Stadskrant februari 2013

download Stadskrant februari 2013

of 28

 • date post

  18-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  1

Embed Size (px)

description

De Stadskrant Kortrijk is het gratis officieel maandblad van het stadsbestuur voor alle inwoners van Kortrijk en haar deelgemeenten. De Stadskrant bevat ook leesvoer voor de ‘gebruikers' van de stad (pendelaars, studenten, shoppers, dagtoeristen, ...). Een derde groep zijn de uitgeweken Kortrijkzanen, sympathisanten van en geïnteresseerden in de stad Kortrijk die een exemplaar thuis krijgen toegestuurd. De Stadskrant telt 28 pagina's, waarvan 7 pagina's bestemd zijn voor de aankondiging van culturele, sportieve, ... activiteiten.

Transcript of Stadskrant februari 2013

 • 1 | StadSkrant kortrijk

  f e b r u a r i 2 0 1 3

  spinragKindermuzefestival

  februari 2013wordt maandelijks gratis verspreid

  + UiT in Kortrijk

  StadSkrantKorTrijK

  A a l b e k e B e l l e g e m B i s s e g e m H e u l e K o o i g e m K o r t r i j k M a r k e R o l l e g e m

 • 2 | StadSkrant kortrijk

  Officile account vande directieMobiliteit en InfrastructuurvandeStadKortrijkopTwitter.

  Link:https://twitter.com/MobiliteitKortr Opgestartop12januari2012 Aantalvolgers:343 Aantaltweets:120 Meestgedeelderecentetweets:berichtenoverwegenwerkenPottelberg

  De directie Mobiliteit en Infrastructuur stuurt regelma-tig korte berichtjes uit via Twitter. Deze tweets bevatten meestal informatie over wegenwerken en links naar de website waar meer informatie te vinden is. Af en toe tweet @MobiliteitKortr ook fotos van realisaties, zoals het proefpro-ject met de fietstrommel in de Boudewijn IX-laan. Heb je zelf meldingen over de toestand van voetpaden, straten en plei-nen dan tweet je die best niet naar @MobiliteitKortr. Je ge-bruikt beter het online formulier van het Meldpunt 1777 via www.kortrijk.be/meldpunt of belt naar het gratis nummer 1777.

  @ LillianneChenWonen in @8500Kortrijk: geslaagd (vooral in de Fabriekskaai!) Volgende missie: ondernemen in @8500Kortrijk!

  @ miekedemeestere Op de terugweg van de nieuwjaarsreceptie van #amelior, onder de in-druk van vrijgemaakte fietspaden in #kortrijk, waarvoor dank!

  @MaartenVanwalleLet the battle begin! Bob en Vic zijn er klaar voor. Groot sneeuwbal-lengevecht op grote markt #kortrijk.

  @ jVandervaleKnap! @8500kortrijk: Sneeuwruimende fans redden bekermatch #kortrijk

  @WesleyBilleZo meteen eerste bewonersvergadering Stasegemsestraat #kortrijkspreekt. Hoe kan de stadscoalitie van vergeten buurt een aangename buurt maken?

  w w w . K o R T R I J K . B e

  SPREEKTKORTRIJK

  HetnieuwestadsbestuurvanKortrijkwildeinwonerslatenmeebeslissenoverhetbestuursakkoord voor de komende zesjaar. Bijna 200 vertegenwoordigers vanverenigingen, straat-, wijk- en buurtco-mits kregen de opdracht om bij hunachterbantehorenwaterbeterkan.p. 4

  Isjouwkleinespruitgeborenin2011,dankanjejezoonofdochtervanafmaartin-schrijvenvoorhetschooljaar2013-2014.Ookals jekindpas instaptvanaf1sep-tember2014magje jealaanmeldenofinschrijven.p. 8

  Wiedenktdatdedirectie Stadsplanningen-Ontwikkelingenkelregeltjesbedenktomhetdeinwonerslastigtemaken,heefthetfout.IndezeeditievandeStadskrantkomjemeertewetenoverdenieuwever-ordeningvoorverkavelingen.p. 9

  Wie graag wandelt, duidt 24 februarimetstipinzijnagendaaan.Danorgani-serenWSKMarkeendeWaterhoekstap-persHeesterteenNationaleWandeldagin Kortrijk. De organisatoren tekendenhetparcoursuitmetafstandenvan5,7,11,15,20,25,30en35km.p. 12

