Factsheet transitie jeugdzorg en Communicatiestrategie ... ... Factsheet transitie jeugdzorg en...

Click here to load reader

 • date post

  15-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  14
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Factsheet transitie jeugdzorg en Communicatiestrategie ... ... Factsheet transitie jeugdzorg en...

 • 1

  Factsheet transitie jeugdzorg en Samen DOEN in de buurt Communicatiestrategie Transitie Jeugdhulp 2015 Wat erbij komt kijken!

  RVE OJZ - Afdeling Jeugd

 • COMMUNICATIESTRATEGIE 20152

  colofon

  Verantwoordelijk wethouder

  Simone Kukenheim, wethouder Jeugd

  Directeur DMO

  Michel Kanters

  Verantwoordelijke manager

  Hetty Vlug

  Programmamanagers Om Het Kind

  Marc van Gemert

  Rutger Hageraats

  Projectleider Communicatieteam

  Om Het Kind

  Aimée de Lannoy

  Voorlichter Wethouder

  Adam Cetindag

  Auteurs

  Endre Timár

  Aimée de Lannoy

  December 2014

 • COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP 2015 3

  INHOUD

  PROLOOG 4

  Doel van de communicatiestrategie 4

  Gewenst eindresultaat 4

  1. INLEIDING 6

  1.1 Kern van het nieuwe jeugdstelsel 6

  1.2 Uitgangspunten 6

  1.3 Vier zorgvormen 6

  1. Online Innovatie Sociaal Domein (0e lijnszorg) 6

  2.Ouder- ‐en kindteams (0e en 1e lijnszorg) 6

  3. Samen DOEN (1e en 2e lijnszorg) 7

  4. Speciale functies (2e lijnszorg) 7

  1.4 Passend onderwijs 7

  1.5 Financieel kader jeugdhulp 8

  1.6 Waar staan we nu? 8

  2. STRATEGISCHE COMMUNICATIE 9

  2.1 Opgave 9

  2.2 Strategische communicatie 9

  2.3 Interne en externe communicatie 10

  3. INTERNE COMMUNICATIE 11

  3.1 Doelgroepen 11

  3.2 Communicatieboodscap 11

  3.3 Communicatieopgave 11

  1. Kennisbank en jeugdhulptelefoon 11

  2.Persoonsgebonden budget – Pgb 11

  3. Speciale Functies 11

  4. Passend Onderwijs 12

  5. Q&A en een begrippenlijst voor zorgprofessionals en de kennisbank 12

  6. Mediamonitoring en beheer Pleio 12

  7. Online innovatie sociaal domein (Digitaal Platform) 12

  8. Relatiemanagement gecontracteerde zorginstellingen,

  specialistische jeugdhulp en vrijgevestigden 13

  9. Deelname in communicatie Ouder- ‐en kind teams 13

  10. Matchpoint 13

  4. EXTERNE COMMUNICATIE 14

  4.1 Doelgroepen 14

  4.2 Communicatieboodschap 14

  5. PUBLIEKSCOMMUNICATIE 15

  5.1 Doelgroepen 15

  5.2 Communicatieboodschap 15

  5.3.Communicatieopgave 15

  6. MIDDELEN 17

  EPILOOG 19

  Bijlage 1: voorbeeld planning communicatie 20

  Bijlage 2: intakeformulier communicatie 21

  Bijlage 3: voorbeeld communicatiekalender 22

  Bijlage 4: screenshots web portal Zorg voor de Jeugd Amsterdam 23

  Bijlage 5: communicatiematrix als voorbeeld 24

 • 4

  PROLOOG

  Geluk, vertrouwen en

  doorzettingsvermogen hebben ons

  gebracht waar we nu zijn. Het begin

  van een professionele, efficiënte en

  goedkopere jeugdhulp.

  Het programma Om Het Kind levert een communica- tiestrategie en communicatieplanning aan voor 2015 voor het gehele jeugdstelsel. Het zijn adviezen om strategisch de juiste keuzes te maken voor de com- municatie-uitingen, voor de pers- en woordvoering.

  In 2015 is het van belang om een goede beeldvor- ming te creëren bij de Amsterdammer en zorggebrui- ker, door vertrouwen te wekken dat we samen niet ouders kind + jeugd zoeken naar de beste oplos- singen en alternatieven. Dat betekent niet dat het vanaf 1 januari allemaal heel goed geregeld is. Het betekent wel dat de gemeente in afstemming met de zorgaanbieders goede afspraken heeft gemaakt voor het hele jeugdstelsel, en de nodige nuttige wet en regelgeving geregeld is. De mijlpaal is 1 januari 2015, de datum van invoering van de jeugdhulp als verantwoordelijkheid van de gemeente, met een operationele start in 2014. Dit vraagt om een dynamische aanpak, met ruimte voor voortschrijdend inzicht, ook in de communicatie. Deze moet voldoende flexibel zijn om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en behoeften. De omvang van de veranderopgave en de complexiteit van het krachtenveld vraagt om communicatie die inspeelt op een dynamische omgeving. In die omgeving heeft de gemeente te maken met het perspectief van uiteen- lopende actoren en uiteenlopende belangen. De communicatiedoelen, kernboodschappen, kanalen en middelen zullen daar makkelijk op in moeten spelen.

  Doel van de communicatiestrategie Het gezin en de jeugd staan centraal en hebben een rol in de veranderingen. Zij zijn eindgebruiker en in die zin de ‘rode draad’ voor alle communicatie. Tegelijkertijd wordt van hen ook een verandering

  verwacht, die wordt beschreven als een ‘mind shift’ in het denken over zorg en de rol van de overheid. Hier gaat het over thema’s als eigen kracht, sociale veer- kracht, ontzorgen en normaliseren. De communicatie met, naar en tussen burgers is op zich onderdeel van alle communicatievormen, maar vraagt ook om een aparte lijn in publiekscommunicatie, die in 2015 en 2016 groeit qua bereik en intensiteit.

