De Macht van Jouw Verhaal - Het Boek

of 40 /40
De Macht van Jouw Verhaal in ROME

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Macht van Jouw Verhaal - Het Boek

 • 1. De Macht van Jouw Verhaal ROME in
 • 2. Herschrijf Jouw Lot In Leven &. Ondernemen Peter de KusterOprichter van De Reis van de Held met Rachelle Wessels
 • 3. Herschrijf Jouw Lot In Leven & Ondernemen
 • 4. Herschrijf Jouw Lot In Leven & OndernemenIn deze reisgids in Rome exploreer ik wat de macht is van het verhaal dat jij jezelfvertelt, over jezelf en hoe dit jouw leven en onderneming bepaalt. En, de manierwaarop wij ons verhaal veranderen en daarmee ons leven als ondernemer trans-formeren.Jouw verhaal is jouw leven. Als mensen vertellen wij onszelf continu verhalen.Verhalen van succes of falen, van macht of slachtofferdom, verhalen die eenuur duren, een dag of een heel leven. We hebben verhalen over ons leven, onzeonderneming, onze families en relaties, onze gezondheid, ons geld; over wat wijwillen en waartoe wij in staat zijn.Toch, terwijl onze verhalen diepgaand bepalen hoe anderen ons zien en wij ons-zelf zien erkennen weinig mensen dat wij verhalen vertellen, wat zij zijn en dat wijze kunnen veranderen en daarmee ons lot kunnen herschrijven.Onszelf verhalen vertellen biedt structuur en richting terwijl wij door de uitdagingenen mogelijkheden van ons leven navigeren. Het helpt ons onze doelen en vaar-digheden te intepreteren. Verhalen geven betekenis aan chaos; zij organiseren devele divergente ervaringen die wij hebben in een coherente rode draad; zij vor-men onze hele realiteit. En veel te veel van onze verhalen zijn tragisch en dienenserieus herschreven te worden.In welke gebieden van jouw leven ben jij niet gelukkig en bereik jij niet jouw doelenmet de verhalen die jij jezelf vertelt?. Ik laat jou zien aan de hand van de verhalenvan helden en heldinnen uit Rome uit heden en verleden als Michelangelo, Berni-ni, Fellini hoe jij jouw verhalen kunt herschrijven. Verhalen die jou inspireren tot actieen die jou brengen waar jij wilt in leven en ondernemen.Mijn naam is Peter de Kuster. Ik ben de oprichter van De Reis van de Held en almeer dan een decennium gefascineerd door de macht van verhalen. Die wijonszelf vertellen over onszelf, tegen onszelf en anderen. Onze capaciteit om ver-halen te vertellen is een geweldig geschenk. Ik zal jou in deze reisgids in Rome inde voetsporen van grootse verhalen als Ben Hur, A Roman Holiday, La Dolce Vitatonen hoe je engagerende verhalen creeert. Die jou de macht van storytellinglaten inzetten om succesvol en gelukkig te zijn als creatieve ondernemer.
 • 5. 1 La Dolce Vita - Jouw Geweldige Verhaal om te Vertellen; het Rome van Fellini
 • 6. 1 La Dolce Vita - Jouw Geweldige Verhaal om te Vertellen; het Rome van Fellini Wanneer het gaat over begrip van de macht van jouw verhaal - het verhaal dat jij jezelf vertelt, over jezelf, tegen jezelf zag Fellini het. In zijn prachtige lm La Dolce Vita onderzoekt hij de kracht van het idee van ie- mands verhaal. Een mooie lens om naar het leven te kijken. Jouw verhaal is jouw leven. Jouw leven is jouw verhaal. Ik houd daarvan. Houd er enorm van! Zou jij niet willen dat jij een geweldig verhaal te vertellen had? Tegen jezelf. En daarna tegen anderen? Mijn punt: Dit is wat bepalend is voor jouw Passie, jouw Succes als ondernemer en jouw Geluksgevoel. De essentie van jouw geweldige verhaal. Iets waar je DIEP OM GEEFT. Iets dat ertoe Doet. Iets waar je voor zult willen Staan. Jouw queeste. Jouw Reis van de Held verhaal. De Macht van Jouw Verhaal Een geweldig verhaal vertellen is zo overduidelijk voor mij. Wanneer jij jezelf een inspirerend verhaal vertelt, wordt het leven zo veel eenvoudiger. De beloning van een geweldig verhaal hebben is dat jij jezelf denieert vanuit een motief waar jij diep om geeft. Waardoor jouw verhaal met een machtige verbindende beleving uitreikt naar anderen. Zoals Fellini deed met zijn beleveniswereld in La Dolce Vita.
 • 7. Jouw verhaal is een emotioneel connectie punt dat boven het normale dagelijkseleven uitstijgt. Een geweldig verhaal jezelf vertellen is een verhaal dat nooit volle-dig is verteld. Waar je elke dag voor opstaat met veel energie om te zien hoe hetverder gaat.Jouw verhaal gaat uiteindelijk over niets meer (en niets minder) dat wat er in jouwhart is. Het gaat over passie... waar jij om geeft. Het gaat over wat er binnen in jouis, wat er in jouw dromen is, in jouw ondernemingen.Vertel Jouw Verhaal.Stel jezelf de volgende quest ions om jouw queeste verhaal te ontdekken: WIEBEN IK?WAAROM BEN IK HIER?HOE BEN IK UNIEK?HOE KAN IK EEN DRAMATISCH VERSCHIL MAKEN?WIE GEEFT EROM? GEEF IK EROM?Wat is mijn reis van de held verhaal? Wat is het verhaal dat ik mijzelf vertel tegenmijzelf over mijzelf en wil overbrengen op andere mensen? Hoe zorg ik ervoordat wat ik de wereld te bieden heb werkelijk authentiek, uniek is en mij gelukkigmaakt?Jouw Verhaal in ActieJij, de verhalenverteller van jouw eigen leven en onderneming dient jouw werk ineen legende te transformeren, een excellent Persoon en een excellente Onderne-ming die altijd Heroische Dingen initieert voor klanten. Vind jouw eigen Helden/Rolmodellen/Mentoren. Heroes/Rolmodellen/Storytellers. Kijk naar alle verhalenvan Fellini. Leer een Geweldig Verhaal te vertellen. Eerst tegen jezelf.Daarna tegen anderen.Wanneer je een legendarisch leven wilt hebben en een legendarische onderne-ming, wel, dan heb je helden en legendarische verhalen als rolmodellen nodig.Stel jezelf de vraag: VERTEL IK MIJZELF GEWELDIGE VERHALEN? Hij en zij met eengeweldig verhaal is gepassioneerd, is vaker in ow en heeft een grotere kans opsucces (wat is jouw verhaal?)
