Dm 20131016

of 32 /32
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 16 OKTOBER 2013 WEEK 42 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... MOERDIJK - Minister Melanie Schultz van Haegen heeft ingestemd met het aanwij- zen van het Volkerak-Zoommeer als water- bergingslocatie voor het landelijke project Ruimte voor de Rivier. De waterberging, die de grootste van Nederland wordt, zal ingezet worden als hoge rivierstanden gecombineerd worden met springvloed. Die situatie komt volgens Rijkswaterstaat eens in de 1400 jaar voor, maar kan gevol- gen hebben voor grote delen van West- Brabant en Zeeland. Daarom worden op laaggelegen gebieden extra veiligheids- maatregelen getroffen, zodat de meren vanaf 2016 kunnen worden ingezet voor de waterberging. Volkerak-Zoommeer wordt waterberging MOERDIJK - Annemie Burger is door het college van Gedeputeerde Staten met ingang van 1 januari 2014 benoemd tot nieuwe provinciesecretaris/algemeen di- recteur van de provincie Noord-Brabant. Zij is op dit moment directeur-generaal Natuur en Regio bij het ministerie van Economische Zaken. Zij volgt Wil Rutten op die met pensioen gaat na een carrière van 40 jaar bij de overheid onder andere als gemeentesecretaris van Maastricht en het laatste decennium als provinciesecre- taris/algemeen directeur bij de provincie Brabant. Burger werkte onder meer bij het ministerie van Landbouw en was directeur Regio Zuid tussen in 1996 en 1996. Annemie Burger provinciesecretaris ACTIE VOOR VOEREN FIETSVERLICHTING JAN MONSTER VERZOT OP SCHAKEN MOERDIJK - André Goedée (62) is per 1 oktober 2013 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Amphia Ziekenhuis. Hij volgt daarmee drs. Haddo Meijer op die op 1 juni 2007 aantrad. An- dré Goedée werkt ruim veertig jaar in de maritieme industrie en heeft daar brede bestuurlijke ervaring opgedaan. Zo is hij nu lid van de Raad van Bestuur van Konink- lijke Boskalis Westminster. Daarvoor was hij de laatste tien jaar werkzaam als CEO van het Bredase bedrijf Dockwise. Met zijn toetreding tot de Raad van Toezicht van Amphia wil hij graag zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid gestalte geven. An- dré Goedée is woonachtig in Oosterhout. Goedée voorzitter RvT Amphia Ziekenhuis MOERDIJK - De Plattelandsjongeren zijn op zoek naar de ‘Beste jongerenkeet van Nederland’. De beste keet krijgt naast de titel ‘Beste Keet’ ook een leuke prijs die de teamspirit van de keet stimuleert. Jongerenketen kunnen op www.keetkeur. nl een keetprofiel aanmaken. De deelne- mende keten worden door middel van hun keetprofiel, waar onder andere foto’s en filmpjes van de keet op kunnen worden geplaatst, en een vragenlijst gekeurd. De vijf keten met de meeste punten op de vragenlijst en de twee keten die door de keetadviseurs op basis van hun profiel worden verkozen tot kanshebber, worden in december bezocht door de Keetkeurjury. Op zoek naar beste jongerenkeet FIJNAART – De Kennedyschool in Fijnaart maakte vorige week een belangrijk moment mee. De school kreeg het felbegeerde Brabants Verkeersveiligheids Label. Dat betekent dat de Fendertse basisschool verkeersveilig is. Wethouder Cors Punt schroefde het schildje aan de muur. Meester Piet Hendrikx controleert hier of het bordje ook echt vast zit. Lees elders meer in deze Bode. FOTO TIES STEEHOUWER DOOR ADDO SPRANGERS Het RVR-convenant bekrachtigt de sa- menwerking tussen Reddingsbrigade Breda, Reddingsbrigade Moby Dick ’72 te Gilze Rijen, SV Het Rooie Paerd afdeling Reddingsbrigade Moerdijk, Oosterhoutse Reddingsbrigade, Zwemvereniging Daph- nia te Oudenbosch, Reddingsbrigade Tilburg ’98, en de Bergsche Reddingsbri- gade te Bergen op Zoom. Voortaan zul- len de brigades - met tussenkomst van een RVR Coördinator - als één regionale gesprekspartner gaan optreden voor de Veiligheidsregio’s Midden- en West Bra- bant en andere hulpverleningspartners. Met de samenwerking slaan de reddings- brigades bovendien de handen ineen bij de prestatie- en kwaliteitsontwikkeling van hun reddings- en bewakingstaken. Daarnaast zullen zij zich meer geza- menlijk voorbereiden op grootschalige waterhulpverlening en overstromingen. De reddingsbrigades blijven lokaal aan- spreekpunt voor de eigen gemeente en voor afspraken rond bijvoorbeeld recrea- tietoezicht en evenementenbewaking. Veiligheidsregio’s Reddingsbrigade Nederland streeft er naar om in 2015 in iedere veiligheidsregio een RVR te hebben. Hierover zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Veiligheid en Justitie, die de vorming van deze samenwerkingsver- banden financieel ondersteunt. Inmiddels zijn er in alle veiligheidsregio’s initiatie- ven tot implementatie van de RVR. Red- dingsbrigade Breda maakt deel uit van het overkoepelend orgaan Reddingsbri- gades Nederland (RN). Voorheen heette dit orgaan ‘de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD)’. In Nederland zijn de meeste reddingsbrigades aangesloten bij deze organisatie. Inzet, zoals bij de overstro- mingen in Limburg wordt gecoördineerd door RN, waarbij RN weer gestuurd wordt door het ministerie van Binnen- landse Zaken en Koninkrijksrelaties. Surf voor meer informatie naar www. reddingsbrigadebreda.nl Verdere inlich- tingen over Reddingsbrigade Breda en/ of over de RVR zijn verkrijgbaar bij Marc van den Berg, secretaris Reddingsbrigade Breda, via e-mail [email protected] Reddingsbrigades bundelen krachten Samenwerkingsconvenant ‘Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)’ MOERDIJK - Zeven reddingsbrigades in de regio Midden- en West Brabant hebben donderdag het samenwer- kingsconvenant ‘Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)’ met de koepelorganisatie Reddingsbrigade Nederland ondertekend. De brigades zullen zich onder andere meer gezamenlijk voorbereiden op grootscha- lige waterhulpverlening en overstromingen. MOERDIJK - De provinciebrede actiedag voor een verkeersveiliger Noord-Brabant vindt 23 oktober plaats. De dag is onder- deel van de campagne ‘Nul verkeersdoden Brabant’, die mensen bewuster moet ma- ken van hun gedrag in het verkeer. Er zijn in alle Brabantse gemeenten acties waaraan iedereen kan deelnemen. Zo kunnen op verschillende locaties fietsers een gratis APK krijgen, basisscholen doen mee aan een cartoonwedstrijd, er is een fotowed- strijd en de politie houdt extra controles op fietsverlichting. Het complete programma is te zien op de website www.nulverkeers- dodenbrabant.nl. Vorig jaar vielen er 105 verkeersdoden in de provincie. Actiedag voor verkeersveiligheid ZEVENBERGEN - De provincie Noord-Bra- bant roept inwoners op om met ideeën ge- komen om hun eigen dorp leuker, beter en leefbaarder te maken door meer beweging of sport. De negen beste initiatieven win- nen elk 10.000 euro, professioneel advies voor hun project en worden gecoacht door een bekende Brabantse sporter. Voor de top 3 zijn er mooie hoofdprijzen te winnen van respectievelijk 25.000 euro, 12.500 euro en 7.500 euro waarmee een verschil gemaakt kan worden voor de leef- baarheid in het winnende dorp. Op www.brabant.nl/dorpenderby staan de deelname-eisen. Inschrijven kan tot en met 10 november. Oproep Brabantse Dorpen Derby MOERDIJK - De drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides hebben een overeenkomst gesloten met de provincie Noord-Brabant voor een financiële bijdrage aan het herstel van verdroogde natuur. De komende vijf jaar gaan de twee bedrijven ongeveer twintig miljoen euro reserveren. Dat bedrag is gelijk aan het maximum dat ze aan grondwaterheffing betalen. De provincie gaat met dit geld projecten finan- cieren, gericht op natuurherstel. Brabant Water en Evides onderkennen dat drinkwa- terwinning in bepaalde gevallen bijdraagt aan de verdroging van de Brabantse natuur. Noord-Brabant beschikt over een uitzon- derlijk goede kwaliteit grondwater. Drinkwaterbedrijven helpen de natuur MOERDIJK - De Brandweer en Brand- wonden Stichting zijn gestart met de campagne “Wat doe JIJ bij brand? Blijf uit de rook!” Het merendeel van de mensen beseft dat je bij een woningbrand het huis binnen 3 minuten moet verlaten. Uit onder- zoek blijkt echter dat meer dan een kwart (28%) van de grootste risicogroep (senio- ren) zelf aangeeft bij brand dwars door de rook te zullen vluchten. Volgens deskundi- gen levensgevaarlijk. Dit jaar is “Wat doe JIJ bij brand? Blijf uit de rook!” dan ook het thema van de Brandpreventieweken in oktober. De hele maand worden overal in het land acties georganiseerd om het be- lang van brandveilig leven te benadrukken. Brandweer start nieuwe campagne VANDAAG IN DE BODE huwelijk spec al ETTEN-LEUR, HALDERBERGE, MOERDIJK, ZUNDERT 2013 Luxe Bakkerij Nagelkerke SPECULAAS DE LEKKERSTE! Vol pak voor maar 1,75 OOK PEPERNOTEN, ZACHT RB. GEVULDE SPECULAAS RB. AMANDELSTAAF Fairy Tales Kerstpakketten Neerloopweg 28, Breda 076-7851649 [email protected]

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Dm 20131016

Page 1: Dm 20131016

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE16 OKTOBER 2013WEEK 42

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 16 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE

NIEUWS KIJK OP WWW.

INTERNETBODE.NL

KIJK OP WWW.

INTERNETBODE.NL

...VOOR

HET

LAATSTE

ACTUELE

LOKALE

NIEUWS...

MOERDIJK - Minister Melanie Schultz van Haegen heeft ingestemd met het aanwij-zen van het Volkerak-Zoommeer als water-bergingslocatie voor het landelijke project Ruimte voor de Rivier. De waterberging, die de grootste van Nederland wordt, zal ingezet worden als hoge rivierstanden gecombineerd worden met springvloed. Die situatie komt volgens Rijkswaterstaat eens in de 1400 jaar voor, maar kan gevol-gen hebben voor grote delen van West-Brabant en Zeeland. Daarom worden op laaggelegen gebieden extra veiligheids-maatregelen getroffen, zodat de meren vanaf 2016 kunnen worden ingezet voor de waterberging.

Volkerak-Zoommeer wordt waterberging

MOERDIJK - Annemie Burger is door het college van Gedeputeerde Staten met ingang van 1 januari 2014 benoemd tot nieuwe provinciesecretaris/algemeen di-recteur van de provincie Noord-Brabant. Zij is op dit moment directeur-generaal Natuur en Regio bij het ministerie van Economische Zaken. Zij volgt Wil Rutten op die met pensioen gaat na een carrière van 40 jaar bij de overheid onder andere als gemeentesecretaris van Maastricht en het laatste decennium als provinciesecre-taris/algemeen directeur bij de provincie Brabant. Burger werkte onder meer bij het ministerie van Landbouw en was directeur Regio Zuid tussen in 1996 en 1996.

Annemie Burger provinciesecretaris

ACTIE VOORVOEREN

FIETSVERLICHTING

JAN MONSTERVERZOT

OP SCHAKEN

MOERDIJK - André Goedée (62) is per 1 oktober 2013 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Amphia Ziekenhuis. Hij volgt daarmee drs. Haddo Meijer op die op 1 juni 2007 aantrad. An-dré Goedée werkt ruim veertig jaar in de maritieme industrie en heeft daar brede bestuurlijke ervaring opgedaan. Zo is hij nu lid van de Raad van Bestuur van Konink-lijke Boskalis Westminster. Daarvoor was hij de laatste tien jaar werkzaam als CEO van het Bredase bedrijf Dockwise. Met zijn toetreding tot de Raad van Toezicht van Amphia wil hij graag zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid gestalte geven. An-dré Goedée is woonachtig in Oosterhout.

Goedée voorzitter RvT Amphia Ziekenhuis

MOERDIJK - De Plattelandsjongeren zijn op zoek naar de ‘Beste jongerenkeet van Nederland’. De beste keet krijgt naast de titel ‘Beste Keet’ ook een leuke prijs die de teamspirit van de keet stimuleert. Jongerenketen kunnen op www.keetkeur.nl een keetprofi el aanmaken. De deelne-mende keten worden door middel van hun keetprofi el, waar onder andere foto’s en fi lmpjes van de keet op kunnen worden geplaatst, en een vragenlijst gekeurd. De vijf keten met de meeste punten op de vragenlijst en de twee keten die door de keetadviseurs op basis van hun profi el worden verkozen tot kanshebber, worden in december bezocht door de Keetkeurjury.

Op zoek naarbeste jongerenkeet

FIJNAART – De Kennedyschool in Fijnaart maakte vorige week een belangrijk moment mee. De school kreeg het felbegeerde Brabants Verkeersveiligheids Label. Dat betekent dat de Fendertse basisschool verkeersveilig is. Wethouder Cors Punt schroefde het schildje aan de muur. Meester Piet Hendrikx controleert hier of het bordje ook echt vast zit. Lees elders meer in deze Bode. FOTO TIES STEEHOUWER

DOOR ADDO SPRANGERS

Het RVR-convenant bekrachtigt de sa-menwerking tussen Reddingsbrigade Breda, Reddingsbrigade Moby Dick ’72 te Gilze Rijen, SV Het Rooie Paerd afdeling Reddingsbrigade Moerdijk, Oosterhoutse Reddingsbrigade, Zwemvereniging Daph-nia te Oudenbosch, Reddingsbrigade Tilburg ’98, en de Bergsche Reddingsbri-gade te Bergen op Zoom. Voortaan zul-len de brigades - met tussenkomst van een RVR Coördinator - als één regionale gesprekspartner gaan optreden voor de Veiligheidsregio’s Midden- en West Bra-bant en andere hulpverleningspartners. Met de samenwerking slaan de reddings-brigades bovendien de handen ineen bij de prestatie- en kwaliteitsontwikkeling

van hun reddings- en bewakingstaken. Daarnaast zullen zij zich meer geza-menlijk voorbereiden op grootschalige waterhulpverlening en overstromingen. De reddingsbrigades blijven lokaal aan-spreekpunt voor de eigen gemeente en voor afspraken rond bijvoorbeeld recrea-tietoezicht en evenementenbewaking.

Veiligheidsregio’sReddingsbrigade Nederland streeft er naar om in 2015 in iedere veiligheidsregio een RVR te hebben. Hierover zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Veiligheid en Justitie, die de vorming van deze samenwerkingsver-banden fi nancieel ondersteunt. Inmiddels zijn er in alle veiligheidsregio’s initiatie-ven tot implementatie van de RVR. Red-

dingsbrigade Breda maakt deel uit van het overkoepelend orgaan Reddingsbri-gades Nederland (RN). Voorheen heette dit orgaan ‘de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD)’. In Nederland zijn de meeste reddingsbrigades aangesloten bij deze organisatie. Inzet, zoals bij de overstro-mingen in Limburg wordt gecoördineerd door RN, waarbij RN weer gestuurd wordt door het ministerie van Binnen-landse Zaken en Koninkrijksrelaties. Surf voor meer informatie naar www.reddingsbrigadebreda.nl Verdere inlich-tingen over Reddingsbrigade Breda en/of over de RVR zijn verkrijgbaar bij Marc van den Berg, secretaris Reddingsbrigade Breda, via e-mail [email protected]

Reddingsbrigades bundelen krachtenSamenwerkingsconvenant ‘Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) ’

MOERDIJK - Zeven reddingsbrigades in de regio Midden- en West Brabant hebben donderdag het samenwer-kingsconvenant ‘Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)’ met de koepelorganisatie Reddingsbrigade Nederland ondertekend. De brigades zullen zich onder andere meer gezamenlijk voorbereiden op grootscha-lige waterhulpverlening en overstromingen.

MOERDIJK - De provinciebrede actiedag voor een verkeersveiliger Noord-Brabant vindt 23 oktober plaats. De dag is onder-deel van de campagne ‘Nul verkeersdoden Brabant’, die mensen bewuster moet ma-ken van hun gedrag in het verkeer. Er zijn in alle Brabantse gemeenten acties waaraan iedereen kan deelnemen. Zo kunnen op verschillende locaties fi etsers een gratis APK krijgen, basisscholen doen mee aan een cartoonwedstrijd, er is een fotowed-strijd en de politie houdt extra controles op fi etsverlichting. Het complete programma is te zien op de website www.nulverkeers-dodenbrabant.nl. Vorig jaar vielen er 105 verkeersdoden in de provincie.

Actiedag voorverkeersveiligheid

ZEVENBERGEN - De provincie Noord-Bra-bant roept inwoners op om met ideeën ge-komen om hun eigen dorp leuker, beter en leefbaarder te maken door meer beweging of sport. De negen beste initiatieven win-nen elk 10.000 euro, professioneel advies voor hun project en worden gecoacht door een bekende Brabantse sporter. Voor de top 3 zijn er mooie hoofdprijzen te winnen van respectievelijk 25.000 euro, 12.500 euro en 7.500 euro waarmee een verschil gemaakt kan worden voor de leef-baarheid in het winnende dorp.Op www.brabant.nl/dorpenderby staan de deelname-eisen. Inschrijven kan tot en met 10 november.

Oproep Brabantse Dorpen Derby

MOERDIJK - De drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides hebben een overeenkomst gesloten met de provincie Noord-Brabant voor een fi nanciële bijdrage aan het herstel van verdroogde natuur. De komende vijf jaar gaan de twee bedrijven ongeveer twintig miljoen euro reserveren. Dat bedrag is gelijk aan het maximum dat ze aan grondwaterheffi ng betalen. De provincie gaat met dit geld projecten fi nan-cieren, gericht op natuurherstel. Brabant Water en Evides onderkennen dat drinkwa-terwinning in bepaalde gevallen bijdraagt aan de verdroging van de Brabantse natuur. Noord-Brabant beschikt over een uitzon-derlijk goede kwaliteit grondwater.

Drinkwaterbedrijvenhelpen de natuur

MOERDIJK - De Brandweer en Brand-wonden Stichting zijn gestart met de campagne “Wat doe JIJ bij brand? Blijf uit de rook!” Het merendeel van de mensen beseft dat je bij een woningbrand het huis binnen 3 minuten moet verlaten. Uit onder-zoek blijkt echter dat meer dan een kwart (28%) van de grootste risicogroep (senio-ren) zelf aangeeft bij brand dwars door de rook te zullen vluchten. Volgens deskundi-gen levensgevaarlijk. Dit jaar is “Wat doe JIJ bij brand? Blijf uit de rook!” dan ook het thema van de Brandpreventieweken in oktober. De hele maand worden overal in het land acties georganiseerd om het be-lang van brandveilig leven te benadrukken.

Brandweer start nieuwe campagne

VANDAAGIN DE BODE

huwelijk spec al ETTEN-LEUR, HALDERBERGE, MOERDIJK, ZUNDERT 2013

Luxe BakkerijNagelkerkeSPECULAAS DE LEKKERSTE!

Vol pak voor maar € 1,75OOK PEPERNOTEN, ZACHT RB. GEVULDE SPECULAAS RB. AMANDELSTAAF

Fairy TalesKerstpakket tenNeer loopweg 28 , Breda

[email protected]

Page 2: Dm 20131016

VERZEKERINGENHYPOTHEKENFINANCIERINGEN

VOORDELIGSTE HYPOTHEEKIN DE REGIO?

Bel 076-5035436Lange Brugstraat 34, 4871 CP Etten-Leur

Tel. 076 - 503 54 36www.pott-assurantien.nl

ZOEKT U EEN BETAALBARE TERRASOVERKAPPING?Eventueel met terrasverwarming

Rudi Saman

076-5015176 / 06-51145525

[email protected]

Veilig Verkeer Nederland - Afd. Moerdijk (0938)Postbus 127, 4760 AC Zevenbergen

De herfst hou je niet tegen

OPLETTEN

Serredaken | Carports Overkappingen

[email protected] | INDUSTRIEWEG 10C | OUDENBOSCH

BEL 0165-313539 WWW.EUROFIX.NL

Ook voor zelfbouw

UW OUDE KABEL EN METALEN Z I JN GELD WAARD!Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd.

U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren.Ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

Openingstijden:

Gebr. Timmermans b.v.Boekerman 4 (Borchwerf 11) Tegenover Saver Milieustraat

4751 XK Oud GastelTel.: 0165 - 31 77 [email protected] www.krt.nl of mobiel .krt.nl

4 vanaf tot

plastic koper kabel € 1,50 €plastic aluminium kabel € 0,65 p/kgloodkabel koper € 0,85 € 1,05 p/kgloodkabel aluminium € 0,50 p/kg

€ 4,50 p/kg€ 4.00 p/kg

gemengd rood € 3,00 € 3,50 p/kggeel koper €aluminium € 0,75 p/kgroest vrij staal € 0,75 p/kg

€ 0,90 p/kg€ 0,70 p/kg

electro motoren € 0,30 p/kg€ 0,17 p/kg

accu’s €wasmachines, drogers per kg € 0,13 p/kgauto katalysator per stuk €

Zet de eerste stap met één van onze adviseurs.

De adviseur van de Rabobank geeft je inzicht in de financiële mogelijkheden om je woonwensen te realiseren. Tijdens de oriëntatie bekijk

je samen welk bedrag je kunt lenen en de maandlasten die bij jouw wensen horen. De adviseur licht toe hoe een hypotheekadvies bij de

Rabobank eruit ziet en geeft je algemene informatie over onze hypotheektarieven en hypotheekvormen. Dit kost je niets.

Maak vandaag nog een afspraak voor een oriënterend gesprek via (076) 513 44 44 of huis&[email protected].

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Je eerstehuis kopen begint met je

kosteloos oriënteren.

2minutes2book.nl

WIMPEREXTENTIONS?

bel. 0165-561424 ofwww.ladderensteigerkoning.nl

Vijfhuizenberg 121, Roosendaal

ROLSTEIGERSHUUR EN KOOP ZIJN WIJ DE GOEDKOOPSTE

ADVIES: maak gebruik van onze AANHANGWA-GEN SERVICE. HUUR 6 meter werkhoogte ROL-STEIGER nu (€9,- per dag bij minimaal 1 week

huur 7 dagen) KOOP professioneel ROLSTEIGER 200x100 werkhoogte 6 meter €898,- incl. btw

Page 3: Dm 20131016

ACTUALITEIT

DOOR TIES STEEHOUWER

Bouwens vertelde dat hij negen jaar ge-leden ook al een kijkje was komen nemen maar dat het toen met de verkeerslessen op de school en met de veiligheid rondom bar slecht gesteld was. Maar ja wie pakt zo iets op? In ieder geval duurde het acht jaar voordat meester Piet Hendrikx de vei-ligheidsdraad opnam. Niet dat het met de verkeerslessen niet goed zat op de Kenne-dyschool.

Dat was zeker in voldoende mate het ge-val maar om voor het provinciale label in aanmerking te komen moest er meer uit de kast worden gehaald. Er moest een goede verkeersmethode worden gekozen, de si-tuatie in de Pr. Irenestraat, voor de school, werd geëvalueerd en eventueel verbeterd en de plek waar de ouders altijd staan te wachten op hun kinderen moest veiliger worden.

VerkeerspleinDe aan de Kennedyschool vastzittende Julianaschool heeft al jaren het label en op het gezamenlijk gebruikte schoolplein ligt dan ook een prachtig verkeersplein waarop de kinderen kunnen oefenen. Hendrikx kreeg van de provincie een hele

waslijst voorgelegd waaraan de school moest voldoen om voor het label in aan-merking te komen. Dat lukte prima al staan er ook nu nog zaken op die nog niet zijn afgevinkt. In ieder geval staan er op de lijst inmiddels zoveel vinkjes dat Noud Bou-mans kwam tot een puntentotaal van 44 op een maximum van 57. Een dikke zeven dus voor de Kennedyschool en 11 sterren. Toen hij dit puntentotaal in de hal van de school aan de leerlingen meedeelde ging er een gejuich op dat de hele school deed trillen. Een belangrijk punt wat tegenwerkt om niet het maximale aantal punten te be-halen is de situatie voor de school op de plek waar de ouders hun kinderen komen brengen en op komen halen.

SchoolhekVoor het daar staande schoolhek is zo weinig ruimte op de stoep dat de fietsen van de ouders de boel daar blokkeren. Omdat er ook veel kinderen met de auto worden gebracht en gehaald is de situ-atie daar regelmatig onveilig. Het plan is nu om het hek een paar meter naar achter te verplaatsen zodat er meer ruimte komt. Ter plekke werd dan ook aan de wethouder gevraagd of hij daar geen subsidie voor kon vrijmaken. Vlak daarvoor had hij sa-men met Boumans en de kinderen Lucas van Mourik en Gio Quist de vier schroeven aangedraaid van het bordje dat aangeeft dat nu ook de Kennedyschool een ver-keersveilige school is.

PAGINA 3

Gejuich deed school trillen

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

U kunt uw advertentie opgeven via de button

“Advertentie aanleveren”

Redactie kunt uaanleveren via de button“Redactie aanleveren”

Volg ons op Twitter: @MoerdijkseBode.

Ter gelegenheid van de voorlopig voor het laatst gehouden Koningin-nedag werden eind april in totaal 3.016 koninklijke onderscheidingen uitgereikt. In de provincie Noord-Brabant werden veruit de meeste personen gedecoreerd, 605 om precies te zijn. Van die 605 wonen er 11 in de gemeente Moerdijk. Een van hen is Jacques van den Baard.

DOOR TIES STEEHOUWER

Mede door zijn inspanningen, en voor nog heel veel meer, werd hij eind april verblijd met het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau. Na zijn eerste ken-nismaking met het verenigingsleven in Fijnaart, volgden vele bestuurs- en andere functies in het dorp. Vooral via de kinde-ren kwam hij in aanraking met het rijke verenigingsleven in Fijnaart. Hij ging zijn verantwoording niet uit de weg en als ze ban den Baard vroegen om zijn handen uit de mouwen te steken, dan zij hij bijna nooit nee. Zo vroegen de buren of hij niet iets wilde doen voor de carnavalsafdeling van de Kreekrakkers. Via deze buurtvereni-ging kwam hij als vanzelf in contact met

de overkoepelende carnavalsstichting de Kleibatsers, waar hij het via diverse func-ties zelfs tot Prins Carnaval van ’t Kleigat schopte.

WielrennenZelf heeft Jacques nooit aan wielrennen gedaan, maar hij heeft in de loop der jaren wel heel veel betekend voor deze sport.Zowel op plaatselijk als regionaal niveau. “Bij wielerwedstrijden vroegen ze ons voetballers vaak als posters op de kruis-punten en zo rolde ik er vanzelf in”. Eerst bij de inmiddels ter ziele zijnde ronde van Fijnaart en later bij West-Brabantse Pijl en de Ster van Moerdijk. Bij de Pijl beheerde hij tien jaar de penningen. De rij met functies in het verenigingsleven van Fijnaart is schier eindeloos. Hij zat in de organisatie van het bekende Machiel-se familievoetbaltoernooi en was jaren raadslid voor Gemeente Belangen en later voor Onafhankelijk Moerdijk. Nu is hij nog penningmeester bij de plaatselijke omroep RTVM, secretaris bij de buurtbus en sleu-telfiguur bij het gebiedsplan. Allemaal functies waar het op denkwerk aankomt, maar het handwerk schuwt van den Baard ook niet. Zo is hij iedere dinsdag en donderdag te vinden op de voetbalvel-

den van De Fendert om ze, samen met anderen, piekfijn op orde te houden. Op

de vraag of zijn vrouw al zijn bezigheden door de jaren heen nog steeds ziet zitten

antwoord hij: “Ik ben veel weg maar kom altijd weer thuis hoor.”

Rij met functies in het verenigingsleven schier eindeloosSupervr i jwil l iger Jacques van den Baard

Jacques Baard aan het wieden op de velden van VV De Fendert. FOTO TIES STEEHOUWER

FIJNAART - Wie kent niet de uitspraak ‘Als je eenmaal in een of ander bestuur zit dan blijven ze je vragen’. Dit gaat in ieder geval op voor de 64-jarige Jacques van den Baard in Fijnaart. Al vrij snel nadat hij vanuit Rotterdam in het dorp kwam wonen, ging hij op 21-jarige leeftijd voetbal-len bij Kaaise Boys. Hij voetbalde bij deze club niet alleen in het tweede elftal, maar werd later ook gevraagd als penningmeester. Hij zou dat 31 jaar blijven en na de fusie, twee jaar geleden, met FSV werd hij tweede pen-ningmeester van de nieuwe vereniging VV de Fendert.

Kennedyschool heeft nu ook het BVL-labelWethouder Punt schroef t schi ldje op muur

Wethouder Cors Punt laat het veiligheidsbordje aan de kinderen zien. FOTO TIES STEEHOUWER

FIJNAART – Veel scholen in de gemeente Moerdijk gingen de Kennedyschool al voor maar nu heeft dan ook deze basisschool in Fijnaart het Brabants Verkeersveiligheids Label uitgereikt gekregen. Een voor de school en haar omgeving belangrijk label. Zelfs zo belangrijk dat wethouder Cors Punt verleden week naar de school kwam om persoonlijk het daarbij horende schildje aan de muur te schroeven. Ook was daarbij aanwezig Noud Boumans namens de provincie Noord-Brabant, de leerkrachten van de school en natuurlijk alle kinderen.

