Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

of 20 /20
Deborah Smets 01/12/2017 Studiedag ruimtelijke Ordening De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan Het decreet van 1 juli 2016

Embed Size (px)

Transcript of Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

Page 1: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

Deborah Smets

01/12/2017 – Studiedag ruimtelijke Ordening

De integratie van de plan-MER in

een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 2016

Page 2: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 20162

Structuur

∎De plan-MER vóór 1 mei 2017

∎De plan-MER na 1 mei 2017

∎Kenmerken van het geïntegreerd planningsproces

∎De procedure van totstandkoming

∎Aandachtspunten

Page 3: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 20163

De plan-MER vóór 1 mei 2017

∎Integratiespoorbesluit 2008: keuze tussen generieke spoor & integratiespoor

∎Gevaar voor schorsing/vernietiging bij RUP’s volgens integratiespoor

∎Valideringsdecreet & Hersteldecreet

∎2014: opheffing Integratiespoorbesluit

∎Vanaf dan opnieuw enkel generieke spoor

Page 4: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 20164

De plan-MER vóór 1 mei 2017

∎Knelpunten

∎Onvoldoende doorwerking van de plan-MER in het RUP

∎Onvoldoende bestuderen van alternatieven

∎Onvoldoende bestuderen van sommige effecten

∎Onvoldoende motiveren van keuze voor minder milieuvriendelijk alternatief

∎Onvoldoende vertaling van resultaten naar verordenend instrumentarium

∎Doorschuiven van de vertaling van milderende maatregelen en milieueffecten naar projectniveau

(vergunningen)

Page 5: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 20165

De plan-MER vanaf 1 mei 2017

∎(opnieuw) invoeren van het integratiespoor

∎Uitgangsprincipes

∎Één proces

∎Continue kwaliteitsbeoordeling

∎Afstemming van effectbeoordelingen

∎Integratie van de screening in de scoping

∎Participatief proces

∎Iteratief proces

∎Bestuurlijke lus

Page 6: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 20166

De plan-MER vanaf 1 mei 2017

∎Doelstelling decreet 1 juli 2016

∎Integreren en inbouwen van de processen voor onderbouwende effectbeoordelingen in het planningsproces voor de opmaak van een RUP

∎Krachtlijnen

∎Integratie van het RUP-planningsproces en de onderbouwende effectbeoordelingen

∎Optimaliseren van de participatie

∎Minder formalisme, proces op maat van het RUP

∎Versterken beleidsverantwoordelijkheid lokale besturen

Page 7: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 20167

Kenmerken van het geïntegreerd planningsproces

∎Integratie van proces van screening en scoping bij de plan-mer

∎Optimaliseren van participatie

∎Continue kwaliteitsbeoordeling van de onderbouwende effectenbeoordelingen

∎Afstemming tussen effectbeoordelingen en RUP

∎Mogelijkheid tot aanpassing van de ontwerp-mer na het openbaar onderzoek

Page 8: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 20168

De nieuwe geïntegreerd procedure voor RUP’s

∎3 deelprocessen die continu interfereren

∎Opmaak van het RUP

∎Uitvoering onderbouwende effectbeoordelingen

∎Participatie als deelproces

Page 9: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 20169

De nieuwe geïntegreerd procedure voor RUP’s

’stramien voor een planningsproces voor elk type RUP op elk bestuursniveau’

Samenstelling van het planteam

Opmaak startnota & procesnota

Raadpleging publiek &

adviesvraag

Opmaak scopingnota

Opmaak voorontwerp-RUP

en ontwerp effectrapporten

Voorlopige vaststelling RUP

Openbaar onderzoek & adviesronde

Definitieve vaststelling RUP &

kwaliteits-beoordeling

Page 10: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 201610

Page 11: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 201611

Page 12: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 201612

Afstemming tussen effectenbeoordeling en RUP

∎Probleemstelling i.v.m. doorwerking

∎Oplossingen van de decreetgever

Page 13: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 201613

Probleemstelling i.v.m. doorwerking

∎Knelpunten

∎RUP geen geschikt instrument voor verankering milderende of begeleidende maatregelen

∎Beperkt tot aspecten RO

∎Beperkt tot bepaalde planperimeter

∎Voorschriften niet rechtszeker genoeg

∎Opnemen maatregelen in niet-reglementaire beslissingen is ontoereikend

Page 14: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 201614

Probleemstelling i.v.m. doorwerking

∎Knelpunten

∎Onvoldoende doorwerking van de plan-MER in het RUP

∎Onvoldoende bestuderen van alternatieven

∎Onvoldoende bestuderen van sommige effecten

∎Onvoldoende motiveren van keuze voor minder milieuvriendelijk alternatief

∎Wijze waarop rekening gehouden wordt met de voorgestelde alternartieven

∎Onvoldoende vertaling van resultaten naar verordenend instrumentarium

∎Doorschuiven van de vertaling van milderende maatregelen en milieueffecten naar projectniveau

(vergunningen)

Page 15: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 201615

Oplossingen van de decreetgever

∎4 maatregelen

∎De verplichte inhoud van een RUP wordt aangevuld met een aantal bijkomende elementen uit de effectenbeoordeling

∎2 nieuwe instrumenten, gekoppeld aan RUP maar wél los ervan

∎Onderscheid voorschriften van stedenbouwkundige aard – voorschriften zonder meer

∎Modaliteiten RUP kunnen aangevuld worden

Page 16: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 201616

Oplossingen van de decreetgever

∎Aanvulling van de verplichte inhoud

∎Nieuw artikel 2.2.5 VCRO

1. Doelstellingen plan

2. Grafisch plan gebied

3. Voorschriften

4. Weergave juridische toestand

5. Weergave feitelijke ruimtelijke toestand

en toestand leefmilieu & natuur

6. Relatie RS

7. Lijst voorschriften die opgeheven

worden wegens strijdigheid

8. Kwaliteitsbeoordeling + desgevallend

overzicht conclusie wijze integratie

effectenbeoordeling

9. Planschaderegister

10. Gebruiksschaderegister

11. Gew: overzicht wijzigingen e.d. inzake

ORE

12. Grondruilplan

13. Inrichtingsnota

14. overzicht van de instrumenten waarover

samen met het RUP een beslissing

genomen wordt door de bevoegde

overheid en die niet geregeld worden in

RUP

Page 17: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 201617

Oplossingen van de decreetgever

∎2 nieuwe instrumenten, gekoppeld aan RUP

∎Nieuw artikel 2.2.5 VCRO

∎Stedenbouwkundige verordeningen

∎Overeenkomsten publiekrechtelijke RP, privaatrechtelijke RP en natuurlijke personen

Page 18: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 201618

Oplossingen van de decreetgever

∎Onderscheid SBK-voorschriften - voorschriften

∎Milderende of flankerende maatregelen die niet SBK van aard zijn

Page 19: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

01/12/2017 De integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan – Het

decreet van 1 juli 201619

Oplossingen van de decreetgever

∎Bepalen modaliteiten uitvoerbaarheid RUP

∎Nieuw artikel 2.2.6 VCRO

Page 20: Studiedag ruimtelijke ordening plan mer (003)

Deborah Smets

Beneluxpark 27B

8500 Kortrijk

T 056 74 56 00

F 056 74 56 01

[email protected]

www.publius.be