Actualiteiten ruimtelijke ordening - Gemeentedagen 2016

of 34/34
Actualiteiten ruimtelijke ordening Gemeentedagen 2016 Erik Dans & Machteld de Vries Advocaten bestuursrecht en omgevingsrecht
 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Business

 • view

  318
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Actualiteiten ruimtelijke ordening - Gemeentedagen 2016

 • Titeldia

  Actualiteiten ruimtelijke ordening Gemeentedagen 2016

  Erik Dans & Machteld de Vries

  Advocaten bestuursrecht en omgevingsrecht

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (14pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Inhoudsopgave

  Agenda

  1. Rijk en RO

  2. Provincie en RO

  3. Gemeenten en RO

  4. Ladder voor duurzame verstedelijking

  5. Parkeren

  6. Varia

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Rijk en RO Schorsing bepalingen Provinciale Verordening Ruimte Zuid-Holland

  Casus Decathlon perifere detailhandel

  Verordening Ruimte (VR) staat detailhandel slechts toe in stadscentra en bij uitzondering een aantal vormen van perifere detailhandel buiten stadscentra (autos, boten, caravans, motoren, scooters, zwembaden, buitenspeelapparatuur, fitnessapparatuur, pianos, ) (artikel 2.1.4 lid 1 en lid 3 VR).

  Gemeenten Den Haag en Schiedam wilden bestemmingsplannen vaststellen voor grootschalige perifere detailhandel met het oog op het mogelijk maken van een vestiging van Decathlon in deze gemeenten;

  Daartoe worden ontheffingen van de VR aangevraagd.

  GS van Zuid-Holland weigeren ontheffingen

  Weigeringen worden op dit moment aangevochten bij de bestuursrechter

  3

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Rijk en RO

  Decathlon verzoekt de Kroon om artikel 2.1.4 VR te vernietigen wegens strijd met het recht en het algemeen belang (zie art. 261 Provinciewet):

  Art. 4.1 Wro (bevoegdheid vaststellen VR);

  Art. 49 VWEU (vrijheid van vestiging binnen de EU);

  Richtlijn 2006/123/EG (Dienstenrichtlijn).

  4

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Rijk en RO

  Schorsing van art. 2.1.4 lid 3 VR d.d. 21 november 2015, Stb. 2015/454 (art. 268 Provinciewet jo. afd. 10.2.3 Awb):

  I.v.m. vermoedelijk ongerechtvaardigde beperking van art. 49 VWEU;

  Tot 1 april 2016;

  In de tussentijd wordt een voorziening getroffen:

  Extra uitzondering detailhandel buiten stadscentra: detailhandel die zich uit oogpunt van ruimtelijke ordening niet onderscheidt van de hiervoor genoemde detailhandel

  Dus: niet slechts limitatieve lijst, maar ook beoordeling i.h.k.v. het criterium van een goede ruimtelijke ordening

  5

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Dienstenrichtlijn en RO Dienst: elke economische activiteit, anders dan in loondienst, die gewoonlijk tegen

  vergoeding geschiedt.

  Overweging 9 Dienstenrichtlijn: n.v.t. op eisen over toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit waaronder voorschriften inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

  Art. 9 Dienstenrichtlijn:

  Geen vergunningstelsel tenzij:

  Geen discriminerende werking;

  Gerechtvaardigd om dwingende reden van algemeen belang;

  Proportionaliteit;

  Vergunningstelsel: elke procedure die voor een dienstverrichter of afnemer de verplichting inhoudt bij een bevoegde instantie stappen te ondernemen ter verkrijging van een formele of stilzwijgende beslissing over de toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit (art. 4 Dienstenrichtlijn)

  6

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Dienstenrichtlijn en RO

  Art. 14 Dienstenrichtlijn

  Toegang tot uitoefening dienstenactiviteit niet onderwerpen aan de volgende eisen:

  Economische criteria i.v.m. voldoende marktvraag/economische planning;

  Betrokkenheid van concurrenten.

