Keltenwoud Magazine mei 2011

Click here to load reader

download Keltenwoud Magazine mei 2011

of 19

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Ledenblad Keltenwoud

Transcript of Keltenwoud Magazine mei 2011

 • KmMagazine van tennisclub Keltenwoud BenneKom

  www.rabobank.nl/vr

  Rabobank. Een bank met ideen.

  Rabobank Vallei en Rijn is betrokkenhoofdsponsor van Keltenwoud.

  Rabobank Private Banking:samen uw ambities realiseren.Bij Rabobank Private Banking staat u centraal. Onze relatie met u is gebaseerd op vertrouwen en gaatverder dan alleen uw financin. Uw persoonlijke accountmanager blijft genteresseerd in u en uwomgeving. Wij kennen de lokale regio, uw situatie en behouden het overzicht op uw portefeuille. U kunter op vertrouwen dat onze specialistische dienstverlening hoogwaardig is. Verandert uw persoonlijkesituatie of ambitie? Wij zorgen continu voor de beste financile dienstverlening. Zo kunt u ontspannentennissen bij Keltenwoud. Dat is het idee. Ook deze specialistische betrokkenheid ervaren? Neem dancontact op met Rabobank Private Banking via (0318) 660 660.

  Jaargang 34 nummer 2 mei 2011

  meeKiJKen meT ParKBeHeerDer

  meeDOen aan TOernOOien

  DameS PreSTeren in HOOFDKLaSSe

 • EDE

  In houdCOLOFOn

  KeLTenwOuD magazine

  Clubblad van tennisvereniging Keltenwoud verschijnt vier keer per jaar in maart, mei, augustus en november

  34e jaargang nummer 2 - mei 2011

  Oplage: 750 exemplaren

  redactiecommissie:Simon van den Bent, redacteur 0318-453819 svdbent@hotmail.com Nico de Gouw, eindredacteur 06-48587924 ndegouw@xs4all.nl Tineke Hofs, redacteur 0318-417064 t.hofs@hetnet.nl Paul Zaal, redacteur 0318-646905 pzaal@hetnet.nl e-mailadres: redactieKM@keltenwoud.nl

  Fotos en illustraties: Elize de Groot, Nico de Gouw, Mark Hemmer, Pascal Mariany Ton Roks, Cor Weijman en anderen

  Vormgeving: Nico Hoogendoorn

  Tennispark (ook postadres) en clubhuis TV Keltenwoud:

  Langschoterweg 9, 6721 WL Bennekom Telefoon: 0318-430610

  www.KeLTenwOuD.nL

  uiT HeT BeSTuur .................................................. 3

  De KinDerzieKTeS ziJn er nu uiT .............. 4

  SLePen OF nieT SLePen ...................................... 6

  Hanger VOOr Lenie VerHaegH ........................ 7

  COLumn uiT: ereLiD ............................................ 7

  PLaTanen en BamBOe OP TerraS .................... 8

  FanTaSTiSCH DeBuuT DameSTeam .................. 9

  iK Ben nOg STeeDS aPeTrOTS ...................... 10

  weDSTriJDLeiDer in HeT HOnDerD ............... 12

  BegrOeTing nieuwe LeDen ............................. 15

  meT FamiLie OF BeKenDe De Baan OP ......... 15

  TOSSTenniS HeLe Jaar DOOr ...................... 16

  eDe 50+ DuBBeLTOernOOi ............................ 16

  TOernOOien eLDerS ........................................ 16

  OPen JeugDTOernOOi ..................................... 17

  KeLTenwOuD OPen SeniOren 27 Juni ........ 17

  zOmerTenniSgeVOeL ....................................... 18

  LenTeTOernOOi VOOr De JeugD ................... 18

  nieuwe LeDen aCTieF in TeamTenniS ......... 20

  VaCaTureS .......................................................... 21

  50+ TOernOOi aLS HeT gOeDe LeVen ........ 22

  SeniOren en JeugD KamPiOenSCHaPPen ..... 23

  Fraaie STarT zwemBaDTerraS .................. 24

  PannenKOeKenTenniS OP 8 Juni ................... 24

  COnTraCTVerHuur TenniSHaL ................... 25

  OP naar De HOnDerD. ............................. 25

  BriDgeCLuB TenniST weer. ...................... 27

  gOuD Van OuD ................................................. 28

  VOLgenD Jaar weer! ............................... 30

  in geSTreK meT SPOnSOren .............................. 31

  Onze SPOnSOrS................................................. 32

  aCTiViTeiTenKaLenDer 2011 ....................... 33

  VerJaarDagSKaLenDer JeugD ....................... 34

  Uit het bestuurDit is het tweede nummer van het clubblad nieuwe stijl. we ontvingen diverse positieve reacties op de vernieuwing van het Keltenwoud maga-zine. Ook de verschijning van de ledengids viel in goede aarde. Dat geeft moed om zo verder te gaan.

  Per 1 april jl. is het zomerseizoen be-gonnen en het was echt zomer in april. Prima weer om te tennissen. Regelmatig waren s avonds alle buitenbanen bezet. Een goede zaak. Een poosje wachten op je beurt op het terras is met zulk mooi weer geen straf, lijkt me.

  Bij het verschijnen van dit nummer is de voorjaarscompetitie van de KNLTB al weer bijna afgelopen en is de zomer-avondcompetitie inmiddels begonnen, evenals teamtennis. De voorbereidin-gen voor het open jeugdtoernooi (eind juni), het open seniorentoernooi (eind juni/begin juli) en het 50+-toernooi

  (begin augustus) zijn in volle gang. Ik roep u graag op mee te doen of te komen kijken.

