Overleise Echo februari 1965 - Nieuwjaarsnummer

download Overleise Echo februari 1965 - Nieuwjaarsnummer

of 30

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Overleise Echo februari 1965 - Nieuwjaarsnummer

Transcript of Overleise Echo februari 1965 - Nieuwjaarsnummer

 • ' l ) rr . , , , ( ,* r

  OVERLEISE

  '&T;"Kortuyk*

  EtrwHo

  l 1

  a

  fRt\t"tB^u$

  L

  - -

  \ - -l-r

  &

 • ,$"'

  i1lyFrang

  Willem

  Bernard I

  Bernard II

  Jozef

  Ridy

  Br. Pol

  E. H. ,Bestuurder

  Hernig

  flonald

  uhris

  Armand

  a.'

  125 erenPloren *

 • IIY

  s*

  blij ctat het nieuwjaar 1s, want r:u kangaa rne i h U . . . eu . . . u z i e .

  ik U een zalg en gelukkig nj-euwjaar

  zjn, beste Peter en Meter de wensen vanpernelikker

  Snerf Ertianrelsur

  Dituw genegen

  - 1 -

  +?"terke en JYeterke ,qsl R r l

  Cverleie 10 februafi I%5

  x,

  t'/u uunik zeggen hoe

  Nu nag1'ensen.

  Ik 'r'ens dat gij moogt gelukkig en gezond zjxt,veel- leesgenot, geheel het jaar en nog vele jaren.(ge weet t'e1 saarom) Daarvoor bid ik al-1e dagen (na-tuurlijk)

  Ik zel.Jn best doen en mij goeci gedragenin dit boekje om zo weinig mogelijk stekken te geven.

  Ook thuis zzl k het ganse jaar mijn bestebeentje voorzetten. (geloof r maar nlet veel van,juffrouw heeft het zo op ' t bord gesehreven en t jae noesten het afschri jven)

  Cp scbool zt l i-k'net vol le aandacht ]uisterennear de juffroun. (natuurlijk, want anQers krijg ikstraf)

  Als Laatste 'qens (beter laat dan nooit) hoopik voor U een voorspoedig jaar.

  (texte rangals demande )

 • , ) n - n t . - p - . - / t - ' . | .L///t^ // nry aLTUCI ._

  tn'/"''7 /-e1/en - -d- (

  .4 |. J" BLli cie wes saan oie naar de top voert. . .. " -/ Opf/O/ffU !

  0p het hoogste punt van een berg.,as stopt vU0r een garge een oude vagen net een dampenderadiator. De motorkap woi:dt opengegooicl. En ae garagitTrobeerit cle oorzaak van cie kwaalte ontdekken. De chau'f.eur, een jonge avonturier, komt eens een kijkje nemen"" Wat scheelt eraan, meent ge ?" vra:gt hij met een ti-kje ongerustheid, mtar veel ver -trouwen in cie msrr van het vak." kl, zegt de gafagist, tuee uren lang is deze motor aan het zwoegen om ooven op cie bergte geraken, en u zult wel weten, mijn i,reste, ciat het VE.ttL l,STlG;R IS TE KLIMMiir DAI{ fEDAl,El\ I I'Al1e rnnsen die in ht leven rnl.te cioen om hogerop te geraken, weten inoerdaad zeer goeddat klimmen een heeL stuk lastiger is .ran zlch te laten gan. lloe jong we cok zijn, vorden

  n i e t s v e r w e z e n 1 i j k n d a t i n h e t 1 e v e n d e m o e i t e w a a r di s .Een ruasrheid die we zel-fs terugvlrrden in het evarrgeLie (Ut 7, 13 - 14) " Gact blrinen door ide nauwe poort I want d.e neg naar ondergang is rijd en breed, en'velen zijn er die hem i-n-slaan. lloe nauw is toch de poort en hoe smal de neg oie voert naar het leven. . . . "" Laat mij niet wi-jken, Heer, voor de moeil1jkheden in het leven, maer b11j de weg gaandle naar de top voertl "

  ue bestuurder.