  Eis: elke verplichting, verbodsbepaling, voorwaarde of beperking uit hoofde van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten of voortvloeiend uit de rechtspraak, de administratieve praktijk (Art. 4 Dienstenrichtlijn)

  7

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Dienstenrichtlijn en RO

  Oudere Afdelingsjurisprudentie:

  detailhandel geen dienst i.d.z.v. Dienstenrichtlijn (ABRvS 25 juni 2014, nr. 201307133/1/A1)

  Dienstenrichtlijn n.v.t. op bestemmingsplannen (ABRvS 16 april 2014, nr. 201303704/1/R4)

  8

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Dienstenrichtlijn en RO

  Echter, recente ontwikkelingen:

  Documenten van de Europese Commissie lijken ervan uit te gaan dat detailhandel onder de Dienstenrichtlijn valt;

  Samenvatting van de richtlijn op EUR-Lex: detailhandel valt onder Dienstenrichtlijn;

  Franse Conseil dEtat in arrest d.d. 11 februari 2015, No. 370089, ECLI:FR:CESSR:2015:370089.20150211: Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel;

  HvJEU in arrest d.d. 10 juli 2014, C-420/13, Netto Marken-Discount, ECLI:EU:C:2014:2069: detailhandel kan een dienst zijn;

  9

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Dienstenrichtlijn en RO Dus prejudicile vragen ABRvS 13 januari 2016, nr. 201309296/4/R4 (selectie):

  1. Is detailhandel i.v.m. verkoop van goederen, zoals schoenen en kleding, aan consumenten aan te merken als een dienst onder de Dienstenrichtlijn?

  2. Valt een voorschrift uit een bestemmingsplan dat detailhandel buiten stadscentra niet toestaat onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn?

  3. Valt het bedoelde voorschrift onder de reikwijdte van het begrip vergunningstelsel onder de Dienstenrichtlijn?

  4. Zo ja, is een dergelijk voorschrift toegestaan onder de Dienstenrichtlijn?

  5. Restvraag: valt dit geval onder de werkingssfeer van het vrij verkeer van goederen (art. 34 t/m 36 VWEU) en/of de vrijheid van vestiging (art. 49 t/m 55 VWEU) in de zin van het VWEU en is dit onder deze artikelen toegestaan?

  10

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Dienstenrichtlijn en RO

  Mogelijke gevolgen:

  Bij eis idzv de Dienstenrichtlijn:

  Bij leegstand e.d.:

  Ladder voor duurzame verstedelijking (actuele regionale behoefte);

  Beperking locaties.

  Bij vergunningstelsel idzv de Dienstenrichtlijn:

  Verzwaarde motiveringseisen ivm dwingende reden van algemeen belang.

  11

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Rijk en RO

  Decathlon continued:

  Bestemmingsplan Sportplaza Harga gemeente Schiedam d.d. 26 januari 2016

  O.a. bedoeld om grootschalige detailhandel in sportartikelen mogelijk te maken;

  De gemeenteraad stelt dat de voorziene detailhandel een vergelijkbare ruimtelijke uitstraling heeft als de met name genoemde functies in art. 2.1.4 lid 3 VR.

  Maar: d.d. 4 maart 2016 reactieve aanwijzing van GS: strijd met nieuw art. 2.1.4 lid 3 VR

  12

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Provincie en RO Bevoegdheden provincie:

  Provinciale Ruimtelijke Verordening (art. 4.1 Wro)

  Proactieve aanwijzing (art. 4.2 Wro):

  Provinciaal belang;

  Goede ruimtelijke ordening.

  Reactieve aanwijzing (art. 3.8 lid 6 jo. 4.2 Wro)

  GS hebben zienswijzen ingediend die niet (geheel) zijn overgenomen;

  Provinciaal belang;

  Goede ruimtelijke ordening;

  Binnen 6 weken na vaststelling bestemmingsplan.

  13

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Provincie en RO Ontheffing provinciale ruimtelijke verordening (PRV)

  Art. 4.1a Wet ruimtelijke ordening (Wro):

  In een PRV kan worden bepaald dat gedeputeerde staten op aanvraag van burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen van krachtens dat lid vast te stellen regels, voor zover

  1. de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid

  2. wegens bijzondere omstandigheden

  3. onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te dienen provinciale belangen.

  14

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Provincie en RO Memorie van Toelichting:

  Bedoeld voor bijzondere situaties, die bij het stellen van de algemene regel niet zijn voorzien. Dus: niet voorzienbare omstandigheden.

