Dm 20140618

of 28 /28
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 18 JUNI 2014 WEEK 25 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode DROOM VAN MIDZOMERNACHT OP FORT SABINA LIBERATION ROUTE OOK DOOR MOERDIJK MOERDIJK - De brandweerpost Moerdijk- dorp houdt zaterdag 21 juni een open dag. Er zijn demonstraties met onder andere reddingen op en om het water, redden van personen uit een autowrak en bergings- werkzaamheden. Voor de kinderen is er ook van alles te doen, er staat een spring- kussen en kinderen kunnen een spuitdiplo- ma halen. Ook voor de inwendige mens is gezorgd: er zijn overheerlijke poffertjes te koop, broodjes worst en koffie en thee. Er is een mogelijkheid om bij de de bergings- werkzaamheden met Towshow te kijken met gratis vervoer. De brandweer zit bij de Havenkant in Moerdijk. De open dag is van 10.00 tot 16.00 uur. Open dag bij brandweerpost FIJNAART - Waterschap De Brabantse Delta houdt dinsdag 24 juni van 17.00 tot 21.00 uur een inloopavond waarbij de plannen voor een waterberging naast Sportpark Fijnaart worden gepresenteerd. Tijdens deze avond kunt u de plannen in- zien en is het mogelijk vragen te stellen. Belangstellenden zijn welkom in zalen- centrum De Parel in de Margrietstraat 15. In Fijnaart is bij veel neerslag regelmatig sprake van wateroverlast. Het overtollige water kan niet weglopen en komt op straat te staan. Het waterschap neemt maatre- gelen om deze wateroverlast te vermin- deren. Eén daarvan is de aanleg van de waterberging naast het sportpark. Inloopavond over waterberging MOERDIJK - Voor de 98e keer gaat er een bedevaart vanuit Roosendaal naar Keve- laer. Dit is één van de oudste bedevaart- plaatsen van Maria in Europa. Kevelaer ligt net over de Duitse grens bij Venlo. Al vanaf 1642 trekken pelgrims hierheen. In Roosendaal gebeurt dit al vanaf 1904. Tot 30 juli hebt u de gelegenheid u op te geven voor de bedevaart naar Kevelaer vanuit Roosendaal en omgeving. De tweedaagse tocht is op dinsdag 19 en woensdag 20 au- gustus, de ééndaagse tocht is op woens- dag 20 augustus. Inlichtingen en aanmel- den bij: J.Voeten, Vierschaarstraat 4, 4751 RP Oud Gastel, tel. 0165-313099 of via E: [email protected]. 98e bedevaart naar Kevelaer ZEVENBERGEN – Naast avondvierdaagsen voor valide wandelaars in Fijnaart en Zevenbergen deden er in Zevenbergen ook bijna 60 bewo- ners van de Zeven Schakels en De Westhoek mee aan hun eigen rolstoel driedaagse. De deelnemers werden tijdens hun tochten begeleid door de mensen van de jeugdbrandweer van Moerdijk. Hier de start bij de Zeven Schakels. FOTO TIES STEEHOUWER DOOR MONIQUE JANSEN Patrick Kannekens wilde in het Wil- lemstadse buurthuis op de commerciële toer om op deze wijze een winstgevende onderneming te realiseren. Het is echter niet mogelijk om in gemeenschapshuizen feesten en partijen van persoonlijke aard (bijvoorbeeld bruiloften en begrafenissen) te houden. Dat mag alleen als er sprake is van een uitzonderlijke situatie als er bijvoorbeeld sprake is van een uitvaart met een hoog bezoekersaantal die niet terecht kan in de reguliere horeca. Oneerlijke concurrentie Volgens burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk mogen activiteiten in Gebouw Irene niet concurreren met onder meer cafés. “De reguliere horeca is alert op activiteiten van paracommerciële horecabedrijven waarbij sprake is van on- eerlijke concurrentie. De reguliere horeca maar ook omwonenden hebben ons dan ook vragen gesteld over de activiteiten in gebouw Irene en hebben verzocht om handhaving”, meldt Klijs in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente heeft een inspectie uitgevoerd waarbij duide- lijk werd dat er een bijeenkomst van per- soonlijke aard werd gehouden, waarbij het maximaal toegestane geluidsniveau werd overschreden. Exploitatie De gemeente is in overleg getreden met Stichting Ons Dorpshuis, nadat de beheerder aangaf er helemaal mee te stoppen. Stichting Ons Dorpshuis is de ei- genaar van het buurthuis in Willemstad. De organisatie heeft bij de gemeente aangedrongen op verruiming van de exploitatiemogelijkheden, zodat er ook feesten en partijen van persoonlijke aard kunnen worden gehouden in Gebouw Irene. Hiermee zou de exploitatie mak- kelijker rond zijn te krijgen. “De Stichting heeft gevraagd of er een oplossing te vin- den is in een bestemmingsplanwijziging. Momenteel is er echter geen reden om de bestemming van maatschappelijke voorziening te wijzigen naar een horeca- bestemming”, geeft Klijs in de brief aan de raad aan. Hij merkt daarbij op dat de Stichting ook geen permanent horecabe- drijf in het dorpshuis wil. De gemeente en de Stichting hebben besloten om verder te praten over een oplossing voor de ex- ploitatie van Gebouw Irene. Daarbij wordt ook gedacht aan de inzet van vrijwilligers. Overleg over exploitatie dorpshuis Stichting Ons Dorpshuis en gemeente Moerdijk zoeken oplossing voor beheer WILLEMSTAD – De gemeente Moerdijk gaat in samenwerking met Stichting Ons Dorpshuis onderzoek doen naar de mogelijkheden om buurthuis Gebouw Irene in Willemstad te exploiteren. Reden daarvoor is het onmid- dellijke vertrek van exploitant Patrick Kannekens. Hij besloot te stoppen, omdat hij geen commerciële activi- teiten mag organiseren in Gebouw Irene. Daardoor zit het dorpshuis zonder beheerder. DOOR RIA VAN MEIR De gemeente, het waterschap, de Suiker Unie en de TOM zijn overeengekomen dat zij stap voor stap zullen investeren in de afvoer van het afvalwater van het AFC. Met de vestiging kassen en andere be- drijven op het AFC komen er veel verschil- lende afvalwaterstromen vrij. De huidige infrastructuur is daar nog niet helemaal op voorzien. Uit die studie blijkt dat een aansluiting van het afvalwater op de hui- dige rioolwaterzuivering bij Dinteloord de minste kosten voor de samenleving met zich meebrengt. Bijdrage Het station aan de Schenkeldijk moet daarvoor wel worden aangepast, evenals de persleidingen en het gemaal bij de Dinteloordse waterzuivering. Het spui- water van de kassen, dat afkomstig is uit het recirculatiesysteem en zodoende niet meer bruikbaar is als drinkwater, wordt ter plaatse gezuiverd. Over de kosten van die aanpassingen hebben de vier partijen nu een overeenstemming bereikt. De be- drijven op het AFC zullen zuiveringshef- fingsinkomsten moeten gaan betalen als bijdrage aan de investeringen. Ook heb- ben de partijen afgesproken om zorgvul- dig om te gaan met investeringen voor de zuivering van het afvalwater en indien no- dig stap voor stap te investeringen bij een toename van het afvalwateraanbod bij komst van nieuwe bedrijven op het AFC. Akkoord over zuivering afvalwater Bedrijven AFC gaan zuiveringsheffingsinkomsten betalen HEIJNINGEN - De Suiker Unie, Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM), gemeente Steenbergen en wa- terschap Brabantse Delta hebben een akkoord bereikt over de verwerking van afvalwater van het Agro- en Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland bij Dinteloord. Daarvoor moet wel de bestaande rioolwaterzuivering bij Dinteloord worden aangepast. MOERDIJK - Rijkswaterstaat voert van zondag 22 juni 20.00 uur tot zaterdag 28 juni 20.00 uur onderhoud uit aan viaduct Dirk over de A16 ter hoogte van Moerdijk. Tijdens deze werkzaamheden is de Binnen- moerdijksebaan over het viaduct in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat ver- wacht hierbij weinig hinder. Het verkeer vanuit Lage Zwaluwe richting Moerdijk wordt omgeleid via de Westelijke Paral- lelweg en de Moerdijkseweg. Bestuur- ders vanuit Zevenbergschen Hoek richting Moerdijk rijden om via de Moerdijkseweg. Tenslotte wordt het verkeer vanuit Moer- dijk richting Lage Zwaluwe over de Moer- dijkseweg en de Parallelweg gestuurd. Werkzaamheden aan viaduct Dirk MOERDIJK - De Brandweer Midden- en West-Brabant vraagt aandacht voor de oranje versieringen in cafés, huizen, win- kels en straten. De versieringen zijn vaak van brandbaar materiaal wat gevaarlijke situaties op kan leveren. Met eenvoudige maatregelen verloopt een feestje brand- veilig. De brandweer geeft daarvoor tips. Aangeraden wordt om versieringen niet in aanraking te laten komen met verlichting en warm wordende apparaten, slingers op te hangen met ijzerdraad en, onbescha- digde verlengsnoeren te gebruiken. Bij het bakken van snacks is het aan te bevelen een goed passende deksel in de buurt te houden om een oliebrand snel te blussen. Brandweer: kijk uit met versieringen MOERDIJK - Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu bespreekt met gemeenten en het bedrijfs- leven hoe drankenkartons vanaf 2015 ge- scheiden kunnen worden ingezameld. Het Afvalfonds Verpakkingen wil gemeenten betalen die drankenkartons gescheiden inzamelen. De hoogte van de vergoeding is nog onderwerp van overleg, net als de hoeveelheden waar gezamenlijk naar wordt gestreefd. De gemeenten mogen elk zelf bepalen hoe zij de kartons inzamelen. Het gaat om te beginnen over een periode van drie jaar. Volgens het Kennisinstituut Duurzaam verpakken heeft gescheiden in- zameling een positief milieueffect. Drankkartonnen apart ingezameld MOERDIJK - Het leidingwater van drink- waterbedrijf Brabant Water wordt toch niet duurder. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft besloten dat de extra be- lasting op kraanwater van de baan is. Het kabinet wilde deze maatregel nemen om meer geld op te halen voor de schatkist. Daarnaast zou duurder leidingwater men- sen stimuleren om zuiniger met water om te gaan. Op 1 januari 2014 werd de prijs van leidingwater al verhoogd van 0,165 naar 0,33 cent per kubieke meter water. Het was de bedoeling om de prijs in juni verder op te drijven, maar dat gaat nu niet gebeuren. Volgens Wiebes is de maatregel ook praktisch moeilijk uit te voeren. Leidingwater toch niet duurder WK ORANJE DONUTS NU 3 VOOR MAAR 2.50 SPAAR VOOR DE GRATIS WK LEDEREN VOETBAL De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653 www.degordijnenconcurrent.nl KWALITEITSSTOFFEN TEGEN BODEMPRIJZEN!

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Dm 20140618

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE18 JUNI 2014WEEK 25

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 16 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

  DROOM VANMIDZOMERNACHTOP FORT SABINA

  LIBERATIONROUTE OOK

  DOOR MOERDIJK

  MOERDIJK - De brandweerpost Moerdijk-dorp houdt zaterdag 21 juni een open dag. Er zijn demonstraties met onder andere reddingen op en om het water, redden van personen uit een autowrak en bergings-werkzaamheden. Voor de kinderen is er ook van alles te doen, er staat een spring-kussen en kinderen kunnen een spuitdiplo-ma halen. Ook voor de inwendige mens is gezorgd: er zijn overheerlijke poffertjes te koop, broodjes worst en kof e en thee. Er is een mogelijkheid om bij de de bergings-werkzaamheden met Towshow te kijken met gratis vervoer. De brandweer zit bij de Havenkant in Moerdijk. De open dag is van 10.00 tot 16.00 uur.

  Open dag bij brandweerpost

  FIJNAART - Waterschap De Brabantse Delta houdt dinsdag 24 juni van 17.00 tot 21.00 uur een inloopavond waarbij de plannen voor een waterberging naast Sportpark Fijnaart worden gepresenteerd. Tijdens deze avond kunt u de plannen in-zien en is het mogelijk vragen te stellen. Belangstellenden zijn welkom in zalen-centrum De Parel in de Margrietstraat 15. In Fijnaart is bij veel neerslag regelmatig sprake van wateroverlast. Het overtollige water kan niet weglopen en komt op straat te staan. Het waterschap neemt maatre-gelen om deze wateroverlast te vermin-deren. En daarvan is de aanleg van de waterberging naast het sportpark.

  Inloopavondover waterberging

  MOERDIJK - Voor de 98e keer gaat er een bedevaart vanuit Roosendaal naar Keve-laer. Dit is n van de oudste bedevaart-plaatsen van Maria in Europa. Kevelaer ligt net over de Duitse grens bij Venlo. Al vanaf 1642 trekken pelgrims hierheen. In Roosendaal gebeurt dit al vanaf 1904. Tot 30 juli hebt u de gelegenheid u op te geven voor de bedevaart naar Kevelaer vanuit Roosendaal en omgeving. De tweedaagse tocht is op dinsdag 19 en woensdag 20 au-gustus, de ndaagse tocht is op woens-dag 20 augustus. Inlichtingen en aanmel-den bij: J.Voeten, Vierschaarstraat 4, 4751 RP Oud Gastel, tel. 0165-313099 of via E: [email protected].

