SERVICE MEDEWERKER ICT

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of SERVICE MEDEWERKER ICT

 • SERVICE MEDEWERKER ICT

  EINDTERMEN VANAF 2003/2004

  Deze kwalificatie is ontwikkeld voor het werkgebied geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen.

  DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT

  CONTACTPERSOON: Dhr. J.A.G. van Zwieten TELEFOONNUMMER: 033 4504646 FAXNUMMER: 033 4504666

  REGISTRATIECODE: 10903

 • ECABO, Amersfoort Amersfoort, 1 juni 2002 Uitgave september 2002 e-IN04.2.2002.01 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 • Inhoud blz. Rubriek I: Algemeen 1 1. Naam kwalificatie 1 2A. Beroepstypering 1 2B. Niveau kwalificatie 1 2C. Onderbouwing niveau-aanduiding 1 2D. Advies t.a.v. leerwegen 1 3. Aanduiding van welke opleiding/kwalificatie de kwalificatie een voortzetting vormt 2 4. Vooropleidingseisen 2 5. Plaats in kwalificatiestructuur ECABO 2 6. Overheidsbekostiging 2 7A. Advies t.a.v. omvang beroepspraktijkvorming 2 7B. Vrije ruimte 3 8. Wettelijke beroepsvereisten 3 9. Onderliggende beroepsprofielen 3 10A. Deelkwalificaties met studiebelastingsuren, externe legitimering 4 10B. Studiebelastingsuren gehele kwalificatie 4 10C. Deelkwalificaties benodigd voor diplomering 4 Rubriek II: Aandachtspunten (conform WEB/Format) 5 1. Maatschappelijk culturele kwalificering 5 2. Doorstroomkwalificering 5 3A. Wijze bevordering aansluiting HBO 5 3B. Raadpleging HBO 5 4A. Wijze bevordering aansluiting VMBO 5 4B. Raadpleging VMBO 6 5. Verwerking oordeel andere betrokkenen 6 6. Melding bij Cordinatiepunt Kwalificatiestructuur 6 Rubriek III: Advies Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt 7 1A. Datum en nummer advies ACOA in fase I 7 1B. Samenvatting ACOA-advies in fase I 7 1C. Datum en nummer advies ACOA in fase II 7 1D. Samenvatting ACOA-advies in fase II 7 1E. Verwerking ACOA-advies 7 Rubriek IV: Implementatie 8 1. Implementatievoorstel 8 Rubriek V: Ondertekening 9 1A. Naam voorzitter LOB 9 1B. Handtekening voorzitter LOB 9

 • Inhoud blz. Rubriek VI: Eindtermen 10 Eindtermen deelkwalificatie Assembleren van hardware 2 10 Eindtermen deelkwalificatie Installeren en onderhouden van hard- en software 2 11 Eindtermen deelkwalificatie Helpen van systeemgebruikers 2 11 Bijlage 1: Overzicht beroepskwalificaties ECABO Bijlage 2: Typering deelkwalificaties Service medewerker ICT

 • 1

  RUBRIEK I: ALGEMEEN

  1. Naam van de kwalificatie ART. 7.2.4./1

  Service medewerker ICT

  2A. Beroepstypering

  De Service medewerker ICT zorgt ervoor dat alle medewerkers op hun werkplek een goed functionerende computerconfiguratie vinden. Hij stelt aan de hand van procedures gebruiksklare computers samen uit onderdelen en vervangt wat kapot is. Service medewerkers ICT zijn op allerlei plaatsen te vinden. Hun werk is te combineren met commercile activiteiten, bijvoorbeeld in de computerdetailhandel, of met technische en administratieve activiteiten binnen allerlei organisaties. Zo zijn er bijvoorbeeld Service medewerkers ICT die ondersteunend werk doen in het onderwijs, of die worden ingezet bij het hergebruik van hardwareonderdelen. De Service medewerker ICT krijgt zijn opdrachten bijvoorbeeld van een Medewerker beheer ICT of een ICT-beheerder.

  2B. Niveau van de kwalificatie ART. 7.2.2./3

  Het betreft een kwalificatie op niveau 2.

  2C. Korte onderbouwing niveau-aanduiding ART. 7.2.2./3

  De Service medewerker ICT is verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen takenpakket, dat gekenmerkt wordt door standaardprocedures en routinehandelingen. Daarnaast is er sprake van een collectieve, coperatieve verantwoordelijkheid in het takenpakket. De Service medewerker beschikt over beroepsgebonden vaardigheden en kennis.

