Stadskrant oktober 2012

28
1 | STADSKRANT KORTRIJK BIENNALE INTERIEUR STAD VOL DESIGN EN INNOVATIE oktober 2012 wordt maandelijks gratis verspreid + UiT in Kortrijk STADSKRANT KORTRIJK Aalbeke Bellegem Bissegem Heule Kooigem Kortrijk Marke Rollegem

description

De Stadskrant Kortrijk is het gratis officieel maandblad van het stadsbestuur voor alle inwoners van Kortrijk en haar deelgemeenten. De Stadskrant bevat ook leesvoer voor de ‘gebruikers' van de stad (pendelaars, studenten, shoppers, dagtoeristen, ...). Een derde groep zijn de uitgeweken Kortrijkzanen, sympathisanten van en geïnteresseerden in de stad Kortrijk die een exemplaar thuis krijgen toegestuurd. De Stadskrant telt 28 pagina's, waarvan 7 pagina's bestemd zijn voor de aankondiging van culturele, sportieve, ... activiteiten.

Transcript of Stadskrant oktober 2012

1 | StadSkrant kortrijk

BIENNALE INTERIEUR

STAD VOL DESIGN EN INNOVATIE

oktober 2012wordt maandelijks gratis verspreid

+ UiT in Kortrijk

StadSkrantKoRTRIjK

A a l b e k e • B e l l e g e m • B i s s e g e m • H e u l e • K o o i g e m • K o r t r i j k • M a r k e • R o l l e g e m

2 | StadSkrant kortrijk

Liesbet Vandriessche (36) is coördinator van het Meld-punt 1777, binnen het team Communicatie & Recht.

Er zijn verschillende kanalen waarlangs je als Kortrijkzaan met de stadsdiensten in contact kunt komen. 1777, het tele-fonische meldpunt, is er een van. “Dat gratis telefoonnummer is in januari 2010 in gebruik ge-nomen en vervangt het vroegere algemene 056-nummer”, legt coördinator Liesbet Vandriessche uit. “Dat zat er blijkbaar stevig ingebakken, want bijna de helft van de mensen belt nog het oude nummer, terwijl het via het verkorte nummer 1777 – dus zonder zonenummer – makkelijker én gratis kan.”Het meldpunt 1777 is het portaal naar de stadsdiensten, de stem van de stad als het ware. De telefonisten verbinden je door met de persoon die je wil spreken, sturen meldingen door en kunnen eenvoudige vragen beantwoorden.“Bij complexe vragen sturen we de beller door naar de ge-schikte dienst of persoon”, zegt Liesbet Vandriessche.

Daarnaast kun je ook contact opnemen met de stadsdiensten via de website en e-mail of, als je er een gezicht wilt op plak-ken, je licht opsteken aan een van de loketten in het stadhuis.“Het boeiende aan mijn job vind ik dat wij met ons team van drie mensen de communicatie van de stad met haar inwoners helpen verbeteren”, zegt Liesbet Vandriessche. “Je kunt dat ook aftoetsen aan de statistieken, waar ik mij graag mee bezig houd: welke vragen komen er binnen? Wat wordt ermee gedaan? Hoeveel problemen kunnen worden opgelost? En dan merk je dat binnen de stadsdiensten de transparantie aan het groeien is. Iedereen beseft dat duide-lijk en eerlijk communiceren met de burgers alle partijen ten goede komt. Dat ik in contact kom met heel veel stadsdien-sten en -medewerkers, maar ook met het OCMW, de politie en preventiediensten, is een mooie plus van mijn functie.”

Spontaan solliciteren? Kijk op www.kortrijk.be/vacatures.Meer info: [email protected]

BOEIEnDE, VERRAssEnDE JOBs BIJ stAD KORtRIJK

W W W . K O R t R I J K . B E

Al jaren helpen de jongeren van Ak-TRAC-tie bij het op poten zetten van de verkie-zingen. Ze spuiten de oude koppen van de vorige editie met een hogedrukreiniger van de houten panelen. Die worden dan op de juiste locaties opgezet en weer op-gehaald na de dag van de waarheid. p.3

Straks strijkt Interieur 2012 neer in Kort-rijk. Voor de eerste keer in haar bestaan zal Interieur nu ook het stadscentrum inpalmen. Lowie Vermeersch (38) is voor-zitter en dit jaar ook curator van de Biën-nale Interieur. Meer weten? p. 4-6

De energiefacturen lopen torenhoog op. Besparen is dan ook de boodschap. De Stadskrant geeft je alvast enkele tips om de prijs van jouw factuur op een aanvaardbaar peil te brengen. Ben je be-nieuwd? Kijk dan snel op p. 7

Het stadsproject Brusselse Sporen pro-moot Brussel aan de hand van verban-den tussen Kortrijk en Brussel. Van 20 oktober tot en met 4 november is vtb-Kultuur met Brusselse Sporen te gast in Kortrijk met doorlopende en éénmalige activiteiten. p.8-9

Lokale adviesraden geven burgers de kans om een bijdrage te leveren aan het stedelijk beleid. Elke burger kan mee-doen. Een aantal adviesraden is open en laat iedereen toe om een raad bij te wo-nen. Interesse? Lees meer op p. 13

De beeldbank voor steden is volledig ope-rationeel. Dat betekent dat de besturen er hun multimediamateriaal in kunnen stockeren en dat je als inwoner razend-snel foto’s, video’s en filmfragmenten kan raadplegen op beeldbank.kortrijk.be. Nieuwsgierig? Kijk snel op p. 21

• Aanraakscherm Gravenkapel > 10• Bibliotheekweek > 14• Literatuur > 15• Achter deze gevel > 16• Vroeger en nu > 17• Kortrijk Kort > 18-19• Vintage-beurs > 22• Uit in Kortrijk > 23-26• Stadskiekjes > 27

en verder:

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan huis bedeeld | Foto cover: Lowie Vermeersch, curator van Interieur 2012 (Foto HOL) | Verantwoordelijke uitgever: Stefaan De Clerck, Damkaai 7, 8500 Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 42.500 exemplaren | Klachten over de bedeling? Contacteer het Team Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? Neem dan contact op met de redactie via [email protected]

In deze stadskrant:

“1777 is de stem van de stad”

© F

oto

Joha

n D

epae

pe

StadSkrant kortrijk | 3

Al jaren helpen de jongeren van Ak-TRAC-tie bij het op poten zetten van

de verkiezingen.

De jongeren spuiten de oude koppen van de vorige editie met een hogedrukreiniger van de houten panelen. Die worden dan op de juiste locaties opgezet en weer opgehaald na de dag van de waarheid. Zij voeren ook de kieshokjes rond. De begeleiders geven extra bagage mee over democratie, stemplicht en het belang van vrije verkiezingen.

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Piramide organiseert al 15 jaar, sa-men met VDAB en stad Kortrijk, een voor-opleiding voor jongeren tussen 17 en 25 jaar die door welzijnsproblemen nog niet aan werken toe zijn of nog niet weten welk beroep ze willen leren. In groep doen ze wekelijks 20 tot 30 uur activiteiten. Het gaat vooral om reële werksituaties, maar ook sport, vorming en cultuur komen aan bod.

thierry Meerschman, groepsbegeleider: “Deze samenwerking met de stad biedt voordelen voor beide partners, het is een echte win-winsituatie. Onze gasten werken concreet aan hun arbeidsattitudes, terwijl ze ook iets opsteken over een thema waar ze niet altijd evenveel interesse voor heb-ben. De stad zet het weinige personeel effectiever in. Deze samenwerking levert ook een ferme besparing op. Als deze klus wordt uitbesteed, kost de operatie gevoelig

meer! Zo doen wij ook iets terug voor een maatschappij die in het welzijn van jon-geren investeert. Door dergelijke concrete opdrachten scherpen de cursisten van Ak-tRAC-tie hun gevoel van eigenwaarde aan. Zij zien de vruchten van hun arbeid in het stadsbeeld en mogen terecht trots zijn. De 15 jaar werkten wij ook voor sportclubs, jeugdverenigingen, feestcomités, scholen en theatergezelschappen. We helpen hen bij de opbouw van een buurtfeest of festi-val, het onderhouden van natuurgebieden, het schilderen van een lokaal, het installe-ren van een nieuw podium of het isoleren van het dak van een jeugdlokaal. Zo oriën-teren onze jongeren zich beter op de ar-beidsmarkt.”

Collega Kris Vandamme: “Wij vertrekken al-tijd vanuit het perspectief van een welzijns-werker. Alle hindernissen die een jongere ervan weerhouden een vaste betrekking te vinden, proberen we weg te nemen.”

Zowel de cursist als de structurele partners zien de mogelijkheden van de werking van Ak-tRAC-tie in. tijdens het samen klussen, blijken eventuele vooroordelen gemakke-lijker bij te sturen.

, www.aktractie.be

Win-win voor Ak-tRAC-tie en stad Kortrijk

V E R K I E Z I n g E n

Digitaal stemmen:een fluitje van een centStraks stemmen we voor de eerste keer elektronisch. En dat is mak-kelijker dan je denkt. Knip deze strook uit en ga met een gerust hart naar het stembureau.

• geef jouw oproepingsbrief en identiteitskaart aan de voorzitter

• Ontvang jouw stemkaart• steek jouw kaart in de stemcomputer

en volg de instructies op het scherm• Breng jouw stem uit• neem jouw stemkaart terug• Haal het stembiljet uit de stem-

computer en controleer jouw stem• Vouw het stembiljet samen• geef jouw stemkaart terug aan de

voorzitter of bijzitter• ga naar de stembus en scan jouw

stembiljet• Vouw jouw stembiljet opnieuw

dicht en geef het aan de bijzitter• De bijzitter stopt jouw stembiljet in

de stembus

Bekijk het stemproces ook via het filmpje van het team communicatie: www.youtube.com/stadkortrijk.

Je kan op zondag 14 oktober stem-men van 8 tot 15 uur, twee uur langer dan vroeger dus.

, www.kortrijk.be/verkiezingen www.vlaanderenkiest.be

4 | StadSkrant kortrijk

“Begin in Kortrijk Xpo, bezoek de project rooms van de speciale gasten en

eindig jouw dag in Budafabriek,” geeft Lowie Vermeersch mee, als wij hem

vragen wat je zéker moet meemaken van de Biënnale Interieur 2012.

“Maak jouw dag langer voor Interieur”

I n t E R I E u R

Lowie Vermeersch (38) is voorzitter en dit jaar ook curator van de Biënnale Interieur 2012 (© Foto HOL).

StadSkrant kortrijk | 5

Lowie Vermeersch (38) is voorzitter en dit jaar ook curator van de Biënnale Interieur. Mislukken is geen optie, want hij mag dan zijn bureau in turijn hebben, hij blijft een streekgenoot die zijn roots niet kan verloo-chenen. twee dagen per week komt hij nu naar België. Je vindt hem dan meestal aan de groeningestraat 37, in het Interieurhuis.

topdesignerHet artistieke kreeg hij in de genen mee, als zoon van beeldend kunstenaar Rik Ver-meersch en kleinzoon van wijlen keramist José Vermeersch.

Zelf bouwde hij een carrière uit als topde-signer bij Pininfarina, ontwerper van onder meer de wereldberoemde Ferrari Testar-ossa. Lowie Vermeersch verliet Pininfarina om in 2011 zijn eigen ontwerpbureau op te richten, granstudio. niet langer alleen het voertuig op zich, maar ook de mobiliteit staat bij hem centraal.

“Ik mik op vernieuwing, niet alleen binnen mijn werk, maar als curator ook binnen de Biënnale. Mijn roots kan ik natuurlijk niet verloochenen. Ik ben geboren op Buda, de nieuwe pool van Interieur, waar de vernieu-wing meest zichtbaar zal zijn. Ik woonde weliswaar in Meulebeke, maar Kortrijk was de dichtstbijzijnde stad, waar wij kwamen winkelen en eten en waar mijn vader les gaf aan de academie. Het stadsweefsel is mij dus niet vreemd, ook al woon ik ondertus-sen al 14 jaar in turijn.”

“In 2010 werd ik uitgenodigd om lid te wor-den van de raad van bestuur met het oog op een vernieuwing. Dat resulteerde op termijn in het voorzitterschap en – eenmalig voor deze editie – ook het curatorschap. Dat is niet voor de hand liggend. Maar het onderstreept de zin voor vernieuwing. niet alleen structu-reel, door de uitbreiding met een stadspro-gramma in samenwerking met de stad Kort-rijk, maar ook creatief. Het laat toe om die vernieuwing concreet vorm te geven. Ik heb er veel vertrouwen in. Ik ben trouwens maar één van de schakels in een sterk geheel.”

CeCi n’est pas un salonVeel bezoekers hebben slechts één dag om Interieur te bezoeken. Wat mag men dan niet missen?“Het opzet van Interieur 2012 is eerst en vooral de bezoeker een beleving aan te bie-den. Vandaar ook de leuze: ‘Ceci n’est pas un salon’. En het uitgebreide programma is zeker ook een indirecte uitnodiging om meer dan 1 dag in Kortrijk door te brengen.

