Hydroboratie-oxidatiereactie (met OH-, H2O2

  en H2O)

  Syn

  Gelokaliseerde elektronen

  Een gedelokaliseerd elektron is een

  elektron in een molecuul of een vaste

  stof dat niet bij een specifiek atoom of

  een specifieke covalente binding hoort,

  maar is "uitgesmeerd" over het molecuul.

  Dit verschijnsel noemt men delokalisatie.

  Het bekendste voorbeeld van

  delokalisatie is het benzeenmolecuul: de

  zes elektronen die de bindingen tussen de C-atomen verzorgen, zijn gedelokaliseerd over de

  gehele ring. Men geeft dit vaak grafisch weer door een cirkel in het midden van de zeshoek.

  Has six identical carboncarbon bonds

  A planar molecule

  Each pi electron is shared by all six carbons

  The pi electrons are delocalized

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  34

  Resonance contributors

  In chemistry, resonance is a way of describing delocalized electrons within certain molecules

  or polyatomic ions where the bonding cannot be expressed by one single Lewis formula. A

  molecule or ion with such delocalized electrons is represented by several contributing

  structures. Each contributing structure can be represented by a Lewis structure, with only an

  integer number of covalent bonds between each pair of atoms within the structure. Several

  Lewis structures are used collectively to describe the actual molecular structure. However

  these individual contributors cannot be observed in the actual resonance-stabilized molecule;

  the molecule does not oscillate back and forth between the contributing structures, as might

  be assumed from the word "resonance". The actual structure is an approximate intermediate

  between the canonical forms, but its overall energy is lower than each of the contributors.

  This intermediate form between different contributing structures is called a resonance hybrid.

  Regels

  1. Only electrons move (KUNNEN NIET LANGS SP3!)

  2. Only p electrons and lone-pair electrons move

  3. The total number of electrons in the molecule does not change

  4. Charge of molecule remains the same

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  35

  Geconjugeerde dienen

  Dienes have two or more carbon-carbon double bonds which may be either isolated (R'-C=C-

  CH2-C=C-R') or conjugated (R-C=C-C=C-R). Each state represents a different stability due

  to electron delocalization, and the conjugated form is generally favored in organic molecules.

  Isolated dienes

  Isolated dienes typically show no "special" stability. Their two -bonds interact independent

  of one another and they compete as intermolecular reaction sites depending on steric, kinetic,

  and thermodynamic factors. Often, these types of dienes can be treated merely as larger, more

  complex alkenes, because the two bonds cannot be said to have "communication" (proximal

  electron delocalization due to location).

  Conjugated dienes

  Conjugated dienes are dienes which have at least two double bonds separated by a single

  carbon-carbon bond, and for this reason conjugated dienes are observed to have a special

  stability due to the overlap of electron orbitals. The areas of concentration of negative charge

  (electron density) overlap across the three bonds (two double bonds and one single bond)

  forming what behaves essentially as a single, continuous -bond across three carbon atoms.

  This delocalization of electron density stabilizes the molecule, resulting in the arrangement of

  lowest energy (zie afbeelding hieronder).

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  36

  Bindingslengte

  Als we kijken naar de reeks C-C, C=C en CC, dan is merkbaar dat de bindingslengte

  afneemt met stijgend aantal bindingen tussen de koolstofatomen.

  Resonantie-gestabiliseerde kationen

  In het college werd verteld dat sommige kationen stabieler kunnen zijn dan een secundair of

  tertiair carbokation. Voorbeelden hiervan zijn het allyl kation en het benzyl kation. Wanneer

  er niet genoeg elektrofiele reagens is, zal alleen de meest reactieve dubbele binding reageren.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  37

  1,2 en 1,4-additiereacties

  Both isolated and conjugated dienes undergo electrophilic addition reactions. In the case of

  isolated dienes, the reaction proceeds in a manner identical to alkene electrophilic addition.

  The addition of hydrogen bromide to 1,4-pentadiene leads to two products. This reaction

  follows the standard carbocation mechanism for addition across a double bond. The addition

  of more hydrogen bromide results in addition across the second double bond in the molecule.

  In the case of conjugated dienes, a 1,4-addition product forms in addition to the Markovnikov

  and anti-Markovnikov products. Thus, in the addition of hydrogen bromide to 1,3-butadiene,

  the following occurs. The 1,4-addition product is the result of the formation of a stable allylic

  carbocation. When other electrophiles are added to conjugated dienes, 1,4 addition also

  occurs. Many reactants, such as halogens, halogen acids, and water, can form 1,4-addition

  products with conjugated dienes. Whether more 1,2 addition or 1,4 addition product is

  created depends largely on the temperature at which the reaction is run. For example, the

  addition of hydrogen bromide to 1,3-butadiene at temperatures below zero leads mainly to the

  1,2-addition product, while addition reactions run at temperatures above 50C with these

  chemicals produces mainly the 1,4-addition product. If the reaction is initially run at 0C and

  then warmed to 50C or higher and held there for a period of time, the major product will be

  a 1,4 addition. These results indicate that the reaction proceeds along two distinct pathways.