 • 8. Jouw Reis van de Held Verhaal:Sommige mensen kijken naar dingen die fout gingen in hun vorige verhaal enproberen ze te repareren. Helden en heldinnen uit Rome zoals Fellini kijken naardingen die goed gingen, hen gelukkig maakten en bouwen hun huidige entoekomstige verhaal op hen verder. Ik wil mijn droomondernemingHoe werkt jouw verhaal voor jou: Ik wil reizen, reizen, reizenVerhalen zijn .... het vuur dat ons ondernemersproces drijft Ik wil helden, rolmodellen, mentoren ontmoetenVerhalen geven ons permissie om te handelen. Geweldige ervaringen hebbenVerhalen zijn beelden van wie wij willen zijn Er verhalen over vertellenVerhalen zorgen voor emotionele responses Mijn eigen verhaal promotenVerhalen verbinden ons met anderen Een portfolio opbouwen van droomprojectenVerhalen zijn... wij... Door muren en barrieres gaan en mijn verhaal verspreiden Ik ben in LA DOLCE VITA land Klaar om de Wereld te Veranderen Hint: Jouw Reis van de Held eindigt nooit!
 • 9. 2 Vadis Quo
 • 10. 2 Vadis QuoHoe ben ik hier terecht gekomen?Wat ben ik aan het doen?Waar ga ik naar toe?Wat wil ik?Ben ik gelukkig? Waarom ben ik niet gelukkiger?Wat is jouw huidige verhaal?Mensen vertellen zichzelf verhalen over vijf belangrijke onderwerpen:1 Werk2 Familie3 Gezondheid4 Geluk5 VriendschappenDoor jezelf vragen te stellen over hoe jij je voelt over wat jij doet en eerlijk te ant-woorden natuurlijk begin je de dynamiek van jouw verhaal te identiceren.Jouw Verhaal over WerkOmdat de helft van ons leven dat we wakker doorbrengen opgaat aan werk ishet verhaal dat wij hierover vertellen cruciaal om een kans te hebben op overallvoldoening en geluk.Hoe karakteriseer jij jouw relatie tot werk? Is het een last of een genot? In en uit-klokken, diepe vervulling of verslaving? Wat drijft jou om op te staan elke dag ennaar jouw werk te gaan? Het geld? Is de drijfveer een verhoogd prestige, macht,sociale status. Een gevoel van diepe vervulling? De bijdrage die jij maakt? Is heteen doel op zichzelf of een middel voor iets anders? Voel jij je gedwongen om tewerken of voel je jezelf geroepen tot werk?
 • 11. Ben jij volledig gengageerd met je werk? Hoe veel van jouw talent en vaardig-heid worden werkelijk ontbrand? Wat is de dominante toon in jouw verhaal gen-spireerd? Uitgedaagd? Teleurgesteld? Gevangen? Overweldigd?Brengt het verhaal dat jij jezelf nu over geld vertelt jou waar jij wil gaan in jouwleven? Wanneer jouw huidige verhaal over werk niet werkt, welk verhaal vertel jijjezelf om het te rechtvaardigen, zeker gezien de tienduizenden uren die het con-sumeert?Stel dat jij het geld niet nodig had: Zou jij blijven werken elke dag? Schrijf vijf din-gen over jouw werk op die, wanneer geld geen rol speelde je zou willen latenvoortduren (de kameraadschap, speceke verantwoordelijkheden/taken, jouwrelatie met een collega of mentor, het grote kantoor).Jouw Verhaal over FamilieWat is jouw verhaal over jouw familie leven? In het grote schema der dingen, hoebelangrijk is jouw familie voor jou? Werkt jouw huidige verhaal over familie. Is derelatie met jouw partner of signicante ander waar jij wil dat het is? Is het zelfs inde buurt van waar jij wil dat het is? Of is er een onoverbrugbare kloof tussen hetniveau van intimiteit, verbinding en intensiteit die je met hem or haar voelt en hetniveau dat je wilt ervaren?Werkt jouw verhaal met jouw kinderen? Met jouw ouders? Andere familieleden?Wanneer jij doorgaat op hetzelfde pad, wat is de relatie die je waarschijnlijk zulthebben, jaren vanaf nu, met elk van jouw familieleden? Wanneer jouw verhaalniet werkt met 1 of meer belangrijke individuen in jouw leven, wat is dan het ver-haal dat jij jezelf vertelt om toe te staan dat dit patroon doorgaat? In welke mategeef jij de schuld aan jouw werk dat jij niet volledig gelukkig bent met jouw fa-milie. (Echt? Jouw werk is de reden dat jij niet gelukkig bent met de mensen diehet meest voor jou betekenen?). Hoe is dit gebeurd? Is het, volgens jouw huidigeverhaal, zelfs mogelijk om gelukkig te zijn op het werk en met jouw familie?Jouw Verhaal over GezondheidWat is jouw verhaal over jouw gezondheid? Wat heb jij gedaan om goed te zor-gen voor jezelf? Welke waarde hecht jij aan jouw gezondheid en waarom? Wan-neer jij op dit pad doorgaat wat zullen dan de waarschijnlijke gezondheid conse-quenties zijn? Wanneer jij niet volledig gengageerd bent met jouw gezondheidwat is dan het verhaal dat jij jezelf vertelt en anderen met name jouw partner,jouw kinderen, jouw dokter en iedereen die tegen jou op kan kijken dat jou toe-staat om zo door te gaan?
 • 12. Wanneer opeens de realiteit was dat jouw gezondheid verdwenen was, wat zou-den de consequenties zijn voor jou en iedereen om jou heen waar jij om geeft?Hoe zou jij het voelen dat het einde van jouw verhaal gedomineerd werd door 1tragisch feit dat jij onnodig jong bent gestorven?Beschouw jij jouw gezondheid als slechts 1 van de verschillende belangrijke verha-len over jezelf maar nauwelijks topprioriteit? Zit het in de top drie? Of in de top vijf?Wanneer je overgewicht hebt, of consistent zwaarder bent geworden in de laatstepaar jaar, wanneer je rookt, wanneer je slecht en onregelmatig eet, te weinig rustneemt en nooit diep, wanneer je zelden of nooit sport, regelmatig veel medicijneninneemt, wanneer je een genetische aandoening hebt wiens optreden of ernstredelijkerwijze verminderd kan worden, misschien zelfs vermeden, door beter voorjezelf te zorgen... wat is het verhaal dat jij jezelf vertelt dat uitlegt hoe jij omgaat,of niet omgaat met deze zaken? Is het een verhaal met een reden? Geloof jij dattijd om te sporten of op een andere manier voor jezelf te zorgen, met name opeen werkdag een slecht voorbeeld is voor anderen (het is zelfzuchtig, lui, onprofes-sioneel, toont verkeerde prioriteiten). Hoop je dat jouw kinderen jouw verhaal overgezondheid zullen overnemen?Gegeven jouw fysieke conditie en de manier waarop jij jezelf presenteert, denk jijdat het verhaal dat jij jezelf vertelt hetzelfde is dat anderen horen. Kan het enormafwijkend zijn, gezien door hun ogen?Denk aan een tijd dat jij zeer ziek was, weinig energie had en niet eens zin had omeen boek te lezen in bed. Herinner jij de beloftes die jij jezelf maakte terwijl je inbed lag. Zoals ik wil mij nooit meer zo voelen. Wanneer ik mijn gezondheid terug-win, zal ik? Schrijf voor jezelf de drie beloftes op die jij gemaakt hebt.Jouw Verhaal over GelukWat is jouw verhaal over jouw geluk? Hoe zou jij jouw geluk in de laatste paarmaanden waarderen? Is het antwoord acceptabel voor jou? Volgens jouw eigenverhaal, hoe belanrijk is geluk en hoe probeer jij het te bereiken? Ben jij helder overwaar en hoe geluk voor jou gerealiseerd kan worden?Wanneer er iets is daarbuiten een activiteit, een persoon die op een betrouw-bare manier jou geluk brengt, hoe lang is het dan geleden dat jij hem of haar hebtontmoet? Wat denk jij dat de connectie, zo die er is, tussen engagement en gelukis? Wanneer jouw niveau van geluk niet is wat jij wilt dat het is, wat is dan het ver-haal dat jij jezelf vertelt dat verklaart dat het niet gebeurt in deze fase van jouwleven? Wanneer jij op dit pad doorgaat, welke soort van geluk verwacht jij in denabije toekomst, korte termijn en lange termijn?