  98e bedevaartnaar Kevelaer

  ZEVENBERGEN Naast avondvierdaagsen voor valide wandelaars in Fijnaart en Zevenbergen deden er in Zevenbergen ook bijna 60 bewo-ners van de Zeven Schakels en De Westhoek mee aan hun eigen rolstoel driedaagse. De deelnemers werden tijdens hun tochten begeleid door de mensen van de jeugdbrandweer van Moerdijk. Hier de start bij de Zeven Schakels. FOTO TIES STEEHOUWER

  DOOR MONIQUE JANSEN

  Patrick Kannekens wilde in het Wil-lemstadse buurthuis op de commercile toer om op deze wijze een winstgevende onderneming te realiseren. Het is echter niet mogelijk om in gemeenschapshuizen feesten en partijen van persoonlijke aard (bijvoorbeeld bruiloften en begrafenissen) te houden. Dat mag alleen als er sprake is van een uitzonderlijke situatie als er bijvoorbeeld sprake is van een uitvaart met een hoog bezoekersaantal die niet terecht kan in de reguliere horeca.

  Oneerlijke concurrentieVolgens burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk mogen activiteiten in Gebouw Irene niet concurreren met onder meer cafs. De reguliere horeca is

  alert op activiteiten van paracommercile horecabedrijven waarbij sprake is van on-eerlijke concurrentie. De reguliere horeca maar ook omwonenden hebben ons dan ook vragen gesteld over de activiteiten in gebouw Irene en hebben verzocht om handhaving, meldt Klijs in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente heeft een inspectie uitgevoerd waarbij duide-lijk werd dat er een bijeenkomst van per-soonlijke aard werd gehouden, waarbij het maximaal toegestane geluidsniveau werd overschreden.

  ExploitatieDe gemeente is in overleg getreden met Stichting Ons Dorpshuis, nadat de beheerder aangaf er helemaal mee te stoppen. Stichting Ons Dorpshuis is de ei-genaar van het buurthuis in Willemstad.

  De organisatie heeft bij de gemeente aangedrongen op verruiming van de exploitatiemogelijkheden, zodat er ook feesten en partijen van persoonlijke aard kunnen worden gehouden in Gebouw Irene. Hiermee zou de exploitatie mak-kelijker rond zijn te krijgen. De Stichting heeft gevraagd of er een oplossing te vin-den is in een bestemmingsplanwijziging. Momenteel is er echter geen reden om de bestemming van maatschappelijke voorziening te wijzigen naar een horeca-bestemming, geeft Klijs in de brief aan de raad aan. Hij merkt daarbij op dat de Stichting ook geen permanent horecabe-drijf in het dorpshuis wil. De gemeente en de Stichting hebben besloten om verder te praten over een oplossing voor de ex-ploitatie van Gebouw Irene. Daarbij wordt ook gedacht aan de inzet van vrijwilligers.

  Overleg over exploitatie dorpshuisSticht ing Ons Dorpshuis en gemeente Moerdi jk zoeken oplossing voor beheer

  WILLEMSTAD De gemeente Moerdijk gaat in samenwerking met Stichting Ons Dorpshuis onderzoek doen naar de mogelijkheden om buurthuis Gebouw Irene in Willemstad te exploiteren. Reden daarvoor is het onmid-dellijke vertrek van exploitant Patrick Kannekens. Hij besloot te stoppen, omdat hij geen commercile activi-teiten mag organiseren in Gebouw Irene. Daardoor zit het dorpshuis zonder beheerder.

  DOOR RIA VAN MEIR

  De gemeente, het waterschap, de Suiker Unie en de TOM zijn overeengekomen dat zij stap voor stap zullen investeren in de afvoer van het afvalwater van het AFC. Met de vestiging kassen en andere be-drijven op het AFC komen er veel verschil-lende afvalwaterstromen vrij. De huidige infrastructuur is daar nog niet helemaal op voorzien. Uit die studie blijkt dat een aansluiting van het afvalwater op de hui-

  dige rioolwaterzuivering bij Dinteloord de minste kosten voor de samenleving met zich meebrengt.

  BijdrageHet station aan de Schenkeldijk moet daarvoor wel worden aangepast, evenals de persleidingen en het gemaal bij de Dinteloordse waterzuivering. Het spui-water van de kassen, dat afkomstig is uit het recirculatiesysteem en zodoende niet meer bruikbaar is als drinkwater, wordt

  ter plaatse gezuiverd. Over de kosten van die aanpassingen hebben de vier partijen nu een overeenstemming bereikt. De be-drijven op het AFC zullen zuiveringshef- ngsinkomsten moeten gaan betalen als bijdrage aan de investeringen. Ook heb-ben de partijen afgesproken om zorgvul-dig om te gaan met investeringen voor de zuivering van het afvalwater en indien no-dig stap voor stap te investeringen bij een toename van het afvalwateraanbod bij komst van nieuwe bedrijven op het AFC.

  Akkoord over zuivering afvalwaterBedri jven AFC gaan zuiveringshef f ingsinkomsten betalen

  HEIJNINGEN - De Suiker Unie, Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM), gemeente Steenbergen en wa-terschap Brabantse Delta hebben een akkoord bereikt over de verwerking van afvalwater van het Agro- en Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland bij Dinteloord. Daarvoor moet wel de bestaande rioolwaterzuivering bij Dinteloord worden aangepast.

  MOERDIJK - Rijkswaterstaat voert van zondag 22 juni 20.00 uur tot zaterdag 28 juni 20.00 uur onderhoud uit aan viaduct Dirk over de A16 ter hoogte van Moerdijk. Tijdens deze werkzaamheden is de Binnen-moerdijksebaan over het viaduct in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat ver-wacht hierbij weinig hinder. Het verkeer vanuit Lage Zwaluwe richting Moerdijk wordt omgeleid via de Westelijke Paral-lelweg en de Moerdijkseweg. Bestuur-ders vanuit Zevenbergschen Hoek richting Moerdijk rijden om via de Moerdijkseweg. Tenslotte wordt het verkeer vanuit Moer-dijk richting Lage Zwaluwe over de Moer-dijkseweg en de Parallelweg gestuurd.

  Werkzaamhedenaan viaduct Dirk

  MOERDIJK - De Brandweer Midden- en West-Brabant vraagt aandacht voor de oranje versieringen in cafs, huizen, win-kels en straten. De versieringen zijn vaak van brandbaar materiaal wat gevaarlijke situaties op kan leveren. Met eenvoudige maatregelen verloopt een feestje brand-veilig. De brandweer geeft daarvoor tips. Aangeraden wordt om versieringen niet in aanraking te laten komen met verlichting en warm wordende apparaten, slingers op te hangen met ijzerdraad en, onbescha-digde verlengsnoeren te gebruiken. Bij het bakken van snacks is het aan te bevelen een goed passende deksel in de buurt te houden om een oliebrand snel te blussen.

  Brandweer: kijkuit met versieringen

  MOERDIJK - Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu bespreekt met gemeenten en het bedrijfs-leven hoe drankenkartons vanaf 2015 ge-scheiden kunnen worden ingezameld. Het Afvalfonds Verpakkingen wil gemeenten betalen die drankenkartons gescheiden inzamelen. De hoogte van de vergoeding is nog onderwerp van overleg, net als de hoeveelheden waar gezamenlijk naar wordt gestreefd. De gemeenten mogen elk zelf bepalen hoe zij de kartons inzamelen. Het gaat om te beginnen over een periode van drie jaar. Volgens het Kennisinstituut Duurzaam verpakken heeft gescheiden in-zameling een positief milieueffect.

  Drankkartonnenapart ingezameld

  MOERDIJK - Het leidingwater van drink-waterbedrijf Brabant Water wordt toch niet duurder. Staatssecretaris Wiebes van Financin heeft besloten dat de extra be-lasting op kraanwater van de baan is. Het kabinet wilde deze maatregel nemen om meer geld op te halen voor de schatkist. Daarnaast zou duurder leidingwater men-sen stimuleren om zuiniger met water om te gaan. Op 1 januari 2014 werd de prijs van leidingwater al verhoogd van 0,165 naar 0,33 cent per kubieke meter water. Het was de bedoeling om de prijs in juni verder op te drijven, maar dat gaat nu niet gebeuren. Volgens Wiebes is de maatregel ook praktisch moeilijk uit te voeren.

  Leidingwatertoch niet duurder

  1RRUGKDYHQ=HYHQEHUJHQ7HO)DFHERRN1DJHONHUNH=HYHQEHUJHQ

  WK ORANJE DONUTS NU 3 VOOR MAAR 2.50

  SPAAR VOOR DE GRATIS WK LEDEREN VOETBAL

  De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653

  www.degordijnenconcurrent.nl

  KWALITEITSSTOFFEN TEGEN BODEMPRIJZEN!

 • Dagmenu voor slechts 11,50Donderdag: supersteakVrijdag: onbeperkt spareribsZaterdag: hete kipschotel

  Meer informatie www.fortbovensluis.nl

  Fort BovensluisOostdijk 22

  4797 SC Willemstad(0168) 472080/472568

  [email protected]

  SALEON SELECTED ITEMS

  BOMONT

  30%WWW.BOMONT.NL

  DAMES, HEREN & KIDS-KLEDING VAN O.A: GAASTRA, TOMMY HILFIGER, GEDDES & GILLMORE, MARCO POLO, MCGREGOR, GANT & GEISHA. M.U.V. ONZE NIEUWE COLLECTIES.DOMBURGOOSTSTRAAT 1

  GOESGROTE MARKT 1

  RENESSEHOGEZOOM 171

  TERNEUZENNOORDSTRAAT 109

  ZOUTELANDELANGSTRAAT 13

  MIDDELBURGMARKT 73

  ETTEN-LEURWINKELCENTRUM 16

  Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijktel. : 0166-664105 | email : [email protected] | website : www.weggemans.info

  STAALCONST

  RUCTIES /

  DAK- EN GEV

  ELBEPLATINGSpecia

  list in

  RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN

  WEGGEMANS BVMETAALBEWERKINGSBEDRIJF

  QLHXZERXZDJUDULVFKHORRGVHQEHGULMIVSDQGHQYROOHGLJLQHLJHQEHKHHUSURHOSODWHQGDNSDQSODWHQHQSRWGHNVHOSURHOHQXLWHLJHQSURGXFWLHJHwVROHHUGHVDQGZLFKSDQHOHQWEYGDNJHYHO]HWWHULMWRWPPRDRQGHUKRXGVYULMHERHLGHOHQWUDQVSRUWHQNUDDQZHUNDOXPLQLXPJHWURNNHQJRWHQXLWVWXN

  Tandprothetisch Centrum Zevenbergen

  organiseert:

  Heeft u last van een loszittend

  kunstgebit?

  Kies dan nu voor een klikgebit!

  In de maanden juni en juli

  SPECIALE KLIKGEBIT

  ACTIE!Voor uw eigen bijdrage hebben

  wij een passende oplossing!

  TandProthetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

  www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

  Maak vandaag nog een afspraak voor een

  GRATISintake gesprek

  Constructiewerken Diverse reparatiewerkzaamhedenCarrosseriebouw Dak- en gevelbeplatingMachinebouw Kraanverhuur

  Jef de Meijer B.V.

  Oude Heistraat 5 Tel: 076 597 42544884 LE Wernhout Fax: 076 597 5786www.jefdemeijer.nl E-mail: [email protected]

  WWW.ARD IKEUKENS .NL

  Tineke en Bram Hoekman uit Middelharnis zijn echte klussers: ze knappen een huis op en bewonen m tot ze een nieuwe uitdaging vinden. Dat is ook de reden waarom ze voor de tweede keer binnen vijf jaar een nieuwe keuken kochten. Bij Ardi.

  Tineke: Toen we een nieuwe keu-ken nodig hadden voor ons nieuwe project, zei ik tegen Bram dat ik wel weer naar Ardi wilde. Het personeel is heel gemoedelijk en ze geven je je geld. Ze zijn heel persoonlijk en denken goed mee.

  We slaagden dan ook al snel voor een stoere keuken in hoogglans wit. Een keuken mag ook best stoer zijn, want er lopen ook mannen rondIk heb niets dan lof over het personeel van Ardi. Toen de keuken werd geplaatst, kwam de monteur erachter dat de

  steenhouwerij het blad verkeerd ,geplaatst zodat ik aan de slag kon, maar vrij snel daarna kregen we ons nieuwe blad. Ardi biedt echt prima service!

  Ardi biedt echt prima service!

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 3

  Blijf op de hoogte van het

  lokale nieuws www.internetbode.nl

  ww

  w.i

  nte

  rnet

  bo

  de.

  nl

  U kunt uw advertentie opgeven via de button

  Advertentie aanleveren

  Redactie kunt uaanleveren via de buttonRedactie aanleveren

  Volg ons op Twitter: @MoerdijkseBode.

  DOOR RIA VAN MEIR

  Na de regio rond Arnhem en Nijmegen, de

  Veluwe en Oost-Brabant is West-Brabant de volgende Nederlandse regio die aan-sluit bij de internationale Liberation Route

  Europe. Op heel veel plaatsen in West-Brabant is er in het najaar van 1944 hard gevochten voor onze bevrijding.

