Collegereeks Succesvol samenwerken in ketens en netwerken Collegereeks Succesvol samenwerken in...

Click here to load reader

 • date post

  25-Jul-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Collegereeks Succesvol samenwerken in ketens en netwerken Collegereeks Succesvol samenwerken in...

Succesvol samenwerken in ketens en netwerken Actief invulling en sturing geven aan allianties
Collegereeks
9 colleges en een masterclass van donderdag 6 oktober t/m 15 december 2011– Nyenrode Business Universiteit
Prof. dr Anne- mieke Roobeek
Prof. dr ir Katrien Termeer
Prof. dr Marcel Thaens
Netwerken nieuwe stijl De impact van sociale netwerken Complex procesmanagement Kennis- en informatie-management Publiek-private samenwerking Resultaat en prestatie met de keten Strategieën van ketenregie De klant centraal Leidinggeven op de grens van chaos en orde
Plus een masterclassKetenregie!
Strategieën van ketenregie
Prof. dr Mark van Twist; hoogleraar Publiek Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, Decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, directeur Business Development Berenschot
Ketens en ketenregie zijn in essentie sturingsvraagstuk- ken van motivatie en verandering. Het ontwikkelen van gezamenlijke kernwaarden en doelen vormt dan een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwer- king. Maar vaak blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over wie waarvoor verantwoordelijk is. Tijdens dit college gaat Mark van Twist in op de vraag wie de ketenregisseur is. Aan de orde komen onder meer:
Strategieën voor ketenregie Belemmeringen en dilemma’s voor de ketenregisseur Eigenschappen en competenties van de ketenregisseur
Connect! De impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap
Menno Lanting is freelance strateeg en innovator, gespecialiseerd in het gebruik van sociale media door organisaties. Zijn boek Connect! werd verkozen tot Managementboek van het jaar 2011.
Ketens en netwerken verbinden mensen en organisaties met als doel de klant beter van dienst te zijn. Maar verbinden gaat steeds vaker via internet en niet altijd volgens de gangbare structuren en hiërarchie. Miljoenen mensen zoeken elkaar online op in netwerken van consumenten, medewerkers en leveranciers. In hun interactie met organisaties en instel- lingen trekken zij het initiatief en de macht naar zich toe. Wat techniek betreft – en belangrijker nog: wat mentaliteit betreft – staat die ontwikkeling haaks op de manier waarop veel bedrijven en organisaties georganiseerd zijn.
Wat betekenen sociale media voor samenwerkings- verbanden als het gaat om creatie, het delen van kennis en informatie, de organisatiestructuur en leiderschap?
Hoe zet je sociale media strategisch in zodanig dat het bijdraagt aan het succes van je keten?
Wat betekent dat technisch, voor de mentaliteit van de ketenmedewerkers en organisatorisch voor de inrichting van een keten of netwerk?
Eerste college, 6 oktober 2011
Zesde college, 17 november 2011
De winst van samenwerken Een organisatie is geen eiland. In deze tijd is solistisch opereren
vrijwel onmogelijk. Onwenselijk ook. Je hebt anderen nodig om
iets te betekenen of te bereiken. In sectoren zoals de zorg, politie,
justitie, gemeenten, onderwijs, provincies en woningbouwcorpora-
ties is samenwerking onontbeerlijk voor het leveren van diensten die
aansluiten bij de wensen en eisen van klanten, politiek en maatschappij.
Anders organiseren Keten- en netwerkdenken verandert de manier waarop organisaties
opereren, concurreren en samenwerken. In een goed functione-
rende keten hebben de schakels:
hun taken en verantwoordelijkheden in onderlinge samenhang
afgebakend en verdeeld
wisselen ze structureel relevante informatie uit
zorgen ze voor eenheid van optreden
voorkomen ze dubbel werk
bewaken ze de gezamenlijke ketendoelen.
