Rabobank Dichterbij 1-2015

of 40 /40
MAGAZINE VOOR LEDEN VAN RABOBANK ROTTERDAM VOORJAAR 2015 BLIJSTROOM ONAFHANKELIJKHEID SAMEN STERK Dichterbij ROTTERDAM Gers! is onafhankelijk »2 Lokale energie coöperatie »18 Altijd de regie in handen »22 Broekpolder Vlaardingen »8 3118

Embed Size (px)

Transcript of Rabobank Dichterbij 1-2015

 1. 1. MAGAZINE VOOR LEDEN VAN RABOBANK ROTTERDAM VOORJAAR 2015 BLIJSTROOM ONAFHANKELIJKHEID SAMEN STERK DichterbijROTTERDAM Gers! is onafhankelijk 2 Lokale energie coperatie 18 Altijd de regie in handen 22 Broekpolder Vlaardingen 8 3118
 2. 2. 2 ROTTERDAM OM DE HOEK
 3. 3. Rotterdam is een pop-up store rijker: 'ROT.plek' van Gers! magazine en Ketelbinkie Koffie. De redactie strijkt tijdelijk neer aan de Rochussenstraat 3a. Een plek waar je kunt werken, ontmoeten en alle Gers! magazines door kunt lezen. Zin in een bakkie met een kaakie of een lekkere gerse boterham voor de lunch? Dan ben je van woensdag tot en met zaterdag bij 'ROT.plek' aan het juiste adres. FOTO: PETER VAN DIJK 3 ROTTERDAM, ROCHUSSEN- STRAAT 3A, 7 JANUARI 2015, 10.20 UUR 3118
 4. 4. COLOFON Redactie Rabobank Rotterdam, afdeling Marketing, Communicatie & Coperatie Vormgeving: More than Live Advertising en Lava Druk & handling: Graon Concept: vdbj_ Dichterbij is een uitgave van de Rabobank. Niets uit deze Dichterbij mag worden overgenomen, opgeslagen en/of verspreid op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de Rabobank. De Rabobank, MediaPartners Group en andere informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook als gevolg van onjuistheden in deze uitgave of in verband met het gebruik van deze uitgave. Stelt u geen prijs op de ontvangst van Dichterbij, dan kunt u dit doorgeven via [email protected] 4 ROTTERDAM VOOR WOORD LEO PEETERS WEEM Directievoorzitter Rabobank Rotterdam AANDEEL IN ELKAAR Kijk voor onze ledenaanbiedingen op pagina 36! O p 1 december 2014 ben ik begon- nen als directievoorzitter van Rabobank Rotterdam. Daarmee ging mijn grootste wens in vervul- ling. Al bijna 35 jaar werk ik in het bank- en verzekeringswezen. De afgelopen zes jaar binnen de Rabobankorganisatie als directie- voorzitter van Rabobank Regio Schiphol. Een fantastische baan binnen een geweldig dyna- misch werkgebied, die niets meer te wensen overliet, behalve: die andere economische mo- tor van ons land ervaren. Mijn verwachtingen van deze bank en het werkgebied waren dan ook hoog gespannen. En nu al kan ik zeggen dat deze ruimschoots zijn overtroffen. Rotterdam heeft zich ontwikkeld tot een stad met mondiale allure. Tegelijkertijd is het die ondernemende stad gebleven van mouwen opstropen en van niet lullen maar poetsen. Dat voel je en zie je overal in de stad en het werkgebied terug. Ik vind het de allermooiste plek van Nederland om te bankieren en ik vind het een enorme eer en uitdaging om samen verder te werken aan de versterking van onze bank en onze missie om samen de stad sterker te maken. Zeker nu de overheid zich terugtrekt en burgers (noodge- dwongen) meer zelf initiatief nemen. Door kennis en ideen bij elkaar te brengen ontstaan vaak innovatieve oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, energievoorziening en leefbaarheid. Meer samen doen, op elkaar i.p.v. op de overheid aangewezen zijn en een aandeel in elkaar hebben. Deze Dichterbij geeft daar mooie voorbeelden van. Voor Rabobank Rotterdam zie ik daarin vooral een verbindende rol weggelegd: groepen mensen bij elkaar brengen en verbinden om de gezamenlijke kwaliteit van leven een stukje beter te maken.
 5. 5. JONGEREN 10 Werkgevers in de bres voor jongeren ADVERTORIAL 14 Samen leven, samen wonen ONDERZOEK 16 Voor u getest ONAFHANKELIJKHEID 22 Altijd de regie in handen INFOGRAPHIC 26 Crowdfunding SAMEN STERKER 28 Nieuwe directie Rabobank Rotterdam VOEDSELKWALITEIT 32 Lekker en eerlijk eten LIDMAATSCHAP 34 Denk mee met je bank GRAON VERVANGEN 5 DichterbijROTTERDAM 8 Uniek coperatief plan van aanpak 18 Wij gaan het zelf doen! RUBRIEKEN 2 Om de hoek 6 Kort nieuws 17 Facts & figures 21 Puzzel 31 Lezersonderzoek 36 Leden voor leden 38 Ledenaanbiedingen 39 Column Bert Faber 40 GRAON VERVANGEN 10 16 22 10 3118
 6. 6. Sportief Ondernemen STARTOP De begeleiding bij het voor jezelf beginnen. Denkt u erover om voor uzelf te begin- nen? Meld u dan kosteloos aan voor Startop. Een initiatief van Rabobank Rotterdam en een aantal lokale bedrij- ven en instanties. Tijdens zes inspiratie- avonden, verdeeld over het jaar, kunt u kosteloos workshops volgen waarin u wordt klaargestoomd en/of extra kennis kunt vergaren voor datgene wat u in ge- dachten heeft: ondernemen! Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/rotterdam. 6 ROTTERDAM KORT Samen vertellen we verhalen HOFPLEIN ROTTER- DAM Hofplein Rotterdam en Rabobank Rotterdam: Partners in Cultuur. Cultuur nog dichter bij de mensen brengen. Dat is het doel dat beide partijen nastreven. V anaf vrijdag 13 februari is de nieuwe jeugdvoorstelling Hotel de grote L te zien in onder andere het Hofpleintheater in Rotterdam. Hofplein Rotterdam en Uitgeverij Lemniscaat werken nauw samen om het vertellen van verhalen te verster- ken en door te geven aan kinderen en jongeren. Het resultaat van deze nauwe samenwerking is de theaterbewerking van het populaire jeugdboek Hotel de grote L van Sjoerd Kuyper. Een verhaal over een jongen, die na het overlijden van zijn vader, samen met zijn zussen het familie- hotel moet runnen. De voorstelling Hotel de grote L is tot en met 3 juni 2015 te zien in het Hofpleintheater in Rotterdam, Theater de Willem in Papendrecht of Theater het Kruispunt in Barendrecht. Kijk voor meer informatie op hofpleinrotterdam.nl. O ntmoeten, verbinden, samen- werken en krachten bundelen. De kernwoorden van het event Sportief Ondernemen dat op 4 maart wordt georganiseerd door Sparta Rotterdam en haar partners. Sparta Rotterdam nodigt alle bestuursleden van Zuid-Hollandse amateurvoetbal- en hockeyverenigingen uit om kennis te ma- ken met haar partners. Allemaal partijen die van toegevoegde waarde kunnen zijn omdat zij belangrijke besparingen of inno- vaties kunnen bieden. Rabobank Rotterdam verzorgt een workshop over Bedrijfsleven & Sponsoring en gaat in op de vraag hoe maatschappelijke initiatie- ven omgezet kunnen worden in sponsor- inkomsten. Daarnaast is er aandacht voor Scoren met Energie van Rotterdam Sportsupport waarbij praktische financie- ringsoplossingen worden geboden die een besparing op de energiekosten ople- veren. Meer info en aanmelden kan via sparta-rotterdam.nl/sportiefondernemen.