  ( ( {Een topfiguur :Bij het verschijnen van cieze "Overfeise Echo" wil- onze ehirojeugd een oijzoncier.e huldebrengen aan Ziiine Eminentie Karciinaal CARIIJN. Door alJe moeilijkheden heen heeft hijduizende jonge arbeiders gevoerd naar de hoogste en heerlijkste bergtoppen van hetjeug

 • Sinds de dag dat ik kristen cerd,heb ik met iI gevochten,rne nukkig verzeten je rlllen bewijzendat 1k je niet nodig hadIk heb je gezochtwaar ik je niet kon vindenen me bloedig verwondaan de scherpe schervenvan wat Gij nief zi j t

  aQ"'* t,.s.L^rhusy, S\*"r- /-L wtze

  ,

  Ik heb de negen gevluchi;waarlangs gJ me wenktden tt voecisel vertraptdat Gij me glimlachend'boodt.

  Ik lreb Je doorenkrans gevlochtenen ieder pin dieP ingedrukt ;ik 'heb je besPot, besPogendoor te zljn wat Gij niet bent.Thans hbb je je geurokengebroken 1ig ik in uw alnen neeren ik hoor ull mondde heerlijkste roorden zingen :laat Mij thans'n u BEGTNNEN J.Joogseng-3-

 • ,Yg**nenscrtoptrtrr

  ,{e4 at de jeugdcfubs de aandacht ga:nde

  specialiseerde tjoschriften en de ge"'onevloeien.

  . t t '

  houden, boeftpers hebben el

  M?geen betoog. Jeugdbladen, ge-al heel wat inkt laten ovqr

  Wij hebben het in Kortri jk zo ver gekregen dat er een Jeugcigemeenschap werd op-gericht voor de jeugd ouder dan 18 jaar. aarom dj-e l-eeftijd ? Dat is a1s een vertrek-punt moeilijk te recbtva:rd5-gen. Het is haast ondenkbaar dst iemand zich plots zalgenteresseerd voelen voor cl-ubnerking als, a1s hij 18 rordt. Daarom hopen wij overkort ook de jongeren aan bod te laten komn, maar daar komen dan weer beel ea.t pro-blenen vcoral van materiele aard, on het hoe*je.

  Er is een jeugdgemeensehap te Kortrijk. Weliswaar in de kinderscboenen, maarvrij hopen op een goede virt gezen het sueces dat de activiteiten tot nu toe kenden.

  De bedoellng ervan ligt vooral in het laten groeien van een echte jeugdgemeen-schap net het oog op het, vernr.imen van het levensinzicht. Aan de basis ligt cius weIeen pedagogsehe bekommernis en niet, zoals sonmige buitensta:nders het wel graagzouden wi11en, een antnoord op de drang nar een fatsoenlijk ontspanningsgelegenheid.De zaken staan immers zo dat er voor de leeftijctscategorie waarvoor

  ",ij iets aanhet opbouwen zi-jn, praktisch geen plaats meer is in de traditionele jeugobewegingtnaar ook dat het aantal ingeschreveDen bij de neinige jeugcic'ewegingen voor dezeleeftijd heel gering zijn, voornarnelijk in de aglomeratles.

  IIet opr5-chten van een jeugdgemeenschap hier te Kortrijk was dus zo maarniet uit de lucbt gegrepen. iTe mogen zel's tot een zekere noodzakeUjkheid be-slulten, a1s nij de interesse zien biJ de jeued voor een dergerlijke forrnule.

  Hoe vordt de rerking in de jeugogemeenschap gezien ? Ik meen de activi-teiten in een drietal reeksen te lnrnnen onderscheiden :

  -4 -

 • a" Het ontspanningsgedeelte raar het er inderdaa
 • o +-

  r4 dr Christiaen helpt nu sinds enkele weken mee aan het opbouwend werkvan onze nationafe vacierlancise verenj-gingr die sedert de l-aatste oor-fog - in Nato-verband - international-e faam tracbt te verkrijgen bijweet-du:itse bevolking Ldr Ren doet het ock a] bijna zeven maand enheeft al- acht keer mogen scliieten. Christiaen ook aI n keer. Hijseiroot te goed vond de kommadantren rie sergeant van de administra-ticve oiensten haci het door het raam van zijn bureel ook al gezienen gaf aan de lu:itenant cle raaci cj.e nieuseU.ng eens aan de luiten -ant aan te oevelen. De korpora:l hao het al oadelijk begrepen entwee wehen fater zat Christiaen al met de pen op adminS.strateveFaperassen te mikken. i{ij zit daar nu nog.Yolgende neek schieten ze nog eens en dan mag hi j misschien weergraf ieken opstellen over- rie minimr:rnafwijking yn cl engelse dum-'dumkogel in een amerkaanse bazcoka; die ze nu a}, tussen haakjestover een hoek van 360" nebben kunnen

