Presentatie Cocreatie

of 26 /26
In de wereld van de virtuele netwerken is cocreatie een nieuwe formule waarbij mensen vanuit een ‘open source’ meningen delen, voortbouwen op elkaars ideeën, samen nadenken over uiteenlopende zaken. hoe wie diensten producten pilot CO.CREATIE is een jonge, creatieve onderneming die zich specialiseert op het gebied van visie- en strategieontwikkeling door interactie en innovatie .

Embed Size (px)

description

CO.CREATIE is mijn nieuwe bedrijf in de dop: een jonge, creatieve onderneming die zich specialiseert op het gebied van visie- en strategieontwikkeling door interactie en innovatie op het terrein van stads- en plattelandsontwikkeling, erfgoed- en natuurbehoud. Een formule waarin u onder persoonlijke en ervaren begeleiding - als groep of als individu - uw vraag kunt voorleggen, kunt voortbouwen op nieuwe ideeën en een oplossing kunt vinden voor een duurzaam resultaat. CO.CREATIE werkt vanuit de formule denken - ontdekken - creëren. Omdat uit deze logische opeenvolging vaak vanzelf vernieuwing ontstaat. 'Adaptation is smart development !'

Transcript of Presentatie Cocreatie

 • 1. In de wereld van de virtuele netwerkenis cocreatie een nieuwe formulewaarbij mensen vanuit een open sourcemeningen delen,voortbouwen op elkaars ideen,samen nadenken over uiteenlopende zaken .wathoewiedienstenproductenpilotcontact CO.CREATIE is een jonge, creatieve ondernemingdie zich specialiseert op het gebied vanvisie-enstrategieontwikkeling doorinteractieeninnovatie.

