Stadskrant mei 2011

28
mei 2011 • wordt maandelijks gratis verspreid • met 7 bladzijden UiT in Kortrijk STADSKRANT KORTRIJK Aalbeke Bellegem Bissegem Heule Kooigem Kortrijk Marke Rollegem OPVOEDEN Opening De Pluim MUSEA Ode aan de Golden River RAP & REIN Huisvuilophaling ALS HET KRIEBELT... SPORT

description

De Stadskrant Kortrijk is het gratis officieel maandblad van het stadsbestuur voor alle inwoners van Kortrijk en haar deelgemeenten. De Stadskrant bevat ook leesvoer voor de ‘gebruikers' van de stad (pendelaars, studenten, shoppers, dagtoeristen, ...). Een derde groep zijn de uitgeweken Kortrijkzanen, sympathisanten van en geïnteresseerden in de stad Kortrijk die een exemplaar thuis krijgen toegestuurd. De Stadskrant telt 28 pagina's, waarvan 7 pagina's bestemd zijn voor de aankondiging van culturele, sportieve, ... activiteiten. Het magazine verschijnt elke maand (behalve augustus) en valt telkens tijdens het laatste weekend van de voorgaande maand in de bus. In totaal worden 40.000 exemplaren bedeeld.

Transcript of Stadskrant mei 2011

Page 1: Stadskrant mei 2011

mei 2011 • wordt maandelijks gratis verspreid • met 7 bladzijden UiT in Kortrijk

StadSkrantKortrijK

A a l b e k eB e l l e g e mB i s s e g e m

H e u l eK o o i g e m

K o r t r i j kM a r k e

R o l l e g e m

opvoeden

Opening De Pluim

MuSea

Ode aan de Golden River

rap & rein

Huisvuilophalingals het

Kriebelt...

Sport

Page 2: Stadskrant mei 2011

2 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 3

Natuurpunt vzw is een vereniging die zich inzet voor de natuur in Vlaanderen. Met zo’n 87.000 aangesloten gezinnen, duizenden vrijwillige medewerkers en ruim 17.600 hectare natuurgebied in beheer, is Natuurpunt meteen ook de belangrijkste vereniging voor natuurbe-houd en landschapszorg in Vlaanderen.

Lies Vandemaele is één van de vele vrijwilligers die haar steentje bijdraagt voor de natuur. “Ik heb geen opleiding biologie gehad en mijn werk heeft ook niets met natuur te maken, maar ik heb wel altijd graag de natuur ‘beleefd’. Als chiroleidster maakte ik er een punt van om de afstand tot het bos mee te laten bepa-len of we een goede kampplaats gevonden hadden”, steekt Lies van wal. Enkele jaren geleden volgde de Kortrijkse een cursus Kijk-op-Natuur. Sindsdien verdedigt ze samen met anderen de belangen van de natuur. “Het lijkt logisch om de meest waarde-volle gebieden af te schermen. Anderzijds kan je enkel genieten van wat de natuur te bieden heeft als je toegang krijgt tot die groene plekken. Daarom ijveren wij met Natuurpunt voor een harmonieuze integratie van recreatie in de verschillende groen-zones. Natuurpunt Kortrijk werkt overigens heel lokaal. Het gaat als het ware over je eigen achtertuin. In welk bos kunnen je kin-deren spelen? In welke buurt wil je genieten van een heerlijke stilte? Hoe zorg je ervoor dat de stad kan ademen? Ik vind het fantastisch om hierover na te denken. Het belangt tenslotte mijn eigen gezin, mijn wijk en mijn stad aan.”

, www.natuurpuntkortrijk.be

Vrijwilliger Van de maand

Lies Vandemaele

w w w . k o r t r i j k . b e

Opvoedingswinkel ‘De Pluim’ is dé plaats bij uitstek voor iedereen die met opvoe-ding bezig is. Heb je twijfels, ben je onzeker of heb je vragen over de opvoeding van je kinderen? Dan kan je terecht bij de Opvoe-dingswinkel De Pluim in de Sint-Janslaan. Je leest meer op p. 3.

De internationaal gerenommeerde violist en dirigent Sigiswald Kuijken verklaarde ooit in een interview dat hij de stilte het mooiste geluid vindt. Samen met zijn echt-genote Marleen Thiers heeft hij in het Kor-trijkse begijnhof dit kostbare goed gevon-den. Zijn lofrede lees je op p. 4-5.

Op zaterdag 21 mei tovert Kortrijk het ge-bied tussen het Schouwburgplein, Buda-park, ’t Plein en de Veemarkt om tot een reusachtig sportterrein. Verspreid over twaalf locaties in de binnenstad kan je maar liefst 50 sporten uitproberen. Maak je keuze op p. 6-7.

Nu het stof van de Leiewerken stilaan gaat liggen, stelt de stad alles in het werk om de wijk Overleie op te waarderen. Om de aan-komende projecten in goede banen te lei-den, startte Kortrijk anderhalf jaar geleden met de opmaak van een toekomstplan. Bekijk het ontwerp op p. 9.

Niets is zo vervelend dan vast te stellen dat een onverlaat je fiets gestolen heeft. Een goed fietsslot bespaart je ellende. Een be-waakte fietsenstalling schrikt eveneens die-ven af. Deze en andere tips lees je op p. 11.

Al meer dan vijftig jaar maakt het Festival van Vlaanderen mensen warm voor klas-sieke en hedendaagse muziek. De editie 2010 was een succes en aanmoediging om dit jaar hetzelfde recept te volgen. Je leest meer over het programma op p. 21.

• Ode aan de Golden River > 8• Studie over Vlaamse molenbouw > 10• Unieke woonformule in Akkerwinde > 12• Huisvuilophaling: de spelregels > 13• Afscheid schepen Demedts > 14 • Achter deze gevel schuilt > 15• Vroeger en nu > 16• Kortrijk Kort > 17• De Mensen > 19• Stadskiekjes > 27

en verder:

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Foto cover: Patrick Holderbeke | Klachten over de bedeling? Neem contact op met het Team Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via [email protected].

In deze Stadskrant:

1777

1777KORTRIJK CONTACT

Vrijwilligersverdraaid

GOED

© L

aure

nce

Stey

t en

Luis

Peña

Page 3: Stadskrant mei 2011

2 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 3

Opvoeden is leuk, maar af en toe is het interessant om te horen hoe anderen het aanpakken. Wil je tips over hoe je kindvriendelijk op vakantie gaat, hoe je te werk gaat bij de zindelijkheidstraining van je kindje, wanneer je best met welke groentehapjes begint, hoe je je kind voorbereidt op een broertje of zusje of hoe je je puber laat meebeslissen over de afspraken in verband met zakgeld, … dan kan je met deze en andere vragen terecht bij de opvoedingswinkel De Pluim, aan de Sint-Janslaan 1.

“De dienstverlening van de opvoedings-winkel is gratis en voor iedereen: zowel voor ouders, grootouders als voor profes-sionelen die met kinderen en jongeren werken. Je kan vooral voor gewone opvoe-dingskwesties bij ons aankloppen. Bijvoor-beeld als je je afvraagt hoeveel zakgeld je aan je 12-jarige dochter moet geven. Onze baliemedewerkster helpt je in je zoektocht. Zij zal een folder meegeven over het hoe en waarom van zakgeld. In de infotheek vind je een ruim aanbod folders, brochures, tijdschriften, (kinder)boeken,… over allerlei opvoedingsthema’s”, legt coördinator Heidi Deboosere uit.

opVoedingsadVies “Wanneer je specifiek opvoedingsadvies wil, dan maken wij een afspraak voor je met een deskundige. Weet je geen raad met je huilbaby, dan schakelen wij een medewerker van Kind en Gezin in. Zit je in de knoei met de studie- of schoolkeuze van jouw kind, dan halen wij er iemand van het CLB bij. Of vrees je dat jouw spruit jaloers zal zijn op het toekomstige broer-tje of zusje, dan kan iemand van ECK De Wieg soelaas bieden. Bij échte probleem-situaties verwijzen wij echter door naar gespecialiseerde instanties”, verduidelijkt de coördinator. Voor het opvoedingsadvies werkt De Pluim niet enkel samen met voornoemde partners, maar ook met KATHO-Departe-ment Vroedkunde, CAW Piramide, CAW Stimulans, CKG Don Bosco, CLB Mandel en

Leie, Vrij CLB Groeninge, de Gezinsbond en het Lokaal Netwerk Opvoedingson-dersteuning. Ook wie op zoek is naar een passende vrijetijdsbesteding of kinderop-vang krijgt een doorverwijzing op maat. Daarvoor zijn de Stedelijke Bibliotheek en de Stedelijke Kinderopvang de aangewe-zen partners.

geVarieerd actiViteitenaanbodVerder organiseert De Pluim vorming, voordrachten en workshops over verschil-lende aspecten van opvoeding. Zo staan in de loop van mei onder andere volgende activiteiten op het programma: vorming: ‘Grootouders: de kunst om er te zijn’, voor-dracht ‘Uitgaan, experimenteren en vrien-den’, workshop ‘Demonstratie babybadje’, ‘Zwangerschapsyoga’, infoavond ‘ADHD’,…. Je kan er ook deelnemen aan verschil-lende ontmoetingsactiviteiten. Tot slot biedt de Opvoedingswinkel alle faciliteiten voor een kindvriendelijke pauze in de stad. Winkelende mama’s kunnen er hun kroost verversen, borstvoeding geven of gewoon wat verpozen bij een spelletje.

, Een volledig overzicht van de activiteiten

en het aanbod vind je op www.kortrijk.

be/opvoedingswinkel, 056 27 73 10 of

[email protected]

, De Opvoedingswinkel is open op maandag

van 13.30 tot 18.30 uur, op dinsdag van 9.15 tot

12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 16 uur en

op vrijdag van 9.15 tot 12.30 uur.

o p v o e d e n

Opvoedingswinkel helpt je op weg

© L

ieve

bla

ncqu

aert

Page 4: Stadskrant mei 2011

4 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 5

De internationaal gerenommeerde violist en dirigent Sigiswald Kuijken verklaarde ooit in een interview dat hij de stilte het mooiste geluid vindt. Samen met zijn echtgenote Marleen

Thiers heeft hij in het Kortrijkse begijnhof dit kostbare goed gevonden. In de schaduw van de onvolprezen Sint-Maartenskerk wonen ze in een fraai gerenoveerde woning die, zoals het

een begijnhof betaamt, rust en spiritualiteit uitademt. En ook de oude muziek natuurlijk: het stokpaardje én passie van deze bezieler van het barokorkest La Petite Bande.

“Begijnhof is een oase van rust”

© F

oto

Hol

“Telkens als wij thuiskomen, staan we versteld van de schoonheid van de gebouwen, de ingetogen sfeer, de twee nabije kerken en de twee kapellen.”

Page 5: Stadskrant mei 2011

4 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 5

a a n H e t w o o r d

Het echtpaar Kuijken-Thiers woonde 40 jaar in Asse, in een gezellig huis op het platteland. Door een toeval ontdekten zij één van Kortrijks grootste troeven: het be-gijnhof dat op de lijst van het werelderf-goed van de UNESCO prijkt. “Mijn schoon-broer Franz Thiers was amateur-beiaardier in Roeselare. Samen met de Roeselaarse klokkengilde bezochten hij en zijn vrouw een aantal jaren geleden de beiaardtoren van de Sint-Maartenskerk. Van daaruit had-den zij een adembenemend zicht op het begijnhof. Dit beeld ontroerde hen zo sterk dat zij besloten om er te gaan wonen. Toen wij hen een bezoekje brachten, waren wij zó onder de indruk dat ook wij onze intrek in zo’n gerenoveerde woning (door het OCMW- nvdr.) genomen hebben. Wij heb-ben het ons nog geen moment beklaagd: als zoiets moois op je weg komt, moet je dat onmiddellijk meepikken”, aldus een overtuigde Sigiswald Kuijken.

ingetogen sfeer“Wij kwamen onlangs terug van een 10-daagse reis naar Israël. Het was schrikken toen wij het begijnhof binnenstapten, maar dan in de positieve zin. Telkens als wij thuis-komen, staan wij versteld van de schoon-heid van de gebouwen, de ingetogen sfeer, de stilte, de twee nabije kerken (de Sint-Maartenskerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerk - nvdr.) die zoveel energie uitstralen en de 2 kapellen“, valt echtgenote Marleen Thiers bij.

charme Van de riVier“Het begijnhof is een oase van rust en schoonheid. Zelfs als de Paasfoor op volle toeren draait, is het stil. Dit betekent echter niet dat wij op een eiland leven. Zodra ik het huis verlaat, ontmoet ik wel iemand met wie ik een losse babbel heb. Hetzelfde overkomt mij als ik over de Grote Markt wandel. Wij wonen in het centrum, hebben alles bij de hand en kunnen in principe zonder auto.

