De Treffer 2011-2012 - 2011-12-23

Click here to load reader

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2011-2012 - 2011-12-23

 • Kersttreffer2011

  Jaargang 77 nr.10 23 december 2011

  Meer open staan voor welzijn en vredeEn A-4 om terug te kijken op een heel jaar, dat gaat mij zeker niet lukken! Wij zijn het er allemaal over eens dat 2011 een jaar was vol dieptepunten maar ook zeker de nodige hoogtepunten. Een haperende economie die maar niet op gang wil komen en wat te denken van het euro drama met in de hoofdrollen Griekenland en in meer of mindere mate Itali, Spanje, Portugal en Ierland. Ook steekt het dat politici, ten bate van eigen succes en daarbij het algemeen belang van de diverse bevolkingen uit het oog verliezend, een kwalijke rol spelen. Waar het juist bevolkingen in andere landen zijn, die het juk van dictatoren van zich af proberen te werpen op weg naar vrijheid en democratie, met als voorbeeld de eerder genoemde landen die

  nu rollebollend over de Europese straat liggen, hoe paradoxaal!Dichter bij huis hadden wij ook de nodige dames en heren die elkaar naar het politieke leven stonden, waarbij zelfs het doe eens normaal man ht uitverkozen kamermoment was van dit jaar. Voor mij persoonlijk stond het schietincident in Alphen a/d Rijn als drama bovenaan de lijst van hoe wij als mensen tegenwoordig blijkbaar met elkaar omgaan. Iets in het leven bevalt je niet en vervolgens beslis jij dan maar om andere mensen mee te slepen in een levenslang trauma, hoe egostisch!

  Maar gelukkig, ook in 2011 waren er de nodige, al dan niet grote en kleine, hoogtepunten. N verwacht u van mij dat ik dit voor u ga opschrijven maar dt is het moment dat ik aan u vraag om eens goed na te denken wat uw kleine of grote hoogtepunten waren. Wij mensen zijn name-lijk altijd geneigd meer negatief dan positief te denken. Doet u eens een poging om er vijf op te schrijven.Zeker in het kader van het nadere feest toch een moment om eens te overdenken waar u nu staat, niet als christen, moslim, boeddhist, joods, zwart, blank of kleurling, maar gewoon als mens.

  Voor de n staat namelijk dit feest in zijn of haar overtuiging voor zijn geloof, maar voor een ander is kerst een periode om familie en vrienden om zich heen te verzamelen en vrolijke kaarten te versturen en gezamenlijk aan te zitten aan een goed gevulde dis.

  Overal toch een periode waarin wij anders naar onze medemens kijken en meer open staan voor welzijn en vrede in deze wereld. De hoop uitsprekend dat dit open staan voor anderen bijdraagt aan meer begrip en vrede, maar ook minder geweld en armoede, wil ik graag afsluiten u (naar keuze) vrolijke, gezegende of fijne Kerstdagen toe te wensen. HansterHorst voorzitter

 • 23december2011 2 De KerstTreffer

  LaagsterentesvanNederland!Nuvanaf3,3%

  Bel: 020 - 416 26 56

 • 23december2011 3 De KerstTreffer

  Officile mededelingen

  Kerst- en Nieuwjaarswens

  Wij wensen alle leden, ouders, donateurs, sponsorenen overige belangstellenden een goed kerstfeest toe.Zorg er voor dat voor iedereen een tafel is gedekt

  en dat niemand zich eenzaam hoeft te voelen.

  Daarna gaat het nieuwe jaar 2012 beginnenen is het oude jaar overwonnen.Blik kort terug op het oude jaar.

  Maar laten we boordevol vertrouwen in ieders wensenhet nieuwe jaar 2012 in stappen.

  Bestuur sv Diemen

  Sluiting kantine & veldenVanafvrijdagmiddag23december14.00uurtot maandag9januari09.00uurisdekantineenoveri-geaccommodatievansvDiemengeslotenvoor denormaleactiviteiten.Voordeenergiebesparingzaldeverwarmingindezeperiodeopeenlaag pitjedraaien.

  Vanafmaandag9januariisiedereenweer welkomvoordenormaleactiviteitenentrai-ningen.

  Nieuwjaarsreceptie/wedstrijdenOpzaterdagmiddag7januariwordtvanaf14.30uureenbegingemaaktmetdeNieuw-jaarsreceptievansvDiemen.Om14.30uurstartendetraditioneleNieuwjaarswedstrij-den.Dezondagselectievannuspeelttegeneenoudzondagselectie.

