Overleise Echo februari 1965 - Nieuwjaarsnummer

of 30 /30
'l) rr.,,, (,* r OVERLEISE '&T;Í" Kortuyk* E tr w H o l1 a f È R t\ t" t È B ^u $ L à -- \-- l-r &

Embed Size (px)

description

Overleise Echo februari 1965 - Nieuwjaarsnummer

Transcript of Overleise Echo februari 1965 - Nieuwjaarsnummer

 • ' l ) rr . , , , ( ,* r

  OVERLEISE

  '&T;"Kortuyk*

  EtrwHo

  l 1

  a

  fRt\t"tB^u$

  L

  - -

  \ - -l-r

  &

 • ,$"'

  i1lyFrang

  Willem

  Bernard I

  Bernard II

  Jozef

  Ridy

  Br. Pol

  E. H. ,Bestuurder

  Hernig

  flonald

  uhris

  Armand

  a.'

  125 erenPloren *

 • IIY

  s*

  blij ctat het nieuwjaar 1s, want r:u kangaa rne i h U . . . eu . . . u z i e .

  ik U een zalg en gelukkig nj-euwjaar

  zjn, beste Peter en Meter de wensen vanpernelikker

  Snerf Ertianrelsur

  Dituw genegen

  - 1 -

  +?"terke en JYeterke ,qsl R r l

  Cverleie 10 februafi I%5

  x,

  t'/u uunik zeggen hoe

  Nu nag1'ensen.

  Ik 'r'ens dat gij moogt gelukkig en gezond zjxt,veel- leesgenot, geheel het jaar en nog vele jaren.(ge weet t'e1 saarom) Daarvoor bid ik al-1e dagen (na-tuurlijk)

  Ik zel.Jn best doen en mij goeci gedragenin dit boekje om zo weinig mogelijk stekken te geven.

  Ook thuis zzl k het ganse jaar mijn bestebeentje voorzetten. (geloof r maar nlet veel van,juffrouw heeft het zo op ' t bord gesehreven en t jae noesten het afschri jven)

  Cp scbool zt l i-k'net vol le aandacht ]uisterennear de juffroun. (natuurlijk, want anQers krijg ikstraf)

  Als Laatste 'qens (beter laat dan nooit) hoopik voor U een voorspoedig jaar.

  (texte rangals demande )

 • , ) n - n t . - p - . - / t - ' . | .L///t^ // nry aLTUCI ._

  tn'/"''7 /-e1/en - -d- (

  .4 |. J" BLli cie wes saan oie naar de top voert. . .. " -/ Opf/O/ffU !

  0p het hoogste punt van een berg.,as stopt vU0r een garge een oude vagen net een dampenderadiator. De motorkap woi:dt opengegooicl. En ae garagitTrobeerit cle oorzaak van cie kwaalte ontdekken. De chau'f.eur, een jonge avonturier, komt eens een kijkje nemen"" Wat scheelt eraan, meent ge ?" vra:gt hij met een ti-kje ongerustheid, mtar veel ver -trouwen in cie msrr van het vak." kl, zegt de gafagist, tuee uren lang is deze motor aan het zwoegen om ooven op cie bergte geraken, en u zult wel weten, mijn i,reste, ciat het VE.ttL l,STlG;R IS TE KLIMMiir DAI{ fEDAl,El\ I I'Al1e rnnsen die in ht leven rnl.te cioen om hogerop te geraken, weten inoerdaad zeer goeddat klimmen een heeL stuk lastiger is .ran zlch te laten gan. lloe jong we cok zijn, vorden

  n i e t s v e r w e z e n 1 i j k n d a t i n h e t 1 e v e n d e m o e i t e w a a r di s .Een ruasrheid die we zel-fs terugvlrrden in het evarrgeLie (Ut 7, 13 - 14) " Gact blrinen door ide nauwe poort I want d.e neg naar ondergang is rijd en breed, en'velen zijn er die hem i-n-slaan. lloe nauw is toch de poort en hoe smal de neg oie voert naar het leven. . . . "" Laat mij niet wi-jken, Heer, voor de moeil1jkheden in het leven, maer b11j de weg gaandle naar de top voertl "

  ue bestuurder.

  ( ( {Een topfiguur :Bij het verschijnen van cieze "Overfeise Echo" wil- onze ehirojeugd een oijzoncier.e huldebrengen aan Ziiine Eminentie Karciinaal CARIIJN. Door alJe moeilijkheden heen heeft hijduizende jonge arbeiders gevoerd naar de hoogste en heerlijkste bergtoppen van hetjeug

 • Sinds de dag dat ik kristen cerd,heb ik met iI gevochten,rne nukkig verzeten je rlllen bewijzendat 1k je niet nodig hadIk heb je gezochtwaar ik je niet kon vindenen me bloedig verwondaan de scherpe schervenvan wat Gij nief zi j t

  aQ"'* t,.s.L^rhusy, S\*"r- /-L wtze

  ,

  Ik heb de negen gevluchi;waarlangs gJ me wenktden tt voecisel vertraptdat Gij me glimlachend'boodt.