Daarenboven trekt een stad waardoor een rivier stroomt ons bijzonder aan. De Leie charmeert ons”, legt Sigiswald Kuijken uit. De eerste verdieping van hun sfeervolle wo-ning hebben Sigiswald Kuijken en Marleen Thiers ingericht als meditatie- en muzikale ruimte. Oude muziek en zen-meditatie zijn belangrijk voor het echtpaar Kuijken-Thiers dat bewust in het leven staat.

passie Voor oude muzieKSigiswald Kuijken maakte als 6-jarige kennis met de oude muziek. “In de jaren vijftig von-den net over de Duitse grens, in Monschau, cursussen plaats waar je een vedeltje leerde bouwen. Een vedel is een strijkinstrument uit de 15de-16de eeuw en wordt beschouwd als een voorloper van de viool. Mijn broers kwamen daarmee thuis. Ik was toen door een zware longziekte één jaar aan huis gekluisterd en doodde de tijd door op die strijkinstrumentjes te spelen”. De toon was letterlijk en figuurlijk gezet. Door de vedel ontdekte Sigiswald de oude muziek. Toen hij naar het conservatorium trok, merkte hij al vlug dat niet iedereen onder de indruk was van zijn ontdekking. “In het conserva-torium hadden ze nog nooit van een vedel gehoord, dat instrument hoorde duidelijk niet thuis in hun traditie. Ook naar de oude muziek hadden ze weinig oren. Ik heb er toen maar een dubbele boekhouding op na gehouden. Ik speelde daar de muziek die men van mij verwachtte en op de manier zoals het volgens hen hoorde. Maar thuis stortte ik mij op de oude muziek en speelde die op mijn manier. Mijn iconen waren en zijn Bach en Mozart”, aldus de musicus.

authentieKe speelwijzeOndertussen had Sigiswald door zelfstudie de specifieke 17de en 18de eeuwse speel-technieken en interpretatieconventies on-der de knie. Hij introduceerde de authen-tieke speelwijze van de barokviool waarbij het instrument niet onder de kin geklemd zit, maar vrij tegen de hals ligt. “Ik raakte ervan overtuigd dat het niet past om 17de eeuwse muziek te spelen met instrumen-ten die uit de 19de of 20ste eeuw dateren. Dat plaatje klopt gewoon niet. Bach heeft nooit een Steinway-piano gekend, laat staan, dat hij zou geweten hebben hoe dat klinkt. Je kan het vergelijken met een TGV die door een oud station zou dende-ren. De muziek is het best gediend als je ze

uitvoert binnen haar eigen context en met de instrumenten die toen in zwang waren. Als je op die manier speelt, dan springen de vonken eruit en voel je dat alles op zijn plaats valt”, zo klinkt het beslist.

festiVal Van VlaanderenWie benieuwd is naar het werk van Sigis-wald Kuijken, trekt op zaterdag 21 mei naar het Theater Antigone. In het kader van het Festival van Vlaanderen brengt het Kuijken Strijkkwintet Mozarts kamermuziek op 18de eeuwse speelwijze. De musicus is in zijn nopjes met het festival. “Dergelijke initia-tieven zijn lovenswaardig omdat klassieke muziek te veel uit het gezichtsveld van de mensen valt. Nochtans is deze muziek het ideale tegengif voor de banaliteit en de ni-vellering van onze cultuur. Het is een groot misverstand dat wij de jeugd voortdurend moeten plezieren en behoeden voor ver-veling. Laat hen toch onder begeleiding kennismaken met de muziek van Mozart, Bach en Beethoven. Dat zijn de ideale in-gangspoorten tot de klassieke muziek.”

, www.festivalkortrijk.be, www.lapetitebande.be

“Als zoiets moois op je weg komt, moet je dat onmiddellijk meepikken”

Wil je na het lezen van bijgaand artikel ook jouw intrek nemen in het begijn-hof? Het Kortrijkse OCMW verhuurt de woningen in het begijnhof. Wie geïn-teresseerd is, moet zich inschrijven op de chronologische wachtlijst. De enige voorwaarde is dat je ouder dan 40 jaar moet zijn. De huurprijzen hangen af van de bewoonbare oppervlakte en het al dan niet beschikken over een tuin. De prijzen variëren tussen 500 en 900 euro.

, Michaël Desmet, 056 24 48 64

of Annie Vanhoutte, 056 24 48 04

Huis Huren in begijnHof?

“Klassieke muziek is het ideale tegengif

voor de banaliteit en de nivellering van

onze cultuur”

Page 6: Stadskrant mei 2011

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

in een echt zweefvliegtuig. De Kortrijk Fly-ing Club staat alvast paraat om je wegwijs te maken in de wondere wereld van het vlie-gen zonder motor. Of wat dacht je ervan om een initiatieles in de krijgskunst te volgen? Het is een misvatting dat enkel vechtersba-zen deze Oosterse gevechtssport beoefe-nen. De Excalibur Human Self Defense club bewijst je graag het tegendeel. Zij toont je hoe je je kan beschermen door handig ge-bruik te maken van een aantal verdediging – en aanvalstechnieken.

sportKriebelOok de Kortrijkse Duikersclub en de Duk-

duvels proberen de sportkriebel in jou aan te wakkeren. In een echt duikpak én met zuurstofflessen op de rug begeleiden dui-kers je drie meter diep in een heuse duik-tank. Je ervaart hoe het voelt om onder water te leven en krijgt enkele praktische tips om te leren ademhalen met een zuur-stofmasker op. Eveneens niet te missen, is de initiatie van de Urban Golf Club. Wie het minigolfveld ondertussen op z’n duim-pje kent, kan zijn terrein uitbreiden tot de stadsparken en industrieterreinen van Kortrijk. Doelwitten zijn zitbanken, verlich-tingspalen of afvalcontainers. Misschien sla jij wel een hole-in-one?

Naast de traditionele sporten kan je van 13 tot 17.30 uur kennismaken met heel wat minder bekende disciplines. Verspreid over twaalf locaties in de binnenstad kan je maar liefst 50 sporten uitproberen. Wie weet vind je wel die ene sporttak die jou inspireert en motiveert om voortaan weke-lijks je trainingspak aan te trekken.

Van a tot zJe kan kajakken of kanovaren op de Leie, paardrijden langs de vernieuwde Leieboor-den of allerlei gekke fietstrucs uitproberen. Liever iets ongewoner? Dan kan je de boks-handschoenen aanbinden of plaatsnemen

Kom je bij een opsomming van sportdisciplines niet verder dan voetbal, turnen, basketbal, zwemmen en atletiek? Dan moet je binnenkort beslist afzakken naar het centrum van de stad. Op zaterdag 21 mei tovert Kortrijk het gebied tussen het Schouwburgplein, Budapark, ’t Plein en de Veemarkt om tot een reusachtig sportterrein.

Gratis proeven van 50 sportdisciplines

s p o r t

© F

oto

Ho

L

Page 7: Stadskrant mei 2011

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

Openluchtseizoen gaat van start

s p o r t

Sportwetenschappers zijn het erover eens: wie mentaal vermoeid is na de koude wintermaanden heeft nood aan een aantal ‘groene’ oefeningen. Zodra de zon tevoorschijn komt, trek je dus maar beter je loopschoenen aan of spring je je fiets op voor een tocht door de stad. De directie Sport stelt alvast alles in het werk om zo snel mogelijk alle buitenfaciliteiten open te stellen voor het grote publiek.

openluchtzwembadVanaf 1 mei kan je opnieuw een frisse duik nemen in het openluchtzwembad Ab-dijkaai. Het zwembad is elke dag open van 10 tot 19.15 uur. Op zon- en feestdagen sluit het zwembad zijn deuren om 18.15 uur. Zwemmers die graag ongestoord baantjes trekken, kunnen tussen 10 en 13 uur terecht in de afgebakende zone.

tennisterreinen Sinds midden april staan ook de tennis-terreinen in de stedelijke sportcentra op-nieuw ter beschikking. Je kan een balletje slaan in Ter Biezen in Bissegem, Olympi-adeplein in Marke, Moorseelsestraat in Heule, De Weimeersen in Rollegem of sportcentrum Lange Munte in Kortrijk. Een terrein reserveren kan telefonisch bij de directie Sport, 056 27 80 00.

bewegen Voor seniorenDoe je geregeld aan ochtendgymnastiek? Kom dan op 17 mei om 9 uur naar het

Astridpark. Je kan er samen met anderen bewegen onder de morgenzon. Op 7 juni kan je trouwens je conditie laten testen door Bloso. In LDC ’t Cirkant in Marke leg je gratis zeven lichaamsmetingen af. Vier motorische proeven en één uithoudings-test vertellen je meer over jouw conditie. Meer weten? Bel 056 24 42 00.

ladies run Op maandag 13 juni kan je vanaf 11.30 uur opnieuw je beste beentje voorzet-ten tijdens een loop van 5 of 11 km. Kor-trijk Loopt, exclusief voor mannen, start een half uurtje vroeger. Schrijf je in op www.kortrijk.be/kortrijkloopt

Club in de kijker: speleologie

duik met radio 2 Het zwembad in!

stempelKaartWil je één of meer sporten uitproberen? Dan kan je een gratis deelnamekaart verkrijgen aan de infostand op de Grote Markt, K in Kor-trijk, ’t Plein of Budapark. Verzamel je vijf stem-pels, dan ontvang je een leuke verrassing. Om 18 uur zorgt de Ketnetband voor een leuke afsluiter van deze sportieve namiddag. Het optreden vindt plaats op het podium aan de ingang van K in Kortrijk, kant Veemarkt.

, Directie Sport, Bad Godesberglaan 22 in Kortrijk,

056 27 80 00. Op www.kortrijk.be/sport vind je

een lijst met de deelnemende sportverenigingen.

, Bloso inspectiedienst, 050 50 23 20, www.bloso.be

Speleologie is een veel omvattende sport: kruipen door een doolhof van gangen, rotswanden beklimmen, af-dalen langs touwen, zwemmen in een ondergrondse rivier,… het hoort er al-lemaal bij. De leden van de Kortrijkse Speleoklub SC33 vzw staan te popelen om jou de kneepjes van het vak te leren tijdens Sport@Kortrijk. “In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is speleologie geschikt voor alle leeftij-den. Er zijn zelfs leden die ouder zijn dan 70 jaar”, begint voorzitter Kurt Gar-rez. “Bij speleologie is het immers niet de bedoeling om als snelste een par-cours te doorlopen. Niettegenstaande houden we soms een ludiek wedstrijd-je: we laten onze leden dan door een zo smal mogelijke opening kruipen of kijken hoe snel iemand een touw van 100 meter kan beklimmen. Meestal trainen we in de oude brandweertoren of de klimzaal in Kortrijk. In het week-end vind je ons ook vaak in Wallonië waar we onze techniek bijschaven in oude steengroeven of grotten.”

, www.speleosc33.net

Op woensdag 4 mei zendt Radio 2 West-Vlaanderen tussen 16 en 18 uur live uit van het zwembad Abdijkaai. Naast een initiatie water-spinning kan je die middag letter-lijk op het water lopen in een grote luchtbel. Wie het wat extremer wil, is welkom om deel te nemen aan enkele recordpogingen op de wa-terglijbaan. Op de zonneweide kan je tussendoor genieten van gastop-tredens van Niels Destadsbader en Flip Kowlier. De toegang is gratis.

© d

avid

sam

yn

Page 8: Stadskrant mei 2011

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

Tot in de jaren zestig was de Leiestreek ‘s we-relds grootste productiecentrum van vlas. Het rootproces in de Leie zorgde voor een uitstekende kwaliteit van het vlas, waardoor de waterweg al snel de bijnaam ‘The Golden River’ kreeg. Door de opkomst van warmwa-terroterijen verdween de aandacht voor de Leie. De stad wil die belangrijke rol nu op-nieuw in de kijker zetten door het Vlasmu-seum uit te bouwen vlakbij de Leie.

gouden daKVerdiepingArchitectenbureau noA mag het nieuwe museum bouwen. In 2003 stond dit bureau al in voor de realisatie van het nieuw Stad-huis in Kortrijk. Voor de nieuwe constructie hebben de architecten een aardige blikvan-ger in petto: een gouden dakverdieping bo-venop het bestaande gebouw! Hierdoor zal het complex niet alleen opvallen, het zorgt vooral voor extra museumruimte. Het par-keerterrein voor het nieuwe museum maakt plaats voor een plein met terrasjes waar je

fietsen zal kunnen huren. Aan de kant van de Noordstraat komt bovendien een museum-café met picknickruimte. Voor de inrichting van de site werkt noArchitecten nauw samen met het gespecialiseerde bureau Madoc.

museumcollectiesNaast een interactieve introductie tot het vlas vind je op de benedenverdieping kinder-en textielateliers. Verder is er ruimte voorzien voor een auditorium, een docu-

mentatiecentrum en een museumshop. Op de eerste verdieping komt de vaste museumcollectie. De dakverdieping biedt plaats voor tijdelijke tentoonstellingen of damast-en kantwerken. Het ontwerp van het nieuwe Vlasmuseum moet klaar zijn te-gen eind 2011. Daarna gaan de werkzaam-heden van start. Een effectieve verhuis is gepland voor het voorjaar van 2013.