 • 13. Schrijf Jouw Huidige VerhaalZie jij jouw eigen geluk als een soort bijzaak? Een soort luxe? Verwennerij? Vormvan egosme? Heb jij genieten weggestreept bij het rijtje emoties dat jij verwachtte ervaren. Wil jij dat dit zo blijft de rest van jouw leven? Schrijf Tien momenten opin de laatste dertig dagen waarin de tijd voor jou voorbijvloog en je genoten hebt Stap 1 Identiceer de belangrijke gebieden in jouw leven waar de verhalen die jijvan wat je deed. jezelf of anderen vertelt duidelijk niet werken. Zij brengen jou simpelweg niet waar jij uiteindelijk wilt gaan bijvoorbeeld in persoonlijke relaties, werk, nancile theid,Jouw Verhaal over Vrienden fysieke theid. Vraag jezelf af: in welk gebied is het helder dat ik niet kan bereiken wat ik wil met het verhaal dat ik heb?Wat is jouw verhaal over vriendschap? Hoe belangrijk zijn vrienden volgens jouw Stap 2 Articuleer zo helder als mogelijk het verhaal dat jij op dit moment hebt dateigen verhaal? Hoe volledig gengageerd ben jij met hen? (Bereken niet in jouw niet werkt. Schrijf het op papier. Uiteindelijk zullen we ernaar verwijzen als Jouwhoofd hoe vaak je ze ziet maar wat jullie doen en hoe jullie zijn wanneer jullie sa- Oude Verhaal. Net zoals schrijvers vaak vele concepten schrijven voordat ze hunmen zijn). Wanneer goede vriendschappen belangrijk zijn voor jou echter niet verhaal hebben zoals ze het willen, bereid je voor op vele keren herschrijven tot jevoorkomen in jouw leven, wat is het verhaal dat jij jezelf vertelt dat dit blijft voort- t verhaal te pakken hebt.duren? Stap 3. Identiceer de foutieve elementen in jouw oude verhaal door jezelf drieIn welke manier kunnen vriendschappen voor jou verbonden zijn met gezondheid vragen te stellen, over zowel het hele verhaal als over elk van de individuele pun-en geluk? In welke mate zijn vriendschappen belangrijk voor jou realiserend wat jij ten die het maakt:nodig hebt en wilt uit het leven? Wanneer je een paar of geen vrienden hebt, watis de reden daarvoor? Is dit een relatief recente ontwikkeling, was het altijd al zo, 1 Zal dit verhaal mij brengen waar ik wil in mijn leven (terwijl ik tegelijkertijd trouwof pas na een huwelijk bijvoorbeeld, of wordt je opgeslokt door het werk of ben je blijf aan mijn diepste waarden en overtuigingen?)gescheiden, of heb je een belangrijk verlies geleden of ben je vaker verhuisd? 2 Zal het verhaal de waarheid zoveel als mogelijk weerspiegelen?Wanneer jij denkt aan jouw beste vriendschappen in de laatste vijf jaar kun je danzeggen dat er zijn die gegroeid en verdiept zijn? Stel je zou geen vrienden heb- 3 Zal het verhaal mij tot actie stimuleren?ben hoe zou dat zijn? Dit kan een morbide oefening lijken maar schrijf drie ma-nieren op waardoor het niet hebben van vrienden jouw leven armer zou maken Jouw oude verhaal zal vaak 1 of meer van deze regels overtreden, vaak alledrie.(niemand om in tijden van crisis en feestjes jezelf te wenden, niemand die om jouwoverlijden treurt, etc.)
 • 14. Het is het gebrek van 1 of meer van deze criteria die jouw Oude Verhaal tragischlaat verlopen en uiteindelijk dramatisch aopen. In jouw Nieuwe Verhaal aan deandere kant zullen al deze drie regels geadresseerd worden en goed ingevuld.Je kunt eenvoudigweg niet een goed verhaal vertellen zonder elk en ieder vandeze drie elementen te bevredigen.Dus. Werkt jouw Oude Verhaal voor jou?Het antwoord zal je vinden door het houden tegenover jouw queeste, jouw missie.Is het verhaal dat jij hebt opgeschreven, hetgeen jij nu leeft en al een poosje leeft,jou aan het brengen naar een lang en gelukkig leven terwijl jij op jouw Reis van deHeld bent?Quo Vadis?
 • 15. 3De Macht van Jouw Queeste; La Vita e Bella
 • 16. 3De Macht van Jouw Queeste; La Vita e Bella Hij die een waarom heeft om te leven, kan van bijna elke situatie een spel ma- ken. Dat is de wijsheid die Roberto Benigni in zijn lm La Vita e Bella toont die hij samen met de toenmalige paus in het Vaticaan hand in hand bekeek. Ik toon La Vita e Bella niet als springplank om mensen te tonen dat hun geliefden redden hun ultieme queeste in het leven is het is een queeste, een essentiele, maar niet de queeste, niet de reden dat jij op deze wereld bent. Maar om ze te tonen hoe dramatisch ons verhaal verandert, en onze bereidheid om energie te investeren en risicos te nemen verandert wanneer er een geweldige queeste in het spel is. Niemand gaat zo ver als Guido in La Vita e Bella voor een grote som geld. Wan- neer liefde en leven op het spel staan en dat wat een onschatbare waarde heeft, gaan iedereen zo ver. Jouw queeste verhaal is het epicentrum van ieders levensverhaal. De queeste is 1 van de drie fundamenten van een goed verhaal. Zonder queeste zou geen enkel personage in een boek of lm iets interessants, be- tekenisvol, memorabel, de moeite waard doen. Zonder queeste heeft ons levens- verhaal geen betekenis, het heeft geen coherentie, geen richting, geen onver- moeibaar momentum. Zonder queeste zal ons leven voortkabbelen wat dat ook betekenen maar het ontbeert een organisaterend motief, een meeslepend plot. Zonder queeste is het onmogelijk om volledig geengageerd te zijn. Om uitzonderlijk. Om gelukkig te zijn. Met een queeste, aan de andere kant, doen mensen verbazingwekkende dingen: goede, slimme, grappige, productieve, vaak heroische dingen. Dingen die nog nooit eerder vertoond zijn. Een queeste is dat ding in jouw leven waar jij voor wilt vechten. Wilt beschermen tegen elke prijs. Het is niet hetzelfde als incentive, maar eerder de motor erachter, het hogere doel dat jou voortdrijft. De reden dat jij energie hebt voor sommige dingen en niet voor andere.