  Ik lreb Je doorenkrans gevlochtenen ieder pin dieP ingedrukt ;ik 'heb je besPot, besPogendoor te zljn wat Gij niet bent.Thans hbb je je geurokengebroken 1ig ik in uw alnen neeren ik hoor ull mondde heerlijkste roorden zingen :laat Mij thans'n u BEGTNNEN J.Joogseng-3-

 • ,Yg**nenscrtoptrtrr

  ,{e4 at de jeugdcfubs de aandacht ga:nde

  specialiseerde tjoschriften en de ge"'onevloeien.

  . t t '

  houden, boeftpers hebben el

  M?geen betoog. Jeugdbladen, ge-al heel wat inkt laten ovqr

  Wij hebben het in Kortri jk zo ver gekregen dat er een Jeugcigemeenschap werd op-gericht voor de jeugd ouder dan 18 jaar. aarom dj-e l-eeftijd ? Dat is a1s een vertrek-punt moeilijk te recbtva:rd5-gen. Het is haast ondenkbaar dst iemand zich plots zalgenteresseerd voelen voor cl-ubnerking als, a1s hij 18 rordt. Daarom hopen wij overkort ook de jongeren aan bod te laten komn, maar daar komen dan weer beel ea.t pro-blenen vcoral van materiele aard, on het hoe*je.

  Er is een jeugdgemeensehap te Kortrijk. Weliswaar in de kinderscboenen, maarvrij hopen op een goede virt gezen het sueces dat de activiteiten tot nu toe kenden.

  De bedoellng ervan ligt vooral in het laten groeien van een echte jeugdgemeen-schap net het oog op het, vernr.imen van het levensinzicht. Aan de basis ligt cius weIeen pedagogsehe bekommernis en niet, zoals sonmige buitensta:nders het wel graagzouden wi11en, een antnoord op de drang nar een fatsoenlijk ontspanningsgelegenheid.De zaken staan immers zo dat er voor de leeftijctscategorie waarvoor

  ",ij iets aanhet opbouwen zi-jn, praktisch geen plaats meer is in de traditionele jeugobewegingtnaar ook dat het aantal ingeschreveDen bij de neinige jeugcic'ewegingen voor dezeleeftijd heel gering zijn, voornarnelijk in de aglomeratles.

  IIet opr5-chten van een jeugdgemeenschap hier te Kortrijk was dus zo maarniet uit de lucbt gegrepen. iTe mogen zel's tot een zekere noodzakeUjkheid be-slulten, a1s nij de interesse zien biJ de jeued voor een dergerlijke forrnule.

  Hoe vordt de rerking in de jeugogemeenschap gezien ? Ik meen de activi-teiten in een drietal reeksen te lnrnnen onderscheiden :

  -4 -

 • a" Het ontspanningsgedeelte raar het er inderdaa
 • o +-

  r4 dr Christiaen helpt nu sinds enkele weken mee aan het opbouwend werkvan onze nationafe vacierlancise verenj-gingr die sedert de l-aatste oor-fog - in Nato-verband - international-e faam tracbt te verkrijgen bijweet-du:itse bevolking Ldr Ren doet het ock a] bijna zeven maand enheeft al- acht keer mogen scliieten. Christiaen ook aI n keer. Hijseiroot te goed vond de kommadantren rie sergeant van de administra-ticve oiensten haci het door het raam van zijn bureel ook al gezienen gaf aan de lu:itenant cle raaci cj.e nieuseU.ng eens aan de luiten -ant aan te oevelen. De korpora:l hao het al oadelijk begrepen entwee wehen fater zat Christiaen al met de pen op adminS.strateveFaperassen te mikken. i{ij zit daar nu nog.Yolgende neek schieten ze nog eens en dan mag hi j misschien weergraf ieken opstellen over- rie minimr:rnafwijking yn cl engelse dum-'dumkogel in een amerkaanse bazcoka; die ze nu a}, tussen haakjestover een hoek van 360" nebben kunnen

 • Gru hroepsled*-/=

  -j zet :" , . . denken we aan K i ro -Koneo. . . t l

  En zo zjn we weer volop i-n de. norrnale chirowerkng. Ik rcl van deze gelegen-heid gebruik naken even het plan Telstar in het algemeen te beschourren"

  Wa;rron een plan Telstat ? tnze vraag uerd zeker aJ door U gestelO.fenner rnen becienkt dat re hier a1les bezitten, qat een weelde we hier kennen, toege-ui jde ouders, een goed grrcrganj.seeide beneging, een mooi uni form enz.. . enz.. .Andere chirogroepen in de onturikkelingslancien kenrren die weelde niet.