Geen eenvoudige opgave.
vaardigheden van de mensen binnen de samenwerkende organisa-
ties. U staat dus voor de uitdaging om samen met partners te werken
aan een effectieve keten en tegelijkertijd een verbinding te leggen
met de doelen en mensen van uw eigen organisatie. Dat vraagt om
andere rollen, competenties, vaardigheden en tools.
Voor managers, bestuurders en professionals die actief en doelgericht
invulling en sturing willen geven aan ketensamenwerking, ontwik-
kelde Focus Conferences de collegereeks ‘Succesvol samenwerken
in ketens en netwerken’. De reeks biedt nieuwe inzichten, praktische
instrumenten en aandacht voor persoonlijke vaardigheden.
De reeks geeft antwoord op de volgende vragen: Hoe creëert u een innovatief netwerk?
Wie heeft de regie binnen de keten?
Hoe organiseert u efficiënte besluitvorming?
Hoe motiveert u ketenpartners en de eigen organisatie?
Hoe geeft u sturing aan de processen in de keten?
Hoe bouwt u aan vertrouwen binnen de samenwerking?
Wat zijn indicatoren voor een effectieve keten?
Hoe benut u de mogelijkheden van keten-informatisering?
Boekenpakket Bij de collegereeks bieden wij een boekenpakket aan met literatuur
die aansluit bij de colleges. Bestellen van het boekenpakket is
optioneel. Wanneer u besluit het boekenpakket aan te schaffen
reiken wij u de boeken uit bij het eerste college. De kosten voor
de volgende 9 boeken (tevens winkelwaarde) bedragen in totaal
€ 271,11. De prijs is exclusief 6% BTW en onder voorbehoud van
wijzigingen door de uitgever.
Katrien Termeer e.a., € 44,95
Mirko Noordegraaf, € 36,00
Geert Teisman, € 32,94
Managementboek van het jaar 2011!
W W W . F O C U S C O N F E R E N C E S . N L
Publiek Private samenwerking
Prof. dr Henk Oosterling; Universitair hoofddocent Faculteit der Wijsbegeerte Erasmus Universiteit Rotterdam, Directeur Centrum voor Filosofie & Kunst
Met Rotterdam Vakmanstad brengt Henk Oosterling cultuur, economie en onderwijs samen om te komen tot stedelijke vernieuwing. De onnavolgbare filosoof brengt voorbij leeftijd, kleur, organisatie en geloof, mensen samen om te ontwikkelen en te ondernemen. Hij toont aan hoe u van een eigenzinnige strategische visie tot een ontwikkelingsmodel en een scenario komt. En hoe u vervolgens in gezamenlijkheid de uitvoering tot stand brengt. Maar samenwerking tussen private en publieke partijen is pas mogelijk als er een gezamenlijke focus is, een letterlijke inter-esse en een eigen discours dat een gesprek en samenwerking faciliteert.
Netwerken nieuwe stijl
Prof. dr Annemieke Roobeek; Directeur MeetingMore- Minds, Hoogleraar Strategy and Transformation Management Universiteit Nyenrode
Innoveren betekent over de grenzen van het bestaande heengaan en de blik verruimen met klanten, gebruikers, afnemers en kennisinstellingen die buiten de organisatie staan. Het vraagt om een strategische heroriëntatie van bedrijven in een netwerk van relaties in plaats van de blik op zichzelf gericht te houden. Annemieke Roobeek laat zien hoe het opbouwen en duurzaam onderhouden van netwerk relaties leidt tot innovatieve producten en diensten. Aan de hand van voorbeelden geeft zij aan hoe netwerken een nieuwe stijl van werken kan worden en wat het vereist van medewerkers en management.
Complex procesmanagement
Prof. dr ir Katrien Termeer; Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Wageningen.
Bij processen van besluitvorming en verandering zijn vaak meer partijen betrokken, met verschillende waarden, percepties van de werkelijkheid en belangen. Succesvol procesmanagement is dan afhankelijk van het bouwen aan relaties tussen de verschillende stakeholders. Nieuwe vormen van samenwerken en innovatieve interventies dragen in belangrijke mate bij aan het oplossen van deze complexe vraagstukken en het doorbreken van impasses. Inzicht hierin geeft u handvatten om te sturen. Katrien Termeer laat zien welke strategieën werken.