  Alleen als verwezenlijking onderdeel ruimtelijk beleid in verhouding tot de met die bepalingen te dienen provinciale of nationale belangen onevenredig wordt belemmerd.

  Standaardjurisprudentie:

  Als provinciale bepaling ruimer is dan artikel 4.1a lid 1 Wro toestaat.

  Bijv.:

  Indien een ontheffing kan worden verleend zodra sprake is van "zwaarwegende argumenten die dit rechtvaardigen(ABRvS 5 februari 2014, nr. 201304840/1/R4, AB 2014/140)

  Indien een ontheffing kan worden verleend voor zover niet anders is bepaald (ABRvS 22 juli 2015, nrs. 201309161/2/R3 en 201400410/1/R2, AB 2015, 303)

  15

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Provincie en RO Onvoorzienbaarheid speelt geen rol (ABRvS 6 mei 2015, nr. 201406629/1/R6)

  Anders dan eerder gedacht, hoeven de bijzondere omstandigheden niet onvoorzienbaar te zijn.

  Weliswaar heeft de memorie van toelichting van het wetsvoorstel deze strekking (Kamerstukken II, 2011/12, 32 821, nr. 3, blz. 4), maar het wetsvoorstel is nadien gewijzigd.

  Uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 4.1a van na deze wijziging volgt dat de wetgever uitdrukkelijk niet heeft beoogd de eis te stellen dat de ontwikkeling waarvoor ontheffing wordt verleend niet voorzien of niet voorzienbaar was (Kamerstukken II, 2011/12, 32 821, nr. 8, blz. 4, en nr. 13, blz. 20 en 22).

  De bijzondere omstandigheid moet zijn gelegen in de ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkeling waarvoor de ontheffing is aangevraagd.

  Dus: nadruk op bijzondere omstandigheid

  16

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Provincie en RO

  Geen bijzondere omstandigheid

  Bestuurlijke omissie; bijzondere omstandigheid moet verband houden met de ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkeling (ABRvS 6 mei 2015, nr. 201406629/1/R6)

  Het bereiken van een betere landschappelijke inpassing (ABRvS 24 juni 2015, nr. 201402270/1/R6)

  17

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Provincie en RO Reactieve aanwijzingen

  Omstandigheid dat met inzet andere bevoegdheden hetzelfde resultaat kan worden bereikt, beperkt vrijheid GS om te kiezen voor het geven van een reactieve aanwijzing niet (ABRvS 28 januari 2015, nr. 201401881/1/R3)

  Aanwijzing genomen in strijd met quorumvereisten uit RvO van GS wordt vernietigd. Het quorumgebrek kan niet buiten de beslistermijn voor het geven van een aanwijzing met terugwerkende kracht worden hersteld i.v.m. rechtszekerheid. Bekrachtiging buiten de termijn niet mogelijk omdat die termijn geen termijn van orde betreft (ABRvS 18 februari 2015, nr. 201308561/1/R1, JB 2015/55)

  Maar: ABRvS 10 februari 2016, nr. 201502681/1/R1

  GS stelden t.a.v. bestemmingsplan k beroep in

  Afdeling: geven reactieve aanwijzing beperkt beroepsrecht GS niet

  Slot: bestemmingsplan in strijd met VR, beroep GS gegrond

  18

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Provincie en RO ABRvS 29 juli 2015, nr. 201407048/1/R2, AB 2015/265

  Geen verschoonbare termijnoverschrijding bij beroep B&W tegen reactieve aanwijzing tegen hun eigen bestemmingsplan. Het feit dat het bestemmingsplan tweemaal ter inzage is gelegd, doet niet af aan het feit dat met de eerste ter inzagelegging de beroepstermijn is gaan lopen.

  Bij eerdere ter inzagelegging dan na termijn art. 3.8 lid 6 jo. art. 6:7 Awb, geen sprake van gebrekkige bekendmaking en terinzagelegging.