  WiewilgenietenvaneendagjewellnesskanterechtindeKortrijksezwembaden.Een sauna, een bubbelbad, een infra-roodcabineeneenTurksstoombad,hetzijn allemaalmogelijkheden die de da-gelijkse stress te lijf gaan en je gezond-heideenflinkeboostgeven.p. 13

  TijdensdekrokusvakantieisKortrijkvoorde11dekeerhetkloppendhartvanSpin-rag, het grootste kinderkunstenfestivalvanWest-Vlaanderen.Van8tot16febru-ari biedt Spinragmaar liefst 122activi-teitenaan.Hetaanbodoogtheeldivers,zowelinleeftijdalsingenres.p. 22

  CBSengemeenteraad>5-7

  Leefmilieu>10

  Winkelweb>11

  Kortrijkindewereld>14

  Straatindekijker>15

  Vroegerennu>16

  DeMensen>17

  KortrijkKort>18-19

  Bibliotheek>20

  UitinKortrijk>22-26

  Stadskiekjes>27

  en verder:

  StadskrantKortrijkishetofficilestadsmagazinevandestadKortrijk,verschijntmaandelijks(behalveinaugustus)enwordtgratishuisaanhuisbedeeld

  Verantwoordelijkeuitgever:VincentVanQuickenborne,KoningLeopoldI-straat13/0042,8500Kortrijk|Fotobackcover:AnthonyLanckman

  Samenstellingeneindredactie:TeamCommunicatie,GroteMarkt54,8500Kortrijk|Oplage:42.500exemplaren|Klachtenoverdebedeling?Contacteerhet

  TeamCommunicatie,056278790|Hebjezelfnieuws?Neemdancontactopmetderedactieviastadskrant@kortrijk.be

  In deze Stadskrant:

  Identikit: @MobiliteitKortr

  tweets van de maand

 • StadSkrant kortrijk | 3

  f e b r u a r i 2 0 1 3

  Kortrijk, het beste moet nog komenBeste inwoner uit Kortrijk, Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke, Rollegem en Sente,

  Hopelijk heeft u het nieuwe jaar goed ingezet. Wij van de stadscoalitie - het nieuwe stadsbestuur van Open Vld, N-VA en sp.a in elk geval wel. Onze nieuwe ploeg en alle medewerkers van de stad hebben er veel goeste in. De nieuwjaarsreceptie van 5 januari op de Grote Markt zette onmiddellijk de juiste toon: kindvriendelijk, gezellig, volks en betaalbaar. De dik 1.500 aanwezigen waren enthousiast.Voor de volgende kerstperiode beloven we u trouwens een echte kerstmarkt en meer gezelligheid.

  Politici zie je net voor de verkiezingen, helaas nooit erna, hoor je vaak terecht zeggen.Wij geloven in inspraak van mensen. Dat is het eerste engagement van de stadscoalitie. Daarom hebben we het project Kortrijk Spreekt opgestart. Alle wijkcomits en individuele burgers krijgen de kans om hun drie concrete prioriteiten voor de komende 6 jaar te bepalen. U leest er meer over in deze Stadskrant (p.4) of op www.kortrijkspreekt.be. Doe mee want uw mening is belangrijk.

  De stadscoalitie wil de komende 6 jaar verder bouwen aan wat goed is in de stad. Maar wat scheef loopt, zullen we samen rechtzetten. We gaan dat doen op een sobere manier. De financile toestand van de stad is niet goed. Daarom zullen we zuinig omspringen met de middelen. Hogere belastingen voor de mensen en bedrijven van Kortrijk horen hier niet bij. De stadscoal-tie geeft het goede voorbeeld: we tellen n schepen minder dan is toegelaten.

  Nog iets. Kortrijk is een fantastische stad. Samen met de 7 deelgemeenten en Sente wonen, werken en feesten hier meer dan 75.000 inwoners.Daarom geven we u n opdracht voor 2013: verdedig onze stad overal waar u gaat. Overtuig men-sen om bij ons te komen wonen. Want onze stad wil verrassend en betaalbaar zijn.

  Leve Kortrijk. Het beste moet nog komen*.