, www.kortrijk.be/vlasmuseum

In het voorjaar van 2013 neemt het Vlasmuseum zijn intrek in een nieuw gebouw aan de Noordstraat. Het pand was ooit een verzendhuis van The Linen Thread Company. Om het museum te kunnen huisvesten, zal men het bestaande gebouw uitbreiden met een extra dakverdieping. Het gouden dak is een knipoog naar het roemrijke vlasverleden van de Leie.

m u s e a

Ode aan de Golden River

De Portugese architect Eduardo Souto de Moura kaapte onlangs de Pritzker Archi-tecture Prize 2011 weg. Deze fel begeerde onderscheiding wordt ook wel de ‘nobel-prijs van de architectuur’ genoemd. De 58-jarige ontwerper sleept de erkenning in de wacht voor zijn subtiel gebruik van materialen, kleurtinten en lichtinvallen in zijn bouwconstructies. Souto de Moura is onder meer bekend als ontwerper van het cre-matorium ‘Uitzicht’ op Hoog-Kortrijk. De afwerking en oplevering van dit crematorium is voorzien tegen eind september 2011.

nobelprijs Van de arCHiteCtuur

Page 9: Stadskrant mei 2011

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

Nu het stof van de Leiewerken stilaan gaat liggen, stelt de stad alles in het werk om de wijk Overleie op te waarderen. Om de aankomende projecten in goede banen te leiden, startte Kortrijk anderhalf jaar geleden met de opmaak van een toekomstplan. Het ontwerp moet de leidraad vormen voor de vele ontwikkelingen waar de stad samen met buurtbewoners, ondernemers en investeerders wenst op in te zetten. De Stadskrant licht alvast een tipje van de sluier op.

Historisch gezien is Overleie al altijd een bui-tenbeentje geweest. Je woont er op wan-delafstand van de Grote Markt, maar tegelijk leef je in een buurt die de dorpsmentaliteit hoog in het vaandel draagt. Je kan de wijk eigenlijk het best omschrijven als een soort stadsdorp. Buurtbewoners kennen elkaar, culturele verenigingen organiseren tal van activiteiten, handelszaken zijn aan een steile opmars bezig en de typische volkscafeetjes zorgen er voor de nodige gezelligheid. De komende jaren wil Overleie dit unieke ka-rakter verder aanscherpen.

oVerleie groeitOp Overleie zie je zowel mooie karaktervolle burgerhuizen als kleine beluikhuisjes. Als je door de wijk wandelt, valt het op dat heel wat woningen verweven zitten tussen ateliers en oude industriële panden. Dit biedt heel wat mogelijkheden voor creatieve ondernemers. De stad heeft plannen om hen financieel te ondersteunen bij renovatiewerken. Boven-dien krijgt het gebied binnenkort heel wat extra ruimte. Denk maar aan de Blekerijsite, de Doornstraat, de omgeving van het toe-komstige Vlasmuseum, site De Kien, de gron-den aan de Proosdijstraat,…. Op al deze sites is plaats voor 350 tot 500 nieuwe woningen.

extra zuurstofBij de ontwikkeling van deze nieuwe woon-zones trekt de stad resoluut de kaart van groene omgeving. Zo krijgt de Blekerijsite en de omgeving van het Sint-Amandscollege een aantal ‘groene’ fiets- en wandelwegen, tussen de woningen op de sites De Kien en Eandis voorziet de stad extra groenzones en ook de verbinding tussen de Leieboorden en het Astridpark krijgt een opknapbeurt. Elders in de wijk investeert de stad in beter

Toekomstplan Overleiem a s t e r p L a n

openbaar domein. Zo zal men de komende jaren heel wat aandacht besteden aan de kwalitatieve heraanleg van het Sint-Amand-splein. Deze buurt moet het kloppend hart van Overleie worden. Ben je benieuwd naar het volledige verhaal? Kom dan naar de in-foavond op 17 mei om 20 uur in Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15a.

, [email protected], 056 27 84 52 of

[email protected], 056 27 70 58

De zomer komt er aan en dat merk je op de wijk Overleie. Vanaf 15 mei kan je opnieuw zeven zondagen lang naar de zondagmatinees. Het initiatief ontstond acht jaar geleden en is ondertussen uitgegroeid tot een echte traditie. Wie zondagvoormiddag op een aange-name manier wil doorbrengen, tekent present in de buurt van het Sint-Amandsplein. Van 6 tot 13 uur kan je terecht op een rommelmarkt met talrijke verrassingen en smaakvolle randanimatie. Op 22 mei vind je er ook een speciale infostand over de toekomstplannen voor Overleie. Nadien verhuist de infostand naar het centrum Overleie in de Overleiestraat.

, www.zondagmatinee.taverneschinckel.be. Je vindt de zondagmatinees ook terug op Facebook!

start zondagmatinees

© C

repu

scul

um

Page 10: Stadskrant mei 2011

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

De vier Daltons van Evolis domineren het Kortrijkse stadsbeeld. Maar ook in ver vervlogen tijden telde het Kortrijkse landschap talrijke molens. Volgens een telling van 1784, uitgevoerd in opdracht van de Oostenrijkse regering onder keizer Jozef II, waren de molenaars verenigd in de nering van Sint-Victor.

m o L e n s

Studie over Vlaamse molenbouw

In de 19de eeuw stond er alvast een olie-windmolen in de stadswijk Walle (zie foto). Deze molen wordt misschien binnenkort het studieobject van stadsgenoot Yves Coutant. Deze Kortrijkzaan behaalde on-langs de prestigieuze I.J. de Kramer-prijs voor zijn baanbrekend onderzoek naar de middeleeuwse Vlaamse molenbouw. Deze tweejaarlijkse onderscheiding, genoemd naar de eminente molinoloog I.J. de Kra-mer, gaat naar een degelijke en vernieu-wende molinologische studie.

belangrijK wetenschappelijK instrumentNegen jaar nadat hij het staande werk van de middeleeuwse standaardmolens en stenen molens in Vlaanderen beschreef, boog de 66-jarige Yves Coutant zich over het draaiend werk van deze molens. Hij ba-seerde zich hoofdzakelijk op eigen onder-zoek van molenschattingen en herstelreke-

ningen in archiefdepots. In zijn manuscript “Windmill technology in Flanders in the 14th and 15th centuries. Part 2. The moving parts of early post and tower mills” toont hij onder meer aan dat heel wat onderdelen van molens in de 14de of 15de eeuw al de huidige grootte en/of capaciteit hadden bereikt. Zijn studie vormt hierdoor een be-langrijk wetenschappelijk instrument om het belang van de molentechniek in onze samenleving te duiden, meer bepaald in tijden van economische voorspoed.

molens in KortrijKMolens speelden lange tijd een belangrijke rol in het stedelijk economisch leven. Wind-molens bepaalden overduidelijk de Kortrijk-se skyline. Op oude gravures en schilderijen duiken ze steevast op. Omstreeks 1641 sier-den een achttal molens de Kortrijkse vestin-gen. De Broelmolen stond binnen de om-

muurde stadskern. Rond 1760 waren in en buiten het stadscentrum een 24-tal molens in werking. Het gamma was heel uitgebreid: de courante graanmolens, maar ook water-molens, snuifmolens, schotsmolens en olie-molens. Deze laatste soort, die je op Walle aantrof, perste vooral koolzaad.

, Ben je benieuwd naar het hoe en waarom van

molens en het werk van Yves Coutant, surf dan

naar www.molinology.org.

De oliewindmolen in de stadwijk Walle perste vroeger vooral koolzaad.

© Y

ves C

outa

nt

Page 11: Stadskrant mei 2011

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

600 geregistreerde diefstallen plaats. Het station is de ideale plaats om promotie te voeren voor een goed fietsslot. Een beugelslot, ringslot of hoefijzerslot met een insteekplug of kettingslot bieden het meeste weerstand en zijn voorzien van een degelijke sluiting. Dergelijke sloten zijn te tijdsrovend voor iemand met slechte be-doelingen.

promotiecampagneBegin mei voorziet een promotieteam gestalde fietsen in het centrum van fiets-hangers. Deze labels kondigen de actie met kortingsbonnen aan. Op 11 mei (van 14 tot 17 uur), 18 mei (17 tot 20 uur) en 25 mei (16 tot 19 uur) kan je in het sta-tion (vernieuwde ingang aan de Minister Tacklaan) op vertoon van een geregis-treerde fiets een kortingsbon ter waarde van 12,50 euro (geldig tot 19 juni) krijgen voor een degelijk slot. Is je fiets nog niet geregistreerd, dan kan je dat ter plaatse laten doen.

stallingenJe ontmoedigt dieven door je tweewieler op een veilige plaats achter te laten. In de stad vind je op verschillende plaatsen bewaakte fietsenstallingen: aan de NMBS (voorkant station), het fietsencentrum Mobiel (Bloe-mistenstraat), City Mobiel (Veemarkt) en MobielinK (verdieping -2 van K in Kortrijk).

, www.kortrijk.be/veiligfietsslot

De politie noteert per jaar gemiddeld 1.000 geregistreerde fietsendiefstallen. Vooral de stationsomgeving is een gegeerde plaats voor dieven. De site telt zowat 1.300 stal-lingen. Jaarlijks vinden tussen de 500 en

Niets is zo vervelend dan vast te stellen dat een onverlaat je fiets gestolen heeft. Een goed fietsslot bespaart je ellende. Een bewaakte fietsenstalling schrikt eveneens dieven af. De stedelijke directie Mobiliteit en Infrastructuur, het preventieteam, de politiezone Vlas en vzw Mobiel lanceren met de steun van de B-holding een preventieve campagne rond fietsendiefstal in Kortrijk. Zij focussen daarbij op de stationsomgeving.

Goed slot is goud waard

m o b i L i t e i t

op zoek naar jouw Verdwenen (brom)fiets ?Als je fiets ondanks alle voorzorgs-maatregelen verdwijnt, kan je je tweewieler misschien na verloop van tijd terugvinden bij de fiet-sendienst van de politiezone Vlas. Deze dienst, die deel uitmaakt van de directie Wijkwerking, staat in voor de ophaling en het beheer van achtergelaten (brom)fietsen.

KijKdagenJe kan de gestalde fietsen bekijken in het commissariaat Overleie, aan de Sint-Amandslaan 26 in Kortrijk: elke woensdag van 13 tot 17 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. De opgehaalde bromfietsen krijgen een plaats in een opslagruimte in Bissegem en kan je bekijken op www.pzvlas.be bij de ru-briek ‘Uw (brom)fiets terug’. Je krijgt er ook een overzicht van de teruggevon-den fietsen. De fietsendienst houdt de site dagelijks bij. Aan de hand van een aantal zoekcriteria kan je nagaan of je (brom)fiets in de databank steekt. Handig is je fiets van een fietslabel te voorzien. Zo kan de fietsendienst gemakkelijk de eigenaar opsporen. Bij de aangifte van een fietsendiefstal vermeld je best de specifieke eigen-schappen van jouw tweewieler. Dit geldt trouwens ook voor de bromfiet-sen. Daar speelt het chassisnummer een doorslaggevende rol bij de zoek-tocht naar de eigenaar.

mobiel en KringloopwinKelDe wet schrijft voor dat de politie de gevonden (brom)fietsen zes maanden bewaart. Indien de rechtmatige eige-naar in die periode niet opdaagt, gaan de tweewielers naar vzw Mobiel of de Kringloopwinkel. Beide organisaties zetten de fietsen technisch op punt en bieden ze dan te koop aan. De politie zelf verkoopt dus geen (brom)fietsen.

, Fietsendienst, Sint- Amandslaan 26,

Kortrijk, 056 27 11 82 of www.pzvlas.be

Page 12: Stadskrant mei 2011

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

s o C i a a L

Knop omdraaien“Mijn echtgenote verblijft al twee jaar in Lichtendal. Tot voor kort woonde ik nog in ons appartement. Toen de aanleunflats in opbouw waren, spoorde mijn dochter mij aan om mij in te schrijven. Geen gemakke-lijke beslissing. Ik moest alles achterlaten: mijn hobbykamer, mijn boeken, …. Toch ben ik blij dat ik de knop omgedraaid heb. Het is hier goed toeven. Ik ga en sta waar ik wil, maar ben toch in de nabijheid van mijn vrouw. Ik kan haar elke avond ‘slaapwel’

zeggen en deelnemen aan de activiteiten in het centrum. Dat geeft mij innerlijke rust. Mijn vrouw mag dan wel dement zijn, toch zie ik haar nog graag”, aldus de 84-jarige Romain Bossuyt.

groene omgeVingOok Jaak en Lieve Wittouck zijn opgelucht dat zij de stap gezet hebben. “Wij kenden Lichtendal omdat wij hier vroeger als vrijwil-liger werkten en de misvieringen bijwoon-den. Toen mijn vrouw vergeetachtig begon te worden én wij de kans kregen om ons in te schrijven, raakte alles in een stroomversnel-ling. De nabijheid van de zorg is belangrijk. Als de toestand van Lieve zou verergeren, is haar opname in Lichtendal verzekerd. En ik kan hier blijven wonen”, legt Jaak Wittouck uit. Hij prijst ook de omgeving. “Wij beschik-ken over een terras en wonen in een groene omgeving die uitnodigt tot het maken van wandelingen. Als wij naar het centrum wil-len, is er een bushalte vlakbij.”