Page 4: Dm 20131016

20% JUBILEUMKORTING op het renoveren van uw parketvloer.GRATIS en vrijblijvende prijsopgave.

Wilco Parket Tel.: 0164 - 68 58 52Vlierbes 10 E-mail: [email protected] WT Halsteren Website: www.wilcoparket.nl

HALVEPRIJS

2e broek of rokAlle combinaties zijn mogelijk in onze dames, heren, kinder en babyafdeling.

Kijk ook op www.vandevenfashionshops.nl en like ons op facebook!

HALSTEREN - Dorpsstraat 112 - tel. 0164-686325 - STEENBERGEN - Kaaistraat 43 - tel. 0167-567440 - HOOGERHEIDE - Raadhuisstraat 47 - tel. 0164-612654 - ZEVENBERGEN - Noordhaven 96 - tel. 0168-327638

BLIJF NIET LANGER ALLEENMens & Relatie vindt jouw

liefdespartner voor jeLia van der Wel 0165-388816

Of 088-0221900 (landelijk)Persoonlijke bemiddeling met de hoogste slagingskans

Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

Algemene Kennisgeving

1. Opening.

2. Besluitenlijst van de vergadering van de Cliëntenraad SW

op 9 september 2013.

3. Mededelingen.

4. De gemeente als reguliere werkgever.

5. Voorstel taakstelling Wsw 2014.

6. Stand van zaken bestuursopdracht Arbeidsontwikkeling SW.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Agendavan de openbare vergadering van de Cliëntenraad SW op maandag 21 oktober 2013 (aanvang 15.30 uur) in het kantoor van WVS-groep, Bosstraat 81 (4704 RL) Roosendaal.

Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal,

Tel. 0165 596500, Fax 0165 561263

Multi-Dak - Havenkant 6 4781 AA Moerdijk - T: 0168-416513 - M: 06-53213154 - E-mail : [email protected] Multi-Dak - Havenkant 6 4781 AA Moerdijk - T: 0168-416513 - M: 06-53213154 - E-mail : [email protected]

kunstgebitreparatiesaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

het implanteren gebeurt op eigen locatie. vergoeding door alle verzekeringen.

Uw KUNSTGEBITverdient de zorg van de tandprotheticus.

Informeer vrijblijvend en maak GRATIS 1e afspraak!

TandProthetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

MADE | DEN DEEL 4 | KIJK OP MAROS.NL/MADE Reclames geldig t/m zaterdag | GROOTHANDELSKORTING € 1.50 bij afname van 3kg per vers vleessoort excl. reclames | Prijs- en tekstfouten voorbehouden

11.80THUISBEZORGD EN OPGEHAALD INCL. BBQ,

BORDEN, BESTEK E.D.

75ST. 22.50

150ST. 42.50100ST. 32.50

BESTELLEN VIA INTERNET OF WHATSAPP: 06 40 98 17 26

GELDIG T/M 17-10

NU OF NOOIT! ENTRECOTE 100GR 0.99 v.d. hollandse koe,bakken als biefstuk!

VERSE HOLLANDSE KIPFILET ½KG 2.35

ERWTENSOEP 1LTR 3.98uit eigen keuken3.50 SCHNITZELS ½KG

SUCADELAPJES ½KGKIPFILET ½KGgemarineerd

Recreatiestalling Numansdorpen Occasion Center Numansdorp

LET OP:

Caravan/Camper verkopen:Voor bemiddeling verkoop vragen wij

Caravans - Campers en Vouwwagens.BOVAG onderhoudsbeurt Caravan

NU € 195,- incl. BTW.

Voor alle voordelen zie:WWW.CARVA.NL

Contact 0186-652960 – [email protected] Stallingplaats. Ook verkoop, reparatie,

onderhoud en APK keuring.

KledingreparatieHet Schaartje

Voor het vermaken van al uw kledingLaat Jolanda Melisse het voor u doen!

Haar vakmanschap maakt uw kleding weer als nieuw!

Bel en maak een afspraak!0168 - 326 71506 - 405 364 72

KvK 20127289

Page 5: Dm 20131016

ACTUALITEIT

DOOR CEES VAN DER BRUG

Via onder meer het Groningse Woldendorp belandde Jan Monster uiteindelijk in Hen-gelo. Van daaruit fietste hij dagelijks met een grote groep naar het 15 kilometer ver-derop gelegen Almelo om de kweekschool te volgen. Hij was verzot op schaken, met Max Euwe als zijn grote voorbeeld. Het was dan ook niet vreemd dat hij wiskunde-leraar wilde worden en na het behalen van de hoofdakte volgden nog de wiskunde-aktes. Na het vervullen van de militaire dienstplicht in Duitsland, verhuisde hij in 1967 naar Zevenbergen.WiskundelesGedurende twee jaar gaf hij onderwijs op Het Kompas aan de dokter Ariënslaan, waarna hij verkaste naar Klundert. Aan de Ulo/Mavo aldaar gaf hij aanvankelijk alleen wiskundeles, maar later werd dit aangevuld met natuur- en scheikundeles-sen. In 1992 werd de school gesloten en Monster stak het Hollands Diep over om tot zijn pensionering in Dordrecht les te geven. Al die tijd was schaken zijn hobby gebleven, maar om daarin ook les te kun-

nen geven was een speciale acte verplicht.

KernwapensNaast jeugdschaakleider op diverse en scholen en bij de Schaakvereniging UNK in Zevenbergen, vervulde Monster van 1970 tot heden meerdere functies in de Gerefor-meerde Kerk in Zevenbergen. Ook was hij in die tijd intensief betrokken bij het IKV (Interkerkelijk Vredesberaad), met onder meer het verzet tegen kernwapens. Vanuit een van zijn functies in de kerk werd hij in 1990 vrijwilliger bij het Armoedeplatform, alsmede bij het Vluchtelingenwerk.

ErkenningEen toenemende aanvraag aan de kerken bracht Monster ertoe om in 2005 het Dia-conaal Platform Gemeente Moerdijk op te richten en daarvan voorzitter te worden. In dat zelfde jaar was hij ook mede-oprichter van de WMO-raad (Wet Maatschap-pelijke Ondersteuning). Naast secretaris fungeerde hij tevens als de kerkelijke vertegenwoordiger in deze raad. “Voor dit werk moest ik veel lezen en aanvankelijk ging het erg moeizaam om erkenning te

krijgen”, aldus Monster.

KlusjesIn 2009 was hij betrokken bij het oprichten van de Moerdijkse afdeling van de lande-lijke Stichting Hulp in de Praktijk. Via de kerken wordt de helpende hand geboden aan mensen, die om de een of andere reden bepaalde klusjes niet kunnen ver-richten of uitvoeren. In Moerdijk staan zo’n vijftig vrijwillig(st)ers klaar om, ook aan niet kerkelijk gebondenen, hulp te verle-nen. Voor aanvragen kan men terecht op de website: stichtinghip.nl/moerdijk, of via het landelijke telefoonnummer 0900-447 447 4.

PAGINA 5

ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties SteehouwerAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

DOOR MONIQUE JANSEN

Gemeenten die zich aansluiten bij deze actie zijn onder meer Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Halderberge, Moer-dijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Actiepakket Ouders, scholen, sportclubs, bedrijven, buurtverenigingen, fietsenmakers, win-kels en bioscopen kunnen een gratis ac-tiepakket aanvragen. Een pak bevat pro-motiemateriaal (posters en brochures), spullen die kunnen worden weggegeven (sleutelhangers) en een draaiboek waar-mee ludiek kan worden actiegevoerd.

Sleutelhangers uitdelenActievoeren kan bijvoorbeeld bij de fiet-senstalling. Dat kan door fietsers die een goede verlichting voeren te belonen met een reflecterende sleutelhanger uit het actiepakket. VVN trapt de fietsver-lichtingscampagne af op woensdag 23

oktober. Dat gebeurde tijdens de Bra-bantse Actiedag voor Nul Verkeersdoden. De campagne van VVN duurt tot midden december. In totaal verwacht VVN met deze actie zeker 140.000 fietsers in heel Brabant te bereiken.

Brabantse ActiedagVVN hoopt dat veel instellingen actie zullen voeren op de Brabantse Actiedag voor Nul Verkeersdoden. Deze dag wordt gehouden om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in het algemeen. De VVN geeft wel aan dat tot medio de-cember ook op andere dagen fietsverlich-tingsacties kunnen worden uitgevoerd.

CartoonwedstrijdVoor scholieren uit het basis- en voort-gezet onderwijs wordt er een cartoon-wedstrijd gehouden. Bij verschillende fietsenstalling worden op ludieke wijze ‘reverse graffiti-uitingen’geplaatst. Dit is een kunstvorm die bestaat uit het maken van patronen op muren en bestratingen

door deze selectief schoon te maken. Reverse graffiti wordt veel gebruikt in de reclamewereld.

Fietsende kinderenBij een kwart van alle verkeersongevallen zijn fietsers betrokken. Volgens VVN is bij kinderen van elf tot dertien jaar en bij senioren een stijgende piek te zien in het aantal ongelukken. Ongevallen gebeuren vaak tijdens de spits en tijdens openings- en sluittijden van de scholen. Vaak komen fietsende kinderen in aanraking met een personenauto. De helft van de fietsers voert geen verlichting in het donker. De fietsverlichtingscampagne probeert fiet-sers er van bewust te maken dat het be-langrijk is goede verlichting te hebben én deze ook daadwerkelijk te gebruiken.

Een actiepakket kan worden aange-vraagd bij Veilig Verkeer Nederland district Brabant, via e-mail [email protected] of telefonisch via 013-5110190.

Actie voor voeren fietsverlichtingVVN wil aantal ongeval len met f ietsers terugdringen

MOERDIJK – De afdeling Brabant van Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil het aantal fietsongelukken terug-dringen. Daar kunnen fietsers zelf ook een steentje aan bijdragen door te rijden met goede fietsverlichting tijdens de donkere dagen. VVN stelt in samenwerking met de gemeenten gratis actiepakketten beschikbaar.

Ter gelegenheid van de voorlopig voor het laatst gehouden Koninginnedag werden eind april in totaal 3.016 ko-ninklijke onderscheidingen uitgereikt. In de provincie Noord-Brabant werden veruit de meeste personen gedeco-reerd, 605 om precies te zijn. Van die 605 wonen er 11 in de gemeente Moer-dijk. Een van hen is Jan Monster.

‘Verzot op schaken met Max Euwe als voorbeeld’

Jan Monster vond vaste s tek in Zevenbergen

Behalve schaken besteedt Jan Monster ook de nodige tijd aan tennis en gitaar spelen. FOTO CEES VAN DER BURG

ZEVENBERGEN - Jan Monster (70) werd geboren in Sint Jansteen (Zeeuws-Vlaanderen), maar omdat zijn ouders, die in het onderwijs zaten, de gewoonte hadden regelmatig te verkassen, maakte hij nogal wat omzwervingen. De laatste 46 jaar woont hij evenwel in Zevenbergen omdat hij het veelvuldig verhuizen beu was.

Puzzel week 42De oplossing van deze puzzel is in week 43 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

‘Zij zijn groot en ik ben klein en da’s niet eerlijk, oh nee’. Televisiekijkers die in de jaren ’80 plachten af te stemmen op de TROS, zullen in dit citaat meteen de gevleugelde uitspraak van het zwarte kuiken Calimero herkennen. De populaire tekenfilmfiguur wist namelijk immer op dezelfde herkenbare wijze zijn ongenoegen over het hem aangedane onrecht te verwoorden. Calimero was de underdog die het opnam tegen personages die veel machtiger en dreigender waren dan hijzelf. Daardoor kreeg hij steevast het deksel op de neus of, in zijn geval, een gescheurde eierdop op de bescheiden snavel. Het leverde het dappere kuiken de nodige sym-pathie op, maar de jonge kijkers zagen slechts bevestigd wat zij allang wisten: het recht van de sterkste zegeviert. Zoiets is op de peuterspeelzaal al evident. Wil jij net die leuke kabou-terpuzzel gaan leggen, gaat dat vervelende meisje met die vlechtjes er weer met jouw puzzel vandoor! Op de basisschool hetzelfde laken een pak. Je bent er snel genoeg achter dat het niet handig is om te spotten met die dikke gast die altijd zo’n grote smoel heeft, want toevallig kan hij ook nog eens erg hard slaan. Een beetje zoals Badr Hari doet, maar dan ook buiten de kickboksring. Letterlijk en figuurlijk buitengewoon pijnlijk, want zonder tussenschotje in je neus of zonder voortanden heb je toch al snel minder sjans. Anderen hoeven niet eens hun handjes te laten wapperen. In hun geval is het gesproken woord al intimiderend genoeg. Neem het machtsvertoon dat de Russische president Vladimir Poetin demonstreerde nadat agenten in Den Haag de dronken Russische diplomaat Dmitri Borodin arresteerden die klaarblijkelijk een gevaar voor zijn kinderen vormde. Door zijn diplomatieke status had de man vrijuit moeten gaan. Net als zijn eveneens bezopen eega trouwens die dezelfde avond onder invloed betrok-ken zou zijn geweest bij verschillende aanrijdingen. ’s Lands wijs, ’s lands eer? Hoe het ook zij, minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken bood namens Nederland schoorvoetend de gevraagde verontschuldigingen aan. Internationale handelsbelangen prevaleren in dit geval immers boven het kordate ingrijpen van de Nederlandse politie. Buiten het zicht van de ca-mera’s zal Timmermans ongetwijfeld even hebben staan stampvoeten. Even voelde hij zich als het kuikentje Calimero. ‘Zij zijn groot en ik ben klein en da’s niet eerlijk, oh nee’.

Calimero

ColumnAddo Sprangers

Page 6: Dm 20131016

PAGINA 6

ETTEN-LEUR - Op 31 oktober organi-seert Rabobank West-Brabant Noord voor de tweede maal West-Brabant Noord Draait Door. Een voorstelling exclusief voor leden van de bank in Theater Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur naar het voorbeeld van een be-kend televisieprogramma.

Hoe de voorstelling er precies uit komt te zien is nog een verrassing maar één ding is zeker, Ruben Nicolai presenteert op geheel eigen wijze het programma. Als gastheer ontvangt hij diverse boeiende gasten aan zijn tafel en verrast hij met een informatief en prikkelend programma. Uiteraard zijn de voorstellingen ook bij uitstek geschikt om in contact te komen met de ledenraad, di-rectie en medewerkers van de bank.

Na het overweldigende succes van vorig jaar heeft de bank besloten om dit jaar twee voorstellingen voor haar leden te organiseren, een middag- en een avondvoorstelling. Al ruim 800 leden hebben zich inmiddels aangemeld voor één van deze bijzondere voorstel-lingen. Bent u ook lid en wilt u een voorstelling bijwonen? Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/wbn en ga vervolgens naar de Rabo ledenwebsite om u aan te melden.

West-Brabant Noord Draait Door in theater

Centrale ledenbi jeenkomst RabobankKORT BEDRIJVIG

Presentator Ruben Nicolai. FOTO MARCEL ISRAEL

ZEVENBERGEN - Zondag 13 okto-ber vierde Lambert van Eekelen zijn 40-jarig jubileum als organist van de Bartholomeuskerk te Zevenbergen.

Om 11 uur was er een plechtige hoogmis, die door Peter de Rooij werd gecelebreerd met assistentie van pastor Piet de Meijer. Piet verzorgde ook de preek die mooi aansloot bij de lezingen én het dankbare gevoel van Lambert. De dienst werd op-

geluisterd door het Bartholomeuskoor en Schola Cantorum met latijnse en gregori-aanse gezangen onder leiding en begelei-ding van de jubilaris zelf. Nostalgie alom.Vóór de zegen werd de ode aan Sint Ce-cilia, ‘Gildebroeders maakt plezieren’, ge-zongen waarbij ook de kerkgangers zich niet onbetuigd lieten. Na de zegen ging de jubilerende organist uit zijn dak met ‘Orgel Litanies Ariste Alain’ (1911-1940) op ‘zijn’ Verschuerenorgel, gebouwd in 1946/1947. Een staande ovatie was zijn deel.Vanaf 12.15 uur vond de receptie plaats in het Bartholomeushuis, dat uitpuilde van de gasten. De heer Blaauw, vicevoorzitter van het bestuur van de Immanuelparochie, nam de carrière van de jubilaris door met al zijn hoogtepunten. Wim Boot, voorzitter van het Bartholomeuskoor, lardeerde zijn spee-ches met humoristisch verwoorde anekdo-tes. Lambert zat of stond er buikschuddend van plezier bij. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje, dat weer zo voortreffelijk door onze cateringvrijwilli-gers werd verzorgd. Kortom een waardig festijn ter ere van deze zo gewaardeerde organist/dirigent. Hij zal er met plezier op terug kunnen kijken, genietend van de vele alcoholische versnaperingen die hem ten deel vielen, zoals uit de overvolle cadeau-tafels viel af te leiden.

40-Jarig Jubileum Lambert van Eekelen

Organist Bartholomeuskerk Zevenbergen

De jubilaris heeft veel plezier tijdens de speech van Wim Boot.

HEIJNINGEN - Poppentheater RobHetty speelt zondag 20 oktober: De avonturen van Kabouter Witbaard. Een absolute aanrader voor kinderen van 4 tot 10 jaar oud.

U wordt ontvangen bij de imposante poort van het fort. U kunt voorafgaand aan de voorstelling het fort verkennen. Om twee uur begint de poppentheatervoorstelling in het oudste deel van het fort.

Poppentheater RobHettyAl meer dan 19 jaar speelt RobHetty dit stuk met veel succes. Met een Engelstalige versie werd een zeer geslaagde toer door Engeland gemaakt. Kabouter Witbaard woont met zijn vriendje Roodbaard in het kabouterdorp (een prachtig paddestoel-de-cor). Al honderd jaar wachten de kabouters tot ze aardige kinderen zien, want pas dan mogen ze weer een feest geven. Witbaard en een elfje Ze zijn dan ook heel blij met

de kinderen in de zaal. Maar niet iedereen wil een feest. De vervelende Zwartbaard stuurt alles in de war. Om toch te zorgen dat de elfjes komen gaat Witbaard op reis. In het toverbos ontdekt hij dat een boze to-venaar de elfjes heeft betoverd. Hij heeft de hulp van een indrukwekkende uil, maar vooral de medewerking van de kinderen in de zaal nodig om de elfjes terug te toveren. In het fraaie bosdecor wordt gewerkt met verschillende kleuren licht. Eenmaal terug in het kabouterdorp (weer paddestoelen, maar nu versierd) dreigt het feest nog te mislukken als er telkens elfentaarten wor-den gestolen. Gelukkig weet Witbaard ook dit op te lossen en staat niets een groot feest met vrolijk dansende kabouters en elfjes meer in de weg. Een poppenspel in 3 bedrijven voor kinderen van 4-10 jaar. Duur: 1 uur. De perfecte afsluiting van de Herfstvakantie.Aanvang voorstelling: 14.00u. Reserveren via [email protected]

Poppentheater RobHetty

Gulle gaven voor de Voedselbank

ZEVENBERGEN - Afgelopen zaterdag heeft de eerste ronde van de inzamelingsactie van de Voedselbank Moerdijk maar liefst 59 kratten met levensmiddelen opgeleverd. Om wekelijks ruim honderd voedselpakketten te kunnen samenstellen in de gemeente Moerdijk, houdt de Voedselbank Moerdijk jaarlijks een actie onder de supermarktbezoek(st)ers om (vooral) lang houdbare levensmiddelen in te zamelen. Afgelopen zaterdag vond de actie plaats in Zevenbergen bij de supermarkten van Albert Heijn en Jumbo. Door de gulle vrijgevigheid konden maar liefst 59 kratten worden afgevoerd naar het centrale depot. Vorig jaar bracht de actie in totaal 80 kratten met voedsel op. Met de volgende ronde van de actie, aanstaande zaterdag, zijn de verwachtingen dan ook hoog gespannen. De inzamelingen op 19 oktober vinden dan van 10.00 tot 13.00 uur plaats bij de Jumbo in Fijnaart en Willemstad en de C1000 in Klundert. FOTO CEES VAN DER BURG

KLUNDERTDisco: In de herfstvakantie houden ze op woensdag 16 oktober in het Westerkwar-tier, Prins Willemstraat 72, van 14.30-16.30 uur een kinderdisco voor kinderen alle kinderen van 4 t/m 7 jaar. Dit is voor zowel leden als niet-leden.

WILLEMSTADFort Sabina: Zaterdag 19 oktober Fort Sabina gesloten i.v.m. besloten feest. Zondag 20 oktober: Poppentheater Rob en Hetty. Nostalgisch poppentheater in een mooi groot historisch fort. Een geweldige belevenis voor alle kinderen. Poorten open 13.00u. Aanvang voorstelling 14.00u. Re-serveren via [email protected]

MOERDIJKOpbrengst collecte Nierstichting: Dit jaar heeft de collecte van de Nierstichtng in Moerdijk € 455,51 opgebracht. Dit be-drag werd bijeengebracht door de inzet van de trouwe collectanten en natuurlijk door de gulle gevers.Verkoop loten: Ook al moet Sinterklaas nog in het land aankomen, in Moerdijk dorp zijn de voorbereidingen voor de kerst-markt ook al in volle gang. Zaterdag 7 december zal, tussen 16.00-21.30 uur, op de locatie Havendijk/Grintweg naast een kerstmarkt ook vele andere activiteiten gehouden worden. Om alle activiteiten te kunnen uitvoeren worden op en rondom loten verkocht. Vanaf deze week zullen de

loten door de comitéleden huis aan huis verkocht gaan worden. De opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan de aanschaf van mooie prijzen, alsmede het organise-ren van de vele activiteiten.

ZEVENBERGENOrgelconcert: Zaterdag 19 oktober ver-zorgt de Zevenbergse organist Lambert van Eekelen een orgelconcert in de RK St. Bartholomeuskerk aan de Markt te Zeven-bergen. Thema: “Werken van Parijse orga-nisten”. Het “Verschuerenorgel” in deze kerk is uiterst geschikt voor de uitvoering van Franse orgelwerken. Aanvang 20.00 uur. Info: www.orgelkringbrabantsen-oordwesthoek.nlBingo: Vrijdag 18 oktober bingo in de Krista, Kristallaan 25c, zaal open 18.30 uur, aanvang 19.30 uur. Prijzen waardebonnen die men kan besteden In veel winkels in Zevenbergen. Het is een goede doelen bin-go die voor de gehandicaptenvereniging en invalidenbond is bestemd.Bingo: Jeugdraad De Kanniebouwers houdt zondag 20 oktober hun jaarlijkse bingo, aanvang 14.00 uur in café ‘De Bierelier’, Zuidhaven 47. Voor een kleine bijdrage zijn er prachtige prijzen te win-nen voor jong en oud en heeft men uren speelplezier. De Jeugdraad gebruikt de opbrengst van hun activiteiten voor het kindercarnaval, o.a. kindermiddag.Talkshow: De Bakkerij Rolt Deur wordt gehouden op zondag 20 oktober om 15.00

uur in café De Bakkerij, Markt in Zevenber-gen. Gasten zijn Heinze Bakker en Peter-Jan Rens. Tot slot Wim Nelemans uit Zevenbergen, een voorzitter in hart en nie-ren. Van veel verenigingen is hij voorzitter. Muziek is er van de jongensband Imported. Entree gratis.

STANDDAARBUITENBisdombedevaart: ‘Open je hart voor Christus’, met dit thema organiseert het bisdom van 18-25 oktober 2014 een bede-vaart naar Polen. In 2011 ging het bisdom in de voetstappen van H. Franciscus en H. Antonius naar Assisi en Padua in Italië, nu zal Polen worden bezocht in het spoor van de bijna heilige paus Johannes Paulus II. Op dinsdag 22 oktober om 19.00u is er een eucharistieviering in de Basiliek en daarna een informatieavond over de bisdombe-devaart in de Pilaar aan de Pastoor Hel-lemonsstraat.

KORTE BERICHTEN

KLUNDERT - Oranje Garde Klundert houdt voor de 15e keer een landelijke Marswedstrijd op zaterdag 19 okto-ber. De wedstrijd wordt gehouden in sporthal De Niervaert in Klundert on-der de reglementen van de KNFM.

De wedstrijd is één van de 3 landelijk aangewezen marswedstrijden. Behalve in Klundert kunnen muziekkorpsen ook in Schiedam of Enschede terecht om hun mu-zikale kwaliteiten te laten beoordelen. Dit jaar treden 7 slagwerkkorpsen en 4 blaas-korpsen op in de sporthal. Alle korpsen worden door een deskundige driekoppige vakjury beoordeeld en zullen proberen het hoogst aantal punten in de wacht te sle-pen. Voor die groep wacht de wisselbeker. Met voldoende punten kunnen de korp-sen zich bovendien kwalificeren voor de

Nederlandse Kampioenschappen. Al die optredens staan natuurlijk garant voor een prachtige muzikale middag, waar het pu-bliek uit Klundert en omgeving heerlijk van kan meegenieten. Medewerkers van de Oranje Garde zullen er alles aan doen om de organisatie vlek-keloos te laten verlopen, zodat de deelne-mers en het publiek een mooi programma voorgeschoteld krijgen. Het programma start om 14.00 uur. Zo rond 16.30 uur vindt de finale plaats met prijsuitreiking en een gezamenlijke muzikale afsluiting van het concours. De tribunes zijn de hele middag doorlopend geopend. Op het programma staan maar liefst 6 korpsen uit de hoogste divisie, on-der ander uit Hardinnxveld-Giessendam, Nijmegen, Hazerswoude en Velp. Ook van de partij is de slagwerkgroep van Harmo-

nie Slikkerveer uit Ridderkerk. Zij hebben afgelopen zomer meegedaan aan het We-reld Muziekconcours in Kerkrade en zijn ook in Klundert vaste gast van het hoogste niveau. Zij hebben al meermalen de wisselbeker mee kunnen nemen. Ook is de organisatie blij met de komst van het 50 muzikanten sterke korps Vol-lenhoofsch Fanfare uit het Overijsselse vissersdorpje Vollenhove. Ook dit mooie grote korps is al vaker in Klundert geweest en zijn steeds juist hier gepromoveerd naar inmiddels de hoogste divisie. Naast deze korpsen die op het hoogste niveau acteren, zijn er ook korpsen uit Abcoude, Edam, Arnhem en Ridderkerk. Uit die laatste plaats komt de jeugdslag-werkgroep Ridderster die op hun jeugdige leeftijd al op hoog niveau muziek maken.

Groot muziekfeest

BREDA 076-5729568HEIJNINGEN 0167-528558

Page 7: Dm 20131016

LIEF EN LEED

PAGINA 7

FamilieberichtenWeekenddienstenBel voor levensbedreigende situaties 112.

HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 53 02 00 in het Poortgebouw van het Francis-cusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 401 222, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenDe dienst van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door de Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173 Etten-Leur, tel. 076 502 5650.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168 388 190.Tandarts14 oktober t/m 20 oktober: R. Dierckx, telefoon 0168 - 32 32 8621 oktober t/m 27 oktober: J. van Nes, telefoon 0168 - 33 13 90DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168 324 489.

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

Begrafenis- en crematieverzorging

Ria Jongenotter

Postbus 115, 4790 AC Klunderttel. (0168) 40 38 77 / 06 - 29 59 50 [email protected]

bel. 0165-561424 ofwww.ladderensteigerkoning.nl

Vijfhuizenberg 121, Roosendaal

LADDERS40 JAAR DE BESTE EN GOEDKOOPSTE

IN PROFESSIONEEL MATERIAAL2 t/m 12 meter leverbaar bijv: HOBBY 3x9-5,7

meter met balk €125,- PROF LADDER 2x16 steek 8 meter €298,- ook Alum KAMERSTEIGER

3,5 meter werkhoogte €225,- incl. btw

Je gaf ons je liefde, bezorgdheid en trouw,wij hebben genoten van die jaren met jou.Ik weet dat het jullie goed heeft gedaan,maar ik zal jullie missen bij het verdergaan.

Bedroefd moeten we u mededelen dat na een moedig gestreden strijd afgelopen nacht is overleden, onze lieve ma, onze trotse oma en overgrootmoeder

Paulina Oors

weduwe vanOlivier Hendrik de Pender

in de leeftijd van 79 jaar.

Nel en TonBram en SylviaWalter en TamaraAnita en RonaldKleinkinderen enachterkleinkinderen

Klundert, 12 oktober 2013

Ons ma is thuis. Daar is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 16 oktober van 19.00 tot 20.00 uur.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op donderdag 17 oktober om 10.00 uur in Rouwcentrum Zuidema, Schanspoort 6 te Klundert.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Rouwcentrum.

2003 2013

MARTIN

Het scheelt misschien in tranen,en wat een ander aan je ziet.

Maar tijd heelt alle wonden niet.

2minutes2book.nl

Massage?

2minutes2book.nl

PERMANENTE MAKE UP?

Tel. 0165-561424Vijfhuizenberg 121, Roosendaal

www.ladderensteigerkoning.nl

ALUM. - GEVELSTEIGERS - ROLSTEIGERS SCHILDERSTELLING - HOOGWERKERS HANGBAKKEN TOT 60 METER HOOG

BOUWHEKKEN - PLANKEN STALEN STEIGERS - KANALENLIFT

ECT ECT

STEIGERKONINGRenovatie steigers

Monuta Breda is 24 uur per dag,7 dagen per week te bereiken op

telefoonnummer 0800 - 023 05 50.