  Denken we in de eerste plaats aan kiro-kongo, naar ook aan'liati, Filipijnen,Chrj.ro-Burundi enz... en *eten clat die jon5ens soms uren moeten marseheren on de zon-dag naar de chiro te konen.

  Wel voor die vrienden uan over z* wil-l-en rie sparen want .vergeet niet. . . All-en

  hij die in de kou gezeten heeft weet hoe warrn het is bij de kashel.Natuurlijk heebben un leiaers al ui.tgelegcl hoe gespa:rd moet worden.Ven de burchtknapenleiciers heb ik vernomen dat ze welqra zuLlen startten met

  de beloftewerking. &{ag ik vragen burchtknapen, goed mee te werken want het zal }astigmaar aangenaam zijn. Ook de knapen met hun Duim-actie sens i-k geluk,

  Voor cie jongknapen moedig ik sterk hun boekjes err pr:ntjesactie aan. Ik hoopclat ze veel succes mag hebben en all-es rn kamaraadsehappelijke geest zal verlopen.

  Nu rnag ik natuurlijk de kerels niet vergeten rryant deze zouden protesteren"Wel de drie laatste zondagen i-s de stij l heel wat verbeterd nog een krak en alles is0 , K .

  De groepsl-eirier

  PLAN TEI$MR1

 • di-t rordt een rubriek vooral be-stemd voor de ouders die belanghecbten aan de chi-ro en raden henaan deze bladzijden niet over teslaan.

  dp aonaerdag 21 januari 1965 werd een eerste vergadering in zijn reeks belegd : narnelijkde Oudersraad, Vcor deze vergadering- waren een tiental ouders uitgenodigd. 0m acht uwstipt begon de vergadring. E.H. Bestuurder verwelkomde de ouders en belichtte het doelvan deze oudersraad.. Hij beklemtoonde sterk dat de ouclersraad in geen enkeJ"e mate detaak van de leiderskring vervangt maar enkel een iaformatiebron is. Daarna ontvouwdeonze bestuurcier het programma.

  " - Eerst zaI de algemerre chironerking bekeken worden,- Daarna zal over de kern en de bijzonciere aktivitelten gehandeld

  worclen"- Dan komen de vakantieaktiviteitea aan de beurt.

  .- Vervolgens zal het licht gencrpen worden over de vorrning van ciejongens in cie Chirojeugd.

  . - En als slot : de organizatie van de beweging.

  Lroch om tot de eigenlijhe bespreking over te gaan, werd door de Bestuurder voorgesteldof de oudersraad uit een vaste reeks ouciers zou bestaan of ieder maal andere. De oudersverkozen het treede, eraan toevoegde dat zo al-re ouclers eens de gelegeniieio zou krijgenin nauwer kontakt te treden met het ganse leicierskorps.Punt I ; De algemene chirowerking. Over dt eerste onderwerp werd het volgende opgemerkt,

  - Het begJ.n-uur on 2 uur serd over het algemeen goeo bevonden.- Maar over het sluitingsuur werd meer gelraat" De algemen ttensen waren dat voor

  de J.trn de chi-ro een einde zou nenen om 17 u, en om 1l u l+5 voor de B"r ,n enItuapen. De Kerel-s on 19 u.

  . .'

  - Van de aanwezige leiders uit werd gevraagd aan de ouders at de jongens neerhun spelkledi j zouden mee brenge+ B -f(vooral B.Kn - I {n, - Kerels )

  . tta'