  2D. Advies t.a.v. leerwegen ART. 7.2.4./3

  Zowel de beroepsbegeleidende als de beroepsopleidende leerweg wordt geadviseerd.

 • 2

  3. Aanduiding van welke kwalificatie de kwalificatie een voortzetting vormt

  ART. 12.3.16./2

  ECABO-kwalificatie Service medewerker ICT (registratienummer 10808)

  4. Vooropleidingseisen De toelating tot het opleidingstraject is een zaak van het bevoegd gezag.

  Eventueel opgenomen toelatingseisen zijn een advies van het LOB.

  Wij adviseren een VMBO-diploma basisberoepsgerichte leerweg, met voor de VMBO-sector zorg en welzijn het vak Economie of het vak Wiskunde. Ook een MBO-diploma Administratief medewerker biedt een goede voorbereiding op deze kwalificatie.

  5. Plaats van de kwalificatie in de kwalificatiestructuur van het LOB

  ART. 7.2.4./1

  Zie bijlage 1

  6. Overheidsbekostiging ART. 1.5.2./2

  Wij adviseren de opleiding behorende bij deze kwalificatie voor overheidsbekostiging in aanmerking te laten komen.

  7A. Advies over de omvang van de beroepspraktijkvorming van de kwalificatie in percentages van het totale aantal studiebelas-tingsuren

  FORMAT

  Voor de beroepsbegeleidende leerweg: 60% Voor de beroepsopleidende leerweg: 20%

 • 3

  7B. De vrije ruimte in percentages van de bruto studiebelasting ART. 7.4.8.1A FORMAT

  Voor de beroepsbegeleidende leerweg: 15% Voor de beroepsopleidende leerweg: 15%

  8. Wettelijke beroepsvereisten (waaronder richtlijnen Europese Unie)

  ART. 7.2.6.

  Geen

  9. Gelegitimeerd(e) beroepsprofiel(en) of vergelijkbare informa-tiebron(nen)

  ART.7.1.3. FORMAT

  Taken, functies rollen en competenties in de informatica. NGI, november 2001. Resultaten van bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het onderwijs, oktober en november 2001. Rapportage Arbeidsmarktmonitor sector ICT voor de Service medewerker ICT, DUO Market Research, februari 2001. Marktmonitor ICT, EIM, november 2000. Op zoek naar branche-doorsnijdende competentieclusters en nieuwe kwalificaties, een verkennend onderzoek naar Witte vlekken in de KSB. ITS, januari 1999. Onderzoeksresultaten commissie Risseeuw, 19 oktober 1999. Een wending naar kerncompetenties, F. Blokhuis en J. Onstenk, ACOA, augustus 1999. Keep I.T. simple. Welke instroomprofielen vraagt de IT-branche? Fenit, oktober 1997.

 • 4

  10A. Benaming deelkwalificaties met het geadviseerde aantal stu-diebelastingsuren per deelkwalificatie en de deelkwalificaties die bij examinering extern gelegitimeerd moeten worden.

  ART. 7.2.4./1

  Benaming deelkwalificaties

  Code

  Cate-gorie

  Aantal sbus

  Externe legitime-ring

  bbl bol

  Assembleren van hardware 2* 56099 A 620 620 ja

  Installeren en onderhouden van hard- en software 2 56266 A 2660 2660 ja

  Helpen van systeemgebruikers 2 56101 A 800 800 nee

  * Het cijfer geeft het niveau van de deelkwalificatie aan.

  10B. Aantal studiebelastingsuren van de kwalificatie ART. 7.2.4./5

  4800 sbu's

  10C. Benaming deelkwalificaties benodigd voor diplomering ART. 7.4.3./2

  Verplicht

  Assembleren van hardware 2*

  Installeren en onderhouden van hard- en software 2

  Helpen van systeemgebruikers 2

  * Het cijfer geeft het niveau van de deelkwalificatie aan.

 • 5

  RUBRIEK II: AANDACHTSPUNTEN (CONFORM WEB/FORMAT)

  1. Maatschappelijk culturele kwalificering ART. 7.1.3.

  De maatschappelijk culturele kwalificering is gentegreerd in de deelkwalificaties.

  2. Doorstroomkwalificering ART. 7.1.3.

  Wat betreft horizontale doorstroming kan op de eerste plaats gedacht worden aan de kwalificatie Bedrijfsadministratief medewerker en Commercieel administratief medewerker. Wat betreft verticale doorstroming kan op de eerste plaats gedacht worden aan de kwalificatie Medewerker beheer ICT op niveau 3.