 • 17. De meeste mensen weten vrij snel met een duwtje in de goede richting wat zij Zoals met elk krachtig verhaal is het vitaal dat men de queeste, de ultieme bedoe-als hun queeste in het leven en ondernemen zien. Soms heeft het even tijd nodig. ling begrijpt achter wat er verteld wordt. De essentiele eerste stap om onze ver- halen krachtig en meeslepend te krijgen is zeker te stellen dat het verhaal dat wijVoor sommige mensen is het heel eenvoudig om hun queeste te noemen. Zoals vertellen op het moment in lijn ligt met onze ultieme missie in het leven met onzeGuido in La Vita e Bella voelt hij of zij in het diepste van hun hart of ziel. De queeste queeste.is altijd aanwezig geweest, zelfs wanneer het even kwijt is geraakt of niet uitge-drukt. (een diepe blijvende queeste is bijna altijd een verlangen om iets te beteke- Jouw queeste is datgene dat jouw geest steeds vernieuwt, hetgeen dat jou laatnen voor anderen op een eigen manier). stoppen en laat genieten van het moment. Het is de altijd aanwezige macht die jou in actie laat komen wanneer niets dat kan bewerkstelligen. Het kan je ookJe weet wat jouw queeste is wanneer je haar ziet. stoppen met een klein zuchtje in jouw meest stille moment. Het is de wind onder jouw vleugels die de tijd voor jou laat voorbijvliegen. Het vertelt het verhaal over de overkoepelende doelen die jij wilt bereiken in jouw tijd hier... en de manierOm een werkbaar, meeslepend, inspirerend, gelukkig verhaal voor jezelf te cree- waarop jij het gevoel hebt dat je dat moet doen. (je streeft deze doelen na in har-ren moet je jezelf veel vragen stellen en ze beantwoorden. De belangrijkste zijn de monie met jouw waarden en overtuigingen).vragen die te maken hebben met jouw queeste, jouw missie in het leven. Jouw Jouw queeste is altijd memorabel.queeste is de kern van alles. Wanneer je eenmaal jouw queeste kent valt al hetandere op zijn plek.Jouw queeste helder krijgen is jouw grote uitdaging in deze reisgids in Rome. Wan- De primaire intentie van een lm is om het publiek emotioneel te raken en te be-neer je jouw queeste gevonden hebt, heb je een kans op een levensverhaal dat wegen. Het verhaal is het vehikel waarmee dit wordt bereikt Het verhaal is watjou en de mensen om jou heen raakt en in beweging brengt. ons raakt, ons verbijstert, ons beroert, ons hart breekt. Een saai verhaal faalt omdat het ons niet weet te raken, het niet onze capaciteit voor empathie inzet.
 • 18. Denk eens terug aan hoe de lm La Vita e Bella jou heeft geraakt toen je haarzag (of ga haar direct kijken!). Dan herinner je jezelf de diepte van jouw gevoelvoor 1 of meer van de personages.Dat is wat gebeurt wanneer jij jouw nieuwe verhaal gaat creren. Deze verhalen,uiteindelijk, raken hun makers en anderen op de manier waarop grote lms als LaVita e Bella doen. We voelen het potentieel voor herosme in wat de verhalenver-teller of hoofdsrolspeler aspireert.Wanneer jij serieus voor jezelf een verhaal creert dat jou bijzondere dingen laatondernemen in jouw leven vertel jezelf dan een queeste verhaal dat jou diepraakt en in beweging brengt om jouw missie in het leven te realiseren. Goed terealiseren.Herinner jezelf de lms, boeken, verhalen die enorme gevoelens bij jou teweegbrachten dat je wezenlijke veranderingen in je leven wilde aanbrengen. dewereld rondreizen, jouw passie in werk volgen, iemand vertellen dat je verliefd wasop hem of haar. Dat is de soort actie waartoe jouw eigen verhaal bij jou moet be-werkstelligen.De enige manier waarop een verhaal die niveau van transformerende kracht kanbereiken is een onwrikbare queeste.Hoe weet je of jouw queeste voor jou werkt?Brengt het veel bij jou teweeg? Geeft het jou energie? Zet het jou werkelijk tot ac-tie aan? Ben eerlijk tegen jezelf. Herschrijf jouw queeste tot het deze diepe fysieke,mentale, emotionele snaren bij jou raakt. En opnieuw raakt. Elke dag. Steeds weer.Een queeste is nooit klein of bescheiden. Dat kan het per denitie niet zijn. Het iseen groots heroisch epos. Je zet niet alles op het spel voor jouw geliefden in jequeeste met het risico om te falen terwijl je denkt is dit de domste beslissing in mijnleven.Wil het verhaal uiteindelijk slagen zal het waar dienen te zijn (de tweede pijler vangoede storytelling) en leiden tot echte actie (de derde en laatste pijler), verankerdzijn in meetbare doelen en een verieerbaar commitment.Wat is het centrale thema van jouw verhaal?Jouw ultieme queeste is bijna synoniem met thema, een woord dat elke storytel-ler kent. Elk verhaal heeft een thema, vaak een zeer eenvoudig.
 • 19. Je zou in staat dienen te zijn om het te identiceren. Soms moet je er goed overnadenken om zeker te zijn dat je het overall thema van het verhaal onderschei-den hebt van andere, minder diepgaande themas.In elk geweldig verhaal wordt het centrale thema in bijna elke scene herhaald,op manieren die we vaak niet intellectueel maar zeer instinctief beleven. La Vitae Bella. La Vita e Bella. La Vita e Bella. Dus is elke scene, in zekere zin, een micro-cosmos van het hele verhaal. We hoeven niet te raden wat het overall thema vanLa Vita e Bella is, nietwaar?Deze echos van het thema maakt dat geweldige verhalen ons altijd bijblijven.Geweldige verhalen zijn nooit samengesteld uit ver uit elkaar liggende elementen.Zij gaan nooit over kleine zorgen. Zij zijn altijd strak, gestroomlijnd, verraderlijk sim-pel. Zij zijn een eenheid.Eenheid verbondenheid zijn pilaren van overtuigende, krachtige verhalen.Een goed verhaal is consistent. Het heeft een interne logica. Elke gedachte die jijdeelt, elk woord dat jij uitspreekt, elke expressie die jij maakt kunnen niet andersdan een aspect onthullen van jouw unieke verhaal.Net als bij geweldige verhalen is het thema (de Queeste) van jouw leven en on-dernemen simpel raakt het ideeen als vrijheid, verbondenheid, avontuur, veilig-heid, geluk, passie, eer, continuiteit en elk subplot herhaalt het thema. Zonderdeze echos of verbinding zal jouw queeste verhaal uit ergens elkaar vallen. Wan-neer bijvoorbeeld 1 van jouw doelen in jouw queeste is om zoveel mogelijk men-sen te verrijken als ik kan over een zo lang mogelijke periode echter je sluit jezelfaf van nieuw leren, niet in staat om jezelf te verbeteren en te verrijken dan is eriets mis in jouw Queeste.Zonder verbinding tussen jouw verhaal en wat jij doet kun je niet bereiken wat jehebt verteld in jouw Queeste. Wil jouw queeste verhaal jou inspireren zoals gewel-dige verhalen als La Vita e Bella doen je werkelijk inspireren, dan moet alles erinop 1 lijn liggen, verbonden zijn. Wanneer iets in jouw leven niet op 1 lijn ligt metjouw queeste een gedrag, een ritueel, een relatie, dien je haar te onderzoekenen het te veranderen of te elimineren tot alles op 1 lijn ligt.