VerademingOok acteur Warre Borgmans is onder de indruk. Dementie is in zijn familie een veel voorkomende ziekte. “Ik en mijn zus ervaar-den het onderbrengen van onze demente vader in een instelling als een genade-schot. Zijn ‘verbanning’ naar een gesloten centrum is lang blijven nazinderen al kreeg hij er alle zorg die hij nodig had. Het con-cept van Akkerwinde is een verademing. Op alle gebied is er een open sfeer. Het idee van Akkerwinde ligt zo voor de hand: mensen bij elkaar brengen in plaats van ze te scheiden. Het is voor mij een eer om pe-ter te zijn van dit project.”

, 056 24 42 11, [email protected]

Akkerwinde verzamelt negen flats die aan-leunen bij het woonzorgcentrum Lichtendal waar demente patiënten verblijven. Dit is uniek in Vlaanderen. Acteur Warre Borgmans, die in zijn familie meermaals met de ziekte te maken had, bekleedt het peterschap. Op 26 juni is er van 14 tot 17 uur open dag in Akkerwinde. De comfortabel ingerichte flats liggen aan de Etienne Sabbelaan 2 naast het woonzorgcentrum Lichtendal dat zich uit-sluitend op personen met dementie richt. In de flats wonen koppels waarvan de partner aan dementie lijdt of al in Lichtendal verblijft. Dit unieke concept combineert zelfstandig wonen met een beschermde woonomge-ving. Een schot in de roos zo blijkt uit ge-sprekken met de bewoners.

Het aantal personen met dementie gaat in stijgende lijn. Hulpverleners beamen dat de situatie van samenwonende bejaarden van wie één partner dementeert, vaak ronduit schrijnend is. Het OCMW Kortrijk introduceert een nieuwe vorm van aangepast wonen.

Warre Borgmans peter van unieke woonformule

“Nabijheid van zorg is belangrijk”

Vlnr.: Jaak Wittouck, Warre Borgmans, Lieve Siverans en Romain Bossuyt.

© F

oto

Ho

L

Page 13: Stadskrant mei 2011

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

r a p e n r e i n

TUSSEN ONS GEZEGD...

“Ik probeer zoveel mogelijk afval in mijn vuilniszak te proppen. Als ik hem nadien dicht kleef met plakband is er geen enkel probleem.”FOUT – Sinds vorig jaar zijn de restafvalzak-ken in Kortrijk voorzien van twee plastieken hengels. Hiermee knoop je de zak heel ge-makkelijk dicht. Je vuilniszak volstoppen en dicht kleven met plakband maakt het alleen maar moeilijk hanteerbaar voor de ophalers. Vermijd ook scherpe voorwerpen in je vuilniszak en ver-klein of verpak kleine

scherven van glas, satéstokjes of scheermes-jes zodat ze niet meer gevaarlijk zijn en niet door de zak kunnen prikken.

“Onze kat krabt geregeld de vuilniszak open op zoek naar etensresten. Ik plaats mijn zak daarom op een verhoogde ton.” GOED – Katten en vogels zitten het liefst naast de vuilniszak als ze een dessertje willen verorberen. Door je zak iets hoger te plaatsen en voedselresten geurdicht te verpakken, vermijd je een straat vol zwerf-afval. Peper, bleekwater of eau-de-cologne op je huisvuilzak strooien, is niet de ideale oplossing. Het schrikt ongedierte af, maar brengt de ophalers in gevaar. Zij krijgen

het product in de ogen of lopen brand-wonden op.

“Ik besteed weinig aandacht aan het maxi-mumgewicht. Als ik mijn vuilniszak zelf kan optillen, dan lukt het die sterke huisvuilop-halers beslist ook.”FOUT – Hou in gedachten dat de vuilnis-ophalers acht uur per dag zakken heffen. Om rugklachten te vermijden, bepaalde de IMOG-regio een maximumgewicht van 15 kg per zak. Toch slagen sommige inwoners erin om een vuilniszak van meer dan 30 kg aan te bieden. Kattenbakvulling en luiers zorgen vaak voor dit overgewicht. Hou hier rekening mee!

“Als ik op reis vertrek, plaats ik mijn vuil-niszak enkele dagen vroeger op de stoep. Zo vermijd ik een stinkende geur in mijn garage of bergplaats.”FOUT – Je mag het huisvuil pas vanaf 19 uur de avond vóór de ophaaldag buiten zetten. Op de ophaaldag zelf komen de ophalers tussen 5 en 13 uur het restafval ophalen. Vertrek je voor een tijdje naar het buitenland of boekte je een verlengd weekend aan zee, dan kan je de huisvuilzak steeds aanleveren in het depot in Marke. Neem vooraf contact op met de directie Leefmilieu op het nummer 056 23 98 11.

, Gratis Meldpunt 1777

Elk inwoner van Kortrijk produceert jaarlijks gemiddeld 144 kg restafval. Vijfentwintig jaar geleden was dit zelfs nog 297 kg! Stond je er ooit al bij stil welke zware taak de huisvuilophalers wacht om dit restafval in te zamelen? Per ophaalronde tillen ze elk zo’n 10.000 (!) kilogram afval op. Met enkele afspraken zorg jij ervoor dat hun werk vlotter verloopt. De Stadskrant ging op pad met de ophalers en legde hen enkele stellingen voor.

Huisvuilophaling: de spelregels

Page 14: Stadskrant mei 2011

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

i n m e m o r i a m

Op 20 april overleed ereschepen Hilde Demedts. Na een moedige, maar oneerlijke strijd stierf zij op 64-jarige leeftijd.

Hilde Demedts deed in 1983 haar intrede in de Kortrijkse gemeenteraad. Zes jaar la-ter (in mei 1989) werd ze schepen. Ze was tijdens haar politieke loopbaan onder meer bevoegd voor financiën, juridische zaken, burgerzaken, facility, veiligheid en openbare werken. Jaar na jaar ontwikkelde ze zich tot één van de sterke krachten van het stadsbe-stuur. Tijdens haar laatste mandaat als sche-pen van personeel was ze overigens diegene met de grootste anciënniteit en ervaring bin-nen het college van burgemeester en sche-penen.

ereschepen Het stadsbestuur en de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inbur-

gering, Toerisme en Vlaamse Rand kenden Hilde Demedts op 1 april nog de titel van ereschepen van de stad Kortrijk toe als blijk van waardering voor haar ruime verdiensten voor de stad.

Tijdens haar jarenlange politieke loopbaan ontpopte Demedts zich als een vastberaden schepen met een grondige dossierkennis, een gezonde kritische blik en zin voor ver-antwoordelijkheid en perfectionisme. Het stadsbestuur is heel erkentelijk voor haar vele beleidsdaden ten voordele van de Kortrijkse bevolking.

, Op uitdrukkelijk verzoek van mevrouw Demedts

is geen rouwregister geopend.

Afscheid van ereschepen Hilde Demedts

De zwarte roodstaart is een stadsvo-gel. Ooit was deze soort een typische bergvogel waar hij tot op 2400 meter hoogte broedde in rotskloven. Door zijn bijzonder aanpassingsvermogen vestigde deze vogelsoort zich vanuit de Alpen tot bij ons. De gebouwen namen de plaats in van de rotsen. Je hoort zijn kenmerkend trillertje middenin de stad, tot zelfs in het his-torisch stadhuis. Meestal zingt het mannetje vanaf een schoorsteen of de nok van een dak. De zwarte rood-staart broedt in spleten en hoekjes onder dakpannen en in muren.

Biodivers hoekje

Viert je zoon of dochter binnenkort zijn of haar eerste communie, vormsel of lentefeest, en zocht je hiervoor een plaats in de stad om foto’s te nemen? Dan zijn we benieuwd naar je keuze! Bezorg ons de foto’s of het commu-nieprentje via het invulformulier op www.kortrijk.be/stadskrantwedstrijd en laat ons weten waarom je precies die ene Kortrijkse achtergrond uitkoos. Wil je inspiratie opdoen? Dan kan je alle ingestuurde foto’s bekijken op de website van de stad. De drie mooiste kiekjes krijgen een plaatsje in de zomereditie van de Stadskrant. Deze communicantjes ontvangen elk een speelbon ter waarde van 10 euro.

, Het wedstrijdreglement en

invulformulier vind je op

www.kortrijk.be/stadskrantwedstrijd.

gezoCHt: Communie- of lentefeestfoto’s

DOE

Page 15: Stadskrant mei 2011

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

stootkar met een hond, later met paard en kar en nog later met een triporteur. Toen mijn vader zestig was, heb ik hem nog in auto willen leren rijden, maar dat is niet gelukt. De bakkerij in de Noordstraat telde vier grote ovens. De broodronde deed zo-wat heel Kortrijk aan, met veel klanten in buitenwijken als Walle en de Marionetten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog legden de Duitsers beslag op twee van de vier ovens om hun manschappen te voorzien van brood. De twee andere ovens konden ze wel nog gebruiken. Dat waren moeilijke tijden met een harde rantsoenering. Ik zie

mijn vader op zondag nog die rantsoene-ringszegels op de lijsten kleven”, aldus Joël.

opKomst supermarKt“Rond de jaren zestig zijn de Welvaartswin-kels stilaan verdwenen. Tegen de opkomst van de supermarkten konden ze niet opbok-sen. De coöperatieve bakte alleen wit brood, bruin brood en in het weekend koekebrood met en zonder rozijnen. Elders kreeg je meer en meer keuze: pistolets, koeken, gebak,…. Die concurrentie was te groot. Maar de co-operatieven hebben hun nut gehad. En ik bewaar er mooie jeugdherinneringen aan.”

Architect Jules Carette heeft veel sporen nagelaten in Kortrijk. Hij tekende onder meer ook de voormalige pannenfabriek in het Bouwcentrum de Pottelberg, de school in de Boerderijstraat, een deel van het Sint-Amandscollege Noord en tal van burger-woningen. Her en der in West-Vlaanderen werkte hij mee aan het ontwerp van paro-chiekerken.

welVaartswinKelLinks van de voordeur in het pand aan de Noordstraat 29 was vroeger winkel ‘De Wel-vaart’. De poort rechts gaf toegang tot de achtergelegen bakkerij. Ere-schepen Joël Devos, geboren in 1928, herinnert zich nog levendig de bloeitijd van de Welvaartswin-kel in de Noordstraat. “In Kortrijk had het Christelijk Werknemersverbond een aantal van die Welvaartswinkels met kruideniers-waren. Zoals ook de socialisten hun COOP-winkels hadden. In de coöperatieven wa-ren de prijzen wat lager en kreeg je toch dezelfde kwaliteit. De mensen spaarden ook de zegeltjes, waarmee ze een extra korting konden krijgen. Bij de winkel in de Noordstraat hoorde een grote broodbak-kerij en een kolenhandel. Het was een diep pand, dat doorliep tot aan de Doornstraat.

broodronde“Mijn vader heeft er 35 of 40 jaar gewerkt als ‘broodvoerder’. Hij begon er eind jaren der-tig, toen ik een jaar of tien was. Ik heb daar dus een groot deel van mijn jeugd door-gebracht. Ik ging vaak mee met mijn vader op broodronde. Eerst was dat nog met een

zn. m. van struuf ‘tros’. Kwast, sierkwast. Op het kindermolentje probeerden de kinderen de strufel van de ronddwarrelende bal af te trekken, want die gaf recht op een gratis rit. Aan een gordijnkoord hangt vaak een strufel. Aan de soldatenpet van de gewone soldaat hing tot 1940 vooraan een kwastje of strufel. ’t Es een met ne purpre strufel: het is een bisschop (met een paars kwastje aan de hoed); van zijne strufel maken: op zijn poot spelen. Kortrijks Woordenboek, Dr. Frans Debrabandere

Gebouwen ademen geschiedenis. De gevel van de woning aan de Noordstraat 29 vermeldt onder het kapelletje nog duidelijk de coöperatieve Het Volk. Het gebouw dateert van 1914 en werd ontworpen door Jules Carette.

Links van de voordeur was vroeger winkel De Welvaart met kruidenierswaren.