Page 8: Dm 20131016

PAGINA 8

DOOR TIES STEEHOUWER

Geen optreden van het ouderenkoor de Herfstklanken dit jaar maar er werd wel veel gezongen tijdens de door Paul Koe-vermans geleide bingo. In de vooraan-kondiging stond dat Jos Thomasse, met zijn verhalen over de eetgewoontes van vorstenhuizen, wel eens voor veel lach-salvo’s zou kunnen gaan zorgen maar dat bleek niet het geval te zijn. De voorzitter van het plaatselijke comité Rien van Don-

gen vertelde dat men eerst iemand anders gecontracteerd had maar dat die zich ziek af meldde. “Toen hebben we ongezien Jos Thomasse gevraagd en dat hadden we dus niet moeten doen”. Thomasse had overigens een goed en leerzaam verhaal. Hij gaf eigenlijk meer een soort lezing met veel wetenswaardigheden waarbij veel te leren viel over de Europese vorstenhuizen en over de Oranjes in het bijzonder maar veel te lachen viel er niet. Daardoor werd het steeds rumoeriger in de zaal. Er werd

dan ook maar besloten om na de pauze nog enkele minuten door te gaan en dan te stoppen. Paul Koevermans had intus-sen zijn apparatuur opgesteld om het ontstane programma gat op te vullen met leuke meezingers zodat het toch nog een hele gezellige middag werd. En omdat veel ouderen met een prijsje van de bingo, of de gratis verloting naar huis gingen kreeg Rien van Dongen na afloop en de volgende dag, tot zijn grote verrassing, veel compli-mentjes.

Ouderen vieren Ouderendag met hindernissen

De grote zaal was tot de nok gevuld. FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT – Het zat de organisatie van de viering van de Nationale Ouderendag verleden week in de Niervaert niet mee. Verleden jaar was deze dag erg succesvol en dat betekende dat dit jaar de grote zaal tot de laatste plek bezet was. Het programma week niet veel af van dat van de meeste vorige jaren. Zo stond er op het programma en muzikale bingo, een verloting en het optreden van een cabaretier.

LANGEWEG - Elk jaar heeft de Maria-school uit Langeweg een actie voor een goed doel met Wereldmissiedag. Dit jaar kwam een leerling van de school zelf met een voorstel voor een actie.Jaël , die bijna 4 jaar geleden uit Congo naar Nederland is gekomen samen met haar broertje Djoïs, kwam met het idee om een actie te voeren voor de stichting HHCCA die kleine projecten ondersteunt in Kinshasa in Congo. Daar is volgens haar nog zoveel te verbete-ren voor kinderen. Afgelopen week zijn er mensen van de stichting HHCCA op school geweest om een presentatie te geven over het leven in Congo. Dit deden ze zo enthousiast, dat alle kin-deren meteen met allerlei ideeën kwamen

om iets voor de kinderen te doen. Ze gaan nu schoolspullen, schoenen en conserven in blik inzamelen, welke naar Congo zul-len worden opgestuurd om een weeshuis en school in Kinshasa te ondersteunen. Jongerenraad van de school gaat een sponsorloop en een mini feestmarkt bij de Emmaus houden om geld in te zamelen om de verzending van de spullen naar Congo te bekostigen. De feestmarkt vindt plaats op 30 oktober vanaf 14.00 uur en is voor een ieder vrij toegankelijk.

Voor meer informatie kan men terecht op de website van de school: www.maria-schoollangeweg.nl of http://hhcca.nl. Ze hopen dat de actie een groot succes wordt.

Actie Wereldmissiedag door RKBS Maria uit Langeweg

ZEVENBERGEN - In het weekend van 19 en 20 oktober zal er bij Scouting Zevenbergen weer de jaarlijkse JOTA plaatsvinden. JOTA staat voor Jambo-ree On The Air. Dit weekend leggen scouts van allerlei nationaliteiten verbinding met elkaar middels een radio verbinding.

Afgelopen weekend hebben we daarom al een grote houten toren in elkaar geknoopt. Aankomende vrijdag worden daar anten-nes in gehangen en vanaf vrijdagavond 22.00u tot zondagmorgen 10.00u zullen er verbindingen gelegd worden met andere scouts.Dit jaar zullen er ook twee andere Scouting groepen bij ons op bezoek komen om het programma mee te draaien.

Op deze manier laten we nog meer kinde-ren beleven hoe leuk JOTA en Scouting is.Niet alleen worden er verbindingen ge-maakt door de (jeugd)-leden van Scouting Zevenbergen en de twee andere Scouting-grroepen, de speltakken gaan ook nog verschillende opdrachten uitvoeren om de figuren uit het themaverhaal te helpen met hun probleem. Als de opdrachten goed uitgevoerd worden, verdienen de kinderen weer een mooie badge voor op hun uni-form!

Mocht je geïnteresseerd zijn dan staan onze deuren zaterdag van 9.00-16.30u open om een kijkje te komen nemen. Voor meer informatie over Scouting Zevenber-gen kijk op onze website: www.scouting-zevenbergen.com

Scouts leggen verbindingen

Beng!! Met een harde klap slaat de kamerdeur dicht, natrillend in de sponningen. Paula zucht, ze voelt zich een beetje verdrietig terwijl ze haar zoon stampend door de gang hoort lopen. Nog een klap, en de buitendeur is ook dicht. Alleen opvoedenPaula is de alleenstaande zus van Ties. Toen ze 19 jaar was, raakte ze onbedoeld zwan-ger van een vriendje waarmee ze pas een paar weken verkering had. Hij ontkende in alle toonaarden de vader te kunnen zijn van haar baby en beschuldigde Paula van heel verve-lende dingen. Tegen het advies van haar ouders en grote broer in besloot Paula evenwel

alleen op te voeden. Een andere partner is nooit meer in haar leven gekomen en ze vindt het wel best zo. Om aan de kost te komen werkt ze samen met de eigenares in een klein stoffenwinkeltje die het in deze crisistijd heel moeilijk heeft. Het gebeurt dan ook regelmatig dat Paula wat extra werk doet zonder daarvoor betaald te worden. Daardoor lukt het hen beide om het winkeltje draaiende te houden.

Krap budgetPaula heeft een klein inkomen en moet voortdurend op de centjes letten. Dat valt niet mee met een puberende zoon die, zoals veel van zijn leeftijdgenoten, niet altijd voor rede vatbaar is. Dennis is 16, zit in het laatste jaar van het vmbo-k en doet komend voorjaar examen. Ondanks het leeftijdverschil kan hij goed opschieten met zijn nichtje Evi van 12 en neefje Bart van 9, de kinderen van Ties en Jenne. Dennis heeft het helemaal gehad met school en wil het liefst gaan werken. Maar als hij straks examen gedaan heeft, is hij nog te jong om zomaar bij een baas aan de slag te gaan. Van Paula krijgt hij een vast bedrag aan zakgeld per maand en de afspraak is dat als hij meer wil, hij dat kan verdienen met een zaterdagbaantje. Helaas blijkt dat de laatste tijd erg moeilijk want er is niet genoeg werk voor scholieren, en zo leert ook Dennis wat het betekent om met een krap budget te moeten omgaan. Paula heeft het daar, zoals veel ouders, van tijd tot tijd best moeilijk mee en dat maakt haar soms verdrietig. Zoals vandaag.

SpelcomputerDennis heeft van zijn zakgeld hard gespaard voor een spelcomputer. Maandenlang heeft hij geld opzij gelegd en wat extra verdiend door af en toe de auto van de buren te wassen. Vandaag heeft hij op internet een goede tweedehands gezien die hij precies kan betalen en het liefst zou hij die direct gaan ophalen. Maar natuurlijk gooit zijn moeder weer roet in het eten. Want de spelcomputer is weliswaar niet zo duur, maar er blijken geen controllers en de benodigde kabeltjes bij te zijn en ook geen spelletjes. “Dus”, vraagt Paula, “Wat ga je er dan mee doen?”. Dennis begrijpt dat zijn moeder het bij het rechte eind heeft, eigenlijk weet hij het ook niet en is hevig teleurgesteld. Maar als puber je moeder gelijk geven, dat is heel andere koek. En dat is te horen aan de deur.

KnopenIn het kleine stoffenwinkeltje rinkelt de deurbel. Paula loopt naar voren en in de deurope-ning staat een man met een rollator. “Dag Wout”, begroet ze hem. “Wat een verrassing om jou hier te zien!”. Ze houdt de deur voor hem open en Wout manoeuvreert behendig tussen de schappen door. Ze schuift een stoel aan, “Ga even zitten, wat kan ik voor je doen?”. Vraagt ze nieuwsgierig. Wout graait in zijn zak en legt een kapotte knoop op de toonbank. “Deze is van mijn beste overhemd, heb je daarvan een nieuwe voor me?”. Paula vindt snel de juiste knoop. “Zal ik hem er voor je aanzetten?’, vraagt ze vriendelijk. Wout kijkt haar met een knipoog aan. “Ik heb last van mijn rug en mijn heupen, maar mijn handen en vingers zijn helemaal in orde hoor, heel lief van je, maar dat kan ik nog prima zelf”. Paula lacht. “En nu moet je dat hele eind weer terug wandelen?”, vraagt ze. Wout knikt. “Maar binnenkort ben ik een stuk mobieler in mijn elektrische racemonster, dan scheur ik de vouwen uit je broek”, lacht hij. Fluitend sjokt Wout de straat uit, terwijl Paula hem hoofdschuddend nakijkt.

Samen een scootmobielHet is weer woensdag. Bart heeft bij opa zijn boterhammetjes gegeten en Jenne komt eind van de middag haar zoon ophalen. Zoals gebruikelijk drinkt ze samen met haar vader

hoorde van Paula dat je binnenkort een elektrische rolstoel krijgt?”, vraagt ze met een verbaasde blik in haar ogen aan Wout. “Die dingen zijn toch hartstikke duur, of krijg je die van de gemeente?”. Wout schudt zijn hoofd terwijl hij de hap van zijn koekje weg kauwt. “Oh, van de verzekering dan natuurlijk”, corrigeert Jenne zichzelf. Als Wout zijn mond leeg heeft, legt hij het uit. “Ik ben inderdaad niet zo heel goed ter been, maar eigenlijk kan ik kleine stukjes nog best zelf lopen met mijn rollator. De arts en de fysiotherapeut vinden dat trouwens ook verstandig, want het is belangrijk dat ik in beweging blijf. Als mijn spieren stijf worden, krijg ik alleen maar meer pijn. Maar ik mag het niet teveel forceren, langere stuk-

die zo’n beetje het zelfde hebben als ik: kleine stukjes lopen is geen probleem, maar voor wat grotere afstanden zou een aangepast vervoermiddel, zoals een scootmobiel, voor onze zelfstandigheid heel welkom zijn”. Hij roert de suiker in zijn kopje en wordt onmid-dellijk weer in de rede gevallen door Jenne. “Oh, ik snap het, jullie schaffen die dingen

Maar het wordt wel een volle bak daar in de gang als iedereen zijn scootmobiel aan de opladers parkeert”. Wout schiet in de lach, hij ziet het al voor zich: Een hal van twee etages die is omgebouwd tot parkeergarage voor scootmobiels. “Nee joh”, legt Wout uit terwijl hij de kruimeltjes van zijn mond veegt. “Die scootmobiels zijn inderdaad heel duur. Maar ik gebruik zo’n ding toch niet elk uur van de dag. Dat geldt ook voor die andere dames. Dan zouden er dag in dag uit overal ongebruikte scootmobiels in de gang staan. Doodzonde,

want dat kan natuurlijk ook heel anders. Daarom is er in overleg tussen ons, de directie

kunnen doen. Gewoon een kwestie van goede afspraken maken, heb ik tenminste ook een goed argument om af en toe eens bij de buurvrouw een bakkie te doen”, besluit hij met een knipoog. Jenne lacht.

Een goed planBart heeft van achter zijn stripboek meegeluisterd. Hij legt het boek dubbel op de bank en loopt naar de tafel waar Jenne en opa Wout zitten. Hij schuift zijn stoel aan. “Ha”, weet opa, “Jij komt nog een koekje bietsen”, en hij maakt de koektrommel open voor Bart. Die pakt zonder te kijken een koekje en neemt bedachtzaam een hap. Jenne kijkt hem aan. “Volgens mij zit jij ergens aan te denken Bart, vertel, mogen wij het ook weten?” Bart knikt. “Mam, je weet toch dat tante Paula vertelde dat Dennis een spelcomputer wilde kopen en dat hij zo boos was omdat het niet kon?”. Jenne knikt en luistert geduldig tot Bart verder

omdat ze die over had van de braderie?”. Het begint Jenne langzaam te dagen. Geduldig luistert ze verder. “Zou ik al genoeg hebben gespaard om controllers te kopen? Dan leg-gen we alles bij elkaar en kunnen we alle drie met de spelcomputer spelen!”. Jenne weet dat de controllers best duur zijn, zoveel spaargeld heeft Bart nog niet. Bovendien moeten er ook nog aansluitkabeltjes bij. Terwijl ze over een tactisch antwoord nadenkt, komt opa met de oplossing: “Weet je wat we doen? Ik betaal er óók nog aan mee. Dan zetten we die spelcomputer hier bij mij in mijn hobbykamer en kan iedereen hier gezellig komen spelen wanneer die daar zin in heeft. Ik haal gewoon wat extra koekjes in huis. Is dat een goed plan?”

‘Vet koel’Als Ties een paar dagen later bij zijn schoonvader aanbelt om de schone was te brengen, hoort hij achter de deur van de seniorenwoning een hels kabaal. Gierende motoren, sirenes en stemmen van schreeuwende mannen. De deur gaat open en Wout laat hem

thousiast. Kom er bij zitten, we spelen ‘Grant Theft Auto’, vet koel jongen”. De vier mannen barsten in schaterlachen uit om deze uitdrukking en slaan zich van pret op de knieën.

Goed voor elkaar!

Niet meer het Rijk, maar gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een aantal extra taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, te weten: begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging. Deze worden vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) van het Rijk overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeenten en heet daarom “transitie AWBZ”.

Page 9: Dm 20131016

Koman’s Vishandel B.V. te Moerdijk

Openingstijden: Ma t/m Wo: 08.00-13.00u Do en Vr: 08.00-16.00u Za: 08.00-13.00u

Alleen contante betaling mogelijk

Koman’s Vishandel B.V.Den Bels 1, 4782 PG Moerdijke-mail: [email protected] / 0168-412422

Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 26 oktober 2013

500 gram € 6.50Verse gerookte Makreel 500 gram € 3.95Rolmops 4 stuks € 2.95

0.79v van 1.19

0.69v van 0.95

27%goedkoper

34%goedkoper

0.99v van 1.25

1.49v van 1.69

1.39v van 1.49

1.65v van 1.89

1.49

0.89 1.69

2.99

21%goedkoper

13%goedkoper

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Vanaf woensdag 16-10-2013*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 16-10-13 t/m dinsdag 22-10-13.

Peren Conference1 kg

Biologischerode bieten500 g

1 l

Biologische sappen

340 g

Biologische jam

500 ml

Biologische magere kwark

400 g

Biologisch rundergehakt

500 g

Biologische pasta

6 stuks

Biologische eieren

400-450 g

Biologische groenten

500 g

Biologische muesli

BLIJVEND LAGE PRIJZEN!

Aan alle klanten van Mediq Apotheek Fijnaart.

Vanaf 1 november 2013 gaat Mediq Apotheek Fijnaart verder als Service Apotheek Fijnaart.

Service Apotheek Fijnaart zal zich vestigen aan de Voorstraat 19.

Vanaf 1 november kunt u op de vertrouwde wijze uw medicatie afhalen en uw (herhaal) recept inleveren aan de Voorstraat.

De openingstijden zijn vanaf 1 november van 08.30 – 17.30 uur. Service Apotheek Fijnaart is bereikbaar onder het vertrouwde telefoonnummer (0168-468 480).

Wij van Mediq Apotheek Fijnaart danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen Service Apotheek Fijnaart veel succes!

Namens het team van Mediq Apotheek Fijnaart

MEGASTUNTVLOER HET ZELF BREDA

LAMINAATvan 23,95 voor per m2, incl. BTW

MULTIPLANKvan 42,95 voor per m2, incl. BTW

extra brede delen

8 mm dik authentic toplaag met doorlopend decorvoor intensief woongebruik leverbaar in 3 kleuren

rustiek eiken landhuis-delen

15 mm dik18 cm breed4 mm toplaag werkingsarmwisselende lengtes

13.95

29.95

VLOER HET ZELF BREDAGrenssteen 11, (Bedr. terrein Steenakker) naast Praxis nabij NAC stadion, Tel. 076-54 26 234 Gratis parkeren

www.vloerhetzelf.nl

www.brabantwerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Page 10: Dm 20131016

‘B-EAT IT!’ EN ‘REALFIT’ TEGEN OVERGEWICHT ONDER JONGEREN

Te weinig bewegen en verkeerd eten. Dat zijn twee belangrijke oorzaken van overgewicht. Overgewicht komt steeds vaker voor in Nederland, zeker ook onder jongeren. Het wordt momenteel ook als één van de grootste gezondheidsrisico’s gezien. Ook bij de Moerdijkse jongeren komt ongezond gedrag en overgewicht voor. Daarom wordt er in de gemeente Moerdijk in november gestart met het cursusprogramma B-EAT IT! door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor 9 tot en met 12 jarigen. Medio november/december start het cur-susprogramma RealFit bij SGZ Sport & Welness voor 13 tot en met 18 jarigen.

‘B-EAT IT!’‘B-EAT IT’ is een cursus voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar en hun ouders/verzorgers, waarbij spelen-derwijs wordt ervaren dat bewegen leuk is en gezond eten ook lekker kan zijn. De cursus helpt kinderen en ouders de cirkel van te weinig bewegen en verkeerd eten te doorbreken. Samen met de buurtsportcoaches, de jeugdverpleegkundige, GGD West-Brabant en een diëtiste gaat het kind aan de slag om bijvoorbeeld de conditie en kracht te verbeteren, meer zelfvertrouwen te krijgen en te leren hoe je gezond én lekker kunt eten. Ouders/verzorgers krijgen bovendien tips en ondersteuning om daarbij te helpen.

Uw kind inschrijven kan bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is telefonisch bereikbaar via 0800 6816816 of per e-mail [email protected].

RealFitRealFit is een cursus speciaal ontwikkeld voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Tijdens deze cursus gaan jongeren aan de slag binnen het fitnesscentrum SGZ Sport & Welness in Zevenbergen. Ze worden begeleid door een sportbegelei-der, een fysiotherapeut, een diëtiste en een psycholoog. De cursus duurt 13 weken en is gericht op het weer plezier krijgen in bewegen. Ook de ouders worden bij de cursus betrokken. Het belangrijkste doel van de cursus is dat de deelnemers zich beter gaan voelen. Een RealFit cursus begint met een informatiebijeenkomst en een intakegesprek. Een cursus bestaat uit:- 13 weken lang een gevarieerd bewegingsprogramma binnen een fitnesscentrum;- in groepsverband en individueel voedingsbegeleiding door een professionele diëtist;- in groepsverband vaardigheidslessen begeleid door een psycholoog;- samen uitzoeken hoe men een actieve en gezonde leefstijl kan aannemen en behouden;- en bovenal fun.

Voor meer informatie of aanmeldingen voor de cursus kunt u contact opnemen met SGZ Sport & Welness via [email protected]. Er is ook informatie te vinden op www.realfit.nl en www.sgz7bergen.nl.

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEENTE MOERDIJK16 OKTOBER 2013

Uitnodiging raadsvergaderingDe gemeenteraad vergadert op donderdag 24

oktober 2013. De vergadering is openbaar en

begint om 19.30 uur in de raadzaal van het

gemeentehuis.

In deze vergadering komen de volgende onder-

werpen aan de orde:

- Vaststelling bestemmingsplan Marklandcol-

lege Zevenbergen;

- ‘Goed voor elkaar’, visie op maatschappelijke

ondersteuning naar aanleiding van de transi-

tie AWBZ;

- Verbeteren leefbaarheid, verkeersveiligheid en

doorstroming in Klundert;

- Klachtenverordening gemeente Moerdijk.

Via http://moerdijk.raadsinformatie.nl kunt u de

raadsvergadering (ook na afloop) beluisteren. De

besluitenlijst van de raadsvergadering wordt zo

snel mogelijk op de website geplaatst.

Neem voor meer informatie contact op met de

raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, via tel. 14

0168 of e-mail [email protected].

FOTO VAN DE WEEK:

Voorlezen op de Dag van deDuurzaamheid

Op donderdag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, vonden er in heel Nederland duurzame activiteiten plaats. Daarnaast hebben wethouder Koevoets en wethouder Punt voorgelezen op basisschool Aventurijn in Standdaarbuiten uit het boek ‘Nog lang en gelukkig’. Het boek met als thema duurzaamheid en geluk werd speciaal voor deze dag beschikbaar gesteld.

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

Hoe veilig voelt u zich in uw buurt? Bent u slachtof-fer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Wat vindt u van de voorzieningen en het onderhoud in uw buurt? Dit zijn enkele van de vragen die in de zogenoemde Gemeentebeleids-monitor worden gesteld aan Moerdijkse inwoners. Met de uitkomsten van het onderzoek krijgt de gemeente een goed beeld van de veiligheidssituatie en de leefbaarheid in uw woonomgeving en van de mogelijkheden tot verbetering.

De Gemeente Moerdijk heeft onderzoeksbureau Dimensus opdracht gegeven om te onderzoeken hoe Moerdijkse inwoners denken over de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Het bureau heeft onlangs de monitor verspreid onder 6.000 inwoners. Om het belang van het onderzoek nog eens te benadrukken

krijgen de deelnemers binnenkort nog een herin-nering. Immers, hoe meer mensen deelnemen, hoe beter het beeld is dat de gemeente krijgt van de veiligheid en de leefbaarheid in de Moerdijkse buur-ten en wijken. De resultaten worden omstreeks april volgend jaar verwacht.

De Gemeentebeleidsmonitor is in samenwerking met de West-Brabantse gemeenten ontwikkeld om de sociale veiligheid en leefbaarheid eenduidig te kun-nen meten. Het onderzoek wordt op verzoek van de meerdere gemeentebesturen in de regio uitgevoerd.

Heeft u vragen over de uitvoering van het onder-zoek? Neem dan contact op met bureau Dimensus via e-mail [email protected], of tel. (076) 515 03 04.

ONDERZOEK NAAR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

Ingezonden door C. Dekkers

Moerdijk FitMoerdijk Fit biedt ondersteuning aan sportverenigingen, sportinstel-lingen en scholen om alle inwoners van de gemeente Moerdijk meer te laten bewegen. SportcaféSportPlaza Moerdijk en Sportservice Noord-Brabant organiseren samen met de buurtsportcoaches van MoerdijkFit een Sportcafé. In dit Sportcafé staat de ontmoeting centraal en kan er gesproken worden over verschillende ontwikkelingen. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de verschillende workshops. Het Sportcafé is gratis en vindt plaats op maandag 4 november van 19.45-22.00 uur in De Kristal, Kristallaan 25C in Zevenbergen.

De onderwerpen die aan bod komen, zijn: vrijwilligers, verzekeringen, sport en BTW, werkgeverschap en incasso.

Inschrijven voor de workshops kan tot 25 oktober 2013 bij Ronald van Lent via [email protected]. Geef bij uw inschrijving aan welke functie u binnen de vereniging heeft (max. 2 personen per vereniging) en aan welke workshops u deel wilt nemen. Uw inschrijving wordt per e-mail bevestigd. Vol=vol, dus meld u snel aan!

Neem voor meer informatie ook contact op met Ronald van Lent via tel. 0653872741, of e-mail [email protected].

Vragen over opvoedenen opgroeien?CJG Moerdijk kan helpen!Bel gratis 0800 - 681 681 6 www.cjgmoerdijk.nl

Page 11: Dm 20131016

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

VERLENGING BESLISTERMIJN WABO

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslis-termijn te verlengen met maximaal 6 weken:

VERLENGING BESLISTERMIJN WABO

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslis-termijn te verlengen met maximaal 6 weken:

BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

De beslistermijn wordt verlengd om de aanvrager in de gelegenheid te stellen tegemoet te komen aan de bemerkingen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 20 november 2013.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaar-schrift dient te worden gericht aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

De beslistermijn wordt verlengd om de aanvrager in de gelegenheid te stellen tegemoet te komen aan de bemerkingen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 november 2013.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaar-schrift dient te worden gericht aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 17 okt. 2013 t/m 28 nov. 2013 ter inzage in het gemeentehuis.

BeroepBelanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda. De vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, tegelijkertijd met of ná het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van beroep of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 8 okt. 2013 t/m 16 okt. 2013 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

EVENEMENTENVERGUNNING

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

Willemstad op 24 okt. 2013 14.00 tot 17.30 uur (verzonden 3 okt. 2013)

Zevenbergen op 26 okt. 2013 18.30 tot 01.00 uur (verzonden 3 okt. 2013)

meus aan de Markt 19a in Zevenbergen op 26 okt. 2013 10.00 tot 15.00 uur (verzonden 3 okt. 2013)

in Zevenbergschen Hoek op 12 okt. 2013 10.00 tot 18.00 (verzonden 3 okt. 2013)

terrein aan de Kristallaan in Zevenbergen op 18okt. 2013 12.30 tot 20.00 uur (verzonden 3 okt.2013)

2013 10.00 tot 16.00 uur (verzonden 3 okt. 2013)

Kinderziekenhuis op de Kerkring 15 in Klundert van 1 nov. 2013 t/m 30 nov. 2013, dagelijks met uit-zondering van de zondagen, van 08.30 tot 18.00 uur (verzonden 3 okt. 2013)

straat 1 in Willemstad op 12 okt. 2013 14.00 tot 21.00 uur (verzonden 3 okt. 2013)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van degemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

Adres Omschrijving project Datum verzondenKloosterlaan 12 in Langeweg plaatsen 2 lichtmasten 3 oktober 2013Oostelijke Randweg 16 in Moerdijk uitbreiding kantoorruimte en interne verbouwing pand 4 oktober 2013Gaasbeek 41 in Zevenbergen bouwen veranda 3 oktober 2013Zuidhaven 47 in Zevenbergen plaatsen zonwering 3 oktober 2013

Adres Omschrijving project Datum ontvangst

Kloosterblokje bouwfase IV In Willemstad wijziging verleende vergunning voor nieuwbouw 2 oktober 2013

Adres Omschrijving project Datum ontvangstHazeldonkse Zandweg 26a in Zevenbergen Het realiseren van een tuincentrum 14 augustus 2013

Adres Omschrijving project Datum ontvangstJupiterweg 3 in Zevenbergen Plaatsen 25m3 mengtank t.b.v. cintroenzuuroplossing en wanden rond de tank 19 augustus 2013

Adres Omschrijving projectDoctor Ariënslaan 90 in Zevenbergen Het tijdelijk plaatsen van 4 noodlokalen

Hieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige infor-matie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

VERWIJDERING UIT HETREGISTER KINDEROPVANG

Op grond van artikel 10 besluit registratie kinder-opvang maken wij bekend dat per 20 september

1 in Klundert met de unieke registratienummers 187406224 en 588086137 op eigen verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuter-speelzalen is verwijderd.

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zijop 3 okt. 2013 het volgende verkeersbesluit hebbengenomen:

Intrekken verkeersbesluit opheffen geslotenverklaring voor motor-voertuigen op meer dan twee wielen Kadedijk te Fijnaart

nr. 23113), de geslotenverklaring voor motorvoer-tuigen op meer dan twee wielen op de toegangs-weg naar het parkeerterrein achter de Kadedijk te

Het bovenstaande besluit ligt tot 18 nov. 2013 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 18 nov. 2013 schriftelijk bij het college van B&W eenbezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift ver-meldt u het besluit en de redenen waarom bezwaarwordt gemaakt.

Page 12: Dm 20131016

PAGINA 12

DOOR TIES STEEHOUWER

Niet alleen genoten de bezoekers van een prima orgelconcert, maar ook waren ze za-terdag getuige van de officiële overdracht van het Deense orgel. Enkele jaren gele-den startte organist Lambert van Eekelen een actie om het orgel voor Nederland te behouden. Het orgel werd in de jaren zes-tig geschonken aan de Stephanuskerk in Moerdijk door de Deense regering. Omdat deze kerk inmiddels is gesloten, dreigde het orgel verkocht te worden naar bijvoor-beeld Japan. De Stichting Behoud Mar-cussenorgel Moerdijk werd opgericht. Via sponsering en giften werd ernaar gestreefd om 130.000 euro bij elkaar te brengen. Er werd besloten om het orgel te plaatsen in de Joannes de Doperkerk in Klundert. De schrik sloeg het bestuur om het hart toen de kerk in Klundert aan de eredienst werd onttrokken, maar de lucht klaarde weer op toen Ton Goverde, samen met anderen, op het idee kwam om de Stichting Cultureel Klundert op te richten.

SCKDeze stichting stelt zich allereerst ten doel om de uit 1890 stammende Joannes de Doperkerk als gebouw te behouden. Daar-naast wil men betrokkenheid, verbinding en symbolisering creëren en versterken voor en met de inwoners van Klundert’. Een van de nevendoelstellingen is om het unieke Marcussenorgel in de kerk te plaat-

sen. Enkele vakmensen van orgelbouwer Skrabl uit Rogaska Slatina in Slovenië heb-ben deze warme zomer hard gewerkt om het orgel op het koor boven de ingang van de kerk te plaatsen. Er kwam een glazen balustrade zodat het orgel in al zijn pracht te zien is. De plaatsing had al 50 jaar eer-der moeten gebeuren, maar de toenmalige pastor Konings vond dat de kerk in Moer-dijk het orgel harder nodig had.