Samen met de koppeling met Lille Fantastic kan dit voor de internationale bezoeker ze-ker een reden zijn om ook van ver naar deze regio te komen. Maar heb je echt alleen die éne dag vrij, maak jouw dag dan langer voor Interieur. Wij zien geen onderscheid tussen beurs en off-programma. Interieur is meer dan ooit een biënnale, met een programma dat uitdrukkelijk kiest voor vermenging. Bin-nen Xpo vind je een selectie van meer dan 250 nationale en internationale designmer-ken binnen een stad-in-de-stad, met straten, piazza’s, bars, designinstallaties en tentoon-stellingen zoals de Flanders Avenue die in samenwerking met Design Platform Vlaan-deren ontstaan is. Xpo verandert in een tij-delijke designstad waar het aangenaam toe-ven is. Dat is veel meer dan een salon met obligate wandelgangen.”

“En wat je zeker niet mag missen als je maar één dag hebt? Je begint in Kortrijk Xpo na-tuurlijk, daar heb je de honderden exposan-ten, drie tentoonstellingen en vier project rooms. Zak dan af naar Buda-eiland, waar het jonge geweld zichzelf presenteert en waar je nog eens drie project rooms vindt. sluit dan af in de bistro, waar je je stoel kan kiezen uit 200 verschillende designs, waar je kan eten en een goed glas drinken in een creatieve setting.”

En wat de toekomst voor hem zelf brengt? Lowie Vermeersch blijft zijn eigen bureau in de automotive runnen maar met een rui-mere blik op design.“Ik heb mijn eigen bureau opgericht pre-cies om ruimer te kunnen kijken. Dit cura-torschap betekent voor mij alvast een frisse wind door de geest. Maar de kern van mijn werk blijft automotive, mijn grote passie. Dat belet echter niet om ook andere pro-jecten en samenwerkingen op te zetten. Als curator help ik graag een nieuwe cyclus binnen Interieur op gang trekken en die taak wil ik op langere termijn, als voorzitter, verder helpen in goeie banen te leiden. ”

Wat betekent Kortrijk ondertussen als ‘stad van innovatie, creatie en design’ in de we-reld? Is dat een holle slogan of een interna-tionale troef?“Je hebt enerzijds de globalisatie. Kortrijk is klein als je vergelijkt met wat er gebeurt in shanghai in China. Anderzijds, als het over kwaliteit en design gaat, dan is de beleving in een compactere setting, in unieke ge-bouwen, toch echt een troef. De absolute doelstelling moet zijn dat Interieur interna-tionaal op de kaart blijft, niet om de grootte maar om de kwaliteit.”

I n t E R I E u R

INTERIEUR KLEURT joUw sTAd

Lowie Vermeersch en het Interieur-team ontwikkelden voor de shuttle-dienst een verrassend concept, dat nog eventjes geheim blijft. “Wij ver-binden Kortrijk Xpo met Buda, niet puur functioneel maar ook vanuit de beleving. Met Audi hebben wij een gratis shuttledienst ontwikkeld. Wie in Xpo in de shuttle stapt, doet dat in een kleurbad, dat je beeld van de stad kleurt ook als het regent en grijs is. Bovendien zochten wij samen met Howest naar chauffeurs die desge-wenst hun creatieve ideeën en con-cepten onderweg kunnen voorstel-len aan de passagiers. De beleving staat dus ook hier centraal. Dit is trou-wens een unieke samenwerking tus-sen Interieur en Audi die verder los-staat van onze samenwerking met de stad rond het stadsprogramma.”

, www.interieur.be

10 gratis tickets voor interieurWin één van de 10 gratis tickets voor de Biënnale Interieur. Mail vóór 11 oktober naar [email protected] met vermelding Interieur en volledige naam en adres. De winnaars worden per mail verwittigd.

WIN

6 | StadSkrant kortrijk

I n t E R I E u R

De designbiënnale bestaat sinds 1968 en geldt als een van de leidende beurzen van Europa. Om en bij de 90.000 bezoekers uit meer dan 50 landen komen straks naar Kortrijk. Al 44 jaar lang toont de biënnale de meest recente ontwikkelingen op vlak van design en interieur. Kortrijk Xpo was telkens de thuisbasis om nieuwe producten aan een breed publiek te tonen. De beurs in Xpo krijgt wel een andere indeling, ge-baseerd op het patroon van een stad, met straten en pleinen.

stadsfestivalOnder impuls van de nieuwe voorzitter en curator, Lowie Vermeersch, wordt de

formule van Interieur verder uitgebreid. naast de klassieke beurs is het nu ook een stadsfestival. Jonge ontwerpers, avant-gar-de bedrijven, scholen… zullen de kans krij-gen om op plaatsen als de Budafabriek, de Budatoren, de Budascoop en het Broelmu-seum hun creaties te tonen aan een ruim publiek.

projeCt roomsDe verbinding tussen de beurs en de stad wordt gemaakt door zeven zogenaamde Project Rooms. Aan zeven internationale kunstenaars, architecten en ontwerpers werd een ruimte van 60m² gegeven. Bin-nen die project rooms tonen zij wat volgens

hen in de toekomst de essentie is van onze leefomgeving. Wat blijft volgens hen de kern van onze woonomgeving nu alles in onze samenleving razendsnel evolueert? Die project rooms worden niet alleen in Kortrijk Xpo neergepoot, maar ook op ver-schillende plaatsen in de stad.

ventura interieurBezoekers van de beurs worden trouwens via shuttlediensten naar de stad gebracht. Aan het stuur van de taxi’s zitten hoge-schoolstudenten productontwerp die tij-dens de korte rit hun productvoorstellen kunnen tonen aan het geïnteresseerde in-ternationale publiek.Maar er is meer. Voor het eerst wordt ook Ventura Interieur georganiseerd. Op ver-schillende locaties in de stad (verbonden via een uitgestippelde route) krijgen indi-viduele ontwerpers, design collectieven, designorganisaties, academies en univer-siteiten de kans hun creaties voor te stel-len aan een ruim publiek. Budafabriek fun-geert daarbij als centrale uitvalsbasis. Je zal er ook terecht kunnen voor Interieur Bistro, een tijdelijk restaurant op de bovenste ver-dieping van de fabriek.

Voeg daarbij de komst van de Invasie (een collectief van jonge designers, ontwerpers, grafici, fotografen en kortfilmmakers), een aantal designwedstrijden en tentoonstel-lingen en je merkt dat Kortrijk straks weer hét centrum wordt van de creatieve wereld!

, Interieur 12 loopt van 20 tot 28 oktober 2012.www.interieur.be

Voor de eerste keer in haar bestaan zal Interieur nu ook het stadscentrum inpalmen.

Interieur 12 wordt stadsfestival

StadSkrant kortrijk | 7

M A A n D V A n D E E n E R g I E B E s P A R I n g

Als burger kan je buiten verlichten wan-neer het echt nodig is. Bewegingsmelders zijn daarvoor ideaal. Handig zijn even-eens energiezuinige lampen, zoals LED of verlichting die op zonne-energie werkt. Verlicht altijd van boven naar beneden, zodat er minder licht in de atmosfeer te-rechtkomt.

stad levert inspanningenniet alleen de particulier springt energie-zuinig met verlichting om. Ook de stad Kortrijk draagt zijn steentje bij door het brandregime van de monumentverlichting aan te passen.

Aanvankelijk kregen 27 monumenten een sfeervolle verlichting van zonsondergang tot -opgang, zoals dit ook bij straatverlich-

ting het geval is. Dit betekent een verbruik van 214 759 kWh per jaar. tegen de huidige energieprijs bedraagt het kostenplaatje 43.811 euro per jaar.

De stad ontsteekt de monumentverlichting voortaan bij zonsondergang en dooft al-les om middernacht. Deze omschakeling is goed voor een besparing van 142.800 kWh per jaar en 29.131 euro op jaarbasis.

De investeringskost voor de aanpassing bedraagt 30.938 euro. De kosten zijn dus in één jaar terugverdiend. De stad zal zijn energiefactuur voor monumentverlichting met 66% zien dalen. Het stadhuis, het Bel-fort, de sint-Jans- en de sint-Rochuskerk zijn al aan dit regime onderworpen. De ove-rige monumenten volgen in januari 2013.

Initiatieven zoals de Nacht van de Duisternis zetten de problematiek van

de lichthinder centraal.

Energiezuinige monumentverlichting

Let op jouw energiefactuurDe energiefacturen lopen toren-hoog op. Besparen is dan ook de boodschap. Hier krijg je enkele tips om de prijs van jouw factuur op een aanvaardbaar peil te brengen.

• Meten is weten. Je kan jouw verbruik bijhouden door je te laten registre-ren op www.energiejacht.be. Op die manier ga je elk stookseizoen na of je al dan niet aan het besparen bent.

• Pak de grootste slokop eerst aan. Zo-wat 70 % van de energiefactuur gaat naar verwarming. Besparingstips zijn dus meer dan welkom. Je krijgt de nodige suggesties op de gratis infoavond Energiezuinig verwarmen op dinsdag 9 oktober om 20 uur in Centrum Overleie, Overleiestraat 45 in Kortrijk. Info en inschrijvingen: [email protected].

• Isolatie is een werk van lange adem. Je begint best met het dak, want daar-voor kan je heel wat subsidies bin-nenrijven, zowel voor de huurder, ver-huurder als eigenaar. neem een kijkje op www.energiesparen.be. Wil je ook jouw muren isoleren? Je verneemt daarover meer tijdens de infoavond op dinsdag 16 oktober om 20 uur in Centrum Overleie, Overleiestraat 45 in Kortrijk. Info en inschrijvingen: [email protected].

• Kies jouw energieleverancier. Min-der verbruiken én goedkopere energie maken de winst compleet.

, Teken daarvoor in op de samenaankoop groene energie op: www.samengaanwegroener.be

De 17de nacht van de Duisternis vindt plaats op zaterdag 20 oktober. Aan het buurthuis Kastanjehuis, Kooi-gemplaats in Kooigem, starten om 19.30 uur en 20 uur begeleide wan-delingen langs de knooppunten Land van Mortagne (5,5 km) met een stop aan de sterrenkijkplaats geitenberg.

Geniet van deduistere nacht

© F

oto

HO

L

8 | StadSkrant kortrijk

B R u s s E L s E s P O R E n

Van 20 oktober tot en met 4 november is vtbKultuur met Brusselse Sporen te gast in Kortrijk met doorlopende

en éénmalige activiteiten. Ook in Brussel staan een aantal activiteiten op het getouw.

Het stadsproject Brusselse sporen promoot Brussel aan de hand van verbanden tussen Kortrijk en Brussel in Kortrijk. tijdens de tweede helft van oktober staan onder meer stadswandelingen, nocturnes, lezingen, uitstappen, concerten en andere activitei-ten op het programma, zowel in Kortrijk als in Brussel. De stadskrant licht alvast enkele activiteiten uit.

literair feuilletonVan 20 oktober tot en met 4 november zet kunstenares Lotte stoops, die in Brussel woont, een literair feuilleton op in de stad met een niet zo voor de hand liggend me-dium: de ledwall. Elke dag zal een stukje van haar dichtkunsten te zien zijn op de ledwalls in de stad. Passeer je niet elke dag aan de lichtkrant, dan kan je het verhaal ook volgen

op de Facebookpagina van Brusselse spo-ren. Heb je vragen voor Lotte of wil je meer te weten komen over het project? Kom dan op vrijdag 26 oktober naar de oranjerie van het Broelmuseum. Lotte stoops zit er vanaf 20 uur op de praatstoel.

WandeltoCht Ook sportieve cultuurliefhebbers komen

Brusselse sporen

Tijdens de wandeltocht hou je halt aan het Nationaal Leiemonument in het vernieuwde Koning Albertpark. De imposante beeldengroep met bronzen sculptuur van Leopold III te paard werd ontworpen door de Brusselse beeldhouwer Alfred Courtens. Hij was destijds beeldhouwer van de Koninklijke familie en maakte onder meer naam door het ruiterstandbeeld van koning Albert I op de kunstberg in Brussel. Het Leiemonument in Kortrijk is overigens het enige monument van Koning Leopold III in België.