Strategisch innoveren met kennis en informatie­ management
Prof. dr Marcel Thaens; Hoogleraar ICT en strategisch in- noveren in de publieke sector, Erasmus Universiteit Rotterdam, senior adviseur HEC en hoofd ROI Centre for Public Leadership.
Ketensamenwerking is vaak gericht op het delen van kennis en informatie tussen verschillende organisaties. Het delen hiervan is echter geen vanzelfsprekendheid. ICT-innovaties kunnen bijdragen aan vertrouwen en helpen om niet alleen economische, maar ook politieke doelstellingen te realiseren.
Hoe organiseert u dat informatie daadwerkelijk wordt gedeeld?
Wat kan ICT betekenen voor het versterken van vertrouwen?
Wat betekent dat voor de coördinatie en de regievoering binnen de keten?
Hoe smeedt u een keten? Wanneer is het ijzer heet genoeg om gesmeed te worden?
De klant centraal?
Prof. dr Mirko Noordegraaf; Hoogleraar Publiek Management Universiteit Utrecht
‘De klant centraal’ is al jaren het eerste gebod bij het smeden van ketens en netwerken. Maar zien bestuurders en uitvoerders hun klanten als klanten? En: voelen die klanten zich als klant behandeld? Een eerste vereiste is dat de top klantgericht wil werken en dit vertaalt in de wijze waarop zij ketenprofessionals aanstuurt. Pas dan ontstaat ruimte in de organisatie om klantgericht te werken. Samenwerking is immers geen doel op zich. Het gaat erom dat de samenwerking leidt tot effectieve, efficiënte en klantgerichte dienstverlening. Maatwerk aan mensen, daar draait het om. Maar hoe geeft u invulling aan deze woorden? Hoe zorgt u ervoor dat het geen loze en holle woorden worden?
Leiding geven op de grens van chaos en orde
Prof. dr ing. Geert Teisman; hoogleraar Bestuurs- kunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
Moderne, complexe samenlevingen en beleidssystemen balanceren op de grens van chaos en orde. Er is behoefte aan orde, maar tegelijkertijd bestaat er weerstand tegen een overdosis aan regels en wetten. Er is behoefte aan innovatie, maar ook angst voor ongewenste ontwikkelin- gen. De leidinggevende in de complexe organisatie die orde nastreeft, loopt het risico een verstard systeem te creëren. De leidinggevende die slechts oog heeft voor ontwikkeling en innovatie, zorgt mogelijk voor vluchtige oplossingen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt duidelijk dat complexe systemen vragen om een evenwichtige combinatie van en interactie tussen beide vormen van leiderschap.
Resultaat en prestatie in de keten
Prof. dr Theo Camps; bestuursvoorzitter Berenschot, hoogleraar Tias Business School, Universiteit Tilburg
Het bestaansrecht van een keten of netwerk is een gedeeld doel of belang. Binding, governance en cost- en benefitsharing vormen dan ook belangrijke vraagstukken. Dat betekent per definitie dat een keten of netwerk resultaatgericht moet zijn. De samenwerkende organi- saties zijn echter niet altijd van nature prestatiegericht of resultaatgericht van aard. Laat staan dat sturen op resultaat in de samenhang van de keten of het netwerk als vanzelf gaat. Resultaatgericht sturen in de keten vraagt om actief prestatiemanagement. In dit college wordt dieper ingegaan op deze aspecten.
Verbinden in de praktijk Tot slot van de reeks gaat u aan de slag met de praktijk van ketens en netwerken. Tijdens deze masterclass leert u:
verschillende regietechnieken toe te passen op door u zelf ingebrachte casuïstiek;
het herkennen en begrijpen van de onderstroom bij samenwerking tussen organisaties aan de hand van het netwerkspel;
uw eigen competenties te vergroten om naast vakinhoudelijk expert meer regisseur te worden.