ConcertOp het programma van zaterdag stond niet alleen een concert door organist Gerben Mourik en sopraan Anneke van der Hoek, maar ook de overdracht van het orgel aan de Stichting Cultureel Moerdijk. Dat ge-beurde symbolisch door het overhandigen van een bronzen plaquette door de waar-nemend voorzitter van SBMM, Gerard Maters, aan voorzitter Ton Goverde van de Stichting Cultureel Klundert. Goverde vertelde blij verrast te zijn door het grote aantal mensen dat op het concert was af-gekomen. Het middenschip was bijna helemaal be-zet. Deze bezoekers zaten met hun rug naar het orgel toe, maar het handenspel van de organist was prima te volgen op een groot scherm. In zijn spel en de geko-zen composities kwam vooral de lichtheid van de klank van het orgel goed tot zijn recht. De prima akoestiek van de kerk hielp mee om er een heel mooi concert van te maken.

Marcussenorgel eindelijk thuisVeel toehoorders in Joannes de Doperkerk

Het middenschip van de kerk was goed gevuld. FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT - Het Marcussenorgel uit de Stephanuskerk in het dorp Moerdijk is de laatste maanden op de plek geïnstalleerd waar het 50 jaar geleden bedoeld was: in de RK kerk St. Joannes de Doper in Klundert. Zaterdag werd het prachtige orgel in gebruik genomen en daar waren heel veel mensen getuige van. Imposant, schitterend, indrukwekkend en prachtig waren de opmerkingen die te horen waren toen men het orgel achter in de kerk aan-schouwde. De bewondering van de aanwezigen zou nog veel meer toenemen toen de organist Gerben Mourik de eerste klanken aan het instrument ontlokte. Mourik werd daarbij geholpen door de concertregistrant Matthijs van de Bent, die de registerknoppen bediende.

ZEVENBERGEN - The Broken Circle Breakdown vertelt het liefdesverhaal tussen Elise en Didier. Zij heeft haar eigen tattooshop en haar hele li-chaam staat vol met tattoos. Hij is een muzikant, speelt de banjo en heeft zijn eigen succesvolle Blue Grass band. Didier is een overtuigd atheïst, maar toch een hopeloze romanticus. Elise heeft een kruis in haar nek getatoe-eerd, maar is toch nog de nuchterheid zelve. Hij praat, zij luistert.

Het toppunt van hun liefde is hun dochter, Maybelle. Een pracht van een meid, maar dan wordt ze zes. Maybelle wordt ziek, kanker. Didier en Elise gaan elk op hun eigen, to-taal verschillende manier om met de ziekte van hun dochter. Losstaand wat of hoe ze het willen, Maybelle dwingt hen om voor-uit te gaan, te blijven vechten. Raak je daar samen door als je zo verschil-

lend bent? Of laat de liefde je in de steek als je ze het meest nodig hebt? ‘The Bro-ken Circle Breakdown’ is volgens de ma-kers een intens melodrama, vol passie en muziek. Over hoe liefde het noodlot overwint, en soms ook niet. Ze hebben gelijk. De hoofd-rollen zijn voor Veerle Baetens en Johan Heldenbergh. Beide acteurs worden nog bijgestaan door een topcast. Hun rollen zijn echter heel beperkt: leden van de band. Voor regisseur Felix Van Groeningen (bekend van o.m. ‘De helaasheid der din-gen’ uit 2009) is dit zijn vierde langspeel-film. De film debuteerde op het Filmfestival van Gent, zijn geboorteplaats. ‘The Broken Circle Breakdown\’ is een film die een schot in de roos is.

De voorstellingen van Cine7 zijn in Theater de Schuur in de Kerkstraat in Zevenbergen. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Reserveren: [email protected].

The Broken Circle Breakdown bij Cine7

ZEVENBERGEN - Het Regio Orkest West-Brabant en muziekvereniging Alliance uit Lage Zwaluwe verzorgen op 26 oktober een aantrekkelijke mu-zikale avond. Het concert zal plaats-vinden in De Borgh in Zevenbergen. Het gratis concert begint om 20.00 uur.

Beide orkesten zijn nog relatief jong en hebben allebei tot doel de kwaliteit van de amateurmuziek in de regio te verster-ken. Daarom organiseren zij regelmatig eigen concerten, uit- en thuisconcerten met verschillende orkesten in de regio, shows met andere culturele partners en

gelegenheidsconcerten. Tijdens dit uitwis-selingsconcert op 26 oktober wordt een herkenbaar muzikaal programma gespeeld met veel bekende melodieën. Naast de prachtige Seagate Overture zal Alliance ook het korte muzikale verhaal Borderzone uitvoeren, over gebeurtenissen rond de grens in de Achterhoek. Het Regio Orkest West-Brabant zal beroemde filmmuziek uitvoeren. Op het programma staat o.a. muziek uit Harry Potter, E.T. en Once upon a Time in the West. De beide orkesten bie-den deze keer het concert gratis aan het publiek aan, een buitenkansje voor muzie-kliefhebbers.

Alliance en Regio Orkest West-Brabant

HEIJNINGEN - Na het succes van vorig jaar wordt, in het kader van Halloween, op Fort Sabina weer een spannend spel georganiseerd door de Instuif en het Oranjecomité Heijnin-gen.

Op vrijdagavond 1 november worden er een Vossenjacht voor de kinderen t/m 8 jaar en een Wolvenjacht voor de kinde-ren van 9 t/m 17 jaar gehouden. De Vos-senjacht zal aangepast zijn op de jongere kinderen en dus iets minder eng. Terwijl de Wolvenjacht, op verzoek, wat span-nender zal zijn. Kinderen uit Heijningen en hun neefjes en nichtjes kunnen zich vooraf opgeven.

Ook wordt weer aan ouders/verzorgers gevraagd om zich aan te melden als bege-leider van een groepje kinderen.Aanmeldingsformulieren zijn via de ba-sisschool verspreid, maar zijn ook op te vragen via e-mail adres [email protected] Opgeven kan ook bij Bren-da, Deventerstraat 2d of bij Janine, de Polderstraat 98. Opgeven vóór 20 oktober. Aangemelde kinderen en ouders/verzor-gers worden vooraf in groepjes verdeeld en dienen uiterlijk 18.45 uur aanwezig te zijn in het Pestalozzihuis. Van daar uit wordt gezamenlijk naar het Fort gereden. Alwaar de Halloweenspellen om 19.00 uur zullen beginnen. Dat wordt Gezellig en Spannend Griezelen!

Spannend Halloweenspel

MOERDIJK - ‘Pas op! Slik op de weg!’ Deze waarschuwingsborden zijn op het moment overal in de gemeente Moerdijk te vinden.

Op de dijken en in de polders is het dan ook een drukte van belang: het is oogsttijd. Vrijdag 11 oktober was het in de omgeving van Zwingelspaan nog een beetje drukker. De leerlingen van Basisschool CBS Zwin-gelspaan vierden op die dag namelijk het jaarlijkse Oogstfeest. De kinderen hadden van tevoren fruit verzameld en meegeno-men naar school.

Daarmee hebben ze vervolgens mandjes gevuld, waarbij ook nog een mooie kleur-plaat werd gedaan. Daarna mochten ze allemaal (in kleine groepjes) op pad om de manden rond te brengen. De leerlin-gen trotseerden de regen en brachten de fruitmandjes naar zieke mensen, ouderen en gezinnen met een jonge baby die in de buurt wonen van de kleine school in de Zwingelspaanse polder. Kinderen leren zo op een speelse manier hoe belangrijk (en leuk) het is om samen te delen en aan an-deren te geven. Kortom: elk jaar een vrolijk en leerzaam feest.

Door weer en wind

FIJNAART - Het shantykoor Les Bon Vivants uit Fijnaart o.l.v. dirigent Peter Meijers heeft op donderdag 10 okto-ber een bijzonder optreden verzorgd voor de bewoners van de Tiendwaert in Hardinxveld-Giessendam.

Voor een overvolle zaal werd een zeer af-wisselend programma gezongen, waarbij de vele solistische optredens bijzonder in de smaak vielen. Willem Kortsmit nam het ‘Lied van de zee’ zeer overtuigend voor zijn rekening, Piet Schippers zong het prach-tige lied ‘Wieringen’, John Robbe vertolkte de ‘Lichtjes van de Schelde’ en Jos Nijhoff zong vol overgave ‘En altijd komen er sche-pen’.

Ook bijzonder was het solo optreden van dirigent Peter Meijers met De Woon-boot, waarbij de hele zaal het refrein uit volle borst meezong. Er hing een gezellige sfeer en het publiek genoot volop van de shantyliedjes begeleid op accordeon door Ina Westveer. De mannen van Les Bon Vivants zongen ook een aantal liedjes uit het nieuwe programma welke met veel en-thousiasme door de aanwezigen werden aangehoord. De meerstemmig gezongen shanties konden op een warm applaus re-kenen. Als laatste zong het koor het ‘’Kuf-steinlied’ waarbij de hele zaal enthousiast meezong en meedeinde. Mooie en sfeer-volle afsluiting voor een bijzondere avond in Hardinxveld-Giessendam.

Shantykoor Les Bon Vivants

MOERDIJK - JCI Volcke Rack houdt de actie “JCI Volcke Rack deelt uit”. JCI Volcke Rack stelt verenigingen en particulieren binnen de gemeente Moerdijk in de gelegenheid om € 1.000 te krijgen voor een goed doel. Besteding dient voor het grootste deel van het bedrag plaats te vinden bin-nen de gemeente Moerdijk.

Men kan zich inschrijven via een formulier dat te vinden is op de website www.jci-volckerack.nl onder het kopje “JCI deelt uit” . Op het formulier dient een inschrijver onder meer aan te geven waarvoor men de € 1.000 wil aanwenden. Het is een laag-drempelige manier voor gegadigden en particulieren om in aanmerking te komen

voor een financiële bijdrage om een goed doel te verwezenlijken en een typische JCI Volcke Rack actie. Naast deze actie houdt Volcke Rack ook dit jaar weer een kerstactie waarbij zij in overleg met de voedselbank Moerdijk gezinnen in staat stelt om een leuke middag in de Niervaert in Klundert door te brengen op kosten van JCI Volcke Rack. Uiteindelijk zal bij de “JCI Volcke Rack deelt uit actie” door een onaf-hankelijke jury uit 3 inzendingen een win-naar worden gekozen. De uitreiking aan de winnaar zal plaatsvinden op 11 december. Inschrijvingen kunnen door Verenigingen en particulieren worden ingediend tot 29 oktober. Meer info is te vinden op: www.jcivolckerack.nl

Volcke Rack deelt uit

Inloopspreekuur familierechtzaken

Staat u aan het

begin van een

echtscheiding en

vraagt u zich af

wat mediation in-

houdt? Ervaart u

problemen bij

het verloop van

de contactrege-

ling? Zou u graag

willen weten of

het zinvol is om de alimentatie te

laten herzien? Of bestaat er discus-

sie over de verdeling van een erfe-

nis? De familierechtadvocaten van

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

krijgen dagelijks te maken met vele

uiteenlopende vragen op het gebied

van bijvoorbeeld scheidingen, ali-

mentatie, erfrecht, verdeling van

de zorg- en opvoedingstaken over

de kinderen, boedelverdelingen en

de gevolgen van een scheiding voor

het pensioen. Zij ervaren daarbij dat

mensen een drempel beleven om

hun vragen te stellen en informatie

in te winnen, terwijl een antwoord

voor de familierechtadvocaten vaak

eenvoudig is te geven.

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

houdt daarom vanaf heden iedere

donderdagochtend van 09.00 tot

10.00 uur een gratis inloopspreekuur

voor familierechtzaken. Tijdens het

inloopspreekuur zal er steeds een

advocaat beschikbaar zijn om uw

vragen op het gebied van familie-

recht vrijblijvend te beantwoorden

en informatie te verstrekken. Naast

het inloopspreekuur blijft voor u

uiteraard de mogelijkheid bestaan om

telefonisch contact op te nemen met

één van de familierechtadvocaten of

op afspraak langs te komen voor een

(kennismakings)gesprek.

Tijd voorAsselbergs & KlinkhamerAdvocatenwww.ak-advocaten.eu 076-502 20 80

Anoeska van [email protected] Familierecht

Page 13: Dm 20131016

huwelijk spec al ETTEN-LEUR, HALDERBERGE, MOERDIJK, ZUNDERT 2013

Page 14: Dm 20131016

Zondag 27 oktober a.s.van 12 tot 16 uur

Kom naar de unieke Trouwbeurs bijde Twee Gebroeders in Etten-Leur

op

GRATIS TOEGANG

Hoge Neerstraat 1 - 4873 LM Etten-LeurTel.: 076 - 50 31 064 - [email protected]

Op deze Trouwbeurs zijn diverse bedrijvenaanwezig die gespecialiseerd zijn op het gebied van

“Onvergetelijke Trouwdagen”.Kom naar de beurs en laat je verrassen!

Maatwerkvoordelenmet

1396

4

Appelaarseweg 14, 4793 EK FijnaartT (0168) 46 35 50, F (0168) 46 33 60 E [email protected]

www.cjnotarissen.nl

Bel: 0168 370175Brugstraat 3-5 Zevenbergen

Drukwerk Fotografi e www.hetbeeldhuis.nlwww.de11edruk.nl

&

Aanbieding:

Boek nu uwbruidsreportageen krijg gratis

25 trouwkaarten!Geldig voor reportages in 2014

ik wil... Sfeer! Gastel

JA

www.gastelsfeer.nl | [email protected] | Tel: 0165 512266

De unieke, landelijke, authentieke, warme en sfeervolle locatie om een onvergetelijke trouwdag te beleven!

Page 15: Dm 20131016

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) Paul Asselbergs is nog lang niet klaar met één van zijn grootste hobby’s, het trouwen van mensen. Met zijn 68 jaar staat de teller van het aantal door hem gesloten huwelijken inmiddels op 500. Naast het verbinden van mensen is ook het schrijven van leuke verhaaltjes door middel van anekdotes en grappige woordspelingen een grote hobby van hem.

DOOR SOPHIE VAN DER VELDE

“Ik doe graag iets voor mensen. Het geeft voldoening én ik heb

er tijd voor”, aldus Paul Asselbergs. Na een ernstig auto-ongeluk

in 2000 stond het leven van de ambtenaar op zijn kop. Voor het

ongeluk werkte hij bij het ministerie van Landbouw. “Na mijn

revalidatie vroeg ik aan mezelf: Wat ga ik voor leuke dingen doen,

die ik ook kan? Ik was gewend om voor ‘het volk’ te staan, niet

alleen op mijn werk maar ook privé. Ik las en lees vaak stukjes

voor uit mijn boekjes, en bespiegelingen op de politiek met

Vastenavond bijvoorbeeld.”

Humor

Spelen met taal is zijn grootste liefhebberij. Vóór het ongeluk

schreef hij al of niet waargebeurde verhaaltjes, maar ook versjes en

boekjes op het komische vlak. Met woordspeling als handelsmerk

is hij ook als trouwambtenaar gewaardeerd en heeft hij voor 2014

al tien verzoeken om huwelijken te sluiten gepland staan. “Een

echtpaar wil het vaak vrolijk, persoonlijk maar ook humoristisch

hebben. Om die reden word ik regelmatig gevraagd. Er zijn in

Bergen op Zoom nog zeven andere Babsen die het allemaal graag

en vol overgave doen, en ieder op zijn/haar eigen manier.”

Verrassend

Na het trouwen van driehonderd echtparen, schreef hij het

boekje: Zeg ‘ns jaaa. In dit boekje staan met leuke anekdotes en

woordspelingen vele bijzonderheden van trouwerijen. Van het

afgaan van het bruidegoms mobieltje, net voor het jawoord, tot

de muziekkeuze van een bruidegom: ‘Doe maar, vluchten kan niet

meer’. “De ene keer staat er een koets met vier paarden klaar voor

het echtpaar en de andere keer scheuren zij samen weg op een

Harley Davidson”, zegt Asselbergs verrast.

Genieten

“Nee, er is geen minder leuke kant aan dit fantastische beroep”,

concludeert de fanatieke ambtenaar. “Maar soms maak je het wel

eens mee dat er luidruchtige kinderen in de zaal zitten van wie de

ouders het interessant vinden dat zij de show stelen. Dit gaat dan

soms ten koste van de ceremonie en de aandacht die het echtpaar

verdient. Ook maak ik het wel eens mee dat het bruidspaar erg

gestrest is, omdat ze al maanden in de weer zijn. Als het moment

van trouwen dan eenmaal aanbreekt, staren zij strak voor zich uit.

Ze vergeten te genieten van het moment. Dat vind ik jammer”,

aldus Paul.

Krabbenliefde

Bergen op Zoom is de ultieme trouwstad voor de Bergse

ambtenaar. “Ik kom vaak tegen dat mensen elkaar tijdens

Vastenavond hebben leren kennen. Zij kunnen hun geluk niet op,

als ze de liefde voor de stad en voor elkaar hebben gevonden”.

Hierover schreef hij het gedichtje “De verliefde krab”.

Grootste hobby

Voorlopig is er geen nieuw boek op komst. Zijn laatste boek “Van

‘t een kwam het ander”, verscheen vorig jaar. “Ook in dit boek

vertel ik wat trouwervaringen, maar vooral mijn grootste hobby:

het spelen met woorden en gedichtjes komen hier in terug”, aldus

de werk-liefhebbende ambtenaar Paul Asselbergs.

Zeg ‘ns jaaaTrouwambtenaar Paul Asselbergs bundelde anekdotes in boek

De Verliefde KrabIk eb jou op de Mart ontmoet,

bij ’t valle van de Kraai.

Gij ston zo stil en zo alléén,

dèèr midde n’in ’t lawaai.

Op oew wangen liep ‘n traan,

‘k zag ‘n druppel aan oew neus.

Inééns was ‘k zellef ok aangedaan,

ja echt, da meen ik eus.

‘k Liep éél rustig naar jou toe,

sloeg m’n errem om jou één.

Me zeeje niks, we voelde wel,

dat één plus één is één.

Vanaf da d’uur zijn wij ‘n stel,

ginniemand komt dèèr tusse.

Onze vlam is altijd fel,

en nooit nie meer te blusse.

Vastenavend is óns féést,

ja, oe mot ik da nou zegge?

Ge motta voele n’in oew lijf,

da’s aast nie uit te legge.

Dèèrom gaan me, zolang ‘t ken

ellek jaar nog leuteg stappe.

Netuurlek mooi as dweil verkleed,

da zulde ók wel snappe.

Vastenavend ou d’oe jong,

en zonder t’overdrijve,

zegge me vaak tot mekaar:

“Lat ‘t zo mar eeuweg blijve”.

© Paul Asselbergs 2011

‘Een echtpaar wil het graag vrolijk en

persoonlijk’

Page 16: Dm 20131016

Hoe wil je eruit zien op je trouwdag? Alles kan. En als je nog

geen idee hebt, kun je je persoonlijk laten adviseren. Waar de

ene bruid fl ink wil uitpakken om er feestelijk uit te zien, zijn er

ook veel mensen die graag zichzelf willen blijven. Het is jouw dag,

dus jij hebt het voor het zeggen. Maar of je er nu veel of zo min

mogelijk werk van wilt maken; je laten vertroetelen is ook heel

ontspannend. Dus gun jezelf een relax-moment en laat je lekker

in de watten leggen!

WellnessUitgerust en ontspannen aan je bruiloft beginnen is natuurlijk het

fi jnst. Als al het geregel je uit handen is genomen, waarom zou

je dan niet tot rust komen met een wellness-arrangement? Met

een sauna, massage, schoonheidsbehandeling en speciale (stoom)

baden kun je je zinnen verzetten. En als je niet veel tijd hebt: een

dagdeel is al genoeg om even alles om je heen te vergeten en

je op te laden. Er zijn allerlei soorten arrangementen mogelijk,

bijvoorbeeld ook in combinatie met proef- en bruidsmake-up of

gezellig samen met je aanstaande!

Wil je een zonnebankkuurtje voor de grote dag? Begin hier dan

zo’n twee maanden vooraf mee. Wil je graag een kleurtje, maar is

de zonnebank niets voor jou? Een spraytan kan ook!

Make-upMascara die uitloopt, foundation die vlekken geeft, daar

moet je niet aan denken op je bruiloft. Als je hierover niet wilt

wakker liggen, schakel dan een schoonheidsspecialiste in voor je

bruidsmake-up. Of je nu veel of helemaal geen ideeën hebt over

hoe je eruit wilt zien op je trouwdag, samen komen jullie er wel

uit. De schoonheidsspecialiste houdt rekening met je wensen en

persoonlijkheid, kijkt naar je haar- en huidtype en zorgt ervoor

dat je make-up ook bij je bruidskapsel en -jurk staat.

De meeste schoonheidsspecialisten brengen in de dagen of weken

voor je trouwdag proefmake-up aan. Zo kun je zien wat er bij je

past en of je misschien allergisch bent voor bepaalde producten.

Het is handig om de proefmake-up te plannen op een dag dat

je ook je jurk past. Dan kun je meteen zien of het totaalplaatje

perfect is. Veel schoonheidsspecialisten bieden ook aan op je

trouwdag aanwezig te zijn, bijvoorbeeld voor de fotoreportage

of het feest ’s avonds. Om de feestvreugde te verhogen bieden

veel schoonheidsspecialisten ook make-up aan voor bijvoorbeeld

je getuigen en andere belangrijke gasten. Zo kun je de voorpret

delen met bijvoorbeeld je moeder en beste vriendin.

KapperOf je nu een supertrendy bruidskapsel wilt of niet, de haarstylist

zorgt ervoor dat je kapsel de hele dag goed blijft zitten. Net als

bij de make-up kun je ook voor je haar een proefkapsel regelen.

Zo kun je ruim voor de bruiloft zien of je wensen in het echt

net zo mooi zijn als je dacht. Plaatjes van mooie kapsels kun je

verzamelen ter inspiratie. Daarnaast kan je haarstylist ervoor

zorgen dat je kapsel bij je jurk en make-up past.

We zien steeds meer ‘extraatjes’ opduiken in bruidskapsels, zoals

tiara’s, diademen, veertjes, speldjes en fascinators. Een fascinator

bestaat vaak uit een kapje versierd met veren of bloemen dat met

een kammetje of speldjes in je haar wordt vastgezet. Een birdcage

heeft ook nog een korte sluier of een netje dat je voor je ogen

draagt. En dan is er natuurlijk nog de sluier. Er is zoveel mogelijk,

laat je daarom in de tijd voor je trouwdag inspireren door wat je

tegenkomt in tijdschriften en op internet.

Met wellness, bruidsmake-up en bruidskapsel stralen op je trouwdag

Schitteren was nog nooit zo makkelijk!

‘Plan je proefmake-up en -kapsel op de dag

dat je je jurk past om het totaalplaatje te zien’

Op de mooiste dag van je leven is het niet moeilijk om te stralen. Maar je mooi maken voor de grote dag is ook heel leuk. En met wellness, make-up en de kapper geniet je nog meer van je bruiloft!

‘Verwen je huid en haar voor de grote dag met een fijn masker’

Page 17: Dm 20131016

Zeg ja tegen jouw jurk!Na het aanzoek en het ja-woord is het vinden van de juiste trouwjurk misschien wel het leukste aan trouwen. Voor één keer mag je jezelf helemaal optutten voor de mooiste jurk van je leven. Een jurk die voor jou gemaakt lijkt te zijn en die van jou voor één dag een stralende ster maakt.

DOOR RIA VAN MEIR

Of je nu houdt van glamour, een hoge of lage taille, kort of lang. Met de huidige bruidsmode kan

je alle kanten op. Toch zijn er een paar sterke trends te ontdekken. Zo is er de laatste jaren steeds

meer aandacht voor details. Het zijn de steentjes, strikjes, roosjes en franjes die een jurk tot de jouwe

maken. Dat mag allemaal best met een beetje glamour, want de bruid anno 2013 of 2014 mag

duidelijk gezien worden. Datzelfde geldt voor de rug of de taille. Een blote rug of strakke taille

doen het goed. Durf je het aan om beide te accentueren, dan steel je helemaal de show. De nieuwe

bruidsmode rekent ook af met kou lijden in de winter. Mouwen (kort of lang), bolero’s, sluiers en

omslagdoeken zijn steeds meer in opkomst. Met een kanten afwerking of doorschijnende stof maakt

het je jurk ook nog eens supersexy!

Begint het al te kriebelen? Wacht dan zeker niet te lang met het uitzoeken van je jurk. Daar komt

vaak veel handwerk bij kijken, dus kost dat veel tijd. Ga dus minimaal zes maanden voor de grote dag

op pad. Bij veel zaken moet je een afspraak maken voor je langs kunt komen. Dat is fi jn, want dat

weet je zeker dat je voldoende aandacht zult krijgen en zijn er ook geen andere pottenkijkers in de

winkel. Over pottenkijkers gesproken: wacht nog even met het optrommelen van al je vriendinnen,

zussen en nichtjes. Al die aanhang is leuk, maar levert ook vaak (te) veel verschillende meningen op.

Aan je (schoon)moeder en je beste vriendin heb je vaak al voldoende steun.

Heb je eindelijk voor het eerst een jurk aan, laat je dan niet meteen overdonderen door het

wauw-gevoel. Er hangt nog meer! Pas wanneer je meerdere jurken hebt gepast, kan je zien welke

het beste bij je staat. Laat je goed leiden door de medewerkers van de winkel. Zij hebben door al

hun jaren ervaring goed zicht op welke jurk bij je past. Natuurlijk is er ruimte voor je eigen smaak en

budget. Maak die daarom bij aanvang kenbaar, maar luister vooral naar je gevoel. Heb je twijfels,

koop dan niet. Maar zegt jouw innerlijk: dit is’m! Aarzel dan niet en zeg ja tegen je jurk!

NIEUW NIEUW Alles voor GLAMOURWIMPERS...

EN ALLES VOOR GLAMOUR NAGELS...

Beauty Salon BaBelleNatuurlijk persoonlijk!Korte Brugstraat 14, Etten-Leur, T. 06 43071477www.beautysalonbabelle.nl

totale wimperverlenging one by one

perfect gekrulde wimpers

& Gelnagels naturel, gelakt of french-manicure

en Soak off gel zo dun als nagellak

Torenpad 8 Etten-Leur 076 - 501 11 60 [email protected]

HAARSTUDIO TOOSANNAHAAR, MAKE-UP en NAGELSgespecialiseerd in:BRUIDSKAPSELS

Deze bonis goed voor € 5,-

KORTING

✃ Openingstijden:ma 13-21u di 9-18u wo 9-21udo 9-18u vr 9-21u za 9-16u

✃ Winnaar van“Etten-Leur LeuksteKapsalon van het jaar 2013”

SALON WERKT STRIKT VOLGENS GGD-RICHTLIJNEN

Uw permanente make-up en schoonheid in goede handen bij Nawod Creations

(Ook) steeds meer bruidjes weten voor permanente make-up, met een mooie natuurlijke uitstraling, de weg naar Nawod Creations te vinden. (Let op: maak wel ruim van tevoren een afspraak!) Nawod Creations is een schoonheidssalon, die vooral bekend staat om haar permanente make-up behandelingen (PMU) met als resultaat dat het zeker twee a drie jaar mooi blijft. Eigenaresse Priyamalie ‘Priya’ Ramkisoensing is zeer ervaren en heeft een uiterst vaste hand. Haar klantenkring is flink uitgebreid. Daarom opende ze kortgeleden een tweede vestiging, in Breda. Priya wil haar klanten van dienst zijn op deze centraler gelegen locatie. Nawod Creations is ook gevestigd in Bergen op Zoom. Kennis, ervaring en hygiëne zijn van het allergrootste belang, u bent daarom bij Nawon Creations aan het juiste adres.

Priya is zeer kundig en heeft veel ervaring met het aanbrengen van PMU.

Nawod Creations is aangesloten bij brancheorganisatie ANBOS en is door de GGD gecertificeerd, wat staat voor hygiëne en betrouwbaarheid.PMU is vergelijkbaar met een tatoeage en heeft een blijvend effect. Door middel van een aantal kleine naaldjes wordt een huidvriendelijk kleurpigment voorzichtig onder het huidoppervlak geplaatst. Het pigment blijft gemiddeld 2 tot 3 jaar in de huid aanwezig.Priya perfectioneert de natuurlijke wenkbrauw, zij tekent met een ultradun naaldje flinterdunne haartjes tussen uw eigen wenkbrauw. De getekende haartjes zijn niet te onderscheiden van de echte haartjes. Alvorens de behandeling plaatsvindt, bepaalt u samen met Priya de kleur en vorm van uw wenkbrauwen.In schoonheidssalon Nawod Creations kunt u ook voor andere schoonheidsbehandelingen terecht, bijvoorbeeld definitief ontharen of het verwijderen van tatoeages of ongewenste permanente make-up.

Nawod Creations – tel. 06 12 84 68 33 – of ga naar www.nawodcreations.nlMeer informatie en prijzen (met openingskortingen tot 60%) vindt u in de advertentie hiernaast of op de website www.nawodcreations.nl. Nawod Creations werkt op afspraak.

Eigenaresse Priyamalie ‘Priya’ Ramkisoensing van Nawod Creations, schoonheidssalon gespecialiseerd in permanente make-up.

Veilig en vertrouwd uw schoonheid in goede handen

Zoekt u een gezondheidspraktijk in Etten-Leur of Breda? www.danergia.nl 06 52 27 30 13

Onze adressen (alleen op afspraak)

Bergen op ZoomKorenbeursstraat 364611 PW Bergen op Zoom

BredaKeizerstraat 444811 HL Breda

� 0164 26 55 90 06 12 84 68 33� [email protected]� www.nawodcreations.nl

Priyamalie Ramkisoensing (Priya)

met tien jaar ervaring.Permanente make up specialiste.