2. of we pragmatisme niet te snel associren met een snelle opbrengst ?of onskorte-termijn-denken wel de inspanning rechtvaardigt die vaak nodig is om zaken cht van de grond te krijgen?hoe het toch komt dat we vaak zo aarzelen om bekende patronen te verlaten ? heeft u zich wel eensafgevraagd waarom de meest voor de hand liggende oplossingen soms niet altijd goed werken in de praktijk ? klik dan hier of we ons eigenlijk wel genoeg ruimte gunnen voor reflectie en creativiteit ? 3. Complexiteitvraagt om helderheid. CO.CREATIE is in staatu die te helpen vinden. Om uit de stortvloed van informatie dekaf van het korente kunnen scheiden, eenoptimumte behalen uit de wildgroei van mogelijkheden, voorafgoed tot de kernvan een vraagstuk te komen is diepgang , structuur en interactie nodig. 4. Wij worden daarin bijgestaan door een veelzijdig netwerk van vakkundige partners dieafhankelijk van de opdrachtkunnen assisterenbij de (co)creatie van een passend resultaat. Wij zien vernieuwing als een volstrekt natuurlijk proces: geen strijd en geen onnodig gedoe. Gewoon dicht bij de kern blijven, kansen herkennen en inspiratie putten uit de flow! CO.CREATIEwerkt vanuit het mottodenken, ontdekken, creren.Omdat uit deze logische opeenvolgingvaak vanzelf vernieuwing ontstaat. 5. REFLECT Co.creatie helpt u om te beginnen uw vraag helder te formuleren. Wij bieden u handreikingen om op een geordende manier uw eigen denkwerk te optimaliseren om tot de kern te komen van uw ambitie.Of het nu over de formulering van persoonlijke doelen gaat, de opmaat naar een beleidsvisie of ontwikkelingstraject, de behandeling van een dilemma of van een ander vraagstuk: als gesprekspartner nemen we daarin dan vooral een faciliterende rol aan en bewaken we voor u alle aspecten die in dat stadium van belang zijn. Individuele begeleiding wordt steeds vaker herkend als een effectieve manier om gerichte ontwikkelvragen aandacht te geven en te beantwoorden.Wij geloven in uitkomsten die in hun eenvoud z krachtig zijn, dat ze daarmee tegelijk zeer flexibel zijn in hun dagelijkse toepassing.hoe 6. DISCOVER Wanneer u graag ziet dat de kussens eens worden opgeschud, er wat meer ruimte komt voor verbeelding, of wanneer u wenst dat ook andere vakdisciplines of partijen een inbreng hebben, dan krijgt onze rol een levendiger accent. Uw motieven worden dieper bevraagd. Volgens de Socratische methode houden wij u (altijd wel een beetje schuin) een spiegel voor, waardoor mogelijk andere invalshoeken in beeld komen. Desgewenst kunt u tevens worden ingeleid in het spannende domein van het strategisch denken. U zult in dat proces vanzelf ontdekken dat zich hierdoor een keur aan nieuwe kansen manifesteert.Motiveren, inspireren en binden: dat is in dit stadium onze bijdrage. Sommige vraagstukken zijn z sterk in zichzelf gekeerd, dat het lijkt alsof ze in zichzelf gevangen zitten.Het denkproces is dan vastgelopen op tevoren bedachte oplossingen, die evenwel niet het gewenste resultaat blijken te kunnen opleveren. hoe 7. CREATE Met deze tak van sport zijn we aanbeland bij de kern vanCO.CREATIE . Creativiteit is in onze ogen een groepsproces. Wij zijn bedreven in de toepassing van werkvormen die erop gericht zijn het creatieve vermogen van samenwerking te verhogen.CO.CREATIEis de lokgeest van uw vernieuwing. Eerst bekijken wij samen of uw vraag zich leent voor een creatieve aanpak. Daarna doorloopt u de divergerende en de convergerende fasen die horen bij een creatief proces: van het uitwisselen van denkbeelden, het scheppen van vrije associaties, tot aan de selectie van de meest onderscheidende uitkomsten, zodat iedereen hier genspireerd mee verder kan.CO.CREATIEhelpt u bij het verleggen van uw grenzen. Wie een creatief vak heeft kan er over meepraten:de voortdurende zoektocht naar nieuwe wegen en middelen, een open en nieuwsgierige geest,, een bruisend vat vol ideen, een fijne neus voor kansen En de gedreven durf om daar ook cht iets mee te doen !hoe 8. REFLECT - DISCOVER - CREATE als alle mensen alles voor zichzelf al weten, dan is er gewoon geen nieuws uit de dialoog ontstaat interactie en met een vleugje creativiteit :innovatie 9. U herkent mij als een optimistisch en creatief mens, behept met een goede dosis empathie en een sterk analytisch vermogen. Dankzij deze kwaliteiten kan ik met gemak (interdisciplinaire) verbanden leggen en met anderen samen werken. Ik ben initiatiefrijk en in staat mij als coach zelfstandig en onafhankelijk op te stellen, maar ik ben beslist geen solist.Do or mijn jarenlange werkervaring in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving met soms tegenstrijdige belangen heb ik mij kunnen ontplooien tot een strategisch denker, altijd op zoek naar interactie en synergie voor een duurzaam resultaat. Graag kies ik daarin de weg van de verbeelding.Voor de oprichting vanCO.CREATIEwas die fascinatie een belangrijke drijfveer.Na ruim 18 boeiende jaren, werkzaam in de wereld van het culturele erfgoed,de stadsontwikkeling en het landschapsbeheer,in een leidende rol om disciplines met elkaar te verbinden, heb ik besloten om als zelfstandig ondernemer mijn aandachtsveld te verlengen naar het specifieke terrein van innovatie, interactie en visieontwikkeling.Mijn professionele netwerk bestaat daarom nu ook uit belangrijke en gewaardeerde medespelers op het gebied van duurzaamheid, creativiteit en veranderingsmanagement.Kien van Hvell tot Westerflier wie 10. DIENST ronde tafel

 • Wij helpen u bij de formulering van de gespreksopgave en bij het vinden van een goede gespreksleider.
 • Desgewenst wordt u bijgestaan bij de voorbereiding van een prikkelende casus en worden de uitkomsten van de dialoog voor u vastgelegd.
 • Bent u op zoek naar innovatie op het gebied van ruimtelijke ordening, erfgoed, stedelijke ontwikkeling, platteland, natuur en duurzaamheid ?Of wilt u een afgerond project evalueren ?
 • CO.CREATIEorganiseert voor u informele rondetafelgesprekken in een passende omgeving, met als doel (interdisciplinaire) verbanden te leggen tussen thematische kwesties.

11. DIENST begeleiding en coaching

 • CO.CREATIE ondersteunt u bij het (her)vinden van uw eigen-zinnigheid en helpt u bij het ontdekken van de creatieve keuzen die daarbij passen.
 • De vertaling naar actie is vervolgens gewoon een oefening in lenigheid.
 • Lenigheid in denken n in werken.
 • Zodat uw droom de realiteit wordt waarin u zelf de hoofdrol speelt.