  Iedere plaats heeft zijn eigen verhaal en gebeurtenis. Met de Liberation Route wor-den al deze plaatsen met elkaar in verbin-ding gebracht, legt projectmanager Frank van der Eijnden uit. Wie denkt in Norman-di op de ets te stappen om vervolgens in Berlijn uit te komen, moet onderweg geen bewegwijzering voor een uitgestip-peld pad verwachten. Het is onmogelijk om alle locaties met elkaar te verbinden in een route. De Liberation Route is dan ook veel meer een netwerk van alle locaties, die belangrijk waren in de bevrijding van West-Europa, al is het op lokaal en regi-onaal niveau wel mogelijk om de punten via ets- en wandelroutes met elkaar te verbinden. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld al op de Brabantse Wal.

  LuisterpuntenDie locaties worden in West-Brabant ge-markeerd aan de hand van een luisterpunt. In totaal komen er 23 luisterpunten in de gemeenten Bergen op Zoom, Woens-drecht, Steenbergen, Roosendaal, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Gilze-Rijen, Oos-terhout, Drimmelen en Moerdijk. Daarbij moet je denken aan een soort zwerfkei met een informatiepaneel. Daarop staat dan een QR-code dat je kunt inscannen met je telefoon of een nummer dat je kunt bellen, waarna er een geluids-fragment wordt afgespeeld. Zo kan je de sfeer van de bevrijding intens beleven, stelt Van der Eijnden Naast de 23 luis-terpunten wordt er bij de Natuurpoort bij

  de Volksabdij in Ossendrecht ook een be-zoekerscentrum met een experience over de Slag om de Schelde ingericht. Marisa Godschalk van de Volksabdij laat weten dat de plannen voor het bezoekerscentrum zich momenteel nog in de ontwerpfase be-vinden. We zijn druk bezig met het invul-len van het centrum. Daar hopen we snel duidelijkheid over te krijgen, zodat het cen-trum er eind dit jaar kan komen.

  Zeventigste verjaardagDan moeten ook de 23 luisterpunten gere-aliseerd zijn. Volgens Van der Eijnden loopt het project tot eind dit jaar. Maar bij de zeventigste verjaardag van de bevrijding in oktober moet een groot deel van de Liberation Route in West-Brabant al klaar zijn.

  Luisteren naar de bevrijding van West-Europa23 locat ies in West-Brabant opgenomen in internat ionaal netwerk

  Met je eigen mobiele telefoon kun je straks op 23 plaatsen in West-Brabant luisteren naar de bevrijding. FOTO LIBERATION ROUTE

  MOERDIJK - Zeventig jaar geleden streden Britse, Amerikaanse, Canadese en Poolse troepen voor de bevrijding van West-Brabant. Op tientallen plaatsen in de regio zijn sporen van deze strijd nog altijd terug te vinden. Op initiatief van de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Breda is West-Brabant daarom opgenomen in de in-ternationale Liberation Route Europe. De komende maanden worden er op 23 plaatsen luisterpunten aangebracht, waarbij op een indrukwekkende wijze de Slag om de Schelde ten gehore wordt gebracht.

  DOOR TIES STEEHOUWER

  De uitvoerenden van het bekende stuk van Shakespeare hebben zich bij de beslissing om het stuk op te voeren door de Moer-dijkse Canon Levensecht, die verleden jaar ook op het fort werd opgevoerd, la-ten leiden. De opzet nu is bijna hetzelfde. Ook nu lopen de bezoekers van plek naar plek gedurende de voorstelling. Op elke nieuwe plek wordt een scene uit het stuk gespeeld. Inmiddels hebben de eerste kos-tuumrepetities plaats gevonden. Zoals een kritische regisseur betaamd was Van Kou-wen nog niet helemaal te spreken over het spel maar was zij wel laaiend enthousiast over de mogelijkheden van de locatie. Fort Sabina lijkt dan ook gemaakt voor Midzo-mernachtsdroom.

  Het verhaalEen Midzomernachtsdroom is een van de beroemdste toneelstukken van William Shakespeare. Het is een komisch verhaal over liefde, verlangen en jaloezie. Het stuk begint op het voorplein van Fort Sabina. Het decor is het paleis van Hertog The-seus. De voorbereidingen voor de bruiloft van hertog Theseus en zijn geliefde Hip-

  polyta zijn in volle gang. Maar Amor heeft meer pijlen afgeschoten en de harten ge-raakt van Lysander en Hermia. Tot woede van haar vader, die een andere huwelijks-kandidaat in gedachte heeft, namelijk Demetrius, waar Helena, de vriendin van Hermia weer smoorverliefd op is. Als Her-mia niet doet wat haar vader zegt, moet ze, volgens de wetten van Athene, sterven. De geliefden besluiten samen het bos in te vluchten, gevolg door hun vrienden.

  PubliekVia een spannende route wordt het pu-bliek meegenomen naar de volgende speelplek,het woud en elfenrijk van de koning Oberon en zijn gemalin Titania. Oberon is woedend op zijn vrouw, omdat hij zijn kinderen niet meer mag zien, omdat hij haar bedrogen heeft. Hij zint op wraak en laat zijn dienaar Puck een toverdrank halen, die de kracht heeft iemand verliefd te laten worden op de eerste de beste die hij of zij tegenkomt. In het bos is ook een groep ambachtslieden bezig een toneel-stuk in te studeren voor de bruiloft van de hertog. Ook de gevluchte geliefden treffen we daar. Maar Puck, die een echte plaag-geest is, vergist zich een beetje. En dan is

  de chaos compleet. In het stuk zit alles wat men van een voorstelling mag verwachten, drama, romantiek, liefde maar ook veel hu-mor.

  UitvoeringDe voorstellingen worden nancieel on-dersteund door de Gemeente Moerdijk door middel van een iniatiefsubsidie en de Stichting Cultuur Moerdijk. Margot van Dijk, van de dansgroep van AZTV, heeft de prachtige choreograen geschreven,

  op de muziek van Mendelssohn. Haar en-thousiaste dansgroep voert de dansen uit en vertelt, samen met de toneelgroep, het verhaal. Tejatergroep Snippers heeft van het toneelstuk een bijzonder hilarische en hedendaagse versie gemaakt met toe-gankelijk taalgebruik. Voor een goede be-zetting zijn daarnaast enkele gastspelers aangetrokken o.a. van De Verenigde Am-bachtslieden en de Improgroep van Stoffer en Blik. Anjo en Ren van Tilborgh en en-kele muzikanten van Determinato zorgen

  voor het benodigde trompetgeschal en de feestelijke Weddingmarch. Daarnaast lei-den zij, met hun muziek, het publiek naar de verschillende locaties. Kaarten in de voorverkoop kosten 15 euro. Ze zijn via de site www.snippersonline.nl te bestellen. Inmiddels is ruim de helft van de kaarten verkocht. De parkeergelegenheid bij het fort is inmiddels wat verruimd maar nog steeds niet groot zodat de organisatie aanraadt om te carpoolen of met de ets te komen naar de Fortweg 1 in Heijningen.

  Een Midzomernachtsdroom op Fort SabinaOp vr i jdag 27 , zaterdag 28 en zondag 29 juni :

  Er werd al flink gerepeteerd op het fort. FOTO TIES STEEHOUWER

  MOERDIJK In het laatste weekeinde van juni wordt op fort Sabina, in de uiterste westhoek van de gemeente Moerdijk, het stuk Midzomer-nachtsdroom van Willem Shakespeare opgevoerd. Tejatergroep Snippers, Dansgroep AZTV, Fort Sabina en diverse muzikanten van muziekvereniging Determinato tekenen voor deze opvoering en de regie is in handen van An-neke van Kouwen. Het stuk wordt drie maal opgevoerd op diverse locaties op het fort. Er wordt iedere avond om 20.30 uur begonnen en het stuk eindigt om 22.30 uur.

  De Liberation Route Europe is de tocht die de geallieerden in 1994 en 1945 volgden tijdens de bevrijding van Europa. De route start in Groot-Brittanni en gaat via Normandi, Parijs en de Belgische Ardennen naar de Slag om de Schelde en Arnhem richting Berlijn. De tocht werd in 2008 nieuw leven ingebla-zen in de regio Arnhem-Nijmegen in de vorm van luisterpunten. Het internationale netwerk telt inmid-dels al meer dan tachtig beleefpun-ten.

  Liberation Route

 • DRIE MAANDEN EXTRA GRATIS BEMIDDELING

  Verlang je naar een duurzame relatie? Bel dan:Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (alle regios)

  www.mens-en-relatie.nlHoogste slagingspercentage met persoonlijke bemiddeling

  Voor man/vrouw relaties, man/man en vrouw/vrouw.

  426 NIEUWE VOORTENTEN HALVE PRIJSVERVAT.NL Hal 2&3 Stadionweg 33

  3077 AP Rotterdam 010-482 27 81

  OPEN MA. T/M ZAT. 9.30-17.00KOOPZONDAG 22 JUNI 11.00-17.00

  UNIEKE AANBIEDING FABRIEKSPARTIJ50% KORTING

  Sigma/Megastar 240/270 240 bijv. maat 5 Van 956,- voor 478,-grijs en blauw

  Primero 240/270240 bijv. maat 3van 900,- voor 450,-grijs en blauw

  Cameobijv. maat 11van 1064,- voor 532,- Leverbaar grijs en blauw

  Dakota lx bijv. maat 10 incl. VEEQETTIRgrijs en blauw

  van 1350,- voor

  595,-

  Lugano 270/300

  grijs en blauw

  270 bijv. maat 7 van 1.336,- voor 609,-

  300 bijv. maat 10 van 1.598,- voor 799,-

  0IZIVMRKYMXZSSVVEEHSJFMRRIRHKRNVJEFVKEVERXMIEPPIZSSVXIRXIRMRGPHIKIPMNO(SVIQEJVEQIQEEXKIKIZIRWGEVEZERWFIWGLMOFEEV:IVZEXPIZIVXSSOHIGSQTPIXI(SVIQEJSPHIVGSPPQIXQMRMQEEPOSVXMRK

  71x

  87x

  115x121x

  32x

  WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

  TOT ZATERDAG OP DE KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN

  VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

  DEZE WEEK BIJ THE FLOWERMAN:

  5 5,-ER *ODL 2,50

  ER/H 5,-

  www.heijligersbv.nl

  NIEUW : laadpalen en wandoplaad-punten voor elektrische autos

  Industrieweg 27 Zevenbergen T. 0168 - 329814

  Voorsteven 11 4871 DX Etten-LeurTel. 076-5016517 Fax 076-5036988

  GSM 06-53838824

  Aanleg, onderhoud en reparatie van:

  - Sanitair, gas en waterinstallaties- CV installaties- Dakbedekkingen- Zink en loodwerken

  [email protected] www.broeren-bv.nl

  TE HUURIn Klundert

  (nabij industrieterrein Moerdijk)

  OPSLAG-, WERK-,KANTOORruimtes nodig?

  70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2

  480 m2

  tegen aantrekkelijke prijzen

  INFO:

  J. den Hollanderverhuur B.V.

  Bel: [email protected]

  of kom langsop Molenvliet 1 te Klundert

  DONKER EIKEN MEUBELSMAKEN WIJ BLANK OF EEN ANDERE KLEUR.

  Gratis Transport.Info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413

  www.sunny-meubel.nl

  Gespecialiseerd in begeleiding en behandeling bij:* Fertiliteitsbehandelingen zoals IUI, IVF, ICSI, IMSI* Infertiliteit bij zowel vrouwen als mannen* Zwangerschapsklachten* Menstruatieklachten* Overgangsklachten* Ook behandeling bij o.a. hooikoorts, tennisarm, hoofdpijnen migraine, rugpijn, slapeloosheid, reumatische aandoeningen, stress en vermoeid-heidsklachten, prikkelbare darm (IBS), chronische depressie, stoppen met roken, afvallen en pijnklachten.

  Kijk op onze website voor de overige te behandelen klachten.

  Praktijk Yangming Anja Braber

  Werkzaam op dinsdagmiddag endonderdagochtend bij:

  FysiotherapieVan Gelderen

  Landpoortstraat 114797 AM Willemstad

  [email protected]

  06 22 41 93 63

  RADIATEUR STUK?auto, tractor,

  motor, schipTEUNIS BELLEN!

  0113-216261

  www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

 • ACTUALITEIT

  DOOR MERIJN SITSEN

  Tweede Kamerlid Roland van Vliet, voorzit-ter van de commissie woningcorporaties, noemt het belang van het onderzoek groot. n van de drie Nederlanders huurt een huis van deze verenigingen, zegt hij. Op het moment dat een hele grote corporatie als Vestia dreigt om te vallen, moeten an-dere corporaties voor opdraaien volgens Van Vliet. Hij geeft aan dat in zulke situ-aties de kosten van deze corporaties ver-haald worden op de huurders. Huurders voelen de schulden volgens Van Vliet daar-door direct in hun portemonnee.

  MedewerkingWilma van den Berg, communicatiead-viseur van WSG legt uit dat de corpo-ratie het prima vindt dat het onderzoek plaatsvindt. We verlenen dan ook graag

  onze medewerking, zegt de communica-tiemedewerker. Ze legt uit dat er door de commissie gegevens zijn opgevraagd en dat deze inmiddels zijn verstrekt. Ze geeft daarnaast aan dat WSG het betreurt wat er bij de woningcorporatie is gebeurd. Ze doelt daarmee de situatie dat WSG in de nancile moeilijkheden is gekomen door onverantwoorde aankopen.

