DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

44
DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING EN DE DOORWERKING OP HET ROTTERDAMSE HAVENGEBIED

description

DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING. EN DE DOORWERKING OP HET ROTTERDAMSE HAVENGEBIED. INHOUD. Veranderingen Aanleiding voor een nieuwe wet Het bestemmingsplan De beheersverordening Instrumenten van het bevoegd gezag Procedures en beroep Conclusies. VERANDERINGEN. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

Page 1: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENINGEN DE DOORWERKING OP HET ROTTERDAMSE HAVENGEBIED

Page 2: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

2

INHOUD

Veranderingen

Aanleiding voor een nieuwe wet

Het bestemmingsplan

De beheersverordening

Instrumenten van het bevoegd gezag

Procedures en beroep

Conclusies

Page 3: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

3

VERANDERINGEN

Meer nadruk op bestemmingsplannen

Kortere procedures

Iedere overheid verzorgt het eigen belang

Vereenvoudigde rechtsbescherming

MAAR OOK:

Meer ruimtelijke regels in delen van de haven

Grotere kans op Raad van State zaken

Onzekerheid omtrent nieuwe instrumenten overheid

Page 4: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

4

AANLEIDING

WRO: 1965 ingevoerd

Sindsdien 50 keer gewijzigd

Geen samenhang meer

Slechte doorwerking beleid

1999, minister Pronk zegt Tweede Kamer

algehele herziening toe

Eerste idee dat wat in 10 artikelen kon

Invoering: 1-1-2008?

Page 5: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

5

BESTEMMINGSPLAN

Verplicht voor het totale gemeentelijke grondgebied

Om de tien jaar vernieuwen

Totaal andere rol voor de provincie

Tweede stap bij bezwaar: Raad van State

Meer nadruk op milieu?

Ook op de Noordzee

Page 6: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

6

BESTEMMINGSPLAN

Haven valt binnen de bebouwde kom

9 nieuwe bestemmingsplannen in 5 jaar

Gaan meer regelen dan nu het geval is

Page 7: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

7

Page 8: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

8

BESTEMMINGSPLAN

Iedere 10 jaar vernieuwen

Sanctie: verbod op het heffen van leges

Bouwleges in de haven: € 25.000 - 600.000

Lucratief! Stok achter de deur voor snelle besluitvorming

Meer zekerheid, minder afhankelijk bij vrijstellingen

Gebieden die niets opleveren krijgen lage prioriteit

Page 9: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

9

BESTEMMINGSPLAN

Provinciale goedkeuring vervalt

Rijken provincie kunnen zienswijzen indienen, als ieder ander

Leidraad hierbij: provinciaal belang

Geen goedkeuring wanneer in belang geschaad

Burgers en bedrijven: geen bezwaar meer bij provincie

Raad van State na gemeente de volgende stap

Page 10: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

10

BESTEMMINGSPLAN

Milieunormen, wel of niet opnemen?

Geen specifiek wetsartikel

‘de redactie van artikel 3.1 maakt het mogelijk’

Bestemmingsplan is star, milieunormen veranderen

Voortschrijdende techniek

Page 11: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

11

NOORDZEE

Gebied in beheer bij het Havenbedrijf

Page 12: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

12

Page 13: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

13

BEHEERSVERORDENING

Ingevoerd d.m.v. een amendement

Nieuw instrument voor laagdynamisch gebied

Hoe laag dynamisch is het havengebied?

Page 14: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

14

BEHEERSVERORDENING

Geen beroep mogelijk

Wel verzoeken een bestemmingsplan vast te stellen

Omgeving haven is laagdynamisch, wel contouren

Afwachten hoe de gemeente Rotterdam en buurgemeenten met dit nieuwe instrument omgaan

Tweede Kamer heeft waarschijnlijk ingestemd omdat het een goedkoop en snel instrument is

Page 15: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

15

PROJECTBESLUIT

Bijna geen verschil met artikel 19 vrijstellingen

Ook hier geen rol provincie

Wel indienen zienswijzen

Binnen jaar opnemen in bestemmingsplan

Zou minder vaak voor moeten komen

Tijdelijke vrijstelling verandert niet

Beroep bij rechtbank blijft

Page 17: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

17

INSTRUMENTEN BEVOEGD GEZAG

Structuurvisies

Overige beleidsdocumenten

De verordening

De proactieve aanwijzing

De reactieve aanwijzing

Het inpassingplan

Het projectbesluit

De coördinatieregeling

Page 18: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

18

STRUCTUURVISIE

Bindt alleen het eigen orgaan

Dus geen pkb’s en cbb’s meer mogelijk

Verplicht maar volledig procedurevrij

Zuid-Holland: Eén visie voor de hele provincie

Structuurvisie op aspecten mogelijk

Groen

Water

Haven?