 • 20. 4 ij Leefden nog Lang & Gelukkig; Z Roman Holiday
 • 21. 4 ij Leefden nog Lang & Gelukkig; Z Roman Holiday We zeggen dat we bezig zijn met het Nieuwe Ondernemen. Terwijl deze woorden alleen al de spiegel zijn dat we nog steeds in een Oude Economie Verhaal leven. We dienen - wij allemaal! lessen leren van de helden en heldinnen en hun legen- darische ondernemingen in Rome en grip krijgen, strategisch met het feit dat de Winnaars degenen zijn die Meesters Zijn in de Gelukservaringen van Klanten Business. Een gelukservaring is een compleet moment in het leven van een klant. Belangrijke ervaringen die de klanten verleiden om aanzienlijke middelen te committeren. De essentie van de verlangens van de klant. De kans om klanten te helpen worden wat zij willen zijn. Ga in de Z ij Leefden Nog Lang en Gelukkig Business. Wat stel ik mij voor? Totaal ondernemende, creatieve, coole ondernemers. Aaanbiedingen en com- binaties van aanbiedingen die iets bieden dat ver, zo ver boven diensten uitgaat (Flow ervaringen aanbieden) Lichtvoetig. Op een Vespa. Dansend. Genietend!! Hij is een Dromer. Ik houd van het hele Zij Leefden Lang en Gelukkig idee. (hebben iets van die passie proberen op papier te krijgen). Dat idee is een grote stretch voor velen ver- geleken met de normale zakelijke manier om te kijken naar produkten en dien- sten. En misschien kunnen we ons verhaal in ons brein zelfs nog verder oprekken. Veel verder? De belangen zijn hoog.... miljarden en miljarden euros. (Opnieuw.) Dus volgende o.p.r.e.k.k.i.n.g van jouw verhaal: jouw klanten lang en gelukkig laten leven. Nu, dat woord/idee/verhaal gaat ver buiten de comfort zone van de oude on- dernemer die al begon te trillen bij de voor hem ongrijpbare maar harde euros wereld van verhalen.
 • 22. Hoe kun jij mensen succesvol helpen de stap naar een nieuwe levensfase gelukkigte maken?De macht van dromen waarmaken werd mij duidelijk toen ik verhalen las engesprekken had met mensen die ervoor kozen om coach te worden.De Zij Leven Lang en Gelukkig business is hun tik.Zij Leefden Lang en Gelukkig producten.Zij Leefden Lang en Gelukkig fullllment.Zij Leefden Lang en Gelukkig marketing.Denk eens...heel zorgvuldig na...over de volgende zin: Een gelukservaring is eencompleet moment in het leven van een klant. Belangrijke ervaringen die de klantertoe verleiden om substantiele middelen te commiteren. De essentie van deverlangens van de consument. De kans om klanten te helpen worden wie ze willenzijn.Prachtige woorden: Compleet moment. Verleiden. Committeren.Essentie . En om het samen te vatten: de kans om klanten te helpen wordenwat zij willen zijn. Dat is of zou moeten zijn een onderdeel van een queeste verhaalvan elke ondernemers. Die wil excelleren en geld verdienen. Op een adembene-mende manier. Zoals Gregory Peck en Audrey Hepburn ons decennia nadien nogde adem benemen met hun Roman Holiday.Ja, dat is de juiste omschrijving: adembenemend.Avonturen in Z ij Leefden Lang en GelukkigIk ga even door met dit verhaal.Zij Leefden Lang en Gelukkig Marketing:De Dromen van Klanten RakenZij Leefden Lang en Gelukkig Marketing:De Kunst van Verhalen Vertellen en EntertainenZij Leefden Lang en Gelukkig Marketing:De Gelukservaring Promoten. Niet het Produkt.
 • 23. Klanten Gelukkiger MakenZij Leefden Lang en Gelukkig Marketing:Het Merk rond de Hoofd Gelukservaring Bouwen.Zij Leefden Lang en Gelukkig Marketing: Ik hoop dat je mijn verhaal omarmt! Ik hoop dat je zult spelen met dit QueesteEen buzz, hype, een cult opbouwen. verhaal en wilt overwegen om ze toe te passen op jouw huidige onderneming.Er zijn harde nancile data die ...helder.... demonstreren dat diegenen die een (in adviseren)zij leefden lang en gelukkig produkt bieden met een krachtig verhaal (en klan-ten 9+ bedienen) rendementen opleveren voor aandeelhouders die kilometers en (in social media)kilometers boven de rendementen liggen van normale produkten en diensten.Zoals de lmproducers heel goed weten welke verhalen universeel appeal heb- (in communicatie)ben. Van Ben Hur tot Spartacus, Quo Vadis en La Vita e Bella, ja zelfs Roman Ho-liday gaat t om verhalen waarin de helden of heldinnen die klein starten en atthe end of the day hun dromen leven en lang en gelukkig leven. Hier zijn jouw instructies: BEDENK EEN NIEUW QUEESTE VERHAAL VOOR JEZELF EN JOUW ONDERNEMING. OF DAT PROJECT. RUST NIET TOT DAT PROJECT DE TESTENDit is geen mythe, sage, legende of sprookje. Dit is een business verhaal verteld VAN DE VERBEELDINGSKRACHT DOORSTAAT (OF ZIJ LEEFDEN LANG EN GELUKKIGdoor practische ondernemers die zelf enige uitzonderlijke franchises hebben ge- Marketing). TOT JE JOUW COMMUNICATIE OF OPLEIDING HEBT GETRANSFORMEERDcreeerd en uitgebouwd. Zeker vanwege mijn fundamentele argument dat ik pro- TOT EEN ROMAN HOLIDAY OPLEIDING, DAT ADVIESPROCES TOT EENbeer te ontwikkelen in mijn artikelen en presentaties. Het Fundamentele Argument ROMAN HOLIDAY BUSINESS PROCES.over Totaal Nieuwe Bronnen van Toegevoegde Waarde door HELDEN in een TotaalNieuwe Economie.
 • 24. Zou niet elke propositie Radicaal het Verhaal van Elke Participant dienen teVeranderen? Over geld, leven, ondernemen, adviseren. Dromen waarmaken vanklanten? Hen Lang en Gelukkig Laten Leven?JA. (Zeker)Zou het volgende business process re-engineering project een Proefrit in Zij LevenLang en Gelukkig dienen te zijn?JA. (Zeker.)Waarom zou je energie, tijd, geld steken in een project... behalve wanneer heteen Zij Leefden Lang en Gelukkig Project is. Behalve wanneer het Dramatisch hetPerspectief verandert van zowel de Designer/Aanbieder als de Gebruiker/Klant?Sleutelwoorden in dit verhaal:Dramatisch. Transformeren. Verhaal.Z ij Leefden Lang en Gelukkig Logica.Hier nog iets meer speciek advies over hoe je jouw projectteam kunt veranderenin een zij leefden lang en gelukkig team. Maximeer jouw toegevoegde waarde door de dromen van jouw klanten waar te maken Investeer uitsluitend in wat waardevol is voor jouw klanten Laat korte termijn resultaten niet de lange termijn waarde van jouw merkverhaal verzwakken. Balanceer rigoreuze controle van de nancile inspanningen met het emotioneel management van jouw merkverhaal. Bouw een nancile structuur die risicos nemen toestaat: GEEN RISICOs GEEN GELUKKIGE KLANTEN EN EMPLOYEES Vestig lange termijn prijs macht om te vermijden in de valkuil van commodity produkten TERUG te vallen Kies een CSO. CENTRAL STORYTELLER OFFICER: de verhalen leider die het bedrijf een krachtig estethisch verhaal geeft. Werf voor reisgenoten met verschillende culturen en geschiedenis die zich THUIS voelen bij elkaar en jouw verhaal. Leid emotioneel: Wek gepassioneerde toewijding op door visie en vrijheid. Bouw voor de lange termijn; Creativiteit vereist het genot van een leven lang reizen. Een leven lang commitment. Dat is pas duurzaam ondernemen!
