Stadskrant februari 2011

28
februari 2011 • wordt maandelijks gratis verspreid • met 7 bladzijden UiT in Kortrijk STADSKRANT KORTRIJK Aalbeke Bellegem Bissegem Heule Kooigem Kortrijk Marke Rollegem AAN HET WOORD Kortrijk studentenstad DIGITAAL Bib wint awards WERKEN az groeninge breidt uit ZUURSTOF VOOR DE JEUGD NIEUW JEUGDBELEIDSPLAN

description

De Stadskrant is veruit het belangrijkste kanaal om het stedelijk beleid kenbaar te maken. Het maandblad wordt bus aan bus verdeeld in de meer dan 36000 Kortrijkse brievenbussen en brengt de lezer op de hoogte van waar de stad mee bezig is. De redactie koos voor een aangename lay-out met een in het oog springende voorpagina. De Stadskrant houdt zo het midden tussen een krant en een magazine. We willen vooral duiding geven, terwijl de bijlage ‘uit in Kortrijk' focust op de Kortrijkse evenementenkalender.

Transcript of Stadskrant februari 2011

Page 1: Stadskrant februari 2011

februari 2011 • wordt maandelijks gratis verspreid • met 7 bladzijden UiT in Kortrijk

StadSkrantKortrijK

A a l b e k eB e l l e g e mB i s s e g e m

H e u l eK o o i g e m

K o r t r i j kM a r k e

R o l l e g e m

aan het woord

Kortrijk studentenstad

digitaal

Bib wint awards

werken

az groeninge breidt uitzuurstof

voor de jeugd

nieuw jeugdbeleidSplan

Page 2: Stadskrant februari 2011

2 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 3

Wist je dat België meer dan honderd erkende carnavals-verenigingen telt? Eéntje daarvan heeft haar hoofdzetel in onze stad en bestaat volledig uit vrijwilligers. Het over-grote deel van de leden van de ‘Orde van de Vlasch’aard’ is bovendien doof of slechthorend.

Dat de vereniging leeft dankzij die vele vrijwilligers, blijkt onder meer uit hun engagement bij de organisatie van het jaarlijkse carnavalbal. Iedereen neemt een bepaalde taak op zich om het feest in goede banen te leiden. Twee personen nemen de administratieve taken op zich, enkele dames staan in voor de zaalversiering, ronselen tombolaprijzen bij winkeliers of helpen mee bij de organisatie van een kaartavond om de kas te spijzen. Er is zelfs een volledige interne pooldienst uitgebouwd zodat iedereen altijd aanwezig kan zijn. Kortom, ondanks enkele be-perkingen draagt iedereen zijn of haar steentje bij waar het kan.

Vorig jaar mocht de carnavalsgroep maar liefst dertig kaarsjes uitblazen en daar is de vereniging niet weinig trots op. “De orde werd destijds opgericht door doven en slechthorenden en dat was oorspronkelijk ook de voorwaarde om verkozen te worden tot Prins Carnaval. In 2010 gooiden we het voor het eerst over een andere boeg en koos de orde voor een jonge horende prins. We hopen op die manier een groter publiek te bereiken zodat het carnavalgebeuren opnieuw leeft in Groot-Kortrijk”, vertelt huidig Prins Carnaval Dieter Haghebaert.

Heb je zin in een verkleed bal, maar ben je geen lid van de ver-eniging? Geen probleem, de carnavalsgroep nodigt iedereen uit om mee te feesten op zaterdag 19 maart vanaf 20 uur in zaal ’t Senter in Kuurne. Alaaf! Alaaf! Alaaf!

, [email protected]

Vrijwilliger(s) Van de maand

Orde van de Vlasch’aard

w w w . k o r t r i j k . b e

Hoe geef je les aan kinderen die thuis nooit Nederlands spreken of horen? Voor veel leerkrachten in onze stad is dat geen theo-retische vraag maar dagdagelijkse realiteit. Hoe ze zich behelpen, lees je op p. 3.

Kortrijk wordt meer en meer een studen-tenstad. Dat groeiend succes komt niet uit de lucht gevallen, maar is de vrucht van talrijke inspanningen van de hogescholen, universiteit en het stadsbestuur. Een over-zicht van de plannen voor 2011 vind je op p. 4-5.

Ben je jonger dan 25 jaar en woon je in Kor-trijk? Dan behoor je tot de groep van ruim 21.500 inwoners waarvoor het Team Jeugd een aantal wilde plannen smeedt! Je lees er alles over op p. 6-7.

De bevoorrading van grootwarenhuizen gaat vaak gepaard met veel lawaai. Kor-trijk stelde zich daarom kandidaat voor een proefproject rond stille levering. Hoe ze dit doet, kom je te weten op p. 13.

Fuiven is zonder twijfel dé populairste bezig-heid van de Kortrijkse jeugd. Met het Safe Party Zone-systeem wil de stad zich inspan-nen om de fuiven op Kortrijks grondgebied in optimale en veilige omstandigheden te laten verlopen. Meer weten? Rep je dan naar p. 14.

We zijn met een heleboel die met het groot-ste gemak surfen op de golven van internet en andere multimediale wonderen. Maar er zijn ook nog veel mensen voor wie dit allemaal koeterwaals is. De Digitale Week moet die digitale kloof helpen dichten. Je leest meer op p.20.

• Werken in de stad > 8• Winterweer is saunaweer > 10• Restauratie Sint-Annazaal > 11• Netwerk van infoschermen > 12• Achter deze gevel schuilt > 15• Vroeger en nu > 16• Kortrijk Kort > 17• De Mensen > 19• Stadskiekjes > 27

en verder:

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Foto cover: Tiny Bogaerts | Klachten over de bedeling? Neem contact op met het Team Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via [email protected].

In deze Stadskrant:

1777

1777KORTRIJK CONTACT

vrijwilligersVerdraaid

goed

Page 3: Stadskrant februari 2011

2 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 3

Hoe geef je les aan kinderen die thuis nooit Nederlands spreken of horen? Voor veel leerkrachten in onze stad is dit geen theoretische vraag maar dagdagelijkse realiteit.

In een gemiddelde Kortrijkse klas is één op zes leerlingen niet vertrouwd met onze moedertaal. In sommige klassen loopt dit zelfs op tot 75 of 100%. Hoog tijd dus om en-kele handige hulpmiddeltjes te ontwikkelen.

goK-projectOm de overstap naar het eerste leerjaar vlot te laten verlopen, geven speciaal aange-stelde kleuterleidsters extra ondersteuning aan anderstalige kinderen. We noemen ze GOK-leerkrachten, waarbij GOK staat voor Gelijke Onderwijskansen. Op een speelse manier werken zij in kleine groepjes aan wiskundige vaardigheden, spraakontwik-keling, motoriek, …. Hun ouders krijgen via activiteiten op school begeleiding hoe ze zelf hun kinderen kunnen helpen.

taalrugzaKEen lange zomervakantie zorgt ervoor dat kinderen een deel van de vaardigheden verliezen die ze tijdens het schooljaar ge-leerd hebben. Om de opgedane kennis te onderhouden, maken verschillende Kort-rijkse scholen gebruik van de ‘taalrugzak’. In de rugzak zit speels Nederlandstalig ma-teriaal zoals een mp3-speler met verhalen en liedjes, zelf gekozen leesboeken en een taalspel waarmee ze in het weekend of tij-dens schoolvakanties aan de slag kunnen.

taalcoach Om anderstalige leerlingen ook in het mid-delbaar onderwijs te begeleiden zijn en-kele taalcoaches aangesteld. Onderzoek toonde aan dat deze leerlingen vaak nog

“EERSTE STAP IN DE GOEDE RICHTING” Lut Hellebuyck is één van de vier vrijwilligers die elke donderdagmorgen haar opwach-ting maakt in de Sint-Jozefschool. Of ze voldoening haalt uit haar werk in de praat-groep? “Allochtone ouders hebben er alle belang bij om Nederlands te leren. Het helpt hen om te communiceren met de leerkrachten, dokter of winkelier. Bovendien voelen hun kinderen zich extra gemotiveerd als ze weten dat hun ouders de leerkrachten en directieleden persoonlijk kennen. Dankzij de lessen zijn de ouders ook nauwer betrok-ken bij het schoolgebeuren. De praatgroep is slechts een eerste stap, maar ik ben ervan overtuigd dat het hen helpt om hun sociale netwerk te verruimen.”

ook StadSbeStuur GEEFT GOEDE VOORBEELDAnderstalige stadsmedewerkers willen behoorlijk communiceren met hun col-lega’s en de Kortrijkse bevolking, zo blijkt. Zestien personeelsleden die geen Ne-derlandstalige opvoeding en onderwijs genoten, volgen momenteel een interac-tieve cursus ‘Nederlands op de werkvloer’.

Spelenderwijs Nederlands leren

o n d e r w i j s

© t

iny

boga

erts

vrijwilligersVerdraaid

goed

te weinig vertrouwd zijn met de vaktermen van specifieke studieonderdelen. Met de hulp van een taalcoach buigen zij zich nu een extra uurtje per week over die speci-fieke terminologie.

praatgroepenOok ouders spannen zich steeds meer in om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. De drempel om naar officiële instan-ties te trekken, is echter vaak te hoog: er is geen kinderopvang, het niveau is te moei-lijk, de locatie is te ver,…. De praatgroepen die de school organiseert, bieden hiervoor een oplossing. Ouders maken er kennis met het schoolsysteem, pluizen het schoolregle-ment en de scholennieuwsbrief uit of dis-cussiëren samen over actuele thema’s.

Page 4: Stadskrant februari 2011

4 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 5

6400 studenten in 2002-2003, 9200 studenten dit academiejaar. Het moge duidelijk zijn: Kortrijk wordt meer en meer een studentenstad. Een ruim studieaanbod en een aantal unieke

opleidingen maakt dat onze stad steeds meer in de smaak valt bij jonge studenten. Dat groeiend succes is overigens ook de vrucht van talrijke inspanningen van de hogescholen Katho en Howest, universiteit Kulak en het stadsbestuur. Met een hele rist initiatieven zijn zij er de voorbije jaren in

geslaagd de Groeningestad nadrukkelijk te profileren als studentvriendelijke stad.

“Kortrijk is trekpleister voor studenten”

Vlnr.: Bjorn Thienpont, Frederik Deschamps, Willy Roets, Hans Dhondt en Jeroen Missine

Page 5: Stadskrant februari 2011

4 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 5

a a n h e t w o o r d

Bovendien zorgt het jonge volkje steeds minder voor geluidsoverlast, waardoor ook de inwoners almaar positiever gestemd zijn. Volgens de diverse vertegenwoordi-gers van Stuvo (studentenvoorzieningen) is er voldoende potentieel voor een ver-dere groei van het aantal studenten.