Goedgekeurd

PERMANENTE MAKE UP (PMU)Al meer dan 10 jaar de mooiste resultaten, altijd naar uw wens!(Blijft 2 - 3 jaar zitten, alle gewenste kleuren en vormen mogelijk)

WEGENS GROOT SUCCES IS ONZE ACTIE VERLENGD!Wilt u meer informatie of voor en na foto’s zien?Neem dan vrijblijvend contact met ons op of bezoek onze website (www.nawodcreations.nl)!

ONGEWENSTE TATOEAGE EN PMU VERWIJDEREN (NA INTAKEGESPREK)

KORTING TOT WEL 60%

�Bovenkant tot binnenkant

ooghoek mogelijkEyeliner onder dunvan € 150 voor € 50

Boven en onder dunvan € 300 voor € 125

Voor meer maten, kortingen en prijs of informatie. Bezoek onze websitevan € 225 voor € 100

Voor Na

Eyeliners:Strak aangebracht. Fijn tot dik mogelijk.

Tekent u nog steeds zelf dagelijks uw wenkbrauwen?!

Hair strokes. Haartje voor haartje aangebracht

met een mooi en natuurlijk resultaat

�Bovenkant tot binnenkant

ooghoek mogelijkEyeliner onder dunvan € 150 voor € 50

Boven en onder dunvan € 300 voor € 125

Voor meer maten, kortingen en prijs of informatie. Bezoek onze websitevan € 225 voor € 100

Voor Na

Eyeliners:Strak aangebracht. Fijn tot dik mogelijk.

Tekent u nog steeds zelf dagelijks uw wenkbrauwen?!

Hair strokes. Haartje voor haartje aangebracht

met een mooi en natuurlijk resultaat

Priyamalie Ramkisoensing (Priya)

met tien jaar ervaring.Permanente make up specialiste.

Kortingsacties geldig t/m 30 november 2013

Page 18: Dm 20131016

www.hoevekleinzundert.nl

Purple Catering & Eventsvoor al uw feestjes thuis. Of het nu gaat om

alleen een tapje of een hapje of om de totale catering, bij Purple bent u aan het juiste adres.

■ Bruiloft ■ Feesten & Partijen ■

■ Zakelijke bijeenkomsten ■

■ Party catering ■ Café ■

Tel: 076-5412207, [email protected], www.marktzicht.com

Voor al uw (trouw)feesten en partijen!Kom gerust eens langs om onze prachtige zaak en feestzaal te bekijken. Wij kunnen voor u geheel vrijblijvend een passende offerte maken, geheel naar uw wensen.

Alle bruidsparen die bij ons hun huwelijksdag en avondfeest komen vieren, krijgen van ons de huwelijksnacht in een hotel op loopafstand cadeau!

Wij maken van uw mooiste dag een sprankelend feest om nooit te vergeten!

Bisschopsmolenstraat 34 | 4876 AN Etten-Leur | Tel. 076-8893232 [email protected] | www.sprankeling.net

Page 19: Dm 20131016

Een sprookjesachtig kasteel of een knus dorps-kapelletje. De locatie waar jullie elkaar het ja-woord geven en vervolgens het feest vieren is bepalend voor de sfeer van de dag. Of jullie het nu klein willen vieren of juist groots willen uitpakken, voor iedere bruiloft zijn er tal van mogelijkheden.

Het gemeentehuis is al lang niet meer de enige locatie waar jullie

elkaar het ja-woord kunnen geven en de ringen aanschuiven.

Veel gemeenten hebben alternatieve trouwlocaties op mooie

landgoederen of in een bijzonder monument. Dat is niet alleen

mooi voor de foto’s, maar ook handig, omdat de gasten zich niet

hoeven te verplaatsen. Zeker wanneer er op de locatie ook een

kapel aanwezig is, zodat jullie ook voor de kerk in het huwelijk

kunnen treden. Een kasteeltje spreek het meest tot de verbeelding,

maar er is meer mogelijk. Denk bijvoorbeeld eens aan een karak-

teristieke boerderij, een authentieke herberg of lokaal museum.

Zo kom je niet alleen origineel uit de hoek, maar zet je ook het

cultureel erfgoed van jouw regio in een bijzonder daglicht.

Ook voor echte buitenmensen zijn er genoeg mogelijkheden.

Iedere gemeente kent wel een prachtig park of rustiek landgoed.

Maar ook bij jullie thuis in de tuin of in de tuin van jullie ouders

is het wellicht goed feesten. Bij een buitenlocatie hoeven jullie

de droomlocatie immers niet meer aan te kleden, want de

natuur heeft het belangrijkste werk al gedaan. Zorgen over eten

en drinken zijn niet nodig, want een goede cateraar doet de

gasten geloven dat ze in een restaurant verblijven. Enig nadeel

is natuurlijk dat je alles kunt vastleggen, behalve het weer. Zelfs

hartje zomer heeft helaas niet altijd de garantie dat het droog

blijft. Zorg daarom dat je altijd een alternatief hebt bij slecht weer.

Kies je liever voor zekerheid, dan is een restaurant of feestzaal een

goede optie. Het lijkt misschien wat standaard, maar niet als je zelf

de zaal in kan richten naar jullie thema. Alle voorzieningen zijn

aanwezig. In de voorbereiding op de grote dag heb je natuurlijk

een goede smoes om je aanstaande weer eens uit eten te nemen

om de verschillende menu’s alvast te proeven. Heeft de locatie

naast een restaurant ook een hotel, dan zit je helemaal gebakken.

Jullie hoeven je dan geen zorgen te maken over een bob of

vervoer na het feest naar huis. Na het feest rol je meteen naar de

hotelkamer en kunnen jullie ook de volgende morgen nog lekker

lang nagenieten van het feest.

Tips voor een tiptoplocatie:Leg de datum op tijd vast. Populaire locaties zijn soms een jaar vooruit al volgeboekt.

Vraag na of jullie het enige bruidspaar van die dag zijn. Beetje jammer als de gastheer of –vrouw zijn aandacht moet verdelen.

Maak goede afspraken over de bediening om te voorkomen dat er teveel lege glazen zijn.

Kunnen jullie bij mooi weer naar buiten uitwijken of met slecht weer juist naar binnen?

Bespreek of je zelf de zaal wilt aankleden. Veel feestlocaties hebben zelf ook veel decoratie in huis voor een sfeervolle bruiloft.

Zijn er kinderen op jullie feest? Vraag dan na of er een speciaal speelhoekje voor hen is. En als ze mee-eten maak je hen wellicht een stuk blijer met friet en frikadel dan met een gegrilde eendenborstfi let.

Hebben jullie een eindtijd in gedachten? Dan is het wellicht goed om aan te geven hoe laat jullie het laatste rondje willen geven. Controleer ook wat de sluittijden van de locatie zijn, zodat jullie feest niet abrupt hoeft te worden afgebroken.

Als jullie op huwelijksreis gaan, blijft de rekening enkele weken liggen. Maak daarom goede afspraken over het betalen van de kosten.

Locatie bepalend voor de sfeer

Page 20: Dm 20131016

Heus niet iedereen zal veel waarde hechten aan bovenstaande volksverhalen, maar dat er zoveel

de rondte doen, zegt genoeg over de trouwring: het is hét symbool van het huwelijk.

De ring staat voor eeuwige trouw, volgens de overlevering omdat ze geen einde of begin heeft.

Als we er voor het gemak van uitgaan dat iedereen zich aan de belofte van eeuwige trouw

houdt, draag je een trouwring dus je hele leven. Het is slim dat in je achterhoofd te houden als

je gaat shoppen bij de verschillende juweliers. Trouwringen zijn niet zo onderhevig aan trends.

Wat nu hip is, kan over een paar jaren immers not done zijn, maar dan moet je hem - zeker als

je gelooft in de volksverhalen - toch blijven dragen. Daarnaast hebben de klassieke modellen

aangetoond dat het blijvertjes zijn. Nog steeds zijn er stellen die kiezen voor een geel gouden

ring met één of helemaal geen briljantje in het midden. En daar is niets mis mee.

EmeraldToch zijn er wel voorzichtige ontwikkelingen te ontdekken in de wereld der trouwringen. Op

Amerikaanse blogs over trends op dat gebied is bijvoorbeeld te lezen dat ringen met een diamant

in emerald-vorm momenteel populair zijn. Deze diamanten zijn vierkant of rechthoekig en

hebben vier schuine hoekjes. Dat ze zo gewild zijn, kan komen doordat wereldster Beyoncé er

eentje om haar ringvinger heeft. Zij kreeg hem van Jay Z, die er maar liefst vijf miljoen dollar voor

neer telde. Voor de duidelijkheid: er zijn veel en veel goedkopere exemplaren.

Ook in trek zijn ringen met ovaal geslepen diamanten en dan vooral als de steen in de zogenaamde

oost-west-richting ligt: horizontaal op de band van de ring. Het bekendste voorbeeld van zo’n ring

is het exemplaar dat Gossip Girl-actrice Blake Lively bij haar verloving kreeg van haar acterende

vriend (en nu echtgenoot) Ryan Reynolds. Overigens hoefde Reynolds niet zo diep in de buidel

te tasten als Jay Z. Hij was ‘slechts’ twee miljoen dollar kwijt voor het sieraad. Ook hier geldt

natuurlijk dat er voor mensen die geen beroemd acteur zijn, veel goedkopere exemplaren te

koop zijn.

Verder zijn zogenaamde (dubbele) halo-modellen, waarbij een edelsteen is omringd met één of

twee rijen glimmende steentjes, en ringen die worden gemaakt van meerdere metaalsoorten,

al dan niet gecombineerd met een edelsteen, op het moment populair. Vrijwel alle combinaties

metalen zijn mogelijk: wit met roze goud, geel en wit goud, maar ook zilver en messing of zilver

en koper.

Klassieke modellen nog steeds in trek

Aan een trouwring kun je zien of iemand katholiek is of protestant. Rooms-katholieken dragen de ring namelijk aan de linkerringvinger, protestanten aan de rechterkant. Niet-gelovigen dragen hem ook aan de linkerhand, al zijn ze daartoe natuurlijk niet verplicht. Wie oude verhalen leest, komt er echter achter dat de ring vroeger altijd links werd gedragen, omdat het hart ook aan die kant van het lichaam zit. De ring zou zo dichter bij het hart zijn.

Je moet hem te allen tijde dragen, als een vrouw hem verliest, verliest ze ook haar man, als een trouwring breekt, komen zowel de man als vrouw vroeg te overlijden en met een geleende ring kan een vrijgezelle vrouw voorspellen of ze zelf binnenkort ook in het huwelijksbootje stapt.

VAN ONZE REDACTIE

WE

APT

Zuidhaven 574761 CS Zevenbergen0168 - 32 49 79

[email protected]

Uurwerken, Goud, Zilver, Reparatie-inrichting

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur076-5012941

www.juweliermekes.nl

Aller Spanninga jubileert en ...trakteert! Nu bij aankoop van

Aller Spanninga trouwringen

kans op 30 winarrangementen en

150 extra prijzen.*

Vraag naar de actiefolder!

* De actievoorwaarden vind je op allerspanninga150jaar.nl

www.allerspanninga.com

Page 21: Dm 20131016

6 m3 Container voor:- bouw en sloopafval € 220,-- puin € 100,-- A-B hout € 100,-

Prijzen zijnincl. BTW

Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

www.verstijlenhekwerken.nl

0164 687235

2minutes2book.nl

Massage?Wellness arrangement?

GRATIS MEUBELENhebben wij niet!

MAAR WEL 1000 M2 NIEUWE, GEBRUIKTE EN B-KEUZE MEUBELEN

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Aanbiedingen tot 50% KORTING

Hoera! René wordt 50

Feestweekendvrijdag 18 oktober

& zaterdag 19 oktober

www.monicaoudenbosch.nl

MOLLEN-BESTRIJDINGBastiaansenTevens uw adres voor gehele ongediertebestrijding

Tel. 076-5968279www.bastiaansenloonwerken.nl

SPORTPRIJZENBekers v.a. € 3,-

Medailles v.a. € 0,60 WWW.MEDAILLES.NL

AutoCAD 22 okt Basis dag Bergen op Zoom4 nov Basis avond Bergen op Zoom5 nov Vervolg avond Bergen op Zoom

Inventor 7 nov Basis avond Bergen op Zoom

Info:Tel. 0164-230209 E-mail [email protected]

organiseert in oktober en november

CAD cursussen

WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

TOT ZATERDAG OP DE

KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN

VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

DEZE WEEK BIJ THE FLOWERMAN:

UW WONING DIRECT EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN?

www.bagrovastgoed.nl

Bagro Vastgoed koopt uw huis!Bagro VastgoedOostvoorstraat [email protected]

0167 522622

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

DE VOORDELEN: geen makelaarskosten geen verkoop-stress geen dubbele woonlasten snelle afwikkeling geen ontbindende voorwaarden ook als uw woning al te koop staat

DA

GTO

CHT

EN B

USRE

IZEN

DA

GTO

CHT

EN

DAGREIS LONDEN € 52,50

VELUWE & PALEIS HET LOO € 37,50

KREADOE BEURS UTRECHT € 27,50

AMSTERDAM & RIJKSMUSEUM € 32,50

Vervoer, entr Rijksmuseum + vrij bezoek A’dam MARGRIET WINTER FAIR € 31,50

Op 21 nov betaalt u slechts € 29,50 p.p. MUSICAL SISTER ACT € 65,00

DIVERSE KERSTMARKTEN v.a. € 25,00

3-DGSE MUZIEKREIS VALKENBURG BUSREIS € 259,00

www.brabantexpres.nl

VERVAT.NL Stadionweg 31

Rotterdam vlak bij de kuip010-4970832

VERVAT VOORTENTENSHOWVEEL VOOR DE

HELFT!Gerjak Saphira250-30050% korting v.a. € 492,-

Opruiming diverse showroom modellen Dorema-Gerjak-GoldcampIsabella-Brand 40%-60% v.a. € 299,-

MEGA kampeersupermarktmet pallets vol A-merk artikelen voor de halve prijs

Fabrieksverkoop op 19 & 20 oktoberNomad tenten, kleding, slaapzakken en -matten

verkoop door Nomad in aparte Vervat-hal

Voorraad uitverkoop 2013 t/m 31 oktober

KOOPZONDAG 20 OKTOBER

VUL NU EXTRA VOORDELIG UW KAMPEERUITRUSTING AAN

Dorema Megastar 240-270-30050% korting v.a. € 478,- nog 78 stuks nog 19 stuks nog maar 27 stuks

tot 80% korting

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Page 22: Dm 20131016

Tekst: Bart van den Acker

Vreemdelingen (2)Enkele weken gelden heb ik me in

deze column nog gebogen over de

‘vreemdelingen’ die tegenwoordig

langere tijd in ons land zijn, maar

bijvoorbeeld geen Houderschaps-

belasting betalen. Dat kan ook niet,

riep ik toen, immers zo lang een auto

niet op Nederlands kenteken staat,

kunnen we daarop geen belasting

heffen en zo lang de eigenaren geen

Nederlander zijn, is het niet af te

dwingen de auto in te voeren. Einde

verhaal. Nou… nee! Staatssecretaris

Frans Weekers van Financiën heeft

een behoorlijk ingewikkelde belas-

tingbrief naar de tweede kamer ge-

stuurd waarin hij probeert een en

ander te ondervangen. Dat wordt

niet simpel, want de buitenlanders

in kwestie staan in de regel niet inge-

schreven in de Gemeentelijke Basis

Administratie en zijn dus niet tra-

ceerbaar. Zijn ze wel ingeschreven,

dan is nog alleen via contact met het

land van herkomst of en zo ja welke

personenauto(‘s) aan deze personen

toebehoren. Dat wordt niet simpel en

ik ben bang dat het veel meer kost, in

tijd en moeite dan het ooit oplevert

aan belastinginkomsten. Toevallig

(nou, niet helemaal) was ik kort ge-

leden in twee landen waar een deel

van die vreemdelingen zelf vandaan

komen, Hongarije en Roemenië. Het

was best ontluisterend om te consta-

teren dat die landen ditzelfde pro-

bleem veel eenvoudiger oplossen.

De grenscontroles daar stellen ook

niet veel meer voor, maar buiten-

landers dienen aan de grens, of vlak

erna bijvoorbeeld bij een tankstation

een digitaal vignet te kopen. Afhan-

kelijk van de geplande verblijfsduur

moet er een bedrag worden betaald,

enkele euro’s voor een week en het

kentekenbewijs van de auto moet

worden overlegd. Het kenteken wordt

relatief simpel ingevoerd in een groot

computerbestand, met daarbij de

termijn waarvoor is betaald. Langs

de belangrijkste verbindingswegen

staan camera’s die digitale opna-

men maken van elke voorbijrijdende

auto, een beetje vergelijkbaar met

onze trajectcontroles. Volledig auto-

matisch worden de daarmee gescan-

de kentekens gecontroleerd in het

computerbestand. Simpel en als dat

systeem eenmaal staat, levert het

een mooi bijdrage aan de staatskas,

bijvoorbeeld voor onderhoud aan de

wegen. Dat is goed besteed, want het

wegennet met name in Roemenië is

naar onze ideeën abominabel slecht.

Feit is dat zo wordt voorkomen dat

buitenlanders gratis gebruik maken

van die wegen en dat is nou net het

probleem waar wij hier tegenaan lo-

pen. Zo’n systeem is hier natuurlijk

ook best in te voeren, de techniek is

niet eens zó ingewikkeld. Het enige

principiële fiscale probleem is dat in

ons land niet het gebruik, maar het

bezit van een auto wordt belast, van-

daar de term Houderschapsbelas-

ting. Wegenbelasting, in letterlijke

zin, voor het gebruik van de wegen

kennen wij dus niet meer en ik vraag

me af of we die dan wel aan buiten-

landers kunnen opleggen.

Bart van den Acker

Wie als automobilist al

ietsje langer meerijdt,

herinnert zich de im-

ponerende Porsches

van de toenmalige

Algemene Verkeers

Dienst. De Politie-Por-

sches zijn nog steeds

een begrip, dat nu ge-

paard gaat met de no-

dige nostalgie. ‘Toen’

hadden we nog geen

‘commerciële politie’,

de mannen in de Porsches s t r a a l -

den gezag en overwicht uit. Als je

door hen aan de kant werd gezet en

vermanend toegesproken, of alleen

gefundeerd gewaarschuwd, kwam

die boodschap veel indringender

over dan via een bekeuring waarvan

je je de zin kunt afvragen. In dit ge-

val is ‘toen’ de peri-

ode 1962-96, waarin

eerst met Porsche

356, later 912 en

911 Targa en Cabrio

over de Nederlandse

snelwegen werd ge-

patrouilleerd. Over

die auto’s, de man-

nen die erin zaten

en wat die zoal mee-

maakten is een erg

leuk boek met de terechte

titel ‘Baas van de snelweg’ versche-

nen. Het is geschreven door Olof van

Joolen en Lex Goumare en het is zijn

prijs van € 19,95 ten volle waard. Het

boek is (helaas) niet te koop in de

winkel, maar alleen te bestellen via

de webshop van Autovisie:

www.autovisie.nl/webshop

Alfa Romeo 4C: zestig mille

Audi Q3 met 1.4 TFSI-motorDe middenklasse-SUV Q3 van Audi krijgt een nieuwe basismotorisering. Dat is de

1,4 TFSI benzinemotor, die in zijn meest recente vorm 110 kW/150 pk levert. Met

deze motor is de Q3 er uitsluitend met voorwielaandrijving. De motor is gekoppeld

aan een handgeschakelde zesbak, een zestraps S-tronic automaat is als optie lever-

baar. De prijzen van die twee varianten zijn vastgesteld op respectievelijk € 35.900

en € 39.400 en daarmee is deze Q3 aanzienlijk gunstiger geprijsd dan de basis van

dit model tot nu toe. De Q3 1.4 TFSI is per direct te bestellen.

Scherp geprijsde Honda CR-V diesel

Het gebeurt niet zo vaak dat een dieselversie van een auto lager is geprijsd dan een

benzineversie. Dat is het geval bij de Honda CR-V. De benzineversie, met 2,0 liter

motor, is er nu een tijdje, de dieselvariant komt er nu bij. Dat is de bekende 1,6 liter

Honda-diesel met 88 kW/120 pk. Die levert een fraaie hoeveelheid trekkracht, 300

Nm, wat er mede oorzaak van is dat deze CR-V liefst 1.700 kilo mag trekken. Tegelijk

is de CR-V 1.6i-DTEC goed voor een verbruik volgens de Europese standaardmeting

van 4,5 l/100 km wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van 119 g/km.

Volkswagen biedt extra Jetta’s Hybrid

Goed nieuws voor wie nog dit jaar een nieuwe ‘auto van de zaak’ krijgt. De Ne-

derlandse Volkswagen-organisatie is erin geslaagd een extra contingent van

de Jetta Hybrid naar ons land te halen. Wie nog voor het einde van dit jaar een

comfortabele Jetta Hybrid in gebruik neemt, geniet nog vijf jaar van slechts

14% bijtelling en kan als ondernemer drie verschillende subsidies op de aan-

schaf aanvragen. Daarbij zijn ook de prijzen nog eens € 2.200 verlaagd, de

prijslijst start nu bij € 28.090. De exacte voorwaarden, ook m.b.t. de subsi-

dies die nog tot eind dit jaar van kracht zijn, staan op www.volkswagen.nl.

Mazda 3 Sedan geprijsdEind deze maand, op 26 oktober verschijnt de nieuwe Mazda3 Hatchback in

ons land. Die wordt op korte termijn gevolgd door de Sedan, waarvan Mazda

nu de prijzen heeft vastgesteld. De Sedan start bij € 22.690 voor de TS-uitvoe-

ring met de 2,0 liter (88 kW/120 pk) benzinemotor.

Zakenauto van het jaar 2014: BMW 3-serie

Een deskundige jury, samengesteld uit directieleden van leasemaatschap-

pijen, wagenparkbeheerders en vakjournalisten onder leiding van het blad

‘Automobiel Management’ heeft de BMW 3-serie uitgeroepen tot Zakenauto

van het Jaar 2014. De jury roemt de BMW onder meer om zijn innovatieve en

milieuvriendelijke technieken, maar ook om zijn ingetogen voorkomen, dat

geen overdaad uitstraalt. Een ander belangrijk aspect is de brede keuze aan

motoren, waarvan er diverse in aanmerking komen voor 20% bijtelling, een

aspect dat ook in de hogere klassen van de zakenautomarkt zwaar weegt. De

sterke positie van de 3-serie in de zakelijke autowereld is op zich niet nieuw:

eerdere generaties wonnen deze titel ook al in 2000 en 2010.

‘Baas van de snelweg’

We wachten er al een paar jaar op…

nu zit-ie er toch echt aan te komen, de

Alfa Romeo 4C. Dit is een compacte su-

persportwagen, die het oude merk weer

eens een flinke impuls moet geven.

Dat geldt niet zozeer voor de verkoch-

te aantallen, maar zeker wel voor het

imago van het merk. Voor wie er al net

zo lang op wacht als wij en serieuze be-

langstelling heeft, is het goed te weten

dat de prijzen nu vaststaan: vanaf €

59.650.

De 4C staat niet alleen voor indrukwek-

kend fraaie vormgeving, maar ook voor

hoogwaardige, moderne techniek. Dank

zij een aluminium frame en een carros-

serie die volledig is gemaakt van met

koolstofvezel versterkte kunststof is

het gewicht heel laag gehouden, rond

de 800 kilo. Daardoor bereikt de 4C met

‘slechts’ een volledig aluminium 1750

viercilinder turbomotor (173 kW/235 pk)

toch indrukwekkende prestaties. Re-

ken op een sprintje van 0-100 km/u in

5 seconden. Bovendien zorgt de ideale

gewichtsverdeling met de middenmotor

en slechts twee zitplaatsen voor een

fabelachtig weggedrag. We kunnen nu

nauwelijks nog wachten op een uitge-

breide proefrit!

Page 23: Dm 20131016

- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36.

Volgende informatiebijeenkomst (start 19.30 uur) : Do 17 okt., WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Woe 13 nov., Hotel Trivium Etten-Leur

Tel: 015 – 36 112 36 [email protected] www.mediationeducatie.nl

Jan JochemsH A N D E L E N T R A N S P O R T

TE KOOP:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijktel. : 0166-664105 | email : [email protected] | website : www.weggemans.info

STAALCONSTRUCTIES /

DAK- EN GEVELBEPLATINGSpecialist in

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN

WEGGEMANS BVMETAALBEWERKINGSBEDRIJF

bel 0113-639760 of mail [email protected]

Kenniscentrum Dierplagenwww.kad.nlKAD - Gecertificeerd

DONKER EIKEN MEUBELSMAKEN WIJ BLANK OF EEN ANDERE KLEUR.

Gratis Transport.Info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413

www.sunny-meubel.nl

ZEVENBERGENSE METAALHANDEL

De HiL 26 Tel. 0616944484

Wij kopen al uw oude Metalen.

Ook GRATIS plaatsen van containers.

In onze ruime showroom vindt u alles op gebied van: Binnendeuren Buitendeuren Hang- en Sluitwerk

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | www.halderbergedeuren.nl

SUPERACTIES!

DEALER VAN O.A. SKANTRAE EN AUSTRIA BINNENDEUREN EN DEURBESLAG VAN ENTRA

De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak! TE KOOP GEVRAAGD:MOTOREN, BROMMERS

en SCOOTERSOLDTIMERS EN YOUNGTIMERS

tevens ook projecten

telf 06-22332058

2minutes2book.nl

GEZICHTSBEHANDELING?

Geldig van 16 t/m 22 oktober 2013. OP=OP!

GroenRijk Schalk Prinsenbeek

www.groenrij kprinsenbeek.nl

AanbiedingenVlinderorchideePhalaenopsis.

van 9,99Dvoor

6,99

Kalanchoe

Elke zondag open van 11.00 tot 17.00 uur

GRATIS!1+1

TE KOOP WEILAND/BOUWLAND 1,2 HA

Perceel is goed bereikbaar

en is gelegen nabij de

bebouwde kom van Fijnaart.

Prijs: Tegen elk redelijk bod

Inl. 0168 462353

Ma. t/m vrij. van 8.00-12.30 u. en van 13.00-17.30u. Zat. van 8.00-16.00 u. www.tegel-discount.nlHOOGWAARDIGE

KWALITEIT

Argon 29, 4751 XC Oud Gastel, Borchwerf 2, 0165 530540

HOEZO DUUR? BIJ ONS VASTE

LAGE PRIJZEN!!!Heeft u al een offerte?

Breng deze gerust mee, wij zijn gegarandeerd

goedkoper.

Nieuwe collectie HOUTTEGELS actie €37.50

incl. btw

TEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNT

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nachten van 29 op 30 oktober en 31 oktober op 1 november op het traject Roosendaal - Lage Zwaluwe een slijptrein.Woont u in Zevenbergen of Zevenbergschen Hoek in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/vernieuwing

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdelingPubliekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdenskantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

foto

: Pet

er H

onig

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Page 24: Dm 20131016

PAGINA 24

Dit jaar vindt het Ear Candy Festival op 7 locaties in het Roosendaalse centrum plaats; 6 ‘kroegpodia’ en Schouwburg De Kring.

Zoals altijd is het programma (zeer) geva-rieerd. Voor hard tot zeer hard staat het ‘Hard Candy’ podium van De Heksenketel garant. Daar spelen de Roosendaalse bands Harsh Realms en Men On Wire. Wie op zoek is naar rustige muziek kan terecht bij het ‘Luisteren of Fluisteren po-dium’ in de 3 Weesgegroetjes. Een podium voor Singer-Songwriters. Hier treedt ‘De As’ op. Gegroeid onder de vleugels van het Amsterdam Songwriters Guild en met optredens door geheel Nederland is ‘De As’ niet geheel onbekend is in het lande-lijke club en café circuit. Met zijn rauwe stem en Amsterdams accent brengt hij zijn emotie over naar het publiek. Soms zingt hij zijn teksten haast fluisterend, soms schreeuwend.

Geïnspireerd door artiesten als Andre Ha-zes, Neil Young en Jeff Buckley en ACDC brengt De As eerlijke en oprechte liedjes over haat, liefde en alles wat er tussen in zit. In De Sjoes is blues en rock te beleven. Met Jacarule en Purple Maze. Voor ‘pop’ moet je in De Moriaan zijn. Daar staat de uit de Roosendaalse muziekschool af-komstige soul-rock-pop band ‘Family and Friends’ op het podium. Het Wapen van Roosendaal herbergt het open podium, hier is ‘The Seem’ te zien. Liefhebbers van DJ’s kunnen terecht bij ‘Chagall’. Met onder an-dere Funky Jef, Steyno en Haus Guru. De festival after party is in De Heksenketel. En die wordt verzorgd door de Kruislandse rock’nloll band ‘BackStienkBoys’. Een band die op originele wijze rockmuziek speelt en het showelement juist niet vergeet. BSB brengt een een show met verkleedpartijen en special acts (met kettingzaag en brie-venbussen). Wat begon met een try-out optreden op zondagmiddag in de plaatse-

lijke kroeg is uitgegroeid tot een band die met behulp van de vaste fans volle cafés trekt. Een band die op een geheel eigen wijze het publiek laat genieten van een spetterende liveshow. De komende weken wordt het programma verder ingevuld. Hou daarom de website in de gaten: earcandyfestival.nl

Rob Lutes Het Zwijnshoofd Bergen op Zoom donderdag 17 oktober Douwe Bob Mezz Breda donderdag 17 oktober Clash Of The Coverbands Mezz Breda vrijdag 18 oktoberDouwe Bob Gebouw-t Bergen op Zoom vrijdag 18 oktoberKayleigh Leith Mezz Breda vrijdag 18 oktoberOktoberfest Café De Fles Steenbergen zaterdag 19 oktober 20.00Brabant Plat Podium Kloosterhof Hoogerheide zaterdag 19 oktoberEefje de Visser en De Staat De Waterput Bergen op Zoom zaterdag 19 oktober 15.00De Staat Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 19 oktober 20.30Kruxiaal De Commerce Kruisland zaterdag 19 oktober 21.00Low Vertical Mezz Café Breda zaterdag 19 oktober 21.00Vive La Fete Mezz Breda zaterdag 19 oktoberJack Bakkers en de Grensgevallen Café Stroop Bosschenhoofd zaterdag 19 oktober 22.00Broken Down Suitcase Mezz Breda zondag 20 oktober

Agenda

WWW.WEST-POINT.NL - [email protected] - WWW.WEST-POINT.NL - [email protected] - WWW.WEST-POINT.NL

W E S T- P O I N T V O O R D E M U Z I E K L I E F H E B B E RWe s t - Po i n t ge e f t g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n .