  At high temperatures, the reaction is thermodynamically controlled, while at low

  temperatures, the reaction is kinetically controlled.

  Gesoleerde dienen zullen alleen 1,2-addities ondergaan

  Geconjugeerde dienen zullen zowel 1,2-addities als 1,4-addities ondergaan (let wel op

  dat de dubbele binding bij een 1,4 additie naar het midden verschuift!)

  *NOTE TO SELF: Vragen om extra uitleg 1,4-addities en 1,2-addities.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  38

  Waarom 1,4-addities stabieler zijn dan 1,2-addities

  The 1,4-addition product is the result of the formation of a stable allylic carbocation.It is very

  stable because the charge on the primary carbon is delocalized along the carbon chain by

  movement of the electrons in the bond (allylic cation). This delocalization of charge by

  electron movement is called resonance, and the various intermediate structures are called

  resonance structures. However, according to resonance theory, none of the intermediate

  resonance structures are correct. The true structure is a hybrid of all the structures that can be

  drawn. The hybrid structure contains less energy and is thus more stable than any of the

  resonance structures. The more resonance structures that can be drawn for a given molecule,

  the more stable it is. The difference in energy between the calculated energy content of a

  resonance structure and the actual energy content of the hybrid structure is called the

  resonance energy, conjugation energy, or delocalization energy of the molecule. The allylic

  carbocation exists as a hybrid of two resonance structures. Because it is resonance stabilized,

  the allylic carbocation is much more stable than an ordinary primary carbocation. Resonance

  stability always leads to a more stable state than inductive stability.

  Substitutiereacties

  Een substitutiereactie is een chemische reactie waarin een atoom wordt vervangen door een

  ander atoom(groep) Hierbij wordt een -binding doorbroken, en vervangen door een nieuwe

  binding.

  Nucleofiele substitutiereacties

  Een nucleofiele substitutie is een type

  substitutiereactie, waarbij een nucleofiel

  deeltje aanvalt op een ander (elektronarm)

  deeltje. Hierbij wordt een functionele groep

  op een molecuul vervangen (vertrekkende

  groep) door het nucleofiel. Een nucleofiel

  deeltje moet altijd een sterkere base zijn als zijn de gelimineerde groep, dit omdat bij een

  afnemende base-sterkte ook de bindingssterkte afneemt. Over het algemeen kan gesteld

  worden dat alle negatief geladen deeltjes, of groepen met een formeel of informeel negatief

  geladen site, zich kunnen gedragen als nucleofiel.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  39

  Sn2-reactie

  Bij de SN2-reactie wordt de verbinding met de leaving group verbroken terwijl de binding

  met de nucleofiel zich al aan het vormen is. De nucleofiel valt dan van achteren aan, omdat

  daar nog een leeg orbitaal zit. Als de leaving group eenmaal weg is, treedt inversie van de

  geometrie op. Doordat de nucleofiel van achteren aanvalt zitten de andere bindingen in het

  begin erg dicht bij het nucleofiel, wat tot sterische hindering leidt. Daardoor klapt de

  molecule als het ware om.

  Een SN2-reactie komt vooral voor bij primaire substraten. Wanneer er meerdere R-groepen

  aanwezig zijn hinderen zij de aanval van het nucleofiel. Er is dan sprake sterische hindering

  (zie afbeelding hieronder)

  Substraat

  Like the substrate, steric hindrance affects the nucleophile's strength. The methoxide anion,

  for example, is both a strong base and nucleophile because it is a methyl nucleophile, and is

  thus very much unhindered. tert-Butoxide, on the other hand, is a strong base, but a poor

  nucleophile, because of its three methyl groups hindering its approach to the carbon.

  Nucleophile strength is also affected by charge and electronegativity: nucleophilicity

  increases with increasing negative charge and decreasing electronegativity.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  40

  For example, OH- is a better nucleophile

  than water, and I- is a better nucleophile

  than Br- (in polar protic solvents). In a polar

  aprotic solvent, nucleophilicity increases up

  a column of the periodic table as there is no

  hydrogen bonding between the solvent and

  nucleophile; in this case nucleophilicity

  mirrors basicity. I- would therefore be a

  weaker nucleophile than Br- because it is a

  weaker base. Het komt er dus op neer dat

  een zwakke base een goede leaving group

  is. I.t.t. zwakke basen zijn sterke basen juist

  goede nucleofielen (aanvallers).

  Sn1 reactie

  De SN1-reactie is een reactiemechanisme in de scheikunde. Hierbij wordt de leaving group,

  een deel van een substraatmolecuul, vervangen door een nucleofiel deeltje. De naam SN1

  staat voor een substitutie door een nucleofiel deeltje in een monomoleculaire

  snelheidsbepalende stap. Dit houdt in dat bij de snelheidsbepalende (langzaamste) stap in het

  mechanisme n deeltje betrokken is. Dat ene deeltje is bij SN1 het substraatmolecuul; de

  snelheid van de reactie wordt bepaald door de snelheid van de afsplitsing van de leaving

  group. In de eerste stap wordt het substraat gesplitst in een carbokation en de leaving group,

  bromide in dit voorbeeld. Vervolgens reageert het carbokation met een nucleofiel deeltje, in

  dit voorbeeld jodide. Het mechanisme van de reactie werd ontrafeld met behulp van metingen

  van reactiesnelheden (de reactiekinetiek) en de stereochemie. In het algemeen zijn

  carbokationen zo instabiel dat ze zeer snel met een nucleofiel deeltje zullen reageren..