StadSkrant kortrijk | 9

B R u s s E L s E s P O R E n

aan hun trekken. Op zaterdag 20 en dins-dag 30 oktober kan je tussen 14 en 16 uur deelnemen aan een begeleide wandeling die Brusselse links in de stad in de kijker zet. Wist je bijvoorbeeld dat stéphane Beel, architect van de Budatoren en het nieuwe gerechtsgebouw, zich voor het eerst liet opmerken door een radicaal voorstel voor het Europakruispunt in Brussel? Dat Olivier strebelle, ontwerper van de fontein op het schouwburgplein, voor het eerst furore maakte op de Brusselse Wereldtentoonstel-ling in 1958? En dat tuinarchitect Jacques Wirtz naast een ontwerp voor de Albert II boulevard in Brussel ook verantwoordelijk is voor de renovatie van het Plein in Kortrijk? De wandeling start aan het Streekbezoe-kerscentrum voor Kortrijk en de Leiestreek in het Begijnhofpark. Wie de Brusselse spo-ren in Kortrijk liever zonder gids ontdekt, kan de wandelroute downloaden op www.brusselsesporen.be.

fietstoChtsmeer je kuiten in, want tijdens Brusselse sporen kan je Kortrijk ook per fiets verken-nen. Op zaterdag 27 oktober kom je tussen 14 en 16 uur alles te weten over links tussen

Kortrijk en de hoofdstad. De begeleide fiet-stocht van 13 km start aan toerisme Kort-rijk in het Begijnhofpark. Je houdt onder meer halt aan de grote Markt, het tunnel-complex, VOKA, de begraafplaats op Hoog Kortrijk en de groeningepoort. Ook deze route kan je downloaden op www.brussel-sesporen.be.

art@noenWerk je in Brussel en wil je je middagpauze zinvol doorbrengen? ga dan op dinsdag 23 oktober tussen 12.30 uur en 13.30 uur mee op verkenning naar kunstwerken in de metro. Je ontdekt er het Weststation, met werk van onder meer Stephan Van-fleteren. Op woensdag 24 oktober kom je wat meer te weten over het centraal sta-tion. Heel wat Kortrijkzanen stappen er da-gelijks in en uit de trein, maar namen wel-licht nog nooit de tijd om eens goed rond te kijken. tijdens Brusselse sporen maak je niet alleen kennis met de architectuur en geschiedenis van het station, maar ook met de koninklijke loge.

, Het volledige programma kan je nalezen op www.brusselsesporen.be.

Brusselse sporen

TUssEN oNs gEzEgd...

BRUssELdAg op zoNdAg 4 NovEmBER

Noteer deze dag alvast met stip in jouw agenda, want dan maakt Brussel zich klaar om Kortrijk te ontvangen. tijdens een heuse Brusseldag krijg je een aantal verbanden te zien tussen Kortrijk en de hoofdstad. starten doe je in het Vlaams Parlement, waar mu-zikant Jef Neve je welkom heet met een streep muziek van eigen bodem. nadien kan je op stap door de stad. Een wandeltocht voert je langs vol-gende instellingen en musea: Passa Porta, de ondergrond van de Couden-berg, architectenbureau Lens°Ass, het Museum van de nationale Bank, het atelier van Vlaams Bouwmeester Peter swinnen, Brussel Info Plein (BIP), het Broodhuis en de galerij van Design Vlaanderen. Op zondag 4 november kan je bovendien aan verminderd ta-rief een bezoek brengen aan het Marc sleen Museum en BOZAR.

, Info: www.brusselsesporen.be, 03 224 10 52 of [email protected]

wIN TIcKETs vooR dE LEzINg vAN BRIgITTE RAsKIN

Op 22 oktober stelt Brigitte Raskin, winnares van de AKO Litera-tuurprijs in 1989 met haar debuut Het Koekoeksjong, haar nieuwste boek De Taalgrens voor aan het Kortrijkse pu-bliek. In haar boek belicht ze een on-derwerp dat niet alleen brandend ac-tueel maar ook duidelijk voelbaar is in Brussel. stuur jouw gegevens vóór 17 oktober naar [email protected] en win een vrijkaart voor deze lezing.

, Info: www.kortrijk.be/bibliotheek

WIN

10 | StadSkrant kortrijk

g E s C H I E D E n I s

Bezoekers van de Gravenkapel zullen verrast opkijken van het nieuwe multimediaal aanraakscherm, dat het

verhaal vertelt van de Gravenkapel en de graven van Vlaanderen.

Op het nieuwe scherm vind je info over de muurschilderijen, het gebouw, het beeld van de Heilige Catharina - dat als topstuk erkend is! - en de brandglasramen. Vanaf 4 oktober kan iedereen het scherm raad-plegen.

De kapel bevat een schat aan historische informatie. Het aanraakscherm vormt een eerste stap naar een integrale ontsluiting.

mausoleumDe gravenkapel sluit aan bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk en is alleen via die kerk toegankelijk. Het is een parel van gotische bouwkunst. De kapel is door Lodewijk van Male gebouwd in 1370 en was bedoeld als mausoleum voor zichzelf. De westgevel, de vensters en het gewelf ervan dateren uit het begin van de 15de eeuw. In de nissen van de Gravenkapel werden schilderijen

geplaatst van de vroegere heersers over het graafschap Vlaanderen. Er wordt aan-genomen dat Jan van der Asselt de portret-ten geschilderd heeft tot en met Lodewijk van Male. De oorspronkelijke reeks werd voortgezet door Melchior Broederlam en Joos van Moerkercke. Bij het Davidsfonds verschijnt ook Graven van Vlaanderen, een boek van Edward De Maesschalck. Zie hiernaast.

Aanraakscherm in Gravenkapel©

Fot

o H

OL

StadSkrant kortrijk | 11

g E s C H I E D E n I s

De bal ging aan het rollen toen het Rijks-archief van Kortrijk in 2009 het signaal uit-stuurde dat er stapels muziekpartituren uit het oud archief van de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk voorradig waren. Het Ensemble Respiro Dell’arte , waar Jozef lid van is, vond het al-vast de moeite om een kijkje te nemen. “Verrast keek ik naar de zestig dozen vol muziekpartituren. Het materiaal had het statuut ongeordend, wat betekent dat er geen inventaris van bestaat en alles be-hoorlijk door elkaar zit. Aangezien ik geen musicologische of historische opleiding genoot, zat er niets anders op dan elk stuk afzonderlijk te bekijken. Van de partitu-ren die interessant leken, fotografeerde ik zorgvuldig ieder blaadje en voerde alles

thuis in de computer in. Pas nadien begon het echte monnikenwerk, want alle foto’s moesten nog omgezet worden in een mo-dern notenschrift. Ik bracht de muziek als het ware noot voor noot in de computer in”, verduidelijkt Jozef.

Het intensieve opzoekingswerk van Jozef resulteerde onder meer in een voorlopige inventaris van het muziekarchief van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Deze kan dienst doen als aanzet voor de wetenschappelijke catalogus op de beeldenbank.

, Lees het volledige portret op www.kortrijk.be/portretten

Het Kortrijkse Rijksarchief kent geen geheimen meer voor Jozef Ponseele uit

Gullegem. Sinds 2009 duikt hij tweemaal per week onder in het muziekarchief

van de stad. Hij vond er unieke partituren en zette deze om in een digitale

versie. Op basis van dit materiaal stelt Respiro dell’arte binnenkort al voor de

tweede keer een uitzonderlijk concert samen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Ik voerde noot voor noot alles in de computer in

Graven van VlaanderenBoudewijn de IJzeren schaakte een koningsdochter, Judith, en werd zo de eerste graaf van het drassige Vlaanderen aan de noordzee. Het zou meer dan 500 jaar duren vooraleer het graafschap overging in Bourgon-dische handen. In die lange periode ontwikkelde Vlaanderen zich tot een van de rijkste en dichtstbevolkte ge-bieden van West-Europa, overdekt met een dicht netwerk van kloosters, jaarmarkten en steden, waar handel en nijverheid bloeiden en Brugge uit-groeide tot de grootste handelsstad ten noorden van de Alpen.

Lees over de 25 opeenvolgende gra-ven en gravinnen die Vlaanderen bestuurden en maak kennis met een wereld van hartstocht, heerszucht en wraak, maar tegelijk van rechtvaardig-heid, beschaving en commerciële flair.

Auteur Edward De Maesschalck is doctor in de middeleeuwse geschie-denis. In een doorlopend, chronolo-gisch opgebouwd verhaal vertelt hij voor het eerst de complete geschie-denis van de Vlaamse graven en gra-vinnen.

WIN

Mail vóór 15 oktober de naam van de eerste graaf van Vlaan-deren in de Gravenkapel naar [email protected] en maak kans op een gratis exemplaar.

12 | StadSkrant kortrijk

Je kan voortaan online volgen welke advie-zen geformuleerd worden en wat er mee gebeurt. Hierna al enkele voorbeelden.

ThE oLd ANd ThE BEAUTIfUL

Op 1 januari 2012 telde de stad 75.634 in-woners, onder wie 20.028 zestigplussers en 5.093 tachtigplussers. De stad onderzocht in 2011 samen met de Ouderenadviesraad hoe ouderen Kortrijk beleven. nemen ze deel aan het aanbod aan vrije tijd en cul-tuur? Wat willen ze anders en beter? De resultaten van het onderzoek werden ge-bundeld in The Old and The Beautiful, 100 aanbevelingen voor ouderen en cultuur-participatie. Verenigingen en vrijetijdshui-zen zijn hiermee al volop aan de slag.

, Lees het volledig rapport op: www. kortrijk.be/cultuurparticipatie.

sTRUcTUREEL ovERLEg mET sTAdsdIENsTEN

De directie Facility van de stad (openbare

gebouwen) laat zich systematisch advise-ren door de Adviesraad voor Personen met een Handicap rond nieuwbouw- en reno-vatieprojecten zoals de Opvoedingswin-kel, Budafabriek en het nieuwe groenin-geheem. De directie maakt ook jaarlijks in overleg met de adviesraad een aantal open-bare gebouwen toegankelijker. Recent is de nieuwe uIt-balie in de stadsschouwburg aangepast. Het zwembad Mimosa werd toegankelijk dankzij de tillift, toegankelijke kleedkamers en een doucherolstoel. OC De Vonke kreeg vorig jaar een rolstoellift. Ook voor de herinrichting van de hoofdbiblio-theek werd hun advies ingewonnen.

sAmEN sTERK AdvIEs

Enkele jaren geleden diende een bedrijf een vergunningsaanvraag in voor de bouw van een biomassacentrale in Evolispark. Deze centrale zou groene energie opwek-ken uit palmolie.

De Kortrijkse milieuverenigingen, de Mina-raad en de noord-Zuidraad van Kortrijk,

Harelbeke en Zwevegem rea-geerden samen. Zij maakten een dos-sier op waaruit bleek dat palmolie niet groen is maar geteeld wordt op enorme plantages, grond waar ooit tropisch regen-woud of moerasland was of waar kleinscha-lige landbouw bedreven werd. De vergun-ning werd niet toegekend.

De sportraad en Adviesraad Personen met een Handicap brachten het regionaal sportaanbod voor personen met een han-dicap in kaart.

Toen bewoners signaleerden dat op alle sportterreinen toegangssluizen werden neergezet die de vlotte doorgang van ge-zinnen met buggy’s of fietsers verhinder-den, ondernamen de OuderenAdviesRaad, Adviesraad Personen met een Handicap en Jeugdraad samen actie. De stad liet een al-ternatieve toegangssluis ontwerpen die nu proefdraait op De Weimeersen in Rollegem.

Heeft een adviesraad impact op het bestuur? Wij zetten enkele zaken op een rijtje,

zodat je zelf kan uitmaken wat de resultaten zijn.

Oordeel zelf over de impactOPROeP JeuGDRAAD KORTRIJKWIJ zOeKeN VeRS BLOeD!

P A R t I C I P A t I E

Een gebruiker met een visuele beperking bij  het voorleesapparaat en de leesloep in de bib. (© Foto HOL)

StadSkrant kortrijk | 13

Voor bepaalde adviesraden schrijft de wet de samenstelling voor. Aan deze adviesra-den kan je enkel deelnemen via een ver-eniging of als deskundige. Dit zijn gesloten raden. Alle raden geven advies aan het stadsbestuur over een bepaald thema of doelgroep. Daarnaast bieden ze een plat-form voor uitwisseling van informatie en zetten ze aan tot samenwerking. De stad heeft 17 erkende adviesraden.

opEN RAdEN

• Adviesraad Openbare Bibliotheek: alles rond de bib

• Jeugdraad jongeren • Minaraad: milieu-natuur-duurzaamheid• noord-Zuid-raad: ontwikkelingssamen-

werking - Fair Trade• sportraad: van clubs en niet-georgani-

seerde sporters tot infrastructuur • Adviesraad voor Personen met een Han-

dicap: toegankelijkheid - gebouwen - dienstverlening

• Erfgoedplatform: erfgoed in de breedste zin

• Kunstenplatform: professioneel - beel-dende en podiumkunst

• Verenigingenplatform: verenigingsle-ven - amateurkunsten - lokaal gemeen-schapsleven

• De Raad Intercultureel samenleven (RIs) streeft naar een Kortrijk waar iedereen harmonieus omgaat met diversiteit.- geeft op een onafhankelijke manier

advies aan het stadsbestuur over sa-menleven, werk, onderwijs, vrije tijd, huisvesting,...

- bestaat uit vertegenwoordigers van al-lochtone verenigingen, het onderwijs, mensen die via hun werk betrokken zijn bij het thema en geïnteresseerde burgers.

- luistert via open fora en werkgroepen naar de stem van mensen.

