Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

of 15 /15
Universiteit Utrecht Van ELOs naar ELO Het keuzeproces van de UU op weg naar één ELO IVLOS - Expertisecentrum ICT in het onderwijs Ineke Lam & Magda Ritzen

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

 • 1. Van ELOs naar ELO Hetkeuzeprocesvan de UU opweg naar nELO IVLOS - Expertisecentrum ICT in het onderwijs Ineke Lam & Magda Ritzen

2. Opzet presentatie

 • Historie van de UUELOs
 • Toelichting project En ELO voor de UU
 • Werkwijze in het project
  • Algemeen
  • Per faculteit
 • Resultaten
  • Functionaliteiten
  • Draagvlak
  • Technische eisen en voorzieningen
  • Kosten
 • Advies aan het college van bestuur
 • Meer informatie

3. Historie van de UUELOs

 • 2003:faculteiten gaan samenwerkenin 2 consortia (BB en WebCT)
 • 2006:project n ELO voor de UU
 • 2007:stand van zaken opgemaakt voorgelegd aan ACIO
 • 2008:eerste 6 maanden: onderzoekin faculteiten
 • juli 08:advies aan college van bestuurvan de UU over n ELO

4. Toelichting project n ELO (1)

 • Doelstelling:opstellen van een rapport op grond waarvan het ICT-expertisecentrum het CvB adviseert over de keuze voor n ELO.
 • De keuze wordt gebaseerd op basis van debehoeften van de opleidingen . Hiertoe worden in de eerste helft van 2008 gesprekken gevoerd met de diverse faculteiten.

5. Toelichting project n ELO (2)

 • Blackboard Next Generation (BbNG)
 • best of breed omgeving
 • MS SharePoint (SP)
 • Portfolio en toetssyteem worden meegenomen in het traject

6. Toelichting project n ELO (3)

 • Vier invalshoeken
 • Facultaire wensen en eisen tav functionaliteiten van een ELO, portfolio en toetssysteem
 • Draagvlak
 • Technische eisen en voorzieningen
 • Kosten (licentie, beheer en onderhoud, professionalisering docentenkorps)

7. Werkwijze: algemeen

 • Verantwoordelijkheden (opdrachtgever, stuurgroep, projectteam, klankbord)
 • Andere projecten
 • Benadering: via de lijn
 • Facultaire projectteams + contactpersoon
 • Uitgangspunt: niet het product maar gewenste functionaliteiten (vragenlijsten)
 • Leveranciers: Bb, Microsoft NL, Winvision
 • Andere instellingen ( UT, HAN, HU, WUR)
 • Projectruimte inSURFgroepen+weblog

8. Werkwijze: per faculteit

 • Start- en afsluitende bijeenkomst
  • Informeren, verwachtingen, tijdspad
 • Demonstratie- en informatiesessies BbNG en SP
 • ProeftuinenBB en SP

9. Resultaten 10. Resultaten : Functionaliteiten

 • BbNG sluit het best aan bij de door de faculteiten gewenste functionaliteiten ten aanzien van de ELO, het portfolio en toetsen.
 • BbNG heeft in zijn basisalledoor de faculteit gewenste functionaliteiten, bij SP is dat niet het geval

11. Resultaten : Draagvlak

 • Het draagvlak voor BbNG is groter bij de faculteiten dan het draagvlak voor SP

12. Resultaten: Technische eisen

 • ICT-beleidskader:
  • Uitgaan van gemeenschappelijkheid
  • Hergebruik vr kopen vr maken
  • Gebruik van bewezen technologie
  • Standaardisatie, maar ook specialisatie
  • Gegevens eenmaal opslaan
  • Een uit services bestaande informatie-architectuur

BbNG 13. Resultaten : Kosten SharePoint 2007 Projectkosten (inclusief koppeling Osiris, conversie, hosting en beheer tijdens projectfase) 1.775.000 Licentiekosten extra webparts en add-ons per jaar 80.000 240.000 Daarnaast draait nog drie jaar Bb Opgave IDC en CIM: 550.000 per jaar Licentie, hosting en beheer bij IDC en CIM 1.650.000 Totaal SharePoint voor (de komende) drie jaar 3.665.000 Blackboard Next Generation Projectkosten 100.000 Licentie, hosting en beheer: 555.000 p.j. 1.665.000 Totaal Blackboard voor de (komende 3) jaar 1.765.000 14. Advies aan het college van bestuur

 • Het projectteam adviseert het college van bestuur om te kiezen voor Blackboard Next Generation als centraal aangeboden en gefaciliteerde ELO.
 • Het college van bestuur heeft dit advies op 8 juli 2008 integraal overgenomen.

15. Meer informatie

 • Rapportbeschikbaarop:
 • http://www2.ivlos.uu.nl/ictexpertisecentrum/downloads/Eindrapport20Een%20ELO%20voor%20de%20UU_010708.pdf
 • Projectleider 'UU naar Blackboard 8:
 • Marc Coemans[email_address]
 • Ineke Lam[email_address]
 • Magda Ritzen[email_address]