Page 19: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

19

STRUCTUURVISIE

Havenaspecten

Inclusief bedrijventerrein Hoekse Waard

Inclusief Moerdijk

Vastgesteld door alle bevoegde overheidsorganen

Page 20: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

20

VERORDENING

Naast structuurvisie zijn ook andere beleidsdocumenten mogelijk

Nota Regels voor Ruimte

Via verordening aan gemeenten opleggen

Star instrument, geen uitzonderingen

Geldt rechtstreeks wanneer niet in bp opgenomen

Geen bezwaar en beroep mogelijk

Page 21: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

21

AANWIJZING

Overeenkomstig met aanwijzing zoals deze nu bestaat

Minder star, ruimte voor eigen invulling

Page 22: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

22

INPASSINGSPLAN

Zelfde als bestemmingsplan, maar dan van Rijk of provincie

Uitvoeren eigen beleid

Te gebruiken bij tegenwerking gemeente/provincie

Rotterdamse haven is van nationaal belang

Projectbesluit: Gelijk aan gemeentelijk, zelfde eisen inpassingsplan

Page 23: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

23

INPASSINGSPLAN

WRO: Niet opvolgen aanwijzing resulteert in provinciaal bestemmingsplan Nimby (1994)

Nimby: langdurig proces

WRO: Rijksprojectenprocedure (2003)

Nadruk op infrastructuur (Tracéwet)

Instemming Tweede Kamer nodig

Wro: Rechtstreeks vaststellen, zonder aanwijzing

Enige eis: provinciaal of nationaal belang

Page 24: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

24

INPASSINGSPLAN

‘We zouden grote projecten, die de landelijke politiek bestempelt als ‘van nationaal belang’, moeten onttrekken aan provinciale en gemeentelijke besluitvorming.’ (Ronald Paul, projectdirecteur Maasvlakte 2. Dagblad De Pers, 7 mei 2007)

Oplossing: het inpassingsplan

Mogelijkheid tot uitsluiting bevoegdheden gemeente en provincie (max. 10 jaar)

Page 25: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

25

COÖRDINATIEREGELING

Toepasbaar door alle overheidslagen

Groot raakvlak met omgevingsvergunning (Wabo)

VNG: bedrijven zullen geen gebruik kunnen maken van deze integrale aanvraag

Pleit voor coördinatieregeling Wro + klein aantal andere regels

Page 26: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

26

INSTRUMENTEN

Toepassen bevoegdheden dient terughoudend plaats te vinden

‘Centraal wat moet, decentraal wat kan’

Visies veranderen

Nieuwe instrumenten en verschillende belangen bieden mogelijkheid tot wirwar aan regels

Page 27: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

27

PROCEDURES

Alle procedures worden ingekort

Bestemmingsplan van 52 naar 26 weken

Projectbesluit van 26 (art. 19) naar 20

Voornamelijk door veranderende provinciale rol

Meer kans op beroep Raad van State

+ 40 tot 52 weken extra

Page 28: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

28

PROCEDURES

Oplossing: meer staatsraden

Procedure voorafgaand aan vaststelling deels vrijwillig

Planmer: Verlengt procedure aan de voorkant

Vroeger was het niet beter:

Zeehavengebied: vastgesteld 1976, Kroon: 1987

Delfshaven: vastgesteld 1975, Kroon: 1981

Katendrecht-Vuist vastgesteld 1980, Kroon: 1985

Page 29: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

29

BEROEP

Beroep op ruimtelijke procedures vindt nauwelijks plaats

Al jaren geen nieuwe bestemmingsplannen

Vaak beroep op milieuvergunning

Aantal Raad van Staten zaken zal toenemen

Maasvlakte 2 bijt het spits af

Page 30: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

30

INVOERINGSWET

Aanpassen van 48 wetten

Bestemmingsplannen van vóór de WRO vervallen

In havengebied gelden 13 van deze plannen

Binnen 5 jaar moet alles up-to-date zijn

BP-en die in ontwerpfase zijn ten tijde van invoering worden nog via de WRO behandeld

Grote nieuwe bevoegdheden WGR-plus regio’s

Page 31: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

31

STADSREGIO

Stadregio Rotterdam is zo’n WGR-plusregio

Zelfde bevoegdheden als Rijk en provincie, maar dan ten behoeve van het regionaal belang

Gemeenten voor (VNG), provincies hebben bezwaar (IPO), Tweede Kamer tegen.