Frederik Deschamps (Stuvo Kulak): “Onder studenten leefde lang de perceptie dat Kor-trijk geen studentenstad was. Gent, Leuven, Brussel en Antwerpen: daar moest je zijn. De voorbije jaren hebben we een hele waslijst aan acties georganiseerd om dat beeld te veranderen. Met succes, want we zijn nu de grootste West-Vlaamse studentenstad.”

studentenvoordeel“Onder meer de mobiliteit is fel verbeterd. Zo kunnen alle studenten gratis gebruik maken van bussen en bestaat er al een tijd-je een nachtbus op donderdagavond. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt”, aldus Hans Dhondt (Stuvo Katho). “Op dat vlak is het een groot voordeel dat Howest, Katho en Kulak nauw samenwerken en samen met het stadsbestuur een bepaalde druk kunnen uitoefenen om een aantal voorde-len te verkrijgen. Naast het gratis vervoer met De Lijn (maandelijks goed voor 40.000 ritten in Kortrijk) krijgen de studenten ook een gratis CJP-kaart en korting voor sport-pluskaarten”, vervolgt Bjorn Thienpont (Stuvo Howest).

samenwerKing Willy Roets (cel Onderwijs): “De verstand-houding tussen de onderwijsinstellingen is de laatste jaren sterk verbeterd. De sa-menwerking kreeg een meer structureel karakter en er werd ook extra budget voor vrijgemaakt. Zo is het vrij uniek dat de Kor-

trijkse studenten de Guido-gids (specifiek voor studenten) gratis krijgen.”

evenementenMet de hulp van KBC steunt het samen-werkingsverband ‘Kortrijk Studentenstad’ een aantal organisaties, die in het studen-tenmilieu intussen zijn uitgegroeid tot on-betwiste vaste waarden. Hans Dhondt en Jeroen Missine (Stuvo Katho): “Een goed voorbeeld daarvan is het Student Welco-me Concert, dat jaar na jaar het Schouw-burgplein doet vollopen. Het moet zeker niet onderdoen voor een gelijkaardig ini-tiatief in Gent, dat trouwens geïnspireerd is op onze trekpleister. Ook ‘Hoog Kortrijk draait door’ is al toe aan zijn tiende editie. Het is een dj-wedstrijd waaraan de stu-denten zelf kunnen deelnemen. Daarnaast is er de jaarlijkse studentenparade, die dit jaar een hoog schlagergehalte krijgt. Toch denken we niet alleen aan de fuifnummers. Zo bereiken we met de jaarlijkse studen-tenquiz ook een ander publiek.” Frederik Deschamps (Stuvo Kulak): “Daaraan nemen trouwens ook teams deel die samengesteld zijn uit een mix van studenten van diverse Kortrijkse hogescholen en universiteit. Dat toont aan dat de studentenclubs, over alle campussen heen, goed samenwerken.”

op naar de 10.000De Stuvo-vertegenwoordigers zijn ervan overtuigd dat het aantal studenten in Kor-trijk nog kan stijgen. Frederik Deschamps (Stuvo Kulak): “Studenten die vanaf vol-gend academiejaar starten aan de Kulak kunnen er voor bepaalde studierichtingen een jaar langer studeren en er ook hun bachelordiploma behalen. Ze trekken dan voor hun masterdiploma naar Leuven. Dat is een grote meerwaarde.”

De gebiedswerking, de dienst pre-ventie en de cel onderwijs orga-niseren dit jaar opnieuw enkele initiatieven om de positieve relatie tussen studenten en burgers te ver-sterken.

SMS-PROEFPROJECTMet deze actie kunnen inwoners via sms vooraf informatie krijgen over eve-nementen en fuiven die door en voor studenten worden georganiseerd. De actie is eind vorig jaar gestart en loopt nog tot eind 2011. Het initiatief, dat volledig in regel is met de privacywet-geving, kan de verstandhouding nog doen toenemen.

NIEuW CONCEPT StudentenparadeDe studentenparade wordt dit jaar vervangen door een studentenschla-gerfestival met massakaraoke op 28 april 2011. Ook hierbij worden de buurtbewoners betrokken en uitgeno-digd om samen met de studenten op de Sint-Rochusparking het einde van het activiteitenjaar te vieren.

ontwerpwedStrijdNa het succes van de ontwerpwed-strijd voor bierviltjes, die in 2007 en 2008 liep, kunnen studenten op-nieuw een ontwerp maken rond het thema ‘samenleven tussen studenten en inwoners’. Maak een originele en positieve slogan, slagzin, cartoon,… en maak kans op geschenkbonnen van 50 tot 400 euro! De winnaar krijgt niet alleen een digitale cadeaubon, maar mag zich verheugen op het feit dat zijn ontwerp op hippe gadgets zal worden afgedrukt. Deelnemen kan nog tot 11 maart.

, Mail je ontwerp naar [email protected]

of deponeer je ontwerp in de box van de bibliotheek

in je buurt of het stadhuis. Meer info vind je op

www.kortrijk.be/studentinkortrijk

acties Voor een aangename studentenstad

De studentenparade lokt elk jaar een massa volk.

© F

oto

hol

Page 6: Stadskrant februari 2011

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

Ben je jonger dan 25 jaar en woon je in Kortrijk? Dan behoor je tot de groep van ruim 21.500 inwoners waarvoor het Team Jeugd een aantal wilde plannen smeedt! Een honderd pagina’s

tellend nieuw jeugdbeleidsplan bundelt alle activiteiten die de medewerkers de komende drie jaar voor jou in petto hebben. De Stadskrant ging haar licht opsteken bij het Team Jeugd en

stelt je graag enkele nieuwigheden voor.

Jeugdbeleidsplanin een notendop

© t

iny

boga

erts

Page 7: Stadskrant februari 2011

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

jeugdwerK voor iedereenToegankelijkheid en diversiteit staan al ja-renlang met stip genoteerd in het jeugdbe-leidsplan. Kortrijk is een stad met een groot aantal maatschappelijk kwetsbare gezin-nen. Kinderen en jongeren in deze gezin-nen krijgen soms minder kansen dan hun leeftijdsgenootjes. Ook zij moeten de mo-gelijkheid krijgen om deel te nemen aan de bestaande jeugdinitiatieven. Daarvoor wil de stad extra inspanningen leveren. Ze neemt hiervoor uit de Marge vzw onder de arm om jonge leiders en leidsters te on-dersteunen in hun omgang met kinderen met een beperking, een andere origine of een andere moedertaal,…. Dat ietsje méér moet sterke en gedreven vrijwilligers vor-men, die niet terugdeinzen voor een extra uitdaging in hun jeugdbeweging.

meer spelen in de stad Voor de kinderen trekt het jeugdbeleidsplan resoluut de kaart van het spelen. De periode 2011-2013 belooft een fijne tijd te worden voor jongelui die graag ravotten. De vrijwil-ligers van Wasper zagen hun kans schoon om een heuse mobiele speelpleinwerking op poten te zetten. In verschillende Kortrijkse parken zullen zij tijdens de komende vakan-tieperiodes een spelcontainer vol materiaal droppen. Het is de bedoeling dat op die plaats een spontaan spel ontstaat tussen de vrijwilligers en de aanwezige kinderen.

jeugdcultuur in een nieuw jeugdcentrumKledij, hobby’s, muziekkeuze en interesses bepalen meer dan ooit de identiteit van de hedendaagse jongeren. Al deze spontane uitingen van jeugdige eigenheid bundelt men onder de noemer ‘jeugdcultuur’, een thema waar de stad de komende jaren sterk wil op inzetten. In het jeugdontmoe-tingscentrum (JOC) kunnen jongeren al

jarenlang terecht voor een allegaartje van laagdrempelige workshops rond muziek, dans, opnametechnieken, fotografie, …. De programmering is de voorbije jaren steeds succesvoller geworden, waardoor het gebouw in de Filips van de Elzaslaan letterlijk en figuurlijk uit haar voegen barst. Een fonkelnieuw jeugdcentrum aan de NMBS-loods moet de kers op taart zijn: dy-namisme en bruisende creativiteit in een centrum ontplooid voor en door jongeren.Daarnaast stelt het Team Jeugd alles in het werk om prominenter aanwezig te zijn in de deelgemeenten. Onder de noemer ‘Level up!’ plannen ze elke vakantie min-stens één uitstap voor binken en chicks tussen 12 en 16 jaar. Van een initiatie ski of snowboard tot een bezoek aan de hoogste klimmuur van het land; alles kan en mag. De tieners krijgen bovendien zelf inspraak welke activiteiten ze graag willen organise-ren. Tot slot wil men ook jeugd- of kinder-cultuur binnentrekken in hun programma: sprookjes, circus, creatief met vlas of een initiatie percussie. Je kan het zo gek niet bedenken of het krijgt een plaats in de nieuwe brochure van Grabbelpas.

veilig fuiven Fuiven is een recht voor de jeugd en dus spant de stad zich in om dit in optimale en veilige omstandigheden te kunnen doen. De invoering van het Safe Party Zone-label is alvast een eerste, enorme stap in de goede richting. Je leest er alles over op p. 14 van deze Stadskrant.

omgevingsaanleg warandeAl meer dan zestig jaar staat het domein De Warande garant voor zorgeloos speelplezier bij onze jongste stadsgenoten. Om nóg be-ter te beantwoorden aan de noden van die jongelui start men in de loop van 2011 met

een forse uitbreiding en heraanleg van het terrein. De ambitie is niet mis: De Warande moet een open, avontuurlijk, dynamisch en duurzaam speeldomein worden. Weg met de gewone glijbanen, wippertjes en schom-mels, welkom aan de tunnels, boomstron-ken, bergen, beekjes en hét echte avontuur!

jeugdwerKinfrastructuurNet als vroeger zet het nieuwe jeugdbe-leidsplan sterk in op jeugdwerkinfrastruc-tuur. Iedere jeugdbeweging, groot of klein, verdient een brandveilig en functioneel dak boven het hoofd. Voor een aantal ge-bouwen staat daarom een grondige re-novatie of volledige vernieuwing op het programma. Dit is onder meer het geval voor Chiro Stine in Heule en Chiro Kiekeboe in Sente. De aanpak van andere lokalen wordt meegenomen in de Master-plannen, die een structurele vernieuwing voorzien in de dorpskernen.

, Wil je meer weten over het jeugdbeleidsplan?

Spring dan gerust eens binnen bij het Team

Jeugd, Grote Markt 54 of neem een kijkje op

www.kortrijk.be/jeugd

j e u g d

de afrekeningDe jeugdige stadsgenoten vormen een bijzondere en belangrijke doelgroep in het beleid van de stad. Het spaarpotje dat de stad wil aanspreken om al hun wensen en noden te financieren telt maar liefst 2.5 miljoen euro. Hier zit zo-wat alles inbegrepen: de personeelskost, toelagen aan expertorganisaties, subsi-dies voor de 140 jeugdinitiatieven, fuif-subsidies, programmering van activitei-ten, infrastructuurtoelages,… Er is met andere woorden veel budget voor een ambitieus plan boordevol uitdagingen!

oproepVoel je je geroepen om samen met het Team Jeugd verder na te denken over het jeugdbeleid? Heb je een eigen mening over de tijdelijke, innovatieve of verfrissende projecten die de stad financieel kan ondersteunen? Neem dan contact op en stel je kandidaat om te zetelen in de projectcommissie!

, 056 27 72 77 of [email protected]

© t

iny

boga

erts

Page 8: Stadskrant februari 2011

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

Aalbeke maakt zich stilaan op voor de langverwachte heraanleg van het dorpscentrum.

De stad centraliseert tegen eind dit jaar haar technische diensten op de site van de vroegere fabriek Callens aan de Moorseelsestraat. Maar de rioleringen onder de omliggende straten Garenstraat en Vlasbloemstraat verkeren in slechte staat en ook het wegdek en de voetpaden liggen er verouderd bij. De omgeving krijgt dan ook een nieuw uitzicht.

wat verandert er?• Versmalling van de weg in het centrum • Brede voetpaden• Twee grote parkeerzones aan het oud ge-

meentehuis en achter de kerk• Nieuwe bushaltes• Veel aandacht voor fietsers en voetgangerstiming?• Voorjaar 2011: vernieuwing van de nutslei-

dingen (water, elektriciteit, telefoonleidin-gen,…)

• Augustus 2011 tot eind 2012: start riole-ringswerken en heraanleg van de wegen

• Tijdens de voorbereidende werken zal er geen verkeershinder zijn en worden ook geen wegomleggingen voorzien. Bij de rio-lering- en wegenwerken is dat wel het geval.

, www.aalbeke.be/projecten/doortocht-n43

wat verandert er?• Nieuw wegdek• Nieuwe voetpaden• Aanleg van een verkeersplateau ter hoogte

van het kruispunt Moorseelsestraat – Vlas-bloemstraat om de snelheid te remmen

timing?• Februari 2011:

- start heraanleg kruispunt Vlasbloemstraat-Moorseelsestraat met rioleringswerken

- start heraanleg Vlasbloemstraat (tot augustus 2011)

• Mei 2011: start heraanleg Garenstraat (eerst nutsleidingen, vervolgens wegeniswerken)

Heraanleg Aalbekeplaats van start

Garenstraat en Vlasbloemstraatin een nieuw kleedje

w e r k e n

Page 9: Stadskrant februari 2011

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

bres en lotus (ontmoetingsruimte voor men-sen met kanker) vinden er een onderdak. In de tuin komt er een zithoek, een moestuin, een polyvalent buitensportveld, pingpong-tafels,.... De sportfaciliteiten worden op be-paalde tijdstippen ook opengesteld voor hartpatiënten en personeel.

• Het Notenhof op de hoek van de Presi-dent Kennedylaan en het Bruyningepad wordt omgebouwd tot een congrescen-trum. In het bestaande gebouw komen zes vergaderzalen inclusief een pc-oplei-dingslokaal. In de tuin komt er een audi-torium voor 220 personen.