  Uw burgemeester,Vincent Van Quickenborneburgemeester@kortrijk.be

  *naar: the Best Is Yet to Come

  Fo

  to H

  OL

 • 4 | StadSkrant kortrijk

  f e b r u a r i 2 0 1 3

  De bevolking betrekken bij de opmaak van het bestuursakkoord. Dat is het uitgangspunt van Kortrijk Spreekt.

  Kortrijk kiest voor participatie. Het nieuwe stadsbestuur van Kortrijk wil de inwoners laten meebeslissen over het bestuursak-koord voor de komende zes jaar. Bijna 200 vertegenwoordigers van verenigingen, straat-, wijk- en buurtcomits kregen tij-dens de startavond van Kortrijk spreekt al-vast de opdracht om bij hun achterban te horen wat er beter kan.

  iedereen spreektelke wijk kan suggesties doen en drie pri-oriteiten doorgeven aan het stadsbestuur. Deze worden gebundeld en zullen deel uitmaken van het bestuursprogramma. Ui-teraard gaat het hier niet over losliggende stenen of sluikstort in een straat. Daarvoor kan je steeds een melding maken bij het bekende meldpunt 1777. wat wel in aan-merking komt, zijn suggesties over meer speelmogelijkheden voor kinderen, een veiligere schoolomgeving, meer parkeer-gelegenheid voor bewoners, vernieuwing of herinrichten van een park of ontmoe-tingscentrum, . Voor het centrum van Kortrijk heeft het nieuwe bestuur zelf al tien concrete ideen klaargestoomd. Deze tien stadsprojecten (zie kaderstuk) vragen veel geld en kunnen onmogelijk allemaal worden gerealiseerd. er moeten keuzes ge-maakt worden. Als inwoner van de stad kan

  je wel je stem uitbrengen en zo het voor jou meest prioritaire project aanduiden.

  deelnemen met jouw buurtcomit?Ben je lid van een straat-, buurt- of wijk-comit? Dan zal jouw buurtburgemees-ter wellicht het initiatief nemen om de verzuchtingen uit jouw buurt in kaart te brengen en drie prioriteiten aan te duiden. Deze kunnen nog tot 15 februari geregis-treerd worden via de website van jouw deelgemeente (bellegem spreekt, bisse-gem Spreekt,). waar er geen werking is, zorgen de gebiedswerkers voor de nodige begeleiding. Zij gaan op zoek naar genga-geerde inwoners en polsen naar de wensen

  uit deze buurten. wie weet, zorgt dit wel voor de oprichting van een aantal nieuwe wijk- of buurtcomits?

  Zelf deelnemen?ook als individuele Kortrijkzaan kan je on-line je stem laten horen en een waardering van 1 tot 5 aanduiden bij de tien stadspro-jecten. Meld je vr 15 februari aan op de website www.kortrijkspreekt.be en geef je mening!

  R www.kortrijkspreekt.be

  Stadsbestuur lanceert

  Wensen Voor KorTrijK

  Altijd kermis op de markt. Minder sigaret-ten en papiertjes op straat. Meer speeltui-nen en speelattracties in de vakantie. Dat KVK de beker wint. een kinderkoers op de Grote Markt. Het zijn maar enkele van de vele kinderwensen voor het nieuwe jaar. Tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie voor de bevolking konden alle kinderen een tekening inkleuren en hun wens voor 2013 noteren op een grote wensenmuur. Henry Vergote, Anna en Marthe Bostoen, olivia Vergote, Dante Vercamert, Liam Ro-byn, Mohammed Benammar, emmeline Vandoorne, Rmy Devriendt, Rhune Ver-heggen en Laure Tyteca mogen binnen-kort samen met een vriend(in) gratis naar de openingsvoorstelling van Spinrag.

  SPREEKTKORTRIJK

  Tien stadsprojecten1. Een fuifzaal, een zwembad en een

  stadsparkopKortrijkWeide2. Het winkel- en wandelgebied aan-

  trekkelijkermakenenhistorischKort-rijkuitspelenalstoeristischetroef

  3. Van Kortrijk een duurzamere stadmaken

  4. Investeren in veiligheid met came-rasenbijposten.

  5. HetverlagenvandeLeieboordenzo-datdieeentrekpleisterworden.

  6. Hetmoderniserenvanhetstationmeteennieuweondergrondseparking.

  7. Liever