  Ze legt uit dat er toen een saneringsplan is opgesteld in samenwerking met andere corporaties om de situatie op te lossen. Het is aan de commissie om uit te zoeken of dit goed is aangepakt. Zij zullen ook be-palen wie er opgeroepen worden voor een verhoor, besluit Van den Berg. Namens

  de directie van Laurentius laat een woord-voerder weten dat er al rekening werd gehouden met een verhoor en dat ze de situatie met belangstelling volgen. Verder kunnen ze op dit moment nog niets zeggen over het onderzoek.

  Verhoor Zes weken lang zullen verschillende ge-tuigen van woningcorporaties worden ge-hoord. Daarbij zullen niet alleen vertegen-woordigers van Laurentius en WSG aan bod komen maar zullen er ook betrokkenen van estia, Woonbron, Rochdale, Rentree en Servatius ondervraagd worden. Er zul-len van al deze corporaties corporatiedi-recteuren, leidinggevenden, commissaris-sen, toezichthouders maar ook betrokken ambtenaren en politici van de gemeenten waar deze corporaties actief zijn onder ede worden verhoord.

  PAGINA 5

  Huurders voelen kosten direct

  ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

  Moerdijkse Bode

  Moerdijkse Bode

  Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties Steehouwer, Anja BouwmenAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

  SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfotos vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

  Bezorgklachten 076 599 8111

  Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

  W E E K B L A D

  Puzzel week 25De oplossing van deze puzzel is in week 26 te vinden op www.internetbode.nl

  www.sudokusite.eu

  DOOR SOPHIE VAN DER VELDE

  De tariefstijging is de komende jaren la-ger, dan er in de vorige kadernota werd verwacht. De voorbeeldproelen uit de nieuwe kadernota van het waterschap, waarbij gerekend is met voorbeeldsitu-aties, laten een tariefstijging zien tussen de 2,2 procent en 3,3 procent. De deni-tieve tarieven worden pas eind 2014 bij de vaststelling van de begroting voor 2015 bekend gemaakt. Het waterschapsbestuur kiest er voor om de tariefontwikkeling voor de langere termijn te dempen. De lagere tariefstijging wordt opgevangen door mid-del van slimme manieren in samenwerking en een reorganisatie op de bedrijfsvoering.

  OpgavenDe kadernota is de laatste voor het hui-

  dige bestuur. In maart 2015 worden ver-kiezingen voor het waterschap gehouden. In de kadernota staan in grote richtlijnen de plannen voor de komende tien jaar be-schreven. De titel van de nota is Scherp op Koers. Een van de belangrijkste opgave die moet worden gedaan is het verbeteren van de regionale keringen. Vanwege de nieuwe provinciale normen voldoet veertig procent van de keringen niet meer. Deze moeten opnieuw op norm worden gebracht. Het waterschap is van plan om 85 miljoen euro in dat project te investeren. Een an-dere grote opgave is de waterberging van het Volkerak-Zoommeer. In opdracht van Rijkswaterstaat legt waterschap Brabant-se Delta de grootste waterberging van Ne-derland aan. De berging moet vanaf 2016 kunnen worden ingezet.

  Ook de Overdiepse Polder wordt een wa-terbergingsgebied. De gebieden dienen als bescherming tegen overstromingen.

  PlannenHet nieuwe plan bevat een scherpe koers en nieuwe ontwikkelingen. Zo staan er veel nieuwe ideen en samenwerkingen in het plan als de duurzame landinrichting van het Markdal. Een ander vernieuwend initiatief is De Kleine Kringloop, waarbij het maaisel dat overblijft na onderhoud van watergangen lokaal beschikbaar wordt gesteld aan agrarirs voor bodem-verbetering. Ook start waterschap het UNAS-project, waarin er een onderzoek wordt ingesteld naar de mogelijkheden om de rioolwaterzuivering Nieuwveer in Breda energieneutraal en zelfvoorzienend te maken.

  Kleinere stijging waterschapslastenBestuur wil lagere tar iefst i jging opvangen met reorganisat ie bedri j fsvoering

  MOERDIJK De waterschapsbelasting stijgt de komende jaren minder hard dan was voorzien. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota voor de periode 2015-2015, die het waterschapsbestuur heeft vastgesteld. De verwachtte tarief-stijging ligt gemiddeld tussen de 2,2 procent en 3,3 procent.

  Onderzoek naar Laurentius en WSGOnderzoek van belang omdat n op de dr ie Nederlanders huurt bi j een corporat ie

  Kosten van schulden bij woningcorporaties wordt betaald uit de zakken van huurders volgens Roland van Vliet. ARCHIEFFOTO

  MOERDIJK - De Parlementaire Enqutecommissie Woningcorporaties gaat bestuurders van woningcorporaties onder ede verhoren. De aanleiding voor het onderzoek zijn de grote schulden bij corporaties. In Brabant moeten woningcorporaties Laurentius en WSG zich in openbare verhoren verantwoorden.

  Ongelooijk, bizar, onvoorstelbaar en onwerkelijk Hoe vaak heeft u deze woorden eind vorige week uitgesproken? Ik vaak, maar Erik Staal is dan ook ongelooijk, bizar, onvoorstelbaar en onwerkelijk. Een korte uitleg voor degenen die het verhoor van de oud-baas van Vestia door de parlementaire enqutecommissie woningcorporaties hebben gemist. Staal is de man die de Rotterdamse woningcorporatie Vestia samen met wat vazallen op de rand van de afgrond bracht door te speculeren met risico-volle derivaten, een nancieel product waar ik, net als 99,9 procent van de Nederlan-ders, waaronder Staal zelf, niets van snap. Toen de problemen in 2012 in hun volle omvang duidelijk werden, kon de corporatie alleen met miljarden euros van andere corporaties worden gered. Het bijna-faillissement vormde, samen met enkele andere schandalen in de sociale huursector de aanleiding voor de enqute. Staal werd don-derdag door de Tweede Kamerleden gehoord. Het was een beschamende vertoning. Duidelijk getraind door deskundigen, die Staal makkelijk kon betalen met zijn gouden handdruk van 3,6 miljoen euro, gaf hij bewust langdradige en ontwijkende antwoor-den. Bovendien liet zijn geheugen hem regelmatig in de steek. Het meest pijnlijke moment was toen hem werd gevraagd of hij spijt had. Spijt, ik vind dat een moeilijk begrip, zei hij. Derivaten zijn moeilijk, meneer Staal, spijt niet. Spijt heb je als door jouw wanbeleid een organisatie bijna op de es gaat, het vertrouwen in een sector tot beneden het dieptepunt zakt, niet al te welgestelde mensen veel meer huur moe-ten gaan betalen en honderden mensen op straat komen te staan om de nancile problemen (deels) op te lossen.Wie donderdag heeft gekeken weet dat het Staal niet deert. Hij wil alleen zijn straatje schoon vegen. Ik denk dat hij na het verhoor naar een vijfsterrenhotel is gegaan om de dag erna in de business class terug te vliegen naar zijn riante villa op Bonaire. Daar heeft hij alles van zich afgeschud en zijn zinnen verzet met het voetbalduel tussen Nederland en Spanje op zijn splinternieuwe curved televisie. Ongelooijk, zal hij hebben gemompeld na de magistrale zege. Ongelooijk, bizar, onvoorstelbaar en onwerkelijk zeg ik nogmaals over deze man.

  Spijt is niet moeilijk

  ColumnEugne de Kok

 • PAGINA 6

  DOOR CEES VAN DER BURG

  Met voor velen de schrik van de brand bij Shell Moerdijk nog in de benen werd die woensdagmiddag het boek Vuurdoop gepresenteerd, waarbij minister Ivo Op-stelten van Veiligheid en Justitie aanwe-zig was. Even te voren had hij zich op de hoogte gesteld van de situatie bij Shell (zie elders in deze editie), waar die nacht twee zware explosies en een grote brand hadden plaatsgevonden. Deze presenta-tie heeft door die gebeurtenis diepgang gekregen, aldus burgemeester Jac Klijs.

  InsidersperspectiefDe brand bij Chemie-Pack en de gevol-gen ervan zijn op veel manieren, in vele toonaarden en vanuit veel perspectieven belicht. In de media en door zon 15 16 lijvige onderzoeksrapporten. Wat nog ontbrak was het verhaal van de gemeente zelf; een insiderperspectief. Het boek, dat aan alle gemeenten in Ne-derland wordt aangeboden, geeft een kijk-

  je in wat gebeurde in het gemeentehuis van Moerdijk.

  SpanningsveldenHet laat zien welke dynamiek en saamho-righeid spontaan opwellen tijdens een cri-sis van deze orde, maar toont ook de hec-tiek en spanningsvelden die ontstonden. Die ervaringen wil de gemeente Moerdijk delen. Van alle disciplines (Veiligheid, Vergunningen & Handhaving, Communi-catie, Juridische zaken, Facilitaire zaken, Financin, Informatievoorziening) komen degenen aan het woord, die plots voor een opdracht stonden die geen van hen ooit eerder had meegemaakt.

  HectischOok de betrokken burgemeesters en (toenmalige) collegeleden komen aan het woord. Voor het eerst treedt burgemees-ter Wim Denie weer naar buiten met zijn persoonlijke ervaringen in die hectische periode. Het boek beslaat de periode van 5 januari 2011 tot zon 3 jaar daarna tot

  de overdracht van de bodemsanering aan de provincie Noord-Brabant. Met het boek wil de gemeente andere gemeenten aan-sporen om zich goed voor te bereiden op een crisis en daar blijvend in te investeren, want het kan morgen realiteit zijn in elke gemeente.

  LakmoesproefNadat burgemeester Klijs het eerste exemplaar van boek had overhandigd aan minister Opstelten complimenteerde deze de hulpverleners met het prima optreden bij de brand. Het blijkt dat de lessen van Chemie-Pack wel degelijk zijn geleerd en dat vooral de transparantie is verbeterd, liet Opstelten de toehoorders weten. Ook hij bevestigde, dat het voorval gezien kan worden als een lakmoesproef, een (guurlijke) test, die uit-sluit geeft over iets wat wordt beweerd, maar twijfelachtig is.

  Via de website moerdijk.nl kan het boek besteld worden.

  Boek Vuurdoop ingeleid met lakmoesproef

  Minister Opstelten heeft zojuist het eerste exemplaar van Vuurdoop ontvangen uit handen van burgemeester Klijs.

  ZEVENBERGEN Onlangs werd het boek Vuurdoop gepresenteerd. Het bizarre toeval deed zich voor, dat in de voorafgaande nacht de explosies/brand bij Shell Moerdijk als een lakmoesproef fungeerden.

  HEIJNINGEN - De Heemkundige Kring heeft opnieuw een klassenfoto van de LHNO-school aan de Appelaarseweg uit 1985.

  Wie van de lezers weet wie deze 17 meis-jes en hun leraar zijn?

  Daar zijn we bij de Heemkundige Kring heel benieuwd naar.Alle informatie kan gestuurd worden naar het adres [email protected] en dan hopen we over een paar weken be-kend te kunnen maken wie iedereen is. Alvast bedankt voor de moeite!

  Wie is Wie?

  Leerlingen van de Fijnaartse LHNO-school, 1985.

  KLUNDERT - De junioren van KHSV t Wachtertje visten vrijdag 13 juni aan de Tonnekreek. Dit water staat be-kend om zijn mooie brasems.

  De vraag is dan altijd nog of deze te van-gen zijn. Na de loting van 18.30 uur kon er om 19.00 uur gevist gaan worden. Na 1 uur vissen, waren het een aantal voorns en een baars. Het wachten was op de 1e brasem. In het laatste half uur werden er gelukkig nog 6 brasems gevangen. Deze werden allen gevangen door A-junioren. Kevin Broeken ving de 1e van 880 gram. Achteraf bleek dit ook de kleinste te zijn. Maar het bracht hem een mooie 5e plek. Ook Gijs van Slobbe ving er 1. Deze woog 1040 gram en werd 4e. Xian Straasheijm ving er 1 van 1180 gram, wat goed genoeg was voor een 3e plek. Mariska van Andel kon ook niet achter blijven en ving ook een mooie brasem. Dit was de grootste brasem van de avond en had een gewicht van 1410 gram, goed voor een 2e plek. Nieuwkomer Jack den Hollander liet deze avond gelijk even zien dat hij ook wel een potje kon vis-sen. Hij ving maar liefst 2 brasems. Weeg-schaal gaf voor hem 2070 gram aan. Hoe mooi is dat. De 1e wedstrijd en maar even gelijk 1e worden met 2 prachtige vissen. Hij mocht de dagprijs in ontvangst nemen. Bij de B-junioren waren de vangsten niet om over naar huis te schrijven. Quinty Broeken was de enige die vis wist te van-

  gen. Zij ving een prachtige baars. De baars woog 50 gram en bracht haar de 1e plek bij de B-junioren. Ook zij mocht een dagprijs in ontvangst nemen. Beide dagwinnaars zochten een mooie zak voer uit.