 7. 7. Bank voor de klas 7 V an 9 tot en met 13 maart 2015 vindt de vijfde editie van Week van het Geld plaats. Het heeft als doel kinderen te leren omgaan met geld. Hiermee wordt de basis gelegd voor financile zelfredzaamheid op vol- wassen leeftijd. De Week van het Geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken in het kader van financile educatie voor kinde- ren in het basisonderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) neemt actief deel aan deze week. Diverse instanties or- ganiseren samen met de NVB, het pro- gramma Bank voor de klas om het sparen en verantwoord besteden onder jongeren te stimuleren. Medewerkers van Rabobank Rotterdam verzorgen in de 'Week van het Geld' gastlessen op basisscholen. Speciaal voor de gastlessen is het spel Cash Quiz ontwikkeld. In het spel komen leerdoelen als kennis van financile begrippen en het regelen van bankzaken voorbij. BANKVOORDEKLAS.NL Filiaal Bergse Dorpsstraat EEN VERNIEUWDE OMGEVING O p 15 januari 2015 vond de her- opening van kantoor Bergse Dorpsstraat plaats. Met het vernieuwde kantoor is het fili- aal helemaal klaar voor de toekomst. Het is een plek geworden waar onze medewer- kers klaar staan voor advies, waar ook virtuele dienstverlening mogelijk is n men elkaar kan ontmoeten in een informe- le sfeer. U wordt ontvangen door een gast- heer of -vrouw. In plaats van tegenover de klant willen we ons naast de klant, als partner opstellen. Of het nu om particulie- re klanten of bedrijven gaat, iedereen is van harte welkom. WOONBEURZEN 2015 Op 7 maart 2015 zijn wij aanwezig op de Woonbeurs in Vlaardingen en in het weekend van 14 en 15 maart 2015 op de Woonbeurs in Rotterdam. Bent u zich aan het orinteren op de woningmarkt? Twijfelt u of u wilt kopen of huren? Deze en andere woonvragen kunt u ter plekke aan onze adviseurs stellen. Graag tot dan! Kijk voor meer informatie op woneninrotterdam.nl/ woonbeurs en woonbeursvlaardingen.nl. RABOBANK IN DE MARKTHAL Eind 2014 werd de Markthal geopend. Een fantastische aanwinst voor de stad, waar wij als Rabobank Rotterdam, net als alle Rotterdammers, enorm trots op zijn. Rabobank Rotterdam wil haar klanten in de Markthal zo goed mogelijk servicen. Een geldautomaat voor de bezoekers en een seal- bagautomaat voor de onderne- mers, is naar ons idee een ver- eiste voor de kopers en verko- pers van al het heerlijks dat de markthal te bieden heeft. ROTTERDAM TOPSPORT Naar aanleiding van het 25-jarige jubileum van Rotterdam Topsport vindt op 9, 10 en 11 april, het Sportfilmfestival Rotterdam plaats. In Filmtheater Cinerama in Rotterdam worden diverse sportfilms en documentaires getoond. Als trotse sponsor van Rotterdam Topsport orga- niseert Rabobank een speciale Rabobank ledenavond op 10 april 2015. De definitieve uitnodiging volgt binnenkort per email. 3118
 8. 8. SAMEN STERK 8 ROTTERDAM BROEKPOLDER VLAARDINGEN Uniek coperatief plan van aanpak De gemeente Vlaardingen moet bezuinigen op groenbeheer. Dankzij de krachtenbundeling van burgers, verenigingen en ondernemers hoeft de Broekpolder daar niet onder te lijden. TEKST: DIANA VAN ROON FOTO'S: KEVIN KREBBERS Dave de Held, rayondirecteur Schiedam-Vlaardingen bij Rabobank Rotterdam. V laardingen ligt in het dichtstbevolkte gedeelte van Nederland. Toch is bijna een kwart van het gemeentelijk grond- gebied groen. Daarvan neemt de Broekpolder het leeuwendeel voor zijn reke- ning. Veel Vlaardingers en regiogenoten weten deze unieke groene long, die rechtstreeks in ver- binding staat met Midden Delfland, te vinden. Er zijn fiets- en wandelpaden, een parcours voor mountainbikers, een Klauterwoud en een groot toegankelijk natuurkerngebied 'De Ruigte'. Ook zijn er diverse (water)sportverenigingen geves- tigd en zelfs horecavoorzieningen ontbreken niet. In zestig jaar tijd heeft de Broekpolder zich ontwikkeld van opgespoten weidegrond tot een prachtig natuur- en recreatiegebied. PPMS De laatste tien jaar was een groep vrijwilligers, verenigd in de stichting Federatie Broekpolder, nauw betrokken bij die ontwik- keling. Dit grote vrijwilligersapparaat is hard aan een serieuze professionaliseringsslag toe. Tegelijkertijd heeft de gemeente vanwege be- zuinigingen steeds minder geld om beheertaken uit te voeren. Ht moment dus om op zoek te gaan naar andere samenwerkingsverbanden om dit prachtige groengebied in goede conditie te houden. Het is de bedoeling dat alle gebruikers van de Broekpolder met elkaar gaan samen- werken in een coperatieve vereniging, vertelt Dave de Held, rayondirecteur Schiedam- Vlaardingen bij Rabobank Rotterdam. Naast de Federatie Broekpolder en gemeente Vlaardingen gaat het om sportverenigingen en ondernemers. Geen Publiek-Private, maar een Publiek-Private-Maatschappelijke Samenwerking dus en dat is, voor zover ik weet, redelijk uniek in Nederland. ONTWIKKELBESTUUR Alle partijen zijn vertegenwoordigd in het zogenaamde ontwik- kelbestuur dat dit jaar de voorbereidingen moet treffen voor de oprichting van de Coperatie Broekpolder. Ook vanuit het onderwijs is een
 9. 9. De Broekpolder is een groot groen, natuur- en recreatiegebied in Vlaardingen. Veel Vlaardingers en bezoekers uit omliggende steden maken gebruik van de mogelijkheden die de Broekpolder biedt. BURGERINITIATIEF Op 5 oktober 2006 werd de Stichting Federatie Broekpolder opgericht door burgers die hun Broekpolder een warm hart toe- dragen. Deze circa tachtig vrijwilligers hebben een grote rol gespeeld bij de tot- standkoming van diverse natuurpro- jecten. Daarnaast verzorgen ze wan- delingen, houden ze toezicht op de Schotse Hooglanders die in de polder zijn uitgezet en onderhouden ze het Klauterwoud. 9 bestuurslid aangetrokken, zegt De Held, die namens het bedrijfsleven in het bestuur zit. Het zou mooi zijn als scholen uit de omgeving een vaste plek kunnen krijgen om op kamp te gaan en onderwijs dicht bij de natuur te verzorgen. Verder kijken we naar welke voordelen er te behalen zijn met het gezamenlijk ophalen van afval en opwekken van duurzame energie. In het kader van de participatiewet onderzoeken we de mogelijkheid beheertaken over te nemen met inzet van mensen met afstand tot de arbeids- markt. Daarover zijn we in gesprek met het in Schiedam gevestigde Facilicom. Dit bedrijf heeft ervaring met dergelijke werkgelegenheids- trajecten en is bereid die met ons te delen. PARKMANAGER Voor de verschillende partijen komt n aanspreekpunt, de park- manager. Deze zal ook de vrijwilligersorgani- satie aansturen. De Held: We willen (nieuwe) ondernemers aantrekken die bijvoorbeeld het Klauterwoud uitbreiden, voor bedrijvigheid zorgen of een natuurbegraafplaats aanleggen. Met het geld dat dit oplevert, kunnen we de parkmanager betalen en de coperatie verder handen en voeten geven. Voor Rabobank Rotterdam is deze samenwerking interessant in het kader van community banking en de daar- binnen benoemde themas: ondernemerschap, woonaantrekkelijkheid, sport, jongeren, voedselvoorziening, en circulaire economie. We stellen onze kennis beschikbaar en verbinden partijen. Hierdoor zijn we zichtbaar en wordt de kans op zaken doen ook weer groter. Samen de stad sterker maken, daar is het ons om te doen. FEDERATIEBROEK POLDER.NL 3118
 10. 10. Aandeel in elkaar In de campagne een aandeel in elkaar laat de Rabobank zien hoe klanten, hun omgeving en de bank elkaar sterker maken. Klanten met een ambitie of droom steunen elkaar en worden gesteund door de Rabobank met financile diensten, kennis of netwerken. Zo hebben we allemaal een aandeel in elkaar, ook in de strijd tegen jeugdwerkloosheid.