Er is volop aandacht voor uw eigen casuïstiek. Naast praktische handreikingen en inzichten verlaat u de masterclass met een eigen ontwikkelplan voor het vergroten van keten- en netwerkvaardigheden. Aan het eind van de dag gaat u met vernieuwde inzichten en energie terug naar uw eigen praktijk. Bij de masterclass ontvangt u het boek ‘Samen werken in de keten’ van het INK. De masterclass staat onder leiding van Ruud Stassen; directeur INK en Frank Ebgelbart; partner Rijnconsult.
Tweede college, 20 oktober 2011 Derde college, 27 oktober 2011 Vierde college, 3 november 2011 Vijfde college, 10 november 2011
Zevende college, 24 november 2011 Achtste college, 1 december 2011 Negende college, 8 december 2011 Masterclass ketenregie 15 december 2011
Kijk voor meer informatie op: www.focusconferences.nl
Dit college is beoordeeld met een 9,1!
Aanmelden ‘ Succesvol samenwerken in ketens en netwerken’
Voor-/achternaam m/v
de reeks van 9 colleges á € 2.595,-
de reeks van 9 colleges en de masterclass á € 3.095,-
Tevens bestel ik de boekenset van 7 boeken à € 271,11 (excl. 6% btw.)
TIJD EN LOCATIE
De colleges vinden plaats op de donderdag, beginnen om 16.00 uur
en duren tot 19.00 uur. De Masterclass duurt van 9.00 – 17.00 uur.
Let op: op 13 oktober is er geen college.
De colleges en de masterclass vinden plaats in een zaal van Nyenrode
Business Universiteit te Breukelen. De exacte locatie en route-
beschrijving ontvangt u bij uw bevestiging.
AANMELDEN
1. via www.focusconferences.nl.
2. per e-mail: aanmelden@focusconferences.nl.
Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur.
Door u aan te melden voor deze collegereeks gaat u akkoord met de
in deze folder vermelde aanmeldingsvoorwaarden. Een week voor
aanvang sturen wij u een herinnering en een routebeschrijving.
INVESTERING
De investering voor deelname aan de collegereeks van 9 colleges
bedraagt € 2.595,- (exclusief 19% BTW) per persoon, inclusief docu-
mentatie, koffie/thee en maaltijden. Volgt u de collegereeks en de
masterclass dan bedragen de kosten € 3.095,- (exclusief 19% BTW) per
persoon. Omdat de masterclass inhoudelijk aansluit bij de colleges, is
deze alleen te volgen in samenhang met de collegereeks. Aanmelden
voor één of enkele colleges is niet mogelijk. Wel kunt u iemand in uw
plaats laten deelnemen.
ontwikkeld. Ook zijn er diverse mogelijkheden om programma’s op
maat te maken. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen
met Jeroen van der Woude: vanderwoude@focusconferences.nl
of belt u met 020 305 91 56.
VERHINDERING
Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd laten
vervangen door een collega, mits tijdig aan ons doorgegeven.
Annuleren is niet mogelijk.
na afloop een deelnamecertificaat.
Manager Karen Bergisch (Bergisch@focusconferences.nl of
020 305 91 61) of Office Manager Ria van der Holst
(vanderholst@focusconferences.nl of 020 305 91 71).
PRIVACY STATEMENT
verhuurd of verkocht noch op een andere manier openbaar gemaakt.
Focus Conferences BV zal op uw verzoek uw gegevens uit de database
verwijderen. Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor het
toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen van Focus
Conferences BV en gerelateerde organisaties.
UW GEGEVENS NIET JUIST?
adreswijziging@focusconferences.nl en wij passen ze aan.
FOCUS Conferences BV
Olympisch Stadion 43
tel. 020-3059159
fax 020-6717584
W W W . F O C U S C O N F E R E N C E S . N L
F11028