• Het nieuwe parkeergebouw telt zeven ver-diepingen en biedt plaats voor 2500 auto’s.

timing?• najaar 2011: villa Het Notenhof wordt

omgebouwd tot vergadercentrum • 2012: bouw van auditorium naast de villa • 2013: uitbreiding van het CLT-gebouw • 2014: parkeergebouw • 2015: renovatie van hoeve De Witten Jan • 2016: einde tweede bouwfase

wat verandert er?• Naast een verdere uitbreiding van het zie-

kenhuis voorziet men bijkomende func-ties in het hoofdgebouw. Bij de huidige 381 bedden komen er 670 bij. De kamers worden overigens aanzienlijk groter en er komen ook meer eenpersoonskamers.

• uitbreiding van het CLT-gebouw (het ge-bouw voor Catering, Logistiek en Techniek)

• De renovatie en uitbreiding van hoeve De Witten Jan tot therapeutisch centrum. Er komen polyvalente ruimtes, een fitnesszaal en een therapie- en muzieklokaal voor psy-chiatrische, kanker- en obesitaspatiënten. Ook de medewerkers van het obesitascen-trum, het psychiatrisch dagziekenhuis de

Eind december lag er een mooi eindejaarsgeschenk onder de boom van az groeninge. De Vlaamse overheid keurde immers de subsidies goed die de tweede bouwfase voor het nieuwe fusieziekenhuis betaalbaar maakt. De bebouwde oppervlakte op campus Kennedylaan wordt hierdoor maar liefst drie maal groter dan vandaag.

az groeninge breidt uit

w e r k e n

Heraanleg president kennedylaanTegelijkertijd krijgt ook de President Kennedylaan een opknapbeurt. De laan moet een echte boulevard worden met bomen en  een  extra busstrook.  Bovendien wil men de straat verlagen tot het niveau van de campus zodat  de toegankelijk-heid veel vlotter  kan verlopen.  De op- en uitstapplaats van De Lijn en de fietsenstalling  komen  voortaan centraal voor het  inkomplein. Er ko-men twee extra rotondes op de Ken-nedylaan:  aan het  Bruyningepad en aan de Marionetten waar de toegang tot het parkeergebouw gelegen zal zijn. Deze werken starten vermoede-lijk eind 2011 in opdracht van stad Kortrijk en het Vlaamse Gewest. Tij-dens die periode zullen tijdelijke ge-asfalteerde wegen de toegang tot de campus garanderen.

Het Notenhof met auditorium.

Het therapeutisch centrum De Witten Jan.

Page 10: Stadskrant februari 2011

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

nacHtopVang Voor daklozen

gratis saunabeurtSauna is een badritueel waarbij je lichaam een grondige reinigingsbeurt krijgt. Het is dus aangeraden om eerst een warme douche te nemen zodat je frisgewassen de sauna binnen kan. Droog jezelf goed af, want een droge huid kan via transpira-tie in de sauna beter afkoelen. In een goed verwarmde saunacabine is de lucht zo’n 80 à 100°C warm. Je neemt als beginner dus best plaats onderin de cabine, daar is het iets minder warm. Kan je de hitte goed verdragen, dan kan je jezelf een dampstoot geven door water op de hete stenen te be-sprenkelen. Een gemiddelde saunabeurt duurt 8 à 12 minuten. Neem hierna een frisse neus in de buitenlucht of spoel je

even af onder een koude douche. Zo kan je lichaam op een rustige manier afkoelen. Zoek een warm voetbad op om je lichaam op te warmen en bereid je voor op een nieuwe saunabeurt. Je kan het ritueel tot drie maal toe herhalen. Onthoud wel dat je lichaam tijdens een saunabeurt tot an-derhalve liter vocht verliest. Het is dus heel belangrijk om na afloop even te rusten en véél water te drinken.

, Openingsuren en tarieven vind je in de

zwemfolder of op www.kortrijk.be/sport (klik

door naar ‘sportpublicaties’ en ‘zwemfolder’),

056 27 80 70 (Mimosa) of 056 24 06 36 (Lagae).

Je kan de sauna ook privé afhuren.

De redactie van de Stadskrant mag tien lezers gelukkig maken met een gratis saunabeurt in het zwembad Lagae. Weet jij uit welk land het sau-naritueel afkomstig is, stuur dan je antwoord naar Stadskrant Wed-strijd, Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar [email protected]. De winnaars worden op vrijdag 11 februari verwittigd.

Net als de voorbije twee jaar heeft zowel de provincie West-Vlaan-deren als de stad en het OCMW Kortrijk opnieuw middelen vrij ge-maakt voor de winteropvang.

Sint-Vincentius stelt daarvoor vier maanden lang een tiental bedden ter beschikking in het voormalige dagziekenhuis van het Sint-Niklaas-ziekenhuis op de hoek van het Plein en de Houtmarkt. Nog tot en met 13 maart kunnen dak-lozen er van 7 uur ‘s avonds tot 8.30 uur ’s morgens terecht voor een warme douche, een bed en een boterham met soep of koffie. Er zijn tien bedden voorzien, maar bij extreem vriesweer kunnen er tot vijftien daklozen over-nachten. Tijdens de koude maand de-cember maakten 24 personen gebruik van deze dienst, goed voor 337 over-nachtingen.

, Winteropvang, Plein 047

Wist je dat je in de twee overdekte stedelijke zwembaden Mimosa en Lagae een sauna kan nemen? Het is zonder twijfel de ideale opwarmer in deze koude wintertijd. Bovendien heeft een saunabeurt een rustgevend effect op je lichaam en geest. Ben je nog nooit in een sauna geweest? Dan helpt de Stadskrant je graag op weg met enkele praktische tips.

Winterweer is saunaweerw i n t e r

TuSSEN ONS GEZEGD...

WIN

Page 11: Stadskrant februari 2011

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

1897 in opdracht van de toenmalige groot-juffrouw Clementina Hiers. Zij bekostigde volledig zelf de dringende herstellingswer-ken. Arbeiders verwijderden de kaleilagen en maakten er werk van om de gevels in imi-tatiebaksteen –en natuursteen te schilderen.

polyvalente zaalOp dit moment doet het pand dienst als polyvalente zaal voor kamermuziekconcer-ten, lezingen en tentoonstellingen, maar daar komt na de renovatie nog een functie bij. Op de gelijkvloerse verdieping komt im-mers een deel van het begijnhofmuseum. Zo zal ook het publiek kunnen genieten van de investering. Het totale kostenplaatje van de renovatie bedraagt iets meer dan 2 miljoen euro. Het OCMW hoopt eind 2011 te kunnen starten met de nieuwe restauratiewerken.

Het Kortrijkse begijnhof dateert uit de der-tiende eeuw en staat al sinds 1998 op de uNESCO-werelderfgoedlijst. De grote zaal van het Kortrijkse Sint-Elisabethbegijnhof is gebouwd in 1682. Het gebouw bood oorspronkelijk plaats aan de gemeen-schapsfuncties die in het begijnhof gehou-den werden, maar het pand kende daarna ook andere bestemmingen. Het was een krijgshospitaal tijdens de Franse Revolutie, een voeder- en stromagazijn, een borduur-school en een parochiale school. Het com-plex deed zelfs ooit dienst als noodkerk. De zaal kreeg in 1868 de naam ‘Sint Anna’, ge-noemd naar de Sint-Annaschool met basis-onderricht voor arme textielarbeidsters.

restauratieEen eerste grondige restauratie kwam er in

Goed nieuws voor liefhebbers van het begijnhof in Kortrijk. De Vlaamse Gemeenschap maakt namelijk 1.2 miljoen euro vrij voor de renovatie van de Sint-Annazaal. Het herstel past in de restauratie van het volledige gebouw.

Restauratie Sint-Annazaal

Sinds de gemeenteraad van januari ziet de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen er enigszins anders uit. Johan Coulem-bier legde op 10 januari de eed af als 8ste schepen en neemt de bevoegd-heid Personeel en Buurtwinkels over.

Door het vertrek van Hilde Demedts als schepen en het aanblijven van Stefaan De Clerck als ontslagnemend minister van justitie moest CD&V nog altijd een schepenmandaat invullen. De 58-jarige Johan Coulembier draait al een tijdje mee in de Kortrijkse politiek en leek hiervoor de geschikte kandidaat. Na de verkiezingen van 1994 benoemde CVP Kortrijk hem tot raadslid van het OCMW. In de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 en 2006 veroverde hij een zitje in de Kortrijkse gemeenteraad. “Mensen moeten zich goed voelen in de stad. Politici moeten voor de burgers zorgen en hen helpen om hun problemen op te lossen. Mijn engagement om de in-woners van de randgemeenten bij de werking van de stad te betrekken, is daar het beste voorbeeld van”, aldus schepen Coulembier. In de gemeente-raad volgt Ann-Pascale Mommerency Hilde Demedts op en legde ook ge-meenteraadslid Eline Brugman, die Nele Claus opvolgt, de eed af. Daarenboven voerde de OCMW-raad enkele wijzigin-gen door. Daar wordt Eline Brugman opgevolgd door Ann-Sophie Hoornaert uit Rollegem, terwijl Gerard Parmentier plaats ruimt voor Maka De Lameillieure.

joHan coulembier is nieuwe scHepen

b e s t u u r

Page 12: Stadskrant februari 2011

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

d i g i t a a l

Boeken, strips, cd’s en dvd’s uitlenen is niet de enige bezigheid van de bib. Wist je bijvoorbeeld dat de Kortrijkse bibliotheek al lange tijd actief is op het internet? Naast een overzichtelijke website vind je er een gebruiksvriendelijke webcatalogus en verschillende andere toepassingen.

Op de blog van de bibliotheek vind je dagelijks nieuwtjes over de stad, boeken, films, muziek, games, design,…. Daarnaast kan je foto’s en filmpjes van leuke biblio-theekactiviteiten, optredens, speelleerma-terialen en erfgoed bekijken op Youtube en Flickr, de grootste fotosite ter wereld. En alsof dat nog niet genoeg is, vind je de bib ook terug op het populaire Facebook. Met een speciale toepassing via de website ver-leng je bovendien de uitleentermijn van je boeken of reserveer je bibmateriaal. Je kan er zelfs intekenen op de maandelijkse e-nieuwsbrief.

BiB awardsDe Kortrijkse bib zag haar prestaties op het internet eind vorig jaar beloond. De Bi-bliotheekschool van Gent reikte toen voor

het eerst de Vlaamse Bib Awards uit voor verdienstelijke websites en -toepassingen. Naast twee zilveren awards in de catego-rieën Bibliotheekblogs en Multimedia won Kortrijk ook de prestigieuze Prijs van de Vakjury in de categorie Bibliotheekblogs. De jury loofde de bib met volgend com-mentaar: “de blog die het meeste web 2.0. uitstraalt”, “supertoffe blog met belevings-elementen en leuke extra’s” en “Nederland mag hier een voorbeeld aan nemen!”

, Wil je zelf zien waarom de bib in de prijzen viel?

Maak dan kennis met het online aanbod via

www.kortrijk.be/bibliotheek, de webcatalogus

via bibliotheek.kortrijk.be, de blog via

bibliotheekkortrijk.blogspot.com, de foto’s via

www.flickr.com/photos/bibliotheekkortrijk en de

video’s via www.youtube.com/user/bibkortrijk.

Je zag ze misschien al staan, de nieuwe digitale infoschermen in jouw buurt? De stad plaatste er al één in het dorpscentrum van Heu-le, Marke, Rollegem, Bellegem en op Overleie. Later volgen de dorps-centra van Bissegem en Aalbeke.

Op de schermen zie je vooral plaatselij-ke informatie over campagnes, oproe-pen, aankondigingen, …. Verder is er plaats voor informatie uit andere deel-gemeenten of gebieden van de stad. De gebiedswerkers en het team com-municatie beheren de infoschermen.

groot tv-schermJe kan zo’n digitaal kleurenscherm ver-gelijken met de ledwall op de Grote Markt maar dan in een kleinere versie. Naast aankondigingen in stilstaand beeld kunnen ze ook bewegend beeld in kleur tonen. Ze maken deel uit van een netwerk van 30 schermen die nu al in stadsgebouwen geïnstalleerd zijn. De plaatsing van digitale infoscher-men kadert binnen het Europese pro-ject ‘Smart Cities’ dat Kortrijk wil helpen aan een betere en ruimere digitale dienstverlening voor haar inwoners.

waar vind je ze?• Heule: Pastoriestraat nabij

Oud Gemeentehuis (kasteel)• Marke: Markeplaats, kant Marktstraat• Rollegem: hoek Rollegemkerkstraat

– Tombroekstraat bij buurthuis• Bellegem: Bellegemplaats, kant

kerk nabij Kwabrugstraat• Kortrijk: Overleie, Sint-Amandsplein,

nabij Overleiestraat

, www.kortrijk.be/smartcities

ook Voor jouw buurt een digitaal kleurenscHerm?