 • Prnt 2 : De Kernwerking : Over de kern werd ook gesproken. Ib aanweigen vonden idi t een oelangripke zaak.Funt 3 : Over de vakantie-aktiviteiten : Eerst kwan cle herstvakantie aan cie beurt.De kerst'eest,jes vonden de ouders de gespaste aktj-viteit. Pasen met zijn traditone=1e ppierslag vierd niet vergeten. Vele ouders leefden deze aktiviteit ten zeersterrecie, mair voegden er arn tce als 'ze oe jongens zien langs de straat op karren enbak'ieten (triporteurs) dat ze sons vrel b:ng waren. En natur.rrli jk werd er ook ge-sproken over de grote vakantie 'ret het bivak. .{Jle ouders waren het eens dat ditniet te ve'Dangen wag en cirongen ean om een goed heem te nemen, waar het gezond wtsin te onen.Punt 4 : Vc.rrrning van de jongens in de chirojeugd,In een krein zegje verklarrde debestuurder clat het Leioerskorps sons moeten vaststel ten dat enkele jongens nietwiLlen volgen met gans de afdeling en de l-eiciers na veel- geduld geoefenci te heboenmoeten ze1gen dat, ze (hoe spi j t ig ook) de chi io voor enkel-e veken mceten verfaten,Over de geestelijke vorrrring sl,rekenci, knamen volgencie lunten aan bod : De H. Misvcoral de woensdag en cle vrijoag naar niet in unjJorm rls ook de oeloftewerkingenvan de verschillende afuelingen. Over de opvoeoing verd meer gepraat" E"H. I:estuur-der legcle pl:n Telstar uit(spe*raktle voor chiro 0verzee) ook i.n het spel steekter opvoeding. Dit doen bli;heid, ka-'raraadschap en kranigheid.Ook enkele tijdschriften ko'anen a:n de bei.irt. 0ver Trouvr llerd de opmerking gema:lktdat het een beet je t 'Antnerps en Lj-mburgs is. J 65 rras een lncier blad, een t iener-blad, voor alfe'lcbreIs, aspiranten en leicters warm aanbevofen. Het plaatselijk blad"Overleise EeLro" knam ook ter sprake" Iedereen vsndt het een mooi en geslaagd tijd-schrj-ft. Enkele cuders ventelden zelfs dat er bijna gevochten $erci on het eerst tenogen l-ezen.Punt 5 : Een organisatie moet zeker zijn van zijn bijdrage. Zonder zaad in bet bak-je gaat het noeilijk om een rronnale uerking door te voeren. Daaron gingen de oudersakkoord on de bijdrage in n of tweemaal per jaar te betafen. Die bijdrag zal tenhuize door de groepsleid,er ge-ond worden. Daarbij kopt nog natuurU-jk 40 f verzeke-ring (niet verplichtend) en 10 f voor de nationale chiro.Terugker.end op het bivak nerd gediscussieerd over het al dan niet toelaten van eenbeaoekdag. Tenslotte werd nog r*at heen en weer geFraat over een oudersavond. Toen

  - q -werd het einde afgeblazen.

 • &fry- a(es:, t

  ,

  - Vele mensen u{^*.n zich wel ggns af hoe de chiro in het a}gerneen ingericht is" ll lairtzotn macht ige jeugcibereging'moet toch een degel i jke inr ieht ing hebben. En di t is,geachte lezer(es), een naarheici als een koe"

  Ib'hat ionale l -eiding bestaat ui t de nat ionale prcost (Z.n.U. Peeters) en den a t i o n a 1 e @ o J ) z j , a o r d ' e n a a n g e s t e 1 d d o o r Z i j n e E n i n e n t i e d eKardinaal.

  Ee landsbondleiding 1s belst .net het dagelijks bestuur van de beweging"z i 1 n e s t a f f i 1 e i d i n g , s e c r e t a r i s , p e n n i n g m e e s t e r , p r o p a g a n t s t e n . e nraads-Lecien"

  De l-ancisbondraad is bet algerneen leidend organisrne voor geheel de ber+eging"H i j w o r d t - f f i ! f f i t d e 1 a n s s b o n d 1 e i d i n g , d e d i o c e s a n e v e r b o n d s p r o o s t e n e n d i o -cesane verbondsleioers"- Top '64, het naticnaal belljdenlsfeest van de chirojeugd, bracht in de zomer van

  vorig jaar zestigduizend chirojongens en chiromeisjes sanen in het stadioD teAntwerpen. Over dit onvergetelijk feest 'r'erd een veertj-g-nj-nuten-kl-eurenfilm ge-draaid. an cie eamera Gust Geens; de opmaak verzorgde E.H. Ward Bruyninch. Denationale vertoning van die nj-eu'"e chirofilq heeft voor het eerst pla:ts gehad inhet paleis van Schone hunsten te Brussel. 0p 4 april . 'ordt hij te Kortrijk vertoond.

  - Ons lej-derskorps bestaat nu uit 1)+ leioers (naarvan tnee : ldr lten en ldr Chirstiaenhun nj-litaire plicht vervullen. ) van deze 14 leiders zijn er acht die tijdens de]aatste drie weekends naar een scholingscursus zijn gegaan. Dit al]es ten voordelevan aIle chirojongens.