- net zoals de andere adviesraden maak-te de RIs een memorandum op voor de nieuw verkozen beleidsmakers. Eén prioritair punt is om het aantal mensen van allochtone origine die werken bij onze stadsdiensten te vergroten.

• Ouderenadviesraad (OAR): senioren

gEsLoTEN RAdEN

• Comité voor straatnaamgeving: adviseert over namen van straten

• Consultatieve preventieraad: veiligheid en preventie

• gemeentelijke Commissie voor Ruimte-lijke Ordening (geCoRo): structuurplan-stedenbouw

• Lokaal Overleg Kinderopvang: aanbod-kwaliteit kinderopvang

• sculpturen in de stad: aankoop en plaat-sing (locatie) van beelden-sculpturen

• Werkgelegenheidsforum: over de lokale arbeidsmarkt

, Wil je ook je stem laten horen? Contact, info en memoranda vind je op: www.kortrijk.be/over-de-stad/inspraak/adviesraden

Lokale adviesraden geven burgers de kans om een bijdrage te leveren aan het stedelijk beleid. elke burger kan

meedoen. een aantal adviesraden is open en laat iedereen toe om een raad bij te wonen.

Bepaal mee hoe je stad er uit ziet. Kom naar een adviesraad!

P A R t I C I P A t I E

© F

oto

HO

L

De RIS met bovenaan v.l.n.r.: Bart Hanson, Rudy Schollaert, Sean Barry, Roger Callewier, Joeriska Hillaert en Ann Van Damme. Onderaan: Jaouad Karim, Otisi Onwuka, Roger Schoutteeten, Zahra Qnioun. Ontbreken op de foto: Elena Arabadji, Eef Flo, Lily Galstyan, Mehdi Ghammam, Jamal Qnioun, Artak Zhamharyan en Jeanne D’arc.

14 | StadSkrant kortrijk

Met het boek en de tentoonstelling Ik Wou, met illustraties van Ingrid godon en teksten van toon tellegen, daagt de bib de leerlin-gen van het derde leerjaar uit om op zoek te gaan naar hun identiteit, dromen en toe-komstbeelden. Zij vinden twaalf opdrachten in een uniek educatief pakket en kunnen daarmee een eigen kunstwerk maken. Dat presenteren zij op 9, 10 en 11 november in de tentoonstelling Luidop Dromen. Ingrid godon zelf is jurylid en duidt het beste kunstwerk aan. Zij verbindt daar een exclusieve workshop aan voor de klas van de winnaar. scholen die willen deelnemen, mailen naar [email protected].

de bibste van het landWie wordt de bibste van het land? Het is het thema van de bibliotheekweek, van 20 tot 28 oktober. Van 1 tot 31 oktober

vind je in de bib de tentoonstelling Ik Wou. Daarin denken personages luidop na over hun identiteit, hun wildste dromen en hun meest bizarre fantasieën. De personages worden geïllustreerd door Ingrid , de tek-sten van toon tellegen zijn spitant. na het succes in Museum M (Leuven) zijn de 30 portretten nu hier te zien.

Het zwaartepunt van de bibliotheekweek ligt op de verwendag, op zaterdag 20 ok-tober. Voor het eerst werkt de bib samen met Bolwerk en Productions en zonen. De hele dag is er animatie voor alle leeftijden. De organisaties nemen je mee in een dol, sprookjesachtig avontuur. Maak kennis met de schone slaapster die al 300 jaar lang de ogen niet geopend heeft, wachtend op die ene prins die haar wakker kan kussen. Wees bang voor het laatste exemplaar van de

West-Europese zeemeermin die vooral ge-vaarlijk is voor mannen. En pas ook maar op voor Ronny Von Dracula, de achter-achter-kleinzoon van graaf Vladimir Von Dracula, die gelukkig slaapt omdat de nacht nog niet gevallen is. Zaterdagvoormiddag leer je bij de Digidok-ter hoe je het best jouw digitale muziekcol-lectie beheert. In de namiddag volgt het traditionele gametornooi. We peilen ook naar jouw dromen. In de inkomhal wacht een markant personage jou op. Hij geeft een ballon waar je jouw droom aan vast-hangt. Alle dromen vliegen daana samen de lucht in. In de deelgemeenten lichten de buurtbibliotheken op de verwendag hun werking toe met een leuk filmpje.

, www.kortrijk.be/bibliotheek

De bib werkt mee aan het project Wij, varkenland, een zoektocht naar de West-Vlaamse identiteit. Ook jouw

toekomst en Luidop dromen staan hierbij centraal.

Durf luidop dromenB I B L I O t H E E K W E E K

© F

oto

HO

L

14 | StadSkrant kortrijk

StadSkrant kortrijk | 15

gEspREKKEN mET vIjfTIg wEsT-vLAAmsE oNdERNEmERs

karel CambienEen uitgebreid interview met een West-Vlaamse topondernemer is al jarenlang een klassieker in het tweewekelijkse tijdschrift Ondernemers van VOKA West-Vlaanderen. Auteur-journalist Karel Cambien kwijt zich traditiegetrouw van die taak. In 2002 en 2007 publiceerde Cambien al een compila-tie van vijftig interviews met West-Vlaamse topondernemers. Onlangs rolde ook een derde editie van de persen met interviews die tussen 2007 en 2012 zijn afgenomen. In de nieuwste editie vind je onder meer ge-sprekken terug met Willy naessens, Luc De-sender (Electrawinds), Philippe D’heygere (Lapauw International), Dirk Wynants (Ex-tremis), de gebroeders tuytens (Concordia textiles) en Bart Brackx (Jetair). naast een blik op hun ondernemerschap maak je ook kennis met de mens achter de cijfers. Hun vragen, verwachtingen en twijfels worden ondersteund door beeldmateriaal van top-fotograaf Dries Decorte.

, De publicatie kost 35 euro en is verkrijgbaar bij VOKA West-Vlaanderen, via www.standaardboekhandel.be of via [email protected].

KoRTRIKs vwo BEgUNdERs EN KENdERs

bert deWildeOude dialectwoorden dreigen in de verge-telheid te raken. tijd dus om een nieuw boek over het dialect in Kortrijk te publiceren. Kor-triks vwo begunders en kenders is de titel van het boek van Bert Dewilde en moet ervoor zorgen dat de typische Kortrijkse woorden bekend blijven. De publicatie is duidelijk geen gewoon woordenboek, maar wandelt eerder op een komische manier doorheen het Kortrijkse dialect. In Brugge werd eerder al iets gelijkaardigs gedaan, en in Bert De-wilde vonden ze de ideale schrijver voor het boek over het Kortrijkse dialect. noël Maes hielp alles in goede banen leiden. In het boek vind je onder meer een selectie van de mooiste Kortrijkse dialectwoorden, grap-pige anekdotes en bijzondere eigenschap-pen van het Kortrijks dialect. Om het boek overzichtelijk te houden, deelde de 86-jarige auteur het boek in een aantal thema’s in. Zo vind je onder meer een rubriek Sneuklinge en toarterie, Kortrijkzaan of Kortrijkenaar en Verbeelding met humor.

, De publicatie kost 10 euro en is verkrijgbaar in de Kortrijkse boekenwinkels.

mET sTAf EN schELp

Christian de paepeDe geschiedkundige vereniging De Lei-egouw presenteerde onlangs Met staf en schelp, van prof emeritus Christian De Paepe. Hij werkte nauwgezet aan een ico-nografie van de pelgrimsheiligen Sint-Ja-kob en sint-Rochus. “Ik vond heel wat hei-ligenbeelden in Kortrijk, onder meer in de sint-Rochuskerk. Die heilige is nog overal in het straatbeeld aanwezig in kapelletjes. Ik daag echter de modale Kortrijkzaan uit om sint-Jakob terug te vinden in eigen stad. Dit boek vloeit voort uit mijn onderzoek dat ik voerde voor het project Ongelooflijk! van de Erfgoedcel. Vermits ik priester ben, prof in de hispanistiek én Kortrijkzaan, is het dus geen mirakel dat mijn onderzoek leidde naar beide heiligen en naar Santiago de Compostela. Maar ik heb het ook over sint-Brixius, eveneens een bekende pelgrim, zeker in Marke. Voor het documentair on-derzoek raadpleegde ik al de aangewezen archieven. Voor de iconografie trok ik naar kloosters, kerken en kapellen. De oogst was veel groter dan ik verwacht had.”

, Het boek is te koop in Theoria en Standaard Boekhandel of door overschrijving van € 20 op rekening 385-0411600-92 van De Leiegouw met vermelding ‘Staf en schelp’.

L I t E R A t u u R

We presenteren opnieuw drie boeken met Kortrijk als rode draad. Ook deze keer maak je kans op een gratis exemplaar van de voorgestelde boeken. Stuur jouw antwoord op de vraag: “Wat is de betekenis van het Kortrijkse dialectwoord sebwôort?” vóór 15 oktober naar [email protected]. Vermeld welk boek je kiest.

Kortrijks dialect, topondernemers en pelgrimsheiligen

© F

oto

HO

L

16 | StadSkrant kortrijk

K n A P P L E K J E

Aan de Kwabrugstraat 23 in Bellegem vind je het buitenhuis van de brouwerij Facon.

Dit voormalig buitenhuis maakt deel uit van de Brouwerij Facon, die verder bestaat uit de oude brouwzaal, de opslagruimte en de brouwtoren (vermoedelijk vroeger een mouteest). Dit is samen met het huis be-schermd als monument sedert april 2004.

Allard-Victor Facon richtte de brouwerij, onder de naam Damberd-Facon, op in 1874. Zijn zoon Aurel Facon, burgemeester van Bellegem, was beheerder tot 1934. nog altijd baten leden van de familie Facon de brouwerij uit.

De gebouwen leden zware beschadigingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1917 na-men de Duitsers het koperen koelvat mee en vermoedelijk ook de koperen brouwke-tels. In 1945 ondergaat de brouwerij een in-grijpende vernieuwing. In 1953 bouwt men een bottelarij, in 1971 volgen de bijgebou-wen en in 1977 een magazijn.

Het vrijstaand herenhuis met ommuurde voortuin heeft aan weerszijden restanten van het oorspronkelijke gietijzeren hek, op-getrokken in 1887. Het gaat om een dubbel-

huis van rode baksteen in twee bouwlagen.

naast de brouwzaal bevindt zich een ruim-te met koelinstallaties, met een oudere am-moniakgroep (twee compressoren Grasso anno 1958 waarvan 1 aangedreven door een elektrische motor Brown-Boveri en de andere door een motor EMF) en een re-centere groep Hoppmann-Kützingen/Main met siemens-motoren, anno 1966). tevens ook twee luchtcompressoren Worthington met tork-motor en Josef Mehrer-Balingen met motor van onbekend merk. Aan de buitengevel bevindt zich nog altijd een riemwiel dat een ondertussen verdwenen rosmolen met de roerkuip verbond.

tussen de brouwerij en het woonhuis be-vindt zich de oude opslagruimte voor mout en granen.

Achter deze gevel schuilt…

Kortrijks dialectwoord van de maand: FietjefatjeriePrulletjes, allerhande kleine dingen, brol, kleine of waardeloze spulletjes, overbodige versieringen, tierlantijntjes.

StadSkrant kortrijk | 17

V R O E g E R E n n u

ooRLog IN pLAATs vAN fEEsT

In 1939 was de Koning Leopold III-laan pas aangelegd (oude foto). In het toen nog al-leenstaande huis woonde de industrieel Jozef Millecam. Dat huis staat er nog altijd en werd kortgeleden gerenoveerd. Waar rechts de bomen staan, naar de kant Leie toe, is intussen ook alles volgebouwd.De Koning Leopold III-laan loopt van het Koning Albertpark tot aan de Brugsesteen-weg (n50). De naam Leopold II-laan komt voor het eerst voor in februari 1939. Op 14 juni 1968 werd de naam gewijzigd in Ko-ning Leopold III-laan.De gemeenteraad besloot op 19 december 1938 om een nieuwe laan aan te leggen tus-sen de Burgemeester Vercruysselaan en de Kuurnsesteenweg. Deze laan met twee rij-banen werd in 1939 en 1940 aangelegd. De plechtige opening stond gepland voor 12 mei 1940. Het uitbreken van de tweede Wereld-oorlog dwarsboomde echter deze plannen.

vAAs voL RomEINsE mUNTEN

De aanbesteding van het gedeelte tussen de Kuurnsesteenweg en de Brugsesteen-weg werd goedgekeurd door het schepen-college van 4 augustus 1961. De uitvoering van deze werken vond plaats in 1962.tussen het begin van de Koning Leopold III-laan en de Leie werd in 1897, tijdens het af-delven van een weide, een vaas met liefst ze-ven kilogram Romeinse munten gevonden. Deze munten werden door de werklieden stiekem verkocht. Het gerecht kon nog 300 denari aanslaan. De meeste zilveren munten waren uit de periode van keizer Postumus. De jongste munt was van 266-267.De Villa Rozenkrans, het nr. 2, werd in 1948 opgetrokken door industrieel Boudewijn steverlynck. In de villa woonde eerst de fa-milie steverlynck, met dertien kinderen en enkele dienstboden. In maart 1981 kwam daar het restaurant Hof van Vlaanderen met een feestzaal. Later vestigde zich daar een kunstgalerie. Plannen om het gebouw te slopen om er flats op te trekken, vonden geen goedkeuring. Het gebouw wordt in 2013 gerestaureerd.Het nr. 39, de zuidwesthoek van de Kuurn-sesteenweg, is de apotheek Vermaut.

en toen was er...