De bib doet meer dan je denkt

© t

iny

boga

erts

Page 13: Stadskrant februari 2011

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

Terwijl de modale Kortrijkzaan ontwaakt met een tas verse koffie, heerst in de meeste grootwarenhuizen in de binnenstad al een drukte van jewelste. Leveranciers rijden af en aan om de vele winkels te bevoorraden. Dat dit gepaard gaat met het nodige lawaai, zullen de omwonenden beamen. Kortrijk stelde zich daarom kandidaat voor een proefproject rond stille levering.

Met het PIEK-project willen het Vlaams Gewest en een aantal steden onderzoe-ken hoe het goederenverkeer van en naar supermarkten efficiënter en duurzamer kan verlopen. Dit kan bijvoorbeeld door het laden en lossen van goederen ook toe te laten buiten de spitsmomenten op voorwaarde dat de levering gebeurt met stillere voertuigen en geluidsarm laad- en losmaterieel.

aangepast materieel In overleg met de stad stelden de Colruyt-vestiging in de Sebastiaanslaan en de Delhaize-vestiging in de Loofstraat zich kandidaat voor het proefproject. Concreet betekent dit dat er tussen januari en juni een aantal leveringen zullen gebeuren met aangepast geluidsarm materieel. Zo zullen de leveranciers met hybride of aardgastrek-kers rijden en krijgen de opleggers een extra bekleding en een geluidsdempende vloer. Ook de aanpassing van de laadkleppen en het stilller achteruitrijdsignaal moet voor een lager geluidsniveau zorgen. Daaren-boven wordt ook het laad- en losmateriaal aangepast, zodat de transpaletten en meta-len karren minder geluid maken.

evaluatieErvaringen uit Nederland en Zweden tonen

dat het bevoorraden van winkels buiten de ochtend –en avondspits leidt tot minder verkeersongevallen, een vlottere verkeers-stroom en minder brandstofverbruik. Of de ‘stille’ werkwijze bij ons hetzelfde ef-fect heeft, zal de toekomst uitwijzen. Een erkend geluidslaboratorium zal daarom tijdens de proefperiode geregeld geluids-metingen uitvoeren en ook de buurtbewo-ners krijgen inspraak. Zij kunnen eventuele klachten tijdens de looptijd van het project rapporteren via een speciale meldingslijn (09 25 703 25). De eerste resultaten worden verwacht tegen de zomer.

, www.traject.be/piek

Stille bevoorrading aan grootwarenhuizen

s a m e n l e v i n g

De grote koude bracht andere vogel-soorten in onze tuin. Naast de gewone vink, doken ook kepen op, een andere vinkensoort die noordelijker broedt. Als er in West-Europa veel beukennootjes zijn, blijven ze na de trekperiode soms overwinteren en komen ze bij hevige vrieskou en sneeuw zelfs tot op de voe-dertafels. Het belangrijkste kenmerk van zowel het vrouwtje als het mannetje in het winterkleed is de oranje borst en de witte stuit, die vooral in de vlucht opvalt.

Biodivers hoekje

Page 14: Stadskrant februari 2011

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

Fuiven is zonder twijfel dé populairste bezigheid van de Kortrijkse jeugd. Ongelijk hebben ze niet, want wat is er nu leuker dan een feestje bouwen met een groep vrienden? Helaas loopt zo’n avondje uit niet altijd even gesmeerd. Al te vaak verpesten amokmakers de sfeer of lokken ze doelbewust vechtpartijen uit.

Met het Safe Party Zone-systeem wil de stad zich inspannen om de fuiven op Kortrijks grondgebied in optimale en veilige omstan-digheden te laten verlopen. Een geruststel-ling voor zowel de organisatoren, de vele goedmenende fuivers én hun ouders!

Een tijdje geleden stelde het Team Jeugd met trots Safe Party Zone voor. Dit is een herkenningslabel voor fuiven waarmee de stad inzet op verhoogde veiligheid. Wie zo’n fuif binnen wil, moet zijn identiteitskaart in een kaartlezer steken. Tijdens de scan wordt uitgezocht of je al eerder zwaar uit de bocht ging op fuiven. Is dit het geval, dan kom je

er niet meer in. Het controlesysteem maakt het met andere woorden mogelijk om rel-schoppers de toegang te ontzeggen. Zo ga-randeren de organisatoren puur fuifplezier aan de duizenden andere jongeren.

privacycommissieKort na de voorstelling van het systeem was er heel wat commotie in de pers om-dat het systeem de privacy van jongeren zou schenden. Het Team Jeugd van de stad hield evenwel voet bij stuk en drong aan op een gemotiveerd advies bij de Privacy-commissie. Die stelt nu dat Safe Party Zone alle regels van de privacy respecteert!

toegangsverBodAls brave burger volstaat het om je iden-titeitskaart voor te leggen aan de ingang van een feest met Safe Party Zone-label. Je hoeft je geen zorgen te maken dat de stad een register bijhoudt op welke fuif je aanwezig was en hoe lang je daar geble-ven bent. Enkel ruziestokers die het nodig vinden om de orde zwaar te verstoren, krij-gen een plaats op de lijst. Zij kunnen een toegangsverbod voor één jaar krijgen en dit voor alle fuiven die werken met het la-bel Safe Party Zone.

, www.kortrijk.be/safepartyzone

Niet enkel de fuivers en hun ouders zijn gewonnen voor het systeem. Ook de organisatoren zijn blij met de komst van Safe Party Zone. Die laatste zijn immers vaak Kortrijkse jeugdver-enigingen die sterk rekenen op de inkomsten van hun fuif. Zij hebben er dus alle baat bij dat een fuif zonder problemen verloopt. “Elk jaar gaat een groot deel van ons budget naar een professionele securityfirma. We zijn er immers van overtuigd dat de veiligheid bepalend is voor de sfeer op een fuif. Een zware kost die we in de toekomst hopelijk kunnen vermijden. Potentiële amokmakers zullen met het nieuwe systeem misschien twee keer nadenken voor ze hun vuisten bovenhalen. Er hangt immers een totaal fuifverbod boven hun hoofd. Daar-enboven zijn we opgelucht dat de ergste vechterbazen, die niet aan hun proefstuk toe zijn, niet meer binnen mogen. Daar kunnen wij enkel blij mee zijn“, getuigt Matthias Vanwon-terghem, organisator van dameROuGE, de jaarlijkse fuif van Scouts en Gidsen Groeninge.

“VeiligHeid bepaalt sfeer op een fuif”

Groen licht voor Safe Party Zone

j e u g d

Page 15: Stadskrant februari 2011

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

eigenlijk de laatste stille getuige van de ka-tholieke achtergrond van dit gebouw. Vin-centius a Paulo geldt als de patroon van alle verenigingen voor liefdadigheid en van de ziekenhuizen. Ook de Broeders van Liefde, die bekend staan omwille van hun zorg voor geesteszieken, beschouwen hem als hun patroonheilige. Nederland herdenkt hem op 19 juli, in Frankrijk is dat het geval op 27 september. Over zijn leven bestaat ook een

film: Jean Anouilh schreef het scenario voor ‘Monsieur Vincent’, regisseur Maurice Clo-che castte Pierre Fresnay voor de rol van deze heilige. De film kwam uit in 1947. De Belgische Sint-Vincentiusvereniging telt te-genwoordig 342 conferenties en 56 centra.  

, Ken je zelf een verborgen of vergeten plekje in

de stad? De Stadskrant hoort het graag via

[email protected].

Het is één van de vaste waarden van deel-gemeente Kooigem: het gebouw met adres Kooigemplaats 20. Dit gebouw vormde, sa-men met de kerk en de pastorie, jarenlang zowat de kern van het dorp.

van Klooster tot woningHet gebouw was tot 1970 een klooster van de zusters van de Heilige Vincentius a Paolo. Het klooster werd omstreeks 1876 gebouwd en was eigenlijk een bijhuis voor deze zusters. Hun moederhuis was geves-tigd in Lendelede. Het moederhuis bestaat sinds 1811 en werd dus exact tweehonderd jaar geleden gebouwd onder impuls van pastoor Benedictus De Beir, vooral met de bedoeling een armenschool te starten. Ook in Kooigem stonden de zusters hoofdza-kelijk in voor het onderwijs van de meisjes, maar ze onderrichtten ook jongens. In 1970 werd het kloosterhuis verkocht. Vier jaar later verlieten de laatste zusters de deelge-meente Kooigem. Sindsdien fungeert het mooie gebouw als privé-woning. Het is gelegen vlak naast het Kastanjehuis, waar regelmatig kleine optredens, vergaderingen en voorstellingen plaatsvinden.

muurnisHet gebouw is eigenlijk een dubbelhuis en kenmerkt zich door een gecementeerde lijstgevel, die extra wordt beklemtoond door een vooruitspringende venstertravee. Ander opvallend detail zijn de rechthoekige vensters met afgeronde bovenhoeken. Het glazen muurnisje met Maria en kind vormt

zn. m. uit Fr. frac > E. frock > Ofr. froc > Frankisch (Germaans, eig. Onl.) hrôk > Ndl. rok, Overjas. De Kortrijkse betekenis is afgeleid van de Nederlandse ‘langpandige herenjas’. ’t Schil(t) ne frak: het scheelt een jas (i.v.m. de temperatuur); ne velle frak: een bontjas; iemand ’n frakske (ne frak) passen: iemand een loer draaien, (ook) iemand ronduit zijn mening zeggen; iemand zijne frak uutbu(r)stelen: iemand de mantel uitvegen, uitborstelen, iemand op zijn nummer zetten; kus nu mijne frak: nou breekt mijn klomp. [Bron] Kortrijks Woordenboek, Dr. Frans Debrabandere

Kortrijk herbergt meer verborgen plekjes dan je zou vermoeden. De Stadskrant brengt voortaan elke maand het verhaal dat schuilgaat achter een bijzondere of unieke gevel in de stad. Deze maand klopte onze reporter aan bij de bewoners van het voormalig kloostergebouw op Kooigemplaats.

Het voormalig kloostergebouw is nu een mooie dubbelwoning.

Achter deze gevel schuilt…

KortrijKs dialectwoord van de maand: frak

k n a p p l e k j e

Page 16: Stadskrant februari 2011

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

negentienhonderd eenenzeventigNet zoals de Leie snijdt de spoorweg Kortrijk van oost naar west. Tot in de ja-ren vijftig konden inwoners enkel via een aantal voetgangersbruggen de spoorweg oversteken. Het toenemend aantal fiet-sers, auto’s en bussen ondervond echter heel wat hinder van het treinverkeer. In de Doorniksestraat ging de overweg op één dag tot 111 keer dicht, waardoor de straat tussen zeven uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds soms vier uur onbruikbaar was. In 1959 nodigde het toenmalige stadsbestuur daarom de verantwoordelijke ministers uit om te zien hoe zwaar de treinen het au-toverkeer hinderden. Er kwam een tunnel in de Zwevegemstraat, de Hugo Verriest-laan, het Marie-Joséplein, de Olmenlaan, de Theodoor Sevenslaan en de Vredelaan. Inwoners van de Doorniksestraat moesten tot 1971 wachten vooraleer ze onder de spoorlijn konden rijden.

tweeduizend en tienIn de zomer van 2003 kreeg de tunnel een fikse opknapbeurt. Rondvraag leerde namelijk dat velen de tunnel niet meer in durfden als het donker was. De nieuwe ‘open’ tunnel zorgt ervoor dat je als fietser of wandelaar op elk moment een veilig gevoel hebt. Bovendien registreert een camera elke beweging in de tunnel. Leuk extraatje is de lichtwand. Af en toe varieert de kleur van de muur naargelang de inten-siteit van het geluid in de tunnel.

v r o e g e r e n n u

en toen was er...

masterplan stationsomgeVing krijgt VormOp maandag 20 december ondertekenden de NMBS-Holding, Infrabel, het Vlaams Gewest, de stad Kortrijk, De Lijn en Euro Immo Star een samenwerkingsovereenkomst over de stationsomgeving. Sa-men willen ze de hele stationsomgeving verfraaien. Het gaat hierbij niet enkel om het stationsgebouw zelf, maar ook over de toekomst van het Conservatoriumplein, vlotte verbindingen met Hoog Kortrijk of een goede uitvalsbasis voor bussen van de Lijn. Het globale masterplan voor de stationsomgeving moet er liggen tegen de zomer van 2011.