 • Gru hroepsled*-/=

  -j zet :" , . . denken we aan K i ro -Koneo. . . t l

  En zo zjn we weer volop i-n de. norrnale chirowerkng. Ik rcl van deze gelegen-heid gebruik naken even het plan Telstar in het algemeen te beschourren"

  Wa;rron een plan Telstat ? tnze vraag uerd zeker aJ door U gestelO.fenner rnen becienkt dat re hier a1les bezitten, qat een weelde we hier kennen, toege-ui jde ouders, een goed grrcrganj.seeide beneging, een mooi uni form enz.. . enz.. .Andere chirogroepen in de onturikkelingslancien kenrren die weelde niet.

  Denken we in de eerste plaats aan kiro-kongo, naar ook aan'liati, Filipijnen,Chrj.ro-Burundi enz... en *eten clat die jon5ens soms uren moeten marseheren on de zon-dag naar de chiro te konen.

  Wel voor die vrienden uan over z* wil-l-en rie sparen want .vergeet niet. . . All-en

  hij die in de kou gezeten heeft weet hoe warrn het is bij de kashel.Natuurlijk heebben un leiaers al ui.tgelegcl hoe gespa:rd moet worden.Ven de burchtknapenleiciers heb ik vernomen dat ze welqra zuLlen startten met

  de beloftewerking. &{ag ik vragen burchtknapen, goed mee te werken want het zal }astigmaar aangenaam zijn. Ook de knapen met hun Duim-actie sens i-k geluk,

  Voor cie jongknapen moedig ik sterk hun boekjes err pr:ntjesactie aan. Ik hoopclat ze veel succes mag hebben en all-es rn kamaraadsehappelijke geest zal verlopen.

  Nu rnag ik natuurlijk de kerels niet vergeten rryant deze zouden protesteren"Wel de drie laatste zondagen i-s de stij l heel wat verbeterd nog een krak en alles is0 , K .

  De groepsl-eirier

  PLAN TEI$MR1

 • di-t rordt een rubriek vooral be-stemd voor de ouders die belanghecbten aan de chi-ro en raden henaan deze bladzijden niet over teslaan.

  dp aonaerdag 21 januari 1965 werd een eerste vergadering in zijn reeks belegd : narnelijkde Oudersraad, Vcor deze vergadering- waren een tiental ouders uitgenodigd. 0m acht uwstipt begon de vergadring. E.H. Bestuurder verwelkomde de ouders en belichtte het doelvan deze oudersraad.. Hij beklemtoonde sterk dat de ouclersraad in geen enkeJ"e mate detaak van de leiderskring vervangt maar enkel een iaformatiebron is. Daarna ontvouwdeonze bestuurcier het programma.

  " - Eerst zaI de algemerre chironerking bekeken worden,- Daarna zal over de kern en de bijzonciere aktivitelten gehandeld

  worclen"- Dan komen de vakantieaktiviteitea aan de beurt.

  .- Vervolgens zal het licht gencrpen worden over de vorrning van ciejongens in cie Chirojeugd.

  . - En als slot : de organizatie van de beweging.

  Lroch om tot de eigenlijhe bespreking over te gaan, werd door de Bestuurder voorgesteldof de oudersraad uit een vaste reeks ouciers zou bestaan of ieder maal andere. De oudersverkozen het treede, eraan toevoegde dat zo al-re ouclers eens de gelegeniieio zou krijgenin nauwer kontakt te treden met het ganse leicierskorps.Punt I ; De algemene chirowerking. Over dt eerste onderwerp werd het volgende opgemerkt,

  - Het begJ.n-uur on 2 uur serd over het algemeen goeo bevonden.- Maar over het sluitingsuur werd mee