  Tussenstand A1: Mariska van Andel 23 pnt, A2. Kevin Broeken en Gijs van Slobbe 25 pnt. B1. Paul Buchinhoren 860 gram, B2. Quinty Broeken 820 gram, B3. Lorenzo Boot 160 gram.Volgende wedstrijd voor de junioren is 27 juni aan het Verlaat. Loten om 18.30 uur bij de speeltuin in de beren-kuil. Senioren viste zaterdag 14 juni aan de gracht in Klundert. Iedereen had vis, maar de vangsten waren niet super. Deze dag was het de bonusvis die de winst bracht. Deze keer geen zeelt, maar brasem. Theo Elemans was degene die ze wist te van-gen. Theo ving 2 brasems en een berg klei-ne vis. Uiteindelijk goed voor 2960 gram en heerlijke taart. Jack Schoep ving net als vorige week behoorlijk wat kleine vis. Voor hem stopte de weegschaal op 990 gram. Goed voor een mooie 2e plek. Henk Elemans, vader van Theo, werd met 360 gram mooi 3e. Wie weet Theo nog bij te houden. Tussenstand: 1. Theo Elemans 13 pnt, 2. Herman Korteweg 19 pnt, 3. Henk Elemans 24 pnt. De senioren vissen 21 juni aan het Verlaat. Om 07.00 uur loten nabij de Vestkant. Voor vragen: http://wach-tertje.mijnhengelsportvereniging.nl of mail naar [email protected]

  Nieuwkomer Jack den Hollander junioren wint

  KLUNDERT - Het was zover voor de JJK-judokas op zaterdag 14 juni.

  De afsluitende streekontmoeting van het seizoen 2013-2014. Deze werd gehouden in de Niervaert, thuisbasis van JudoKlub Klundert. In een veld van zon 140 judokas wisten de 16 deelnemende judokas van JudoKlub Klundert zich aardig staande te houden en mooie dagprijzen in de wacht te slepen en een goede eindklassering te behalen. Gedurende het seizoen worden er 6 toernooien gehouden. Tijdens de toer-nooien kunnen de judokas afhankelijk van de scorepunten verdienen, welke aan het eind van deze 6 toernooien opgeteld bepalen of er goud, zilver, brons of een herin-nering verdiend is. Uiteraard wilden de judokas van JKK op eigen terrein een goed resultaat wegzetten. Eerst een overzicht van de scores van de dag met aansluitend de behaalde einduitslag. Een 1e plaats was er zaterdag voor: Lisa Versteeg, Finn van Huuksloot en Alex Hogeslag, 2e plaats voor Thomas Lippens, Erik Post, Kick van Huuksloot, Sander Versteeg en Mitchel van den Bos, 3e plaats voor Lente van Wen-sen, Robbie Scheurwater, Jasper Zuidema, Noa van Dijk, Dylano Koorneef, Dion Ho-geslag en Jeslin Legierse, 4e plaats was er voor Sander Legierse. Het eindresultaat over alle 6 de toernooien was als volgt: Goud voor Sander Versteeg, Alex Hogeslag en Dion Hogeslag; zilver voor Thomas Lippens, Lisa Versteeg, Babette Zuidema, Beau Broersma, Robbie Scheurwater, Erik Post, Kick van Huuksloot, Noa van Dijk, Finn van Huuksloot en Mitchel van den Bos; brons voor Lente van Wensen, Kevin Machielse, Jasper Zuidema, Dylano Koorneef, Sem van de Berkt en Jeslin Legierse. Een herin-nering was er voor Levi de Ronde en Sander Legierse. JudoKlub Klundert feliciteert alle judokas met het behaalde resultaat en hoopt dat ze de scores volgend seizoen kunnen handhaven of wellicht nog kan verbeteren. Voor fotos en informatie over judo bij JudoKlub Klundert: www.judoklubklundert.nl

  Goud, zilver en brons

  ZEVENBERGEN - Historische dag voor Virtus op zaterdag 14 juni. Het toch al zeer succesvolle seizoen werd zeer goed afgesloten. Immers in de com-petitie werd Virtus D1 achter Unitas keurig 2e, in de beker werd de halve nale bereikt en al eerder in het sei-zoen was al de voorronde gewonnen van het VTT toernooi (Voetbal Talen-ten Toernooi).

  Finale was zaterdag, waar 16 teams stre-den om de Nederlandse Titel in de 1e klas-se D-jeugd. Al om 07.00 uur begon de dag voor de spelers van Virtus D1. In Weesp werden alle teams eerst voor-gesteld aan het publiek en werd het Wil-helmus gespeeld (sommige spelers waren duidelijk onder de indruk). Misschien was dit ook de reden dat het de 1e wedstrijd niet echt wilde lukken. Kansloos werd met 3-0 verloren van Jonge Kracht, kampioen regio Oost. Na aoop werden de nodige zaken rechtgezet. In de 2e wedstrijd een geheel ander Virtus. De wedstrijd moest gewonnen worden, wilde men nog een kans maken om als nummer 1 of 2 in de poule te eindigen. Door een veel betere motivatie en veldspel

  werd gewonnen met 2-0 van Nederhorst. Tegen Festilent liet men vanaf het begin zien dat er maar 1 ploeg kon en mocht win-nen. Overtuigend werd met 3-1 gewonnen en door de resultaten van de andere teams werd Virtus groepswinnaar. Dit betekende dat het moest aantreden te-gen een nummer 2 van een andere poule: HSV. Ondanks dat men vele mogelijkhe-den kreeg en duidelijk beter was dan de tegenstander, kon Virtus geen echte vuist maken. Het leek alsof de vermoeidheid zijn tol begon de eisen. Bovendien had men te kampen met het uitvallen van Bob, door een blessure. Doordat ook Stijn (gebroken pols) niet mee kon doen, zat men niet ruim in de wisselmogelijkheden. Maar gelukkig had men de juiste instelling gevonden en kwam het door een doelpunt van Joost verdiend op 1-0. Virtus had al wel de halve nale behaald. Daarin trad men aan tegen RPC, ploeg waartegen Virtus ook al in de voorronde had gespeeld. Ook nu had Virtus snel het heft in handen. Snel had het een voorsprong van 2-0 en leek er geen vuiltje aan de lucht. Toch kwam RPC nog even terug tot 2-1, maar al snel bracht Virtus de eindstand op 3-1. Virtus had de nale bereikt.

  Finale tegen DSVP was gepland om 16.30 uur. Spelers beide ploegen kwamen als ware het een interland achter de scheids-rechter en (onafhankelijke) grensrechters het veld op. Daar werden ze n voor n aan het publiek voorgesteld. Er voltrok zich een spannende strijd, met in de 1e helft een prachtig schot tegen de paal. Zeker in de 1e helft een gelijkopgaande strijd. In het begin van de 2e helft een zelfde beeld, maar gedurende het toernooi was Virtus steeds beter beginnen te spelen. Via een mooie combinatie werd de linkerspits vrij-gespeeld die de bal met een droge knal achter de keeper van DSVP schoot: 1-0. Natuurlijk zette DSVP aan, maar dit bete-kende meer ruimte voor de tegenaanval. Virtus kreeg zeker kansen, maar kon deze niet verzilveren. Het was ook duidelijk te zien dat veel spelers hun laatste krachten moesten aanspreken. Maar gelukkig voor Virtus wist het de voorsprong te behouden en de ontlading bij het laatste uitsignaal was erg groot. Zowel spelers als leiders waren door het dolle heen. De Nederland-se titel was een feit. Bekroning fantastisch seizoen. De ploeg heeft de naam Virtus (en Zevenbergen) op de kaart gezet.

  Virtus D1 Nederlands kampioen voetbal talenten

 • LIEF EN LEED

  PAGINA 7

  Familieberichten

  WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 - 40 12 22, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168-388190.Tandarts16 juni t/m 22 juni: J. Smeekens, telefoon 0165-31564523 juni t/m 29 juni: P. Vorage, telefoon 0168-402563WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

  Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

  TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

  Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

  Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

  Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 12.00 uur en 08.30 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 12.00 uur

  Voor de vele bloemen, kaarten en een kerk vol

  mensen, die hun deelneming betuigden na het

  overlijden van mijn lieve zoon, broer, zwager en

  oom

  John van Poortvliet

  willen wij u van harte danken. Het heeft ons goed

  gedaan te mogen ervaren dat John bij zovelen

  geliefd was.

  Ma van Poortvliet

  Ina en Wim Otto - van Poortvliet

  Harry van Poortvliet

  Peter en Pauline

  Michella en Martin, Laura

  Juni 2014

  Begrafenis- en crematieverzorging

  Ria Jongenotter

  Postbus 115, 4790 AC Klunderttel. (0168) 40 38 77mob. 06 - 29 59 50 [email protected]

  Degene die ik lief heb verlaat ik om degene die ik lief had terug te vinden

  Op 7 juni 2014 is in de leeftijd van 91 jaar overleden ons moeder, onze grootmoeder en overgrootmoeder

  Willemijna HendrinaDubbelman-Kamp

  weduwe van

  Hendrik Dubbelman

  Henk en Corrie Cor en Jolanda Kleinkinderen en achterkleinkinderen

  Woonzorgcentrum de Zeven SchakelsKasteelweg 1-339, ZevenbergenCorrespondentieadres: Burg. Vogelstraat 32 4761 AA Zevenbergen

  De uitvaart heeft plaatsgevonden op vrijdag 13 juni 2014.

  Wij helpen ubij een waardigafscheid Wij staan al vele jaren lang

  dag en nacht voor u klaar om u bij te staan na een overlijden.

  TELEFOON (0168) 46 22 30

  www.uitvaartleeuw.nl

  UITVAARTVERZORGING

  G. LEEUW

  Rouwcentrum Leeuw Wilhelminastraat 68

  Fijnaart

 • PAGINA 8

  STANDDAARBUITEN- De gelukkige winnaar met lotnum-mer 1.509 heeft zich afgelopen week gemeld bij de organi-satie van het SVC koeschijten.

  Ineke Gerritsen uit de Suikerhoek heeft aantal weken geleden het koeschijtlot gekocht toen de F jeugd van SVC met koeschijt-loten langs de deuren in de kern van Standdaarbuiten ging. Toen ze vorige week de uitslag in de Moerdijkse Bode zag staan en het door haar gekochte lot erbij pakte zag ze het direct. Heeeej dat nummer heb ik. Ineke kent SVC niet zo goed maar is zelf wel lang actief geweest binnen het voetbal en heeft dus iets met het spelletje. Zo is ze tien jaar lang secretaris geweest van Fluks de voetbalvereniging uit Dordrecht. Afgelopen vrijdag hebben de dames van de organisatie de prijswinnaar haar prijs overhandigd.

  De organisatie is nog op zoek naar de eigenaren van de aangren-zende kavels 1508, 1510, 1563 en 1455 welke 67,50 euro heb-ben gewonnen en de eigenaren van de aan de hoeken grenzende kavels 1454, 1456, 1564 en 1562. Bent u in het bezit van een van deze kavelnummers dan kunt u contact opnemen met Nicolien Leeuwangh of Fieni Nagtzaam of een berichtje sturen naar [email protected].

  Nederlands elftal kijken in de kantineOok deze keer kunnen leden van SVC de wedstrijden van het Ne-derlands elftal tijdens het WK in Brazili op een groot scherm in de kantine van SVC bekijken. Een half uur voor aanvang van de wedstrijd gaan de deuren van de SVC kantine open. De eerstkomende wedstrijd is op 18 juni, dit is de tweede groepswedstrijd tegen Australi welke om 18.00 uur begint. De groepsfase wordt afgesloten op 23 juni tegen Chili, ook deze wedstrijd begint om 18.00 uur. Wij hopen met zijn allen een stuk of 6 a 7 wedstrijden van Oranje in de kantine van SVC te kunnen kijken maar het kunnen er ook 3 zijn. Kom je de wedstrijd bij SVC kijken zorg dan wel voor een uitbundige oranje outt!

  SVC StanddaarbuitenWinnares meld z ich: de koe heef t gescheten

  Winnaar koeschijten Ineke Gerritsen.

  STANDDAARBUITEN - De vakanties komen er aan en dus gaat ook harmo-nie Oefening genieten van een zomer-periode.

  Als afsluiting van het seizoen zal de har-monie n hun jeugd in The Music Factory nog eenmaal te horen zijn op zondag 29 juni. Bij mooi weer zal vanaf 13:15 uur een optreden verzorgt worden in het park achter de Blomhof in Standdaarbuiten. The

  Music Factory zal de aftrap doen en daarna is het de beurt aan het groot orkest die een aantal mooie nummers voor u ten gehore zullen brengen. Na aoop van het concert zijn de leden van Oefening te gast bij ten-nisvereniging TC Rally waar zij een onder-ling tennistoernooi zullen hebben. Publiek is daarbij uiteraard ook van harte welkom. Na de zomerperiode zal de harmonie op 14 september voor het eerst weer te horen zijn tijdens een concert in Noordhoek.

  Seizoenafsluiting Harmonie Oefening

  MOERDIJK - In Breda willen we star-ten met een lotgenotengroep voor chronische rugpatinten. Dit omdat je samen sterker staat.

  Zo vind je steun bij elkaar en kun je erva-ringen uitwisselen. Wij zoeken voor deze groep deelnemers. Wij willen met iedere genteresseerde een intakegesprekje voeren om informatie uit te wisselen, ver-

  wachtingen te toetsen en eventuele wen-sen mee te nemen.Als u interesse hebt kunt u zich opgeven door langs te komen bij Stichting Info-Mr, Adriaan van Bergenstraat 230 te Breda, door te bellen naar 076-5211813, door het contactformulier op de website www.steunpuntzelfhulpbreda.nl in te vullen of een e-mail te sturen naar [email protected]

  Lotgenotengroep voor chronische rugpatinten

  Bij St icht ing Info-Mr

  OUD GASTEL - Op zondag 22 juni is het van 13.00 tot 17.00 uur Open Hof op Zorgboerderij de Meeshoeve gelegen aan de Strijpdreef 6 te Oud Gastel.