© t

iny

boga

erts

Page 17: Stadskrant februari 2011

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

kijk op natuur

Ben jij gefascineerd door dieren of planten? Vertoef je graag in het groen en wil je je na-tuurkennis aanscherpen? Dan is de cursus ‘Kijk op natuur’ zeker iets voor jou. De reeks biedt een boeiende combinatie van interac-tieve informatiesessies en excursies en richt zich zowel naar beginners als gevorderden. De vijftiendelige cursus ‘Kijk op natuur’ start op 12 maart en loopt tot eind oktober (on-derbroken tijdens de vakantie), telkens op za-terdag van 9 tot 12 uur. Deelnemen kost € 45, inclusief één jaar lidmaatschap Natuurpunt. Leden van Natuurpunt betalen slechts € 25.

, Frank Vandendriessche, 056 22 71 39

of www.natuurpuntkortrijk.be

‘GETAGD’ BRENGT 25 JAAR KORTRIJKSE DIENSTENCENTRA IN BEELD

De lokale dienstencentra blazen dit jaar 25 kaarsjes uit en dat laat niemand onberoerd. Met de fototentoonstelling ‘Getagd’ bren-gen de medewerkers van het OCMW de betekenis van deze centra voor de Kortrijk-se senioren in beeld. Had je als Kortrijkse senior nood aan sociaal contact? Zocht je heldere informatie en/of advies en had je behoefte aan zelfontplooiing en vorming? Dan boden de dienstencentra de voorbije 25 jaar steeds soelaas. De medewerkers van deze centra ervaren hun bezoekers als ‘ervaren, actieve senioren met hun beper-kingen maar vindingrijk en wijs’.Zij willen in de toekomst dan ook een lans blijven breken voor deze ouderengroep en zijn overtuigd dat ze een belangrijke rol te vervullen hebben. De tentoonstelling omvat 10 beelden waarop je ouderen in

een niet-alledaagse context ziet. Foto’s die uitnodigen tot nadenken, glimlachen, her-kennen, fronsen, ….

, De fototentoonstelling bezoeken kan

op volgende locaties:

- De Zonnewijzer: 21 januari tot 4 maart

- De Zevenkamer: 7 maart tot 8 april

- De Vlaskapelle: 11 april tot 27 mei

- De Condé: 30 mei tot 1 juli

- Centrum Overleie: 4 juli tot 31 augustus

- ’t Cirkant: 1 september tot 28 oktober

- Buurthuis Rollegem: 31 oktober tot 30 december

INFOVERGADERING VLIEG-Veld kortrijk-weVelgem

De West-Vlaamse Intercommunale Vlieg-veld Wevelgem-Bissegem organiseert op maandag 21 februari om 19 uur haar jaar-lijkse infovergadering voor de bevolking en de overheden. Op de agenda staat een te-rugblik op de activiteiten en verwezenlijkin-gen van 2010 en een uiteenzetting over de milieuprestaties van het afgelopen jaar. De vergadering vindt plaats in het Luchthaven-gebouw, Luchthavenstraat in Wevelgem.

, www.vliegveldwevelgem.be

een uittrekSel uit het STRAFREGISTER NODIG?

Het bewijs van goed gedrag en zeden kreeg een tijd terug een nieuwe naam: uit-treksel uit het strafregister. Dit getuigschrift vermeldt de eventuele vroeger opgelopen veroordelingen en heb je onder andere nodig bij sollicitaties. Model 1 gebruik je bijvoorbeeld voor een schutterslicentie, jachtvergunning, tewerkstelling, beheer van gebouwen, gevangenisbezoek,....Model 2 is bestemd voor de uitoefening van een activiteit die onder de opvoe-ding of psycho-, medische en sociale be-geleiding valt. Ook voor jeugdbijstand, de kinderbescherming, de animatie of de omkadering van minderjarigen. Enkele voorbeelden: sollicitatie leerkracht onder-wijs, opvang pleegkind tijdens de vakan-tie, dokter in de geneeskunde, uitbating jeugdcafé, buschauffeur De Lijn,….Je vraagt dit gratis document persoonlijk aan bij de infobalie in het stadhuis of de dienst bevolking van de randgemeenten. Breng hiervoor zeker je identiteitskaart mee. Je kan het getuigschrift ook aanvragen via het formulier op de website. Omschrijf dui-delijk de reden waarvoor je het document aanvraagt. Sinds kort gelden overigens nieuwe levertermijnen voor dit getuig-schrift. Vraag je het attest aan in het nieuw stadhuis in het centrum, dan kan je het uit-treksel model 1 na drie werkdagen afhalen. Voor model 2 kan dit na zeven werkdagen.Vraag je het attest aan in één van de deelge-meenten, dan kan je het uittreksel model 1 na vijf werkdagen afhalen. Voor model 2 kan dit na tien werkdagen. Let wel, je haalt het getuigschrift persoonlijk op of zorgt voor een geschreven volmacht. En natuurlijk doe je dit op de locatie waar je de aanvraag deed.

, 1777 – www.kortrijk.be/burgerzaken

u KuNST TOCH OOK?

Op zaterdag 26 februari vindt de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs plaats. Een dag waarop het Conservatorium en de Aca-demie voor Schone Kunsten jouw bezoek op prijs stellen. Benieuwd waar je huisge-

k o r t r i j k k o r t

Page 18: Stadskrant februari 2011

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

noten mee bezig zijn of ben je zelf op zoek naar een nieuwe, creatieve uitdaging? Dan is 26 februari het uitgelezen moment om even te proeven van het aanbod. Vanuit het thema ‘Lof der Zotheid’ zet elke locatie

De laatste tijd kampt Kortrijk gere-geld met veiligheidsproblemen in het stadscentrum. Denk maar aan een aantal ongeregeldheden aan het Sta-tionsplein, in de Zwevegemsestraat of de vele fietsdiefstallen aan het station.

Om die toenemende criminaliteit een halt toe te roepen, stelt de politiezone Vlas voor om op bepaalde locaties ca-meratoezicht te houden. Er zouden een aantal vaste camera’s geplaatst worden in het stadscentrum die dergelijke feiten

overleg. Eind januari was er al een ver-enigde zitting van de gemeenteraden van Kortrijk, Kuurne en Lendelede waar gemeenteraadsleden hun opmerkingen, suggesties en bezorgdheden konden formuleren. Maar het stadsbestuur houdt er ook aan om jou als bewoner te infor-meren en je mening te vragen.

, Wil je meer weten over het hoe en waarom van

camera’s in het stadscentrum? Kom dan naar de

infovergadering op 15 februari om 20 uur in de

Gotische zaal van het stadhuis, Grote Markt 54.

kunnen registreren. uiteraard zal men heel voorzichtig omspringen met de privacy van mensen. Het is dus zeker niet de be-doeling om Big Brother te spelen in de stad. Camera’s dienen om criminaliteit aan te pakken, niet om mensen te bespieden. Andere steden zoals Leuven of Mechelen werken al een tijdje met dit systeem en hebben vastgesteld dat het helpt om cri-minele feiten terug te dringen. Ook in het Kortrijkse Guldensporenstadion hangen al een aantal camera’s. Het invoeren van het systeem vraagt uiteraard veel dialoog en

een eigen programma op poten. De Acade-mie spitst zich toe op ‘striptekenen’. Tussen 10.30 en 11.30 uur vindt een heuse ‘Strip Battle’ plaats waarbij telkens 2 deelnemers (bezoekers) de opdracht krijgen om binnen de minuut een striptekening te maken over een opgegeven opdracht. Daarna kiest het publiek de beste strip. Deze activiteit richt zich naar 12- tot 18-jarigen. Behoor jij niet tot deze leeftijdscategorie? Niet getreurd, de hele voormiddag door kan je mee teke-nen aan de reuzenstrip ‘Lof der Zotheid’. De docenten van het stripatelier staan in voor de begeleiding. Het Conservatorium zet alle klasdeuren open. Gezang en instrumenten-

geschal weerklinkt op 26 februari door het hele gebouw. Grijp je kans en volg een klas-concert (samenspel of gitaar) of workshop (koper, schrijven, …). Nestel je in de concert-zaal voor een show en maak kennis met het uitgebreide gamma muziekinstrumenten via Soundpainting.Kortom, u kunst toch ook op 26 februari?

, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten,

Houtmarkt 5 – 056 27 78 60

www.kortrijk.be/academie - van 9 tot 12 uur

, Kortrijks Conservatorium, Conservatoriumplein 3

056 27 78 80 – www.kortrijk.be/conservatorium

doorlopend van 8.30 tot 16 uur

Camera’s tegen onveiligheid

k o r t r i j k k o r t

© t

iny

boga

erts

Page 19: Stadskrant februari 2011

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

ANN PASCALE MOMMERENCYheeft sinds januari een zitje in de gemeen-teraad. Ze volgt hiermee Hilde Demedts op die eind vorig jaar afscheid nam van de Kortrijkse politiek. De 38-jarige Ann Pascale studeerde Communicatie en Marketing en woont in Marke. Ze was zes jaar lang voorzit-ter van Jong CD&V Kortrijk en nationaal bu-reaulid. Daarnaast werkte ze ook tien jaar op Europees niveau waar ze jongerenpartijen uit 35 landen coördineerde, bleef ze regio-naal actief binnen unizo als secretaris van de Kortrijkse afdeling en is ze lid van de Raad van Bestuur Kortrijk XPO en Markant Kortrijk. Anderhalf jaar geleden werd Ann Pascale door haar internationale ervaring gevraagd om mee het XIM-project te trekken. Dit Euro-pees project heeft als doel Zuid-West-Vlaan-deren internationaal op de kaart te zetten en de regionale sterktes uit te spelen. Binnen dit kader richtte ze al een horeca -en hotelover-leg op. Haar ambitie is verder om het zaken-toerisme te promoten binnen onze regio.

gooSemocht tijdens de uitreiking van de Music Industry Awards (MIA) maar liefst twee keer het podium op. Ze haalden het in de cate-gorie ‘Beste Dance/Elektronica’ en kaapten ook de MIA voor ‘Beste Artwork’ weg. Dat Kortrijk goed vertegenwoordigd was op deze vierde editie, blijkt overigens ook uit de winst voor Balthazar en Ozark Henry. Zij konden elk één MIA bemachtigen. Het jonge vijftal van de groep Balthazar sleepte de prijs voor beste album van het jaar in de wacht met hun debuut ‘Applause’. Met hen mocht ook Piet Goddaer alias Ozark Henry een feestje bouwen. Hij haalde het in de categorie ‘Beste pop’ van Tom Dice, Stro-mae en Broken Glass Heroes. Hiermee mag Kortrijk vier van de zeventien MIA’s op haar naam schrijven. Met nog heel wat (min-der bekende) jonge wolven die langzaam maar zeker timmeren aan de weg naar de top bewijst onze stad nog maar eens dat ze heel wat jong muzikaal talent in de rangen heeft.

CINDY FREYmaakte onlangs een reeks portretten van vrouwen die elk op hun eigen manier een blijvende indruk op haar nalieten. Cindy kon zowel artiesten, kunstenaressen, modellen en danseressen voor haar lens strikken. Ze bundelde alle foto’s en gaf het werk de naam ‘She’s got it’. De volledige expositie kadert in het project ‘Miss en scène’ dat zes weken lang straffe creaties van vrouwen in de kijker zet. Cindy werkt sinds 2007 als freelance professioneel en internationaal fotografe. Ze specialiseerde zich onder meer in muziek -en portretfo-tografie, dark art en reportagewerk. Tij-dens ‘Miss en scène’ stelt de 35-jarige Kor-trijkse haar werk voor het eerst tentoon in onze stad. Naast Cindy Frey tonen ook Anne Teresa De Keersmaeker, Pascale Pla-tel, An Pierlé en Lies Lefever zich van hun beste kant. Je kan hen nog tot 26 februari aan het werk zien.