18 | StadSkrant kortrijk

K O R t R I J K K O R t

TIcKETs vooR dE sINTERKLAAsshow

Eenmaal de Sint bekomen is van zijn lange bootreis, trekt hij naar de schouwburg voor een adembenemende sinterklaasshow. Kom er, samen met de kids, genieten van de spannende verhalen van de Sint en de gekke fratsen van zijn Pieten.Voor het eerst vindt de aankomst van de Sint plaats op zondag! De shows starten op 11 november om 14 uur, 15.30 en 17 uur.tickets (€ 2,5) reserveren kan vanaf 1 ok-tober in uIt in Kortrijk of online (hou reke-ning met een extra reserveringskost). De opbrengst gaat naar een goed doel.

, UIT in Kortrijk, Schouwburgplein 14, 056 23 98 55 of via www.kortrijk.be/sinterklaas.

10 mILjoEN BomEN: EEN UITdAgINg!

sinds 2008 is ons land 91 bedrijfsbossen en 1,4 miljoen bomen rijker geworden. Een

groot succes, maar alles kan beter! Met 10 miljoen bomen ligt de lat natuurlijk heel hoog maar met ieders hulp is dit streefdoel misschien toch te verwezenlijken.De vereniging BOs+ gaat daarom op zoek naar grond, véél grond. Heb jij een lapje grond liggen, groot of klein, dat kan bebost worden? geef dan zeker een seintje! BOs+ staat je met raad, daad en euro’s bij. Je kan tot € 2000/ha sponsoring krijgen, bovenop de bestaande bebossingssubsidies. Ook voor vergunnin-gen, boomsoortenkeuze, subsidies of het organiseren van een plantactie krijg je hulp.Heb je een bedrijf met een hart voor bos? Realiseer dan samen met BOs+ een be-drijfsbos. Een plantactie als teambuildings-activiteit of met jouw klanten, een plant-feest met een lokale school, … alles kan!Is er enkel plaats in jouw eigen tuin-tje voor een boompje? Registreer jouw exemplaar dan zeker op de teller op www.10miljoenbomen.be. Je maakt zo ook kans op een mooie prijs.

, Vragen, interesse om deel te nemen, tips,…? Aarzel niet om contact op te nemen met de medewerkers van BOS+. Lore Provoost, [email protected], 09 264 90 50 of Bert De Somviele, [email protected], 09 264 90 49.

RUp sINT-AmANd

Het stadsbestuur maakt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de om-geving van het sint-Amandscollege. Het RuP ‘sint-Amand’ situeert zich in de fase van het ontwerp en werd op 10 september voorlopig vastgesteld door de gemeente-raad. Van 1 oktober tot en met 29 novem-ber 2012 is dit RuP onderworpen aan een openbaar onderzoek. De plannen zullen tij-dens deze periode ter inzage liggen aan de blauwe balie in het administratief stadhuis, grote Markt 54. tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan je opmerkingen of bezwaren op het RuP indienen.Deze bezwaren of opmerkingen bezorg je, uiterlijk de laatste dag van het openbaar on-derzoek, aan de gecoro (gemeentelijke com-missie voor ruimtelijke ordening), grote Markt 54, 8500 Kortrijk. Om ontvankelijk te zijn, ver-stuur je deze schriftelijke bezwaren of opmer-kingen aangetekend of geef je ze tegen ont-vangstbewijs af in het beleidsstadhuis, grote Markt 54, bij het team Bestuurszaken. De belangrijkste planopties voor het RuP

zijn: de reorganisatie van de schoolcampus, het afbreken van de Sint-Amandstoren en het voorzien van een nieuwe woontoren, het realiseren van fietsdoorsteken en het creëren van een tuinzone voor de wonin-gen langs de Proosdijstraat. Onderzoek tot milieueffectenrapportage RuP ‘sint-Amand’: Voor het RuP ‘sint-Amand’ werd een screeningsnota opge-maakt, waarin de mogelijke milieueffecten van het plan onderzocht werden. De dienst MER van de Vlaamse Overheid besliste op 19 april 2012 dat het RuP geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet no-dig is. Je kan deze screeningsnota terugvin-den op de website www.mervlaanderen.be of consulteren aan de blauwe balie in het administratief stadhuis.

, Info: Alle informatie over dit RUP vind je terug op www.kortrijk.be. Directie Stadsplanning en –Ontwikkeling, Blauwe balie, Grote Markt 54, 056 27 84 00

fAIRTRAdE mET sENIoREN ALs doELpUBLIEK

Fairtrade is aan een stevige opmars bezig. Het aanbod aan eerlijke producten is de afgelopen jaren sterk toegenomen en het prijsverschil met de klassieke producten slinkt zienderogen. Je vindt de producten ook meer en meer in de rekken van de plaatselijke supermarkt.De week van de Fairtrade richt zich dit jaar specifiek naar senioren. Zij kunnen van 3 tot 13 oktober in de dienstencentra in Kort-rijk op verschillende manieren proeven van het Fairetrade-aanbod: via proeverij, kokke-rellen of andere ontspanningsactiviteiten.

, Info: het volledige aanbod raadpleeg je in Het Boekske of via www.ocmwkortrijk.be

StadSkrant kortrijk | 19

K O R t R I J K K O R t

BEzoRg jIj KoRTRIjK dE TITEL vAN sLImsTE gEmEENTE vAN vLAANdEREN?

Volgend voorjaar produceert televisiebe-drijf Woestijnvis een nieuwe quiz voor Vier: de Slimste Gemeente van Vlaanderen. Ook Kortrijk neemt deel en wil de felbegeerde titel binnenhalen.tegen 15 november moet de stad haar duo (een man én een vrouw) doorgeven aan het productiehuis Woestijnvis. Om alles fair te laten verlopen en iedereen de kans te ge-ven Kortrijk te mogen vertegenwoordigen, organiseert de stad op zaterdag 20 oktober om 9 uur een voorronde in het auditorium van Katho (Doorniksesteenweg 145). Die dag zullen Kortrijkse duo’s aan een heel gevarieerde vragenlijst onderworpen wor-den. Het niveau van de quiz is immers van de aard van De Slimste Mens ter Wereld of De Pappenheimers.

, Info: Heb je zin om Kortrijk te vertegenwoordigen op het kleine scherm? Schrijf je in vóór 15 oktober via [email protected]. Alle voorwaarden tot deelname en praktische gegevens vind je op www.kortrijk.be.

Verlang jij ook naar een heerlijke herfst? Naar het knisperen van

afgevallen bladeren onder jouw voeten? De herfst blijft inderdaad een

idyllische periode maar het najaarsproces heeft ook een wrang kantje.

Bladval veroorzaakt in dit seizoen nogal vaak overlast. De bladeren hopen zich op in de goot, zorgen voor slipgevaar en verstoppen bij hevige regenval de straatkolken. stadsmedewerkers van de directie Leefmilieu doen er in dit seizoen dan ook alles aan om de overlast in te perken. gelukkig krijgen zij hierbij de hulp van plichtsbewuste bur-gers die zelf afgevallen bladeren op het voetpad of in de wegberm opruimen.Ben jij één van hen? Weet dan dat het stadsbestuur dit gebaar heel erg apprecieert.

kortrijk plaatst bladkorven Ook dit najaar plaatst het stadsbestuur bladkorven in boomrijke buurten. Zo kunnen burgers op een eenvoudige manier de bladeren in hun straat opvegen en hierin de-poneren. Als alle bladeren afgevallen zijn, krijgt de bladkorf een nieuwe plaats op een locatie waar wel nog bladrijke bomen staan. Blijkt bij een evaluatie dat de bladkorf een verzamelplaats is voor restafval of sluikstort, dan wordt deze korf weggenomen.

Merk je een hevige verstopping van de straatkolk, ondanks jouw inspanning om het rooster weer bladvrij te maken? Bel dan naar het gratis nummer 1777. De teams van de directie Leefmilieu legen op geregelde tijdstippen de bladkorven. Blijkt dit niet vol-doende? Ook dan mag je contact opnemen met 1777.

, Info: 1777 bereik je elke werkdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Je kan ook een melding aanmaken via het formulier op www.kortrijk.be/meldpunt.

Heerlijke herfst dankt plichtsbewuste burgers

20 | StadSkrant kortrijk

EmANy sEgERs

Emany Segers mag een jaar lang het lint van tineke van Heule 2012 dragen. On-der massale belangstelling werd zij op zondag 9 september op Heuleplaats tot 49ste tineke verkozen. De strijd tussen de negen kandidaat-Tinekes was ont-zettend spannend, maar de 17-jarige Emany slaagde erin de jury als beste te overtuigen. Op het einde van de avond bleek Emany het meest geschikt om het kroontje over te nemen van uittredend tineke Charlotte Verbeke. Emany startte onlangs de richting secundair Onderwijs Bio-esthetiek en Haartooi aan de Arte-veldeschool in gent. Ze wordt een volle-dig jaar bijgestaan door Silke Delatter en Charlotte sercu, respectievelijk eerste en tweede eredame.

TINE LEmAITRE

tine (57), samen met haar echtgenoot José, het gezicht van café Boulevard aan de groeningelaan, mocht zopas een i-Pad in ontvangst nemen, als win-nares van de fotowedstrijd Beaufort04. Dit driejaarlijks ku(n)stevenement liep tot september. tine is een fervente fo-tografe, die onder meer met haar smart-phone beelden uit het leven plukt. Elke woensdagnamiddag trok zij naar zee om verschillende beelden te fotograferen met passanten bij. In Oostduinkerke, bij The Wanderer, een faun met een gouden hoorn van de hand van Melina Couta, trof zij louter toevallig Anton Vandorpe. Deze Kortrijkse kunstliefhebber en muzikant bij the superior Dance Band was meteen bereid om te poseren bij dit beeld. Foto-graaf Jimmy Kets koos de drie laureaten. tine was ook nog winnares van week 6 en Viviane Decock uit Aalbeke werd win-nares van week 9. De foto’s kan je bekij-ken op www.beaufort04.be

Weet jij waar deze foto genomen is? stuur vóór 15 oktober een kaartje naar: stadskrant, Ken jouw stad, grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar [email protected] en win een leuk prijsje.

Slechts vier lezers herkenden vorige maand de brievenbussen in de bomen op het Sint-Amandsplein en winnen een leuk prijsje: Marie D’hulst – Dirk Gaeremynck - Patrick Remmerie - Filip Callens

WIN

D E M E n s E n

RAf dENUTTE

De 90-jarige Raf Denutte beoefent al 80 jaar lang zijn favoriete sport: boogschieten. De pas-sie voor de sport erfde hij van zijn vader Jozef die bijna 65 jaar boogschutter was. Al op ne-genjarige leeftijd oefende Raf op de schietpers in de tuin van zijn vader. Het werd een sport die hij sindsdien nooit meer heeft losgelaten. Het aantal bekers dat hij heeft gewonnen, kan hij al lang niet meer op beide handen tellen. In 1930 werd hij zelfs voor het eerst koning van de schuttersgilde in Bellegem, een titel die hij ondertussen al meer dan vijf keer op zijn naam heeft staan. “De kers op de taart was evenwel het keizerschap van groot-Kortrijk in 1962”, aldus Raf. “Eigenlijk had ik al veel vroeger kei-zer kunnen worden in Marke, maar de oorlog gooide roet in het eten. In 1940 werd de schiet-pers vernietigd.” Hoewel Raf ondertussen al 90 is, gaat hij nog steeds minstens twee keer per week schieten in de sint-sebastiaansclub in Lendelede. toevalstreffer: Raf is geboren in de-cember van het jaar 1921 en heeft dus ook als sterrenbeeld boogschutter.

Ken jouw stad!

StadSkrant kortrijk | 21

De nieuwe beeldbank biedt zijn gebruiker een supersnel systeem, met verrassende zoomfunctie en heel performante zoek-functie. Dit maakt het de medewerker ge-makkelijk om beeld- en videomateriaal te beheren en aan de buitenwereld te tonen. stel : je zoekt een foto van de grote Markt in de jaren ‘60 of foto’s van de Open Monu-mentendag of een filmpje van de Heilig-Haarprocessie. Een keer dit beeld (of film) in de beeldbank steekt, kan je het supersnel ook via google verkrijgen.

De beeldbank laat toe om de honderddui-zenden beeld- en multimediabestanden te beheren en intern en extern te ontsluiten.

