Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

of 16 /16
Ruimtelijke ordening & Bouw Boeken voor professionals

Embed Size (px)

description

Blijf op de hoogte van de nieuwe publicaties Ruimtelijke ordening & Bouw. Deze folder geeft een mooi overzicht op boeken met betrekking tot ruimtelijke ordening, bouw, brownfield, wooncode, bouwrecht, overheidsopdrachten, woonnormen, vergunningsbetwistingen

Transcript of Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

Page 1: Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

Ruimtelijke ordening & Bouw

Boeken voor professionals

Page 2: Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

2

Lexicon 50 jaar Stedenbouwwet

Een kroniek van vijftig jaar stedenbouwwetgeving aan de hand van trefwoorden. Er is ruimte voor algemene en spe-cifieke ontwikkelingen, maar ook voor petites histoires, markante gebeurtenissen of zelf een rechtsfilosofische be-schouwing.

Prijs 39 euro Uitgavejaar 2012 Editor B. Hubeau, P.-J. Defoort, G. Debersaques, W. Vandevyvere Pagina’s 123 p.ISBN 978 90 4861 386 1 Bestelcode 202 121 330

Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening enStedenbouw – TROS

Een driemaandelijks tijdschrift over ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met aandacht voor de vertaling van regelgeving in de praktijk.Abonnees ontvangen bovendien 10 keer per jaar een TROS-nieuwsbrief met recente en belangrijke rechtspraak.

Abo prijs 221 euro Periodiciteit driemaandelijks Hoofdredactie P.J. Defoort, F. De Preter, T. De Waele Bestelcode 201 131 330

TROSdatabankTROSdatabank bevat- alle uitgegeven en onuitgegeven rechtspraak inzake

ruimtelijke ordening (vanaf 1975), samengevat en ge-rangschikt volgens een eigen trefwoordensysteem

- alle rechtsleer, gepubliceerd in TROS, hét referentietijd-schrift voor juridische informatie inzake ruimtelijke orde-ning en stedenbouw

Optioneel: maandelijkse elektronische nieuwsbrief.

Abo prijs 465 euro Hoofdredactie R. Stevens Bestelcode 201 099 333

Page 3: Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

3

Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.Deel I

Een integrale bespreking van de decretale bepalingen en de praktische implementatie van de nieuwe regelingen.

Prijs 175 euro Uitgavejaar 2011 Editors B. Hubeau, W. Vandevyvere,G. Debersaques Pagina’s LXI + 1419 p. ISBN 978 90 4860 413 5 Bestelcode 202 091 332

Handboek Grond- en Pandenbeleid

Een analyse van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid binnen het Vlaamse Gewest.

Prijs 88 euro Abo prijs 70 euro Uitgavejaar 2011 Editors B. Hubeau, T. Vandromme Pagina’s XV + 276 p. ISBN 978 90 4861 164 5Bestelcode 202 111 333

Duurzame stedenbouw in woord en beeld

Dit boek is een deel van het door de Vlaamse Overheid en een aantal deelnemende gemeenten gesubsidieerde project Eco-polis Vlaanderen.

Het overloopt de theoretische basis van het ecopolis-gedach-tegoed en beschrijft ook talloze bestaande voorbeelden van wijken, plekken en steden die voldoen aan wat een ideale eco-polis kan zijn.

Prijs 40 euro Uitgavejaar 2010 Auteurs E. Heuts, E. RombautPagina’s 164 p. ISBN 978 90 4860 734 1 Bestelcode 203 104 014

Page 4: Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

4

Brownfieldconvenanten (pocket)

Deze pocket van Francis Charlier en Sofie Boeykens is een praktische gids voor alle bij brownfieldconvenanten betrok-ken Vlaamse, provinciale en gemeentelijke besturen, ont-wikkelaars en investeerders. • ontsluit het Brownfielddecreet • praktische wenken voor de samenstelling van een

brownfielddossier• rekening houdend met de nieuwe projectoproep en het

nieuwe modelaanvraagformulier

De Project MER screeningsnota

Dit boek schetst de structuur van zo’n nota, met een aantal voorbeeldclausules en “do’s” en “don’t’s”. Ook wordt aan-gegeven welke rechtsbescherming er bestaat wanneer de vergunningverlenende overheid de nota verwerpt en besluit tot de opmaak van een volledige project-m.e.r.

Auteur F. Charlier, S. Boeykens Verschijnt Binnenkort

De Raad voor Vergunningsbetwistingen.Een praktische gids.