 11. 11. JONGEREN 11 WERKGEVERS HELPEN Voorbereid de markt opJonge werkzoekenden hebben het tegenwoordig niet makkelijk op de arbeidsmarkt. De Rabobank draagt een steentje bij om ze goed voor te bereiden op de toekomst. TEKST: FROUKJE WATTEL EN DIANA VAN ROON FOTO'S: ARJEN BORN O p dit moment zijn er 114.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar werkloos. De overheid gaat de strijd tegen jeugdwerkloos- heid aan met sectorplannen, premiekortingen bij het aanne- men van jongeren en met speciale jongerenva- catures. Daarnaast verwacht de overheid inzet van het bedrijfsleven en de jongeren zelf. Mirjam Sterk, in april 2013 door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangesteld als ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid: Werkgevers zijn cruciaal in de aanpak van jeugdwerkloosheid. Veel bedrijven hebben geen vacatures, maar willen wel iets doen. Wij willen werkgevers daarbij helpen. Als je samen creatief bent, kun je oplossingen bedenken. Zoals stageplaatsen be- schikbaar stellen bijvoorbeeld, jongeren coa- chen of een deel van je bedrijfsopleidingen openstellen voor werkzoekende jongeren. Werkgevers weten vaak niet wat de mogelijk- heden zijn. Daarom heeft SterkTeam, het team van Sterk, een menukaart ontwikkeld. Daarin staat hoe bedrijven kunnen bijdragen om de kans op werk voor jongeren te vergroten (zie: ditissterkteam.nl/menukaart). JONGERENAKKOORD In september 2014 tekenden 26 grote werkgevers het zoge- naamde Jongerenakkoord met speciaal op de bedrijven afgestemde afspraken ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Zo stelde Unilever jongerencoaches en Tata Steel leerbanen be- schikbaar. De Rabobank heeft toegezegd haar vele MKB-klanten te wijzen op alle mogelijkhe- den, van werkervaringsplaatsen tot coaching en subsidies. Sterk: Bedrijven kunnen ook vaca- tures speciaal voor jongeren openstellen, zodat ze belangrijke werkervaring en netwerkcontac- ten kunnen opdoen. Of ze kunnen BBL (beroeps- 3118
 12. 12. 12 ROTTERDAM Veel bedrijven hebben geen vacatures, maar willen wel iets doen. Als je samen creatief bent, kun je oplossingen bedenken begeleidende leerweg)-plaatsen beschikbaar stellen voor jongeren die vier dagen werken en n dag naar school gaan. Voor de bedrijven zelf zit er volgens Sterk ook een win aan. Ze krij- gen nieuwe kennis en enthousiasme binnen en ze kunnen hun eigen, nieuwe werknemers opleiden. EIGENTIJDS PARTICIPEREN De Rabobank is van oudsher als coperatieve, lokaal georganiseerde bank nauw betrokken bij de gemeenschap en levert een bijdrage aan themas die spelen bij klanten en in de samen- leving. Rabobank Rotterdam geeft daar met community banking invulling aan. Door actief te participeren in groepen mensen of zogenaamde communities staat de bank midden in de sa- menleving. Daarbij richt Rabobank Rotterdam zich onder meer op de themas jongeren en ondernemerschap. Deze twee themas komen samen in JINC. Ieder kind verdient een eerlijke kans op de arbeidsmarkt, zegt Martha Hendrix, projectcordinator JINC Rotterdam. Ook als het opgroeit in een omgeving met weinig of geen voorbeelden en rolmodellen om zich aan op te trekken. Wij helpen jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Voor basisschool- en vmbo-leer- lingen organiseren we Bliksemstages op de werkvloer en voor vmboers Sollicitatietrai- ningen en het Ondernemen doe je zo!-program- ma. De in 2004 opgerichte non-profit organi- satie is inmiddels actief in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Den Bosch. OP DE WERKVLOER Jeugdwerkloosheid bestrijden met vroegtijdige beroepsorintatie, Hendrix is ervan overtuigd dat het werkt. Het is belangrijk dat kinderen de juiste keuze maken en voor hun passie kiezen. Niet gemotiveerde kinderen vallen als eerste af. En als je eenmaal gestopt bent met school is het moeilijk de draad weer op te pakken. Daarom en omdat vmboers al heel vroeg keuzes moeten maken, vinden wij het belangrijk kinderen op jonge leeftijd zoveel
 13. 13. MADE IN FEIJENOORD Met hulp van Rabobank Rotterdam richtten sociaal bewogen ondernemers op Rotterdam-Zuid in 2012 de coperatie Made in Feijenoord op. Doel is om vroegtijdige school- verlaters in de praktijk op te leiden voor een echt vak. Ondernemers uit verschillende disciplines zijn lid en leiden jongeren in hun leer- werkbedrijf op tot vak- man met een regulier mbo-diploma. Voorzitter Faouzi Chihabi van trattoria Borgo dAneto: De jongeren excelleren bij mij in de bediening en in de keuken, twee van hen zijn zelfs kok geworden. 13 mogelijk werkvelden te laten zien.' In die op- vatting staat JINC niet alleen. In totaal dragen zon duizend bedrijven bij aan de organisatie van de projecten. Rabobank Rotterdam is sinds 2012 partner van JINC Rotterdam. De bank verleent financile steun, verzorgt Sollicitatie- trainingen, participeert in het Ondernemen doe je zo!-programma en stelt medewerkers als trainer of coach beschikbaar. Ook kunnen jon- geren via Bliksemstages kennismaken met de bank. Dankzij de steun en hulp van bedrijven als Rabobank Rotterdam kunnen jaarlijks ongeveer vijfduizend Rotterdamse kinderen aan ons programma deelnemen. ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN Ook het project ZomerOndernemer wil jeugd- werkloosheid voorkomen. Tijdens de zomerva- kantie biedt het jongeren tussen 15 en 22 jaar de kans een eigen bedrijf te starten en ervaring op te doen met het ondernemerschap. De deelnemers krijgen een training, startkapitaal, workshops bij lokale ondernemers en bege- leiding van coaches, zakenvrienden, de Rabobank en de Belastingdienst. Het project loopt al succesvol in de regios Amstelland, Zwolle, Flevoland en het Groene Hart. In vier jaar hebben 265 jongeren aan het project deelgenomen. Van hen heeft 30% zich inge- schreven bij de Kamer van Koophandel. Maar ook de jongeren die zich niet inschreven hebben veel geleerd, beschikken over een groter netwerk en zijn ondernemender. Rabobank Rotterdam wil als sponsor helpen dit project komende zomer ook in regio Rotterdam aan te bieden aan dertig ondernemende jongeren. Ondernemingen en instellingen kunnen bijdragen door geld, trainingsruimte, materialen en/of kennis in te brengen. Kijk voor meer informatie op zomerondernemer.nl of bel cordinator van regio Rotterdam Karin Wateler via 06 - 20 09 55 52. RABOBANK.NL/ AANDEELINELKAAR JINC.NL 3118
 14. 14. ADVERTORIAL 14 ROTTERDAM Op zoek naar een nieuwe woning? Of heeft u uw droomhuis al gevonden en wilt u weten wat u kunt lenen? Rabobank Rotterdam helpt u stap voor stap naar een hypotheek die bij u past. TEKST: MARJOLEIN LURVINK FOTO'S: PETER VAN DIJK Samen leven, samen wonen E en huis kopen doet u niet alleen. Rabobank Rotterdam begrijpt dat er in deze situatie veel op u afkomt en helpt u graag bij het maken van de juiste keuze. Zo biedt de bank op voorhand meerdere kosteloze orintatiemogelijkheden. En daarvan is het Rabobank Hypotheekdossier. Marjolein Lurvink, manager Financieel Advies bij Rabobank Rotterdam, vertelt: Wij geloven dat we samen met onze klanten komen tot een beter advies. Met het Rabobank Hypotheek- dossier kan iedereen zelfstandig een uitgebreide hypotheekberekening maken. Zo wordt er direct in het dossier een indicatie gegeven van het bedrag dat kan worden geleend en wat de bij- behorende maandlasten zijn. Een overzichtelijke en duidelijke online tool, waarmee zowel de klant als de adviseur zich goed kan voorberei- den op het adviesgesprek. Daarnaast is er iedere donderdagavond een inloopavond op het kantoor aan de Blaak in Rotterdam. Iedereen die rondloopt met diverse woonvragen, is op donderdagavond van harte welkom. Het is niet nodig om een afspraak te maken, het succes van deze avonden zit juist in de vrijblijvendheid. Even langs de bank om opheldering te krijgen, wanneer dat uitkomt, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Daarnaast participeert de bank in diverse nieuwbouwprojecten in en om de stad. Samen- werkingen met projectontwikkelaars en make- laars worden dit jaar nog verder gentensiveerd. Marjolein legt uit: We zijn betrokken bij diverse nieuwbouwprojecten, om zo in een vroeg stadi- um een bijdrage te kunnen leveren aan de ont- wikkeling van de stad en haar omgeving. We zijn een echte Rotterdamse bank, die echt een onderdeel is van haar werkgebied. Want plezierig wonen en leven is waar wij ons sterk voor maken. Marjolein Lurvink, manager Financieel Advies bij Rabobank Rotterdam.