Het unieke ervan is dat de verschillende afdelingen, zoals erfgoed, musea, biblio-theek, toerisme en communicatie, met een zelfde beeldbank kunnen werken. Zij ont-sluiten uniform hun multimediale rijkdom voor de buitenwereld.

stad Kortrijk werkt in dit project samen met Brugge, gent en Mechelen. 100 andere besturen schreven op het initiatief in. In het kader van de Kortrijkse proeftuin voor breedband (Leylab) verzamelt de stad via de beeldbank zowel fotomateriaal als high definition videomateriaal.

, beeldbank.kortrijk.be

De beeldbank voor steden is volledig operationeel. Dat betekent dat de

besturen er hun multimediamateriaal in kunnen stockeren en dat je als

inwoner razendsnel foto’s, video’s en filmfragmenten kan consulteren op

beeldbank.kortrijk.be

supersnelle beeldbank voor steden en gemeenten

K u n s t

Op MuZeum Zondag, elke 1ste zon-dag van de maand, is de toegang tot de Kortrijkse musea gratis! De ko-mende maanden nodigt het Broel-museum op die dag bovendien een kunstenaar uit die jou laat kijken door het ‘oog van de meester’.

Het concept is simpel: in een onge-dwongen sfeer wandel je samen met de kunstenaar door het museum. Hij of zij staat even stil bij eigen werk en vertelt je over de gebruikte technie-ken, achterliggende thematiek en zijn/haar toekomstplannen. Daarnaast krijg je ook telkens te horen welke werken uit de museumcollectie hem/haar sterk aanspreken. De rondleiding begint telkens om 11.30 uur en duurt ongeveer een uurtje. Deelnemers krij-gen nadien een aperitief aangeboden in de oranjerie van het Broelmuseum.

Koffiequeen Dorine Clement bijt de spits af op zondag 7 oktober. Als jonge kunstenares viel ze al geregeld in de prijzen met haar schilder-en grafiek-werk. naast haar deelname aan stimu-lans Kortrijk in 1999 en 2003, ontving ze ook de Prijs van de stad Harelbeke voor grafiek en tekenkunst. Ze is bo-vendien auteur van het prentenboek ‘Het grote verlangen’, waarvoor ze in 2006 al de nominaties Boekenleeuw en Boekenpauw in de wacht sleepte. tijdens de MuZeum Zondag geeft ze je tekst en uitleg bij haar werk ‘Oriën-taals’, een houtsnede op triplex waar-van je de originele plaat te zien krijgt.

, Interesse? Schrijf je dan vooraf in via [email protected] of 056 27 77 80. Kostprijs: 4 euro.

B E E L D B A n K

oog vAN dE mEEsTER

Dorine Clement

22 | StadSkrant kortrijk

Zegt vintage jou iets? Deze term slaat op oude kleding, schoeisel en accessoires waar-voor een hernieuwde, creatieve belang-stelling bestaat. Zaterdag 20 oktober krijgt Kortrijk zijn allereerste vintage-beurs. Zij heet Karamblas en heeft plaats in het Poort-gebouw V-tex, aan de Pieter de Conincklaan 23a. natacha Jaumain en Mieke Vandemaele zijn de organisatoren. Beide Kortrijkse da-mes interpreteren vintage in de meest bre-de zin van het woord. Als ambassadrices van hun stad zijn zij bovendien ambitieus.

Karamblas is een buurtinitiatief dat onder-steund wordt door het project DnA, een Europees project van het OCMW Kortrijk, dat buurtinitiatieven in de wijken Vetex/st.-Jan en Lange Munte stimuleert.

“Meestal gaat het om oude spullen die een nieuw leven krijgen nadat zij door creatieve handen passeerden. Maar het kunnen ook nieuwe spullen zijn die in een retro-kleedje

steken. Op vintage-beurzen merkten wij dat het meestal om kinderattributen zoals kledij en speelgoed draaide. Wij willen dit echter opentrekken naar interieurs, lifestyle en design. En dit gebeurde nooit eerder in de groeningestad. Wij willen dus drie keer nieuw zijn.”

vaste prijzennatacha Jaumain is regentes plastische op-voeding. In bijberoep ontwerpt zij juwelen met de hand: van diadeems over halsket-tingen en ringen tot oorbellen en broches. Mieke Vandemaele is kleuterleidster. In bijberoep haakt zij mutsen, sjaals en acces-soires voor de winter. Beide dames hebben hun eigen webshop.

“Wij kennen elkaar twee jaar. samen bezoch-ten wij tal van rommelmarkten en vintage-beurzen. Op een rommelmarkt presenteren de standhouders hun spullen zoals ze zijn. Met hen kan je over de prijs discussiëren.

Op een vintage-markt presenteren de ex-posanten hun producten nadat zij die eerst creatief bewerkten. Daarom werken wij met vaste prijzen. Zij zijn niet onderhandelbaar.”

“Het woord Karamblas is een samentrek-king van enerzijds de ramblas uit spanje, waar ook marktjes plaatsvinden en waar het er heel gezellig aan toegaat, en van anderzijds de K van Kortrijk designstad. Wij zijn trots dat wij van Kortrijk zijn en dat wij in onze stad zo’n mooie kans krijgen. Vol-gens ons is zo’n vintage-markt in Kortrijk goed op zijn plaats.”

“Wij danken buurtwerkster Leslie Ramboer, die onmiddellijk het Poortgebouw V-tex ter beschikking stelde. Op onze eerste Karam-blas willen wij 40 unieke standhouders sa-menbrengen. En als het meevalt, willen wij er een jaarlijkse traditie van maken.”

, www.karamblas.be

Op zaterdag 20 oktober vindt de allereerste vintage-beurs plaats in het Poortgebouw V-Tex.

"Wij willen drie keer nieuw zijn"

V R I J E t I J D

StadSkrant kortrijk | 23

uit IN KORtRIJKAgENdA vAN 1 ToT 31 oKToBER 2012

dINsdAg 2 oKToBER

PODIuM | ALL ThAT Is wRoNg - LAIKA & oNTRoERENd goEd | Het Gentse theatercollectief Ontroerend Goed werkt voor All That is Wrong voor het eerst samen met Laika. Het resultaat is een woordenloze performance van Koba Ryckewaert, een jongedame uit de jongerenateliers van Kopergietery. | 20u15 | € 11/6 (-26) | Arenatheater DKS | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.beMuzIeK | BLAcK dIcE (UsA) + possEssEd fAcToRy (BE) (mAURo pAwLowsKI & jEf cUypERs) | Black Dice is een experimentele noise-rockband uit Brooklyn, USA. Support, Possessed Factory is een project van Jef Cuypers en Mauro Pawlowski. | 20u | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

doNdERdAg 4 oKToBER

MuzIeK | sTUdENT wELcomE coNcERT | Compact Disk Dummies, AKS, Kraantje Pappie, Sound of Stereo | Voor de twaalfde keer wordt het nieuwe academiejaar feestelijk ingezet met het Student Welcome Concert, georganiseerd door Team Jeugd, Cultuurcentrum Kortrijk, De Kreun en Kortrijk Stu-dentenstad. Je hoort en ziet de crème de la crème uit het Belgi-sche live circuit | 17u | gratis | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.beFILM | REpULsIoN – RomAN poLANsKI - I.K.v. BUdAvIsTA!#1 | De sfeer en geluidseffecten in Polanski’s psychologische horrorklassieker waren één van de vaste referenties tijdens het werkproces van Red Herring (te zien op vr 28/9) | 20u15 | €7,5/€6(-26/+65)/€5 (CJP) | Budascoop | 056 22 10 01 | [email protected] | www.budakortrijk.be

vRIjdAg 5 oKToBER

CONCeRT | KojoKo | Kojoko werd in 2008 opgericht voor jongvolwassenen tussen 16 en 35 jaar en is een koor dat pop- en gospelmuziek tot leven brengt. Onder leiding van Katrien Poppe zingen ze een breed repertoire dat zowel pop, rock, musical, gospel en wereldmuziek bevat en brengen hier telkens twee- tot zes-stemmige versies van. | 20u | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

zATERdAg 6 oKToBER

VOLLeYBAL | BIdAvo - TEmsE | 1ste divisie dames B | 20u | SC Ter Biezen | www.bidavo.beWANDeLING | hERfsTIg vUURwERK | Gezinsacti-viteit rond herfstverschijnselen | Piet Missiaen | Het Stadsgroen Marionetten is een relatief jong natuurgebied met vele moge-

lijkheden tot natuurbeleving. In de herfst biedt de natuur in dit gebied vele herfstverschijnselen | 14u30 | Bezoekerscentrum Hof te Coucx | 056 20 05 10 | [email protected] | gLENN mILLER oRchEsTRA (UsA) | Het wereldberoemde Glenn Miller Orchestra en de close harmony groep The Moonlight Serenaders nemen je mee terug in de tijd met tunes als In the mood, maar ook met andere evergreens van Frank Sinatra, Ella Fitzgerald en vele anderen | 20u15 | € 28/26/23 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

zoNdAg 7 oKToBER

RONDLeIDING | hET oog vAN dE mEEsTER - doRINE cLEmENT | De 1ste zondag van de maand is het Muzeum Zondag met gratis toegang tot het Broelmuseum. Dan is kunstenaar Dorine Clement te gast die je laat kijken door Het oog van de meester. De kunstenaar vertelt waarom bepaalde werken uit de museumcollectie hem of haar sterk aanspre-ken. | 11u30 | € 4 (rondleiding door kunstenaar + aperitief in Oranjerie, vooraf reserveren) | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

ONTBIJTFILM | sUpEREchTE LIEfdE (+11) EN hET KINd vAN dE gRUffALo (+4) | 9u (ont-bijt) | 10u (film) | €7,5/€6(-26/+65)/€5 (CJP) /€4 (-12) (film) + €5/2 (ontbijt) | Budascoop | 056 22 10 01 | [email protected] | www.budakortrijk.beKASTeeLCONCeRT | vERoNIKA ILTchENKo | Een jonge pianiste die de aandacht vestigde met vertolkingen van laatromantische componisten zoals Moussorgsky, Rachmaninov, Scriabin en componisten uit de 20ste eeuw, als Debussy enPro-kofiev | 11u | € 7 (drankje inbegrepen) | 't Kasteel Heule | 056 24 06 20 | [email protected] | hERsTwANdELINg | Na wandeling koffietafel met aangepast streekbiertje | 13u30 | € 6/3 (< 12 jaar) | Don Boscocollege | 056 75 83 81

WANDeLING | joNg Bos doET LEvEN... | op ver-kenning in het Preshoekbos - Frieda Flo | 14u30 | parkeerterrein Preshoekbos | 056 22 71 39 | www.natuurpuntkortrijk.be/VOORDRACHT | hET pENhUIs mET sTEfAN BRIjs & gAsThEER RIK vAN pUymBRoEcK | 10u30 | € 7 | Boekhandel Theoria | 056 23 98 55 | www.schouw-burgkortrijk.be

dINsdAg 9 oKToBER

MuzIeK | hIddEN oRchEsTRA (UK) + mo-NophoNIcs (UsA) | twee live drummers, samples en dubby baslijnen om een cinematisch, emotief percussiegeluid te creëren | 20u | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.beMuzIeK | KoffIENAmIddAg sENIoREN mET gARRy hAggER | Met de allermooiste hits: Verloren hart, verloren droom, Als de zon verschijnt, Copacabana, Walsmedley, Will Tura medley, Las Vegas en veel meer. Vooraf reserveren via senioren-centrum De Branding | 14u | € 5 (koffie en taart inbegrepen) | OC De Vonke | 056 36 40 30 | www.debranding-waakvzw.be

woENsdAg 10 oKToBER

PODIuM | dE wEdERopBoUw vAN hET wEs-TEN III: zwART - compAgNIE dE KoE | Al jaren houdt De Koe koppig vast aan zijn visie op wat theater kan zijn. Telkens gaat het gezelschap op zoek naar het wezen van de mens, om hem te tonen in zijn kracht en kwetsbaarheid, in zijn fijne kwartieren en donkere lelijkheid | 20u15 | € 15/6 (-26) | Schouw-burg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.beWANDeLING | sTAdswANdELINg KoRTRIjK | Willemsfonds | o.l.v. Guido Dekeyrel. | 14u | Grote Markt | [email protected] | oN sTAgE wITh ... johANNEs vERschAEvE (ThE vAN jETs) | Frontman van The Van Jets. Tijdens deze On Stage with ... komt Johannes ver-tellen over zijn ervaringen met de band, als songschrijver, mu-zikant, etc .| 20u | gratis maar verplicht reserveren | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

doNdERdAg 11 oKToBER

MuzIeK | cAfé-chANTANT mET mARLèNE doRcENA | Ze groeit op in Haïti waar haar grootvader haar met zelfgemaakte instrumenten de traditionele Haïti-aanse muziek leert. Met haar zussen zingt ze in koren gospel, negrospirituals en Franse chansons. Haar muziek weerspie-gelt de culturele smelkroes die Haïti is en mixt traditie met eigen composities | 20u15 | OC De Vonke | 056 24 06 20 | [email protected]

u I t I n K O R t R I J K

24 | StadSkrant kortrijk

zATERdAg 13 oKToBER

“FRANCE DISTRACTION” (FR)France Distraction is een collectief van Noord-Franse kunstenaars die al eerder bij kunstencentrum BuDA werkten – altijd op de grens van beeldende kunst en theater. Belinda Annaloro, Antoine Defoort, Julien Fournet, Halory Goerger en Sébastien Vial komen dit keer de hele Budascoop ombouwen tot één giganti-sche levende installatie die evenveel lijkt op een expe-rimentele kermis als op het bureau van jouw baas bij een afscheidsdrink. Het publiek baant zelf zijn weg tussen de verschillende installaties en activiteiten: er is een meditatief bubbelbad voor depressieve direc-teurs, een doe-het-zelf-kit voor Raden van Bestuur, er zijn springkastelen en inwijdingsrituelen voor pas aangeworven werknemers: je vindt er zelfs oplossin-gen voor problemen die er nog niet zijn.France Distraction is een grappige, lichtjes anarchis-tische kritiek op het dolende ultra-liberalisme. een hilarisch driedimensioneel stilleven waar je zelf vrij in rond loopt, met of zonder kinderen. Doorlopend open van 18 tot 22 uur. en neem gerust die telefoon op. Of duw op die knop daar, je weet maar nooit….