Deze praktische gids heeft de bedoeling om de lezer op een heldere, bevattelijke en tegelijk beknopte wijze wegwijs te maken in de procedure bij de Raad voor Vergunningsbest-wistingen. De auteurs zijn alleen medewerkers van de raad.

Prijs 39 euro Uitgavejaar 2013 Editor E. Clybouw ISBN 978 90 4861 835 4 Bestelcode 202 131 331

Prijs 31 euro Aboprijs 27 euro Uitgavejaar 2013 Auteur(s) F. Charlier, S. Boeykens ISBN 978 90 4861 783 8 Bestelcode 202 131 330

Praktijkreeks Ruimtelijk Bestuursrecht

Page 5: Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

5

Ruimtelijke ordening enStedenbouw geannoteerd 2013

Dit geannoteerde wetboek omvat de geannoteerde teksten van• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) - Besluit

van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende co-ordinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening

• Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördi-neerd op 22 oktober 1996 (Coördinatiedecreet, uittreksel)

• Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplan-nen en gewestplannen (Inrichtingsbesluit)

• Uitvoeringsbesluiten

Prijs 125 euro Abo prijs 83 euro Uitgavejaar 2013 Editors G. Debersaque, B. Hubeau ISBN 978 90 4861 841 5 Bestelcode 202 131 333

Ruimtelijke ordening voor beginners

‘Ruimtelijke ordening voor beginners’ brengt licht in het uitgebreide geheel van regels die de ruimtelijke ordening vandaag de dag blijkt te zijn. Gewapend met deze lectuur, krijg je de materie moeiteloos onder de knie. Zonder kleer-scheuren. Aan de hand van trefwoorden, duidelijke defini-ties en toegankelijke casussen, weet je in no time hoe de ruimtelijke vork in de steel zit. Een onmisbare must have!

Prijs 39 euro Uitgavejaar 2011 Reeks Voor beginners Editor B. Hubeau Auteurs X. Buijs, M. Cromheecke, F. De Preter, B. Roelandts, V. Sagaert, T. Vandendurpel, W. Vandevyvere,H. Van Landeghem Pagina’s 254 p. ISBN 978 90 4861 269 7Bestelcode 202 111 332

Page 6: Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

6

Prijs 67 euro Abo prijs 40 euro Uitgavejaar 2013 Editor B. Hubeau Auteurs F. Charlier, P. De Smedt, B. Hubeau,E. Janssens ISBN 978 90 4861 691 6 Bestelcode 202 121 332

15 Jaar Vlaamse Wooncode -Sisyplrus (on)gelukkig?

Naar vijfjaarlijkse traditie maken de auteurs een analyse van de evoluties in het Vlaamse woonbeleid sinds het ont-staan van de Vlaamse Wooncode. Hierbij komen alle aspec-ten, inzake huisvesting aan bod. Een blik wordt o.a. gewor-pen op de woningkwaliteitsbewaking, de mogelijke premies en tegemoetkomingen, sociale huur, koop en leningen, het lokale woonbeleid, de link tussen wonen en welzijn. Ook de private huurmarkt wordt onder de loep genomen, en nog veel meer. Kortom een volledig naslagwerk rond de Vlaam-se woonregelgeving.

Prijs 95 euro Uitgavejaar 2013 Editors B. Hubeau en T. Vandrom-me ISBN 978 90 4861 590 2 Bestelcode 202 121 333

Bronnenboek De Vlaamse Wooncode en de sociale huisvesting – Vlaams Gewest

De belangrijkste regelgeving rond wonen in Vlaanderen wordt gebundeld in één overzichtelijk naslagwerk. Zo zijn hierin opgenomen de Vlaamse Wooncode, de belangrijkste regelgeving rond kwaliteitsbewaking, het grond- en panden-decreet, de belangrijkste besluiten rond instellingen, woon-projecten, sociale leningen en waarborgen voor particulieren en het besluit tot reglementering van het sociale huurstelsel. Alle regelgevende stukken zijn vergezeld van de nodige an-notaties met de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer.

Page 7: Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

7

Prijs 110 euro Abo prijs 88 euro Uitgavejaar 2012 Editors K. Deke-telaere, J. Dujardin, K. Uytterhoeven en A.-L. Verbeke, N. Carette, B. Delvaux Pagina’s XXIII + 1318 p. ISBN 978 90 4861 561 2Bestelcode 202 121 331

Codex Bouwrecht 2012 - 2013

Een overzichtelijke wettenverzameling, die gemakkelijk han-teerbaar is voor zowel de student als voor de practicus die met het bouwrecht in aanraking komt (architect, vastgoed-makelaar, notaris, advocaat, magistraat, projectontwikke-laar, aannemers, ...) .