 15. 15. 15 Het fundament voor je droomhuis 3118
 16. 16. U MAG HET ZEGGENTEKST: ARJAN VAN BIJNEN FOTO: STADSGIRAFFE K lanten kunnen steeds meer bankzaken zelf regelen. Des te belangrijker is het dat de producten en diensten die we aanbieden, zo gebruiksvriendelijk mo- gelijk zijn. Daar doen we continu onderzoek naar met klanten en medewerkers in ons eigen User Experience (UX) Center in Utrecht. Teamcordinator Maartje van Hardeveld: "Onderzoek is een wezenlijk onderdeel van het ontwerpproces van producten. Onze bevindin- gen gebruiken we om producten aan te passen en te verbeteren. Zo werken we continu aan ver- betering van het Rabo Hypotheekdossier en zijn de onderzoeksresultaten naar de Rabo Scanner verwerkt in het uiteindelijke ontwerp." Vandaag is een klant uitgenodigd om een prototype van de nieuwe Beleggen-app te pro- beren, die beleggen toegankelijker en eenvoudi- ger moet maken. Terwijl de onderzoeker vragen stelt, leggen verschillende camera's het gesprek vast. Achter een spiegelwand kijkt en luistert het projectteam mee. De klant wordt gevraagd om de app te ope- nen en te vertellen wat hij ziet. "Veel informa- tie", vindt hij. "Er staat hier dat mijn beleggers- profiel voor 25 procent is voltooid. Ik verwacht dat ik daar op kan klikken om mij naar de hon- derd procent te begeleiden. Daaronder, in het- zelfde vlak, staan suggesties, zoals spreid uw fondsen. Voor iedere suggestie staat een afbeel- ding van een slotje. Dat vind ik verwarrend, ik begrijp niet goed waarom die er staan. Mis- schien zijn ze voor mij niet toegankelijk? Dan wil ik ze ook niet in mijn scherm hebben." De app bevat ook een onderdeel over per- soonlijke strategie. "Ik zie hier dat als ik mijn strategie niet verander, ik mijn doel niet ga halen", merkt de klant op. "Wat zou je nu willen doen?", vraagt de onderzoeker. "Ik wil mijn doel halen. Daar zou ik graag vanuit de app hulp bij krijgen, liefst van een medewerker die ik al ken." De feedback van klanten is erg nuttig voor de verdere ontwikkeling van producten. Andersom is het voor klanten ook prettig dat zij invloed kunnen uitoefenen. Na afloop van het onder- zoek zegt de klant dat hij erg benieuwd is naar de uiteindelijke app: "Ik heb echt het gevoel dat er naar mijn feedback wordt geluisterd. Ik ben benieuwd hoeveel invloed ik heb op het eindre- sultaat." KLANTENPANELS Het UX Center speelt een belangrijke rol bij het klantonderzoek van de Rabobank. Per on- derzoek wordt er naar klanten en niet-klanten gezocht die bij het onderzoeksonderwerp passen. Maar er zijn ook andere manieren om uw stem te laten horen. Bijvoorbeeld via lokale klantenpanels. Leden van deze panels krijgen regelmatig het verzoek om via internet aan een onderzoek mee te wer- ken. Een ideale manier om uw mening over de bank en haar dienstver- lening te geven. ONDERZOEK 16 ROTTERDAM
 17. 17. Geen contant geld, geen pasjes, geen talloze spaarkaarten. Bestellen, betalen en sparen kan voortaan mobiel, met de app van MyOrder. DIVERSE BRONNEN NU OOK MOBIEL PARKEREN IN ROTTERDAM. /// PARKEREN MET MYORDER KAN IN MEER DAN 50 STEDEN IN NEDERLAND. /// MET DE MYORDER APP IS HET OOK MOGELIJK OM MOBIEL TE BESTELLEN EN TE BETALEN IN ONDER ANDERE RESTAURANTS EN DE BIOSCOOP. /// OP RUIM 12.000 PLEKKEN IN NEDERLAND KUN JE BESTELLEN EN BETALEN MET DE APP VAN MYORDER. /// DE PARKEERTIJD KAN OP AFSTAND WORDEN VERLENGD OF VERKORT. /// GEEN SMS- OF ABONNEMENTSKOSTEN. /// GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR MYORDER.NL. 17 FEITEN 3118
 18. 18. Met elkaar schone energie stimuleren en minder afhankelijk zijn van grote energiemaatschappijen. In Rotterdam-Noord is de lokale energiecoperatie Blijstroom actief. TEKST: DIANA VAN ROON FOTO'S: PETER VAN DIJK Wij gaan het zelf doen! niging tot een coperatie met een heus bestuur. Boeijenga: Daarmee zijn we uitgegroeid tot een serieus bedrijf, maar wel een bedrijf dat leunt op de inmiddels circa zestig leden uit voorna- melijk Rotterdam-Noord en ook uit andere wijken. Zon dertig leden zijn actief in diverse projecten. Sommige dingen doen we betaald, daarnaast steunen we op de inzet van veel vrij- willigers. Op dit moment lopen er drie concrete projecten. In opdracht van gemeente Rotterdam verzorgt Blijstroom een voorlichtingsproject. Elke zaterdag op een andere plek in de stad adviseert Blijstroom inwoners over hoe ze hun huis kunnen verduurzamen. Daarnaast worden deze zomer tweehonderd zonnepanelen geplaatst op het dak van een sporthal aan de Noorderhavenkade. Mensen die zelf geen zon- nepanelen kunnen plaatsen, kunnen in dit col- lectieve opwekproject participeren en zo toch lokaal opgewekte groene stroom betrekken. VVES Het derde project is een oplei- COPERATIE 18 ROTTERDAM LOKAAL INITIATIEF E nergiecoperaties zijn populair. Vol- gens HIERopgewekt, het kennisplat- form voor lokale en duurzame initi- atieven, zijn er maar liefst 286 ver- spreid over het land. Blijstroom is daar n van. Het begon ruim twee- nhalf jaar geleden in Rotterdam-Noord. Een groep bewoners wilde de energievoorziening in eigen hand nemen. Als we onze bijdrage willen leveren aan de verbetering van deze aarde, dan moeten we bij onszelf beginnen, dat was de ge- dachte, vertelt bestuursvoorzitter Jelte Boeijenga. Bovendien als je je eigen energie op- wekt, weet je zeker dat het groen is. En nee, zo lossen we het wereldprobleem niet op, maar zijn we er in elk geval niet langer medeveroor- zaker van. Naast het opwekken van eigen duur- zame energie richt Blijstroom zich op het terug- dringen van het energieverbruik. SERIEUS BEDRIJF Het afgelopen half jaar heeft Blijstroom zich ontwikkeld van een vere- BLIJSTROOM.NL
 19. 19. dingstraject voor Verenigingen van Eigenaren. Deze VvEs zijn eigenlijk de sleutel tot verduur- zaming in dit gebied, weet Mirjam Pronk, als bestuurslid binnen Blijstroom verantwoordelijk voor de PR en communicatie. In Rotterdam- Noord moet ongeveer 80% van de bewoners het samen doen. Vorig jaar hebben we onder de werktitel Van MaanenBlok Energieneutraal sa- men met de TU Eindhoven gekeken wat erbij komt kijken om een stuk stad met woningen, een zwembad en allerlei winkels daaromheen energieneutraal te krijgen. Daar hadden we te maken met vierhonderd woningeigenaren ver- deeld over maar liefst twintig VvEs. Hoe krijg je binnen zon vereniging alle neuzen dezelfde kant op? Dat is toch echt nodig voordat je maat- regelen kunt nemen. Het opleidingstraject ver- zorgen we in samenwerking met VvEs met Energie en het Rotterdams Milieucentrum. We leren deelnemers hoe je dat samen aanpakt en daar plannen voor maakt die ook echt tot con- crete stappen leiden. KENNIS DELEN Blijstroom wil een brede beweging creren. Met het concrete aanbod van toekomstige eigen opwekprojecten zal lang niet iedereen van lokale groene energie kunnen wor- den voorzien. Daarom is het belangrijk dat alle mensen die zelf zonnepanelen kunnen plaatsen en hun huis kunnen isoleren, dat ook doen. Mensen via het netwerk daarover informeren en daartoe motiveren is een belangrijke doelstel- ling. Boeijenga: Bij Blijstroom zijn veel mensen met bouwkundige, architectonische en installa- tietechnische kennis aangesloten. Die hebben we ook heel hard nodig. Daarnaast vindt kennis- deling tussen de verschillende lokale copera- ties plaats. Verder is het een kwestie van met el- kaar heel veel uitvinden. SAMEN STERK Daarin kan Rabobank Rotterdam wellicht ondersteuning bieden. Marcel Splinter woont in Rotterdam-Noord, is lid van Blijstroom en werkt als manager MKB Bedrijven Advies bij Rabobank Rotterdam. Als 19 3118