  3A. Wijze waarop aansluiting HBO bevorderd wordt ART. 7.2.4./2

  Niet van toepassing

  3B. Raadpleging vertegenwoordigers HBO ART. 7.2.4./2

  Niet van toepassing

  4A. Wijze waarop aansluiting op VMBO bevorderd wordt ART. 7.2.4./2

  In 2001 heeft ECABO een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd tussen ECABO-kwalificaties en het intrasectorale VMBO-programma Handel en Administratie. In het voorjaar van 2002 wordt dit onderzoek herhaald voor het VMBO-afdelingsprogramma Administratie. Deze landelijke vergelijking van eindtermen van VMBO en MBO biedt inzicht in de overlap tussen (onderdelen van) programmas en de hiaten die er te bespeuren zijn. De resultaten van deze vergelijkingsonderzoeken vormen een belangrijk aanknopingspunt voor de verbetering van de programmatische aansluiting tussen VMBO en MBO. Tevens is ECABO betrokken bij de ontwikkeling van een VMBO-programma gericht op Sport, Veiligheid en Dienstverlening en de ontwikkeling van een ICT-route binnen het VMBO. Aansluiting op (verwante) kwalificaties in het MBO vormt ook hier een belangrijk uitgangspunt.

 • 6

  4B. Raadpleging vertegenwoordigers VMBO ART. 7.2.4./2

  Zie 4A.

  5. Wijze waarop oordeel van eventuele andere betrokken instanties, waaronder eventuele andere betrokken COB's/ LOB's, is verwerkt

  ART. 7.2.4./2

  Deze kwalificatie is het resultaat van de activiteiten van de samenwerkende organisaties binnen deelproject 1 van de MBO Taskforce-ICT. Betrokken bij dit project zijn: - drie landelijke organen (ECABO, VEV en GOC) - vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven - vertegenwoordigers vanuit het BVE-veld - vertegenwoordigers vanuit het HBO-veld.

  6. Melding bij Cordinatiepunt Kwalificatiestructuur en gebruikmaking van de procedure voor overleg en besluitvorming

  De wijziging is op 30 augustus 2001 aangemeld bij het Cordinatiepunt Kwalificatiestructuur en op 13 september 2001 toegelicht aan ACOA en Colo.

 • 7

  RUBRIEK III: ADVIES ADVIESCOMMISSIE ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT

  1A. Datum en nummer advies ACOA in fase I ART. 7.2.4./2

  11 februari 2002, RM/HR/02.06

  1B. ACOA-advies in fase I ART. 7.2.4./2

  Positief

  1C. Datum en nummer advies ACOA in fase II ART. 7.2.4./2

  1 mei 2002, RM/HR/02.75

  1D. ACOA-advies in fase II ART. 7.2.4./2

  Positief

  1E. Wijze van verwerking van ACOA-advies ART. 7.2.4./2

  Niet van toepassing

 • 8

  RUBRIEK IV: IMPLEMENTATIE

  1. Implementatievoorstel FACULTATIEF

 • 9

  RUBRIEK V: ONDERTEKENING

  1A. Naam voorzitter LOB ART. 7.2.4./1

  H. Hofstee

  1B. Handtekening voorzitter LOB ART. 7.2.4./1

 • 10

  RUBRIEK VI: EINDTERMEN

  56099 Eindtermen deelkwalificatie Assembleren van hardware 2

  ART. 7.1.3.

  Vakmatig en methodisch 1. De kandidaat kan systemen volgens instructie assembleren en de hardwaregegevens vastleggen. 2. De kandidaat kan geassembleerde systemen testen, fouten lokaliseren en oplossen. Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch 3. De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten. 4. De kandidaat werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de organisatie. 5. De kandidaat kan in overeenstemming met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  handelen, rekening houdend met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van collegas binnen de eigen organisatie.

  Sociaal-communicatief en cultureel-normatief 6. De kandidaat kan schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de

  Engelse taal. Leer- en vormgeving 7. De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen. 8. De kandidaat kan de effectiviteit en de efficintie van zijn eigen werkzaamheden bepalen en op

  basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen.

 • 11

  56266 Eindtermen deelkwalificatie Installeren en onderhouden van hard- en software 2

  ART. 7.1.3.