  Dezaterdag1speelttegendeVeteranen.Beidewedstrijdenbeginnenom14.30uur.Dekantinezaltijdensdewedstrijdenalgeopendzijnomnieuwjaarswensenuittewisselen.

  Trekking NieuwjaarsloterijOm17.00uurzaldetrekkingplaatsvindenvandeNieuwjaarsloterijwaaraandegeregistreerdevrijwilli-gerskunnendeelnemen.Zijontvangenvoorafhieroverbericht.Wijhopendatdereceptiedrukzalwordenbezochtdoordeledenenouders,trainersvandeteamsenoverigebelangstellenden.

  Bestuur

 • 23december2011 4 De KerstTreffer

  Grote Clubactie 2011 groot succes

  Voorzitter Hans ter Horst reikt de prijzen uit aan de winaars van de Grote Clubactie 2011.V.l.n.r: Voorzitter Hans ter Horst , Wendie Huinink, Amar-Raj Hoebba F8, Dean Palmer D1, Robin Gontha E3 en penningmeester Roel Stallinga. Carolien Boomgaard had andere verplichtingen.

  DeGroteClubactieisditjaarvoorsvDiemeneengrootsuccesgeworden.OnderdebezielendeleidingvanCarolienBoomgaardenWendieHuinink,zijnmaarliefst63D-,EenF-pupillenoppadgegaanomlotenteverkopen.Uiteindelijkzijner1500lotenverkochtwateennettoopbrengstvoordeClubbetekentvan2700.-!Ditis50%meerdan2jaargeledentoenwevoorhetlaatstdeelnamenaandeactie.Voordebest verkopende juniorenper leeftijdscategoriewasereenextraprijsteverdienen,diewinnaarszijn:

  F-pupillen Amar-Raj Hoebba 54 loten verkochtE-pupillen Robin Gontha 51 loten verkochtD-pupillen Dean Palmer 81 loten verkochtDonderdagavond15decemberzijndezeprijzenuitgereiktdooronze voorzitter Wendie en Carolien werden bedankt met eenkerstbloemetje.

  Mini Kerstman

 • 23december2011 5 De KerstTreffer

  Jeugdtreffer

  SDZB3-svDiemenB4(oefen) 0-11 11decemberVandaagwelfrismaardroog.Ideaalvoetbalweerdus.Wehaddeneigenlijkvrijvan-daag.Ikalstrainerdenkdaarvaakandersover:- Jemoetindeflowblijven.- Ledigheidisdesduivelsoorkussen.- Jebetaaltcontributieomtevoetballen.- Straksisereenflinkewinterstop.- Enz.

  Aangezien er niet veel vrije elftallen wa-renop11decembergingenweuiteindelijknaarSDZ.Eenfraaieritbrachtonserheenenom12.00gingenweopeenfraaikunst-grasveldvanstart.Wegingenvanstartmetdesterksteopstel-lingomeenstekijkenwatdatopleverde.Diemenzettevanafdestartmeteendruk;datwasenisookdegewenstestrijdwijzediewevoorogenhebben.Inhetbegingin-gendeaanvallennietaltesoepelenwer-dendevleugelsteweinigbenut.

  TochkonDonnyde0-1scorennaeenflinkerushvanafdemiddenlijn.SDZsputterdefel tegenmaarschootnaastofoverenandersdeeddeverdedigingdeaanvalwelinkiemsmoren.Helaasdedenwijhetzelfdealzagiktegeneinde1ehelftwatmeervernuftinonzeaanvallen.Inderustwatpuntjesopdeigezetendaarnaweerflinkaandebak.WatermetdeB4wasgebeurdnaderust(washetmijnkortetoespraakofzaterietsindethee?)isonbekend.BinnenkortetijdscoordeKamilde0-2ende0-3.De0-2waseenklasseloboverdekeeper.HiermeebleekhetverzetvanSDZdefinitiefge-brokenengingDiemenwerkenaanhunscoringsdrift.Donnymaakte0-4,Mitchellmeteenfraaieintikkerde0-5.Beideherenzorgdenmetfraaiecombinatiesvoorde0-6en0-7.Uiteraardkwamendiverseanderespelersaanbodomtescorenmaarzijmisten.Donnyniet;hijverzorgdede0-8.DaarnazorgdeKamilvoorde0-9,Donnyvoorde0-10enMitchellvoorde0-11.HelaaswasdewedstrijdtoenoverwantnaeenduelvaneenSDZ-spelermetBriansloegdevlamindepanenwerddesfeerinhetveldzeeronvriendelijk.DaarmoetenweonsvoortaanvandistantierenB4!!!Inoverlegmetdescheidsrechterhebbenwedelaatste5minutennietgespeeld.Datwasweljammerwantikwildenogeenpu-bliekswisselmaken(Donny)endekeeperindespitszettenomdathijwelgeteld1balhoefdetevangeninde2ehelft.Helaasduseenonvriendelijkeindeaaneenfraaie2ehelft.Herenikhebgenoten.Nietalleenvandedoelpunten;erwerdookafentoefraaigespeeld.A.s.zondagdelaatstecompetitiewedstrijdtegenkoploperAS80B5.Ikhoopdatjullieer,netalsik,opzijngebranddiewedstrijdtewinnen.Alleploegeninonzepouleheb-benvanAS80verloren;hetzoufraaizijnalswediewedstrijdvanhenwinnenenals2eindepouleeindigen.Aandebakdusheren.