H e b j e wa t te m e l d e n ? L a a t va n j e h o re n v i a w w w. we s t - p o i n t . n l

Op de website van West-Point tref je steevast actuele achtergrondinformatie aan. Zoals de laatste muzikale nieuw-tjes, de evenementenagenda, videore-portages, bandnieuws en uitgebreide fotoseries. Meest recent: The Dublin Legends, Mur Du Son, Ten Years After, Popronde, Bert van Uffelen ontvangt, Boztoberfest, Crossroads met Timm Grimm & JP den Tex, Dani Rogosic.

Nu Online

Etten-Leurenaar runt platenlabelIn het eerste jaar van het Frietboerism label, gerund door de Etten-Leurse Thijs van de Bosch en zijn collega’s, zijn er veertien producties uitgekomen. Binnenkort verschijnt de eerste release van het verse seizoen genaamd ‘Kick Snare Snicker’ van de artiest Kubus. Thijs aka Frietboer komt binnen korte tijd zelf met een aantal platen op de proppen. Zo staat er een release met de Amsterdamse dichter Justin Samgar op de planning die onder de naam PoetryPusher actief is. De productie gaat ‘De alien tape’ heten en deze vormt tevens een film soundtrack. Meer info frietboerism.nl

Nieuws

Roosendaals Ear Candy Festival komt er weer aanZondag 27 oktober Centrum Roosendaal

BackStienkBoys te zien op EarCandyFestival.

Het is even wat rustiger geweest met live optredens in De Waterput. Maar op zaterdag 19 oktober is er feest in de Bergen op Zoomse popspeciaalzaak.

Niet alleen komt zangeres Eefje de Visser optreden, ook de grootste Nederlandse rocksensatie van de laatste jaren, de Nij-meegse band De Staat, komt voor een instore langs. En een paar weken later (9

november) is het weer de beurt aan de Bel-gische supergroep King Dalton.Eefje de Visser is een Nederlandse zan-geres met een bijzonder taalgebruik, prachtige stem en dito liedjes. Ze bracht onlangs haar tweede album uit: Het Is. De Utrechtse zangeres won in 2009 de talen-tenwedstrijd De Grote Prijs van Nederland, in de categorie singer-songwriter. Tot die tijd schreef ze in het Engels, maar pas in

het Nederlands viel de boel op zijn plaats. Ze zingt wat ze denkt. Dat werkt. Veel con-certen van de nieuwe tournee in de betere popzalen zijn uitverkocht.De Staat bracht onlangs hun derde album uit: I_CON. Dat is een bijzonder kleurrijke plaat geworden. Alles lijkt te mogen op het album, zolang het maar in dienst staat van het gezamenlijke doel: spannende poplied-jes maken, die je constant verbazen, op het verkeerde been kunnen zetten, maar ook gewoon mee te fluiten zijn. Met het debuut Wait For Evolution overtuigde het vijftal reeds rockend Nederland en delen van Europa, met opvolger Machinery ver-kende het met extra veel groove al meer nieuwe eigen wegen, maar pas op I_CON lijkt zowat alles mogelijk in de geest van componist/zanger/gitarist Torre Florim en heeft De Staat het definitieve, met geen enkele andere band nog te vergelijken groepsgeluid gevonden. De cd werd in Frankrijk opgenomen en door Vance Powell (rechterhand van Jack White) in Nashville afgemixt. Voor de groep die avond vol gas geeft in Gebouw-T zal het na Eefje de Vis-ser tussen de platenbakken in de winkel bewijzen waarom hun geluid uniek is en er inmiddels ook ver buiten Nederland geen maat op staat op De Staat. Kijk voor de exacte aanvangstijden op de website van De Waterput. De toegang is in ieder geval gratis.

De Staat en Eefje de Visser live in WaterputMeerdere optredens gepland

De Staat treedt 2x op 1 dag op in Bergen op Zoom.

In 1973 bereikten nogal wat oudge-dienden de top van de hitparade. Vier acts die in 1973 nummer 1 stonden, hadden in 1965 al hun eerste Top 40 hits gehad: Cliff Richard, Golden Ea-rring, Hollies en Rolling Stones. Bo-vendien had ook Mort Shuman een nummer 1 hit.

Shuman had eind jaren vijftig al succes ge-had. Angie was een hit die de band nodig had, want sinds de nummer 1 hit ‘Brown Sugar’ uit 1971 hadden de Rolling Stones nog maar één top tien hit gehad. ‘Sad Day’ was in juni 1973 zelfs de minst succes-volle nieuwe Stones single geweest sinds 1965. Met Angie werd een en ander weer rechtgezet. Het nummer was volgens ken-ners geschreven voor Angela Bowie, de

toenmalige vrouw van David Bowie. Des-gevraagd ontkende Mick Jagger dit ge-rucht. “Steeds meer mensen begonnen te zeggen dat deze song voor David Bowie’s vrouw was geschreven, maar de waarheid is dat Keith Richards de titel van de song heeft bepaald. Dat had te maken met de naam van zijn dochter, Angela”. Angie is een van de grootste hits die de Rolling Stones in de Top 40 hebben gehad. Alleen Satisfaction en Paint It Black deden het nog beter. De top 5 van 20 oktober 19731. Angie - Rolling Stones2. My Friend The Wind - Demis Roussos3. Dag Zuster Ursula - Rob de Nijs4. Het is weer voorbij die mooie zomer - Gerard Cox5. The Ballroom Blitz - Sweet

AngieVeert ig jaar geleden

Rolling-Stones-Angie.

Page 25: Dm 20131016

SPORT

PAGINA 25

WILLEMSTAD -Zesde en laatste Voor- en Najaarsconcours van HSV De Ves-te vervist op zaterdag 12 oktober in de Kleine Vest.

Uitslag: 1. L. Verheijen, 3.650gr., 2. B. He-ijstek, 150gr., 3. G. den Hollander, 100gr., P. Leest Hzn, 100gr., 5. M. Dubbelman, 0gr., P. Leest Azn, 0gr.

HSV De Veste

ZEVENBERGEN - Hierbij de uitslagen van 11 oktober.

Baan 1: Joke Kortsmit 357 pins, Corrie v.d.Sijde 501pins, Jos Stoop 518 pins. De hoogste game en de hoogste score voor Jos met 182 en 518 pins.Baan 2: Willem Wolvers 348 pins, Jan Ze-venbergen 338 pins, Thea Struik 374 pins. De hoogste game Jan met 144 pins maar Thea de hoogste score 374 pins.

Baan 3: Nel Anemaat 423 pins, Wil Lange-rak 377 pins, Martha Rijnarts 441 pins. De hoogste game en de hoogste score Martha met 157 en 441 pins.Baan 4: Hilde Oosterling 414 pins, Ad v.d.Sijde 392 pins, Frie Kortsmit 390 pins. De hoogste game en de hoogste score Hilde met 149 en 414 pins.Baan 5: Nelie Hoeven 368 pins, Adrie Struik 428 pins. De hoogste game en de hoogste score Adrie met 159 en 428 pins.

SBZ De 3 Musketiers

WILLEMSTAD - Op 10 oktober heb-ben de reddingsbrigades uit Bergen op Zoom, Breda, Moerdijk, Ooster-hout, Oudenbosch, Rijen, Tilburg en Reddingsbrigade Nederland het sa-menwerkingsconvenant ‘Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)’ ondertekend.

Het RVR convenant bekrachtigt de samen-werking tussen de reddingsbrigades, die vanaf dit moment door tussenkomst van een RVR Coördinator, als één regionale gesprekspartner gaan optreden voor de

veiligheidsregio Midden-West Brabant en andere hulpverleningspartners.De oprichting van een RVR wordt geïniti-eerd door de koepelorganisatie Reddings-brigade Nederland en ondersteund door het ministerie van Veiligheid en Justitie. De samenwerking wordt inhoudelijk vorm-gegeven door de reddingsbrigades in de regio, die onder meer de handen ineen slaan bij de prestatie- en kwaliteitsontwik-keling van hun reddings- en bewakingsta-ken. Daarnaast zullen zij zich meer gezamenlijk voorbereiden op grootschalige waterhulp-

verlening, zoals overstromingen. De red-dingsbrigades blijven lokaal aanspreek-punt voor afspraken rond bijvoorbeeld recreatietoezicht en evenementenbewa-king. Reddingsbrigade Nederland heeft zich tot doel gesteld om in 2015 in iedere veilig-heidsregio een RVR gerealiseerd te heb-ben. Inmiddels zijn er in alle Veiligheids-regio’s initiatieven tot implementatie van de RVR. Veiligheidsregio Midden-West Brabant is de 12e regio waar een RVR convenant is ondertekend.

Reddingbrigade Het Rooie Paerd tekent Convenant

De verschillende reddingsbrigades ondertekenen samenwerkingsconvenant RVR.

ZEVENBERGSCHEN HOEK - DHV speelde als een hecht team en was veel te sterk voor Internos. Voor en met elkaar keihard werken zorgde er-voor dat Internos slechts sporadisch aan hun geliefde combinatievoetbal toekwam.

Er waren ook enkele mindere fases waarin onnauwkeurige passing de oorzaak was van balverlies. Echter waren er ook een aantal schitterende aanvallen met even fraaie goals.

Verdediging met Keeper Karsten, Jesper, Bergain , Chris ,Omer en Stephan was scherp en gaf weinig weg tegen het sluwe Internos. Met rust was het duel beslist .5-0. Na rust kwam Internos terug op 5-1. DHV sloeg terug met 3 pracht aanvallen en goals: 8-1. Zaterdag 19 oktober speelt DHV thuis vriendschappelijk tegen de Fendert, aanvang 14.30 uur. De F1, E1, en C1 heb-ben de poulefase van de beker gewonnen. De D1 kan dit woensdag 23 oktober berei-ken, als ze hun wedstrijd tegen Internos D3 winnen.

UitslagZaterdag 12 oktoberDHV C1-Unitas C4 10-1Alliance C3-DHV C2 20-0DHV E1-Kogelvangers E3g 5-4Zwaluwe F2-DHV F1 1-8

Programma Zaterdag 19 oktoberNoordhoek D1-DHV D1 av.12.00uDHV C2-BSC C4 av.11.30uVrederust 4-DHV 2 av.13.00uDHV 1-De Fendert 1 av.14.30u

DHV wint met 8-1

MOERDIJK - De 2e boutwedstrijd van HSV Altijd Beet, waarbij Cor Kanters bijna niet meer in te halen is.

Het is voor Ad en Piet de taak om alles op alles te zetten in de laatste wedstrijd en dan kunnen deze nog met de titel gaan slepen.

Uitslag: 1. Cor Kanters met 1.280 gram, 2. Piet Kortlever met 1.040 gram, 3. Henk Lips met 920 gram, 4. Joop van Bavel met 760 gram, 5. Ad Timmers met 660 gram, 6. Ton Marijnissen met 340 gram, 7. Joop van Duivenvoorde met 160 gram. De volgende en laatste wedstrijd van 2013 is op zater-dag 19 oktober.

HSV Altijd Beet

STANDDAARBUITEN - Onder barre weersomstandigheden werd de 30e marathon van Eindhoven op 13 okto-ber gehouden. Heel de dag storm en regen teisterden de lopers en loopsters op de hele en halve marathon. Toch werden er prima eindre-sultaten gelopen.Hele marathon: Roel van Nes 2:44:14

PR, Jo Rijnvos 3:40:30, Coen Voermans 4:57:44.Halve marathon: Wendy Deijkers 1:42:29, Annie Langeweg 1:49:38, Anita Stoop 1:59:01.Bergse havenloopJack Govers liep zondag 13 oktober de halve marathon in Bergen op Zoom en be-haalde een tijd van 1:28:30.

Lopend Nieuws AVS’90

FIJNAART - Het mooie weer was een onverwachte meevaller bij de start van de Wintercompetitie op 12 okto-ber.

Hierdoor kon de wedstrijd op de buitenba-nen worden gespeeld.

De uitslag is als volgt: 1. Ad van Ooster-hout; 2. Nel Frijters; 3. Rina v.d. Weegen. De aanmoedigingsprijs was voor Corry Laseroms.Op vrijdagavond 25 oktober zal de eerste wedstrijd in de Doublettencompetitie wor-den gespeeld.

Jeu de Boules Club Fijnaart

UitslagenVitesse Duif Oud: 1-2-3. A. KerstenVitesse Hok Oud: 1. A. Kersten; 2. L. Ver-heijen; 3. L. van EstMidfond Duif Oud: 1. B. Nagtzaam; 2-3. A. KerstenMidfond Hok Oud: 1. A. Kersten; 2. B. Nag-tzaam; 3. L. van EstDagfond Duif: 1. B. Nagtzaam, 2-3. A. Kersten Dagfond Hok: 1. A. Kersten; 2. B. Nagtzaam; 3. C.J. KockenVitesse Duif Jong: 1-2-3. A. KerstenVitesse Hok Jong: 1. A. Kersten; 2. L. van Est; 3. C.J. Kocken

Marathon Duif: 1-2. P. Haverkamp; 3. A. de JongMarathon Hok: 1. P. Haverkamp; 2. A. de Jong; 3. A. LeijtenFond Duif Jong: 1-2-3. A. KerstenFond Duif Hok: 1. A. Kersten; 2. C.J. Koc-ken; 3. F. LazeromsNatour Duif: 1-2-3. A. KerstenNatour Hok: 1. A. Kersten; 2. L. van Est; 3. S. van SighemGeneraal duif: 1-2-3. A. KerstenGeneraal Hok: 1. A. Kersten; 2. L. van Est; 3. B. NagtzaamDe Graanbeurs Bokaal: A. Kersten

Kampioenschap PV FijnaartNOORDHOEK - Zaterdag 12 oktober was het dan zover dat we de laatste competitiewedstrijd van het jaar ge-speeld hebben als afsluiting.

Opkomst van 21 leden die nog genoten van het najaarszonnetje en het spel natuurlijk. Er was er maar één die al de drie partijen wist te winnen deze middag, tevens wist Tonny Veeke het Tête á tête toernooi op haar naam te schrijven. Proficiat, mooi gedaan. Het werd een gezellige middag

waarop al de prijswinnaars van de ver-schillende toernooien bekend gemaakt werden.UitslagenZaterdag 12 oktober: 1. Tonny Veeke 328p; 2. Lies Krijnen 219p; 3. Theo de Jong 214p; 4. Frans van Laarhoven 212p en Cor-ry de Jong 212p. Vaste Partnertoernooi: 1. Roel Nele-mans en Wim Koevoets 20.150p; 2. Arnold van Schendel en Wout Krijnen 15.51p; 3.Annie van der Sanden en Lisette Oomen

14.20p.Tête á tête: 1. Tonny Veeke 11.47p; 2. Roel Nelemans 10.62p; 3. Jos van de Luijt-gaarden 10.39p.Zaterdagmiddagtoernooi: 1. Roel Nele-mans 13.78; 2. Hein de Jong 12.81p; 3. Frans van Laarhoven 11.55.OefenavondMet ingang van deze week word de oe-fenavond verzet van donderdag naar de woensdagmiddag, wat zo blijft tot na het openingstoernooi van 2014.

Jeu de Boules Noordhoek

ZEVENBERGEN - Het komende week-end, 19 en 20 oktober, fietsen we weer een paar mooie tochten.

De randonneurs gaan op zaterdag de Tour du Belgique fietsen, een rit van 100 km, vertrek 9.00u. De recreanten fietsen deze dag naar Bergen op Zoom, een rit van 70

km, vertrek 9.05u. De randonneurs fietsen op zondag naar Nispen, een rit van 65 km, vertrek 9.00u. De recreanten gaan deze dag naar Raamsdonksveer, een tocht van 60 km, vertrek 9.05u. Alle ritten vertrekken vanaf sportpark De Knip in Zevenbergen.Meer informatie: www.twczevenber-gen.nl

TWCZevenbergen

ZEVENBERGEN - Zowel Kristy als Ro-naldo Nagtzaam kwamen aan de start op de 800m vrije slag.

Voor Kristy was het de eerste keer dat ze deze afstand op een wedstrijd zwom en wat heeft ze het keurig gedaan, goed op techniek gezwommen, de slag lang gehou-den ook een mooie vlakke race wat tus-sentijden betreft. Ze wist op deze afstand zelfs 3 pr’s te behalen op de 200-40 en 800

vrij. Tevens heeft ze een startbewijs be-haald voor de Regio Lange Afstandskam-pioenschappen.Ronaldo zwom ook de 800m vrije slag waar de jongens helaas geen limiet op kunnen halen maar wel voor een LAC klas-sement hun punten kunnen zwemmen. Hij liet zien dat het ook met de borstcrawl steeds beter gaat, mooie lange slag, de benen gaan goed mee, de keerpunten wor-den goed benut, kortom een mooie race.

Kristy Nagtzaam zwemt eer-ste Limiet op lange afstand

MOERDIJK - Vorige week zondag ging heel Nederland met elkaar de strijd aan tijdens de 1e competitiewed-strijd. De Warande, uitkomende in de Landelijke B klasse, organiseerde de eerste wedstrijd thuis en hadden SBC2000 uit Breda en De Schelde uit Terneuzen als tegenstanders.

Ronaldo en Kristy Nagtzaam moesten flink aan de bak, want zo begon Kristy als eer-ste op de 4x100m vrije slag waar ze als slotzwemster slechts 1 seconden boven haar pr tijd zat. Dan kwam de 100m vlinderslag waar ze een pr van 2 seconden wist te zwemmen behaald in een 25m bad. Na de pauze

kwam ze aan de start op de 200m rugslag die ze niet zo vaak zwemt, maar wat heeft ze die geweldig gezwommen, een pr van maar liefst 12 seconden en meteen een Brabants Limiet. Als slot mocht ze samen met de senioren zwemmen in de 4x100m wisselslag es-tafette en weer het loodzware nummer 100m vlinderslag zwemmen. Ronaldo had 1 afstand minder te zwemmen vandaag maar ook hij laat zien dat de veranderde trainingsmethode op dit moment al goed uitpakt voor hem. De 100m schoolslag zwom hij op techniek en liet een mooie race zien en wist hij daarmee zijn eigen tijd van een week eerder te zwemmen, dan kwam hij aan de start op de 200m vrije slag en dat zag er technisch al erg goed uit, hij boekte daarmee een enorme voor-uitgang en dat liet zich vertalen in een pr van 7 seconden en een startbewijs voor de Brabantse Kampioenschappen. Ook hij werd in de senioren estafette team ingezet als slotzwemmer van de 4x100m vrije slag. Beide zwemmers hebben het prima gedaan.

Ronaldo Nagtzaam zwemt een supertijd

Page 26: Dm 20131016

SPORT

PAGINA 26

BRIDGECLUB KLUNDERTUitslagen maandag 7 oktober, A-lijn: 1. Dms v. Drimmelen-Goedemondt 58,89%; 2. Dms Buijs-v.d. Wiel 58,61%; 3. Dms Vreugdenhil-v.d. Klis 58,33%; 4. Hrn Roos-v. Beek 52,08%; 5. Dms v. Beek-Mol 51,39%; 6. Dms v. Drimmelen-Vermeulen 44,58%; 7. Dms Pars-Oranje 43,33%; 8. Mevr en Hr. Jongejan 41,67%; 9. Dms v. Vugt-v. Neste 41,11%B-Lijn: 1. Mevr. en Hr. Toon Damen 57,98%; 2. Dms Bol-v. Eekelen 57,17%; 3. Mevr. en Hr. Ton Damen 55,57%; 4. Mevr. Matthee-Hr. Nieuwkerk 54,22%; 5. Dms Bol-Verhoeven 51,93%; 6. Dms Leijten-d. Engelse 50,00%; 7. Dms Winde-Rijnart 48,65%; 8. Dms d. Hollander-Gerrits 47,50%; 9. Dms Veenstra-v. Sprundel 45,47%

FIJNAART 55+ BRIDGEUitslag 8 oktober, Gele lijn: 1. Marcia Erkamps-Nel Keuter 59,72%, 2. Martha-Piet Berghout 59,03%, 3. Bernard Rom-mens-Kees van de Zande 56,94%, 4. Toon Dierks-Twan Rijsdijk 50,69%.Rode lijn: 1. Tonny Broeders-Nel Breure 59,72%, 2. Sjaan Konings-Dit Konings 54,86%, 3/4. Corrie-Jan Nieuwenhuizen 51,39%, 3/4. Jeanne van Putten-Cobi Ver-hoeven 51,39%.

SENIORENBRIDGECLUB WILLEM-STADUitslag 9 oktober: 1. mevr. Meesters-dhr. Saarloos 58,85%; 2/3. mevr. Coomans-dhr. Korpershoek 57,81%; 2/3. dhr. v.d. Linden-dhr. v. Brouwershaven 57,81%; 4. mevr. Maat-dhr. Maat 57,29%; 5. mevr. v.d. Vorm-dhr. Knook 48,96%; 6. dhr. v. Schendel-dhr. de Heer 48,44%; 7. mevr. Dane-Visser-mevr. Knook den Hollander 47,92%; 8. mevr. Dane-Groenenberg-mevr. v. Beem 45,83%; 9. mevr. Knook-Maris-dhr. Groeneveld 43,75%; 10. dhr. v. Beem-dhr. Meesters 33,33%

BRIDGECLUB FIJNAART

Uitslag maandag 7 oktober, A-lijn: 1. Bets en Piet Kannekens 59,58%; 2. Wiedi en Bert de Kok 57,92%; 3. Martha en Piet Berghout 57,50%; 4. Ella Huybregts en Hannie v. Tilborgh 56,25%; 5. Arie v.d. Lin-den en Sjaan v. Exel 55,42%.B-lijn: 1. Graeme Reijnders en Toon Re-ijnders 60,76%; 2. Pex Rijnberk en Henk Stam 56,60%; 3. Gerry v.d. Boon en Maar-ten Schouls 56,25%; 4. Willy Timmers en Nelleke v. Zuilichem 51,74%; 5. Corrie en Jan Nieuwenhuizen 51,39%.C-lijn: 1. Tonnie Broeders en Nel Keuter 59,17%; 2. Lia Bastiaansen en Corrie v.d. Berg 58,89%; 3. Nel Magielse en Jeanne v. Putten 55,14%; 4. Geertje en Kors v. Beem 54,86%; 5. Paula en Gerard Reuvers 50,14%.

ZBCMaandagavond 7 oktober, A-lijn: ged 1 Rinus Krols-Frans te Welscher/Theo vd Louw-Ruud de Vrijer 64,58%; 3 Rien Oomen-Lisette Oomen 56,25%; 4 Toos Ermers-Sylvia Stoffels 54,58%; 5 Berna de Kok-José Spiering 50,42%B-lijn: 1 Annie Tielen-Jan Verschueren 63,75%; 2 Toon Goossens-Jaap de Waal 60,00%; 3 Carel Frerichs-Addy Frerichs 54,17%; 4 Henk v Opstal-Tonnie Zijlmans 51,25%; 4 Loe v’t Westende-Tonny v’t Westende 51,25%C-lijn: 1 Leonie Heus-Anneke Weda 64,06%; 2 Rosetta v Bastelaere-Lida v Leeuwen 60,94%; 3 Tiny Lansen-Annie vd Luytgaarden 55,73%; 4 Corrie Rommens-Anneke vd Weijgaert 49,48%; ged 5 Anke de Grund-Friedje Kock/Bertus Schrauwen B-Dies Vermue 47,40%D-lijn: 1 Jan Bol-Wil de Roos 70,50%; 2 Rieke de Kort-Jan Tabak 57,00%; 3 Corrie v Bijsterveldt-Marjo de Raad 55,42%; 4 Bert Bovens-Wim van der Velden 55,00%; 5 Rinus Wagemakers-Ria Wagemakers 52,08%Dinsdagavond 8 oktober, A-lijn: 1 El-lie de Hoog-José Spiering 62,50%; 2 Wil Walraven-Frans te Welscher 58,75%; ged

3 Jan den Biggelaar-Joke Francois/Jan v Gorp-Peter Rosendaal 57,50%; 5 Thea Graven-Sylvia Stoffels 53,33%B-lijn: ged 1 Lida v Leeuwen-Theo vd Louw/Corrie Hopmans-Annie Tielen 58,33%; 3 Erna Henkelman-Jenny vd Stee 56,94%; 4 Bert Groenewegen-Nel Groene-wegen 54,17%; 5 Toos Geldof-Ria de Jong 53,47%C-lijn: 1 Jan Rottier-Rosa Wiessner 62,15%; 2 Dies Vermue-Anneke vd We-ijgaert 59,03%; 3 Willy Dietvors-Rica v Schijndel 56,60%; 4 Jannie van der Have-Joska Heijblom 53,82%; 5 Corrie den Big-gelaar-Hans Oors 51,39%Donderdagmiddag 10 oktober, A-lijn: 1 Cor Dietvors-Ria Sweep 70,00%; 2 Jan v Gorp-José Spiering 65,63%; 3 Bert Bovens-Frans te Welscher 50,00%; 4 Diny Verhoef-Rica v Schijndel 48,96%; 5 Bep Lagerwerf-Corrie Rommens 48,13%Afmelden tot 2 uur voor aanvang: 06 49844480. Info: 06-19246311.

BRIDGECLUB WILLEMSTADUitslag 10 oktober, Lijn A: 1. Martin Koole-Anita Koole 66,67, 2. Ary Ampt-Dirk Polak 61,25, 3. Wil van de Weele-Tonnie Zijlmans 56,25, 4. Maarten Schouls-Jenke de Lint 52,5, 5. Sjaan van Exel-Willy Tim-mers 50,83.Lijn B: 1. Joke Dansen-Frieda Maag-denberg 60,31, 2. Nettie Donders-Corrie Voet-Verbiest 55,21, 3. Coby Groeneveld-Herman Groeneveld 53,5, 4. Corrie Maat-Bert Maat 53,13, 5. Jan.A Timmers-John Groen 52,6.Lijn C: 1. Ad Knook-Nellie van der Vorm-Tilburg 63,33, 2. Klaas van Exel-Cor van der Linden 61,67, 3. Bram Huitkar-Nel Breure 56,25, 4. Lia Maat-Jeanne van Put-ten 55,42, 5. Coby Knook-Peter van Opstal 52,5.De bridgekoffer met 24 spellen is ook voor niet-leden af te halen bij Anita Koole, tel. 06-53558688. Scores worden op kaarten bijgeschreven en de uitslag wordt naar alle deelnemers per e-mail verstuurd.

BRIDGE

ZEVENBERGEN - Hockeyclub Zeven-bergen heeft ingespeeld op het thema Sport en Spel van de Kinderboeken-week door alle groepen 5 t/m 8 van de Zevenbergse basisscholen een hoc-keyles aan te bieden.

Er werden hockeyoefeningen gegeven en

een potje knotshockey gedaan. Ruim 600 kinderen hebben op deze manier (opnieuw) kennis gemaakt met de hockeysport. Voor kinderen, die wel eens echte hockeytrai-ning willen krijgen, organiseert de hoc-keyclub op vrijdag 25 oktober, 1, 8 en 15 november proeftrainingen tussen 16.30 en 17.30u.

De proeftrainingen vinden plaats op het hockeyveld, Westrand 5 te Zevenbergen. Speciale kleding of schoenen zijn nog niet nodig, makkelijke (sport)kleding en gym-schoenen zijn voldoende. Sticks zijn op de club aanwezig.Informatie of aanmelden voor de proeftrai-ningen via: [email protected].

Kinderboekenweek en proeflessen Hockey

ZEVENBERGEN - Het eerste elftal van Seolto heeft de domper van vorige week tegen Krabbendijke (onnodig 2-4 verlies) weggepoetst door koplo-per The Gunners in eigen huis de 1e nederlaag van dit seizoen toe te bren-gen, 1-3.

Het harde werken werd nu eindelijk eens beloond! Op pure inzet en agressie werden de punten naar Zevenbergen geloosd.Scoreverloop: 1-0 Patrick v/d Pluim (pe-nalty); 1-1 Joshua Broeders; 1-2 Joshua Broeders; 1-3 Patrick de Klerk.DHV uit Zevenbergschen Hoek profiteert van de nederlaag van The Gunners en neemt nu de koppositie in in 3B met 13 uit 6. Seolto staat op een 7e plek in de mid-denmoot met 9 uit 6 wedstrijden en een doelsaldo van 17-11.Opvallend detail: Seolto heeft alle punten gepakt tegen Brabantse ploegen (winst op DHV, Halsteren en The Gunners) en van elke Zeeuwse ploeg verloren (Yerseke, Ka-pelle en Krabbendijke). Op de een of andere manier ligt het Zeeuwse spel ons niet. Daar moet snel verandering in komen.