  - Langs deze weg wil de redaktie de achtbare fezers en l-ezeressen er attent op maken,nanneer zij " Iets ueten " o' "een eventuele raad" kunnen geven, dj-t vor.,r ons al-tijd welgekomen is" U hoeft slechts hetgeen U nil zegger onder gesloten omslag medete geven met uw jongen met vernelding "0.E. - ldr Frans" erop. Dit natuurl i jk voorde overleise Echo.

  - 10 -

 • NIDIT S mli KOSTEIOOS BIJVOEGSEL B]J

  VIN]]T U HIEROVERUTISE ECh0 7. VEnSLAGEN EN METEIELINGIN

  KRIS KRAS DOOR ELKAAN.

  lZoals werd alngevraagd in de oudersraad rerd'door de Jederskr5.ng besloten een chirospalrclienst op te richten. Het voornarrste doelervan is te sl,aren voor het bivak. Eoe kanmen sparn ? Van zoha'lst de jongens toeko-rnen larnnen ze hun spaargeld

  .fgeven :tan Br.Pol tot 14 u. lioe noet het geld binnenge -bracht worden ? Onder G&SIOTEN o'rrs1ag. Op devoorkant van de omslag schrij$t nen naam envoornaam van de Jongen plus het bedrag dater insteekt, le ouders tekenen dan ook nogop de vocrzi jde. Na cie slotfon:t ie kri jgenze dap een spiarkaart ciie .ze thr:-is kunnenvoorleggen. Bi.j eenvolgende marl s1,srenbrengt men de sparrkaart natuurlijk ureer mee

  *0m het zoals de rneeste chi-rogroe;en te {oen,heeft de leiderskring i.,resloten, "'et au.vt'esvan de oudersraad, een jaarl i ;ks i :edrag voorl5.dmaatschap, op basis van J fr. per zonclag,persponli jk door onze groepsleioer zrl wor--.den afgeha:l-d. l{aar daarover ontvarrgt U wel-dra een meer gedetailleerde circul-at""j

  ,, _

  I Zoals telken Jare zal t i jclens de eer-ste week van de parsvakarrt ie, k citeeruit een vorige 0.8- " Een roemrijke pa-pierslag" doorgaen. Dsarom vragerr we delensen '!ret veel papier ncg wat geduldte oefenen en deze "ret v ieinig (papier)reeds te oeginnen opstapelen" (En zo-als U r':a rrschijr[ijk reetis vleet begintoe p?asvakant i twe yreken vr pasen.)* V:ln hut l-eiderskoips uit srerd gevraagdmede

  , te del-en dat wanneer bepaelcie jon-

  gens vroeger moeten veftrekken, deze rnbrie'je van thuis zouden medebrerrgen.rit on zekere moeilijkheden te kunnenvoorzin tijciens een spelnamiddag"* Van nu

  lJ u t i5'voor 1,7 u

  af aar: eindig6 de chiro omvoor B. l .n en Kn.- De J. KN iets

  en de kerele om 19 u.

  r lB- >k (vervolg med.EI

  ttrp. 17)

 • "ts.1;.

  0/urth..t een boek jein een hoekje van een gezel-

  lig lokaal, welke jongen blijft daar ongg -voelig vooro Daarom onze grote inzamellngs-actie. Elke jongen heeft ti,uis een of anderjeugdt i joschri f t zoals r t kapoent je, Ohee,Zonneland e\2".

  " Eenmaal gelezen geraakt

  dit vlug in de kachel of tussen het papiervoor de papierslag.Mag ik een voorsteL doen ? lIanneer U urt i jdschri f t gelezen hebt, bewaar het zorg-vuJ-dig en brengt het dan nee naar de chi.ro.Een andere jongen zal het cok nog gaarne

  W"']ezen. Ianneer i.eder-

  een eens extla zi jn best cioet danzuflen we na\ebn orte tijd een

  Een punt. Een goed punt ?Een strafpunt ? Een punt-vormig voorwerp, Index ver-hoogd met 0, 33 punt. 'yYerkpunt is het nu feitel i jk ?Kom laten Ye n dit ai.l-eseen punt zetten en opnieuw Ibeginnen" IDe jongknapen beginnen een If antastische punteninzame-

  a a a

  ling" Alle punten, uitgeno-men strafpunten, konen inaanmerking, historia, Ar-t i-s, kui ' je, Soubry enz...De jongens dj-e 1n een be-paalc punt verzamefen zul-ien ook kunnen ruilen methun karnaraden. ti[at za1 r'rennu aanvangen met aI dezepunten. lYannceer we er vol-