, doorlopend vanaf 18u €10/7(-26/+65)/6 (CJP) | Budascoop 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

HANDBAL | ApoLLooN - BRUssELs | 2de nat. dames | HBC Apolloon | 17u30 | Sportcampus Lange Munte | 056 27 80 00 | www.apolloon.be/apolloonHANDBAL | ApoLLooN - ARENA | Superliga heren | 20u30 | Sportcampus Lange Munte | 0476 96 32 23 | [email protected] | hoUsE gRANd cRU | KOLOMBO (Kompakt/ 2diy4/ Noir Music) Ben Pearce (UK/ Purpsoul) Nathaniel (House Grand Cru) Maxim Lany (Lany Recordigs/ 10 Days Off) Søren (Matterhorn) | 21u | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.beBASKeTBAL | KoRTRIjK spoRT - gENT | 3de na-tionale heren B | 20u30 | Jan Carreerhal (St-Amandscollege) | [email protected] | BooTy LooTINg - wIm vANdE-KEyBUs / ULTImA vEz | Dansers uit alle windstreken, de jonge muzikant Elko Blijweert en de rockfotograaf Danny Willems staan samen op scène in deze productie met als thema het geheugen. Foto’s zijn de bevroren momenten waarin de herinneringen wortelen. Beweging, muziek en woord roepen nieuwe beelden op. | 20u15 | € 21/15/9 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

MuzIeK | opERA IN dE cINEmA: L'ELIsIR d'AmoRE (doNIzETTI) | Anna Netrebko , Mariusz Kwiecien | Live vertoning vanuit de Metropolitan opera in New York op groot scherm | 18u30 | € 21 | Kinepolis Kortrijk | kinepo-lis.be/nl/opera-in-de-cinema

zoNdAg 14 oKToBER

WANDeLING | pAddENsToELEN IN voLLE pRAchT - vANdENdRIEsschE fRANK | In Bellegembos hebben we oog voor de gevarieerde bosflora. Ook zwammen en andere paddenstoelen zijn er rijkelijk vertegen-woordigt. Afspraak: infobord Argendaelwandeling Doornikse-rijksweg Bellegem | 9u30 | Bellegembos | 056 20 05 10 | www.natuurpuntkortrijk.beCONCeRT | vITA dE LA mIA vITA | Da Cantar olv Dimos de Beun | Liefde in de 16de eeuw. Een thema dat onze Vlaamse componisten en hun Italiaanse collega's in de renais-sance even graag verwerkten in hun meesterlijke polyfone werken als de traditionele Christelijke thema's. Da Cantar brengt een mix van madrigalen, chansons en liederen die dit op tref-fende wijze weergeven. | 11u | € 8 | Concertstudio Kortrijk | [email protected] | mARKE-wEBIs wEvELgEm - wALhAIN | 1ste nationale heren | 17u | Sportcentrum Olympiade | 056 27 80 09

dINsdAg 16 oKToBER

RAT RECORDS LABEL NIGHT

Rat event is een concertreeks rond geïmproviseerde muziek die langs 8 verschillende concertzalen trekt met een selectie uit het beste wat de hedendaagse improvisatie scene vandaag te bieden heeft. De bands en muzikanten die drummer / curator Teun Verbruggen voor deze eerste Rat event tour uitnodigt in De Kreun zijn Dans Dans, Chaos of The Haunted Spi-re, Sanne Van Hek, Onno Govaert en Shahzad Ismaily.

, 20u | € 13 (add)/10 (vvk) / 7 (Kreunkaart/CJP) De Kreun | 056 37 06 44 www.dekreun.be/live/event/rat_event

woENsdAg 17 oKToBER

VOORDRACHT | ERNsT BLoch EN dE UTopIE - ABIchT LUdo | Al mijn boeken zijn kleine gereedschaps-kisten. Na de val van de Berlijnse Muur verwijderde men met het achterhaalde denken van de linkse grensverleggende filosoof Ernst Bloch meteen een obstakel op de weg naar de wereldwijde neoliberale restauratie. Vandaag, na de al even wereldwijde mis-lukking van dit offensief, wordt het, 125 jaar na Blochs geboorte, hoog tijd na te gaan welke werkt... | 19u30 | € 8/4 | Vormingplus | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be

doNdERdAg 18 oKToBER

FILM | pAsEN | Regie: Peter De Kemel | Komische langspeel-film, Vlaanderen anno 1935. Wanneer antichrist Frans Martens voelt dat zijn dagen geteld zijn, stuurt hij zijn dochter Virginie bij pastoor Moens met de vraag of deze hem de laatste sacramenten wil toedienen. De oerconservatieve Moens weigert maar moet onder druk van zijn kerkelijke overste toch ingaan op het verzoek van de man | 14u30 | € 5 (koffie inbegrepen) | OC De Vonke | 056 24 06 20 | [email protected] | spRAKELoos op dE pLANKEN - BEhoUd dE BEgEERTE & Kvs / Tom LA-NoyE | 20u15 | € 17/6 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

vRIjdAg 19 oKToBER

PODIuM | URBANUs zELf | Verwacht je aan een best of, met hits als Hittentit, Madammen Met Een Bontjas, Quand Les Zosiaux Chantent Dans Le Bois, Bakske Vol Met Stro, 1-2-3 Rikke Tikke Tik, Poesje Stoei en een aantal nieuwe nummers, helemaal levend gespeeld met zijn gitaar. De liedjes worden aan mekaar geveterd met nieuwe sketches, oneliners, two-liners en visuele onnozelheden. | ook op 20/10/2012 om 20u15 | € 33/30 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.beMuzIeK | BohREN & dER cLUB of goRE + sILENcIo | een noir jazz ensemble uit Duitsland. | 20u | De Kreun | www.dekreun.be

zATERdAg 20 oKToBER

WANDeLING | mET pAscAL vERBEKEN NAAR chARLERoI | auteur van Arm Wallonië en Grand Central Belge leidt ons rond in Charleroi, de meest onbekende en onbe-minde grote stad van ons land. Dit is geen klassieke stadsrondlei-ding, maar een wandeling naar de ziel van de belangrijkste Bel-gische industriestad. We wandelen langs kanalen en door oude wijken waar tot de Tweede Wereldoorlog duizenden Vlamingen een nieuw leven zochten | 08u30 | Vormingplus | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.beWANDeLING | NAchT vAN dE dUIsTERNIs | Wandeling gegidst door Natuurpunt, beleef deze donkere nacht en speur mee naar nachtdieren. | vertrek om 19u30 en om 20u | 't Kastanjehuis | 056 27 82 00 | www.nachtvandeduisternis.beDIVeRS | dAg vAN dE KRINgLoopwINKEL | Jaarlijkse opendeurdag in alle kringwinkels in Vlaanderen! | 09u30 | De Kringloopwinkel Kortrijk | www.dekringloopwinkel.beMuzIeK | EXodUs | Ars Vocalis Kortrijk olv Diederik Glo-

u I t I n K O R t R I J K

StadSkrant kortrijk | 25

rieux, Kopersextet | op het programma : Exodus van Herman Roelstraete, Funeral music for queen Mary van Henry Purcell, Tenebrae Factae Sunt van Geert De Praetere, 2 Motetten van Wim Henderickx | 20u | € 15 (add)/13 (vvk) | Sint Maartenskerk | 056 32 68 43 | www.arsvocaliskortrijk.be

FAMILIeVOORSTeLLING | cIRcUs hoETchàTchov | Papa Krzystov presenteert met veel trots zijn zoon Ivànovitch. Zoonlief blijkt over uitzonderlijke talenten te beschikken. Als Ivà-novitch zijn koppigheid achterwege zou laten en zijn kinderlijke klungeligheid zou overwinnen, dan zou hij écht wel eens de beste acrobaat van Rusland kunnen worden. De voorstelling bevat zowel traditionele circusacts met een twist als poëtische momenten. | 16u30 | € 6 & € 4 voor kindernamiddag - combi kost € 8 | OC De Vonke | 056 24 06 20 | [email protected]

zoNdAg 21 oKToBER

CONCeRT | BARoqUE oRchEsTRATIoN of X - LIEsA vANdER AA, ARNE LEURENTop | Popmeesterwerken zoals White Chalk van PJ Harvey en Amnesiac van Radiohead uitgevoerd op het instrumentarium uit de barok. Een unieke combinatie van onmiskenbaar jong talent dat de balans vindt tussen cover en creatie en daarmee een unieke plek bezet in het hedendaagse muzieklandschap. | 11u | € 8/€6 (-26)(+55) | Concertstudio Kortrijk | [email protected] | BoX = whITE chALK / AmNEsIAc - BARoqUE oRchEsTRATIoN of X | Een unieke combinatie van onmiskenbaar jong talent dat de balans weet te maken tussen cover en creatie. Tijdloze barokke orkestraties van moderne muziek | 20u15 | € € 15/6 (-26) | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.beMuzIeK | EXodUs | Ars Vocalis Kortrijk, The Chamber Play-ers | Het koor Ars Vocalis Kortrijk en het instrumentaal ensemble The Chamber Players olv Diederik Glorieux brengen de integrale uitvoering van de Exodus van Herman Roelstraete. Daarnaast het prachtige werk van Henry Purcell: Funeral Music for Queen Mary en hedendaags koorwerk van Wim Henderickx | 16u | € 10 (vvk)/€ 12 (add)/10 (vvk) | St.-Michielskerk | 056 32 68 43 | www.arsvocaliskortrijk.be

mAANdAg 22 oKToBER 2012

VOORDRACHT | BoTERhAmmEN IN dE BIB mET BRIgITTE RAsKIN: dE TAALgRENs | 12u15 | € 5 | CJP: € 2,5 | Bibliotheek Kortrijk | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

dINsdAg 23 oKToBER

MuzIeK | BALAm AcAB + ooooo | Balam Acab is het project van New Yorker Alec Koone. De jonge twintiger integreert dubstep, UK bass en kleine R&B elementen in zijn atmosferische

sound en werd in 2010, na de release van zijn EP See Birds, en-thousiast onthaald door de kritische massa. Support oOoOO is de producer Christopher Dexter (SF). oOoOO mixt hip-hop invloeden moeiteloos met popmelodie. | 20u | De Kreun | www.dekreun.be

doNdERdAg 25 oKToBER

PODIuM | fAUsT ofTE KRAKELINg BENE-dEN dE LoUTERINgsBERg | Theater Zuidpool | Jan Decleir en Koen De Sutter vroegen Pjeroo Roobjee om een nieuwe bewerking van de Faust-legende te schrijven. Het resultaat is een beklijvende bewerking van misschien wel het bekendste werk van de Duitse schrijver Goethe. De Faustlegende is gebaseerd op een historische figuur, over wie het gerucht de ronde deed dat hij een pact met de duivel had gesloten. | 20u15 | € 15/6 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

PODIuM | comEdyTRAcK* 1: TIm godITIA-BoIs & ThIjs dE cLUs EN NIET schIETEN (NL) | De eerste avond speelt Niet Schieten! in Mannen zijn Zeikwijven fantasierijk en spitsvondig cabaret. Hij stelt het tes-tosterongehalte van de man van vandaag in vraag. | 20u15 | € 25 | Concertstudio Kortrijk

vRIjdAg 26 oKToBER

uITSTAP | AchTER dE schERmEN vAN dE UNIE dER zoRgELozEN | Geert Six | De Unie der Zorgelozen is een sociaal-artistiek gezelschap in Kortrijk dat creëert vanuit een sterk maatschappelijk engagement. Het wil barrières tussen mensen verbreken, hun verhalen verzame-len en ze terug aan de gemeenschap schenken waaruit ze zijn ontstaan. De Unie maakt in de eerste plaats theater. Op het toneel woedt het dagelijkse gevecht van de kleine mens met de wereld rondom hem | 18u | € 15 | Scala | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.bePODIuM | BLAUwE sToRm (6+) - RANdI dE vLIEghE, moLdAvIE & fABULEUs | Een wolk van spots in de lucht. Zwijgende windmachines langs de zijlijn. Drie ondeugende meisjes in uniform. Ze delen blijkbaar een ge-heim. Ze spelen, verleiden en zetten je op het verkeerde been. Tot in de verte een onweer begint te rommelen: het startsein voor een betoverende krachtmeting. Een verrassende balans tussen dans en theater met een pittige choreografie. | 19u | € 6 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

zATERdAg 27 oKToBER

HANDBAL | ApoLLooN - ATomIX | 2de nat. da-mes | 18u45 | Sportcampus Lange Munte | 056 27 80 00 | www.apolloon.be/apolloon/