Achter deze gevel schuilt…

KortrijKs dialectwoord van de maand: strufel

k n a p p L e k j e

© F

oto

Ho

L

Page 16: Stadskrant mei 2011

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

negentienhonderd tweeënzestig Op 27 juli 1960 ging het landschapspark De Blauwe Poort officieel open voor het grote publiek. De toenmalige verantwoor-delijke van de stedelijke plantsoendienst Maurice Neirinck tekende het ontwerp. Het park sluit naadloos aan bij de gebouwen van de authentieke boerderij Blauwe Poort met haar monumentale toegangspoort. De stad kocht in 1954 de hoeve met 28 ha aanpalende landbouwgrond. Naast het park trok de bouwmaatschappij Goedkope Woning 288 sociale en 286 particuliere wo-ningen op. Door de jonge begroeiing van het pas aangelegde park ontwaar je op de achtergrond enkele van deze woningen.De hoofdingang van het park bevindt zich aan de drukke Doorniksesteenweg naast de hoevepoort. De vijver is omgeven door treurwilgen en populieren en vormt de natuurlijke habitat van eenden, ganzen en waterhoentjes. Het park telt een ruime diversiteit aan bomen: ceders, beuken, wilgen, zilverberken, linden,… In de lente trekken de Japanse kerselaars de aandacht.

tweeduizend en elfHet park onderging de afgelopen 10 jaar verschillende renovatie- en uitbreidings-werken. Zo ruimden afvalbakjes in kunst-stof plaats voor kleine metalen bakjes met een kleine opening. Het lijstje vermeldt onder andere nog de afwateringswerken van de dolomietpaden in de Albert Caul-letwandeling, het uitbaggeren van de sloot en de vijvers, het vellen van bomen in de Albert Caulletwandeling en de Jozef Spey-brouckwandeling in het kader van een wijkwandeling, leveren en plaatsen van fietssluizen aan de vier hoofdingangen, le-veren en plaatsen van vaste en wegneem-bare houten afsluitpalen met diamant-knop, openwerken van de molendam,….In de zomer van 2004 kreeg het bestaande speelplein een opfrisbeurt. Het jonge volkje kan er zich voortaan uitleven op 2 veertjes, een toren, een evenwichtsbalk, en schom-mel, een ruimtenet en een voetbaldoel.

v r o e g e r e n n u

en toen was er...

De rubriek ‘Vroeger en nu’ is een vertrouw item in deze Stadskrant. Voor deze rubriek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig. Heb jij nog foto’s uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek? Stuur ze dan in hoge resolutie naar [email protected]

pro

ep

Page 17: Stadskrant mei 2011

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

CONSERVATORIUM EN ACADEMIE TE KIJK

Trefpunt Kortrijk brengt op 18 mei een ge-animeerde uitzending over het Conserva-torium en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Op beide locaties gaan de inschrijvingen van start op 23 mei. Heb je na de uitzending de smaak te pakken voor een artistieke opleiding? Schuilt in jou een teken- of boetseertalent? Wil je je bekwamen in muziek, woord of dans? Dan ontvangen de medewerkers je met open armen voor een extra woordje uitleg.

, Secretariaat Academie: elke werkdag van 13.30

tot 20 uur; behalve op donderdag; ook op

zaterdagvoormiddag - www.kortrijk.be/academie

, Secretariaat Conservatorium: elke werkdag van

13.45 tot 18 uur - www.kortrijk.be/conservatorium

BiBS Sluiten de deuren

De Kortrijkse bib stapt over naar het Provinci-aal Bibliotheeksysteem. Dat houdt in dat de lokale catalogus overgezet wordt naar een

centrale bibcatalogus die gebruiksvriendelij-ker is en heel wat meer info toont, zoals re-censies, covers van boeken, cd’s en films. Als gebruiker zal je overigens onmiddellijk zien in welke andere bibliotheken bepaalde wer-ken aanwezig zijn. Handig als het exemplaar van de Kortrijkse bib uitgeleend is!Om deze overschakeling te kunnen realise-ren, sluiten de centrale bib en alle buurtbi-bliotheken de deuren van maandag 16 mei tot en met zaterdag 21 mei. Online reserve-ren en verlengen is in die periode niet mo-gelijk. De uitleentermijn van je ontleende materialen breidt automatisch uit met 10 da-gen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over het overschrijden van je uitleentermijn.

, 056 27 75 00, [email protected]

of www.kortrijk.be/bibliotheek.

WOONCLUB KORTRIJK ZOEKT VRIJWILLIGERS

Zoek je een betaalbare woning maar heb

je nood aan hulp en ondersteuning in je zoektocht? Dan kan je aankloppen bij de woonclub. Deze dienst biedt persoonlijke begeleiding. Naast de twee vaste mede-werkers voorzien een zestal vrijwilligers je van de nodige info, gaan ze mee op stap, brengen ze de administratie in orde en hel-pen ze eventueel bij de verhuis. Een boei-ende en dankbare taak! Wil jij je ook inzet-ten voor de woonclub? Dan ben je welkom op de infovergadering op 11 mei om 16 uur in het stadhuis.

, 0492 97 08 17 of [email protected]

STRIJKERS GEZOCHT voor Muzikale ode AAN KORTRIJK

Op zaterdag 11 juni geeft de Kortrijkse vzw Respiro Dell’ Arte het startschot voor Sink-

sen 11. Met ‘City Reflections’ brengen ze een muzikale ode aan Kortrijk. Voor dit con-cert zoeken de organisatoren nog strijkers (violen, altviolen, cello’s en contrabassen) van minimum hogere graad of vergelijk-bare ervaring om het gelegenheidsorkest te vervoegen. Interesse? Mail dan je naam en instru-ment naar [email protected] met vermelding ‘Sinksen’. De repetities vinden plaats op donderdag 2 juni en zondag 5 juni van 14 tot 18 uur in het Muziekcen-trum Track, Conservatoriumplein 1. Reser-veer ook zaterdag 11 juni om 14 uur in je agenda voor een technische repetitie en geef het beste van jezelf tijdens de uitvoe-ring om 21 uur op de Grote Markt.

, 0474 01 34 23, www.respirodellarte.tk

GEZOCHT: KORTRIJKS literair talent voor KROEGENTOCHT

De cultuurraad Kortrijk zoekt (bij voorkeur Kortrijkse) schrijvers en dichters die uit eigen werk willen voorlezen tijdens een literaire kroegentocht op zaterdagnamiddag 9 juli.Wil je je stadsgenoten in de plaatselijke her-bergen tussen pot en pint een ‘slok’ cultuur meegeven? Neem dan contact op met Pe-ter Caesens of de cultuurraad Kortrijk.

, [email protected], 0475 87 80 18

of Jan Balcaen, 056 27 74 07.

k o r t r i j k k o r t

Page 18: Stadskrant mei 2011

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

L e e F m i L i e u

maak je door één of enkele straattegels voor je gevel te verwijderen, de aarde er-onder los te maken en er een klimplant of kleine bloeiende plant in te plaatsen. Let wel op volgende praktische zaken: de breedte van het voetpad moet minstens 1,5m blijven. Een vergunning voor je tegel-

tuintje vraag je aan via een eenvoudig in-vulformulier bij de directie Leefmilieu, [email protected]. Meer weten over een geveltuin? Velt Kortrijk-Zwevegem vertelt er alles over op de infoavond op 18 mei om 19. 30 uur in het poortgebouw V-tex, Pieter de Conincklaan 23a.

Op zaterdag 28 mei kom je te weten hoe je op een kleine oppervlakte toch een mooie plaats kan geven aan de natuur. Zelfs op een terrasje, een vensterbank of een balkon midden in de stad kan je je eigen groenten telen. Velt toont je via de workshop ‘tuinie-ren in potten’ dat behalve kruiden ook tros-tomaatjes, veldsla, kleine paprika’s en zelfs erwtjes perfect gedijen in een grote tuinpot. Je kan deelnemen aan de workshop om 14.30, 15.30 en 16.30 uur. Breng een tuinpot (minstens 20cm) mee en ga met een goed gevulde draagbare tuin terug naar huis. Het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven kan bij [email protected].

zaaienOok je eigen plantjes zaaien kan nog tot eind mei. Kom doorlopend langs bij de Groene Brigade om een zaaikistje ineen te knutselen. Heb je thuis al gezaaid en wil je je overschot aan zaailingen ruilen voor an-der lekkers? Leefmilieu Kortrijk zet voor jou een tafel klaar waar je je plantjes kan ruilen met andere tuiniers. Natuurpunt gidst je om 14.30 uur door de stad. Samen met de gids speur je naar bloemen en planten, kriebel-beestjes, zoemende bijen, fladderende vlin-ders en fluitende vogels. Een fietszoektocht met vrije start tussen 14 en 15.30 uur leidt je bovendien langs de duurzame projecten in je stad.

straattegeltuinWil je je straat een groenere aanblik geven? Ga dan voor een straattegeltuin. Deze tuin-tjes zijn voor veel vogels en vlinders perfec-te rust- en voederplaatsen. Een tegeltuin

Onder het motto ‘meer groen zou deugd doen!’ pakken de organisatoren van de Dag van het Park uit met een aantal workshops. Op die manier hopen ze dat er binnenkort wat meer groen zal te zien zijn in het centrum van de stad.

Meer groen zou deugd doen!

Page 19: Stadskrant mei 2011

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

JORIS HINDRYCKx is begin april aangesteld als de nieuwe al-gemeen directeur van de Katholieke Hoge-school Zuid-West-Vlaanderen (KATHO). Hij was al financieel directeur van de onder-wijsinstelling en zal nu vanaf september één jaar inlopen vooraleer hij definitief alle taken overneemt van huidig directeur Eric Halsberghe. Dat de 48-jarige Hindryckx on-middellijk de handen vol zal hebben, staat buiten kijf. Vanaf september nemen stu-denten hun intrek in de nieuwe gebouwen van het departement HIVV (verpleegkunde en vroedkunde). Op dat moment begint ook de bouw van een autotechnologisch centrum in de Steenbakkersstraat. Met dit nieuwe centrum zal katho zelfs de grootste afdeling hebben in Vlaanderen. Het gebouw omvat testkamers, labo’s, een magazijn en onderzoeksruimtes voor stu-denten autotechnologie. Tot slot krijgt de hoofdingang aan de Doorniksesteenweg een nieuwe voetgangerslaan die tot het centrale gebouw ’t Forum zal lopen.

HANNE GABY ODIELEzet ons land meer dan ooit op de mode-kaart. De 22-jarige Kooigemse siert gere-geld de cover van internationale mode-bladen en schitterde onder meer op de catwalk tijdens de modeweken in New York, Milaan, Londen en Parijs. Hanne Ter-mote – zoals ze echt heet – was amper zeventien toen ze op het festival Nova-rock aangesproken werd door een scout van Dominique Models. Sindsdien is ze niet meer uit modemagazines weg te denken en staat ze zelfs op de 22ste plaats in de lijst van ’s werelds meest gevraagde topmodellen. Ze liep al shows voor alle grote kleppers in de modewereld: Chanel, Givenchy, Prada, Yves Saint Laurent,…. Het vele werk verplichtte Hanne om haar intrek te nemen in een appartement in de modestad New York, maar toch ver-loochent ze haar roots niet. Als ze haar familie en vrienden bezoekt, neemt ze uitgebreid de tijd om de sfeer op te snui-ven in Kortrijk.

THOMAS LAPAUWwon eind maart de finale van de eerste Vlaamse Technologie Olympiade. Meer dan 1.200 leerlingen uit de derde graad namen deel aan de voorronde van die wedstrijd. Ze legden samen een examen af met vragen over informatica, chemie, mechanica, elektriciteit en bouwkunde. Enkel de leerlingen die minstens 77 pro-cent behaalden, konden doorstoten naar de finale. Drie leerlingen van de Plein-school Leiekant maakten hun opwach-ting, maar slechts ééntje mocht het po-dium op: Thomas Lapauw. De 18-jarige Kortrijkzaan ontving de hoofdprijs van 1.000 euro uit handen van vice-minis-ter-president Ingrid Lieten! Thomas was met deze wedstrijd trouwens niet aan zijn proefstuk toe. Hij behaalde samen met enkele andere studenten onlangs de vierde plaats in de Vlaamse program-meerwedstrijd.

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan een kaartje met de oplossing naar: Stadskrant Wedstrijd, Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar [email protected]. De redactie mag tien lezers gelukkig maken met een gratis plantje!

De winnaars van de vorige editie herkenden de toren van de Sint-Laurentiuskerk in Kooigem: Pol Feys, Kortrijk – Antoon Vanherpe, Kortrijk - Nelly Doutreluigne, Heule - Wilfried Buseyne, Heule- Irma Dedene, Kortrijk - Gisèle Wullen, Heule Gabriel Lavaert, Aalbeke – Katrien Nijs, Kortrijk - Chris Vanbecelaere, Kortrijk - Johnny Duyck, Kortrijk.

Ken je stad! WIN

d e m e n s e n

Meer groen zou deugd doen!

Page 20: Stadskrant mei 2011

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21UiT IN kortrIjk | 21

1 mei tot 31 mei 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 mei tot 31 mei 2011

Twee tentoonstellingen in het Museum Kor-trijk 1302 tonen de maatschappij zoals ze lang geleden was en nu is. ‘cARMOEflage troef’ focust op de vindingrijkheid van men-sen die het niet breed hebben in het maske-ren van hun situatie. In ‘Woelige stad’ bele-ven we de samenleving anno 1580-1680, de tijd van Kortrijks beroemdste schilder Roe-landt Savery. Een tijdperk vol pest en gods-dienstoorlogen, maar ook het begin van een grote bloei op allerlei vlakken.