  - J2 -

  rijke keuze hebben aan tijdschriften.Iedere jongen zal- er zijn gaaing vin-cren.Het_ gebeurt ook wel- dat men in hetbezit is van specifieke jeugdboekentekenverhalen ,(zoals Suske c. Wiske)ofandere en die men na twee of drie-maal gelezen e hebben nooit meerbekijkt" Deze zjn ook nelkom" In-dien je mag van uw oud,ers brerig zemaar mee. Misschlen bezit ten dejongknapen binnekort hun eigen bi--bl iotheek. #

  doende bezitten, zuflendie uitgewj-ssefd wordenin chromi- 's b.v" We scha-fen ons een album aan engezamelijk plakken ne diein. De volle albums komennatrrurlijk terecht in on-bibliotheek" Ook aLl-er -hande chrorno's ( Jaeques,c6 t d , o r , enz , . . ) wor -den aanvaard. Ieoereenrekent op uw medewetrhingvor-r di t al les"

 • *En*

  ** # *Jr +- l t Je * le r + J * *l let nieuwe werkjaar is alwee een goeie tr j-mester ver...voor ons staat er eer heel wat voor de boeg.vanaf zonciag l-4 febrrrarj- starten we met onze ZONI,iETOUTiT-nerking, die zoals U weet, om Jouter menslijke redenenniet voor Kerstmis kon gegeverr worden. i,ater meer er-OVef . :F.

  * Vorige week startten we met ons 2 de deel van onze we-reldreis. Iborlopig staan de hofknapen aan de leidingmet 1605 p. op de voet gevolgd door de lefLaarts netf6OO p en d,e schildknapen net 7590 p" De klausaertssluiten de rij met 1480 p. Lre roed niet verliezen want..Vergeet niet dat n nieuwe burchtknapp Uw vendel 150 pr i jker maakt.

  * Onze kern draaj.t reeds op volie toeren er, vorige maandkwanen Matton Carl en Declercq Chrj.s onze gelecieren

  vervoegen, zod.al, de kern thans uj-t 10 leden bestaat.- Klauwaerts : Parrnetj-er Fan, Brrqrnooghe Chris,- IeLaerts : Dursin Pol, 0r Neil-l Bernard.- iiofknapen ; Tanghe Luc, Descheemaeker Jan en Decle

  Chris. en Matton 0ar1.- Schildknapen ; Dendievel Arrnand, Halsberghe Luc en

  ,B EHTKN,r%

  I ZAKJTLIJKE EN NUCTITENE IJTE*RIRE ONTBOEZEMINC.EN VANEEN SCHILDKNAAI.

  f Vcor enkele weken zijnook de burchtknapen ven stagegaan met br:n voorberej-voor onze Ouderssord. Als Usteeds op de repetities arn-wezig zult zijn, eozdt hetiets f i jn, dat hebt U reeds,hopen de leiders, kunnen ner-ken.EenLucnm1.

  aie een nieuw ]-idprofiei.at voor B.

  I Op 1l+ febmani zullen dePrkens in aansluiting methet Gulden Verhaal, van sta-pel lopen met de Zcr:netocht.Ook de langverrnachte B. KN-proeven zulJen daarin ge-rnengd zjn" Deze proeven be-staan uit geestelijke enlichamelijke proeven. En zo-aLs U reeds weet kunt U doordeze zes neken instnrctiesIF belof$el3 - schild krij-gen.

  Zoals elk jaar hadden e onskerstfeestje" !e begonnen netvendel-f orrnatie

  " Daarna vertel-

  de ldr f'rans een Kerstverhaal"kir Jaak en Lctr Willy verzorg-den de kringspelen ; dat nas ..plezant. Na de kringspelenvolgde een kerstvertoning Ions vendel behaalde het hoogstaantal pwrten. Daarna kwamende pannekoeken aan de burt ihm... lekler" Een verlotingknano er ook : natuurlljk nietsTot sJ-ot hadden we de l4og -verwachte kerstbompluk, .

  Armand D.dikkeTanghe

  Chris Quartier, meebrachtl

 • 'l &lnreen alds ,ro//aGte . . nVe bugo*en met wat kringspelen n"rn.l. chiro-1

  utwu\an

  uruurr{ierEl.Yet"

  r>

  ,FI

  (^ t

  t

  . t

  trvst, de koning van Siam en negerboks. anneerve ronnen n de negerboks kregen re een lotje.De jongens hadden al veel gegeten. Ilet waren goede pannekoeken ook"

  We hadden dan nog wat krlngspelen, ook had-den we dan nog een mooi lang kerstverhaal. Danwas r ook nog kerstboompluk. Dat waren pakjesdat elke jongen moest meebrengen, Het ging alle-naal eerl i jk door"

  ie hadden dan ook nog loterij, dat varen metde lotjes dat we gefionnen hadden in de spelen"Het was een gelukspel, De prijzen waren boekenen cbocoladen"