Motie Lenards c.s.

Extra bestuurslaag meer regels

Page 32: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

32

BESLUIT RUIMTELIJKE ORDENING

Zo min mogelijk regels

Te weinig: beheersverordening

Wel nadruk op standaardisering bestemmingsplan

Elektronische publicaties

Rechtskracht van plannen op het internet

Page 33: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

33

INVOERING

Vastgesteld Eerste Kamer op 17 oktober jl.

Per 1-1-2008

Internet publicatie per 1-7-2008

Invoering al enkele jaren opgeschoven

Wachten op behandeling Invoeringswet en Bro

Waarschijnlijk na de zomer

Bekendmaking eerste verordeningen Rijk en provincie

Evaluatie over 2 jaar

Page 34: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

34

CONCLUSIES

Meer rechtszekerheid;

Maar meer regels in delen van het havengebied

Snellere ruimtelijke procedures;

Maar meer beroepszaken

Kansen voor een Havenplan, vastgesteld door alle overheden;

Maar op verschillende visies en/of verordeningen

Onduidelijkheden omtrent beheersverordening en toepassing ruimtelijke instrumenten

Page 35: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

35

CONCLUSIES

Vaart achter vernieuwing bp-en op gebieden waar oude regelingen gelden gevaar voor wildgroei ongewenste functies

Letten op belang havenbedrijf en bedrijven in de haven bij nieuwe bestemmingsplannen

Rechtstreeks in contact komen/blijven met hogere overheden

Kansen voor bestemmingsplan in de Noordzee

Page 36: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

36

Page 37: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

37

Milieuaspecten in het havengebied

Van een ‘visakte’ naar een 6000 pagina’s tellend Mer-rapport

Tot 1970 was er zo goed als geen beleid

Nu moet elke ontwikkeling van te voren in verschillende scenario’s onderzocht worden.

Page 38: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

38

Milieuaspecten 1945-1970

Enige instrument: De Hinderwet

Niet toegesneden op bedrijven in de haven

Zou nu een visakte genoemd worden

Commissie water-bodem-lucht

Hinder en zorg voor de gezondheid

Milieubeleid lag bij de gemeente:

Haven moest ontwikkelen

Milieu bestond niet

Page 39: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

39

Milieuaspecten 1945-1970

In 1963 verscheen de eerste vereniging tegen milieubederf

Maatschappelijk protest groeit

Besef dat er problemen zijn

Zicht op de problemen groeit, over de aard en omvang bestaan grote verschillen van mening

Geheel in lijn met de huidige CO2 problematiek

Geen aanpak aan de bron maar bij nieuwkomers

Page 40: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

40

Milieuaspecten 1970-1982

In 1970 wordt de eerste milieuwetgeving geïntroduceerd

o.a. Wet verontreiniging oppervlaktewater

Wet luchtverontreiniging

Milieu wordt regionaal en provinciaal geregeld

Vergunningen voor legalisering bestaande emissies

Saneringprogramma’s

Bedrijven nemen het geheel nog niet serieus

Er treedt dan ook geen verbetering op

1976: Externe veiligheid wordt een issue

Page 41: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

41

Milieuaspecten 1982-1989

Kabinetswisseling zorgt voor versnelling

Milieu in de planologie: Milieu in het streekplan

Invoering van de zonering

Actieplannen verplichte sanering bedrijven

Aanpak aan de bron

Bodemvervuiling wordt ontdekt en aangepakt

Afvalverwerking in de haven

Page 42: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

42

Grafiek SO2 emissie

Page 43: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

43

Milieuaspecten 1989-1995

Nationaal milieubeleidsplan

In beeld brengen milieuproblematiek op de verschillende schaalniveaus

Lange termijn doelstellingen

Veel eigen verantwoordelijkheden

Jaarlijkse rapportages door bedrijven

Page 44: DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

44

Milieuaspecten 1995-nu

Punten havenplan en Stadsvisie Rotterdam, co2 verhaal, SMB, planmer

Planologie en milieu worden steeds meer één geheel

In de Rotterdamse haven is dit al jaren zo

Steeds meer regels zorgen voor een gezondere omgeving maar ook voor veel bureaucratie

6000 pagina’s voor een mer is niet meer reëel