 • 25. Wie wil jij Lang en Gelukkig Laten Leven?Hoe kies je uit welke dromen je wilt waarmaken als ondernemer? Mijn keuze crite-ria (afkomstig uit de grote verhalen van de mensheid in Rome die aangeven watmensen boeit, in welke verhalen zij opgezogen willen worden):Liefde op het eerste gezichtStorytelling/Design voor de vijf zintuigenOntwikkelen om de Hoofd Droom uit te breidenStorytelling die mensen verleid met alle zintuigenBegrijp je dit allemaal? Kan ik mij niet voorstellen. Aan de andere kant zijn er velehelden en heldinnen ons vooruit gegaan. Die bijvoorbeeld een Roman Holidayhebben ontworpen.Maar denk er eens over na. Denk over een aspect van jouw onderneming. Denkaan een onhandige procedure die erom smeekt om een droom die waarge-maakt wordt te zijn. Of een groot onrecht dat jij recht wil zetten Pas dan mijn eer-ste criterium toe Liefde op het Eerste Gezicht.Klopt dit voor jou? Voor een produkt of service of oplossing. Voor een advies pro-ces? Voor een opleiding? Alswel voor een nieuw produkt of een nieuwe marke-tingcampagne.Pas vervolgens rigoreus mijn Zij Leefden Lang en Gelukkig Logica regels toe.Design/Storytell voor de vijf zintuigen!Ontwikkel om de Hoofd Gelukservaring uit te breiden.Verleid met alle Zintuigen.Ben ik een Dromer. Ja. En ik ben onomwonden gepassioneerd over ondernemen.Ik geloof dat ondernemers, publiek, semi privaat en privaat, Wild Creatief kun-nen zijn. Zichzelf en anderen queeste verhalen vertellen. Ik geloof dat zij Uitzonder-lijke Waardevolle Ervaringen kunnen bieden. Voor onze Werknemers... onze Leve-ranciers... onze Klanten.
 • 26. Ik geloof dat emotie is waar het em in zit.Ik geloof in ervaringenIk geloof in dromen waarmaken.Ik geloof in verhalen vertellen. Geweldige verhalen. Emotionele verhalen. Verha-len die jou Engageren. Die jou Mee Slepen. Aan Jagen.Ik geloof in lang en gelukkig leven.Heb Je de Moed om Klanten en Jezelf Gelukkig te Maken?Wanneer jij jezelf als ondernemer inmiddels comfortabel voelt met woorden alsqueeste, verhaal, helden droom en geluk.. dan zul je vast jezelf comfor-tabel voelen met onzakelijke woorden als MOED.De moderne economie is de meest effectieve winst killer op aarde. Ook in geld-zaken. Het stimuleert een werkelijk vrije markt. En een ECHT vrije markt is de meestgevaarlijke van alle marktplaatsen voor ondernemingen die HETZELFDE OUDEGEDOE verkopen.Voor diegenen met MOED (Droom WaarMarketeers?) zijn vrije markten geweldig zij vermoordden alle brandhout concurrenten die niet de Moed hebben om teVeranderen maken plek voor hen die hun DRAMATISCH ONDERSCHEID HUNQUEESTE vertalen in winstgevende groei.
 • 27. Petje af voor...OPWINDENDE FLOW ERVARINGENZIJ LEEFDEN LANG EN GELUKKIG MarketingDRAMATISCH ONDERSCHEIDHETE VERHALENHELDEN EN HELDINNEN MOEDEn opgesodemieterd bureaucratie, kantoortuinen, knellende regels, Dromen.Volledig nieuwe mogelijkheden. Zij leefden lang en gelukkig.IK DAAG JOU UIT... OM IN DE ZIJ LEEFDEN LANG EN GELUKKIG BUSINESS TE GAAN.Ga je met mij op reis? Word je bondgenoot bij de Reis van de Held?Die Moedige Zielen die bereid zijn om (Toenemend Mogelijke) OnmogelijkeDromen Na te Jagen?
 • 28. 5 Tragisch Verhaal is Tragisch Einde; Caravaggio
 • 29. 5 Tragisch Verhaal is Tragisch Einde; Caravaggio Zinloos is het woord dat wij vaak gebruiken wanneer wij spreken over iemand die jong stierf zonder duidelijke zin een bizar ongeluk, op de verkeerde tijd op de verkeerde plek of zoals Caravaggio zich jong ten gronde richtend. Hij stierf een zinloze dood. Maar zinloos slaat op meer dan alleen dood. Het kan worden toegepast op alles wat van betekenis is. Een scheiding kan zinloos zijn. Of het verlies van een onderneming. Of het verlies van een vriendschap. Zinloos betekent simpelweg: het tragische einde van dit verhaal had absoluut voorkomen kunnen worden. Het had echt niet hoeven te gebeuren. Wellicht ben je gaan geloven dat het onvermijdelijk was: het was zo bedoeld... toeval bestaat niet... ik kon mezelf niet helpen... een combinatie van factoren... Maar dat is een achteraf verhaal, iets tussen een excuus en verontschuldiging aan jezelf. Het is goedpraten. Maar wanneer jij je met de pijnlijke waarheid con- fronteert, was dit persoonlijke failliet werkelijk het lot? Of werd het in gang gezet door de honderden tragische beslissingen die je hebt gemaakt, ondersteund door dozijnen tragische verhalen? Wanneer jij jouw huwelijk verliest door een affaire, je jouw familie verliest door jouw obsessie met geld en macht, jouw zelf respect verliezen omdat je plagiaat pleegt zou je deze ontwikkelingen zinloos noemen? Zijn de eindes van deze verhalen okay? We falen veel te vaak om het verhaal in ons brein af te ronden, vaak uit angst of uit gemakzucht. Maar ons falen om de redelijke consequenties van onze verhalen door te denken zijn gevaarlijk. Wanneer je dat wel gedaan had, zou je hebben kunnen herkennen hoe jouw queeste en jouw acties niet met elkaar in lijn liggen en hoe dit ons weerhoudt om te krijgen wat wij willen uit het leven. Terwijl we ook vele goede dingen ondermij- nen in ons leven.