, www.cultuurcentrumkortrijk.be.

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan een kaartje met de oplossing naar: Stadskrant Wedstrijd, Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar [email protected]. De redactie mag tien lezers gelukkig maken met een warme muts/sjaal.

De winnaars van de vorige editie herkenden de nieuwe sportkooi aan de voet van de Noordbrug: Ronny Courtens, Kortrijk – Phebe Callewaert, Bissegem – Jan Germonprez, Marke – Ruben Marijsse, Kortrijk – Hans Feys, Kortrijk – Enrico Machoel, Bissegem – Katrien Halsberghe, Marke – An Dumortier, Kortrijk – Frans Camerlynck, Heule – Herwig Six, Kortrijk

Ken je stad! WIN

d e m e n s e n

© jm

ber

tin

Page 20: Stadskrant februari 2011

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21UiT IN kortrIjk | 21

1 februari tot 28 februari 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 februari tot 28 februari 2011

We zijn met een heleboel die met het groot-ste gemak surfen op de golven van internet en andere multimediale wonderen. Maar er zijn ook nog veel mensen voor wie dit alle-maal koeterwaals is. De Digitale Week 2011 moet die digitale kloof helpen dichten.

Bemiddeld en arm, geschoold en ongeschoold: in een samenleving zijn er altijd al grote ver-schillen geweest. De jongste decennia is daar nog een nieuwe sociale kloof bij gekomen: die tussen mensen die spelenderwijs omgaan met multimedia en internet, en zij die er gewoon hun weg niet in vinden. Daarom slaan de stad kortrijk, Vorming Plus, het Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVo, het Provinciaal Centrum voor Volwassenenon-derwijs (PCVo) en open School opnieuw de handen in elkaar voor de Digitale Week 2011. op het programma staan een heleboel activitei-

Zorgeloos struinen door de virtuele wereld

DIgItale Week 2011 | 26 feBruarI t/m 4 maart

Met agenDa van 1 februari tot 28 februari 2011

ten die, zonder drempels, dat gapende digitale ravijn moeten helpen overbruggen. een sleutel om de virtuele wereld te openen, zeg maar.

Een nieuwe wereldIs de computer een ding dat je nu nog met veel argwaan bekijkt, dan is een workshop compu-ter voor beginners zeker iets voor jou. en wat kun je allemaal aanvangen met je elektronische identiteitskaart of met dat digitale fototoestel dat je voor kerst kreeg? ook op die vraag krijg je een antwoord. en die gsm’s van tegenwoordig, die dienen allang niet meer alleen om te bellen. maar je hoeft niet langer tilt te slaan bij al die heerlijke snufjes waarmee je toestel is uitgerust. Spelenderwijs leer je ermee omgaan.tax-on-web, de digitale bibliotheek, digitale te-levisie… misschien bedek je die nu nog met een sluier van wantrouwen, maar als je die een keer durft op te lichten, gaat een nieuwe wereld open.

Leren door te gamenkennismaken met multimedia in al hun vormen kan al langer in de bibliotheek – een betrouw-bare gids voor wie zich op de digitale snelweg waagt. Zo kun je daar gratis op internet surfen, en enkele medewerkers houden zich alleen bezig met multimedia. In een eigentijdse bibliotheek-collectie mogen games bijvoorbeeld niet ontbre-ken. kom gerust eens de Nintendo Wii, de Play-station 3 en de Xbox 360 uitproberen.

je overwint die digitale drempel sneller dan je denkt. Schrijf dus snel in voor één van de activi-teiten van de Digitale Week 2011.

R Een folder met het volledige programma vind je bij alle partners van de Digitale Week 2011. Je kunt ook al een eerste stap zetten en eens surfen naar www.kortrijk.be/digitaleweek.

Page 21: Stadskrant februari 2011

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21

1 februari tot 28 februari 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 februari tot 28 februari 2011

Herman Diephuis ‘Ciao Bella’, waarin hij de vrouwelijke archetypes doorheen de geschiede-nis en media onderzoekt. Vaak zijn die clichés ontsproten aan de mannelijke fantasie. met die stereotypen spelen vijf vrouwen een subtiel spel.Lies Lefever is meer dan dat donkere, slecht-ziende meisje uit ‘De laatste Show’. Ze is de si-dekick van kamagurka in het theater, maar stort zich met ‘Meisje van plezier’ ook op een eigen comedycarrière. Wat anderen zeggen, zingt zij.Mo & Grazz zijn de ‘noms de plume’ van mo-nique Harcum en dj grazzhoppa, man en vrouw maar ook muzikale soulmates. met beats uit Brugge en soul uit Philadelphia brengen zij een heerlijke cocktail, extra gekruid door bevriende muzikanten.In ‘Slow fashion’ krijgen zes creatieve vrou-wen de kans om hun creaties voor te stellen: de heraangeklede lampenkappen van marlies Debuck bijvoorbeeld, de strakke en tegelijk toch zwierige kleren en handtassen van liesbeth Ver-helst of de juwelen van ruth Decaesstecker: een vertaling van de fascinaties, vormen en sferen in haar hoofd.en natuurlijk kan de slotdag van ‘miss en Scène’ alleen maar de nacht ingaan met een vrouwe-lijke dj. Sweet Griet maakt van elk feestje een stomende party, gewapend met een platenspeler en een muziekcollectie die niet voor één stijl te vangen is.

R € 20 (voor de hele dag) | za 26/2 vanaf 14.30 u.| Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

ook in februari kun je je nog laten verlei-den door de sierlijke én scherpe kantjes van vrouwelijkheid. in de reeks ‘Miss en Scène’ van het Cultuurcentrum staan sterke dames centraal in dans, theater, lezingen enzo-voort – als performer, muze of onderwerp. Je krijgt hier nog een tip én een uitnodiging om de slotdag mee te maken.

Spannende dansIn zijn choreografie ‘tensed’ kruipt Thomas Devens in de huid van een onderzoeker, die danseres Ine Naessens confronteert, onder-werpt maar ook uitnodigt. Zij geeft vorm aan zijn dans, maar hij kan niet om haar eigenheid heen. en dat zorgt voor een spanningsveld.Deze voorstelling wordt gebracht in een ‘double bill’ met ‘extraction’ van marc Vanrunxt.

R € 13 | Di 15/2 om 21.45 u. | Arenatheater, Schouwburg | Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

Slotdag‘miss en Scène’ wordt afgesloten met een vrou-welijke krachtexplosie van formaat. eén lange ontmoeting met straffe dames in alle hoeken, gangen en podia van de schouwburg.Pascale Platel bijvoorbeeld, die in ‘Les de-moiselles de rêve et leur soutien’ herin-neringen ophaalt aan haar vrouwelijke muzen: leraressen, actrices, kunstenaressen, diva’s en andere moeilijke tantes. In Belgische première toont choreograaf

Vrouwen op een voetstukmISS eN SCèNe | 15 & 26 feBruarI

Lies Lefever

‘freSH’ | 16 t/m 18 feBruarI

aVonTUUrLijk wErk UiT DE rEPETiTiESTUDio’Skunstenfestival BuDa presenteert met deze nieuwe editie van ‘fresh’ weer verse en boeiende creaties van jonge artiesten in verschillende do-meinen. en jij krijgt de kans om als eerste de creatieve beloftes van morgen te aanschouwen.Zo stelt de Brusselse ariane loze haar kortfilm ‘Hinterhof’ voor, waarin ze haar overburen be-spiedt. mariana tengner Barros uit Portugal wil iets kwijt over vergankelijkheid en doet dat op een bijzondere manier, namelijk met een ‘scheerschuimsolo’. guilherme garrido laat alle artistieke teugels los in de première van zijn onemanshow, terwijl beeldend kunstenares line Bogaerts de ramen van Budascoop gebruikt als canvas voor een tijdelijk schilderij. mette In-gvartsen en guillem mont de Palol dansen een extreem fysieke voorstelling, die het midden houdt tussen stil en extatisch. en vrijdag ten slotte stellen drie artiesten hun studio – hun eigen wonderland – open voor het publiek.

R Het volledige programma van ‘Fresh’ vind je op www.budakortrijk.be | Info: 056 22 10 01

Page 22: Stadskrant februari 2011

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

Vier mee met het ‘feest van de fiets’

kortrIjk WIelergek | met DoortoCHt kuurNe-BruSSel-kuurNe eN DrIeDaagSe VaN WeSt-VlaaNDereN

Zo vroeg in het seizoen worden de wielerlief-hebbers uit Kortrijk en omstreken al flink verwend. Het internationale peloton raast twee keer door onze stad. bellegem krijgt de finale van de tweede rit in de Driedaagse van West-vlaanderen, en een week daarvoor doet Kuurne-brussel-Kuurne voor de tweede keer Kortrijk aan.

64e kuurne-Brussel-kuurneZondag 27 februari

De doortocht van kuurne-Brussel-kuurne – nog steeds een belangrijke datum op de inter-nationale wielerkalender – wordt niet alleen een sportief evenement, maar staat ook symbool voor de veranderingen en de nieuwe dynamiek in kortrijk. en daar mogen het wielerpeloton en alle fans in zijn zog ook weleens getuige van zijn. kuurne-Brussel-kuurne valt in het Belgische openingsweekend en is een aantrekkelijke voor-jaarsklassieker, die internationale wielervedet-ten lokt en in heel wat landen live op televisie wordt uitgezonden. De renners zwoegen eerst op een lus van 166 km en leggen ten slotte nog twee plaatselijke rondes van 13,5 km af. Ze rij-den kortrijk binnen langs de Brugsesteenweg en trekken via de koningin elisabethlaan en de Vercruysselaan over de groeningebrug naar de

liebaertlaan tot de gentpoort, om ten slotte de gentsesteenweg te volgen en de ringlaan van de r8 te dwarsen.

R Info: www.kuurne-brussel-kuurne.be

Driedaagse van west-Vlaanderen Passage in kortrijk met aankomst in Bellegem- zaterdag 5 maart

op vrijdag 4 maart gaat de Driedaagse van West-Vlaanderen, de eerste Belgische meerda-genwedstrijd van het seizoen, van start met een proloog in middelkerke. geen klein bier, want er komen 25 ploegen aan de meet, waaronder min-stens 5 Protourploegen. De dag na de proloog zakken de renners al snel af naar het zuiden van de provincie. op zaterdag 5 maart vertrekken ze rond de middag op ’t Zand in Brugge, om dan via assebroek, Beernem, Wingene, Dentergem, oostrozebeke en Wielsbeke, Waregem te berei-ken. Daar mogen ze hun kuiten smeren, want er staat hen een beklimming van de tiegemberg te wachten. Via Spiere bereikt het 200-kop-pige peloton voor de eerste keer Bellegemplaats rond 15u20, om vervolgens het stadscentrum te doorkruisen. Via de Doorniksewijk keren ze langs het Benelux- en kennedypark terug naar Bellegem om er drie plaatselijke rondes af te leg-gen. De eindsprint wordt rond 16u40 verwacht

1 februari tot 28 februari 20111 februari tot 28 februari 2011

win !een filmticket

voor budascoop !(geldig tot 28 februari)

Hoeveel jaar bestaat kunstencentrum BUDA in 2011?

mail je antwoord naar [email protected] op 4 februari.

De eerste 10 juiste antwoorden vallen in de prijzen.

op Bellegemplaats.Wielerclub kSV Bellegem leidt alles in goede banen.o ja, en op zondag, als in Bellegem alles opge-ruimd wordt, rijden de renners nog de slotrit Nieuwpoort-Ichtegem.

R Info: www.3dwvl.be / www.ksvbellegem.be

Page 23: Stadskrant februari 2011

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 februari tot 28 februari 20111 februari tot 28 februari 2011

9 feBruarI om 20 u.

DE jEUGD Van TEGEnwoorDiG Een zootje ongeregeldal sinds de oude grieken is ‘de jeugd van tegen-woordig’ een doorn in het oog van de ‘welden-kende burger’. en de Nederlandse bende met die naam doet er maar weinig aan om dat beeld bij te stellen. Hun stijl wordt gekenmerkt met frisse beats en vindingrijke, grappige raps, en hun optredens monden steevast uit in een feestje. of de ‘goegemeente’ nu gesteld is op de jeugd van tegenwoordig of niet, maakt niets uit: ze hebben hits als ‘Watskeburt?’, ‘Hollereer’ en ‘Deze don-kere jongen komt zo hard’ op hun naam staan. ‘Sterrenstof ’ uit hun derde cd is ook al niet van de radio weg te branden. Zei er iemand ‘feestje’?