  De jongens die al te veel boeken haddenmoesten hun lotjes die ze nog haqden weggeven

  .-

  -

  $RF

  ,, u^-t Chrsttaan /xegraan hun kameradenr'anders zouden dezejongens ook niets meer hebben. Ieder-een was voldaan en ging blijgemoednaar huis. c-D-

  :

  , \ mIvo

  r r (

  H E

  "w;ocoooe

 • IS\T.IDTNT.OOaf+ **t

  ""J"r'gua""n, Ichocolade voorzien bij een 1+l%5 sbegonnen .0nze | s .ake1 i j kekopko f f i e ] l l a |*:1"_y:"]1",::l^go:1. | "_'i,"i"""ii; ;:+-iu'-ai- | [n de loop van deze maandjaar voor de Inal:l^:"1_ | rect van'wal gestoken "?t... I

  ""rt"" "Jj-r"i"a-io"p"o ,"tveel tochten, pro.eu::^"o | ":l fuT kl*ls:p"l:l tot bij I ;;;-r""delvredstrijd. Het prinandere interessalt.:p::, | -.+i": van eleinatie nog -

  | ;;;"';;-il;il';ir fiii;1:::.,1i:":i-h::f,l-l:^:- | 'I:lP_11i"".90:9: k?"i1s:" | ;;il uit ,'rrrouw,, De knapendersstaf van de kf:f- | .overbleven. Na een {!sef van | ,uu"o cius opdrachterl krijgendeling een nieuw*y::"u' I y:f J:?f:l!') y:l:l.g: | ;;i naar het goed or min_uitgedacht dat o:",i:^* | verschl]le1{e ggschelkj s | "t-go*d verrnrlten er:van, zufuitgedacht dat ons. in I verschi]1"1q" g:""henkjes I aer goed verrnrl"n ernuo, zstaat zal steu."rj^p::I | "ilq:liiiltS: _r1i:l?f eioe I i;; ankbrief jes uitgereiktin contact te 'staan met I ontevreden naar huii- | ---

  , = v'Eun' ltrar- r.rur-D. I vrorden. Het vendel dat gintde jongens . l

  "

  r " - - - . -_-r^_r^-a ^_ met'ken, want deze keer deeltMeer tucht, nateriaal en rnen de speluitslag no op 'n

  organj_satie zullen dus | -A,AI{DACHT : voortaaa aoa* rla | "-- -- '..- -rr r ^ - l - _ | _ 6 9 q v $ v | i n g n i e u s e m a n t e r : u i " g e d a c h tlig"l::'u^lo:1"::_ru:.:"- l\:'l niet meer door oq_don; I ffi;-onze irrginieur ldr Ro-ten daarmee op het einde I q:ff* maar op e.en ander:.9u4 i;;" luet deze gura-bii*ij""van de maand" I d i e I i za l medesedee ld no rden - l - - . " . ^ - f , ^ - ^ - ^ ^ . ^ L^ - - -a r -Gedurende het kerstverlof zul]en dan ep een bepaaldehadoen ne ook ons k-erst- ti jd prijzen mee bkomen yor-den. Voor alle inlichtinEenl:":1,!1i u"^P1f31_Pi- | 9"t zar verlopen in het ka- | i";; eens aandachtig het ar-na allen Erren aanwezig. I aer van de vorming van echte I tif"f ih ,,Trou,,Eerst nerd eeo vertellingbeluister, gegeven doorldr [il]-em. Na de spanningkwam de ontspanning rneteen snakelijke hap onderong" Vele sand'riehenten eraan geloven tot

  moes-on-he-

  Voc;rze stoet van 130 stukslemasl verciwenen nas.ieder was eveneens egn

  AAI{DACHT : voortaan gaat dekern niet tneer door op don-derdag maar op een anderedie U za\ medegedeeld rorden.Voor de kern is evens eentotaal vernieuwd programma,dat zal verlopen in het ka-der van de vorming van echtevendelleiders en tweede man-nen.

  st

 • H_

  ,(oals in elke andere ade-l ing, ging cok bi j Oe kere- ishet jaar l i jks kerstfeest jeplaats" l iet begon met een a-vondrnis in St 'El-ooi" Daarnatrokken de twaalf opgekomenke'rels naar het 3eugireanwaar ldr Robert hun oplacht-te net een moderne kerstver-telling, Het verhaal handef-de over cie oorlog ; n. m" I o-ver inge slotepi' Cne ri-kanendj.e n f9ii4 ronri de tijd vanKerstmis zitten ingesloten