Ik ben arm, maar dat hoef jij niet te weten!’ Expo ‘cARMOEflage troef’, 1 tot 22 meiThuis arm, elders niet. Dat is het uitgangspunt van de tentoonstelling ‘cArMoEflage troef’, een realisatie van studenten en docenten Sociaal werk van de kAtHo, A’kzie en de kortrijkse Erfgoed-cel. Mensen mogen dan grote financiële proble-men hebben, maar dat hoeft de buitenwereld nog

Een duik in het verleden, een plons in het heden

BoEIENDE tENtooNStEllINgEN IN kortrIjk 1302

MET AgEndA vAn 1 MEI TOT 31 MEI 2011

niet te weten. De school niet, noch de dokter of vrienden. Deze expo heeft het niet over armoede op zich, wel over de grote creativiteit die mensen aan de dag leggen om hun hachelijke situatie te verbergen. De tentoonstelling maakt gebruik van beelden, klankfragmenten en voorwerpen, en van informatie uit eerste hand: de mensen die in armoede leven, maar ook de huisdokter, een le-raar, een treinconducteur…

Rampspoed en bloei‘Woelige stad – 1580-1680’, vanaf 13 meikortrijk heeft het hele jaar door aandacht voor zijn beroemdste schilderstelg roelandt Savery. Deze tentoonstelling brengt ‘zijn’ woelige eeuw 1580-1680 in beeld. Net als elders in de lage landen is kortrijk het toneel van rampspoed, maar ook van belangrijke omwentelingen. De pest grijpt meedogenloos om zich heen, de kerk groeit en bloeit als nooit te voren, maar

misbruikt haar macht ook door dubieuze hek-senprocessen te organiseren en iedereen die an-ders denkt op de brandstapel te gooien. In 1580 nemen roelandt Savery en zijn protestantse ou-ders de wijk naar de Noordelijke Nederlanden. tegelijk floreren de wetenschap, het onderwijs en de economie. De textielindustrie zet de stad op de wereldkaart en er worden schitterende da-masten vervaardigd. Voor het eerst wordt kor-trijk ook gedetailleerd in kaart gebracht.In deze tentoonstelling zie je hoe de gewone bur-ger al die beroering ervaart, hoe de stad er anno 1580 uitziet en in een recordtempo evolueert. Met een kaart uit die tijd kan je ook de huidige stad intrekken, en zo ontdekken wat toen al be-stond en wat nog in de toekomst verborgen lag.

R Gratis | Kortrijk 1302, Houtmarkt-Begijnhof-park | di-vr: 10-18 u., za-zo: 10-17 u. | www.kortrijk1302.be – www.erfgoedcelkortrijk.be

uit-in-kortrijk-mei '11.indd 20 26/04/11 11:37

Page 21: Stadskrant mei 2011

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21

1 mei tot 31 mei 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 mei tot 31 mei 2011

Al meer dan vijftig jaar maakt het Festival van vlaanderen mensen warm voor klas-sieke en hedendaagse muziek in acht steden, waaronder Kortrijk. vorig jaar sloeg het festival in onze stad een nieuwe weg in. de editie 2010 was een succes en een aanmoedi-ging voor het Festival van vlaanderen Kor-trijk om dit jaar hetzelfde recept te volgen

Het Festival van Vlaanderen kortrijk – voor het gemak soms ook gewoon ‘F’ genoemd – kreeg vorig jaar een facelift en ging zich, behalve klas-sieke en hedendaagse concerten, ook toeleggen op geluidskunst. De editie van 2011 behoudt deze frisse mix en stelt een programma voor met het ene hoogtepunt na het andere.Zo is het uitkijken naar het openingsconcert met het Hilliard Ensemble, het beroemde Britse vocale viertal. De Brussels Philharmonic speelt – onder leiding van takuo Yuasa – een prikkelend programma, waarbij de westerse muziektraditie samenvalt met klanken uit andere werelddelen. Zo speelt het orkest werk van de Duitse com-ponist Heiner goebbels met twee Afrikaanse solisten en ‘The Arabian Passion according to j.S. Bach’.De brug tussen oost en west wordt ook geslagen in ‘Stadsmuziek’: een spannend programma met

zeven miniconcerten op verschillende locaties in de binnenstad, afgesloten met een optreden in de schouwburg. Waar anders kan je ontdekken hoe tibetaanse monniken en een koreaanse pi-anist omgaan met westerse muziek, en hoe wes-terse muzikanten oosterse muziek aanpakken?‘klinkende stad’ focust op geluidskunst, en stelt de eerste resultaten voor van het Europese netwerk ‘resonance’. Vier geluidskunstenaars creëerden nieuw werk in Berlijn, kortrijk en Maastricht en krijgen tijdens het Festival van Vlaanderen kortrijk een ‘auditieve tentoonstel-lingsruimte’ ter beschikking.ten slotte verkleedt Theater Antigone zich voor de duur van het festival in de ‘Club klassiek’: het huis van drie uitzonderlijke concerten in een warm salon – ingericht door jan Dendievel van het stylingbedrijf la tirette – met sfeervolle verlichting en een oogstrelend decor. Naast deze beklijvende concerten en staaltjes van Europese geluidskunst, biedt het Festival van Vlaanderen kortrijk ook educatieve projec-ten en interessante inleidingen aan.

R Concertstudio, Budascoop, Budatoren, Theater Antigone e.a. | 056 22 64 50 – 056 23 98 55 www.festivalkortrijk.be

R

FINAlES BASkEt BEkEr VAN VlAANDErEN, 14 EN 15 MEI

VlAAMs TOpbAskET In DE lAngE MUnTEWat er ook anders op het programma mocht staan in het weekend van 14 en 15 mei, bas-ketliefhebbers mogen het schrappen. Want dan organiseert kortrijk Sport CB – in samenwer-king met de Vlaamse Basketballiga, de provin-cie West-Vlaanderen en de Stad kortrijk – in de lange Munte de finales van de Beker van Vlaan-deren. Niets meer of minder dan een basket-feest, met de beste Vlaamse teams op het appèl, en bovendien ook nogal wat basketberoemdhe-den in de buurt. Bij de jeugd zullen we de West-Vlaamse finalis-ten wellicht moeten zoeken bij de meisjes. De seniorenploegen uit onze provincie hebben de halve finales niet gehaald. Bij de vrouwen staan vier ploegen te popelen om de finale te spelen: Schelle, Pitzenburg, Houthalen en kangoeroes Boom. En bij de heren hopen Zolder, Falco gent, tongeren en kangoeroes Boom dat ze op 15 mei mogen strijden voor de ultieme overwinning.

R Sportcampus De Lange Munte | www.kortrijksportcb.be – www.vbl.be

Oud en nieuw, oost en west

5 t/M 22 MEI 2011 - FEStIVAl VAN VlAANDErEN kortrIjk

Takuo Yuasa © Sang wook Lee

CAPIllA FlAMENCA MEEtS roElANDt SAVErY, 15 MEI oM 14 EN 16 uur

schilderen met polyfone muziekDe kortrijkse schilder roelandt Savery (1576-1639) bracht enige tijd door aan het keizerlijk hof in Praag. Daar ontmoette hij naast kunste-naars, charlatans en wetenschappers ook com-ponisten uit onze contreien. Capilla Flamenca brengt hun meerstemmige muziek uit de 16e en 17e eeuw én de schilderijen van Savery weer samen in een concert van ongeveer een halfuur. De tentoonstelling rond Savery’s werk in het Broelmuseum is daarbij het ideale decor.Deze muzikale middag maakt deel uit van het project ‘Stadsmuziek’ binnen het Festival van Vlaanderen kortrijk.

R € 16/12 (-26 jr) | Broelmuseum, Broelkaai 6 056 27 77 80 – 056 23 98 55 www.savery.eu – www.festivalkortrijk.be

uit-in-kortrijk-mei '11.indd 21 26/04/11 11:37

Page 22: Stadskrant mei 2011

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 mei tot 31 mei 20111 mei tot 31 mei 2011

‘Meer groen ’t zou deugd doen’ DAg VAN HEt PArk, 28 MEI 2011

je zou versteld staan van de creatieve work-shops die je allemaal in het jeugdontmoetings-centrum kan volgen. je moet ons niet op ons woord geloven, spring gewoon eens binnen op de tweede gratis ‘Demoday’ van het joC. je kan er demonstraties bijwonen van workshops tan-go, opnametechnieken, beatmaking en rappen & rhymen. Doorlopend is er informatie voor-handen over het aanbod street art, drummen, elektrische en klassieke gitaar, mode en digitale fotografie. kijken mag, maar meedoen zeker ook. Met de proeflessen streetdance en break-dance, bijvoorbeeld. Wedden dat je de smaak te pakken krijgt? op de ‘Demoday’ kan je je met-een inschrijven voor de lessenreeksen tussen de paas- en de zomervakantie.

R Gratis | Jeugdontmoetingscentrum, Filips van de Elzaslaan 35 | 056 27 72 77 | www.kortrijk.be/jeugd

Maak de creatieveling in je wakker

DEMoDAY joC, 8 MEI VAN 14 tot 18 uur

Wat zou een stad zijn zonder hier en daar een streepje groen? In kortrijk hebben we op dat vlak weinig te klagen en de stad is dan ook een enthousiaste deelnemer aan de jaarlijkse ‘Dag van het Park’. Het groene hoofdkwartier bevindt zich op ’t Plein, het toneel van heel wat activiteiten voor groot en klein. De fietszoektocht, met vrij ver-trek tussen 14 en 15.30 uur, leidt je langs allerlei duurzame projecten in kortrijk. om 17.30 uur worden de winnaars van de fietszoektocht heel toepasselijk in de bloemen gezet. kies je voor de

WIn !5 duotickets voor

‘Monkey Sandwich’ door Wim vandekeybus

In de Kortrijkse Schouwburg, donderdag

12 mei om 20.15 uurHoe heet de voorstelling die

Wim Vandekeybus in 2009 maakte?Mail je antwoord op vrijdag 6 mei

om 10 uur naar [email protected]

ArtE lIBrE DlX, 8 MEI VANAF 17.15 uur

Het neusje van de zalmBeloftevolle singer-songwriters en semi-akoes-tische bands krijgen onder de noemer ‘Arte li-bre’ elke maand in het Muziekcafé track* een podium om zich te tonen en vooral te laten ho-ren. track* verzekert de promotie, catering en een optimaal geluid. De artiesten moeten alleen nog voor de songs en de sfeer zorgen. Na hun optreden worden zij verder begeleid, door on-der meer bijscholingsmogelijkheden, popadvies, studioruimte en de kans om voorprogramma’s te verzorgen.‘Arte libre DlX’ toont de beste, meest specta-culaire of ontroerendste acts van het voorbije seizoen, zoals galine, People of the Pavement, j. keens Balloon Flight, The Catatonics en Matt Watts. Izegemnaar Steven Bossuyt alias Sher-man sluit de avond af. Zijn eerste single ‘on your side’ stootte hoog door in ‘De Afrekening’ en de ‘Hotlist’ op Studio Brussel.

R € 10/ 6 (-26 jr) | Concertstudio & Muziekcafé Track*, Conservatoriumplein 1 | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be – www.muziekcentrumtrack.be

BoSCoroCk, 21 MEI VANAF 16 uur

Rocken op de schoolbankenDe boeken en balpennen maken opnieuw even plaats voor gitaren en drums in het Don Bo-scocollege. Boscorock – dit jaar toe aan zijn 13e editie – is eerst en vooral een platform voor lo-kaal talent, waarvan je ook dit jaar met Salvador (foto), Brothers on The run en Druzhnik een mooi staaltje krijgt. Nog op het podium staan de beloftevolle limburgse band Campus, de Brugse Arne Vanhaecke en IESE/DAASE, de beste AC/DC-tribute band van het land. Als vanouds steun je met jouw gewaardeerde aanwe-zigheid op Boscorock een duurzaam project voor en door jongeren.

R Don Boscocollege, Don Boscolaan 30 | 056 26 50 50 | www.boscorock.be

benenwagen, dan vertrek je om 14.30 uur voor een verrassende wandeling langs groene plek-jes, onder begeleiding van een ervaren gids.Wie begiftigd is met groene en handige vingers mag zijn eigen zaaikistje ineen timmeren, of kan deelne-men aan een workshop ‘tuinieren in potten’.Doorlopend vindt een plantenruilbeurs plaats, is er kinderanimatie en muzikaal ver-tier en zijn hapjes en drankjes voorhanden.