R € 17 (vvk), 15 (add), 12 (Kreuncard) | De Kreun, Conservatoriumplein | 056 37 06 44 | www.dekreun.be.

Grote kunst voor kleine mensen

‘SPINrag’ | 5 t/m 12 maart

Wat is er leuker voor kinderen dan vrijuit te kunnen kliederen of muziek te maken, te expe-rimenteren en van nieuwe dingen te proeven? als het dan ook nog vlak bij huis kan, is er geen reden om niet deel te nemen aan de kleuter-workshops voor kinderen tussen 4 en 6 jaar. De workshops worden immers georganiseerd in alle ontmoetingscentra en buurthuizen in de deelge-meentes. Zo worden kleuters ingewijd in hedendaagse

kleuterworkshops vlak bij huis

Voorjaar 2011

dans, verkennen ze al dansend vreemde landen, of kunnen ze sprookjes koken en versjes snoepen.

R Deelnemen aan een workshop kost 3 euro per kind. R Wanneer het OC in jouw deelgemeente aan de

beurt is, vind je op www.kortijk.be/jeugd/kinder-workshops.

R Je kunt ook inschrijven in het OC waar de workshop plaatsvindt of in het JOC, Filips van de Elzaslaan 35, 056 27 73 43.

‘Spinrag’ is een prikkelend kunstenweb voor kinderen, dat hen van de ene verrassing in de andere ervaring doet duikelen. Want waarom zou kunst kinderen niet serieus nemen? trou-wens, ook de grote mensen worden gemakkelijk in dit artistieke web gestrikt. De nieuwe editie van het ‘Spinrag-kinderkunstenfestival’ zit vol met mooie podiumcreaties, originele ateliers, films en bijzondere tentoonstellingen. Ideaal om de krokusvakantie in te vullen. je kunt jezelf en je kinderen nu al inschrijven.

‘Spinrag’ is een organisatie van het Cultuurcen-trum kortrijk, i.s.m. kunstencentrum BuDa, muziekcentrum track*, muziekcafé track*, de bibliotheek en het Broelmuseum.

R Meer info: www.spinrag.be R Je kunt de programmabrochure ook ophalen bij

UiT in Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55

Page 24: Stadskrant februari 2011

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT IN kortrIjk | 25

woEnSDaG 2 FEBrUari WaNDelINg | ZwaMMEnFLora in oUDE BoSSEn | 13u30 | argendaalbos aan infobord wandelpad kruispunt Doornikserijks-weg en leuzestraat Bellegem | 056 21 23 13 | www.mycologica.tk muZIek | jaZZLaB SEriES | Quentin Du-jardin Quartet | 20u15 | € 11/6 (-26/CjP) | Concertstudio kortrijk | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be jeugD | GaMEnaMiDDaG LEVEL UP + 12 jaar | Xbox360 met kinect, PS3 met gui-tar hero, WII en tal van andere games op groot scherm | 13u30 | gratis | o.C. De Vonke Heule | 056 24 06 20 | www.kortrijk.be/levelup

DonDErDaG 3 FEBrUari muZIek | THE SUBS - Try-oUT | 20u | € 12 (add)/10(vvk)/7(kreuncard) | De kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

VrijDaG 4 FEBrUari Humor | ik TEL ToT TiEn - BarT CannaErTS | 20u15| € 13 | oC De Wervel Bellegem | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be tHeater | FaMiLiEPorTrET - TonEEL-SPEL Van DEniSE BonaL, rEGiE BarT GErarD | koninklijk toneelgezelschap taal en kunst van kortrijk – ook 5, 8, 11, 12 febru-ari en 13 februari om 14u45! | 20u15 | € 10 | De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.taalenkunst.be

ZaTErDaG 5 FEBrUaritHeater | rEiS Van EEn rUS - THEaTEr arTEMiS | pakkend en waargebeurd verhaal over een russische straatmuzikant die in euro-pa terechtkomt (9+) | 20u15 | € 5/8/10 | Thea-ter antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be muZIek | DaG Van DE GiTaar: Soni-qUETE FLaMEnCo-nUEVo | 18u | € 10 | Budascoop | 056 21 86 66 | www.kortrijk.be/conservatoriumSPort | HanDBaL: aPoLLoon VS Ui-LEnSPiEGEL SUPErLiGa HErEn | 19u | S.C. lange munte | 0476 96 32 23 | www.apolloon.be SPort | VoETBaL: kVk VS aa GEnT | 18u | guldensporenstadion | 056 96 01 90 | www.kvk.be SPort | HanDBaL: aPoLLoon VS EUPEn 2E naT. DaMES | 15u30 | S.C. lange munte | 0476 96 32 23 | www.apolloon.be

ZonDaG 6 FEBrUarifIlm | onTBijTFiLM: raFiki & STar-rinG Maya | voor kleuters, tieners en hun ouders | 9u | € 7,5/6 (film) + € 5/2 (ontbijt) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.beVoorDraCHt | HET PEnHUiS - ann MES-kEnS | interviewer Philippe lepers | 10u30 | € 5 | oranjerie Broelmuseum | 056 23 98 55 | www.kortrijk.be/bibliotheek

muZIek | kaSTEELConCErT - VEroni-ka iLTCHEnko | jonge pianiste die de aan-dacht vestigde met vertolkingen van laatroman-tische componisten als moussorgsky, Brahms, rachmaninov, Scriabin en componisten van de 20ste eeuw, als Debussy, Prokofiev, ustvolskaya en Badadjanian. | 11u | € 7 | 't kasteel Heule | 056 24 06 20 | www.devonke.beDIVerS | PLaTEn - & CD BEUrS | 10u | € 4 | kortrijk Xpo | 056 24 11 11 | www.kdx.be PoDIum | oP DE koFFiE MET LiTEraTUUr: CHriS LoMME & GEErT waEGEMan |mijn leven langs de poëzie om | resultaat van een jarenlange rijping, poëzie is de taal bij uit-stek om het onzegbare te zeggen. Het onbe-twistbare voordrachttalent van Chris lomme én de muzikaliteit van violist geert Wae-geman beloven een héél fijne poëtische na-middag | 14u30 | € 8 (incl. koffie + taart) | o.C. De Wervel Bellegem | 056 25 95 71 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

muZIek | CanTi VESPErTini | ensemble respiro en het koor ars Vocalis kortrijk | 18de -eeuwse vespergezangen uit de onze-lieve-Vrouwekerk, herneming wegens groot suc-ces tijdens ongelooflijk | 16u | € 7 (add)/ 5 (vvk) | onze-lieve-Vrouwekerk kortrijk | 056 32 68 43 | www.ensemblerespiro.be

muZIek | arTE LiBrE, oCEanSiDE, i LoVE TrEES & GaLinE | maandelijks vrij podium voor jonge, beloftevolle singer/songwri-ters en semi-akoestische bands | 18u30 | mu-ziekcafé track* | www.cultuurcentrumkortrijk.be

DinSDaG 8 FEBrUari VoorDraCHt | MEnEEr DokToor | Dr. Claude Damman | naar het boek en de tV- reeks van Peter Vandekerckhove. | 14u30 | € 6/4 (okraleden) incl. inl. & drankje | Concert-studio | 056 26 63 40 | www.okra.be/kortrijkHumor | MaanZiEk (Try oUT)- woUTEr DEPrEZ, wannES CaPPELLE & FranS GraPPErHaUS | 20u15 | € 11 | arenatheater kortrijk | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

woEnSDaG 9 FEBrUari muZIek | DE jEUGD Van TEGEnwoor-DiG | Nobody Beats The Drum | Nederlandse rapformatie: Willie Wartaal, Vieze fur en P. fa-bergé en hun vaste producer Bas Bron. Beats met sterke invloeden uit de elektronische mu-ziek, humoristische teksten, vindingrijk taal-gebruik en persiflages. | 20u | De kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be WorkSHoP | HUPPELPaS En ZwanEn-GanG (4 ToT 6 jr) | 14u | € 3 | o.C. De Vonke Heule | 056 24 06 20 | www.devonke.be

DonDErDaG 10 FEBrUari muZIek | CaFé-CHanTanT - SHaDow-DUST - DEaTH EnTErS My oCEan | West-Vlaamse progressieve metalband uit regio kortrijk + jonge muzikanten van de kortrijkse Post-hardcoreband | 20u15 | o.C. De Vonke Heule | 056 24 06 20 | www.devonke.be

24 | UiT IN kortrIjk

1 februari tot 28 februari 20111 februari tot 28 februari 2011

© Stephan Vanfleteren

Page 25: Stadskrant februari 2011

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT IN kortrIjk | 25

muZIektHeater | woyZECk | Ntgent & toneelgroep Ceremonia | 20u15 | € 15 | De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.betHeater | LETHaL inC. (LEUCHTEr) | De Werf & Steigeisen | pakkende voorstelling van de makers van de docureeks leuven Hulp – ook op 11 februari | 20u15 | € 7 | Theater anti-gone | 056 24 08 87 | www.antigone.be

muZIek | Trio DaLi | pianotrio's van l. van Beethoven, m. ravel en de hedendaagse com-ponist mauricio kagel. | 20u | € 17/6 (add)- 15/5 (vvk) | Concertstudio | 056 22 08 34 | www.euterpevzw.be

VrijDaG 11 FEBrUarimuZIek | GaZZoMinD | rauwe rock| 21u | muziekcafé track* | [email protected]

ZaTErDaG 12 FEBrUarifamIlIetHeater | BErnina | Studio orka | ook op 13 februari, kreeg de Cultuurprijs 2009 I 14u + 17u | € 10 | erfgoedhuis, olVrouwstraat | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be Humor | DaViD GaLLE - D| wervelende comedyshow over het leven van a tot Z met een tussenstop bij de D. van David maar ook de D van het grote lachende mondje. | 20u15 | € 11/6 (-26) | o.C. aalbeke | 056 23 98 55 | www.aalbeke.be

MaanDaG 14 FEBrUari VoorDraCHt | BoTErHaMMEn in DE BiB: PSyCHoLooG 'wiLFriED Van CraEn' | Valentijnsdag, over de liefde die alle realiteitszin mist. Wat als liefde een obsessie wordt, of een ziekte en als ze soms ronduit ge-vaarlijk wordt? | 12u15 | € 6 (add)/ 5 (vvk) | openbare Bibliotheek kortrijk | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek muZIek | jaCkoBonD - aLS ik Van U waS | riet muylaert zorgt voor muziek en doodeerlij-ke, herkenbare Vlaamse teksten. een stem, een piano en strijkers. Noem het moderne klein-kunst als je wil, op zoek naar de schoonheid in het banale van iedere dag. | 14u30 | € 8 (incl. koffie + taart) | o.C. aalbeke | 056 23 98 55 | www.aalbeke.be

DinSDaG 15 FEBrUaritHeater | MiSS En SCÈnE: ExTraCTion | marc Vanrunxt (choreograaf), eva kamala rodenburg (danseres) | een herneming van de solo ’Private Collection’ uit 1998 die nu overschilderd wordt en drie keer met kleine variaties wordt uitgevoerd | 20u15 | € 13 (in double bill met 'tensed van Thomas Devens' | De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be tHeater | MiSS En SCÈnE: TEnSED | Pas-serelle vzw / Thomas Devens (choreograaf), Ine Naessens (danseres) | Deze voorstelling ontstaat uit de spanning (‘tensed’) tussen de ideeën en beelden van de choreograaf, Thomas Devens en de poging van de danseres, Ine Naessens, om die ideeën via de dans gestalte te geven. | 21u45 | € 13 (in double bill met 'extraction' van marc Vanrunxt) | De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.beVoorDraCHt | oPVoEDEn in EEn VEr-wEnMaaTSCHaPPij : HoE Maak jE jE kinD ToCH GELUkkiG? | marijke Bisschop | 20u | o.C. marke | 056 24 08 22 | www.marke.be