  19

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Provincie en RO Provinciaal belang

  ABRvS 22 april 2015, 201403506/1/A1

  Omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan t.b.v. n windturbine.

  nog niet in beleid en regelgeving verwerkte punten uit provinciaal coalitieakkoord en houtskoolschets zijn provinciaal belang als bedoeld in art. 4.2 Wro;

  Maakt niet uit of nieuw beleid of regelgeving nog niet in ontwerp is;

  Bepalend is of het belang zich leent voor behartiging op provinciaal niveau vanwege de daaraan klevende bovengemeentelijke aspecten;

  Mogelijkheid reactieve aanwijzing of algemene regels niet beperkt tot bijzonder zwaarwegende belangen.

  20

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Provincie en RO Proactieve aanwijzing

  Niet van belang of andere middelen zoals beroep tegen bestemmingsplan of reactieve aanwijzing niet zijn ingezet alvorens over wordt gegaan tot geven proactieve aanwijzing (ABRvS 27 mei 2015, nr. 201405782/1/R1)

  Proactieve aanwijzing in afwijking van Provinciale Ruimtelijke Verordening is niet toegestaan wegens strijd met het wettelijk systeem van de Wro. Behoeft een specifieke grondslag (ABRvS 16 september 2015, nr. 201410669/1/R6)

  21

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Gemeente en RO Vvgb gemeenteraad

  Art. 6.5 Bor:

  Bij omgevingsvergunningen voor afwijken bestemmingsplan mbv atr. 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo: vvgb gemeenteraad;

  Gemeenteraad kan categorien aanwijzen waarin een vvgb niet nodig is.

  22

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Gemeente en RO Te generieke aanwijzing van categorien nog steeds niet toegestaan:

  Categorien kunnen niet zodanig worden geformuleerd dat aan de aanwijzing daarvan niet of nauwelijks nog onderscheidende betekenis toekomt zoals ruimtelijke relevante ontwikkelingen van enige omvang waarover niet eerder door de gemeenteraad een inhoudelijk standpunt is ingenomen, danwel politiek gevoelige ontwikkelingen (ABRvS 27 mei 2015, nr. 201404980/1/A1);

  Het geven van een algemene verklaring van geen bedenkingen is in strijd met art. 6.5 Bor (ABRvS 8 juli 2015, nr. 201408853/1/A1)

  Aanwijzing waaruit volgt dat een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist voor zover het college het bevoegd gezag is voor afwijkingen van het bestemmingsplan als bedoeld in art. 2.12 lid 1 onder a 3 Wabo, wordt aangemerkt als aanwijzing dat een vvgb nooit is vereist en is in strijd met art. 6.5 Bor (ABRvS 29 juli 2015, nr, 201408339/1/A1);

  23

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Gemeente en RO ABRvS 24 februari 2016, nr 201500972/1/A1

  Bouw insecthuis

  Eenmaal aan B&W gedelegeerde bevoegdheid tot nemen projectbesluit, kan niet later weer middels voorwaarde aan omgevingsvergunning worden teruggegeven.

  Strijd met systeem art. 3.10 Wro (oud).

  24

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Ladder voor duurzame verstedelijking Artikel 3.1.6 lid 2 Bro:

  De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden:

  a) Actuele regionale behoefte?

  b) Binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins?

  c) Passende ontsluiting, van verschillende middelen van vervoer.

  25

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Ladder voor duurzame verstedelijking Kamerbrief d.d. 23 november 2015 (IENM/BSK-2015/209246)

  Onduidelijkheid over afbakening:

  actuele regionale behoefte

  nieuwe stedelijke ontwikkeling

  bestaand stedelijk gebied

  Minister kondigt aan:

  Verduidelijking begrippen door:

  Hetzij aanpassing art. 3.1.6 lid 2 Bro

  Hetzij aanpassing Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking

  26

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Ladder voor duurzame verstedelijking Nieuwe stedelijke ontwikkeling

  Onbenutte planologische mogelijkheden geen nieuwe stedelijke ontwikkeling:

  van detailhandel in meubelen en woninginrichting (oud) naar perifere detailhandel (nieuw) is geen nieuwe stedelijke ontwikkeling (ABRvS 1 juli 2015, nr. 201401417/1/R1);

  Na verplaatsing bestemmingsvlak en minieme toename oppervlakte ten opzichte van voorheen geldende bestemmingsplan (ABRvS 17 februari 2016, nr. 201506639/1/R6);

  Indien bij gebruikswijziging het ruimtebeslag niet toeneemt (ABRvS 5 augustus 2015, nr. 201500276/1/R2 en 4 maart 2015, nr. 201308866/1/R3);

  Indien bij onbenutte planologische mogelijkheden geen nieuw ruimtebeslag plaatsvindt (ABRvS 24 december 2014, 201303578/1/R4);

  Bestaande uitwerkingsplicht (ABRvS 24 februari 2016, nr. 201506618/1/R6);

  Wel uitvoerbaarheid toetsen!