  Op deze open dag komt Muzikal uit Hoe-ven een muzikaal optreden verzorgen om 13.30 uur en 15.00 uur. Ook dweilband Wor dut verschil is van de partij en laten hun muziek horen om 14.15 uur en om 15.45 uur. Verder is er een expositie van schilderijen door Toos van Steen, zeker de moeite waard om te komen bewonderen. Natuurlijk is Surplus/Amarant aanwezig om uitleg te geven over

  de activiteiten op de zorgboerderij. Bakker Pieter Nagelkerke bakt weer brood in de eeuwenoude oven van het bakhuis, het ruikt dus weer heerlijk ouderwets naar versgebakken brood. Ook het oude woon-huis is een bezoekje waard, terwijl het orgel een gezellig deuntje laat horen. En-kele weken geleden is op de Meeshoeve het Meesmuseum geopend, u heeft nu de kans om ook daar een kijkje te nemen. Ook nog tal van andere activiteiten waar onder het Rad van Fortuin met als prijzen natuur-lijk de nog warme verse broden en voor de (klein)kinderen een ritje met de huifkar. De toegang is gratis.

  Open dag op de Meeshoeve

  VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

  DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

  Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

  Evt. gratis thuisbezorging.

  Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

  KledingreparatieHet Schaartje

  Voor het vermaken van al uw kledingLaat Jolanda Melisse het voor u doen!

  Haar vakmanschap maakt uw kleding weer als nieuw!

  Bel en maak een afspraak!0168 - 326 71506 - 405 364 72

  KvK 20127289

  BRADERIESTUNT BIJ AUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN

  Autobedrijf Kees Vermeulen B.V. Beatrijsweg 63, KlundertK

  KIJK VOOR AL ONZE OCCASIONS OP WWW.SEATVERMEULEN.NL OF BEL 0168-402276

  BIJ AANSCHAF VAN EEN OCCASION BETALENWIJ 1 JAAR LANG UW WEGENBELASTING

  Auto Bouwjaar Brandstof Kleur Kilometerstand PrijsSEAT Mii 1.0 Style 12-7-0212 Benzine Wit 57269 8.850,00SEAT Mii 1.0 Style Automaat 1-3-2013 Benzine Rood 7382 11.900,00SEAT Ibiza 1.6 FREESTYLE 8-5-2008 Benzine Grijs 50114 7.950,00SEAT Ibiza 1.4 Stylance 5-DRS 14-3-2009 Benzine Grijs 53373 9.250,00SEAT Ibiza ST 1.2 TDI STYLE 29-10-2010 Diesel Blauw 46840 11.950,00SEAT Ibiza ST 1.2 TDI STYLE 15-10-2010 Diesel Grijs 95000 8.950,00SEAT Ibiza ST 1.2 TDI STYLE 1-8-2010 Diesel Rood 47916 9.500,00SEAT Ibiza ST 1.2 TDI STYLE 14-8-2010 Diesel Zwart 95000 10.250,00SEAT Ibiza 1.2 Club 5-Drs 3-2-2010 Benzine Zwart 59060 9.750,00SEAT Ibiza ST 1.2 TSI DSG SPORT 5-11-2010 Benzine Blauw 47260 15.950,00SEAT Ibiza 1.2 STYLE 3-DRS 15-4-2011 Benzine Zwart 20409 10.950,00SEAT Ibiza ST 1.6 TDI STYLE 17-3-2011 Diesel Blauw 104239 10.850,00SEAT Ibiza 1.4 85pk COPA 5-DRS 15-7-2011 Benzine Grijs 41848 11.450,00SEAT Ibiza 1.2 TDI STYLE 5-DRS 8-4-2012 Diesel Rood 29888 14.950,00SEAT Ibiza 1.2 TDI COPA 5-DRS 22-2-2012 Diesel Grijs 69134 11.750,00SEAT LEON 1.8 TSI SPORT 11-9-2009 Benzine Wit 35628 17.250,00SEAT Altea XL 1.6 STYLANCE 12-1-2008 Benzine Zwart 95670 10.450,00SEAT Altea XL 1.6 HATTRICK 18-6-2010 Benzine Grijs 42500 14.350,00Seat Exeo 1.8T 110KW STYLE 28-2-2011 Benzine Zwart 3500 27.225,00Suzuki Alto Comfort 31-8-2010 Benzine Grijs 31829 6.450,00Suzuki Alto Comfort 17-7-2009 Benzine Grijs 23401 6.450,00Fiat Panda 1.1 1-7-1905 Benzine Geel 26000 5.350,00Ford Fiesta 1.2 Limited 3-deurs 31-3-2011 Benzine Zwart 61585 8.995,00Ford Ka 1.2 Cool & Sound 3drs 31-5-2010 Benzine Rood 18502 7.450,00Ford Ka 1.2 Cool & Sound 3drs 31-5-2010 Benzine Wit 19664 8.750,00Peugeot 107 1.0-12v XS 5-DRS 6-10-2011 Benzine Wit 32064 7.650,00Peugeot 107 1.0-12V ACCESS 30-9-2013 Benzine Wit 1984 8.450,00Peugeot 206 FOREVER 1.4 3-DRS 13-3-2008 Benzine Blauw 67816 8.495,00Renault Twingo 1.2-16v Authentique 22-6-2010 Benzine Rood 17721 6.950,00Renault Clio 1.2 Authentique 23-2-2012 Benzine Zwart 42642 9.250,00Toyota Aygo 1.0-12v Now 5-drs 13-10-2011 Benzine Blauw 15603 8.650,00Toyota Aygo 1.0-12v I-Comfort 5drs 29-5-2012 Benzine Wit 11721 8.750,00Nissan Pixo 1.0 Visie 14-9-2010 Benzine Rood 65080 5.950,00Hyundai I10 1.2 I-Drive 5-drs 23-6-2011 Benzine Rood 35005 6.650,00Kia Picanto 1-10-2007 Benzine Rood 66620 5.250,00Volkswagen Fox3 1-7-2008 Benzine Grijs 50026 5.850,00Volkswagen Fox 8-7-2010 Benzine Rood 57616 6.750,00Volkswagen Golf 6-8-2010 Benzine Zwart 68666 13.950,00

  ALLEEN DEZE WEEK VAN DONDERDAG T/M ZATERDAG

 • John van Schendel. Koekoeksedijk 40. 4761 PJ Zevenbergen. www.vanschendelbouw.nl 06-52351099 [email protected]

  Voor al uw verbouwingen aanbouwen dakkapellen traditioneel en prefab NIEUW serre`s aanbouwen tuinkamers in prefab concept. Vraag naar de voorwaarden.

  x Hoogste slagingspercentage, 90,5% x Nieuwste methode -> Luxopuncture x Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

  =RUJYHUOHQHUVQXPPHUaangesloten bij VBAG en RBNGx 3 behandelingen van 20 minuten x *HHQH[WUDNLORV en pijnloos x Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

  DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

  6723180(752.(1

  %HOYULMEOLMYHQGYRRULQIRRIDIVSUDDN

  (WWHQ/HXU

  %HKDQGHOLQJHQRRNVDYRQGV

  Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

  3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilos en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

  DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

  'HQLWLHI AFSLANKEN!!!!NieuwstePHWKRGH- > LuxopunctureGEEN JOJO-EFFECTWordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!:HNHOLMNVHHQbehandeling van 20 min.%HKDQGHOLQJHQGRRUgediplomeerde therapeuten/X[RSXQFWXUHRRN BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID $OOH CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG

  STOPPEN MET ROKEN

  Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

  076-5153143(Etten-Leur)

  Behandelingen ook s-avonds

  19.99 179.00

  16 GB

  3.99 4.99

  1.99 3.99

  0.69v van 0.79

  3.19v van 3.29

  1.39v van 1.49

  1.29v van 1.69

  volgens VARA Kassa*

  6.49 4.99

  24%goedkope

  r 13%goedkope

  r

  www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  * Prijzen geldig t/m 22-06-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

  Vanaf woensdag 18-06-2014

  Afmetingen: ca. 420x350 cm

  Schaduwdoek Tarp

  10.1" Tablet PC MD 98641

  Diverse soorten. Vanaf woensdag 18-06-2014.

  Bloeiende plantenDiverse kleuren. Vanaf zaterdag 21-06-2014.

  Orchideen

  Rozen*22 stelen, lengte: 40 cm.

  Zonnebloemen*10 stelen.

  300 g

  7-Granen-ontbijt

  200 g

  Parmezaanse kaas500 g

  Pindakaas

  1.5 kg

  Patates frites

  * Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

  2.5 l

  Campingtoilet-vloeistof

  Diverse modellen.

  Vliegers

  VERLAGINGENPRIJS

 • PAGINA 10

  DOOR TIES STEEHOUWER

  In al deze kramen is van alles te koop zoals paardenvoedsel, kleding, tassen, hobbys-pullen, schoenen, kinderkleding en kaas. Daarnaast proberen veel verenigingen

  geld bij elkaar te krijgen om hun clubkas te spekken zoals de korfbalvereniging, de voetbalclub en de carnavals vereniging.

  Andere clubs is het niet om het geld te doen maar zij geven voorlichting of pro-

  beren anderen voor hun ideen te win-nen. Dat zijn onder andere de plaatselijke heemkundekring, de evangelisatie com-missie en de woningbouw vereniging. Ook zijn er die zorgen voor een stukje muziek waaronder de Oranje Garde.

  Kraampjes zijn het hart van de braderie

  De Oranje Garde enkele jaren geleden op de braderie. ARCHIEFFOTO TIES STEEHOUWER

  KLUNDERT - De mensen die elk jaar zorgen dat iedere kraam op de braderie een goede plek krijgt hebben ook dit jaar weer hun handen vol. De braderie in Klundert beschikt over en prachtig parcours rond de Bottekreek waar erg veel kraampjes kunnen staan. Dit jaar zijn dat er bijna 100.

  DOOR TIES STEEHOUWER

  Deze enthousiaste en deskundige mensen zijn dit jaar:Jacco den Hollander, eigenaar Den Hollan-der Herenmode, voorzitter braderiecom-missie, zorgt voor invulling en verdeling van de kramen, benadert de sponsoren en regelt een aantal materialen.Appie Harmsen, penningmeester, zorgt voor het straattheater, Klundert Danst! en neemt de presentatie waar nodig op zich.Ren Mol, eigenaar van Famous AVL. Sinds 4 jaar lid van de braderiecommissie

  en belast met de podiumplanning. Famous AVL zorgt voor de stroomvoorziening, licht en geluid op de podia tijdens de braderie.Benno Donkers, 36 jaar, Uitbater van het Parochiehuis. Tijdens de braderie Markt-meester, zorgt dat alles met betrekking tot de kramen op rolletjes loopt.Winfried Klaren, verzorgt de website, zorgt voor de invulling en de verdeling van de kramen, straattheater, muziek en de presentatie van fotos en reclame op het LED scherm. Helpt ook als marktmeester.Teunie Groenendijk, zorgt voor de catering van de artiesten en winkeliers.

  Anita Klaren, eigenaresse ropAnita, zorgt voor straattheater en muziek, onderhoudt het contact met de deelnemers van Klun-dert Danst!Gijs Schuurmans, DJ/producer, zorgt voor de invulling van de vrijdagavond op het hoofdpodium, treedt dan ook zelf op met Moombahteam.Evy Strootman, studeerde HBO commu-nicatie, organiseert graag en veel, zorgt samen met Gijs voor de invulling en aan-kleding van de vrijdagavond op het hoofd-podium en onderhoudt contacten met de media. Is ook actief op Facebook!

  Zij trekken de kar tijdens de braderieKLUNDERT - Om een braderie met alles er op en er aan te organiseren komt er heel wat kijken en zijn enthousiaste mensen nodig.

  KLUNDERTWelkom op de kofe: De Brug Stichting, 10.00-12.00u woensdag 18 juni, Verlaatstraat 46, 4791HK Klundert, gastvrouw; Henny Strootman en helper Erika van Maastricht; donderdag 19 juni, van Polanenpark 19, 4791BP Klundert, gastvrouw Erika van Maas-tricht en helper Jopie van Dongen; maandag 23 juni, Stadhuisring 17, 4791HS Klundert, gastvrouw Joke van de Werken en helper Sita de Kok ; dinsdag 24 juni, t Walletje 20, 4791AB Klundert, gastvrouw; Martine van de Werken en helper Erika van Maastricht. In juli en augustus is er geen welkom op de kofe. Vragen en info; 0168-405095 www.debrugstichting.nlAmnesty in actie: In de Amnesty-stand op de braderie in Klundert kan men iets doen voor mensen die onterecht gevangen zitten. Groep 270 laat zien dat actie echt helpt en hoe men zelfs vanuit huis mee kan doen met spoedacties. Rommelmarkt tijdens braderie: Zaterdag wordt er tijdens de braderie in Klundert rondom de Hervormde kerk de traditionele rommelmarkt georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor de renovatieplannen van het kerkgebouw. Bent u genteresseerd in een plekje, neem dan contact op met onze cordinator Huibert van Wensen, tel. 0165-393553, e-mail [email protected]

  ZEVENBERGENMidzomer: Zaterdag 21 juni van 11.00-15.00u viert Bibliotheek VANnU, Kasteelweg 3 in Zevenbergen midzomer. Er staat een presentatie van mooie/spannende/ontroerende en gewoon leuke zomerboeken en start die dag de grote zomerverkoop van afgeschre-ven materialen (t/m zaterdag 28 juni). Daarnaast staan een aantal activiteiten op het programma: knutselen en aankleden van de meiboom, schminken, muziek, een imker en vanaf 12.00 uur een dansvoorstelling door leerlingen van Balletstudio Tamara. Dit alles onder het genot van veel aardbeien, zomerdrankjes en heerlijke ijsjes! www.bi-bliotheekvannu.nl

  FIJNAART/HEIJNINGENOntspanningsmiddag: Zaterdag 21 juni De Zonnebloem ontspanningsmiddag en avond in Het Trefpunt, aanvang 14.00 uur.