24 | UiT IN kortrIjk

1 februari tot 28 februari 20111 februari tot 28 februari 2011

woEnSDaG 16 FEBrUariHumor | roCk CoMEDy SHow - ELLioT | de onbetwiste meester van de visuele humor, een mens geworden stripfiguur. laat je meesle-pen in zijn waanzinnig universum waar de ne-ver ending wet van murphy heerst. | 20u15 | € 15/13/11 | De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be WorkSHoP | BLaUwE BEnEn, GroEnE TEnEn | artforum vzw | al dansend de kleuren ontdekken | 14u | € 3 | 't kastanjehuis kooigem | 056 27 73 44 | [email protected] | GoLD PanDa + ELEVEn Ti-GErS | gold Panda knutselt met samples en steekt ze in een hip glitch-hop jasje. op-komend talent in de electronica. | 20u | € 12 (add)/10(vvk)/7(kreuncard) | De kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be muZIek | CooLBLUEBanD | een zeven-koppige funk/blues/soulband(Blunk). | 21u | muziekcafé track* |www.cultuurcentrumkortrijk.beVoorDraCHt | DE onTwikkELinG Van HET BioSCooPwEZEn in korTrijk, 1895-1945 | Sien jacob | De vooroorlogse kortrijkse cinema’s worden opnieuw tot leven gebracht. | 20u | erfgoedcel kortrijk | 056 27 74 24 | www.leiegouw.bePoDIum | FrESH: arianE LoZE, Ma-riana TEnGnEr BarroS, GUiLHEr-ME GarriDo | Van filmisch voyeurisme over scheerschuimsolo’s tot fysieke extase | 19u30 | € 12 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

DonDErDaG 17 FEBrUarimuZIek | aBSynTHE MinDED Un-PLUGGED - UiTVErkoCHT!!! | 20u15 | € 22/20/18 | De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.bePoDIum | FrESH: arianE LoZE, MET-TE inGVarTSEn En GUiLLEM MonT DE PaLoL | Van filmisch voyeurisme over scheerschuimsolo’s tot fysieke extase | 19u30 | € 3 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

VrijDaG 18 FEBrUari muZIek | DjiViLé: MET DEFiniTiVoS, GESMan, VEry VEry PoP, rioT in a Box, STaB | atheneum Pottelberg Benefiet t.v.v. een dagcentrum voor kinderen met men-tale en fysieke beperkingen in konjic (Bosnië) | 18u | € 5 (vvk) /7 (add). | De kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.betHeater | rEinaErT DE VoS | jeugdto-neel uilenspiegels | ook op 19, 25, 26 februari! | 20u | € 6 | o.C. De Vonke Heule | 056 24 06 20 | www.snh.be PoDIum | FrESH: arianE LoZE, GUiL-HErME GarriDo, HaPPy FriDay | Van filmisch voyeurisme over scheerschuimsolo’s tot fysieke extase | 19u30 | € 10 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

© Pieter Verhaeghe

Page 26: Stadskrant februari 2011

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

26 | UiT IN kortrIjk

ZaTErDaG 19 FEBrUariSPort | BaSkETBaL: kkS CB VS ErEM-BoDEGEM 3E naT HErEn a | 20u30 | S.C. lange munte | 0473 21 53 75 | www.kortrijksportcb.be muZIek | k Town CLaSSiC - DEja FoU | coverband die de 100 beste fuifnummers uit ’90 en 2000 live aaneenmixt tot 1 wervelende fuif. | 21u | oC De Wervel Bellegem | 056 32 85 83 | www.ktownclassic.be tHeater | karTonnEn DoZEn - DE FLUiS-TErCoMPaGniE | Steven de lelie zet een in-geleefd en aangrijpend portret neer dat baadt in nostalgie en kleurrijke heerlijkheid. | 20u15 | € 11 | oC aalbeke | 056 23 98 55 | www.aalbeke.be

ZonDaG 20 FEBrUari SPort | VoLLEyBaL: VBC MarkE-wEBiS VS GUiBErTin LiGa B HErEn | 17u | S.C. olympiade | 056 27 80 09 | www.marke-webis.beWaNDelINg | HErkEnnEn Van BoMEn En STrUikEn in winTErkLEED | 9u30 | Bezoekerscentrum Hoeve te Coucx via Canaert-straat | 056 20 05 10 | www.natuurpuntkortrijk.be

DinSDaG 22 FEBrUari muZIek | jUniP | band rond jose gonzalez die wereldberoemd werd met zijn The knife cover Heartbeats. Samen met elias araya (drums) en Thobias Winterkorn (toetsen) | 20u | € 16 (add)/ 14 (vvk) / 11 (kreuncard) | De kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be | [email protected] | "DE PoLiTiEk in iTaLië" | Hedwig Zeedijk | correspondente voor Vrt in rome schetst de turbulente politieke situatie in Italië. | 20u | € 10/ gratis (leden van Dan-te alighieri kortrijk) | Stedelijk Conservato-rium | 0475 69 67 09 | www.sda-kortrijk.be | [email protected]

woEnSDaG 23 FEBrUarimuZIek | HEarSEE (Try-oUT) - FLaT EarTH SoCiETy | een aantal bijeengezochte filmfragmenten met 5 verschillende achtergron-den worden geprojecteerd en daarbij wordt mu-ziek gecomponeerd | 20u15 | € 11/6 (-26/CjP) | Concertstudio kortrijk | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be WorkSHoP | kLEUTErS aan DE DrUM | fernand Buyls | 14u | € 3 | oC De Neerbeek Bis-segem | 056 27 73 44 | [email protected] | jaMSESSiE | 21u | muziekcafé track* | www.cultuurcentrumkortrijk.be

VrijDaG 25 FEBrUaritHeater | MEnU oP SCÈnE: oEDiPoES- MankEPooTSTEkEBLinD! - BarrE

eXPo1 februari tot 28 februari 2011

wELDaaD | Sofie Van moll en Bert Cosemans spelen het bekende oedipusverhaal | 19u (vanaf 18u30 hapje of drankje) | € 10 | o.C. marke | 056 24 08 22 | www.barreweldaad.be

DaNS | FLaMEnCoDanSSPEkTakEL - onDaS DE PaSion (ES) | 20u15 | oC De Wervel Bellegem | www.cultuurcentrumkortrijk.bemuZIek | BLaCk HaVEn + oaTHBrEa-kEr + DaGGErS | 20u | € 10 (add)/8 (vvk)/ 5 (kreuncard) | De kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

ZaTErDaG 26 FEBrUari tHeater | MiSS En SCÈnE – SLoTDaG | les Demoiselles de rêve et leur soutien – Pas-cale Platel - uItVerkoCHt! | extra voorstelling 14u30 (€ 5), meisje van plezier- lies lefever 19u (€ 5); Ciao Bella (Belgische Première) - Herman Diephuis 20u15 (€ 13) - € 20 (voor de ganse dag) | De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.bemuZIek | SUUnS | Ben Shemie (zang, gitaar), joe Yarmush (gitaar, bas), liam o'Neill (drums), max Henry (bas, keyboards). | 20u | €12 (add)/ 10 (vvk) / 7 (kreuncard) | De kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.bemuZIek | DaG Van HET DEELTijDS kUnST-onDErwijS | 9u | gratis | Conservatorium | 056 27 78 80 | www.kortrijk.be/conservatorium

ZonDaG 27 FEBrUari tHeater | iEDErEEn ParanorMaaL -GiLi | Comedian-mentalist gili brengt een hi-larische mix van verbazing-wekkende absurdi-teiten, mentale psycho-stunts, visuele comedy | 19u30 | € 15/10 | De kortijkse Schouwburg | 056 23 98 55 muZIek | nEw orLEanSjaZZ | Sam-my rimington als speciale gastmuzikant op klarinet! | 19u | V.C. mozaïek kortrijk | www.superiordanceband.be muZIek | [SiC] + ZwErM | Sic en Zwerm ontmoetten elkaar op het Happy New ears fes-tival 2008, ze gingen op zoek naar composities die zich lenen voor de uitzonderlijke bezetting van 4 saxen, 4 elektrische gitaren en percussie. | 11u |€ 6 | Concertstudio | 056 23 98 55 | www.kortrijk.be/conservatorium

23 FEBrUari eXPo | SProokjES: 'ZEG rooDkaPjE, waar Ga jE HEEn?' | Help roodkapje de moeilijke opdrachten oplossen. als beloning vertelt ze een mooi sprookje en krijg je van haar een leuke verrassing | 14u | € 2 (vooraf te beta-len in de jeugdafdeling) | openbare Bibliotheek kortrijk | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

TEM 26 FEBrUari fotografIe | MiSS En SCÈnE: SHE'S GoT iT! - CinDy FrEy | verzameling foto’s van sterke vrouwen die ze op haar eigenzinnige weg tegenkwam.| Benedengalerie | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

VanaF 26 FEBrUari eXPo | TEnToonSTELLinG Pro-SEnSoLS | Provincie West-Vlaanderen | bedoeld om jongeren te sensibiliseren rond bodembescherming, ingekleed met speelse, in-teractieve activiteiten. | gratis | Hoeve te Coucx | www.prosensols.eu

uit is overal en dé informatiebron voor je vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubli-ceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites?

joUw aCTiViTEiT ook in DE niEUwE UiT in korTrijk ? SLECHTS één ManiEr !!!! MEEr UiT-TiPS kan jE VinDEn oP:ga naar www.uitdatabank.be, vraag een log-in en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in! Deadline invoer: editie april: 3 maart, editie mei: 7 april

R www.kortrijk.be R www.uitinregiokortrijk.be R www.uitinvlaanderen.be

Page 27: Stadskrant februari 2011

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

VrijwilligerS op pad Voor VredeSeilandenDuizenden vrijwilligers trokken op 14, 15 en 16 januari de straat op voor Vredeseilanden. De verkoop van dobbelstenen, magneet-mannetjes en balpennen leverde dit jaar in Kortrijk alleen maar liefst 49.000 euro op. De organisatie helpt hiermee wereldwijd boe-ren en boerinnen om een goed inkomen te halen uit hun werk. Onder het motto ‘Boeren verdienen meer’ ondersteunt Vredeseilanden boerenorganisaties die opleidingen geven, aan productieverbetering werken of zorgen dat hun producten tegen een goede prijs aan de klanten worden verkocht.

140 KINDEREN STAPPEN IN HET huwelijkSbootjeDe organisatoren van de huwelijksbeurs ‘Wij Trouwen 2011’ pakten midden januari opnieuw uit met een ferme promotiestunt. 140 kinderen uit de derde kleuterklas van verschillende Kortrijkse scholen stapten er samen in het huwelijksbootje. Voor som-mige kleuters was het alvast een oefening voor later. Zij beloofden hun beste vriendje eeuwige trouw en verzekerden de aanwe-zige pers dat er ooit een écht huwelijk zou volgen. Helaas verraadde de blik van en-kele andere kleuters dat er sprake was van een licht gedwongen huwelijk..

© F

oto

hol

© F

oto

hol

Stadskrant zoekt leuke foto’sBen jij één van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen én hou jij daarbij jouw fototoestel in de aanslag? Stuur dan je foto’s in hoge resolutie naar [email protected]. Misschien ontdek je je kiekjes wel op deze pagina. Maar niet alleen de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw foto’s. Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken.

weekend Vol kerStboomVerbrandingenNaar jaarlijkse gewoonte sluit Kortrijk de kerstperiode af met een kerstboomver-branding op verschillende pleinen in de stad. Op Sint-Paulus in Kortrijk daagde al-vast een pak volk op om hun afgedankte boom op de brandstapel te gooien. Met een drankje in de hand en een warme gloed op hun gezicht namen de inwoners samen afscheid van een deugddoende kerstvakantie.

s t a d s k i e k j e s

Page 28: Stadskrant februari 2011

28 | StadSkrant kortrijk

s t a d s k i e k j e s

Toast op het nieuwe jaar! Dat de traditionele nieuwjaarsdrink elk jaar aan populariteit wint, is een feit! Op zaterdag 8 januari zakten naar schatting 600 Kortrijkzanen af naar de Grote Markt. Gewapend met muts en sjaal trotseerden ze de vrieskou om hun beste wensen uit te wisselen met buren en vrienden. Om de hongerigen te spijzen, lieten twee lokale bakkers zelfs honderd heerlijke driekoningstaarten aanrukken. Wie een boon in zijn stuk taart vond, kreeg een onGELOOFlijk geschenk!

© F

oto

hol