Komen aan bod:Bouwen en milieurecht – Bouwen en notarieel recht – Bou-wen en zakenrecht – Bouwen en verzekeringsrecht – Bou-wen en aansprakelijkheidsrecht

De gunning van overheidsopdrachten

Een diepgaande juridische analyse van de totaliteit van de problematiek inzake de gunning van opdrachten.

Prijs 189 euro Abo prijs 149 euro Uitgavejaar 2009 Editor D. D’Hooghe ISBN 978 90 4860 298 8 Bestelcode 202 091 202

Page 8: Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

8

Overheidsopdrachtenvoor beginnersDe nieuwe wetgeving overheidsopdrachten verplicht naast de klassieke overheden alle gesubsidieerde instellingen zoals ziekenhui-zen, woonzorgcentra, medisch-pedagogische instellingen, centra voor algemeen welzijns-werk en scholen de reglementering op de overheidsopdrachten correct toe te passen.

Het boek Overheidsopdrachten voor begin-ners biedt hierbij een praktische leidraad.• Tal van voorbeelden uit de praktijk• Geschreven in een bevattelijke taal• Stap voor stap beschrijving van volledige

proces• Met verschillende modelbestekken• Aangepast aan de nieuwe wetgeving over-

heidsopdrachten

Het boek is dan ook een absolute aanrader, zowel voor de aanbestedende overheden en gesubsidieerde instellingen als voor de on-dernemingen, die de opdrachten willen bin-nenhalen.

Prijs 49 euro Uitgavejaar 2013 Auteur P. Verbeke ISBN 978 90 4861 795 1 Bestelcode 202 131 100

Page 9: Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

9

Voordeelpakket: Overheidsopdrachten voor beginners +Codex overheidsopdrachten 2013 - 2014Prijs 95 euro Bestelcode 202 131 102

Prijs 62 euro Aboprijs 50 euro Uitgavejaar 2013 Editors D.D’Hooghe, J. Dujardin, L. Schellekens ISBN 978 90 4861 808 8 Bestelcode 202 131 101

Codex overheidsopdrachten2013 - 2014In deze codex vindt u alle wetgeving terug die van toepassing is op de overheidsopdrachten die vanaf 1 juli 2013 worden bekendgemaakt of waarbij potentiële deelnemers vanaf die dag worden uitgenodigd voor het indienen van een offerte. Het is een geactualiseerde tekst-uitgave, zonder annotaties. U kan dit boek ge-bruiken als aanvulling bij bestaande uitgaven waarindit thema wordt behandeld.In deze wetgevingsbundel vindt u:• Basiswetgeving• Belangrijkste uitvoeringsbesluiten inzake

overheidsopdrachten• De wetgeving inzake erkenning van aanne-

mers• De regeling inzake hoofdelijke aansprake-

lijkheid van opdrachtgevers, aannemers en onderaan-

nemers

De codex overheidsopdrachten is bijgewerkt tot en met 1 juli 2013.

Page 10: Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

10

Ondernemen met de overheid – Publiek-private samenwerking

Een zeer degelijke introductie tot de principes van publiek-private samenwerking. PPS wordt uitgebreid juridisch toe-gelicht, de voor- en nadelen ervan worden onder de loep genomen en het te volgen pad uitgebreid toegelicht.

Prijs 89 euro Uitgavejaar 2010 Editors A. Logghe, A. François, K. Leus Auteurs J. Bocken, N. Braeckevelt, K. Decroix, W. Depester, W. Goossens, P. Hinnekens, E. Leenknecht, F. Ongena, W. Van Rie Pagina’s 314 p. ISBN 978 90 4860 803 4 Bestelcode 202 101 300

Overheidsopdrachten geannoteerd

Dit wetboek biedt een bundeling aan van zowel de oude als de nieuwe wet- en regelgeving.De stand van de regelgeving is bijgewerkt tot 16 februari 2010.

Prijs 115 euro Aboprijs 79 euro Uitgavejaar 2010 Auteur D. D’Hooghe Bestelcode 202 101 105 ISBN 978 90 4860 663 4

Page 11: Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

11

Kind & RuimteKindgerichte planning van de publieke ruimte

Dit boek laat zien hoe planologen, ontwerpers en ruimte-lijke beleidsmakers kindgerichtheid kunnen realiseren in elke planningslaag.