  Vakmatig en methodisch 1. De kandidaat kan besturingssystemen en standaardapplicaties volgens instructie installeren, testen

  en installatiegegevens documenteren. 2. De kandidaat kan eenvoudige storingen lokaliseren, oorzaken van storingen achterhalen, storingen

  documenteren en verhelpen met behulp van standaard methoden, hulpmiddelen en informatie uit gedocumenteerde storingsmeldingen.

  3. De kandidaat kan systemen volgens instructie demonteren en gedemonteerde componenten testen. Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch 4. De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten. 5. De kandidaat werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de organisatie. 6. De kandidaat kan in overeenstemming met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  handelen, rekening houdend met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van collegas binnen de eigen organisatie.

  Sociaal-communicatief en cultureel-normatief 7. De kandidaat kan schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de

  Engelse taal. 8. De kandidaat stelt zich dienstbaar op en toont begrip voor de belevingswereld van klanten en

  collegas. Leer- en vormgeving 9. De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen. 10. De kandidaat kan de effectiviteit en de efficintie van zijn eigen werkzaamheden bepalen en op

  basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen.

 • 12

  56101 Eindtermen deelkwalificatie Helpen van systeemgebruikers 2

  ART. 7.1.3.

  Vakmatig en methodisch 1. De kandidaat kan systeeminstellingen aanpassen en documenteren. 2. De kandidaat kan eenvoudige informatieverzoeken beantwoorden en volgens instructie eenvoudige

  incidentmeldingen registreren en oplossen. Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch 3. De kandidaat werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de organisatie. Sociaal-communicatief en cultureel-normatief 4. De kandidaat kan schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de

  Engelse taal. 5. De kandidaat stelt zich dienstbaar op en toont begrip voor de belevingswereld van klanten en

  collegas. Leer- en vormgeving 6. De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen. 7. De kandidaat kan de effectiviteit van zijn communicatieve vaardigheden bepalen en op basis van

  feedback deze vaardigheden verbeteren.

 • Bijlage 1

 • 1 juni 2002

  OVERZICHT LKS ECABO 2003-2004

  BEROEPSKWALIFICATIES

  secretarieel bedrijfs- administratief

  commercieel logistiek ICT juridisch informatie- dienstverlening

  orde en veiligheid niveau

  - directiesecretaresse/ management assistent

  - administrateur - commercieel medewerker marke-ting en communicatie

  - commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

  - medewerker logistiek management-material management

  - medewerker logistiek management-fysieke distributie

  - ICT-beheerder

  - applicatiebeheerder (s)

  - applicatieontwikkelaar (s)

  - netwerkbeheerder (s)

  - sociaal juridisch medewerker-sociale zekerheid

  - sociaal juridisch medewerker- arbeidsvoorziening en personeelswerk

  - administratief juridisch medewerker

  - medewerker informatiedienst- verlening bibliotheken (s)

  - assistent bedrijfsarchivaris (s)*

  - documentaire informatieverzorger overheid en semi-overheid (s)*

  4 middenkader-

  kwalificatie

  specialisten-kwalificatie (s)

  - secretaresse - boekhoudkundig medewerker

  - commercieel medewerker binnendienst

  - logistiek medewerker-material management

  - logistiek medewerker-fysieke distributie

  - medewerker beheer ICT

  - cordinator beveiliging

  3

  vakkwalificatie

  - secretarieel medewerker

  - bedrijfsadministratief medewerker

  - commercieel administratief medewerker

  - service medewerker ICT

  - beveiliger - medewerker vrede en

  veiligheid

  2

  basisberoeps- kwalificatie

  - administratief medewerker - assistent orde en veiligheid

  - toezichthouder - particulier

  onderzoeker

  1

  assistent- kwalificatie

  * niet bekostigd (categorie andere opleidingen)

 • Bijlage 2

 • * Het cijfer geeft het niveau van de deelkwalificatie aan. 1 juni 2002

  TYPERING VAN DEELKWALIFICATIES: Service medewerker ICT (2)

  ECABO-code

  DEELKWALIFICATIES beroeps- gericht

  doorstroom MCK Advies SBU (nominaal)

  Verplicht Verplichte keuze

  Vrije keuze Extern gelegitimeerd

  beroepsbe-geleidend

  beroeps-opleidend

  ICT14.2 Assembleren van hardware 2* X X X 620 620 X X

  ICT15.2 Installeren en onderhouden van hard- en software 2 X X X 2660 2660 X X

  ICT16.2 Helpen van systeemgebruikers 2 X X X 800 800 X