Hebt u een sparring partner nodig of gewoon een steun in de rug bij het nemen van nieuwe stappen of het vinden van de juiste formule hiervoor ? 12. PRODUCTvisie en strategie

 • Een geloofwaardige visie is realistisch maar biedt vooral perspectief.
 • Je moet doorleefd weten waar je mee bezig bent, genspireerd zijn in de richting die je opgaat, weten wie je tegen wilt komenop je pad.
 • CO.CREATIEhelpt u deze combinatie proactief vorm te geven zodat u een krachtige baken kunt zijn in een wereld van verandering.
 • Yes, you can !

Het ontwikkelen van visie is van belang voor iedereen die zich voorbereidt op de toekomst. Visie ontstaat uit compassie en interactie: samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de toekomst. . 13. PRODUCTinnovatie en interactie

 • Zonder interactie geen innovatie:internovatie?
 • De eer voor het bedenken van deze term komt toe aan Giep Hagoort, oprichter van de Amsterdam School of Management (ASOM) en voor wie interactie en innovatie n geworden zijn.
 • Co.creatie wil actief meehelpen de koers te verleggen naar meer creatieve en interactieve manieren van innoveren voor een duurzaam resultaat. Wijwillen in de praktijk laten zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een persoonlijke drive kan zijn van professionals, en dat uit hun interactie meerwaarde kan ontstaan voor mens en maatschappij.
 • Als jonge onderneming heeftCO.CREATIEzich daarom tot doel gesteld om ook zelf het platform te zijn van een interdisciplinair leerproces waarin de theorie van innoveren rechtstreeks wordt getoetst aan de praktijk.Learning by doing.
 • Het werk in uitvoeringkunt u online volgen onder het kopje PILOT

14. contact

 • St Jacobsweg 13 6581 KM Malden KvK 09195765

06.55820089 [email_address] 15. PILOT1. continuteit in het geding

 • De eerste pilot vanCO.CREATIEvindt zijn casustiek in het dilemma een particulier landgoed,dat precies op de grens ligt tussen de stad en het platteland.

Binnen de tijdsspanne van bijna honderd jaar wist iedere bewoner van dit landgoed zich doorpersoonlijke inzet te kwijten van goed rentmeesterschap. Hierdoor kon het stokje telkens worden doorgegeven aan de volgende generatie.Een mooi voorbeeld van continuteit. Maar deze bijna vanzelfsprekende interne traditie werd plotseling indringend beproefd door de nieuwe verwachtingen van de beweeglijke wereld daaromheen >> 16. 2. gemangeld tussen stad en land

 • Met de bouw van een nieuwe woonwijk aan de noordzijde van het landgoed kwam de stad in de jaren 60 letterlijk tot aan de poort te liggen. De ambitie van de stadsgemeente in de jaren 80 om een deel van het buitengebied aan de zuidkant te annexeren voor de ontwikkeling van een VINEX locatie werd verijdeld door de Provincie.
 • Deze bracht daarop vanuit het zuiden een krachtige tegenbeweging op gang met de aanwijzing van dit gebied als Ecologische Hoofd Structuur. In deze bufferzone mochten de bestaande agrarische activiteiten worden gecontinueerd, maar de economische dynamiek ervan werdsterk aan banden gelegd om de aldaar aanwezige waarden van landschap en ecologie veilig te stellen.
 • Een publieke openstelling van het landgoed met daarvoor in ruil fiscale faciliteiten en overheidssubsidies bleek geen rele optie vanwege de grote stedelijke druk die daardoor zou ontstaan op een relatief klein en kwetsbaar areaal.
  • Zo brachten deze krachtenvelden de positie van het landgoed steeds verder in het geding.
  • Met een langzame verstikkingsdood in het vooruitzichtwas een fundamentele herorintatie op de relevantie enhet totale functioneren van het landgoed plotseling urgent.
 • >>

17. 3. missie

 • Wat willen we bereiken
 • Wat hebben we nodig
 • Hoe willen we werken
 • Wat gaan we doen
 • Een duurzame toekomst voor het landgoed.
 • Een nieuw economisch fundament. Behoud identiteit en waarden.
 • Meerwaarde. Leuk!
 • Maatschappelijke relevantie
 • Inzicht in waarden + betekenissen en in de mechanismen die daarbij passen.
 • Helder en flexibel concept.
 • Open staan voor experiment.
 • De maatschappelijke vraag staat centraal. Bereidheid om te delen.
 • Zichtbaarheid & transparantie.
 • Authentiek, innoverend, onderscheidend. Bewustzijn losmaken. Groen. Prikkelend.
 • Geen concessies aan de kwaliteit.
 • Investeren in de toekomst.
 • Een nieuw netwerk opbouwen, een beroep doen op excellente partners.
 • Creatief vermogen betrokkenen uitdagen en benutten.
 • Programma voor jong en oud
 • Voortdurend bijstellen. Verbeelden.