Deze publicatie bevat ruimtelijke instrumenten en con-cepten om tot een kindgerichte woontypologie, mobiliteit, groenstructuur, water- en reliëfstructuur en toeristisch-recreatieve structuur te komen.

Concreet planmateriaal, talrijke referentiebeelden, con-cepttekeningen en technische schetsen maken het tot een bruikbaar instrument voor planning en ontwerp.

Woonnormen: Vlaanderen, Brussel / Normes d’habitation: Wallonie, Bruxelles

In dit boek gaan de auteurs dieper in op de woonnormen in de verschillende gewesten. Komen aan bod• De vernieuwde Vlaamse Wooncode: woningkwaliteits-

handhaving volgens een nieuwe huisstijl• Les nouvelles règles introduites par le Code bruxellois

du Logement et leur importance pour les juges de paix• Les communes et le Code bruxellois du Logement• L’inspection régionale du logement. Procédures mises

en oeuvre et premiers résultats• De Huisvestingscode van het Brusselse Hoofdstedelijk

Gewest

Prijs 65 euro Uitgavejaar 2007 Auteur P. DekeyserISBN 978 90 8661 400 4 Bestelcode 202 061 336

Prijs 39 euro Uitgavejaar 2008 Auteurs T. Billiet, F. Degives, P. De Smedt, F. Lambotte, S. Leprince, J. Sohier ISBN 978 90 4860 127 1 Bestelcode 202081332

Page 12: Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

12

De actuele betekenis van het veldwetboek / L’actualité du droit rural

In deze publicatie wordt, naast een algemeen overzicht van de artikels van het Veldwetboek die nog steeds actueel zijn, meer specifiek de problematiek van de buurtwegen beke-ken in hun relatie met de openbare besturen en de rurale aspecten van de burenhinder.

Daarnaast komt eveneens de problematiek van de buurt-wegen vanuit Waalse hoek aan bod alsook de aspecten van de landbouwpremies, gekoppeld aan de voorwaarden die de Europese regelgeving oplegt. Ten slotte werden ook actuele aspecten van de pachtwet, de ruilverkavelingswetgeving en de jachtwetgeving in relatie met het probleem van wildschade toegelicht.

Recht op wonen: naar een resultaatsverbin-tenis? / Droit au logement: vers une obliga-tion de résultat?

Is het wenselijk en mogelijk om in België van het recht op wonen een resultaatsverbintenis te maken? Twee landen, Schotland en Frankrijk, hebben het al gedaan: de over-heden zijn er verplicht om huisvesting te voorzien voor thuislozen of bepaalde mensen die slecht gehuisvest zijn. In België bestaat zo’n verplichting niet. Artikel 23 van de Grondwet bevat wel een recht op behoorlijke huisvesting, maar het legt geen resultaatsverbintenis op. In deze uitgave worden de Schotse en Franse wetgeving be-studeerd en worden een aantal denksporen bekeken om het recht op wonen in België effectiever te maken.

Prijs 39 euro Aboprijs 31 euro Uitgavejaar 2013 Auteurs R. Con-stant, D. Delmotte, A.M. Draye, R. Gotzen, A. Gregoire, É. Gregoire ISBN 978 90 4861 625 1 Bestelcode 202 122 104

Prijs 67 euro Uitgavejaar 2013 Editors N. Bernard, B. Hubeau ISBN 978 90 4861 699 2 Bestelcode 202 121 334

Page 13: Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

13

Opleiding De Raad voor vergunningsbetwistingen – Een jaar na de vernieuwde rechtspleging

Een jaar na de vernieuwde rechtspleging gaan de sprekers dieper in op de praktische toepassing van de vernieuwde procedure, met inbegrip van een overzicht van de recht-spraak in het kader van de zogenaamde ‘vereenvoudigde behandeling en versnelde rechtspleging.