  27

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Ladder voor duurzame verstedelijking

  Het bouwen van 11 woningen is geen nieuwe stedelijke ontwikkeling (ABRvS 18 november 2015, nr. 201500685/1/R4);

  Het bouwen van 12 (of meer) woningen is wl een nieuwe stedelijke ontwikkeling (ABRvS 25 maart 2015, nr. 201407135/1/R1);

  Salamitactiek is niet toegestaan (ABRvS 4 maart 2015, nr. 201406421/1/R4);

  28

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Ladder voor duurzame verstedelijking Actuele regionale behoefte

  Bij woningbouw is voldoende dat in de plantoelichting kort de uitkomsten worden vermeld van de beoordeling van de behoefte met een verwijzing naar een woonvisie en regionale afspraken over woningbouw per gemeente. Daarbij dient overigens wl aannemelijk te worden gemaakt dat het aantal nieuwe woningen de harde plancapaciteit binnen de gemeente niet overschrijdt (ABRvS 29 april 2015, nr. 201408996/1/R6);

  29

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Ladder voor duurzame verstedelijking Relevante leegstand; concurrentiebelang; relativiteit

  Relativiteitsvereiste kan niet aan concurrenten worden tegengeworpen wanneer de geschade belangen zien op voorkoming van leegstand in de directe omgeving gelet op het ondernemersklimaat ter plaatse (ABRvS 9 september 2015, nr. 201501866/1/R6)

  behoudens bijzondere omstandigheden staat het relativiteitsvereiste in de weg aan beroep concurrenten Ladder indien die concurrenten slechts vrezen voor beindiging van de eigen bedrijfsactiviteiten (ABRvS 20 mei 2015, nr. 201403699/1/R2, BR 2015/71).

  30

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Parkeren Nieuwe bevoegdheid art. 3.1.2 lid 2 onder a Bro per 29 november 2014:

  Ihkv goede RO kan bestemmingsplan regels bevatten:

  waarvan uitleg bij uitoefening van een aangegeven bevoegdheid, afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels;

  Vanwege schrappen bevoegdheid tot opnemen stedenbouwkundige voorschriften in Bouwverordening.

  Gevolgen:

  Bestemmingsplannen van na 29 november 2014 dienen parkeren zelf te regelen. Terugval op Bouwverordening niet toegestaan;

  Bestemmingsplannen van voor 29 november 2014: normen uit Bouwverordening blijven gelden tot 1 juli 2018 (art. 133 Woningwet)

  31

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Parkeren

  Dynamische verwijzing naar parkeernormen in bestemmingsplan is toegestaan (zie ook art. 3.1.2 lid 2 Bro) (ABRvS 9 september 2015, nr. 201410585/1/R6);

  Bestemmingsplannen na 29 november 2014 zonder parkeernormen zijn onzorgvuldig vastgesteld (ABRvS 20 mei 2015, nr. 201501295/1/R6).

  32

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Varia Wijzigingen Bor bij Besluit uitvoering Chw per 8 september 2015 i.v.m. opvang

  asielzoekers (Stb. 2015, 323):

  Minister of GS zijn bevoegd om een omgevingsvergunning bedoeld onder art. 2.1 lid 1 onder c Wabo jo. 2.12 lid 1 onder a 2 Wabo te verlenen voor zover het gaat om opvang van asielzoekers of andere categorien vreemdelingen voor zover het gaat om een provinciaal of nationaal belang (zie art. 3.1 onder b en 3.2 onder b Bor);

  B&W zijn bevoegd om met behulp van art. 2.12 lid 1 onder a 2 Wabo af te wijken van een bestemmingsplan voor zover het gaat om opvang van asielzoekers of andere categorien vreemdelingen .

  33

 • TEXT LEVELS

  1

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (40pt)

  Promotie

  Wij houden liever geen afstand

  Koffie?