  KORTE BERICHTEN

  FIJNAART - Het Blazersensemble van vereniging Jeugd en Kunst uit Fijnaart o.l.v. dirigent Peter Meijers heeft haar visitekaartje afgegeven in de Efteling met een tweetal zeer gevarieerde concerten op zaterdag 14 juni.

  In het druk bezochte attractiepark bleef menigeen staan luisteren naar het muzi-kale spektakel van het orkest uit Fijnaart. Er was alom waardering voor de profes-sionele manier van optreden en grote mu-zikaliteit. Op het programma stonden o.a. Caravan van Duke Ellington, Heal the world van Michael Jackson en het door Frank Sinatra zo bekend geworden My way. Ook het Dont cry for me Argentina met solo voor altsax door Muril van Agt-maal en solo voor tenorsax door Miranda Robbe, werd met veel enthousiasme ont-haald en kon op een stevig applaus voor de solistes rekenen. Met een concertreis

  naar Duitsland in september in het voor-uitzicht, werden er ook een aantal nieuwe nummers gespeeld, zoals bijvoorbeeld de vrolijke polka Sakvicka. Bij het swingende Rock around the clock, kon het enthousi-aste publiek niet stil blijven staan. Dirigent Meijers wist zijn muzikanten te inspireren tot het geven van een wervelende en zeer afwisselende muzikale show. Na aoop werd de dirigent dan ook gecomplimen-teerd met zijn optreden en kon hij huis-waarts keren met een uitnodiging van de Efteling om volgend jaar wederom een tweetal concerten te verzorgen in het at-tractiepark. Daaraan wil het orkest graag gehoor geven, maar eerst staat de con-certreis naar Duitsland op het programma met optredens tijdens de wijnfeesten en in de stad Karlsruhe. Op deze reis worden zij vergezeld door Les Belles Fleurs en Les Bon Vivants eveneens onder leiding van dirigent Peter Meijers.

  Jeugd en Kunst geeft visitekaartje af in de Efteling

  WILLEMSTAD - Het te houden Ot en Sien weekeinde zijn er verschillende oude ambachten te zien en ook zelf uit te voeren tijdens het op zaterdag 21 en zondag 22 juni

  Buiten de spectaculaire demonstratie van de paarden hoefsmid op zaterdag en zondag en de terugkerende dieren knuf-felhoek waar dit jaar een aantal Alpacas

  te bewonderen zijn, is er voor het eerst in Willemstad de mogelijkheid om een be-zoek te brengen aan de huiskamer van Ot en Sien. In samenwerking met de Heem-kundekring de Willemstad wordt de ruimte ingericht. De focus zal dit jaar met name op de zondag zijn. Hoe werden vroeger touwen gemaakt? Wie weet nog hoe dit ging? Op de markt wordt dit uitgebreid uitgelegd en voorgedaan en er is zelfs de

  mogelijkheid om een (spring of klim) touw te maken. Vervolgens worden de touwen in de Taanderij geconserveerd. Door het gehele gebied zullen 2 volkse vrouwen rondlopen die van alles te vertellen heb-ben, soms serieus, maar meestal uiterst lachwekkend. Natuurlijk moet tussendoor ook de was gedaan worden, in de tobbe het wasrek, want de wasmachine was nog niet uitgevonden. Toneelgroep Fame is van de partij. Buiten de ingestudeerde oud Hollandse liedjes zullen zij proberen om iedereen aan de oud-Hollandse spel-letjes te krijgen, zoals hoepelen, touwtje springen, zakdoekje leggen en nog veel meer. Het gehele weekeind zijn er ook nog doorlopend handwerk demonstraties. Ga eens kijken hoe een Early bird eruit ziet, rustgevend voor babys die in een couveu-se terecht zijn gekomen, oud handwerk dat in de moderne tijd heel goed doet en wat voor taferelen kan je met mozaek maken.Fort Sabina zal o.a. oude fotos tentoon stellen uit de tijd rond de Eerste Wereld-oorlog. De Oude Molen zal voor heerlijke pannenkoeken zorgen van hun eigen ge-maakte meel. Diverse horeca-gelegenhe-den zijn in stijl en verschillende winkels stallen hun waren uit. Ga gezellig langs en geniet van de historische markt. Vanaf 12.00 uur start de markt. Zowel op zater-dag als op zondag.

  Terug naar Ot en Sien

  Ot en Sien weekeinde.

  ZEVENBERGEN - Bij Atletiekvereni-ging Generaal Michalis in Best von-den de Brabantse kampioenschappen atletiek voor junioren plaats op maan-dag 9 juni.

  C-junior Wislet de Hair uit Zevenbergen en uitkomend voor Atletiekvereniging SPADO uit Bergen op Zoom, deed mee aan het on-

  derdeel 100 meter sprint. Tot aan de kam-pioenschappen was zijn beste tijd 12.01 seconde en deze heeft hij ruim verbeterd.

  Zowel in de serie, halve nale en nale, bleef hij ruim onder de 12 seconden en werd hij uiteindelijk Brabants Kampioen C-junior op de 100 meter met een PR en winnende tijd van 11.87 seconde.

  Wislet de Hair eerste op Kampioenschap Atletiek

  Kampioen Wislet de Hair.

 • Braderie KlundertProgrammaDonderdag 19 juni

  16:00 22:00 Braderie16:00 00:00 Kermis18:00 22:00 Vlindervlucht steltenact

  Hoofdpodium19:00 20:00 Opening Braderie 2014 Klundert Danst voorronde21:00 00:00 Sugar Rush coverband

  Podium Cultureel Centrum18:30 23:00 DJ Paul

  Vrijdag 20 juni

  16:00 22:00 Braderie16:00 00:00 Kermisv.a. 16:30 Draaiorgel17:00 21:00 Fiets je schilderij kinderact

  Hoofdpodium19:00 20:00 Klundert Danst voorronde20:00 21:30 DJ Lars21:30 23:00 Gio Brown23:00 00:00 MOOMBAHTEAM

  Podium Cultureel Centrum h

  Zaterdag 21 juni

  12:00 22:00 Braderie12:00 00:00 Kermis 13:00 18:00 Wonderbaar straatact14:00 16:00 Klundert Vaart 14:00 18:00 Brabants Fietsharmo- nisch Orkest straatact

  Hoofdpodium13:00 14:30 Determinato 14:30 15:30 Spido d15:30 16:30 Judo & Aikibudo 16:30 16:45 Prijsuitreiking Klundert Vaart16:45 19:00 Tjerry & Mariska19:00 20:00 Klundert Danst 21:00 00:00 Branding Nederlandse coverband

  Podium Cultureel Centrum14:00 17:00 Zingende Kapsters kinderact17:00 19:00 Marcel & Friends19:00 23:00 Devils in Disguise

 • ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

  OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur

  PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

  www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

  @Moerdijkse_Stem

  Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

  StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

  GEMEENTE MOERDIJK18 JUNI 2014

  BIJEENKOMST VOOR VRIJWILLIGERS OVEROUDERENMISHANDELING OP 18 SEPTEMBER: EEN VEILIG THUIS VOOR OUDEREN, DAT WIL TOCH IEDEREEN!

  WK-VOETBAL: DENK AAN BRANDVEILIGHEID MET VERSIERINGEN

  Ouderenmishandeling is een serieus probleem. Het komt in vele vormen voor en er rust een groot taboe op ouderenmishandeling. Ouderen treden vaak niet naar buiten als ze slachtoffer zijn. Bijvoorbeeld uit schaamte of uit angst voor de gevolgen. Ook is er nog veel onbekendheid over wat ouderenmishandeling is.

  VrijwilligersThuis, op de dagopvang of in een woonzorginstelling ouderenmishandeling kan overal voorkomen. Vrij-willigers die bij de zorg van ouderen betrokken zijn, hebben vaak een vertrouwensband met hen en zien en horen veel. Ze kunnen daarom een grote bijdrage leveren aan de bestrijding van ouderenmishandeling. Daardoor is de kans groot dat zij iets van eventuele mishandeling zien of horen. Hun bijdrage is dus van wezenlijk belang in de aanpak van ouderenmishan-deling.

  Signalen leren herkennenVoor deze vrijwilligers wordt op donderdagavond 18 september een bijeenkomst gehouden over onder andere het signaleren van ouderenmishandeling en hoe ouderenmishandeling vroegtijdig gestopt kan worden. De bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. De avond is gratis toegankelijk en wordt georganiseerd door gemeente Moerdijk, Vrij-willigerscentrale Moerdijk en het Steunpunt Huiselijk Geweld (Veilig Thuis) West-Brabant.

  AanmeldenBelangstellenden kunnen zich tot en met 14 juli aanmelden via [email protected] of bellen naar 0168 323350 (en vragen naar Renske Lit-tooij). In augustus 2014 krijgen alle genteresseerden die zich hebben aangemeld meer informatie over de locatie en het programma van de avond.

  Cafs, winkels, huizen en straten zijn vrolijk oranje-rood-wit-blauw gekleurd: vrijdag speelde het Neder-lands elftal de eerste wedstrijd om de felbegeerde wereldcup. Veel van de versieringen zijn helaas- nog te vaak van brandbaar materiaal en kunnen ook gevaarlijke situaties opleveren. De brandweer vraagt dan ook iedereen om alert te zijn op de brandveilig-heid van de oranje-artikelen. Met eenvoudige tips kunt u zorgen voor een vrolijk en veilig feest, thuis of in de kroeg.

  Blijf bereikbaarMensen zijn zelf verantwoordelijk voor een brand-veilige omgeving, maar bijvoorbeeld ook voor de toegankelijkheid van aanrijroutes van hulpdiensten. Ambulances en brandweerautos moeten gemak-kelijk bij de huizen kunnen komen. Zorg daarom dat versieringen in de straten hoger hangen dan 4 meter en breder dan 3,5 meter. Dan kunnen de autos van de hulpdiensten er altijd door. HorecaViert u het WK in kroeg, caf of restaurant? Vol-gens Brandweer Nederland is de horeca over het algemeen goed op de hoogte van de brandveilig-heidsregels: veilige versiering, adequate vluchtrou-tes, blusmiddelen, noodverlichting en niet te veel

  bezoekers. De brandweer controleert samen met de horecaondernemers regelmatig de brandveiligheids-voorzieningen. Ook nu, voor en tijdens het WK. Toch een waarschuwing: niet alle rood, wit, blauwe of oranje vlaggetjes en kledingstukken hebben de juiste brandvertragende kwaliteit. In een overvolle horeca-gelegenheid kan dat levensgevaarlijk zijn. Tips voor veilig versierens :ORGDATUBRANDVEILIGE VERSIERINGAANSCHAFTEN

  aanbrengt. Op de verpakking is dat aangegevens :ORG ERVOOR DAT VERSIERINGEN NIET IN AANRAKING

  kunnen komen met verlichting en apparaten die warm worden

  s (ANGVERSIERINGENOPMETIJZERDRAADDANVALTHETbij brand niet snel naar beneden

  s 'EBRUIK ONBESCHADIGDE VERLENGSNOEREN EN PLAKkabels met stevige tape vast zodat niemand erover kan struikelen

  s 2OLKABELHASPELSALTIJDHELEMAALAFENVERLENGEENverlengsnoer nooit met een ander verlengsnoer

  s (OUD BIJ HET BAKKEN VAN SNACKS EEN GOED PAS-send deksel in de buurt. Hiermee kunt u doeltref-fend een oliebrand doven. Gebruik hiervoor gn blusdeken.

  Meer weten?Kijk dan op www.brandweermwb.nl.

  FOTO VAN DE WEEK:

  Muurschilderijen bij Basisschool De Toren

  Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van basisschool De Toren zijn muurschilderijen onthuld die zijn gemaakt door de leerlingen.

  Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw fotos ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

  Ingezonden door: N. Verhaert

  Uitnodiging raadsvergaderingDe gemeenteraad vergadert op donderdag 26

  juni 2014. De vergadering is openbaar en begint

  om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeente-

  huis. In deze vergadering komt de begrotingen

  van de verschillende verbonden partijen aan de

  orde.

  Tevens vindt op dinsdag 24 juni 2014 om 19.30

  uur een extra gecombineerde commissievergade-

  ring plaats. In deze vergadering wordt de Haven-

  strategie 2030 behandeld.