 20. 20. bank stellen we graag ons netwerk en onze ken- nis over coperatieve bedrijfsvoering beschik- baar. Verder gaan we met Blijstroom in gesprek over eventuele financieringsmogelijkheden voor maatregelen die in VvE-verband moeten wor- den getroffen. Dat is een ingewikkeld vraagstuk waar geen kant-en-klare oplossing voor is. Dit initiatief sluit naadloos aan bij n van de doel- stellingen van de bank. We weten nog niet pre- cies hoe we Blijstroom gaan ondersteunen, maar er zijn mogelijkheden genoeg. MT KENNIS, ZNDER WINSTOOG- MERK Twee jaar geleden plaatste Olaf Gerson twaalf zonnepanelen op het dak van zijn woning in Rotterdam-Noord. Een buurtbewoner wees hem op Blijstroom, toen hij tijdens de orinta- tiefase door de bomen het bos niet meer zag. Het is heel prettig om dan informatie te kunnen krijgen van mensen mt kennis van zaken en znder winstoogmerk. Inmiddels is Gerson zelf lid van Blijstroom en als projectleider betrokken bij het Noorderhavenkadecomplex. De ideolo- gie spreekt me aan. We hebben allerlei technie- ken tot onze beschikking om ons energiever- bruik naar beneden te brengen en milieuvervui- ling terug te dringen. Daar moeten we gebruik van maken. Zo maken we nu samen de wijk en straks wat mij betreft de hele stad sterker! 20 ROTTERDAM
 21. 21. WOORDZOEKER Al deze woorden zijn verstopt in de letterbrij. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden of omgekeerd en diagonaal. Streep alle woorden door. De resterende letters vormen vervolgens de oplossing van deze puzzel. Zoek de volgende woorden: aandelen, advies, alternatief, arbeidsmarkt, bruto, coperatie, crowdfunding, doel, draagkracht, eigenzinnig, extra, factoren, financiering, fondsen, garantie, groei, muntcrisis, premie, producten, prognose, samen, sparen, steun, termijn, veiligheid, weerbaar. 21 PUZZEL Oplossing Uw oplossing kunt u tot 15 april 2015 sturen naar: Rabobank Rotterdam, afdeling MC&C, Antwoordnummer 40108, 3040 VB Rotterdam. Of stuur een e-mail: [email protected] rabobank.nl. Maak kans op twee entreekaarten voor Diergaarde Blijdorp 3118
 22. 22. Door ouderdom het overzicht verliezen en de financin niet meer op orde kunnen krijgen. Een levenstestament voorkomt dat een wildvreemde straks de baas mag spelen over uw geldzaken. TEKST: DIANA VAN ROON FOTO'S: PETER VAN DIJK EN ISTOCK Altijd de regie in handen B ij de heer Cor Verhagen wordt op een ochtend aangebeld. Voor de deur staat iemand van de woning- corporatie. Verhagen blijkt al drie maanden zijn huur niet betaald te hebben. De woningcorporatie heeft hem hierover diverse brieven gestuurd, maar die heeft hij nooit ontvangen. Verhagen snapt er niets van, de huur wordt al jaren automatisch afgeschreven. Hij is al behoorlijk op leeftijd, komt nauwelijks nog buiten en overziet niet meer alles wat op financieel gebied speelt. Daarom heeft hij zijn bankpas met bijbehorende pincode aan zijn 23-jarige kleinzoon gegeven. Die zorgt voor de boodschappen en regelt al zijn geldzaken. Wat Verhagen niet weet, is dat zijn klein- zoon gokverslaafd is en dat hij het geld van zijn opa daarvoor gebruikt. Verhagen dreigt nu zijn huis uitgezet te worden FINANCILE UITBUITING Dit geval van financile uitbuiting is te zien op de dvd over ouderenmishandeling Je ziet het pas als je het gelooft!. Deze is met steun van onder meer het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport VEILIG THUIS Financile uitbuiting en andere vormen van ouderenmishandeling kunnen gemeld worden bij het meldpunt Veilig Thuis, via het gratis telefoon nummer 0800-2000. gemaakt door Movisie, het landelijke kennis- instituut en adviesbureau voor sociale vraag- stukken. De dvd wordt gebruikt bij trainingen over het herkennen, aanpakken en voorkomen van ouderenmishandeling aan professionals en vrijwilligers. Ook door de GGD Rotterdam- Rijnmond. We willen dat de mensen in het veld weten hoe ze met ouderenmishandeling moeten omgaan, zegt Maria Cleven, die daar als senior beleidsmedewerker werkzaam is. Voor de dvd is het verhaal van Cor Verhagen en zijn klein- zoon in scne gezet, maar het is gebaseerd op waargebeurde feiten. Dergelijke situaties komen wij in de praktijk helaas tegen. SAMENWERKING In Nederland zijn jaarlijks ongeveer dertigduizend ouderen slachtoffer van financieel misbruik. Het kan gaan om het wegnemen van geld en waardevolle spullen, aankopen doen op naam van het slachtoffer, financieel korthouden en zelfs gedwongen testament- wijziging of wilsbeschikking. Cleven: We zien het aantal meldingen van financieel misbruik van ouderen elk jaar ONAFHANKELIJKHEID 22 ROTTERDAM
 23. 23. Goed Geregeld Naar schatting loopt n op de tien ouderen de kans om financieel uitgebuit te worden. Tijdig nadenken over het regelen van geldzaken, afspraken maken en deze goed vastleggen, kan veel leed voorkomen. Goed Geregeld, een project van Humanitas en GGD Rotterdam-Rijnmond helpt daar kosteloos bij. Bel voor informatie naar (010) 211 02 33. 3118
 24. 24. toenemen. Daarom hebben we in de aanpak ervan samen- werking gezocht met andere betrokken partijen als politie, notarissen en ook Rabobank Rotterdam. Met elkaar zoeken we naar oplossingen, naar hoe we zaken kunnen verbeteren om deze kwetsbare groep te beschermen. Daarin onder- steunen we elkaar en helpen we elkaar verder. VOORLICHTING Via voorlichting probeert de GGD Rotterdam-Rijnmond financieel misbruik van ouderen zoveel mogelijk te voorkomen. Veel ouderen schuiven de vraag wie de financin moet gaan regelen als ze dat straks zelf niet meer kunnen voor zich uit. Maar juist zorgafhankelijke ouderen lopen een groter risico om slachtoffer te worden. Daarom is het belangrijk dit tijdig te regelen. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft een checklist financin gemaakt die is bedoeld om inzicht te krijgen in de wijze waarop ouderen hun financile huishouding hebben georganiseerd en zaken op informele wijze te regelen. Deze checklist is gratis bij mij aan te vragen via [email protected] WENSEN EN INSTRUCTIES Formeel kunnen zaken geregeld worden in het zogenaamde levenstestament. Dat is speciaal bedoeld voor situaties waarin personen tijdelijk of permanent niet of niet meer in staat zijn zelf hun belangen te behartigen, vertelt Heidi van Dijk, kandidaat-notaris bij Kooijman Lambert Notarissen Adviseurs & Juristen in Rotterdam. Het levenstestament draait om persoonlijke wensen en instructies op het gebied van vermogen, leven en lijf. Naast financile zaken kunnen aanwijzingen worden opgenomen over de persoonlijke verzorging, de zorg voor huisdieren en medische beslissingen als wel of niet behan- delen en wel of geen euthanasie. MAATWERK In het levenstestament kunnen een of meer gevolmachtigden worden aangewezen. Van Dijk: Vaak wordt gekozen voor familieleden, zoals de eigen kinderen of een neef of nicht. Maar ook goede vrienden kunnen daarvoor worden gevraagd. De gevolmachtigde of levensexecuteur behartigt de belangen van de volmachtgever als die dat zelf niet meer kan. Daarbij gaat het om maatwerk. Vindt iemand het bijvoorbeeld belangrijk dat bij schenkingen aan de levensexecuteur de kinderen van de volmachtgever ook moeten meewerken, dan kan dat in het levenstestament worden opgenomen. TOEZICHTHOUDER Hoe het levenstestament ook wordt ingevuld, Van Dijk adviseert altijd naast de gevolmachtigde 24 ROTTERDAM 'Eigenlijk is een levenstestament voor iedereen die zijn zaken goed wil regelen, aan te raden'
 25. 25. een toezichthouder te benoemen. Personen en situaties veranderen. Daarom is het goed dat er regelmatig wordt gecontroleerd of de gevolmachtigde de belangen van de volmachtgever nog op de juiste wijze behartigt. Bovendien voorkomt het maken van duidelijke en transparante af- spraken niet alleen misbruik maar ook onterechte verden- kingen. KANTONRECHTER Maar wat als er niets is geregeld en iemand is door ziekte, ongeval of ouderdom niet meer in staat zijn eigen belangen te behartigen? Dan kunnen fami- lieleden, mensen van een zorginstelling of het openbaar ministerie aan de kantonrechter vragen een mentor, bewindvoerder of curator te benoemen, legt Van Dijk uit. Als niemand dit doet, dan is de kans op financieel misbruik aanzienlijk groter. Gebeurt dit wel, dan mag de door de kantonrechter benoemde mentor, bewindvoerder of curator binnen de grenzen van de wet de belangen behartigen. Voor het regelen van bijvoorbeeld schenkingen aan de kinderen om zo de eigen zorgbijdrage te verlagen of belasting te besparen, is eerst toestemming van de kantonrechter nodig. Als de wensen van de wilsonbekwame persoon niet bekend zijn, zal de kantonrechter zeer terughoudend zijn met het geven van die toestemming. VOOR IEDEREEN Om misbruik en leed te voorkomen en om niet meer geld aan belasting en eigen zorgbijdrage kwijt te zijn dan nodig, is het dus handig om een levenstestament te laten opstellen. Eigenlijk is een levenstestament voor iedereen die zijn zaken goed wil regelen, aan te raden, stelt Van Dijk. Jong of oud, iedereen kan immers door bijvoor- beeld ziekte, coma of een ongeval wilsonbekwaam worden. Ook voor wie wegens verblijf in het buitenland tijdelijk niet in staat is de eigen belangen of die van zijn of haar bedrijf hier in Nederland te behartigen, is een levenstestament geen overbodige luxe. MEER INFORMATIE De Consumentenbond heeft in samenwerking met de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) het boekje Het levenstestament uitgegeven (onder eindredactie van Aniel Autar, notaris bij Kooijman Lambert Notarissen Adviseurs & Juristen). Hierin staat informatie over en uitleg bij het opstellen van een levens- testament. Dit boekje is verkrijgbaar in de webwinkel op GRATIS ADVIESGESPREK Leden van Rabobank Rotterdam kunnen bij Kooijman Lambert Notarissen Adviseurs & Juristen terecht voor een gratis adviesgesprek van een half uur over het levenstestament. Bel voor een afspraak naar het telefoonnummer (010) 285 88 88 en noem het codewoord Rabobank. Heidi van Dijk: U bent van harte welkom op ons kantoor aan de Straatweg 7 in Rotterdam. consumentenbond.nl. SAMEN BANKIEREN Voor ouderen die het lastig vinden om zelf hun bankzaken te regelen heeft de Rabobank handige hulpmiddelen ontwikkeld. Zo is een aantal kantoren uitge- rust met een sprekende geldautomaat die de gebruiker stap voor stap door het pinproces leidt en kan de klant via de Rabo GeldService contant geld thuis laten bezorgen. Voor Rabo Internetbankieren is een extra grote Random Reader Comfort beschikbaar met grotere toetsen, een groter scherm en een spraakfunctie. Op rabobank.nl is onder het kopje internetbankieren een uitgebreide demo beschikbaar met uitleg over hoe Rabo Internetbankieren werkt. Ook kunnen klanten de workshop Rabo Internetbankieren volgen. En wil de klant zijn bankzaken niet meer helemaal alleen regelen, dan kan de bank helpen met een volmacht. Bij het regelen van bankzaken kunnen ouderen ook de hulp inschakelen van de Seniorenadviseurs van Rabobank Rotterdam. Voor meer informatie of voor het aanvragen van de seniorenbrochure van Rabobank Rotterdam kunt u bellen met (010) 400 3333. 25 3118
 26. 26. 3118
 27. 27. Op 1 november 2014 begon Gerard Zwartkruis als directeur Bedrijven bij Rabobank Rotterdam. Leo Peeters Weem trad er een maand later aan als directievoorzitter. Met hun komst is de directie weer op volle sterkte. TEKST: DIANA VAN ROON FOTO'S: PETER VAN DIJK & GJ VLEKKE Samen de stad ng sterker maken B eide heren zijn sinds de jaren tachtig actief in het bank- en verzekerings- wezen. In hun vorige functies werkten ze al bij de Rabobankorganisatie. Zwartkruis (51 jaar) als Head Client Coverage Large Corporates Nederland bij Rabobank International in Utrecht en Peeters Weem (57 jaar) als directievoorzitter van Rabobank Regio Schiphol. Het fantastische marktgebied en de enorme dynamiek van de Rotterdamse regio trok hen naar Rabobank Rotterdam. Peeters Weem: Naast met particuliere klanten ook met veel zakelijke, internationaal gedreven klanten werken, is wat ik leuk vind. Na regio Schiphol had ik nog maar n wens: ook die andere economische motor van Nederland ervaren. Ik vind het geweldig dat dat me nu is gegund. Zwartkruis werkte al eerder in Rotterdam en kent de regio goed. Rotterdam bruist. Ik typeer het DNA van dit werkgebied als Durf, No non- sens en Aanpakken. En dat maakt het voor mij de mooiste regio om in te werken. DICHTBIJ EN BETROKKEN De Rabo- bank bevindt zich midden in een grote transitie. De uitdaging is Rabobank Rotterdam daar zo doorheen te loodsen, dat met nog meer kracht inhoud kan worden gegeven aan de coperatie- ve missie: samen de stad sterker maken. Voor de invulling daarvan is de voltallige directie van Rabobank Rotterdam verantwoordelijk. Naast Leo Peeters Weem en Gerard Zwartkruis bestaat deze uit Geert Eijkenboom, directeur Particulie- ren & Private Banking en Frits Swinkels, direc- teur Bedrijfsmanagement. Als coperatieve bank zijn we heel dichtbij en betrokken, stelt Peeters Weem. De invulling hiervan gaat steeds meer op een virtuele manier, maar altijd in com- binatie met persoonlijke aandacht op momen- ten dat de klant ons nodig heeft. Want de gene- ratie die eraan komt, regelt alles met zijn mo- bieltje. Onze betrokkenheid bij enerzijds de klant en anderzijds de maatschappij kun je niet digitaliseren. Dat blijft een kwestie van mensen die namens onze bank zoveel mogelijk actief SAMEN STERKER 28 ROTTERDAM DIRECTIE RABOBANK ROTTERDAM VOLLEDIG INGEVULD 3118