VOLLeYBAL | BIdAvo - oUdEgEm B | 1ste divisie dames B | 20u | SC Ter Biezen | www.bidavo.beMuzIeK | opERA IN dE cINEmA: oTELLo (vERdI) | Renée Fleming | Live opera vertoning vanuit de Metropolitan in New York op groot scherm | 18u30 | € 21 | Kinepolis Kortrijk | www.kinepolis.be/nl/opera-in-de-cinema

PARkjAzzParkJazz organiseert sinds 1998 een tweejaarlijks festival in het Kortrijkse Begijnhofpark. Vanaf 2012 slaan ParkJazz vzw en Schouwburg Kortrijk de han-den in elkaar voor een bijkomend tweedaags festival in de herfst én voor een passende binnenlocatie.uitschieters dit jaar zijn een exclusieve pianosolo van John Medeski, Kris Defoort die met Nicolas Thys en Lander Gyselinck hoge toppen scheert, de verras-sende combinatie Biondini Godard Niggli, en daar bovenop muziek van de 5 sterren cd Tribe van enrico Rava. Allen naar Kortrijk dus.Op zaterdag 27 oktober opent Parkjazz om 18u in de Concertstudio van het Kortrijkse Muziekcentrum Track* met het Jessy Blondeel Quartet (Fr). Als twee-de band concerteert aanstormend europees talent, onder de vleugels van Jazz Plays europe. Hoe klinkt de europese jazz van de toekomst? Hoofdact op za-terdag is John Medeski (VS) van superband Medeski, Martin & Wood. Hun stomende, originele jazz bracht hen op podia overal in de wereld. Op zondag is parkjazz te gast in Schouwburg Kortrijk met prettig gestoorde jazz met flarden Balkanmu-ziek, reggae, funk en latin.

, ook op zondag 28 oktober | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 | reserveren via www.schouwburgkortrijk.be Uitgebreide info over deze en nog meer concerten is te vinden op www.parkjazz.be

MuzIeK | vIvE LA socIALE! hoNdERd jAAR (1850-1950) socIALE sTRIjd IN mUzIEK EN wooRd | Vive la Sociale! speelt zich af tijdens een soort banket. De feestvierders bezinnen zich over hoe het was, hoe het had kunnen worden en hoe het nu is. Oude liederen, verbluffend actueel. Met het Brussels Brecht Eislerkoor samen met het Omroerkoor uit Hasselt, fanfare Remork en accorde-onist Bernard Van Lent in een regie van Vital Schraenen. Diri-gente: Lieve Franssen | 19u | € 7 | OC Marke | 056 21 12 63 | www.vivelasociale.be

u I t I n K O R t R I J K

26 | StadSkrant kortrijk

EXPO

ToT doNdERdAg 4 oKToBERCINeMA | sTILL | Koen Moerman | De expo Still is een re-flectie bij het einde van het pellicule-tijdperk en het begin van het digitale tijdperk in de cinema. In diverse installaties isoleert Koen Moerman film-stills die, eenmaal losgetrokken uit hun context, automatisch kleine, op zich staande verhaaltjes worden | gratis | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

ToT zoNdAg 7 oKToBERKuNST | spoREN | Schilderwerken van Patrick De Waele, Frie Hardeman en Ann Wattiez. Kleurrijk beeldenmateriaal toont gevoelens van vervreemding, menselijke eenzaamheid, opge-warmde aarde en werken van natuurelementen. Alles gebor-steld in sterk opgebouwde lagen, soms met subtiele inbreng van textielmaterialen. Een niet te missen expositie met blijvende sporen van deze drie kunstenaars | za, zo van 14u30 | Erfgoed-huis Kortrijk | 057 44 67 21 | www.kortrijk.be

zATERdAg 13 ToT 27 oKToBERSCHILDeRIJeN | sINT-LUcAsgILdE | Werken van de leden | Erfgoedhuis |Onze-Lieve-Vrouwestraat 45 | Open van vrijdag tot maandag, van 14 tot 17 u

mAANdAg 1 ToT dINsdAg 30 oKToBEReXPO | IK woU | met tekeningen van Ingrid Godon en tek-sten van Toon Tellegen | Tijdens de openingsuren | gratis | Biblio-theek Kortrijk | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

vRIjdAg 19 oKToBER ToT zoNdAg 2 dEcEmBEReXPO | vIERjAARLIjKsE pRIjs voRmgE-vINg vAN dE pRovINcIE wEsT-vLAAN-dEREN | Deze prijs is aan zijn derde uitgave toe en is bestemd voor alle disciplines binnen vormgeving: meubilair, verlichting, textiel, mode, consumptiegoederen, bagage, mobiliteit, elek-

zoNdAg 28 oKToBER

MuzIeK | NEw oRLEANs jAzz mET jImmy moLIèRE! | Rasechte New Orleans-muziek door de Superior Dance Band. Ditmaal bijgestaan door een man uit New Orleans: Jimmy Molière was jarenlang de vaste gitarist bij Fats Domino | 19u | € 5/ gratis voor leden Superior Jazzclub | Grote Zaal Moza-iek Kortrijk | www.superiordanceband.be

dINsdAg 30 oKToBER

ANIMATIeFILM | hAppy fEET 2 | De held uit de eerste Happy Feet film, de tapdansende keizerspinguïn Mumble, is papa geworden maar tot zijn teleurstelling deelt zoon Erik zijn enthou-siasme voor het dansen helemaal niet. Als Erik The Mighty Sven ontmoet, een papegaaiduiker die denkt een vliegende pinguïn te zijn, gaat hij zonder toestemming mee naar een ander gebied. Vlaamse versie | 14u | € 4 (popcorn en drankje inbegrepen) | OC De Vonke | 056 24 06 20 | [email protected] | wE mAKEN EEN EIgEN gEzEL-schApsspEL | Gezellig luister je eerst naar een verhaal, daarna mag je zelf aan de slag en knutsel je een tof gezelschapsspel | 14u | € 2 (vooraf te betalen bij Jeugd en Educatie (-1)) | Openbare Bibliotheek Kortrijk (Oranje zaal) | www.kortrijk.be/bibliotheek

woENsdAg 31 oKToBER

MuzIeK | coNcERT mILow | Een intieme zaalshow van één van de meest succesvolle Belgische artiesten van het moment. Ayo Technology, You don’t know, Me and you, Little in the Middle. Een playlist waarmee Jonathan Vandenbroeck de afgelopen jaren een ijzersterke live-reputatie kweekt. | 20u15 | € 28/26/23/20 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

tronica, grafische vormgeving en webdesign. Je ziet werk van drie laureaten: Jürgen Maelfeyt, Jan Wouter Hespeel & Randoald Sabbe en Dirk Wynants | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.west-vlaanderen.be/vormgeving

vANAf vRIjdAg 26 oKToBEReXPO | ABsTRAcTE wEEfKUNsT UIT dE mAghREB IN RELATIE ToT hEdENdAAgsE dANs EN KUNsT | Bart Vandevijvere, Satoru Hoshino, Anita Evenepoel , Peter Clasen , Marmer Montserrat , Pé Vermeersch en co, Paul Vandenbroeck | Abstrakte kunst kan raken door het voel- en zichtbaar maken van energie in de materie. Dit is niet specifiek westers. In alle culturen en alle tijden vindt men een dergelijke geïnspireerde kunst. Deze tentoonstelling van Paul Vandenbroeck toont Marokkaanse en Tunesische berbertextielen samen met beeldend werk van o.a. Hoshino, Vandevijvere, en performances P Vermeersch op openings-WE | € 10 | Radikale Harten Galerij | [email protected]

vANAf zATERdAg 20 oKToBER

INTERIEuR 12PROjECTROOm ArcAdesTroika, Brits collectief - eva Rucki, Conny Freyer en Se-bastien Noel. In het robuuste stenen interieur van de Paardenstallen zet Troika de subtiele design lichtcon-structie Arcades op. Deze Architecture of Light nodigt de kijker uit tot een wandeling in een gaanderij van licht-bogen. De installatie doorbreekt en tart de wetten van het licht. Waar licht dat door een prisma valt normaal gezien breekt, buigt Troika de lichtbundels tot fijne be-wegende lijnen. Architecture of Light , designinstallatie commissioned door vzw Interieur en onderdeel van de serie Project Room van de Biënnale Interieur 2012 .

, 20 oktober – 18 november 2012 Tijdens Interieur 12 (20 – 28 oktober): elke dag open van 14u tot 21u!

, 29 oktober tot 18 november: open dinsdag – vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 17u / zaterdag, zon-  en feestdagen van 11u tot 17u. Gesloten op maandag.

, Tijdens Next festival (14 en 15 november): open tot 20u!

, Broelmuseum Paardenstallen Kortrijk Toegang gratis www.troika.uk.com of www.interieur.be

u I t I n K O R t R I J K

jouW aCtiviteit ook in de nieuWe uit in kortrijk ? sleChts één manier !uiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijds-kalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in! Deadline invoer: editie november: 3 oktober, editie december: 31 oktober en editie januari: 28 november.

meer uit-tips kan je vinden op:www.kortrijk.bewww.uitinregiokortrijk.bewww.uitinvlaanderen.be

StadSkrant kortrijk | 27

KINdEREN LEERdEN NEdERLANds IN dE zomERschooL

Via creatieve, speelse activiteiten fristen 63 anderstalige kinderen hun nederlands op in voorbereiding op het nieuwe schooljaar. De zomerschool voor de 6- tot 12-jarigen vond plaats in buurtcentrum Overleie en de V-tex, voor de +12 was dat in 't Hoekhuis Habbekrats. De Zomerschool sloot af met een feestelijk slotspektakel in de V-tex.

NIEUwE gEvELvERLIchTINg vooR sTAdhUIs EN BELfoRT

Een heus vuur-en lichtspektakel zorgde op zaterdag 8 september voor een feestelijke inhuldiging van de nieuwe gevelverlich-ting aan het stadhuis en het Belfort. Een combinatie van grondspots en compacte ledschijnwerpers zorgt voortaan voor een stijlvolle accentuering van de raamkozij-nen, de gevelsculpturen en de borstwering. De verlichting werd geïnstalleerd naar een ontwerp van de Milanese designer susanna Antico. Het nieuw verlichte stadhuis zie je op pagina 7 van deze stadskrant.

200 fIgURANTEN dAgEN op vooR fILm ‘TINE!’

De film ‘tine! Een mokkel van haar sokkel’ draait rond de zoektocht naar het vermiste tineke van Heule. Op zaterdag 1 september blikten de regisseurs de apotheose in: de te-rugkeer van tine. Meer dan 200 figuranten daagden op voor deze opnames. De nmbs gaf zelfs éénmalig de toestemming zodat een trein kon halt houden in het station van Heule. De film wordt verwacht tegen augus-tus 2013, aan de vooravond van de 50ste Tin-ekesfeesten.

s t A D s K I E K J E s

De lancering van de beeldbank is een uitgelezen kans om jouw eigen beelden online te zet-ten. Wie mooie foto’s heeft van de Bruggenloop op 30 september, kan zelfs een tablet winnen. Je kan vrijblijvend een kijkje nemen op de sites of actief jouw beelden opladen. Doén!www.bruggenloop.be - www.kortrijk.be/fotowedstrijd

ZEt JOuW EIgEn BEELDEn OnLInE !

© F

oto

HO

Fot

o H

OL

© F

oto

HO

L

WIN eeN TABLeT !

28 | StadSkrant kortrijk

www.interieur.be

Van 20 tot 28 oktober is Kortrijk opnieuw het mekka van creatie en design.Dan strijkt Interieur weer neer in de stad. En dat kan je deze keer letterlijk nemen.

Overal in het stadscentrum kan je leuke events meepikken: een reuzenstoel op de grote Markt, toffe tentoonstellingen in originele settings,

interessante lezingen of gewoon een leuke wandeling in een gezellige sfeer.Of ontdek internationale ontwerpers op de biënnale zelf in Kortrijk Xpo. Wees verwonderd en geniet!

Je kan nog steeds jouw weekendje Kortrijk winnen via www.visitkortrijk.be !

KORTRIJK HOUDT VAN INTERIEUR

KORTRIJK