Op het programma• De procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen• Advisering in de vergunningsprocedure• Vereenvoudigde behandeling en versnelde rechtspleging• Injunctierecht

Sprekers:• Filip Van Acker, Voorzitter Raad voor Vergunningsbe-

twistingen• Lieselotte Joppen en Katrien Willems, Juristen Raad

voor Vergunningsbetwistingen• Steven Denys, Coördinatiejurist Raad voor Vergunnings-

betwistingen en Gastprofessor Universiteit Antwerpen• Hilde Lievens, Raadslid Raad voor Vergunningsbetwis-

tingen• Marc Boes, Aanvullend rechter in de Raad voor Vergun-

ningsbetwistingen en Emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven

Accreditatie• Erkend als permanente vorming door de Orde van Vlaamse

Balies voor 3 juridische punten.• Andere aanwezigheidsattesten zijn op verzoek verkrijgbaar

woensdag 20 november 2013 – Brussel13u.30 tot 17u.Inclusief nieuwe publicatie ‘De Raad voor Vergunningsbe-twistingen. Een praktische gids’

Meer informatie en inschrijven? www.studipolis.be

Page 14: Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

14

Ruimtelijke ordening in een notendopEen tweedaagse praktijkgerichte basisopleiding vanuit juridisch en planologisch oogpunt Woensdag 27 november 2013 en 11 december in Sint-Niklaas Tijdens twee vormingsnamiddagen worden telkens vanuit planologisch & juridisch oogpunt volgende thema’s besproken:

Dag 1= Plannen: gewestplan - BPA – Structuurplan – RUP – VerordeningPLANNING: basisbeginselenAan de hand van een heldere uiteenzetting met voorbeelden en praktische oefe-ningen worden de basisbeginselen uiteengezet van de ruimtelijke planning:• kort overzicht van de geschiedenis van het ruimtelijk ordenen in Vlaanderen• gewestplan, BPA, structuurplan, RUP, verordening• Waar kan ik alle elementen terugvinden?• Wat is de betekenis van de voorschriften?

De namiddag wordt afgesloten met een panelgesprek tussen ambtenaren van het gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk niveau, waarbij een inzicht wordt gegeven bij de belangrijkste struikelblokken in de praktijk.

Dag 2= Vergunningen : verkavelingen – stedenbouwkundige vergunningen – attesten(stedenbouwkundig en planologisch)Het vergunningsproces van zowel de verkavelingsvergunning als de stedenbouw-kundige vergunning wordt stap per stap doorlopen.Aan de hand van praktische voorbeelden wordt uiteengezet:• hoe een aanvraag opgemaakt kan worden;• met welke elementen u specifiek rekening moet houden;• welke stappen dienen ondernomen te worden bij een weigering van de steden-

bouwkundige vergunning;• welke aanvragen onder de meldingsplicht vallen of vrijgesteld zijn van vergun-

ningsplicht. Daarnaast worden de basisprincipes van een stedenbouwkundige verordening,

stedenbouwkundig attest en een planologisch attest uiteengezet.

De namiddag wordt afgesloten met een panelgesprek tussen ambtenaren van het gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk niveau, waarbij een inzicht wordt gegeven bij de belangrijkste struikelblokken in de praktijk. Meer informatie en inschrijven www.studipolis.be.

Page 15: Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

Boekenbon

oJa, ik wil volgende publicaties bestellen:Bestelcode aantal titel prijs

ex.

ex.

ex.

ex.

ex.

Dhr./Mevr.

Bedrijf btw-nr.

Straat Nr.

Stad/Gemeente Postnummer

E-mail

o Ja, breng mij op de hoogte van nieuwe publicaties Ruimtelijke ordening en bouw

Vulditformulierinenstuurhetnaaronsopoffaxhetnaar050/31.75.96.Omuwboekensnellerteontvangen,besteltuzeopwww.diekeure.beofviaprofessional.publishing@diekeure.beGeïnteresseerdindeanderepublicatiesvandieKeure?Consulteeronzewebsite:www.diekeure.be

Prijzen incl. btw, excl. verzendingskosten. Uw adresgegevens worden opgenomen in ons mailingbestand. Krachtens de wet van 8 december 1992 hebt u recht op inzage en verbetering van de door ons bewaarde gegevens.

Opleiding bodemverontreiniging - curatele / faling In een cyclus van drie halve dagen krijgt u 360° graden - benadering vanuit be-stuurlijke juridische invalhoek.

Meer informatie en inschrijven www.studipolis.be.

Page 16: Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

Frankerena.u.b.

Kleine Pathoekeweg 3 8000 Brugge

Die Keure is een vaste waarde binnen de Belgische uitge-vers- en drukkerswereld en heeft met Studipolis een eigen opleidingscentrum voor professionals. Een Brugs bedrijf met jarenlange ervaring!

www.linkedin.com/company/die-keurediekeurebe.wordpress.comwww.facebook.com/dieKeureBE@dieKeure_BE of @dieKeure_Juridi

www.diekeure.be