 28. 28. 29 Rabobank Rotterdam bljft dichtbij en betrokken 3118
 29. 29. zijn in de maatschappij. VERBINDEN De samenleving verandert niet alleen door toenemende digitalisering, maar ook door een zich steeds verder terugtrek- kende overheid. Rabobank Rotterdam blijft ver- ankerd in de maatschappij. We blijven de stad ondersteunen zoals we altijd hebben gedaan, legt Eijkenboom uit, maar daarin hebben we wel meer focus aangebracht. We willen midden in de samenleving blijven staan door actief te participeren in groepen mensen of zogenaamde communities met wie we samen de stad sterker kunnen maken. Daarbij richten we ons op zes themas: ondernemerschap, jongeren, sport, woonaantrekkelijkheid, circulaire economie en voedselvoorziening. Waar de bank voorheen vaak als trekker fungeerde, zal nu eerder voor de rol van duwer worden gekozen. We zijn er vooral om de verbinding te maken en sturen aan op zelfredzaamheid, zodat we ons op enig mo- ment ook weer kunnen terugtrekken uit die communities. In onze verbintenissen zit ook een vorm van wederkerigheid. Want we blijven een bank en hebben ook onze opbrengsten nodig. Op die manier kunnen wij ook blijven investe- ren in mooie initiatieven binnen de regio Rotterdam. AANDEEL IN ELKAAR Verbindingen tot stand brengen dus. Om samen de stad n de mensen in die stad sterker te maken. Een gift De samenleving verandert niet alleen door toenemende digitalisering, maar ook door een zich steeds verder terug- trekkende overheid. uit het Rabobank Rotterdam Fonds kan daarbij helpen, zegt Swinkels, maar onze betrokken- heid tonen we niet alleen met financile midde- len. We zijn betrokken bij initiatieven om men- sen bij elkaar te brengen die anders niet bij elkaar zouden zijn gekomen. Als coperatie snappen we als geen ander hoe samenwerken werkt. En dt willen we nu meer gaan gebruiken en durven we nu ook meer te benoemen. Denk maar aan de nieuwe Rabobankcampagne: Aandeel in elkaar. Zwartkruis benadrukt tot slot dat de coperatieve organisatievorm ht onderscheidend vermogen van de Rabobank is. De laatste jaren wordt er via wet- en regelge- ving van alles aan gedaan om ons met andere banken in hetzelfde hokje te stoppen. En eerlijk is eerlijk, sommige daarvan zijn ook noodzake- lijk. Maar als coperatie kunnen wij de klant centraal blijven stellen. En dat is precies wat wij willen n waar de markt om vraagt. Het mooie is dat het bij de Rabobank niet door de tijdgeest is ingegeven, maar in de genen zit. Dat geeft ons een uitstekende uitgangspositie in de nieuwe wereld van vandaag en morgen. 30 ROTTERDAM 'Onze betrokkenheid bij enerzijds de klant en anderzijds de maatschappij kun je niet digitaliseren. Dat blijft een kwestie van mensen die namens onze bank zoveel mogelijk actief zijn in de maatschappij'
 30. 30. Rabobank Rotterdam heeft in 2014 een lezersonderzoek door MediaTest laten uitvoeren om meer inzicht in het bereik, de waardering en het effect van dit ledenmagazine te krijgen. NICOLETTE WOLFF-VAN DIJL 77%VAN DE ONTVANGERS HEEFT DE DICHTERBIJ DAADWERKELIJK INGEZIEN 19IS HET GEMIDDELD AANTAL MINUTEN DAT AAN HET BLAD WORDT BESTEED 7,2GEVEN DE LEZERS ALS RAPPORTCIJFER AAN DE DICHTERBIJ 48%VAN DE LEZERS MAAKT GEBRUIK VAN DE AANBIEDINGEN 31 FACTS & FIGURES 3118
 31. 31. VOEDSELKWALITEIT 32 ROTTERDAM FOODELICIOUS Lekker en eerlijk eten Herman en Jaime Specker van het trendy Foodelicious Food & Gifts reizen heel Europa af op zoek naar bijzondere azijnen, olin en andere lekkernijen. Ambachtelijk en van hoge kwaliteit. TEKST: DIANA VAN ROON FOTO'S: PETER VAN DIJK H ij komt uit een patisseriefamilie, zij heeft een opleiding aan de hogere hotelschool gevolgd. Vanuit de behoefte aan lekker en eerlijk eten ontstond het idee zelf iets te beginnen. Het moest in elk geval origineel en betaalbaar zijn, vonden ze. In de banketbakkerij van mijn ouders werd altijd veel weggegooid, vertelt Herman, omdat alles dagvers verkocht moest worden. Dat wilden wij niet. Dan kom je al snel uit op verpakte producten. TRENDY WINKEL Maar wat dan? Als echte foodies konden ze op het gebied van olie en azijn nooit iets vinden wat aan hun eisen voldeed. Jaime: Het was allemaal te kunstmatig, te zuur en te nep. Dat bracht hen na gedegen marktonderzoek in 2007 op het idee zich in deze specifieke producten te specialiseren. In Itali en Spanje zijn we op zoek gegaan naar kleinschalige producenten, die op ambachtelijke en zoveel mogelijk biologische wijze produceren. Dat heeft geresulteerd in een assortiment van maar liefst tweehonderd verschillende soorten olin en azijnen, te koop in hun trendy winkel Foodelicious Food & Gifts aan de Mariniersweg 47 in Rotterdam en via de webshop. We importeren puur het product. De olin en azijnen worden in jerrycans geleverd. Voor de verpakking zorgen we zelf. Dat drukt niet alleen de prijs, maar geeft ons bovendien de mogelijkheid alles dezelfde look and feel mee te geven. GROOTHANDEL Foodelicious is tevens een groothandel voor andere winkels, restau- rants en cateringbedrijven. Er worden uitslui- tend producten verkocht die de Speckers zelf lekker vinden. Herman: We proberen alles zelf uit en ontwikkelen recepten met onze produc- ten die we vervolgens op onze website publice- ren. Naast de vele verschillende olin en azijnen zijn dat ook delicatessen als op eigen recept gemaakte chocola, diverse soorten thee,
 32. 32. Herman en Jaime Specker werkten mee aan het boek Topkoks voor thuiskoks. Per verkocht boek gaan er veertig schoolmaaltijden naar een kind in Malawi. BANKING FOR FOOD De wereldbevolking bestaat in 2050 uit 9 miljard mensen. Om iedereen te kunnen voeden zijn techno- logie en innovatie hard nodig. Maar voeding moet ook veilig en rijk aan waardevolle stof- fen zijn. De produc- tie van gezonde voeding is een van de pijlers van Banking for Food, de visie van de Rabobank op de voedselvoorziening. 33 pastas, tapenades en sauzen. Vorig jaar hebben we een andere groothandel overgenomen. Toen kwamen er in n klap honderdtachtig produc- ten bij. Allemaal van dezelfde hoge kwaliteit als onze andere producten. Van de producten die niet in ons concept pasten, hebben we afscheid genomen. Door de grotere verscheidenheid aan producten is Foodelicious nu nog beter in staat mooie cadeaupakketten samen te stellen. Ook is de FoodeliciousBox in het leven geroepen. Deze wordt elke twee maanden gevuld met verschil- lende nieuwe producten en bestsellers uit het assortiment. Voor 34,95 kunnen klanten zich op deze box abonneren. GROEI In 2007 zijn de Speckers met zijn tween begonnen, inmiddels hebben ze acht man personeel in dienst. We groeien zo snel dat we het amper kunnen bijhouden, zegt Herman. Hij is zich ervan bewust dat van de eveneens in rap tempo toenemende wereld- bevolking straks slechts een klein deel toegang zal hebben tot verse, ambachtelijk bereide producten. Dat de Rabobank de food- en agrisector met haar kennis, netwerk en moge- lijkheden op financieel vlak wil helpen gezond voedsel te produceren, vind ik een goede zaak. Zelf zijn de Speckers nog op zoek naar een of twee goede doelen waarmee ze een bijdrage kunnen leveren aan goede voedselvoorziening voor kinderen. Tips zijn welkom. FOODELICIOUS.NL TOPKOKSVOOR THUISKOKS.NL 3118