R Gratis | park ’t Plein | 056 27 82 00 www.dagvanhetpark.be

Sherman

uit-in-kortrijk-mei '11.indd 22 26/04/11 11:37

Page 23: Stadskrant mei 2011

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 mei tot 31 mei 20111 mei tot 31 mei 2011

nOg TEM 8 MEI DIVErS | pAAsfOOR | Binnenstad kortrijk | 056 27 74 00 | www.kortrijk.be/paasfoor

DInsDAg 3 MEI (AuDIo)WANDElINg/roNDlEIDINg | kORT-RIJk, kORT-ARM | tem 31 december | je ontdekt de minder gekende en on(der)verlichte kant van kort-rIjk en krijgt inzicht in de omgang met armoede. Diverse (in)formele en locaties, diensten en acties voor kansarmen pas-seren de revue. Download de geluidsfragmenten op de site www.ocmwkortrijk.be | Erfgoedhuis | 056 27 74 24 MuZIEktHEAtEr (joNCk*FooD) | lAzARUs | Zo goed als | 20u15 | € 11/6 (-26/CjP) | De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.beFIlM | CIné HIspánICO, WEEk VAn DE spAAnsE fIlM | tem 7 mei | 20u15 | € 7,5/6/5 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

WOEnsDAg 4 MEI CoNCErt (joNCk*FooD) | JAzzlAb sERIEs| Chris joris Experience | 20u15 | € 11/6 (-26/CjP) | Concertstudio kortrijk | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.beDIVErS | lEVEl Up gAME nAMIDDAg | gratis | 13u30 | buurthuis rollegem | 0473 86 28 42 | www.kortrijk.be/levelupMuZIEk | bARn OWl + JEfRE CAnTU-lEDEsMA | 20u | € 12 (ADD)/10 (VVk)/7 (kreuncard) | De kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be/live/event/barn_owlMuZIEk | MAsTERClAss HIllIARD En-sEMblE (Uk) En ARTE VOCAlE | een vocaal gelegenheidsensemble van leraars en oud leerlingen van het kortrijkse Conservato-rium krijgt een intensieve coaching van deze internationaal gereputeerde zangers. | 16u30 | Concertstudio kortrijk | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.be

DOnDERDAg 5 MEI tHEAtEr | OTHEllO | De Spelerij | ook op 6 en 7 mei | Eén van de grote tragedies van Shakespeare, over gevoelens, jaloezie, trouw, onschuld, verraad. | 20u15 | € 10/8 | Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.beMuZIEk | THE HIllIARD EnsEMblE (Uk)| love among the ruins | 20u15 | € 18/13 (-26) | Sint-rochuskerk | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.beWorkSHoP | HOME sWIngER - DIY In-sTRUMEnT bUIlDIng | Yuri landman | Nederlandse muzikant en gitaarbouwer die unieke instrumenten creëerde voor artiesten zo-als dEuS, The luyas, lou Barlow e.a. In 4u bouw je je ’Home Swinger’ | 19u30 | € 150 (incl. mate-riaal) | Concertstudio kortrijk | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.be

VRIJDAg 6 MEI MuZIEk | TOOnMOMEnT HOME sWIn-gER - DIY InsTRUMEnT bUIlDIng | Yuri landman | concert met de op 5 mei gebouwde instrumenten | 20u | gratis | De kreun | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.be

zATERDAg 7 MEI SPort | HAnDbAl: ApOllOOn Vs IzE-gEM sUpERlIgA HEREn | 19u | S.C. lange Munte | 0476 96 32 23 | [email protected] HuMor | bERT kRUIsMAns | geen gezeik, iedereen rijk! | 20u15 | € 13 |oC rollegem | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.beMuZIEk | HARDCORE fEsT | Cruel Hand (uSA), Surge of Fury, Spinkick (Dk), Headshot, Saviour, golden Bullet, Forget Your Fears, uni-ted Blood, XVICIouSX, Dj | 13u30 | € 12 (add)/10 (vvk)/7 (kreuncard) | De kreun | 056 37 06 44 | dekreun.be/live/event/hardcore_festMuZIEk | OpEnIng TEnTOOnsTEllIng klInkEnDE sTAD: REsOnAnCE | rondlei-ding & 4 korte concerten Pierre Berthet, Esther Venrooy & lander gyselinck, Paul Devens, Maia urstad | 17u30 | € 14/10(-26) | Budascoop | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.beMuZIEk | TEDDIEDRUM – HITsInglE MI-AMI | gratis | 21u | gratis | café Den trap | www.myspace.com/dentrapSPort | pIUs X -RUn 2011 | start met loop voor kinderen lagere school, 5 km en 10,5 km. | 14u | € 7/3 (vooraf inschrijven) € 12/5 (incl. € 1 voor goed doel) | Pius X | piusxrun@ hotmail.com | www.piusxrun.be

zOnDAg 8 MEI FIlM | OnTbIJTfIlM: kERITY & EEn HElE sCHEp gElD | Film voor kleuters, tieners en hun ouders | 9u | € 7,5/6 (film) + € 5/2 (ontbijt) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.betHEAtEr (FAMIlIE 6+) | DRAADpOppEn-THEATER | 15u |€ 6/gezinsticket €20 | oC De Wervel BellegemMuZIEk | ARTE lIbRE DlX | zie p 22 | 17u30 | € 10/6 (-26) | Concertstudio kortrijk |

056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.beMuZIEk | OnTbIJTCOnCERT | Duo Capric-cio: lotte Van Baelen (viool) , Annelies Naessens (piano) | Verwen moeder op moederdag met een heerlijk 3 -gangen ontbijtmenu. | 9u30 | € 15 (concert + ontbijt) | Hotel Focus | 0474 01 34 23 | [email protected] DIVErS | DEMODAY | zie p. 22 | 14u | joC kortrijk | 056 27 73 43 |www.kortrijk.be.jeugdDIVErS | fIETsTOCHT MET gIDs 'DYnA-MIEk In DE sTAD, TUssEn lEIEbOOR-DEn En HOOg kORTRIJk’ | jaren is er voor-bereid en gewerkt, en gaandeweg toont de stad trots haar nieuwe gezicht, inschrijven en fiets-verhuur (max. 30 p.) zie website | 14u | € 5 | Fietsencentrum vzw Mobiel SWP | 056 24 99 10 | www.mobiel.be

MAAnDAg 9 MEI VoorDrACHt | HET lEVEn zOAls HET Is ... ACHTER DE TRAlIEs | luc Dewaele | over het gevangenisleven zijn er tegenstrijdige mis-verstanden, hardnekkige vooroordelen: concen-tratiekamp of luxehotel?. Hoe verloopt het ge-dwongen samenleven van diverse delinquenten en functioneren cipiers in die smeltkroes? luc Dewaele, jarenlang cipier en schreef in ‘Achter slot en grendel’ een reeks ongewone verhalen | 19u30 | € 10 | Vormingplus, Wandelweg 11 | 056 26 06 00 | www.vormingsplusvzw.be

DInsDAg 10 MEI DANS |THE fAREWEll & DAs lIED VOn DER ERDE | Claire Croizé / Action Scénique (Fr), oxalys / Margriet van reisen / André Post | 20u15 | € 17/13 (-26/CjP) | De kortrijkse Schouw-burg | 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be

WOEnsDAg 11 MEI WorkSHoP | WORksHOp kOOkspROOk-JEs (klEUTERs) | Christina Van geel | een stuk verteltheater, liedjes, versjes, kennisma-king met de ingrediënten en het kookdeel waar-bij de kleutertjes alles zelf klaarmaken. | 14u | € 3 | joC kortrijk | 056 27 73 44 | [email protected]

uit-in-kortrijk-mei '11.indd 23 26/04/11 11:37

Page 24: Stadskrant mei 2011

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT IN kortrIjk | 25

DOnDERDAg 12 MEI DANS (joNCk*FooD) | WIM VAnDE-kEYbUs / UlTIMA VEz | Monkey Sand-wich | 20u15 | € 19/13/6 (-26/CjP) | De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

MuZIEk | sAlVADOR | kortrijks viertal (2005). | 21u | Muziekcafé track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.belEZINg | MET DE DUIVEl nAAR bED | jos Monballyu | over heksenprocessen in de regio kortrijk | 19u | gratis | kortrijk 1302 | 056 27 78 55

VRIJDAg 13 MEI tHEAtEr (FAMIlIE 8+) | DE MAn MET DE bAkkEbAARDEn | toneelschap Beumer & Drost (Nl) | 20u15 | € 20 (gezinsticket)/6 | De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

MuZIEk | ADYssA | symfonische pop/rock | 20u30 | gratis | o.C. De Vonke Heule | 0485 04 80 04 | www.Adyssa.be

zATERDAg 14 MEI MuZIEk | bIb UnplUggED 2011: ERIk WIllE |zijn markt- en café-chantant-liederen zijn authentiek: over gruwelijke moorden, pi-kante liefdesperikelen maar ook over humoris-tische gebeurtenissen. | 11u | openbare Biblio-theek kortrijk | 056 27 75 00| www.kortrijk.be/bibliotheekMuZIEk | sOngs Of WARs I HAVE sEEn | Heiner goebbels, Conservatorium gent, Spec-tra Ensemble, Marit Strindlund | 16u30 | € 8 | Budascoop | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.beMuZIEk | ’7’ | joseph Haydn, Piet kuij-ken, Anouk De Clercq, Anton Aeki | klas-siek in een hedendaags decor | 18u | € 14/10 (-26) | Theater Antigone | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.beMuZIEk | ARAM kHATCHATURIAn, HEI-nER gOEbbEls En nIkOlAI RIMskI-kORsAkOV / bRUssEls pHIlHARMOnIC O.l.V. TAkUO YUAsA, bOUbAkAR DJEbA-TE, sIRA DJEbATE | 20u15 | € 21/19/15 | De kortrijkse Schouwburg | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.beMuZIEk | ARAM kHATCHATURIAn, HEInER gOEbbEls En nIkOlAI RIMs-kI-kORsAkOV O.l.V. TAkUO YUAsA, bOUbAkAR DJEbATE, sIRA DJEbATE | Boubakar Djebate en zangeres Sira Djebate | 20u15 | € 21/19/15 | De kortrijkse Schouw-burg | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.beSPort | kUbbTORnOOI kUbbITO ERgO sUM | voor beginnende tot ervaren kubbte-ams van minimaal 6 p. | 9u | € 20 | park rond o.C. Marke | [email protected] | www.kubbitoergosum.tk

zOnDAg 15 MEI WANDElINg | VOgElzAng In DE VROE-gE MORgEn | Yves Baptiste | 6u | Bezoekers-centrum Hof te Coucx, Cannaertstraat | 056 20 05 10 | [email protected] | MuZIEk | THEE OH sEEs + blACkUp + DJ bOWIE | klinken opgewekt, punk, lo-fi, garage, surf, twang en opvallend noise, psychedelisch kantje. | 20u | € 12 (add)/10 (vvk)/7 (kreun-card) | De kreun | 056 37 06 44 | dekreun.be/live/event/thee_oh_sees

24 | UiT IN kortrIjk

1 mei tot 31 mei 20111 mei tot 31 mei 2011

WANDElINg | WIlDE plAnTEn In DE sTAD | Willy Herreman | op het eerste gezicht lijkt een stad plantonvriendelijk, maar op ver-weerde muren en langs kaden kunnen prachtige begroeiingen ontstaan. | 14u15 | Broelparking | 056 21 82 72 | www.plantenwerkgroep.beFEStIVAl | sTADsMUzIEk: EAsT MEETs WEsT | Capilla Flamenca, Maeterlinck Quar-tet, luthomania, Casa Blanca, Fritz Hauser & Nadar, tae-Hyung kim, octurn & tibetaanse monniken, Wim lambrecht & Ana Naqe & Mi-chel Stas & kryptos Quartet | 8 verrassende concerten op verschillende locaties in de kor-trijkse binnenstad | 13u30 | 16/12 (-26) / € 39 (gezinsticket) | start aan De kortijkse Schouw-burg | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.beMuZIEk | COnCERT CApIllA flAMEnCA | muziek van componisten aan het Praagse hof van rudolf II. De tentoonstelling roelandt Sa-very in het Broelmuseum is een ideaal decor voor dit concert met meerstemmige muziek uit de 16de,17de eeuw. Voorstelling kadert in het project Stadsmuziek van het Festival van Vlaan-deren kortrijk. | 14u en 16u | tickets www.fes-tivalkortrijk.be | Broelmuseum | 056 27 77 80 DIVErS | ADVEnTURE DAY III - kOR-TRIJk zO | over 2.5 km zijn tal van doe-activiteiten; studenten van de circusschool voeren straatacts op; avontuurlijke zielen kun-nen van op grote hoogte een sky jump wagen; Miss België komt op bezoek, paardenkoets, … ontspanning en vertier voor jan en Alle-man. | 14u | Sint-Elisabeth | 056 21 86 41 | www.kortrijk-zo.be

DInsDAg 17 MEI MuZIEk | EMERAlDs + MAnngOlD + DJ JAspER | 20u | € 12 (add)/10 (vvk)/7 (kreuncard) | De kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

WOEnsDAg 18 MEI MuZIEk | AkROn/fAMIlY + MOOn DUO + ERIC COpElAnD (blACk DICE) | 20u | € 16 (add)/14 (vvk)/11 (kreuncard) | De kreun | 056 37 06 44 | dekreun.be/live/event/akron_family

© Pieter-Jan De Pue

© Piet J. Puk

uit-in-kortrijk-mei '11.indd 24 26/04/11 11:37

Page 25: Stadskrant mei 2011

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT IN kortrIjk | 2524 | UiT IN kortrIjk

1 mei tot 31 mei 20111 mei tot 31 mei 2011

MuZIEk | WIlD ClAssICAl MUsIC En-sEMblE En spECTRA EnsEMblE | 20u15 | gratis | Vzw Wit.h | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.be