  Gewenst eindresultaat Alle ouders en jeugdigen zijn in het jaar 2015 geïnfor- meerd over wat wel of niet in de jeugdhulp is veran- derd. In die informatievoorziening spelen niet alleen de nieuwe ouder- en kindteams een belangrijke rol, maar ook de scholen en de gemeente zelf. De ouder- en kindadviseurs (OKA) van de ouder- en kindteams zijn de professionals die kunnen zorgen dat de geboden jeugdhulp voldoende is voor de oplossingen die nodig zijn om ouders en kinderen te ondersteunen. Daarvoor kiest de gemeente Amster- dam voor een nieuwe organisatie in de vorm van een samenwerkingsverband tussen GGD en zorginstel- lingen. Het kiest ook voor nauwe samenwerking op regionaal niveau. Het is van groot belang om die relaties goed te onderhouden zodat Amsterdam als voorbeeld kan dienen voor heel Nederland. Mijn wens is om ouders, kinderen en jeugdigen te verlossen van moeilijke situaties en een handreiking te bieden voor constructieve oplossingen door gerichte communicatie over het onderwerp.

  Successen ter inspiratie De jeugdkrant is in 2014 drie keer uitgegeven. Het is een aanloop naar 1 januari 2015 om Amsterdammers gerust te stellen dat we heel wat hebben geregeld dat goed gewerkt heeft. Op de VNG fora staat de jeugdkrant vermeld, maar ook onze website Zorg voor de Jeugd en dat we een jeugdhulptelefoonnum- mer hebben ingezet, wordt overal meegenomen als voorbeeld. We kunnen daar trots op zijn. Vanuit de Tweede Kamer ontving de gemeente ook pluimpjes over de jeugdkrant van Amsterdam en daar ben ik enorm trots op.

 • COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP 2015 5

  Ten slotte zoeken communicatieafdeling en staatsse- cretaris van Ministerie VWS steeds naar goede voorbeelden die zij kunnen gebruiken in hun ronde langs de velden en in mediaoptredens. Ik zou mij goed kunnen voorstellen dat er een concreet voorbeeld wordt gemaakt van de ouder- en kind- teams Amsterdam. Dit kan dan worden benut in de media-optredens van de staatssecretaris.

  Om af te ronden wil ik aangeven dat ik dit niet in mijn eentje heb gedaan. Je hebt een team gemotiveerde mensen voor nodig, die de opgave begrijpen en willen aangaan. Als projectleider heb ik de functio- nele aansturing ervaren alsof ik de matroos op een boot was met heel veel andere kapiteins. Hoe hou je dat bootje dan nog varende en naar de stip op de horizon? Door mee te bewegen, te inspireren, in discussie te gaan, te brainstormen en 1000 keer uit te leggen waarom we dit doen en voor wie we dit doen. Het is allemaal voor de Amsterdammer, die onze stad gedreven houdt, leuk en vol van diversiteit.

  Ik ben dan ook mijn eigen communicatieteam van het programma Om het kind en DMO Communicatieaf- deling zeer erkentelijk hiervoor: Miriam Hulsmann, Eva Gijsbers, Ruud Sjoerdsma, Widad Habbani, Pékula Starke, Irene Kuipers, Endre Timár, Carine Versteeg, Rachida Bouhjira, Herman Nieuwenhuis, Monique de Vries, Annette van de Merwe, Linda Briganti, Emmeke van der Laan, Martin Benninck en Bella Schopenhouer. Een zeer goede samenwerking met de voorlichter van de wethouder, Adam Cetindag, zal een toegevoegde waarde hebben voor de voortgang en uitvoering van de communicatiestrategie 2015. Zijn vertrouwen in ons team heeft het mogelijk gemaakt, om ook in deze communicatiestrategie, de wensen en bestuur- lijke mijlpalen van de wethouder Simone Kukenheim, goed te belichten. Gaat u daarvoor naar de epiloog.

  Aimée de Lannoy Projectleider Communicatieteam Om Het Kind

 • COMMUNICATIESTRATEGIE 20156

  1. INLEIDING 1.1 Kern van het nieuwe jeugdstelsel De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, jeugd-GGZ, jeugd-VB, jeugdbe- scherming, jeugdreclassering, en wat voorheen de AWBZ-begeleiding en verzorging voor jeugdigen was. Vóór 1 januari 2015 beperkte het gemeentelijk jeugdbeleid zich tot de jeugdgezondheidszorg, op preventie gerichte opvoed- en opgroeiondersteuning, jongerenwerk en specifieke doelgroep aanpak rond zwerfjongeren, jeugdcriminaliteit, verzuim en voortij- dig schoolverlaten.

  Door de verantwoordelijkheid in één bestuurslaag te leggen wordt beter aangesloten bij de burger en ontstaat meer samenhang in hulptrajecten voor een gezin. De gemeente streeft ernaar om met dit stelsel de jeugdhulp efficiënter en effectiever te organiseren en de problemen van gezinnen klein te houden. Ook wil de gemeente ouders helpen om (met hulp van hun eigen netwerk) problemen beter zelf op te los- sen. Maar daarnaast blijft er gewoon een aanbod van specialistische hulp en is een vangnet voor de meest kwetsbare kinderen gecreëerd.

  1.2 Uitgangspunten Volgens veel be