 • 30. Een tragische queeste, eentje die niet verbonden is met onze acties, die ons geenenergie geeft, die niet authentiek is, leidt altijd tot een tragisch einde.Laat de actie passen bij je verhaal, het verhaal bij de actie.Helaas is bij Caravaggio beeldend te zien hoe het tragisch kan verlopen wanneerverhaal en actie niet in lijn zijn. Vechtpartijen, gevangenis, hoererij, vervreemding,schaamte, radeloze woede, vroegtijdige dood.Vaak blijven de tragische consequenties lang in de schaduw, maar zij zullen naarvoren komen op een bepaald punt, na een jaar, tien jaar, wie weet.Door deze tragische dilemmas in jouw verhaal te onderzoeken en op te lossen,geen verstoppertje spelen, geen beter voordoen dan je bent, geen wishful thin-king kun je het tragische einde voorkomen.Confronteer jezelf op een moedige manier met de vraag of jouw verhaal en jouwacties met elkaar in 1 lijn liggen (authentiek zijn en elkaar ondersteunen) in elkgebied van jouw leven en ondernemen, in elk mini verhaal jouw verhaal rondomjouw onderneming, jouw liefdesrelatie, jouw vrienden, jouw gezondheid enzo-voorts. Je riskeert tragische eindes in elk van hen wanneer je dit nalaat.
 • 31. 6De Hoofdrolspelers in Jouw Verhaal; Benetton
 • 32. 6De Hoofdrolspelers in Jouw Verhaal; Benetton Wie is de hoofdrolspeler de held of heldin - in jouw queeste jouw Reis van de Held verhaal? Jij! Het is jouw Reis van de Held verhaal dat het beste in jou naar boven brengt. In leven en ondernemen. De Reis van de Held (Een Prachtig Verhaal over Ondernemerschap). Gellustreerd door de helden en heldinnen uit Rome uit heden en verleden. De Reis van de Held is Plezierig! Het is een ongekende kans om een Verschil te Maken door de talenten van anderen (jezelf... de klant.... Partners) te bundelen om een Droom Waar te Maken. De Reis van de Held is Verschrikkelijk! Het is een oefening om een weg te vinden in het menselijk drama, met al hun gore details. Dag na dag. (Na dag). De Reis van de Held is Cool!. Het is een Glorieus Avontuur dat ons in staat stelt om onze impact in de wereld te vergroten. De Reis van de Held is Eenzaam! Het is een strijd tegen twijfel en aarzeling waarin je alleen jouw eigen oordeel hebt over de menselijke aard om op terug te vallen. De Reis van de Held is Anders1 Het is een zaak niet van geld verdienen maar het inspireren van anderen (klanten, partners, leveranciers) om een Held of Heldin te zijn. De Reis van de Held is.... de Ultieme Verantwoordelijkheid! Het gaat over reken- schap aeggen... voor klanten die je niet kunt controleren, voor acties die je niet kunt uitvoeren, voor instituties die niet jouw gevoel van rekenschap delen. De Reis van de Held is .... Niet Wat Jij Denkt! Het is niet over ik ben de expert of een koninklijk charisma waarmee jij jouw klanten aan jou bindt. Het gaat over leven in de dieptes (oreren in het schaakspel van egos en instituten) en omhoog komen om grote hoogtes te bereiken (jezelf en anderen aansporend en helpend om onmogelijk geachte dromen te realiseren).
 • 33. De Reis van de Held is.... Het Ultieme Nieuwe Verhaal!/Missie!/Opdracht! Het is eenverhaal waarmee we de lange reis benoemen die we al hebben genomen de af-gelopen jaren. Het is een nooit eindigend project met een adembenemend een-voudig (en adembenemend moeilijk) hoofddoel: Herschrijf Jouw Reis van de Heldverhaal in leven en ondernemen!. Vind Jouw Verhaal Opnieuw Uit.Wat maakt jou tot een held of heldin in jouw eigen verhaal?Een reistocht langs een reeks van helden en heldinnen in Rome!Zoals de Benetton familie.Helden Creren KansenHelden creren kansen. Voor zichzelf. Hun klanten. Hun partners. En moedigenzichzelf en anderen aan om hun latente talenten in te zetten om deze kansen tegrijpen. Het verschil tussen dit verhaal en het oude verhaal over ondernemen iszo subtiel als... BEN HUR DIE JOU TEGEMOET KOMT MET EEN RAZENDE SNELHEID.OF BENETTON DIE CHINA GAAT.Helden creeren een context waar Gezamenlijke Ontdekkingsreizen kunnenplaatsvinden. Helden bieden toegang tot een luxe portfolio van WOW projectendie hun klanten uitdagen om hun innerlijke Nieuwsgierigheid uit te drukken enverhalen/ervaringen/plekken te ontdekken (of ja, te creren) waar zij nooit vangedroomd hadden. En wanneer deze reis van de held vruchten oplevert applau-disseren zij, zorgen voor publiciteit rondom die successen en laten de kerkklok 100keer luiden om de moed van de ontdekkingsreizigers te eren en memorabel temaken!Dromen Waarmaken! Dat is het hart van de Reis van de Held. Hoe jij als onder-nemer in jouw reis van de held de dromen van jouw klant en jouw partners gaatwaarmaken. NIEMAND WEET HOE. We moeten het verhaal van de nieuwe klant ondernemer relatie ontdekken/uitvinden.
 • 34. Helden Zeggen Ik Weet het NietVoor een held of heldin zijn drie woorden van meer betekenis dan al het andere. Het oude romeinse idee van ondernemen. De ondernemer weet alles. De onder-Deze woorden zijn: IK WEET HET NIET nemer stuurt aan. De klanten volgen. Maar in wilde, vreemde tijden zoals deze is het model van de ondernemer als de alwetende aanstuurder beheerder enIk weet het niet is de ALL TIME PERMISSIE om zelf actief te worden. instructies gevende fataal en fundamenteel fout.De ondernemer die zegt ik weet het niet zegt in essentie dat hij/zij samen met de Ondernemers vallen vaak terug op het Expert model wanneer zij Angstig zijn.klant een andere wedstrijd tegemoet gaat waarin de oude tools van logica mis- Dat wil zeggen: Zo bang dat klanten ontdekken dat zij geen auw idee hebbenschien een obstakel zijn in plaats van een verlossing. Deze tools te laten vallen be- wat er aan de hand is.tekent niet dat je stopt met het zoeken naar een werkbaar antwoord op de vra-gen van de klant. Het betekent alleen dat het idee opgeven dat alleen de logica De Grootse Heldendaad is om Ik weet niet in een bewijs van kracht om te zet-de antwoorden heeft voor de onstabiele, onbekende, onvoorspelbare behoeftes ten, in plaats van een erkenning van zwakte. Het is een teken van wijsheid en (bo-en situatie van de klant. Door de zware tools van de rationaliteit te laten vallen win ven alles) bezieling/ondernemersgeest. De ondernemersgeest die gaat zitten in deje als held toegang tot de lichtheid van intuties, gevoelens, verhalen, ervaring, euvele moed hebben om de passie vrij te maken bij jezelf en de passie en talentactief luisteren, gedeelde menselijkheid, in het moment zijn, gefascineerd kunnen van anderen je klanten, je partners vrij te maken. In feite is dat het ultiemeworden, bewondeering, nieuwe woorden en empathie. Bij jezelf en je klant. goddelijke heldendom.