  Op 26 april is een algemene ledenvergade-ring gehouden, de voorjaars-ALV. Circa 35 leden bezochten de vergadering. Niet echt veel, maar wel genoeg om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Het vereiste quorum bedraagt namelijk 25 personen. De vergadering verliep vlot en soepel. Unaniem werd de begroting voor het verenigingsjaar 2011-2012 goedgekeurd. In deze begroting is uitgegaan van een ongewijzigde contri-butie voor het lidmaatschap. Enkele jaren geleden is afgesproken dat de verhuizing naar een nieuw park geen contributiever-hoging mocht veroorzaken. Dat is dus sinds 2009 niet gebeurd. Toch komt het moment dichterbij dat we hogere kosten vanwge prijsstijgingen en inflatie zullen moeten doorberekenen.Ook de begroting van de stichting pas-seerde zonder dat er om wijzigingen werd gevraagd. Eveneens werd overeenstemming bereikt over enkele wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.Het is de bedoeling om de volgende vergadering vlak voor 1 oktober te houden. Daarin zal dan ook de definitieve jaarreke-ning 2010-2011 aan de orde komen.

  Wij wensen u een sportieve, gezellige en zon-nige voortzetting van het zomerseizoen toe.

  Namens het bestuur,Ren van Dijk, voorzitter

  PLanning Km in 2011:

  nummer 3 kopij aanleveren uiterlijk 12 augustus; bezorging in week 35 vanaf 30 augustus. nummer 4 kopij aanleveren uiterlijk 4 november;bezorging in week 47 vanaf 22 november.

  Attentie voor commissies en leden: niet vergeten voor vrijdag 12 augustus 2011 de kopij voor het augustus-nummer in te leveren, liefst per e-mail bij: redactieKM@keltenwoud.nl

  3

 • 4 5

  Parkbeheerder gert marcus heeft vertrouwen in de toekomst:

  De kinderziektes zijn er nu uit een zonovergoten dinsdagmiddag op het tennispark Keltenwoud. gert marcus kijkt vanuit zijn kantoor-ruimte naar buiten. een medewerker van het hoveniersbedrijf groen en Doen schoffelt de perken. gert knikt tevreden. Te veel terugblikken op de periode sinds de opening van het tennispark in september 2009 wil de parkbeheerder niet.Je hebt op een nieuw park enige tijd nodig om alles goed op de rails te krijgen. De kinderziektes zijn er uit. De taken zijn verdeeld, nu loopt het allemaal goed, is het enige dat hij daarover kwijt wil.

  PieK in LeDenaDminiSTraTie

  Ondanks het mooie lenteweer zit Gert binnen. Hij is druk met de ledenadministratie, een van zijn taken. Vooral in deze periode besteedt hij veel tijd aan de administratieve verwerking van nieuwe leden -Deze week (eind maart, red.) zijn er alweer vijf bijgeko-men, het ledental groeit lekker door- en aan het bijhouden van contributiebetalingen. Dit is nodig voor de uitgifte van de leden-pasjes voor het nieuwe seizoen. Dat is momenteel best tijdrovend. Afhankelijk van de tijd van het jaar ben ik soms lang bezig met de ledenadministratie.

  SmaSHCOurT iS OnDerHOuDSVrienDeLiJK

  De hoofdtaak van Gert Marcus, fulltime in dienst van de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud, is uiteraard het onderhoud van de ten-nisbanen. Een taak die minder omvattend is dan op het oude park aan de Selterskampweg, waar Gert nog een ouderwetse grounds-man voor de tien gravelbanen was. Hij was daar dagelijks bezig met het verzorgen, herstellen en slepen van de banen. Hoe zijn ervaringen met de twaalf smashcourt-banen tot nu toe zijn? Smashcourt is heel onderhoudsvriendelijk. Gravel speelt lekkerder, maar dat is heel persoonlijk. Smashcourt is ook een kwestie van wen-nen, er is goed op te spelen. Ik hoef een baan nu maar een keer in de twee weken te vegen met een borstelma-chine en een keer in de week met een sleepnet. Hiermee sleep ik materiaal aan dat in

  de hoeken is blijven liggen. Ik heb nu voor het eerst op enkele banen nieuw materiaal aangevuld. De toplaag moet wel worden bijgewerkt en de lijnen moeten worden schoon geveegd.

  nieT SPrOeien

  Een van de grote voordelen van smash-court is dat de banen niet of zelden gesproeid hoeven te worden. Alleen bij langdurige extreme temperaturen. Vorig jaar is dat niet gebeurd. En we hoeven niet meer te dweilen. Op het oude park hebben we nogal eens rondgelopen met die matten en de wringer, omdat er gespeeld moest worden. Als het nu droog wordt nadat

  het water met bakken uit de hemel is gekomen, kan er een uur later weer gespeeld worden. En als het een beetje regent, kan er gewoon worden doorgespeeld. Ik hoef nu ook niet meer bij competities en toernooien aanwezig te zijn. Op het vorige park moest regelmatig worden gesproeid. Of er was een lijn kapot en soms viel zelfs het net naar beneden. Dat hoeft en gebeurt nu niet meer. Al die sneeuw in november was ook geen probleem. Alleen bij vorst in de grond en bij dooi kan er schade aan de onderlaag ontstaan. Daarom zijn na de winter alle banen gewalst.

  COmPLimenTen VOOr BinnenBanen

  Over de banen in de hal is onze parkbeheerder zeer goed te spreken. Daar kun je fantastisch op tennissen. Ik krijg daar veel complimenten over, ook van mensen van buiten Keltenwoud. De losse verhuur is door de strenge winter en de sneeuw en