DOnDERDAg 19 MEI HuMor | HAns lIbERg (nl) | Ick Hans liberg | ‘klassieke muziek is niet grappig,’ maar liberg bewijst meteen het tegendeel. Een strijkkwartet in Mao-pak, evergreens die naadloos overlopen in popsongs of jazz en een grote rol voor het publiek dat de loop van het programma bepaalt. | 20u15 | € 30/27/20 | De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

lEZINg | UITEEnzETTIng OVER HET nIEUW OUDEREnbElEIDsplAn VAn DE sTAD kORTRIJk | 14u30 | Cafétaria rVt ko-renbloem | 056 20 18 03 | [email protected] MuZIEk | MICHAël lEVInAs | Studenten Conservatoire de lille | 19u | V.C. Mozaïek | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.beMuZIEk | CREATIE nIEUWE kAMER-sYMfOnIEën fRAnk nUYTs En JOHn lUTHER ADAMs | Ensemble Emanon, Elise Caluwaerts | 20u15 | € 15/11 (-26) | Club klassiek (Theater Antigone) | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.beMuZIEk | fOlkJAM | folkgetinte jamses-sie i.s.m. Muziekmozaïek en Folk op Zolder | 20u30 | Muziekcafé track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.beSPort | TIME OUT: DEbATAVOnD “VER-lIEsT spORT TERREIn?” pAssIEVE VER-sUs ACTIEVE VRIJETIJDsbElEVIng | 19u30 | gratis | Auditorium katho | 056 27 80 00 | www.kortrijk.be/sport

VRIJDAg 20 MEI lEZINg | 'lIsTEn' - pERspECTIVEs On AUDITIVE spACE | met o.a. Bernhard leit-ner, Edwin Van der Heide, Angelo Vermeulen, Paul Devens | Internationaal symposium over de relatie tussen klank en ruimte. | 14u en 18u | Budascoop | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.be

_ zATERDAg 21 MEI WorkSHoP | kREAkRIEbEls (3 TEM 6 JR): 'sTOkpOppETJEs AAn HET DAn-sEn' | knutsel- en vertelactiviteit. | 10u | € 2 | openbare Bibliotheek kortrijk | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheekMuZIEk | sTEAk nUMbER EIgHT CD RE-lEAsE | Steak Number 8 | 20u | € 12 (add)/10 (vvk)/7 (kreuncard) | De kreun | 056 37 06 44 | dekreun.be/live/event/steak_number_eight_cd/

MuZIEk | MOzART | Het kuijken Strijk-kwintet | 20u15 | € 15/6 (-26) | Club klas-siek (Theater Antigone) | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.beMuZIEk (FAMIlIE 3+) | DE CHOCO gAng | Eric Baranyanka en Anneke Van Hooff | 6 top-muzikanten (viool, doedelzak, fluit, saxofoon, percussie en klarinet) zorgen voor een buiten-gewoon concert voor jonge muziekliefhebbers, een geslaagde mix van bekende kinderhits met snuifje jazz en veel humor. | 15u30 | € 11 | o.C. De Neerbeek Bissegem | 056 23 98 55 | www.bissegem.beSPort | spORT@kORTRIJk | proeven van heel veel verschillende sporten | 13u | gratis | grote Markt, leie, diverse pleintjes en parken | 056 27 80 00 | www.kortrijk.be/sport

zOnDAg 22 MEI HuMor | YllAnA (Es) | Brokers | In een hilarische visuele stijl neemt Yllana de ‘high fi-nance’ en onze ontspoorde kapitalistische maat-schappij op de korrel. | 17u | € 25/23/18 | De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.belEZINg| nATUURObsERVATIE In DE sCHIlDERIJEn VAn ROElAnDT sAVERY - MATTHIAs DE pOORTER | Matthias De Poorter scheef zijn eindwerk over vogelvoorstel-lingen op schilderijen uit de 15de en 16de eeuw uit de Zuidelijke Nederlanden. Hij doctoreerde over natuurobservatie in het oeuvre van jan Brueg-

hel de oude. | 11u15 | € 7 (lezing èn expo) / € 2 (lezing) | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.beMuZIEk | THE ARAbIAn pAssIOn ACCOR-DIng TO J.s. bACH | Sarband | 3 Iraakse muzi-kanten, het Duitse ensemble Sarband, het Modern String Quartet en de schitterende libanese alt Fa-dia El-Hage vertolken Bach.| 15u | € 18/13 (-26) | Club klassiek (Theater Antigone) | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.beDIVErS | nATIOnAlE HERDEnkIngs-plECHTIgHEID: slAg AAn DE lEIE 1940 | mmv. Defensie | 10u | grote Markt naar leiemo-nument | 056 21 41 81 | [email protected]

MAAnDAg 23 MEI MuZIEk | ARIEl’s pInk HOUnTED gRAffITI | 20u | € 16 (add)/14 (vvk)/11 (kreuncard) | De kreun | 056 37 06 44 | dekreun.be/live/event/ariel_pink

WOEnsDAg 25 MEI MuZIEk | JAMsEssIE | l rock, pop, soul, blues, jazz... | 21u | Muziekcafé track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

DOnDERDAg 26 MEI DANS (joNCk¨FooD) | pEEpIng TOM | 32, rue Vandenbranden | 20u15 | € 13/6 (-26/CjP) | De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

zATERDAg 28 MEI MuZIEk | fUnksIsTER | bij funk staat 'live performance' voorop: passie, plezier, body & soul | 21u | Muziekcafé track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.belEZINg | fEEsTEn In DE MIDDElEEUWEn | Prof. Paul trio | 14u30 | gratis | Erfgoedhuis | 056 27 78 50 DIVErS | DAg VAn HET pARk | wandeling, fietstocht, workshops | 14u | gratis | 't Plein | 056 27 82 00

zOnDAg 29 MEI MuZIEk | TUEsDAY nIgHT ORCHEsTRA | Een wervelende rit door de wereld van de jazz, mainstream progressief | 11u | € 6 | Concertstudio kortrijk | 056 23 98 55 | www.jeugdenmuziek-kortrijk.be/2011

MuZIEk | sUpERIOR DAnCE bAnD InVI-TEERT.... | elke laatste zondag van de maand een avond vol authentieke New orleans-muziek| 19u (open 18u) | € 5/ gratis (leden) | V.C. Mozaïek | 0475 45 32 52 | www.superiordanceband.be

© Koen Keppens

uit-in-kortrijk-mei '11.indd 25 26/04/11 11:37

Page 26: Stadskrant mei 2011

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

26 | UiT IN kortrIjk

1 mei tot 31 mei 2011

uit is overal en dé informatiebron voor je vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubli-ceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites?

JOUW ACTIVITEIT OOk In DE nIEUWE UIT In kORTRIJk ? slECHTs één MAnIER !!!! MEER UIT-TIps kAn JE VInDEn Op:ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in! Deadline invoer: editie juli/aug.: 1 juni - editie september: 7 juli.

R www.kortrijk.be R www.uitinregiokortrijk.be R www.uitinvlaanderen.be

7 MEI gEluIDSkuNSt | OpEnIng klInkEnDE sTAD: REsOnAnCE | rondleiding & 4 korte concerten Pierre Berthet, Esther Venrooy & lander gyselinck, Paul Devens, Maia urstad | 17u30 | € 14/10 (-26) | Budascoop | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.be

VAn 7 MEI TEM 22 MEI gEluIDSkuNSt | klInkEnDE sTAD: RE-sOnAnCE | Pierre Berthet, Esther Venrooy, Paul Devens, Maia urstad | za 14-19u, zo 14-18u | gratis | Budascoop | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.be

TEM 8 MEI EXPo | WAk sT.-lUCAsgIlDE kORTRIJk I.s.M bAD gODEsbERg (D) En WInDsOR MAIDEnHEAD (E) | werk van eigen ledenen gastkunstenaars | 14-17u | gratis | Erfgoedhuis 056 35 37 86 | [email protected] |www.kor-trijk.be/tentoonstellingenEXPo | WAk: fOTOgRAfIE, bEElD-HOUWWERk En kERAMIEk | 14-17u | gra-tis | Sint-Annazaal Begijnhof | 056 27 74 41 | [email protected] EXPo| WAk: kUnsT… MET gOEsTIng gEMAAkT | groepstentoonstelling, diverse disciplines | 14-17u | gratis | Erfgoedhuis | 056 27 74 41 | [email protected]

VAnAf 12 MEI EXPo | kORTRIJk, WOElIgE sTAD | zie p. 20 | di-zo 10-18u | gratis | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | www.kortrijk1302.be

VAnAf 12 MEI TEM 13 JUnI FotogrAFIE | DIRk bRAECkMAn | vr-za-zo 14-17u (vernissage 12 mei 19u) | gratis | Benedengalerie | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

TEM 16 MEI EXPo| WAk: kUnsTpARCOURs IEDER EEn | leerlingen ktA Drie Hofsteden | gratis | diverse openbare plaatsen | 056 22 34 81 | [email protected]

TEM 21 MEI EXPo | CARMOEflAgE TROEf | Ipsoc-ka-tho, De Figuranten, Ak'zie zie p. 20 | gratis | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | www.erfgoeddag.be

VAnAf 28 MEI EXPo | TRIADA : MADY HERMAn - MAUREEn bIssCHOp - MAgDA DEVE-nIJns | grafiek, modeontwerp en schilder-kunst. | 11u | Erfgoedhuis kortrijk | 056 35 68 15 | [email protected]

TEM 31 MEI EXPo | ROsEbUD | Van het intiemste geheim van 15 leden van vzw liebaert Projects werden 15 tekeningen gemaakt door kunstenaar Emi-lio lópez-Menchero (° 1960, leeft en werkt in Brussel), die samen één conceptueel geheel vormen. Project gebaseerd op de ‘rosebud” uit de film ‘Citizen kane’ van orson Welles.| ma-za | Hotel Messeyne, groeningestraat 17 | [email protected]| www.liebaertprojects.be

TEM 31 AUgUsTUs SCHIlDErIjEN | WAk: MARTInE VAn TOngEl | ma-vrij 10-15u | gratis | Het tref-punt, ondernemerscentrum, leiestraat 21 | 056 35 12 04 | [email protected]

TEM 11 sEpTEMbER BEElDENDE kuNSt | ROElAnDT sAVERY | Meer dan 40 topstukken uit Europese collec-ties | € 8/5 (groepstarief, 55+)/1 (-26)/gratis (-12) | di-vrij 10-12u en 14-17u, za-zo 11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.savery.eu + WAnDElVOORDRACHT: Het fantastische leven en werk van Savery is een bron van boei-ende verhalen en verrassende anekdotes. onze gidsen nemen u graag op sleeptouw eke 1ste zon-dag van de maand tem 4 september, reservatie noodzakelijk! | 11u15 | € 2 (excl. toegangsticket)

EXPo

Mady Herman

uit-in-kortrijk-mei '11.indd 26 26/04/11 11:37

Page 27: Stadskrant mei 2011

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

ronde van vlaanderen puBliekStrekkerDe doortocht van de Ronde van Vlaande-ren bracht veel Heulse wielerfanaten op de been. De Heulenaars zorgden voor de nodige randanimatie bij de passage van Vlaanderens mooiste. Toneelkring Triene Wup warmde het publiek op met een minitoneelopvoering. De Heulse Concert-band, volksdansgroep de Eglantier en het kinderkoor De Spes-iaaltjes zongen samen het lied ‘Tineke van Heule’. Het rondepe-loton kon dus rekenen op een warm en vooral geanimeerd onthaal.

MET ZIJN ALLEN BUITENSPELENDe weergoden waren de organisatoren van de vierde Buitenspeeldag bijzonder goed gezind. Het zonnige lenteweer zette de kinderen ertoe aan om de televisie of computer uit te schakelen en naar buiten te trekken. Televisiezender Nickelodeon droeg zijn steentje bij door niet uit te zen-den. Resultaat: het jonge volkje pikte in op de talrijke activiteiten die op diverse plaat-sen in de Kortrijkse binnenstad en de deel-gemeenten plaatsvonden.

© F

oto

Hol

© F

oto

Hol

© F

oto

Hol

Stadskrant zoekt leuke foto’sBen jij één van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen én hou jij daarbij jouw fototoestel in de aan-slag? Stuur dan je foto’s in hoge resolutie naar [email protected]. Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina. Maar niet alleen de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw foto’s. Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken.

MINIGOLFTERREIN IS VERNIEUWDDe officiële opening van het vernieuwde minigolfterrein in het Astridpark kon reke-nen op heel wat enthousiaste spelers. Zij maakten als eersten gebruik van de mini-golfbanen in de opgefriste parkomgeving. Meevaller was dat zij dat konden doen on-der een stralende zon. In mei en juni kan je elke namiddag van het weekend gebruik-maken van het terrein. Geïnteresseerd? Mail naar [email protected] of bel 056 27 73 80

s t a d s k i e k j e s

Page 28: Stadskrant mei 2011

28 | StadSkrant kortrijk

s t a d s k i e k j e s

Opening Paasfoor onder stralende zonNiemand minder dan 3 prinsjes en 3 prinsesjes tekenden present op de officiële opening van de Paasfoor. Dit was hun origineel verjaar-dagscadeau vanwege het Kortrijkse stadsbestuur. Deze kinderen wonen in Kortrijk of in een deelgemeente en vierden hun vijfde ver-jaardag tijdens het paasweekend. Zij proefden van de talrijke attracties die Kortrijk tot en met 8 mei inpalmen: draaimolens, roetsjbanen, spookhuizen, … Ook de karakteristieke kramen met de typische kermishapjes en -drankjes maakten deel uit van hun programma.

© F

oto

Hol