 • 35. Helden zijn Zelden de Beste Performers Helden zijn Ontwikkelaars van TalentEen dirigent is vaak een goede musicus, maar zelden een wereldklasse artiest. De Geweldige Experts zijn nog steeds belangrijk maar ondernemers die geweldigmeest effectieve ondernemer is nog niet de beste vakman/vakvrouw. De vaar- goed zijn in het ontwikkelen van talent van hun klanten en werknemers zijndigheid om te leiden ... om Anderen te Engageren en Aanzetten tot Actie ... valt degenen die op de lange termijn het beste presteren.zelden samen met de tip top van de Individuele Performance Topper. Sommige Helden halen hun Ultieme Lol uit het Ontwikkelen van Uitzonderlijk Talent.Wat wil niet zeggen dat Helden niet een ngerspitzen bekendheid met hun spe-cieke line of business moeten hebben. Maar de zaken die jou goed maken in Helden zijn Visionairsmensen zaken en de inspiratie van mensen zijn heel anders dan de factorendie jou laten voldoen aan het plaatje van Individueel Meesterschap. In het stik-ken van kleding. Helden zijn Dealers in Hope in de fameuze woorden van Napoleon (ooit heer-Bij ondernemers is het maar al te vaak zo dat zij de nadruk leggen op de ken- ser over Rome). Zij bieden hun klanten een visie, een beeld, een verhaal over watnis performance. Terwijl wij weten dat dit niet de manier is hoe dingen werken bij mogelijk is.Werkelijk Excellente Klantprestaties. Dus waarom bewandelen wij deze route alsondernemers? Geen idee? Grove stupiditeit? Misschien. Maar waarschijnlijker: eenweigering om te zien dat Held zijn (ondernemerschap) een discrete, beperkte,speciale kwaliteit is.
 • 36. Helden zijn Winst MakersHelden die produkten verkopen met geen of nauwelijks marge. Die klanten hetliefst zien vertrekken omdat hun geld te weinig oplevert. Ondernemers die meeren meer dienstverlening gratis weggeven om eindelijk wat geld te verdienen.Helden worden geinspireerd door een winst verlies rekening. Zij houden ervan omzichzelf uit te dagen om de meest uitzonderlijke conclusies te trekken uit cijfers diehun eigen nanciele performance tonen. Opgewonden raken zij ervan. Zij spelenmet de cijfers en met nieuwe mogelijkheden om hun ondernemingsverhaal te ver-beteren. Hun winst te verhogen. Omdat zij hoger en hoger klimmen op de toege-voegde waarde ladder. De verwachtingen van hun klanten overtreffen.Een Winst Maker zou op zichzelf desastreus kunnen zijn. Een graaier. Aan de anderkant kunnen de Talent Ontwikkelaar en de Moedige Visionair ook totale rampenblijken te zijn zonder dat onze vriend de Winst Maker op wacht staat ... en genietvan het verhaal dat de cijfers vertellen.Helden Begrijpen Dat... Het Hele Team TeltDe Renaissance Man of Vrouw is een sage, mythe en gevaarlijke illusie. Dat is netzo waar voor Benetton als voor elke ondernemende Held of Heldin. Je hebt dievisionaire held nodig! Je hebt die mensen held nodig die kan omgaan met klan-ten. Je hebt die Winst Held nodig die droomt in winst verlies. In het kort. Je dientals Held verschillende heroische krachten op diverse tijdstippen te bezitten.Helden Floreren onder Hevige UitdagingenVergeet wat ze jou vertellen op al die bijeenkomsten voor startende ondernemers.Of congressen. Of die dure managementopleidingen. Ondernemerschap is geenwetenschap! Het is 100 PROCENT VAN DE TIJD.... EEN KUNST. ONDERNEMERSCHAPIS EEN KUNSTVORM. De kunst van omgaan met paradox. De Ultieme Paradox vanOndernemerschap: Om excellent te zijn moet je CONSISTENT zijn (veel verhalenover excellent praten over consistent superieure performance). Maar op het-zelfde moment dat je excellent consistent wordt als Held wordt je VOLKOMENKWETSBAAR voor aanvallen van buitenaf van concurrenten die je nadoen.En aanvallen van binnenuit omdat je jezelf gaat vervelen of te ontspannen wordt.
 • 37. We moeten voortdurend in beweging zijn. Beweeg je constant zodat er balans istussen jouw gevoel van uitdagingen die op jou afkomen en jouw gevoel over jouweigen vaardigheden. En eigenlijk gaat dit verhaal niet over balans. Het is over deene kant uitgaan een tijdje ... & TE VER... en dan weer teruggaan een tijdje & TEVER. Mijn verhaal: Relatief extreme wilde beweging tussen te veel controle en teveel overgave/passie is waarschijnlijk het geheim voor lange termijn effectiviteitvan Helden.Helden Houden van de ChaosDenk eens na over de woorden van Luciano Benetton: Im not comfortableunless Im uncomfortable.Denitie van slecht ondernemerschap: de ondernemer die comfortabel de con-trole terugwil.De denitie van helden. Ondernemers die de meeste energie krijgen wanneer hetVuur in het Plan Slaat.Ondernemerschap is omgaan met gewijzigde omstandigheden.Wanneer je wilt weten wie helden zijn kijk dan naar mensen die hun lol krijgen,genieten van de chaos waar de markt zich bevindt (en zal blijven). Terwijl anderenop hun stoel blijven afwachten, in hun kantoortje ergens langs de snelweg. Steedseenzamer.Helden in Geld DOENWanneer je geen enkel idee hebt over wat er gaande is ... wanneer je niet eensde vorm of de locatie kent van het speelveld .. wanneer je niet de aard kent vande menselijke komedie of zelfs dat dit bestaat, dan in de onsterfelijke woorden vanLuciano Benetton blijf daar niet staan. Doe iets. Mooie zin. Maar veel diepgaan-der dan je denkt. Wanneer je niet weet wat er gaande is. Stop met denken. (Hebje weinig aan). Probeer IETS. Kijk wat er gebeurt. Dat wil zeggen tot je kunt vliegenmet de nieuwe collectie, de nieuwe reclamecampagne ... of wat het ook is waarje HELEMAAL GEEN IDEE VAN HEBT WAT SPEELT OF WERKT.
 • 38. Helden in Geld DOEN OPNIEUWWanneer iets loopt zoals verwacht schieten we in de huidige wereld vaak deboodschapper dood. We schelden elkaar uit of stellen een speciale commissieaan. We streven ernaar deze afwijkingen te elimineren. We Mijden Elk Risico. Zodatze Nooit Meer Optreden. En hiermee vermoorden we de mogelijkheid van SnelleVooruitgang. Doe het de eerste keer goed ...is stom. Erg Dom. Een Illusie. Denk eens aan Luciano Benetton die zich geen mo-ment heeft druk gemaakt over wat de eerste keer gebeurt. Of de 21e.Zij doen snel. En dan opnieuw, opnieuw, opnieuw... zelfs sneller!Helden Weten Wanneer te WachtenHelden doen. En ook de paradox van ondernemerschap... helden wachten.Het centrale verhaal hier. Kies jouw veldslagen.... Zorgvuldig. (Weet wanneer jegepassioneerd op een queeste gaat en wanneer je jezelf terugtrekt).Nu verder met onze reis door Rome!