  - l

  tf "t

  is beel moeilijk n een luttle paginaeen'overzicht te geven van de Beloftewerkingzoafs die bij de kerels gevoerd lrordt. Daarombehandelen wij vooreerst het doel van de Be-loftewerkLng , Zoals in elke afdeling van dechiro, hebben de Kerel-s ook een belcftewerking;met dit ene verschil dat bij onze afdelinghet. doel van de verking, meer slaat op de uit-bours van een l-evenshouding. die hen in hunverddr leven noet helpen, een persoonlS.jkehouding aan te nemen" Zu1ke houding zou henof beter stelt hen in de gelegenheid hun ka-tholiek geloof a1s een volsaardig lid te be-leven. Ilet, is de bedoeling vau de kerelsbe-

  tuslofter.:erking, de kerels te vorrnen en Lslr-dn in voorbereiding van hun later 1e{9n.Het is dan ook een steeds terugkerendciiscussiepunt nrn1. "Hoe staat een kerelhier tegenover als een volwaardig katho-liek. r' lTant het is immers j.n deze jeugd-jaten dat de basis getegd wordt van eenfevensu.rtbouro van iedere kerel en ieder-een kent 'qrel die oude vlaarnse spreuk :" Ilat Hansje niet leert, doe Hansje ver-keerd.t ' In die jaren inmers, nroet ge -schanf'd en gevrerkt worden om het go?de'en er stekt veel goeds in, naar bovente brengen het te ]aten rijpen en aande kerels mee te geven? als hoeksteen

  -16

 • vervoJg medede-Lingen. . .ffits/s -van hun later leven waarop zizull-en steunen en zehzeltverder opbouwen.De beloftewerking beoogt veelmeer, dan een intense doorge-voerde werking gedurende dievier weken. llat nerd ook be-Lrepen door het Nat ionaal-boofdkwartier van de Chiro,die de kerelsrnil-itie instel--de ; om de beloftewerking tekunnen spreiden over een ge-heel jaar, met al-s cresendoeen nieuw doornaken van despeclf iekd belof tererkingmet de pas overgeko'nen nj.eu-we kerels in dg afdeling. 0fin de 2 de pI{ts een verderevoortzetting va de belofte-werking onder de

  t Voor de kerels zijn nieulre sporthernder in de handel-gebracht. Ze kunrien dit bestelien aan de groepsl-eider. Ge-lieve dan ook de schouderbreecite te vermel-den. - aanbevofen.

  I Yolgens het agentschap Belga ons herft medegedeefd is deredact ie van de "Overleise Echo" rnt tn knaapje vermeerderd,-Deze t' Bleu " aldus het agentschap, heeft als naam : Efi-IlemBn4rnocghe. . . .er l -probeert te tekenen,. . en r t 1ukt. ef i - jvan onze kant wensen : Veel Geluk,I Dank zi j het tekenverhaal verschenen in Overleise Echo

  zes" Zijn de ogen van de officiel-e instanties open gegaanen heboen zi j besloten zo spoedig rnogel i jk toelat ing te ge-ven tot het omvormen van de kroonwacht in chiromeisjes"Ytrarrschi jnt i jk reeds volgend jaar" Jabbedabbedoe I l . (neuterf Voor diesene onder de kerel-s die zich rensen te aboneren

  op FEi inllaats vn op Trouu" Het kost 3, fr. voor eengans jalrgang" ll it tienerbLad verschijnt om de twee maanden"HiJ-l-en de betrokken kerels hun naam oFgeven aan n van del-eiders.f On alle twijl 'efs o'rtrerrt het opengaan van de poort van

  cie lrroeoerschool- de zondag weg te nemen. is er rcsloten datze (de poort) om l-3 u 30 stipt opengaat'"

  het Senest. Nagr'rat is nogtoekonstmruixn scbor,n mu-ziek.

  )

  Dep l M . L "T " / 3 "R"Dorpsti"aatSijsele

  IVoor diegene die zich wi]lende hoogste t i jd. Gelve hetleicier af te geven"

  -u-

  S"M" Fen Ketel-sstannr. 64/ 3+.U9+3 a, / a batalj " ,z EIok 4Kamer 2Hawk.Lornbardziie.

  aboneren op " Trouw " wordt hetbedrag van 65 fr aan 4e hoofd -

  Voor de l ie fhebbers . . .S.M. Gcussaert Christ iaan

 • wK* li,aoa.q\( Az'- /,

  g3E SuecHTKrrtrtE.l an qPcDe

  ve Dt &,tV ,s - -- r.:9la hlc Bb

  * ' ,

  a-

  '

  fte ffRRR reoen ,t .) 'K ex utQ(E l t