Presentatie elo huisartsen

of 9 /9
geen blauwdruk maar een kleurplaat Decentralisatie jeugdzorg geen blauwdruk maar een kleurplaat

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie elo huisartsen

  1. 1. Decentralisatie jeugdzorggeen blauwdruk maar een kleurplaatgeen blauwdruk maar een kleurplaat
  2. 2. landelijk vs regionaalVeel landelijke afspraken hebben regionaleuitwerking:- 42 jeugdregios (samenwerkingsverbandenvan gemeenten)- Iedere jeugdregio heeft een RegionaalTransitie Arrangement afgesloten metjeugdhulpaanbieders- Woonplaatsbeginsel!!!
  3. 3. Zorgverzekeraar / zorgkantoor vsgemeenten- Gemeenten zijn gericht op de populatie in hunwijken en gaan sturen op maatschappelijkresultaat op wijkniveau. Voorbeelden:- Jeugdigen en hun ouders gaan naar school ofhebben werk- Jeugdigen zijn niet verslaafd- Jeugdigen plegen geen strafbare feitenZorgverzekeraars / zorgkantoren zijn gericht opindividueel verzekerden.
  4. 4. Regionaal Transitie ArrangementOpdracht en doel: Garanderen continuteit van de zorg Zorgdragen infrastructuur zorg per 2015 Beperken FrictiekostenIn afstemming met huidige financiers enzorginstellingen.
  5. 5. Lokale structurenIedere gemeente kiest een eigen manier om delokale structuur met eigen benamingen vorm tegeven. Er zijn:- JOTs- Wijkteams Jeugd (0-18) of zelfs (-9 18)- Sociale wijkteams (0-100)- Wijknetwerk- Ouder- en kindteam
  6. 6. Aansturing lokale structuren De aansturing van de lokale structuren wordtop verschillende manieren georganiseerd,afhankelijk van de sturingsvisie van degemeente. Dit is ook afhankelijk hoegemeenten hun risicos willen beheersen
  7. 7. Wie zitten er in het wijkteam?- Jeugd en opvoedhulp- j-GGZ- Begeleiders jeugd met een beperking- MEE- Jeugdarts- (jeugdverpleegkundige)- Voormalig medewerkers toegang BJZ: maatschappelijkwerkers, teamleidersSoms worden gedragswetenschappers enhoofdbehandelaars toegevoegd aan teams. Soms wordendeze ondergebracht in CDT (consultatie-diagnose-teams)
  8. 8. Advies: maak praktische afspraken- Maak afspraken met elkaar over invulling rol van dehuisarts m.b.t. doorverwijzen (huisartsen hebbenexpliciet doorverwijsmogelijkheid!)- Verwachtingenmanagement!- Vraag naar een sociale kaart/gecontracteerde partijen- Organiseer terugkoppeling vanuit wijkteam en vice versa- Wat kan het wijkteam betekenen voor de huisarts? Enook: wat kan de huisarts betekenen voor het wijkteam?
  9. 9. Aandachtspunten- Privacy: bij uitwisseling van gegevens is deKNMG-richtlijn leidend.- Verwijzingen door de huisarts: uitgangspunt isde professionele standaard.