  Voor de goede orde: als u wilt inspreken, verzoe-

  ken we u dit tijdig door te geven aan de griffie (bij

  voorkeur uiterlijk maandag 23 juni aanstaande).

  Via http://moerdijk.raadsinformatie.nl kunt u de

  raadsvergadering (ook na afloop) beluisteren. De

  besluitenlijst wordt achteraf zo snel mogelijk op

  de website geplaatst.

  Neem voor meer informatie contact op met de

  raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, via telefoon

  14 0168 of e-mail [email protected].

  Kent u iemand die een lintje verdient?De voorbereidingen voor de Lintjesregen van april 2015 zijn alweer in volle gang. Wilt u een inwoner van Moerdijk voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Doe dit dan vr 15 juli 2014.

  Traditiegetrouw worden aan de vooravond van Koningsdag Koninklijke onderscheidingen uit-gereikt aan mensen die zich bijzonder verdien-stelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Hoewel deze Lintjesregen nog niet zo heel lang achter ons ligt, zijn de voorbereidingen voor 2015 alweer gestart. De burgemeester nodigt inwoners, verenigingen en andere maatschap-pelijke organisaties dan ook uit inwoners van de gemeente Moerdijk voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding.

  Wie kunt u voorstellen?Misschien vindt u dat uw buurvrouw wel een lintje verdient, of uw vader, of de voorzitter van uw sportclub? Wie u ook wilt voordragen, om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Onderscheiding moet de persoon aan een aantal eisen vol-doen. Een belangrijk criterium is dat mensen zich voor een lange tijd hebben ingezet voor de samenleving, op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden. Kortom: het moet echt gaan om een uitzonderlijke prestatie.

  ProcedureAan de feitelijke uitreiking van een Koninklijke onderscheiding gaat een zeer uitgebreide en zorgvuldige procedure vooraf. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de burgemeester. De burgemeester brengt advies uit aan de Commissaris van de Koning over alle ingediende decoratie-voorstellen. Ook de Commissaris van de Koning geeft zijn oordeel over het voorstel. Vervolgens vindt de eindbehandeling plaats door een onafhankelijk college, het Kapittel voor de Civiele Orden. De uitein-delijke beslissing ligt bij de minister onder wiens ambtsgebied de bijzondere maatschappelijke verdiensten vallen. Er wordt dus zeer zorgvuldig gekeken naar de voordracht.

  Indienen van een voordrachtMeer informatie over Koninklijke onderscheidingen is te vinden op www.moerdijk.nl/onderscheidingen en op www.lintjes.nl. Op deze laatste website is ook het voordrachtformulier te downloaden. Voor meer infor-matie over de voordracht kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw J. Folmer, telefoonnummer: 140168. Het voordrachtformulier kunt u ook bij haar opvragen. Dit formulier dient uiterlijk 15 juli 2015 (maar liefst eerder) t.a.v. burgemeester Klijs, postbus 4, 4760 AA Zevenbergen te worden teruggezonden, zodat de voordrachtprocedure tijdig kan worden opgestart.

  Voor de goede orde: de Lintjesregen 2015 is op vrijdag 24 april; de laatste werkdag voor de viering van de Koningsdag.

 • Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

  BEKENDMAKINGENHieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

  Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige infor-matie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

  EXPLOITATIEVERGUNNING COMMERCIEELDe burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:s *-#7IJTVLIET n *ANSSENS +RAUWELGORS IN

  Langeweg voor het in gebruik nemen van ter-ras (verzonden 4 juni 2014)

  BezwaarAls u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk.

  WEGAFSLUITINGEN

  Historische markt WillemstadVanwege de historische markt is de oneven zijde vande Voorstraat, de Raadhuisstraat tussen de Beneden-kade en de Voorstraat en de Benedenkade vanaf de 0ARADE IN7ILLEMSTAD OP EN JUNI AFGEsloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Dewegsleepregeling is hier van toepassing.

  Kermis KlundertVanwege de kermis in Klundert is van 19 juni 2014tot en met 21 juni 2014, Stadhuisring, Brugstraat en Kerkring afgesloten voor alle verkeer, behalve voet-gangers.

  Notenkrakersfestival ZevenbergenVanwege het Notenkrakersfestival in Zevenbergen zijn op 22 juni 2014 van 08.30 uur tot 20.00 uur, devolgende wegen in Zevenbergen afgesloten voor alleverkeer, behalve voetgangers:s $E .OORD EN DE :UIDHAVEN VANAF DE "ROUWERS

  straat.s $E-ARKT TOTDE-OLENSTRAATENDE+ERKSTRAAT TOT

  en met de Brouwersstraat.s $E$IJKSTRAATs $E,ANGENOORDSTRAATVANDE$IJKSTRAATTOTDE3TOOF

  straat.s $E-OLENSTRAATVANAFHUISNUMMERTOTDE-ARKT

  Ster van MoerdijkVanwege de 9de Ster van Moerdijk zijn op 22 juni de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers:Tijdens de start in Klundert:- Kruispunt Schansweg / Molenvliet- Kruispunt Niervaertweg / Kerkweg- Kruispunt Nijverheidsstraat / Molenvliet- Kruispunt van Gaasbeekstraat / Molenvliet- Kruispunt van Puttenstraat / Molenvliet- Kruispunt van Vlaanderenstraat / MolenvlietBij de finish in Fijnaart:- Kruispunt Molenstraat / Appelaarseweg

  +RUISPUNT-OLENSTRAAT7ILHELMINASTRAAT- Kruispunt Molenstraat / Valenciennestraat- Kruispunt Kadedijk / Beneden KadedijkEn voor de jeugdwedstrijden de volgende wegen ophet parcours in Fijnaart:- Kadedijk- Voorstraat

  *ULIANASTRAAT- Beneden Kadedijk

  Braderie KlundertVanwege de jaarlijkse braderie in het centrum vanKlundert zijn op 19, 20 en 21 juni 2014 de Voorstraat,de Molenstraat, de Brugstraat en de Hoogstraat afge-sloten voor alle verkeer, behalve voetgangers

  Open dag Brandweer MoerdijkVanwege de open dag van de brandweer in Moerdijk is de Havenkant in Moerdijk op 21 juni 2014 van 09:00 uur tot 16:30 uur afgesloten voor alle verkeer, behalvevoetgangers.

  BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE"URGEMEESTERENWETHOUDERSHEBBENINHETKADERVANDE7ETALGEMENEBEPALINGENOMGEVINGSRECHTEENVERGUNNINGVERLEENDVOOR

  Adres Omschrijving project Lindonk 87-89 in Zevenbergen Brandveilig gebruiken van een groepswoning met 24-uurs zorg

  De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 19 juni 2014 tot en met 30 juli 2014 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

  BeroepBelanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij GEENZIENSWIJZEHEEFTINGEDIENDKUNNENBINNENDETERMIJNVANTERINZAGELEGGINGBEROEPINSTELLEN%ENBEROEPSCHRIFTRICHTUAANDERECHTBANK:EELAND7EST"RABANT4EAMBestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.

  INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNINGENBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

  Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingspro-cedure van toepassing is:

  Adres Omschrijving project Datum ontvangstZuiddijk 12a in Langeweg bouwen van een trap en een installatiehok 6 juni 2014!QUAMARIJNTMEN&LUORIETTMIN:EVENBERGEN BOUWENVANWONINGEN JUNIMiddenweg 3 in Moerdijk plaatsen van twee gebouwtjes en een trafohuisje 6 juni 2014

  Adres Omschrijving project Datum ontvangstVlasweg 19 in Moerdijk legaliseren van keerwanden 10 juni 2014

  VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGENBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 4 juni 2014 tot en met 11 juni 2014 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

  BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

  Adres Omschrijving pro-ject Datum verzonden Ansekerke 28 in Zevenbergen plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 10 juni 2014Stadsedijk 44 in Oudemolen vernieuwen van de huisaansluiting 10 juni 2014Noordhaven 34 in Zevenbergen vergroten van de woning d.m.v. het wijzigen van de kap aan de achterzijde 10 juni 20147ESTRANDIN:EVENBERGEN VERPLAATSENVANDEOMHEINING JUNIOude Heijningseweg 3 in Heijningen plaatsen van keerwanden 10 juni 2014

  De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:s (ETVOLGENVANDEJAARLIJKSEKINDERVAKANTIEFEESTWEEK OP DE PARKEERPLAATS AAN HET 3INTE #ATHARINADAL IN7ILLEMSTADVANJULI TOTENMETJULI2014 (verzonden 6 juni 2014)

  Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de

  gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.

  U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige

  voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-7EST"RABANT TEAM "ESTUURSRECHT 0OSTBUS 4800 PA Breda.

  Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Moer-dijk maken bekend dat zij op 11 juni 2014 de volgende verkeersbesluiten heeft genomen:

  Gereserveerde gehandicapten-parkeerplaats voor de woningRozenhof 13 te Fijnaarts DOOR PLAATSING VAN HET BORD % VAN BIJLAGE

  van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken VD-817-F, een parkeervak voor de woning Rozenhof 13 te Fijnaart aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereser-veerde gehandicaptenparkeerplaats.

  Toestaan parkeren met twee wielen op trottoir De Knip te Zevenbergens DOORPLAATSINGVANHETBORD%BVANBIJLAGEVAN

  het RVV 1990, parkeren met twee wielen op het

  trottoir toe te staan in De Knip te Zevenbergen.

  Opheffen gereserveerdegehandicaptenparkeerplaats voor dewoning Markt 22-24 teStanddaarbuitens DOORVERWIJDERINGVANHETBORD%VANBIJLAGEVAN

  het RVV 1990, met daaronder een onderbord met KENTEKEN36&DEOPKENTEKENGERESERVEERDEgehandicaptenparkeerplaats voor de woning Markt 22-24 te Standdaarbuiten op te heffen.

  Instellen eenrichtingsverkeer straat Stavanger (gedeelte tussen Trondheim en Larvik) te Klunderts DOORPLAATSINGVANHETBORD#VANBIJLAGEVAN

  het RVV 1990, komende vanuit de straat Trond-heim richting de straat Larvik, eenrichtingsverkeer

  in te stellen in de straat Stavanger te Klundert.

  Opheffen parkeerverbod Touwslagerij (gedeelte tussen Munterij enWagenmakerij) te Zevenbergens DOOR HET VERWIJDEREN VAN HET BORD % VAN BIJ

  lage 1 van het RVV 1990, het parkeerverbod in de 4OUWSLAGERIJGEDEELTETUSSEN-UNTERIJEN7AGENmakerij) te Zevenbergen op te heffen. .

  $EBOVENSTAANDEBESLUITENLIGGENTOTJULITERinzage in het gemeentehuis.

  "ELANGHEBBENDENKUNNENTEGENDEZEBESLUITENTOTjuli 2014 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

  EVENEMENTENVERGUNNING

  VERKEERSBESLUIT(EN)

 • Fietsvierdaagse Zevenbergen

  Fiets mee en verdien 5,- voor de

  Fietsen is goed voor je.Waarom?

  Vind hier alle voordelen opeen rijtje.

  1. Soepele spierenDe beenspieren wordengoed getraind, maar ook dearmen en je romp doenmee op de fiets!

  2. Hart en bloedvatenSpieren hebben bij inspan-ning extra bloed nodig omvoldoende zuurstof en voe-dingsstoffen geleverd tekrijgen. Dat betekent dathet hart tijdens het fietsenharder moet werken en datis gunstig voor hart enbloedvaten.

  3. Minder stressDoor regelmatig lekker inde buitenlucht te fietsenkun je jouw stressniveauverlagen en kun je je beterontspannen. Minder stressis beter voor het hart. En debuitenlucht zorgt voor kleurop je wangen.

  4. Sociaal Fietsen kun je heel gezelligmet vrienden, familie of col-legas doen. Je hebt op defiets tijd om bij te kletsen,onderweg een sandwich teeten en samen te genietenvan de mooie natuur. Actiefen sociaal ineen dus!

  Fiets je fit top-4

  TWC Zevenbergen organiseert weer de fietsvierdaagse. Er wordenmeerdere afstanden gefietst, namelijk 15 km, 30 km en 50 km. Dagelijks zijn er twee startmomenten, om 12.30 uur of om 18.30 uurvoor degenen die later willen beginnen. Op zaterdag starten de fana-tiekelingen die de 80 km en de 100 km gaan fietsen om 08.00 uur.Mensen die de 15, 30 of 50 km willen fietsen starten om 09.00 uur.

  Datum: 25 tot en met 28 juniStartplaats: SGZ sport & wellness Galgenweg 62, ZevenbergenKm per dag: 15, 30 of 50 km

  Verantwoord voor onderweg

  4 sneetjes volkorenbrood4 schijfjes komkommer20 g Becel1 blaadje sla4 radijsjes2 plakjes gegrilde kip filet(vleeswaren)

  Bereiding: Besmeer de sneetjes broodmet Becel en beleg ndaarvan met schijfjes kom-kommer. Leg het anderesneetje brood op er bo-venop en snijd ze schuindoor. Beleg een ander sneetje met een blaadje sla,plakjes radijs en plakjeskipfilet. Leg het andere

  sneetje er bovenop en snijdze ook schuin door. Verdeelde komkommer- en kip-sandwiches over twee bord-jes.

  Met dank aan de natuur

  De basis voor margarine wordt gelegd op het boerenland. Want zonder zonnebloemen,koolzaadbloe