18. 4. behoud door vernieuwing?

 • Voor de ontwikkeling van een nieuwe visie (2005) was de geografische ligging van het landgoed leidend. De ambigue relatie van het landgoed tot zijn directe omgeving werd omgebogen tot een alternatief toekomstscenario voor de landbouwactiviteiten en een geheel nieuwe verhouding tot de stad.
 • Belangrijk daarbij was dat het landgoed niet meer het offerdier was van onafgestemde externe omstandigheden, maar dit keer zelf een pioniersrol aannam in de snel veranderende wereld tussen de stad en het platteland.

Kien van Hvell werkte eerder mee aan de ontwikkeling van de visie, ontwierp hiervoor het uitvoeringsconcepten is nu vanuit haar praktijk ook nauw betrokken bij de implementatie van dit ingrijpende veranderingsproces.

     • >>
  • Met de rits als metafoor, is de strategische ligging van het landgoed tussen Stad en Landnu doorvertaald naar een duurzaam concept (2009) waarbij de verbinding tussen Cultuuren Natuur nog lange tijd op een vernieuwende manier voor een breed publiek kan worden uitgediept.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

 • In deze ruimte kunnen groepen kinderen en volwassenen worden ontvangen, workshops worden geven of lezingen, debatten of rondetafelgesprekken worden gehouden. Bij een bezoek aan het landgoed staat de authentieke beleving in een natuur- en cultuurrijke omgeving centraal.
 • Dankzij deze krachtige omwenteling kan dit erfgoed een eigentijds baken zijn in de niet aflatende zoektocht naar de culturele en duurzame betekenis van de natuurlijke bronnen die het landgoed ter beschikking staan. Behoud door vernieuwing.
 • Anno 2009 is het landgoed nog steedsin bedrijf: er wordt gewoond, gewerkt, onderhouden en ontwikkeld.
 • Na een jarenlange strijd tegen de technocratisering van de bureaucratie lijken er nu eindelijk planologische mogelijkheden te ontstaan voor de realisering van de nieuwe ambitie.
 • Voor 2010 staat de bouw geplandvan een educatiepaviljoen aan de rand van de stad.

26. 5. werk in uitvoering

 • Momenteel zijn devoorbereidende werkzaamhedengericht op de bouwactiviteiten op het landgoed,de nieuwe infrastructuur en de voorzieningen die nodig zijn om het concept van de grond te krijgen. Tussentijds wordt gewerkt aan de uitbreiding van een operationeel netwerk en worden afspraken gemaakt met potentile partners.
 • Er is een stichting in oprichting voor de jaarlijkseprogrammering van publieksactiviteitenvanaf het najaar van 2010. De bestuursleden zijn experts afkomstig uit de wereld van educatie, kunst, groen, innovatie en communicatie.
 • Professionals afkomstig uit zeer uiteenlopende sectoren en disciplines worden uitgenodigd om jaarlijks vanuit het mottoNatuur Cultuureenles of activiteitte verzorgen of te ondersteunen. Uit de inkomsten van de activiteiten worden de onkosten gefinancierd en wordt het landgoed in stand gehouden. Tot nu toe heeft het landgoed samenmet vrijwilligers de landgoedlessen voor kinderen tegen een zeer geringe vergoeding weten aan te bieden. Het streven is om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen.
 • Een Raad van Advies zal zich op macro niveau beraden over de aansluiting van dit particuliere initiatief bij hetmaatschappelijke debaten bij gerelateerde publieke organisaties of private instellingen. Daaronder valt ook het opbouwen van een netwerk voorsponsoring : partners die zich aangesproken voelen door dit maatschappelijk verantwoorde initiatief en die bereid zijn dit op enige wijze te steunen.
 • CO.CREATIE stuurt het leerproces van innovatie en interactie aan vanuit de praktijk,
 • organiseert daarvoor de noodzakelijke bijeenkomsten, verzorgt hiervan de documentatie
 • en levert de relevante output ten behoeve van de kennis- en beleidssector.