  AddeGans

  svDiemenD2-BuitenveldertD2 3-2 10novemberYes!!!...Yes!!!...Yes!!!...uwverslaggevermoetditvastkwijt.IkzoubijnaweerineenverlateSinterklaasgaangelovenendenken,dathijhetmooistecadeauvoorvandaagheeftbewaard.Herfstenwinterstaansymboolvoorneergang,maarvooronzeD2lijkthetandersomtewerken.Onzejongensbegonnenfrisengretigtegendetegen-standeruitBuitenveldert.Detegenstanderkwammaarmoeilijkvandeeigenspeel-helftafenzoheeftJohanCruijffhetvoetballengewild.Bijzonwedstrijdalsdeze

 • 23december2011 6 De KerstTreffer

  hoorteenfenomenaaldoelpuntenditwasde1-0vanPrince.Eenafstandsschotginggoedgerichtletterlijkrechtophetdoelafenoverdekeeperheentegenhetnet.Onzeaardselevensbronisdezon,maardezebrandendesterkanhetkeepersflinklastigmaken.OnzekeeperMitchellverkeekzichrichtingdezonopeenhogebalvandetegenstander1-1,maardehardwerkendeJethroscoordesneldaarna2-1.Ikhebunudriedoelpuntengemeldendanhebbenwehetoverzevenminutenaan-sluitendevoetbaltijdindeeerstehelft.De2-2vlakvoorrustwaseenmazzelgoaltjevoorBuitenveldert.Detweedehelfthaddenonzejongenshetlastiger.Buitenveldertkwambeterinhet

  spelenkreegeenaantal,maargelukkignietbenuttekansen.WelschootLorenzovanuiteenkortehoekhardtegendepaalenonzeD2wistuitgoedgenomencornersgevaartestichten.Maarhetspelgolfdeindezeperiodeheenenweervanhelfttothelftendatwaseenanderspelbeelddanindeeerstedertigminuten.VoorhetzenuwgestelvandeDiemenarenaandekantwasdezeperiodeeenforsebelasting.GelukkigscoordeKwabenaknaphetverlossendedoelpunt3-2enhiermeewerdendikverdienddedriepuntenbinnengehaaldenzittenwebijheteerstewoordinditstukjeYes!!!

  RenLammertsen

  Blauw-WitAE2-svDiemenE2 5-7 10decemberHetwerdtijdomeindelijkpuntentepakkenvoordeE2.NaeennipteenonverdiendenederlaagtegenRodavorigeweek,moestheternuweleensvankomen.Hetwasbestkoudmaarprimaenmooivoetbalweer.Opechtgrasditkeer.Diemenbegonhelaaseenbeetjeslap,ermoestblijkbaareerstnogontwaaktworden.GelukkigzorgdeBlauw-Withiervoordoorheelsneldeleidingtenemen1-0.Zooo,nukonDiemenlos.Hetpubliekwaserklaarvoor.Gabrielmaaktevrijsneldegelijkmaker.HiernakopteJulianprachtigeenhoekschopbinnen.VoorsprongwaseenfeitenDiemengingdoor.Julianzettegoeddooroprechtsentrokdebalterugvoorhetdoellangs,Gabrieltikteditbuitkansjebinnen.Gabrielmaaktevervolgensookde1-4.MooistedoelpuntvandewedstrijdwerddoorMikagemaakt.