Uitslagen bekerJeugdafdeling Seolto B1-Alliance B2 12-0SC Welberg B1-Seolto B2 1-6Seolto C1-DOSKO C2 2-9Noordhoek D1-Seolto D1 3-6Seolto D2-Internos D5 4-1Cluzona E1-Seolto E1 1-7Seolto E2-DSE E1 0-1MOC’17 E11-Seolto E3 6-2DSE F2-Seolto F1 4-5SeniorenThe Gunners 1-Seolto 1 1-3Halsteren 2-Seolto 2 0-3FC Bergen 3-Seolto 3 3-4Seolto 4-Halsteren 5 9-0Seolto 5-DSE 4 0-5Programma Jeugdafdeling15 okt 20.00u Seolto o23-Unitas ‘30 o2316 okt 19.30u Seolto B1 v-Zwaluwe B1 v 19 okt 12.00u Seolto B1-Zundert B119 okt 10.15u Seolto C1-SCO/TOFS C219 okt 10.15u Seolto D1-NOAD’67 D1Programma Senioren 19 oktober14.30u Seolto 1 (cup)-Victoria’03 1 (cup) 12.00u Seolto 2-VVC ‘68 314.30u Seolto 3-Boeimeer 213.00u VVC ‘68 7-Seolto 4

VV SeoltoVV Seol to l icht koploper poot je

ZEVENBERGEN - Afgelopen weekend moest het team van Amorti de thuis-wedstrijden spelen tegen ‘t Topke 3 uit Afferden. Beide wedstrijden wer-den met 4-2 gewonnen.

Stef van Hees verloor zijn beide partijen, Hans jr Snellen behaalde moyennes van 20,00 en 13,33 en Kevin van Hees speelde met moyennes van 3,94 en 3,26 ook goede partijen. Stand: 1. Horna 12-18, 2.Biljartpoint 12-16, 3.JBV Amorti 12-16. De volgende wedstrijden staan voor zon-dag 20 oktober op het programma, Amorti

moet dan in Hoorn aantreden tegen Horna.Jan Molkenbuhr regio kampioenAfgelopen weekend is door BV De Fotsers de regiofinale van de 4e klas georgani-seerd. Het was een zeer spannend kam-pioenschap waarbij iedereen van elkaar kon winnen. Met het ingaan van de laatste ronde waren er nog 5 van de 6 deelnemers die kans maakten op de titel. Na het beha-len van de laatste carambole was de kam-pioen pas bekend. In de laatste ronde won Lucia de Jong verrassend van Ad van Es en was Johan Knook niet opgewassen tegen Johan Schults. In de laatste partij van deze ronde had Jan Molkenbuhr voldoende aan

remise. Het werd een zeer spannend ver-loop waarbij beide spelers om de beurt aan de leiding gingen. Uiteindelijk was het Jan die het eerst de 60 te behalen caram-boles behaalde maar in de nabeurt behaal-de Adwin zijn 2 nog te maken caramboles waarbij de remise een feit was en Jan zich kampioen mocht noemen.De uitslag: 1. Jan Molkenbuhr DPP Moer-dijk 7-1,67; 2. Johan Schults DPP Moerdijk 6-1,71; 3. Adwin de Bijl OGG Roosendaal 5-1,52; 4. Lucia de Jong De Ram Roosen-daal 4-1,54; 5. Johan Knook Real Biljartbal Fijnaart 4-1,43; 6. Ad van Es Vriendschap Wagenberg 4-1,29.

Dubbele winst voor Amorti

NOORDHOEK - Tafeltennisvereniging Smash’70 1 is op de weg terug. Na-dat Smash’70 1 2 achtereenvolgende competitierondes had verloren, trad het team afgelopen weekeinde aan tegen de tijdelijke koploper Middel-burg 6.

Ondanks de teleurstellende resultaten van de laatste weken richtte Smash’70 1 zich in Zeeland helemaal op. In een spannende wedstrijd werd uiteindelijk toch ruim met 2-8 gewonnen. Albert van Dueren den Hollander won al zijn wedstrijden, maar nu wonnen ook zijn beide teamgenoten Ludo Gommers en Pierre Uitdehaag ie-der 2 keer. Ook het dubbel werd door de Noordhoekse formatie gewonnen. Door dit resultaat haken ze aan bij de top in de 2e klasse. De overige 2 Smash’70 teams verging het minder goed. Smash’70 2 ver-

loor in Ossendrecht met 7-3 van TCO’78 1. Door dit verlies is het team ook zijn kop-positie kwijt in de 3e klasse. Alleen Joris Gerritsen zorgde voor de tegen punten. Zijn teamgenoten konden niet tot winst komen. Smash’70 3 ging uiteindelijk erg fors onderuit tegen het Roosendaalse ODT 8. Want ondanks vele 4 en 5 gamers werd met 9-1 verloren. Alleen Leon v.d. Horst redde met één overwinning de eer. Hoewel enkele spelers van Smash’70 2 en 3 niet hun beste doen waren, lag het verlies van beide teams ook aan het feit dat door va-kanties ze niet in hun sterkste samenstel-ling speelden. Vanwege de herfstvakantie is er eerst een competitievrij weekeinde, daarna start voor de Smash’70 teams op 25 oktober de 2e helft van deze najaars-competitie met thuiswedstrijden in de gymzaal van Gemeenschapshuis Noord-hoek.

Smash’70 1 op de weg terug

ZEVENBERGEN - Zondag 29 septem-ber werden op de Knip de jaarlijks te-rugkerende clubkampioenschappen outdoor georganiseerd.

Dit jaar met een geheel nieuwe opzet voor de pupillen, waarbij ook de ouders werden betrokken, zodat ook zij de diverse onder-delen konden proberen. Menig talent is hierdoor ontdekt en men hoopt dan ook dat ze de smaak te pakken hebben gekre-gen en ook lid worden van deze gezellige vereniging. Er zijn die dag diverse records verbroken en het mooie weer zorgde er mede voor

dat het een zeer geslaagde dag is geweest die werd afgesloten met een Chinees buf-fet.

Clubkampioenen 2013Klatjes/Mini-Pupillen Jongens; Tom Kam-manKlatjes/Mini-Pupillen Meisjes; Lisa van WassenaarC-Pupillen Jongens; Bas NoordermeerC-Pupillen Meisjes; Amber VerdaasdonkB-Pupillen Jongens; Nigel Groen B-Pupillen Meisjes; Pien ArdonA-Pupillen Jongens; Daniel TolenaarsA-Pupillen Meisjes; Bente de Jager

D-Junioren Jongens; Rik DerksD-Junioren Meisjes; Veerle MarisC-Junioren Jongens; Samet YigitC-Junioren Meisjes; Amber AlofsenB-Junioren Jongens; Wesley TimmermanB-Junioren Meisjes: Laura van HaaftenA-Junioren Jongens; Tijs VermeulenRecreanten Mannen; Jaap Brust en Kees OttenOuders Mannen; Dennis van WassenaarOuders Vrouwen; Christien VerdaasdonkSenioren Mannen; Alex EradusSenioren Vrouwen; Els SmitsMasters Mannen: Justin FrançoisMasters Vrouwen: Jolanda Maris

Clubkampioenschappen outdoorAV Groene Ster

ZEVENBERGEN - De 7-Bergse dar-tranking begint aan haar 1e darttoer-nooi in de nieuwe locatie Gasterij De Engel, Markt 13.

Unieke locatie in het centrum van Zeven-bergen, waar ook gedart kan worden met maar liefst 7 dart banen, waar uitbreiding nog mogelijk is. De jaarlijks terugkerende rankingdarters hebben er lang op moe-ten wachten, maar nu is het dan zover. Het seizoen bestaat uit 12 toernooien. De agenda van de dartactiviteiten is op: www.dartranking.nl. De ranking wordt gehouden op 6 vaste dart banen, maar met het unieke spelsysteem kunnen meestal 6 voorrondes worden gespeeld. De beste 16 darters spelen verder in een knock-out systeem.

Er vindt (vooralsnog) geen verliezersronde plaats. Het toernooi begint op 19.15 uur, inschrijven kan tot 19.00 uur. Telefonisch inschrijven kan op de dag zelf vanaf 18.00 uur. Jeugddarters zijn welkom en mogen tot 16 jaar gratis deelnemen. Elk rankingtoernooi staat op zich, deelname geeft geen verdere verplichtingen om alle toernooien mee te spelen. Darters die wel aan de ranking mee willen doen moeten minimaal 8 toernooien hebben meegedaan, om mee te spelen voor het Masterstoernooi(eindtoernooi). Dit extra toernooi bepaalt uiteindelijk degene die zich kampioen van het seizoen mag noe-men en draagt een jaar lang de Masterti-tel. Meer informatie is te vinden op de site. Telefonisch inschrijven kan bij Jan Leijs, tel. 06-50505132.

Toernooi 7-Bergse ranking

MOERDIJK - Biljarten Regio Competi-tie 2013-2014, na ronde 9.

Uitslag A-Teams: 1. Welberg 2 436,990 10, 2. Steenbergen 1 430,992 10, 3. Hoeven 1 412,154 10, 4. Steenbergen 2 411,234 10, 5. Welberg 3 400,285 10, 6. Halsteren 5 395,405 10, 7. Keijenburg-1 390,610 10, 8. Halsteren 3 389,337 9, 9. S.B.Ponderosa 1 388,688 10, 10. Halsteren 2 383,798 10, 11. S.B. Ponderosa 2 382,893 10, 12. Oud Gastel 1 376,461 10, 13. Halsteren 4 372,049 10, 14. de Heen 1 367,703 10, 15. Oud Gastel 2 367,428 10, 16. Lepelstraat 2 366,972 10, 17. Lepelstraat 1 366,606 9, 18. Welberg 1 365,525 9, 19. Vossemeer 1 362,649 10, 20. Halsteren 1 351,861 9.

B-Teams: 1. de Duiventoren 1 420,606 10, 2. de Duiventoren 2 408,708 10, 3. Oud Gastel 3 406,873 10, 4. S.B.Ponderosa 3 402,462 10, 5. Halsteren 10 400,891 10, 6. de Heen 3 400,440 10, 7. Halsteren 6 397,263 9, 8. Stampersgat 2 393,890 10, 9. Welberg 4 388,568 10, 10. Steenbergen 5 388,140 10, 11. Halsteren 9 383,376 10, 12. Oud Gastel 5 380,974 10, 13. Oud Gas-tel 4 376,459 10, 14. Halsteren 7 375,780 9, 15. Welberg 5 374,703 10, 16. ‘t Fort 1 372,736 10, 17. Halsteren 8 351,290 9, 18. de Heen 2 346,443 9, 19. Steenbergen 3 339,183 9, 20. Steenbergen 4 338,933 9.

Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

Page 27: Dm 20131016

ACTION DER WOCHE! ACTION DER WOCHE!VON SONNTAG 22. BIS SAMSTAG 28. SEPTEMBER 2013

SEMAINE D’ACTION! SEMAINE D’ACTION!VALABLE À PARTIR DU SAMEDI XX SEPTEMBRE AU VENDREDI XX SEPTEMBRE, 2013

SEMAINE D’ACTION! SEMAINE D’ACTION!VALABLE À PARTIR DU JEUDI XX SEPTEMBRE AU MERCREDI XX SEPTEMBRE, 2013WEEKACTIE! WEEKACTIE!VAN DONDERDAG 26 SEPTEMBER T/M WOENSDAG 2 OKTOBER 2013

WEEKACTIE! WEEKACTIE!VAN ZONDAG 13 OKTOBER T/M ZATERDAG 19 OKTOBER 2013

ZONDER U GEEN ACTION. BEDANKT!

SPEEL ONLINE DE

ACTION GAME

KIJK OP WWW.ACTION.NL

N TIONCTCTIOC NCTIONCTION

AAACKIJK OP WWWWWWW AAAKIJ

AAAAAAAACAAAAAAACCACCCCCCAAAAAACC

A

EN MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN!

AIRWICK FRESHMATICLUCHTVERFRISSER

EINHELLMULTIFUNCTIONEELGEREEDSCHAP

BINNEN/BUITENLEDVERLICHTING

RVSBESTEKSET

TEDDY CAREBABYDOEKJES

DEKBEDOVERTREKSET

6.999.9510.9511.95

Q4LIFESPORTGEWICHTEN

1.492.69

GLAZENMINISNOEPPOT

0.79

Q4LIFEYOGAMAT

TRENDYDAMESROKJE

TRENDYDAMESLEGGING

SILHOUETBLOESEMBOOM

DIVERSE VARIANTENCHOCOSURPRISE

DAMESCORRIGERENDESINGLET

CORRIGERENDESLIP OFBOXERSHORT

PHILIPS ECOCLASSICHALOGEENLAMP

2.59

2.89

11.95

0.77

1.99

3.69

1.99

1.25 1.49

6.95

23.95

6.49

2.998.95

STUNTPRIJS!

CADEAUTIP!

34-DELIG!

STUNTPRIJS!240 LED-LICHTJES!

Page 28: Dm 20131016

SPORT

PAGINA 28

Uitslag seniorenNoordhoek VR1 za-Zwaluwe VR 1 3-2Uitslag jeugdNoordhoek B1-Vosmeer B1 2-5Noordhoek D1-Seolto D1 3-7Fc Moerstraten E1G-Noordhoek E1 7-4Programma seniorenZaterdag 19 oktoberTholense Boys VR1-Noordhoek VR1 za 15.00uZondag 20 oktober

Noordhoek 1 vrijNoordhoek 2-HSC’28 2 11.30uInternos 11-Noordhoek 3 09.45uNoordhoek VR1 zo-Devo VR2 10.30uDinsdag 22 oktoberDevo 1-Noordhoek 1 19.45uProgramma jeugdNoordhoek B1-Halsteren B4 14.30uNoordhoek C1-Irene’58 C1 14.30uNoordhoek D1-DHV D1 12.00u DEVO E1-Noordhoek E1 10.30u

VV Noordhoek NieuwsKLUNDERT - VVGZ dat in de nacom-petitie van vorig seizoen op één haar na promotie naar de Hoofdklasse mis-liep, liep opnieuw averij op, in deze tot op heden voor hen erg tegenval-lende competitie.

De Zwijndrechternaren waren naar Klun-dert gekomen voor de 3 punten en lieten hun aanvallende intenties vanaf de 1e mi-nuut zien. Met goed verzorgd veldspel werd in een hoog tempo de Klundert verdediging onder vuur genomen. Ondanks het grote veldoverwicht, wist VVGZ zelf toch weinig kansen te creëren. Kansen die men kreeg waren een gevolg van defensiefouten van Klundert. Op de momenten dat Klundert onder de druk uit kon komen was het ook direct gevaarlijk. Vliegend schot van Leon Hollemans scheerde de bovenkant van de lat en Eric Fuanani zijn schot had onvol-doende kracht om de VVGZ-doelman te verontrusten. Gescoord werd er niet voor rust, al was VVGZ daar nog wel dichtbij na een veel te zachte terugspeelbal. Kans voor een leeg doel werd echter vanuit een moei-lijke hoek hoog overgeschoten. VVGZ kon het hoge tempo van de 1e helft niet meer volhouden en Klundert knokte zich figuurlijk knap in de wedstrijd. In het begin van de 2e helft claimde Klundert een strafschop toen

Eric Fuanani naar de grond werd gewerkt. Scheidsrechter zag er echter geen overtre-ding in en liet doorspelen. Toch kwam Klun-dert in de 55e minuut aan de leiding na een diepe bal van Edgar van der Giesen. On-gelukkig spelende Kevin van Andel bracht Klundert met een ziedende volley aan de leiding. VVGZ moest hierna nog meer gaan komen en kon hier niet goed meer mee om-gaan. Vele 2e ballen werden door Klundert op het middenveld gewonnen en luidden telkens gevaarlijke tegenaanvallen in. Toch kwam VVGZ op gelijke hoogte. Ingevallen Lolo Patricia verdedigde te nonchalant uit een leed balverlies. Hij kon dit alleen cor-rigeren middels een sliding. Scheidsrechter zag hier wel een overtreding in en de toe-gekende strafschop werd feilloos binnen-geschoten. Beide ploegen, die veel krach-ten hadden verspild, gingen hierna op zoek naar de overwinning. Uiteindelijk moesten beide ploegen genoegen nemen met één punt, waar beiden wel mee konden leven. Volgende week is Klundert vrij en kunnen de kleine pijntjes genezen om tegen Slie-drecht opnieuw te gaan proberen het pun-tentotaal op te vijzelen.UitslagZaterdag 12 oktoberKlundert 1-VVGZ 1 1-1VVC’68 2-Klundert 2 3-5

De Fendert 3-Klundert 32-2Klundert 4-Tholense Boys 4 3-2NOAD’67 VR1-Klundert VR1 3-3SC Gastel A1-Klundert A1 3-3DVO’60 B1-Klundert B1 1-4SC Gastel MB1-Klundert MB1 3-0Rood Wit W C1-Klundert C1 0-12Klundert C2-DVO’60 C3 3-17Colijnspl. Boys MC1-Klundert MC1 2-2Klundert D1-DVO’60 D1 1-1NSV D2-Klundert D2 1-2Halsteren E2-Klundert E1 3-3Klundert E2-SJO Prinsenland E3 11-1Klundert E3-Unitas’30 E12G 8-2Halsteren F2-Klundert F1 4-3ProgrammaZaterdag 19 oktober15.00 Heerjansdam 3-Klundert 214.30 FC Bergen 2-Klundert 314.30 Dinteloord 3-Klundert 412.30 Marjola Girls VR1-Klundert VR112.00 Klundert A1-Victoria’03 A112.00 Klundert B1-Groen Wit B112.30 Wernhout MB1-Klundert MB110.30 Klundert C1-Oosterhout C114.00 JEKA C8-Klundert C208.45 Klundert MC1-WVV’67 MC210.30 RBC D2-Klundert D110.00 Virtus F3-Klundert F2Zondag 20 oktober11.00 Klundert 2-Unitas’30 4

Klundert 1 pakt punt

HEIJNINGEN - Het vlaggenschip van de Heijningse voetbalvereniging was zaterdag 12 oktober nu niet bepaald gelukkig. Ook het 6e duel ging verlo-ren, al was het maar met het kleinst mogelijke verschil. Tegenstander Beek Vooruit kwam hierdoor wel al-leen aan kop te staan.

Ook de ‘beloften’ van het 2e team waren niet gelukkig en wisten geen punten mee te nemen uit Roosendaal. De vrouwen de-den het daarentegen wel heel goed, door ook in deze wedstrijd met een behoorlijk verschil de 3 punten mee te nemen naar Heijningen. Door deze uitslag staan zij nu 2e op de ranglijst. De vrouwen hebben zelfs een beter doelsaldo dan de huidige nummer 1. Op donderdagavond hadden de veteranen het voorbeeld al gegeven. Want ook zij staan nu 2e, met een beter doelsaldo dan de koploper. Bij de jeugd

gaat het E-team als een speer in de beker-ronde. Zij wisten voor de 3e keer op rij te winnen.UitslagChrislandia 1- Beek Vooruit 1 0-1BSC 3-Chrislandia/Oudemolen 2 3-1ZBVH Vr3-Chrislandia/Oudemolen Vr 1 0-7MOC ’17 VE2-Chrislandia VE1 1-6Chrislandia/Oudemolen E-Roosendaal E9 8-1Programma Donderdag 17 oktoberDe Schutters 1-Chrislandia 1 19.30 (vr)Chrislandia/Oudemolen VE1-Halsteren VE2 20.00Zaterdag 19 oktoberVVC ‘ 68 6-Chrislandia/Oudemolen 2-Vre-derust 2 15.00Chrislandia/Oudemolen Vr1-Hermandad Vr1 9-10Kijk voor het laatste nieuws: www.Chris-landia.nl en www.vvoudemolen.nl

Info vv Chrislandia

ZEVENBERGEN - Het programma van vv Virtus is i.v.m. het slechte weer let-terlijk en figuurlijk in het water geval-len zondag 13 oktober. Alle wedstrij-den waren dan ook die dag afgelast.

Uitslag dinsdag 8 oktoberVirtus E2-Cluzona E2 10-0Uitslag woensdag 9 oktoberPapendrecht VR1 za-Virtus VR1 za 8-1Virtus MB1-Flakkee MB1 4-3Uitslag zaterdag 12 oktoberVirtus 2 za-DHV 2 za 7-3Virtus G1G-Sparta’30 G1 1-7SSV’65 A1-Virtus A1 0-5Halsteren B1-Virtus B1 5-3Virtus B2-Halsteren B2 0-0Roosendaal B4-Virtus B3 1-2SCO/TOFS C1-Virtus C1 0-0Roosendaal C7-Virtus C3 0-8Virtus C4-Internos C4 3-1Virtus D3-Victoria’03 D4 13-1Virtus D4-Unitas’30 D5 2-7Virtus E1-VVR E1 3-0Virtus F1-Roosendaal F2 6-0Unitas’30 F4-Virtus F2 8-2De Alblas VR1 za-Virtus VR1 za 5-1Programma Dinsdag 15 oktober

FC Dordrecht C2-Virtus C1 19.00Woensdag 16 oktoberBaronie C7-Virtus C4 19.00Zaterdag 19 oktoberAlliance 3 za-Virtus 2 za 14.30SC Gastel A1-Virtus A1 14.30Halsteren A4-Virtus A2 15.00Victoria’03 B1-Virtus B1 14.00Virtus B2-De Fendert B2 12.45Virtus B3-Sprundel B2 12.45Virtus C1-Terheijden C1 14.30Virtus C2-DOSKO C2 12.45Halsteren C5-Virtus C3 11.45JEKA C9-Virtus C4 13.15DIA D1-Virtus D1 11.30Virtus D2-NSV D1 11.15Virtus D3-Hoeven D2 11.15Boeimeer E1-Virtus E1 11.45Virtus E2-Madese Boys E2 09.00Virtus E3-Sprundel E2 10.00Victoria’03 F1-Virtus F1 09.00VVR F2 - Virtus F2 10.15Virtus F3-Klundert F2 10.00Virtus VR1 za-Sliedrecht VR1 za 14.30Zondag 20 oktoberSC Gastel 4-Virtus 4 10.00Virtus 5-ST Oudemolen/Chrislandia 2 10.00DOSKO VR1-Virtus VR1 9.30

Programma vv Virtus

Uitslag v.v. de Fendertde Fendert E3-WHS E2 4-5de Fendert F1-Halsteren F1 0-15de Fendert E5-TPO E1 3-3de Fendert C2-DSE C3 7-0de Fendert 3-Klundert 3 2-2de Fendert 5-SPS 5 2-1de Fendert A1-SC Gastel A2 9-1de Fendert 2 – SAB2 1-2de Fendert 4-VOV1 7-2de Fendert VR1(zat)-VVC’68 VR1 4-0de Fendert B3-Steenbergen B3 3-1Hoeven E1-de Fendert E1 3-5DSE E2-de Fendert E2 1-12RSV F1-de Fendert F2 5-3

Kapelle MC1-de Fendert MC2 1-1Zwaluwe D2-de Fendert D2 0-17Halsteren F6-de Fendert F4 2-1Prinsenland MC1-de Fendert MC1 0-1Victoria B2-de Fendert B2 12-0Vrederust VR1-de Fendert Vr1 (zat) 3-1Odio C1-de Fendert C1 2-4Duivenland-de Fendert 1 1-1

Programma 19 oktoberde Fendert C1-Desk C2 10.00de Fendert B1-Advendo B1 12.30de Fendert 4-VVC’68 8 14.30de Fendert VE-Vosmeer VE 14.30de Fendert 2-Zwaluwe 2 14.30Terheijden D1-de Fendert D1 10.00HSC’28 E1-de Fendert E2 10.00Dioz MC1-de Fendert MC2 10.30Rood-Wit D2-de Fendert D2 11.00DSE B2-de Fendert B3 12.15Virtus B2-de Fendert B2 12.45Cluzona C3-de Fendert C3 12.45Halsteren 2-de Fendert 3 13.15DHV 1-de Fendert 1 14.30VVC’68 5-de Fendert 5 14.30Smerdiek VR3-de Fendert VR1 (za) 14.30Programma 20 oktoberDSE 4-de Fendert 3 10.00Val Aan 1-de Fendert 2 12.00Programma 23 oktoberde Fendert E4-Unitas’30 E1 018.00de Fendert F3-Klundert F2 18.00de Fendert D1-SVC D1 18.30

Info vv de Fendert

WILLEMSTAD - Het 1e elftal van Ko-gelvangers heeft verloren met 3-1 in Kapelle na een ruststand van 1-1 za-terdag 12 oktober.

In de beginfase van de wedstrijd waren beide ploegen gelijkwaardig aan elkaar. Na ongeveer een kwartier kreeg Kapelle de 1e goede mogelijkheid, toen een spe-ler van Kapelle vrij gezet werd voor Jory Vissers die knap redde t.k.v. een hoek-schop. Even later kreeg Kapelle een vrije trap toegekend door de scheidsrechter na een overtreding van Kogelvangers. Dit leverde niets op. Halverwege de 1e helft had Kogelvangers ook een kans om de openingstreffer te maken, echter Nicky Messer schoot de bal hoog over. In de 29e minuut zette Kogelvangers een prima aan-val op vanaf links en via een prima pass van Nicky Messer scoorde de geheel vrij-staande Marc Gorter de 0-1. Nog voor rust kwam Kapelle in de 41e minuut op gelijke hoogte toen Hans Tolhoek via een opge-zette aanval op links voor de gelijkmaker zorgde. Even daarna kon Kogelvangers op voorsprong komen, maar via een goed

genomen corner van Marc Gorter mikte de bij de 2e paal staande Daan Oudhof met zijn kopbal net naast. Na de rust drong de Kapelle Kogelvangers terug op eigen helft wat resulteerde in een aantal kansen voor Kapelle, terwijl de ploeg van Henk Vos maar sporadisch toe kwam tot aanvallen. Het duurde tot de 70e minuut voordat er een doelpunt viel voor Kapelle, echter het had de hulp nodig van Jory Vissers die na een corner van Kapelle de bal uit zijn han-den liet glippen en Hans Tolhoek zijn 2e treffer van de middag tegen de touwen kon schieten. In de slotfase van de wedstrijd kreeg Rick Boer zijn 2e gele kaart, nadat hij al in de 60e minuut zijn 1e gele kaart ontving wegens het vasthouden van de te-genstander en zo vroegtijdig het veld kon verlaten. Daarvan profiteerde Kapelle door in de 90e minuut de 3e treffer te scoren via invaller Lodewijck Vogelzang, die daarmee de eindstand bepaalde op 3-1.Uitslag senioren zaterdag 12 oktober Kapelle 1-Kogelvangers 1 3-1Alliance 2-Kogelvangers 2 5-2Kogelvangers 3-FC Bergen 2 0-5

Uitslagen junioren Zaterdag 12 oktober (beker)Lepelstraatse Boys B1-Kogelvangers B1 4-0Kogelvangers C1-Roosendaal C4 2-0HSC’28 C1-Kogelvangers C2 2-2Uitslag pupillen Zaterdag 12 oktober (beker)Nieuw Borgvliet D1-Kogelvangers D1 1-8Kogelvangers E1-TSC E2 7-2Kogelvangers E2-Smerdiek E2 8-2DHV E1-Kogelvangers E3G 5-4Kogelvangers F1-Roosendaal F4 4-2Kogelvangers F2-Unitas’30 F9 4-1Programma senioren Zaterdag 19 oktoberKogelvangers 3-MOC’17 2 av.14.00uProgramma junioren Zaterdag 19 oktober Kogelvangers B1-VCW B1 av.13.00uTVC Breda C1-Kogelvangers C1 av.12.30uAlliance C4-Kogelvangers C2 av.10.30u

Programma pupillen Zaterdag 19 oktober Kogelvangers E1-WVV’67 E1 av.10.30uRoosendaal F5-Kogelvangers F1 av.10.15u

Kogelvangers 1 verliest

WILLEMSTAD - Alle seniorenteams van Witac’89 zijn er in de 5e ronde van de tafeltenniscompetitie op overtui-gende wijze in geslaagd om tot winst te komen.

Witac 1 wist ook in Ossendrecht tegen TCO tot een klinkende overwinning te komen. Man of the match was Piet van Beers, die in al zijn enkelpartijen wist te zegevieren. Bovendien kwam hij samen met Cor Bom tot winst in het dubbelspel. Dit duo bleef daarmee ongeslagen deze competitie. Cor Bom en Rinus Huybregts boekten 2 zeges in het enkelspel, waardoor een 2-8 eindze-ge werd behaald. Met nog een inhaalwed-strijd te gaan is Witac virtueel koploper. Ook het 2e seniorenteam leverde een pri-ma prestatie door in Bergen op Zoom een zeer geroutineerd team van Het Markiezaat met 3-7 te verslaan. Albert de Jong was in uitstekende vorm en wist al zijn partijen in winst om te zetten. Ria van Meel en Wil-

lem Maris volgden dit spoor met 2 zeges. De overwinning van Witac had nog hoger uit kunnen vallen (weliswaar geflatteerd), omdat zowel Ria als Willem 1 wedstrijd nipt in 5 games verloren. Witac 3 verste-vigde de 2e plaats op de ranglijst met een overtuigende zege op TIOS Terheijden (8-2). Arthur Baalman kwam in deze wedstrijd re-latief eenvoudig tot 3 enkelspeloverwinnin-gen. Samen met Martien Fransen kon ook het dubbelspel in winst worden omgezet. John McLaggan hervond tegen TIOS zijn vorm en kwam tot 2 degelijke winstpar-tijen. Ook Martien Fransen won2 partijen, met eenmaal nipte winst en eenmaal nipt verlies in 5 games. Het 4e seniorenteam behaalde binnen 2 dagen 2 overwinningen met grote cijfers (8-2). De 1e overwinning werd geboekt tegen Yerseke. Ies den Hol-lander en Erik Maliepaard kwamen beiden tot de volle winst (3 zeges). Ook het dub-belspel was een eenvoudige prooi voor Ies en Erik. Opmerkelijk in deze wedstrijd

was de 1e zege van jeugdspeler Youri van der Noordt, zwaar bevochten met 11-9 winst in zijn laatste partij. Dag later won Ies den Hollander in Hogerheide tegen een tweemansteam van Hotak opnieuw al zijn partijen. Michiel Wessels verloor eenmaal nipt en kwam eenmaal tot winst. Bijzon-dere prestatie in deze wedstrijd leverde Janny den Hollander, met eenmaal winst in het enkelspel (de 1e winst in de competitie) en samen met Ies ook een overwinning in het dubbelspel. De jeugdteams van Witac hadden het zwaar in deze competitieronde. Witac 1 verloor met 8-2 van koploper Breda. Daniel de Jong en Manon Gerritsen won-nen elk 1 maal. Het 2e jeugdteam delfde in Wouwse Plantage het onderspit tegen De Pinpongers (9-1). Maik Maliepaard wist in deze wedstrijd de eer van Witac te redden met 1 mooie enkelspelzege. Het 3e jeugd-team leed eveneens een 9-1 nederlaag. In Tilburg kon alleen Justin Stierman 1 maal tot winst komen tegen TIOS’51.