  Daardoor is de eerste stap, de splitsing van het substraat in carbokation en leaving group, in

  de regel snelheidsbepalend. Een ander reactiemechanisme dat qua naamgeving lijkt op het

  hierboven beschreven mechanisme, is de SN2-reactie. Dit is een nucleofiele substitutie

  waarbij de snelheidsbepalende stap bimoleculair is (in de transition state).

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  41

  Belangrijke punten

  Het is belangrijk om te onthouden dat er bij een SN2 reactie, altijd n product ontstaat die de

  tegenovergestelde structuur van het oorspronkelijke alkylhalide heeft (dus R i.p.v. S of vice

  versa). Om dit even goed te begrijpen moet je even opgaven 22 en 25 van blz. 346 en 358 van

  het boek maken. Bij een SN1 reactie, ontstaan er altijd twee enantiomeren, namelijk de R en

  de S configuratie. Let hierbij ook even op de orintatie van de zijgroepen (vraag 25c). Als je

  je afvraagt of je nou met een SN1 of een SN2 reactie te maken hebt moet je deze vuistregel

  aanhouden:

  Een SN2 reactie treedt op bij een hoge concentratie van een goede nucleofiel (sterke

  base NH3 of CH3O-)

  Een SN1 reactie treedt op bij de aanwezigheid van een slechte nucleofiel (zuur of

  zwakke base CH3OH).

  Soort oplosmiddel

  Wanneer je een reactie hebt tussen een reagens en een geladen nucleofiel, zal de

  aanwezigheid van een polair oplosmiddel er voor zorgen dat de reactie langzamer zal

  verlopen. The solvent affects the rate of reaction because solvents may or may not surround a

  nucleophile, thus hindering or not hindering its approach to the carbon atom (maak vraag 45

  blz 372). Increasing the polartity of the solvent will decrease the rate of the reaction if one or

  more reactants in the rate-determining step are charged and will increase the rate of the

  reaction if none of the reactants in the rate-determining step is charged. The greater or more

  concentrated the charge on a molecule, the stronger will be its interactions with a polar

  solvent and the more the charge will be stabilized (blz 363 boek).

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  42

  Moleculen & Reactiviteit

  24 februari 2012

  Nucleofiele acylsubstitutie

  De reactie van een nucleofiel met de polaire carbonylgroep van bijvoorbeeld een aldehyde of

  keton resulteert in een nucleofiele additie met een tetradrisch alkoxide als primair

  reactieproduct. Bij acylverbindingen echter is het carbonyl-koolstofatoom gebonden aan een

  substituent dat kan fungeren als leaving group. Door de nucleofiele aanval op de

  carbonylgroep ontstaat een tijdelijk tetradrisch intermediair, waarbij zuurstof een negatieve

  lading verkrijgt (een zogenaamd alkoxide). De carbonylgroep, die een thermodynamisch en

  elektronisch gunstig functionele groep is, zal zich hervormen. Hierbij kunnen twee dingen

  plaatsgrijpen: het nucleofiel wordt weer afgesplitst of de leaving group wordt afgesplitst. In

  het geval van koolstofnucleofielen (carbanionen), zal steeds de leaving group afgesplitst

  worden, omdat een koolstof-koolstofbinding zeer sterk is. In het geval van zuurstof- of

  stikstofnucleofielen treedt er doorgaans een evenwicht op tussen het oorspronkelijke en het

  substitutieproduct, en kan het evenwicht naar het eindproduct worden verlegd door

  bijvoorbeeld een overmaat van het nucleofiel te gebruiken.

  Wanneer verloopt deze reactie

  Z- zal worden verdrongen wanneer deze een (veel) zwakkere base is dan Y-. Het omgekeerde

  geldt ook: Y-zal worden verdrongen wanneer deze een zwakkere base is dan Z-. Wanneer

  men een sterk basische nucleofiel toevoegt aan een carbonyl compoud met een zwak basische

  Y groep, zal de Y worden vervangen door de sterke base. Vaak worden acylchloride en

  acylbromide gebruikt voor dit soort reacties. Als het goed is kan je nu beredeneren waarom.

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  43

  Een sterke base vindt het niet erg om alleen in een oplossing te zitten, omdat hij snel

  geprotoneerd zal worden. Omdat het centrale koolstofatoom positief geladen wordt (delta

  plus), zal deze meer elektrofiel worden dan voorheen. Je kunt je dus voorstellen dat het

  protoneren van het carbonylmolecuul de afsplitsing en dus het vertrek van de leaving group

  stimuleert (toevoegen H+ aan oplossing, bijvoorbeeld NH2 in NH3).

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  44

  Reacties

 • Samenvatting Moleculen en Reactiviteit

  Niek Groot

  45

  Vorming van een carbonzuur en een ester uit een zure anhydride