Klinkende overwinningen

Uitslag Zaterdag 12 oktoberDe Fendert E5-TPO/VOV E1 4-5Zondag 13 oktoberSC Emma 1-TPO 1, Alliance 5-TPO 2, TPO DA1- JEKA DA2 afgelast.

Programma Zaterdag 19 oktober11.30u TPO /VOV B1 – Cluzona B209.30u TPO/VOV C1 – HZ’75 C1G TPO/VOV MD1, TPO/VOV E1, TPO/VOV F1 , TPO MP 1 vrij

Zondag 20 oktoberTPO 1 vrij11.00u Amstelwijck 6-TPO 210.00u TPO 3-DIVO 310.45u TPO DA1-Oosterhout DA1

Info vv TPO

Page 29: Dm 20131016

PAGINA 29

ZEVENBERGEN - Op 21 september werd door Jongerenwerk Moerdijk het geslaagde Ontpop evenement in Klundert georganiseerd. Tijdens het festival waren zeven jonge fotografen actief.

De twee jongsten waren 13 jaar oud maar er waren ook een paar twintigers bij. Om de zeven goed voor te bereiden gaven en-kele leden van de Fotoclub Moerdijk een workshop en begeleidden hen ook tijdens het festival. Samen met de fotoclub selec-teerden de fotografen hun beste foto’s en die werden afgedrukt en in passe-partouts bevestigd. Vanaf maandag 14 oktober is het resultaat te bewonderen bij Tune Inn, aan de Kristallaan 25d in Zevenbergen

(dat is tussen de sporthal en zalencentrum de Kristal). Voor de bezoekers ligt er een stembriefje klaar, waar ze op kunnen aan-geven welke foto zij het beste vinden. De fotoclub overweegt om een jongerengroep op te starten voor 12-18 jarigen. Dat was ook de reden dat er contact met Jongeren-werk Moerdijk werd gezocht, om via Ont-

pop en Tune Inn te kunnen peilen of daar belangstelling voor is.Op het stemformulier kun je aangeven of je interesse hebt. Maar je kunt ook een mail-tje sturen naar [email protected]. Als er zo’n tien jongeren interesse tonen, worden zij uitgenodigd om bij elkaar te komen. Op die eerste bijeenkomst zal wor-den vastgesteld of er voldoende animo is om een actieve groep op te richten. Voor de jongeren van ouder dan 18 jaar is er een aantrekkelijke studentencontributie van toepassing. Ook daarvoor kun je op het stemformulier aangeven of je interesse hebt. In dat geval wordt er contact met je opgenomen door iemand van de fotoclub.De foto-expositie bij Tune Inn is te zien tot vrijdag 8 november.

Zeven jonge fotografen exposeren bij Tune Inn

Ontpop fest ival in beeld

“Gitarist” van Manon Domselaar, 13 jaar.

ZEVENBERGEN - Op twee locaties van Kindercentra De Roef in Zevenbergen, De Blokkendoos en de Kleurenboom, worden de peuters wegwijs gemaakt in het verkeer.

Dit gebeurt in het kader van een speci-aal project ‘Jongleren in het verkeer’. De gemeente Moerdijk heeft het mogelijk gemaakt dat de groepen zich kunnen cer-tificeren en zelfs een label kunnen ver-

dienen. Het project wordt afgesloten met inloopochtenden en -avond op de verschil-lende locaties voor de betreffende ouders en kinderen. Hier laten de groepen zien welke activiteiten ze de afgelopen periode met de kinderen gedaan hebben en krij-gen de ouders tips over het veilig met hun kinderen deelnemen aan het verkeer. Een bijzondere activiteit in het kader van het project was een bezoek van de brandweer op donderdag 10 oktober.

Peuters wegwijs gemaakt in het verkeer

De peuters luisteren aandachtig naar de uitleg van de brandweer.

FIJNAART - Het eerste sportcafé ge-organiseerd door het 1e damesteam van tennisvereniging Fijnaart in sa-menwerking met de Graanbeurs was een succes. Het sportcafé stond niet alleen in het teken van de verkie-zing van de ‘Sporter van het jaar’ van Fijnaart. De avond stond tevens in het teken van de Stichting ‘Het raakt U’.

Doelstelling van de Stichting ‘Het raakt U’ is het ter beschikking stellen van financiële middelen of middelen in natura, bestemd voor de bevordering van de leefkwaliteit van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Tijdens deze avond werd gecollecteerd voor deze Stichting en tevens doneerde Henk & Astrid Westerink, eigenaar van de Graanbeurs, een deel van de drankomzet aan de stichting. Meer in-formatie over deze fantastische Stichting kunt u vinden op www.hetraaktu.nl

Alle sportverenigingen konden een kandi-daat aandragen voor de titel ‘Sporter van het jaar’ van Fijnaart. Een groot aantal verenigingen had gehoor gegeven aan deze oproep en een kandidaat naar voren geschoven. Plaatselijke coryfeeën en talenten zoals Jeroen Beerendonk en Paul Moerland stonden op de lijst. De bezoekers van het sportcafé konden bij binnenkomst hun ‘Sporter van het jaar’ aankruisen. De win-naar werd aan het einde van de avond be-kend gemaakt. De ‘Sporter van het jaar’ was na een spannende strijd uiteindelijk Jeroen Bee-rendonk, de talentvolle voetballer van v.v. de Fendert. Jeroen bedankte in een emo-tionele speech al zijn stemmers voor hun steun.Daarnaast had het damesteam een span-nende sportquiz voorbereid, met allerlei moeilijke vragen over de plaatselijk sport-

verenigingen en hun geschiedenis. Het team Toon Nuiten en Jo de Rooij konden hun favorietenrol niet waarmaken en wer-den overtroffen door de andere teams. Het werd een spannende finale waarin het koppel Eric Adan en Patrick Cornelus als winnaar uit de bus kwamen. Trots namen zij de prijs in ontvangst.Na afloop van de officiële plichtplegingen kon het feest losbarsten en op de muziek van DJ Littel werd het sportcafé tot in de late uurtjes voortgezet. Hoogtepunt van de avond was het bekend maken van de opbrengst voor de Stichting ‘Het raakt U’. Kees Ploeg kreeg als vertegenwoordiger van de Stichting het mooie bedrag van €1410,- overhandigd door het damesteam.Al met al een zeer geslaagde avond door de perfecte organisatie van Linda, Petra, Cindy, Linda, Kim en Cathy van het 1e da-mesteam van tennisvereniging Fijnaart. Dames bedankt!

Geslaagd sportcafé Graanbeurs

VermistPoes, wit, zwart stipje op neusdop, Lage Wipstraat, Zevenbergen.GevondenKat, rood, zonder wit, jong, Kafmolen, Ze-

venbergschenhoek.Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren, tel. 0161-433437. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl

Dierencentrale

Nieuw- of verbouwplannen?Neem contact op met Aannemingsbedrijf J.M. Ruijsenaars B.V. voor een vrijblijvende offerte.

Walstraat 26 Klundert, 0168-402644www.jm-ruijsenaars.nl

Heeft u plannen voor NIEUWBOUW *

VERBOUW * ONDERHOUD OF RENOVATIE

Bel voor een vrijblijvende offerte.

Aannemingsbedrijf EngelenVan Abcoudestraat 1

4791 BS KlundertTel. 0168-405711

06-54726692Fax 0168-405980

HELP

www.devakman.info ofwww.keurmerkbedrijf.nl

Start succesvol klusbedrijf! Klusopdrachten, reclame,

inkoopkortingen, bedrijfsadvies aantrekkelijke voorwaarden.

Betrouwbare organisatie Formule Partner BV. Kijk op:

VAKMANNNENGEZOCHT

Buitendijk West 12 4791 SC KlundertTel.: 0168-402433Fax: [email protected]

Uw specialist in:

NIEUWBOUWVERBOUWRENOVATIEONDERHOUD

BadkamerspecialistTimmer- en Klusbedrijf

JODIMASTJohan Stoop

Paardenbloem 7, 4761 WT Zevenbergen

E-mail: j[email protected] lid VLOKBekijk ook eens onze website jodimast.nl

UW ADRES VOOR: Badkamers renoveren

Keukenleidingen verleggen/aanleggen Keukens plaatsen

Kozijnen vervangen (hout/kunststof) Dubbele beglazing leveren/plaatsen Kleine verbouwingen

Aanbouwen compleet realiseren Zolderkamers maken

Dakramen leveren/plaatsen

Tuinafscheidingen leveren/plaatsen etc.

2minutes2book.nl

Massage?Sensi-therapie?

Als uitbreiding voor ons team zoeken wij een enthousiaste:

Schriftelijke reactie of bellen en vragen naar Hans van Dueren den [email protected]

Page 30: Dm 20131016

PAGINA 30

PASTORAAL STEUNPUNT NOORD-HOEKVrijdag 18 oktober19.00u gebedsdienst in het kerkzaaltje, pastor G. Dirven. Samenzang zal begeleid worden door Mevr. A. Vorster. Misintentie: Albert Vermue.

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 20 oktober09.30u ds. F.A. den Harder. Organist dhr. C. de Laat.

HEILIGE BARTHOLOMEUS, ZEVEN-BERGSCHEN HOEKZaterdag 19 oktober19.00u Eucharistieviering met gemengd koor. Voorgangers pastor G. Dirven en M. Bastiaansen. Misdienaars: Carolijn en Eline Akkermans. Intenties: Diny van Meer-Rubbens; Jacobus en Wilhelmina van Minderhout-van Geel; Marijke Hermus e.v. Huub Driesen; Jgt. Cornelia Beljaars; Corry Goverde en Bas Kanters, Bets Gover-de; Jgt. Jan van Gils. Er is een 2e collecte: Wereldmissiedag, MISSO heeft tijdens de wereldmissiemaand dit jaar als thema: Gods Woord. De aandacht van dit jaar gaat naar de Kleine Christelijke Gemeenschap-pen in Tanzania.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGE-MAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 20 oktober9.30u Ds. Z. van Hijum16.30u Ds. A. van der Sloot, Almkerk-Wer-kendam

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBER-GENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nlZondag 20 oktober10.00u Gezamenlijke dienst Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk in de Hervormde kerk. Afsluiting van de Vakan-tie Bijbelclub. Voorganger: Ds. E. Barend-regt.

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVEN-BERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 20 oktober10.00u ds. E.E. Barendregt. Afsluiting Va-kantie Bijbel Club. Gezamenlijke dienst Hervormd Gereformeerd.

HEILIGE BARTHOLOMEUS, ZEVEN-

BERGENwww.immanuel-parochie.eu/zeven-bergenZondag 20 oktober11.00u Eucharistie m.m.v. Schola Canto-rum Gregoriaans gezongen. Voorgangers: Pastoor P. de Rooij, Pastor P. de Meijer. 2e caritas collecte voor Missio. Misintenties: Anna Dirven w.v. Antonius Bouwmeester (jgt); Ria Zandbergen e.v. Jan Stoop; Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fes-sem; Fam. v. Fessem de Graaf; Jo Zegers e.v. Dien v. Hal; Truus Dekkers e.v. Piet de Waal; Ouders Christoffel v. Dorst en Elisa-beth Franken; Lucia de Jong e.v. Arnoldus v. Dorst (jgt); Petrus Schouw Mensen; Gor-rie Mensen e.v. Riet Krijnen; ouders Krij-nen Bruijns; ouders Mensen Stoop; Giel Mensen.Vrijdag 25 oktober14.00u huwelijksinzegening van Lex Broe-re en Susanne Hack.

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 20 oktober10.00u ds. A. Slingerland18.30u ds. C.L. de Rooij, Rotterdam

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 20 oktober

10.00u ds. A. Slingerland, Klundert Geza-menlijke dienst in de Gereformeerde kerk16.30u ds.J. Wouters, Haamstede

JOANNES DE DOPER, KLUNDERTPastor spreken: rk pastorie, Molenstraat 31: maandag, woensdag en vrijdag in de morgenuren.

PAROCHIE STANDDAARBUITENPastoor Maickel Prasing. Pastorie: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch, 0165-330502Vieringen:Zondag 20 oktober 11.00u Basiliek. Eucha-ristieviering. Voorgangers: pastoor M. Pra-sing. Misintentie: Cornelia Kokke. Lector: T. Monden. Acoliet: Willem. Misdienaars: Patrik en Emma.Dinsdag 22 oktober 19.00u Hellemonska-pel (Basiliek).Donderdag 24 oktober 19.00u Hellemons-kapel (Basiliek).Vrijdag 25 oktober 10.00u Blomhof.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STAND-DAARBUITENZondag 20 oktober10.00u Dorpskerk Ds. J. Scholten-de Vries Oud-Alblas afsluiting Vakantie Bijbel Club.

HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE, FIJNAARTDonderdag 17 oktober9.30u Gebedsviering (rozenkransgebed wegens oktobermaand).Zondag 20 oktober9.30u Eucharistieviering. Celebrant G. Dir-ven. Diaken M. Bastiaansen. Samenzang. Misdienaars Manon en Merel-Minou. Lector Toos. Koster W. Schrauwen. Gebed-sintenties voor: Lies v. Merrienboer-Korst; Barbara Swagenmakers; wegens fundatie fam. Nollen; Mevr. v. Oorschot-Santber-gen; Dien Haverkamp e.v. Jan de Bruijn; Riet Ernest e.v. Toon Dictus (3). Collecte voor eigen kerk.

Maandag 21 oktober15.00u Fendertshof. Woord en Communie-viering. Voorganger diaken M. Bastiaan-sen. Gebedsintentie voor: Kees v. Hoof e.v. Rina v. Zundert.Donderdag 24 oktober9.30u Gebedsviering.

PROTESTANTSE GEMEENTE, WIL-LEMSTADZondag 20 oktober10.00u Koepelkerk Mw. W. D. Balder-Timmerman

KERKELIJK NIEUWS

DOOR CEES VAN DER BURG

“Na achtentwintig jaar gedulden eigenlijk de moed wel opgegevenwerd onverwacht mijn wens vervulddat iemand las wat ik had opgeschrevenen tot mijn vreugde toen beslootmijn bundel toch nog uit te geven”

HongerwinterMet dit gedichtje introduceert Janny van Rietschoten haar gedichtenbundel, die na ‘zeeën van tijd’ in de openbaarheid is gekomen. Het schrijven begon al op jonge leeftijd. Zij zegt hierover: “Ik ben in de Hon-gerwinter van 1945 in Hilversum geboren en had door die slechte start een broze gezondheid. Ik groeide op als een dromerig meisje met een rijke fantasie. Al op zeer jonge leeftijd verslond ik boeken. Mijn fan-

tasieverhalen kon ik naar hartenlust kwijt in het schrijven van opstellen op de lagere school en waar ik vaak lovende woorden mee oogstte. De sensatie van het schrijven heeft mij nooit meer losgelaten.”

TafereeltjesMede door haar baan als verkoopster in een boekhandel in Hilversum las zij alles ‘wat los en vastzat’. Na de verhuizing met haar man Frans Dijs naar Zevenbergen in 1975 is zij langzamerhand overgeschakeld naar gedichten en korte verhalen in dicht-vorm. Ze komt vaak ogen en oren tekort bij alles wat ze ziet, hoort en ervaart. Daarbij borrelt veelal bij simpele tafereeltjes van-zelf een komisch gedicht op. Janny proeft de woorden en luistert of het ritmisch loopt. Ook probeert ze met gevoelige gedichten mensen te troosten of op te beuren.

DichtbundelDankzij de speling met woorden en ritme bevat ‘Zeeën Van Tijd’ buitengewone tek-sten. Door de afwisselende onderwerpen, zoals de ernst van het leven, het tonen van ge-voel en de soms cryptische omschrijvin-gen, is het een prettig te lezen dichtbundel. Dit maakt dat men met enige regelmaat terugbladert. De onmisbare humor zorgt voor het even-wicht. De uitgave is mogelijk geworden door de printing-on-demand-uitgeverij Boekscout. De bundel is via internet te be-stellen bij deze uitgeverij (boekscout.nl) of via de reguliere boekhandel.

WolkbreukTot slot nog een gedichtje, genaamd ‘Be-wolkt’:

Heeft er een wolk soms last van jeukroept ‘ie gauw z’n gabberen die geeft ‘m dan meteen een fijne wol-kenkrabberzei de wolk wat gaat dat leuk‘k lach me haast een wolkbreuk.

Janny van Rietschoten schreef gedichtenbundel ‘Zeeën Van Tijd’

Janny van Rietschoten achter haar laptop voor wellicht een tweede bundel. FOTO CEES VAN DER BURG

ZEVENBERGEN - Janny van Rietschoten schreef jarenlang gedichten, die onlangs zijn gebundeld in ‘Zeeën Van Tijd’. Na 28 jaar is deze bundel gerealiseerd en uitgegeven door Boekscout.

STANDDAARBUITEN - Om ervoor te zorgen dat Sinterklaas ook dit jaar weer feestelijk onthaald kan worden, zal het Sinterklaascomité een collecte houden tussen 20 en 27 oktober.

Wij hopen dat we weer op uw bijdrage mogen rekenen. Per kind ontvangt u een bon voor een snoepzak en een kleurplaat. Deze

kleurplaat kan tot en met 13 november ingeleverd worden bij Jac Attent. Mocht u de collectant gemist hebben en toch een bijdrage willen leveren, bij Attent staat ook nog een collectebus.Tot slot wil het comité langs deze weg alle mensen bedanken die in de afgelopen jaren voor het Sinterklaascomité hebben gecol-lecteerd, mede dankzij deze mensen is het ieder jaar weer moge-lijk om Sinterklaas feestelijk te onthalen.

Collecte SinterklaascomitéStanddaarbui ten

KLUNDERT - In de herfstvakantie wordt op dinsdag, woensdag en donderdag in Klundert de Vakantie-BijbelClub georganiseerd. Op geza-menlijk initiatief van de Hervormde en Gereformeerde kerk worden alle Klundertse kinderen van 4 tot 13 jaar uitgenodigd om naar de kerk aan het Von Kropffplein te komen. Voor de oudste kinderen is er een speciale tienergroep.

Het thema is ‘Moet je kijken!’ en het be-loven leuke ochtenden te worden met to-neel, verhalen, dans en veel muziek. We gaan ook aan de slag met bijvoorbeeld hout en leer, we maken ons mooi en er komt een echte goochelaar.

Elke ochtend begint om 10.00 uur. In het eerste uur is er muziek, toneel en een verhaal uit de bijbel. Er wordt veel gezon-gen en er worden nieuwe liedjes geleerd. Knutselen of spelletjes doen gebeurt in het tweede deel van de ochtend. Op dinsdag en woensdag eindigt de morgen om 12.15 uur, op donderdag sluiten we af met een pannenkoekenfeest en is het om 13.30 uur afgelopen. Op zondag 20 oktober is er op dezelfde locatie om 10.00 uur een speci-ale dienst om de VakantieBijbelClub mee af te sluiten. Iedereen is welkom, het is een mooie gelegenheid om te zien en te horen wat de kinderen in die week hebben gedaan.Informatie: [email protected]; www.pknklundert.nl

VakantieBijbelClub in Klundert‘Moet je ki jken! ’

FIJNAART - Na een zomerstop van 8 maanden haalt Muziekvereniging Oranjevaan haar bakspullen tevoor-schijn voor een nieuw oliebollensei-zoen.

Zaterdag 19 oktober zijn de overheerlijke oliebollen van Oranjevaan vanaf 08.45 uur verkrijgbaar op de Voorstraat in Fijnaart. Tijdens de herfst- en wintermaanden laat de muziekvereniging op 4 momen-ten iedereen genieten van de smakelijke versnapering. De aftrap wordt verricht op zaterdag 19 oktober. In de vroege ochtend wordt de tent opgebouwd, waarin de olie-bollen worden gebakken. Men is verzekerd van kakelverse lekkernijen, die heerlijk smaken bij de koffie of de lunch. Zorg er wel voor dat men op tijd bent, want op is op. De oliebollen worden zaterdag ook

verkocht in de flat Fine Aerde (van 10.00-10.45 uur) en in de hal van Fendertshof (van 11.00-11.30 uur).

Turn on the MusicDe opbrengst van de oliebollenactie gaat o.a. naar Turn on the Music. De 1e turn-musical van Nederland wordt op zaterdag 9 en zondag 10 november samen met Jeugd- & Sportvereniging De Kieviten op-gevoerd in De Parel in Fijnaart. De laatste voorbereidingen voor dit grootse spektakel zijn in volle gang, evenals de kaartverkoop. Ook tijdens de oliebollenactie van zaterdag 19 oktober zijn de kaarten voor Turn on the Music verkrijgbaar. Zorg dat men de boei-ende show vol muziek, zang, dans, toneel en turnen niet mist. Meer informatie: www.oranjevaan.nl en www.turnonthemusic.nl

Oranjevaan bakt ze bruinOliebol lenverkoop voor Turn on the Music

ZEVENBERGEN - De cantorij van de Gereformeerde Kerk is druk bezig met het inoefenen van liederen uit het Nieuwe Liedboek voor de introductie-avond op donderdag 24 oktober.

Han van der Mast en Annie Hennephof hebben de repetities goed voorbereid. Kerkmusicus Arie de Bruijn zal de avond leiden. Hij is een enthousiast musicus die graag zijn kennis over het Nieuwe Liedboek met anderen deelt.

Er wordt dus achter de schermen hard ge-werkt om de introductie van het Nieuwe Liedboek tot een succes te maken. Bent u nieuwsgierig naar het Nieuwe Liedboek voor de kerken? Dan bent u van harte welkom op 24 oktober voor een nadere kennismaking met het Liedboek in de Ge-reformeerde Kerk, Stationsstraat 2, Zeven-bergen. Om 19.30 uur ontvangst met koffie en 20.00 uur aanvang programma.Voor vragen of reacties kunt u terecht bij: Wil van der Wulp, 0168-326290, [email protected].

Introductie van het Nieuwe Liedboek

Cruise informatie avond

28 oktober HOLLAND AMERICA LINE

&

REISBURO SOMBRERO meld u nu aan. Reisburo Sombrero

Fenkelstraat 1, Oudenbosch Tel. 0165-333333

[email protected] www.sombrero.nl

Page 31: Dm 20131016

Voor al uw klussenStuc, schilderwerk en be-

hang. Timmer en tegelwerkwww.demmersinterieur.nlDemmers Interieur

Etten-Leur 06-41211049

Smits Agro is een succesvol bedrijf dat al meer dan 55 jaar voer-. drink-. transport-, weeg-, meng- en doseersystemen ontwikkelt, automatiseert en installeert voor de intensieve veehouderij.

Omdat software ontwikkeling voor ons steeds belangrijker wordt zijn wij per direct op zoek naar een

Junior Software EngineerFunctieomschrijving:Onder begeleiding van een ervaren programmeur help je mee aan het doorontwikkelen van het FASTV3 (Fully Automated Storage & Transport) systeem. De FASTV3 software bestaat uit een c# (.NET) applicatie, SQL-database en een Silverlight webinterface draaiend op een industriële computer met Windows Embedded 7.

Tot jouw taken zullen o.a. behoren:

Functie-eisen:

een aanverwante opleiding.

Wij bieden:

engineer.

Smits Agro T.a.v. Niels van Aert

Smits Agro

GRASZODENDe beste kwaliteit van West-Brabant!

Kijk en vergelijk

GraszodenkwekerijHeidehoeveVervul 1a - Rijsbergen

tel: 076 - 596 27 36

www.heidehoeve.com

AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

Lid ARN-Stiba-RDW

DE SCHANS TUINSCHERMENbetonsysteem | tel. 0164 686418www.deschanstuinschermen.nl

Infra & verhuurRIOOL VERSTOPT 24-UURS SERVICE

ook aanleg/onderhoudTel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

DAKWERKENvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

BSM Valves B.V. is een jonge dynamische onderneming gespecialiseerd in het vervaardigen

Wij zijn met spoed op zoek naar een gedreven en handige:

Montage Medewerker(40 uur per week)

Die van uitdagingen houdt en kwaliteit hoog in het vaandel heeft.

BSM VALVES BV

4780 AD te Moerdijk, t.a.v. dhr. M. Boon. Je kunt ook reageren via e-mail: [email protected]. Jouw reactie zal vertrouwelijk worden behandeld. Mondelinge informatie verstrekken wij graag. Je kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met dhr. Boon, tel. 0165 - 52 20 20.

Wij bieden kandidaten een uitdagende baan in een groeiende omgeving. Belangstellenden worden verzocht zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 14 dagen) hun schriftelijke sollicitatie inclusief een korte motivatie en curriculum vitae te zenden aan: Polvo bv, Postbus 108,

Voor onze hoofdvestiging in Moerdijk zoeken wij een allround collega die bij onze klanten zorg draagt voor het keuren van draagbaar klimmateriaal, steigers en elektrisch gereedschap, volgens de nen 2484, 2718 en 3140. Tevens behoort de montage van (garage)deuren en het oplossen van storingen tot de werkzaamheden. Technische affiniteit, servicegerichtheid en klantvriendelijke eigenschappen is een must!

Monteur / Keurmeester m/v

Sleutelen zit in je bloe

d?

Bezoek voor meer informatie onze website: www.polvobv.nl

Te Koop

BUXUS 2 jarig-20/30 cm € 0.40 per stuk

TAXUS 30/50 cm € 0.60 per stuk

BUXUSBOL

ø30 cm € 5.00

BUXUSPYRAMIDE

50-70 cm € 7.50

Zundert, 076-5973377

Blaaksedijk 28 | 4793 RN Fijnaart Tel. 0168 - 46 27 22 | 06 12 11 77 [email protected]

www.VanStr ienHoveniers .n l

Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Sierbestrating

2minutes2book.nl

BIORESONANTIE?

Windmill Metal Company BV is een jong recycling bedrijf in Oud-Gastel dat gespecialiseerd is in non-ferro metalen.

Ter ondersteuning van onze team zijn we op zoek naar een

Vrachtwagenchauffeur / Allround werfmedewerker

De volgende werkzaamheden behoren tot uw takenpakket:

- Transporteren van onze materialen met een containerafzet systeem - Handmatig sorteren/bewerken van metalen. - Laden en lossen van metalen. - Op- en overslag van materiaalsoorten.

Wij vragen: - Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. - Een enthousiaste instelling en goede contactuele vaardigheden. - U kunt nauwkeurig werken en bent leergierig ten aanzien van het vak. - No-nonsense mentaliteit.

- Een groot rijbewijs C1/CE1 is een must.

Wij bieden: - Een veelzijdige functie met afwisselende werkzaamheden - Een prettige werksfeer in een dynamisch team.

Reactie:

Stuur dan uw schriftelijke reactie naar: Windmill Metal Company B.V. ,Het Appeltje 5, 4751 XJ Oud Gastel Telefoon 0165 349160 E-mail : [email protected]

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie:

Page 32: Dm 20131016

Xxxxx

xxx

Openingstijdenmaandag 10.00 - 22.00 uurdinsdag 10.00 - 22.00 uurwoensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uurvrijdag 10.00 - 22.00 uurzaterdag 09.30 - 20.00 uur

BREDAKruisvoort 14Woonboulevard 4814 RZ BredaTel. 076 - 5258100

www.mediamarkt.nlRuim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

zondag12.00 - 17.00 uur(IEDERE ZONDAG OPEN)

*Geb

asee

rd o

p 58

0 kg

was

per

jaar

bij

een

7 kg

mac

hine

ten

opzi

chte

van

10

jaar

gel

eden

(Prij

spei

l 201

2-20

13 M

ilieu

Cen

traa

l: 22

€ ce

nt p

er k

Wh)

T8164 WPWarmtepompdroger

Warmtepompdroger vrijstaand en geschikt voor onderbouw, wolprogramma, uitgestelde start, trommelverlichting en resttijd indicatie. Art. nr.: 1273044

7 kginhoud

U betaalt: 1099,-Retour via Miele: 100,-

Media Markt Prijs: 999,-

Zuinigste manier van drogen

Softcare trommel

-53%Bespaar per jaar*op uw energierekening

ENERGIE BESPARENWist u dat er in Nederland nog steeds miljoenen apparaten in onze huishoudens staan die enorm veel energie verbruiken? De gemiddelde leeftijd van huishoudelijke apparatuur zoals een wasmachine of droger is op dit moment 8,5 jaar en deze verouderde apparaten slokken energie! Hoe nieuwer het apparaat, des te zuiniger: koelkasten zijn sinds 1998 gemiddeld 72 procent zuiniger geworden! Een gemiddelde koelkast verbruikt nu zelfs minder energie dan een spaarlamp van 18 watt!*

Door te investeren in zuinige apparatuur kunt u tot honderden euro’s per jaar besparen. Bespaar wijzer en bekijk uw voordeel op

www.mediamarkt.nl/bespaarwijzer