 33. 33. LIDMAATSCHAP 34 ROTTERDAM Meer dan veertigduizend leden telt Rabobank Rotterdam. Via de online community Denk Mee Met Je Bank, kortweg DMMJB, kunnen nu alle leden hun stem laten horen. TEKST: DIANA VAN ROON FOTO'S: RABOBANK ROTTERDAM DMMJB: klantbelang centraal O p het door Rabobank Nederland ontwikkelde platform kunnen leden hun mening geven, ervaringen delen en verbeterpunten aandragen. We vinden het heel belangrijk om met onze leden in dialoog te zijn en te blijven, zegt Mario van der List, manager Marketing, Communicatie & Coperatie bij Rabobank Rotterdam. We willen weten wat ze belangrijk vinden en wat er speelt in de samenleving. Op basis van die kennis scherpen we steeds onze dienstverlening aan en geven we invulling aan onze missie: samen de stad sterker maken. Nu steeds meer bank- zaken digitaal worden geregeld en klanten minder vaak bij ons over de vloer komen, zijn wij op zoek naar nieuwe manieren om in contact en dichtbij en betrokken te blijven. DMMJB is er daar een van. FEEDBACK Het klantbelang centraal dus. Inzicht in de wensen en behoeften van de klant en daarop optimaal inspelen, dat is het doel van Rabobank Rotterdam. Van der List: Hiervoor zoeken we via meerdere wegen de dialoog met de klant. Zo lopen er op dit moment diverse klantonderzoeken. Hieruit halen we dan weer onderwerpen voor DMMJB, zodat we echt de diepte in kunnen. Op DMMJB is ook te volgen wat we precies doen met de suggesties en feedback van de leden. Want het allerbelangrijkste is misschien wel dat onze leden weten dat we hen serieus nemen en ons nog steeds als die dichtbij-bank ervaren. AFSTEMMEN Rabobank vroeg de leden op DMMJB bijvoorbeeld mee te denken over het onderwerp rekeningafschriften. Belangrijke feedback was onder meer dat de online beschik- baarheid van de transactiegegevens van vijftien maanden als te kort wordt ervaren. Dit wordt nu aangepast, zodat straks een langere bewaar- termijn kan worden aangeboden. Ook wordt op advies van de leden de volgorde van de services in de Rabo Bankieren App aangepast, omdat sommige services in een bepaalde periode van het jaar belangrijker zijn dan andere. Dit vind ik mooie voorbeelden van hoe de leden ons via DMMJB kunnen helpen ons aanbod af te stemmen op hun behoeften. Ik nodig alle leden van Rabobank Rotterdam hierbij van harte uit zich aan te melden, aldus Van der List. Mario van der List, manager Marketing, Communicatie & Coperatie bij Rabobank Rotterdam. RABOBANK.NL/ DENKMEE
 34. 34. 35 Denk mee Meld u aan voor DMMJB door een mail te sturen naar [email protected] rabobank.nl. U krijgt dan de inloggegevens toegestuurd waarmee u het platform kunt bezoeken. In een tweewekelijkse nieuwsbrief wordt u genformeerd over actuele topics en vraagstukken. 3118
 35. 35. DOET MIJN EEN LEKKER BAKKIE PLEUR Koffiemeester Steven Tacq heeft een oer-Rotterdamse koffie samengesteld, die hij in eigen beheer brandt. Een koffie met lef en karakter, een Rotterdammer waar- dig: no nonsens en recht voor zijn raap. De koffie wordt via het direct trade principe ingekocht in Brazi- li, Colombia en Indonesi. De smaak is te omschrijven als vol, met een karamel- achtig zoetje en een lichte toon van chocolade, krach- tig doch gebalanceerd. De bonen zijn verpakt per 500 gram of 1 kilo. Bezoek de webshop ketelbinkiekoffie.nl en be- stel de koffie van uw keuze. Gebruik bij het afrekenen de promotiecode RAB150227 en u ontvangt direct 20% korting op uw aankoop. KINDERCAF COFFEE & KIDS Een lekkere plek voor koffie met goede faciliteiten voor kinderen. Er is hier een mooie speelhoek zodat ouders ongestoord kunnen praten of werken. Boven- dien hebben ze een eerlijke Rotterdamse lunchkaart. Op vertoon van uw lid- maatschapsbewijs krijgt u 10% korting op een JUST4 TWO lunch (t.w.v. 15,95). Deze lunch bestaat uit twee soorten kaas, boeren- pat, quiche en soep van het seizoen. PANNENKOEKEN, POFFERTJES EN MEER... Wie Rotterdam kent, kent het pand van Dutch Diner aan de Meent. Sinds al bij- na een eeuw wordt op exact dezelfde locatie pof- fertjes en pannenkoeken gebakken. Hoe kan het ook anders op de hoek van de Pannenkoekstraat en Botersloot. Even uitblazen na een dagje winkelen? Onder vermelding van uw lidmaatschap krijgt u 20% korting op alle gerechten. KETELBINKIEKOFFIE.NL KLEIWEGKWARTIER ROTTERDAMS BEGRIP 36 ROTTERDAM LEDEN VOOR LEDEN Op vertoon van uw lidmaatschapsbewijs (raboledenexclusief.nl) kunt u aanbiedingen verzilve- ren tot 01/06/2015 (tenzij anders aangegeven). 3118
 36. 36. HOTEL DE GROTE L IN HET HOFPLEINTHEATER Van 13 februari tot 6 april 2015 speelt in het Hofplein- theater de voorstelling 'Ho- tel de grote L' naar het ge- lijknamige jeugdboek van Sjoerd Kuyper. Geschikt voor kinderen v.a. 9 jaar. Rabobank biedt haar leden i.s.m. Hofplein de kans om deze voorstelling, met een fikse korting te bezoeken. Volwassenen betalen 5 i.p.v. de reguliere 15 en kinderen 3,30 i.p.v. 10. Alles gebeurt tegelijk. Word je kampioen met je voetbal- team, krijgt je vader langs de lijn een hartaanval en moet je het familiehotel draaiende houden. Het ho- tel wordt bedreigd met slui- ting want je vader blijkt enorme schulden te heb- ben. Er is een missverkie- zing waar je veel geld mee kunt winnen. De concurren- tie is Isabel, het mooiste meisje van het heelal... De actie loopt tot 4 april 2015. Reserveren doet u via (010) 243 50 50 met de ac- tiecode: Rabo3118. Zolang de voorraad strekt (er is een beperkt aantal kaarten be- schikbaar per voorstelling voor de kortingsprijs). 15% KORTING OP ALLE FIETSEN BIJ KORTENHOF Kortenhof is een echt fami- liebedrijf dat vakmanschap combineert met modern fietsplezier n waar de klant nog gewoon koning is. Het team in de vier vesti- gingen staat graag voor u klaar. Leden van Rabobank Rotterdam genieten tot en met 01/06/2015 van 15% korting op de hele collectie (elektrische) fietsen bij Van Kortenhof! Informeer naar de actievoorwaarden en kijk voor meer informatie op vankortenhof.nl. GRATIS CHOCOLA OF IJSJE BIJ PUUR CREATIE Puur Creatie is een unieke chocolaterie in winkelcen- trum de Koperwiek in Capelle aan den IJssel naast de Jumbo. Het chocolatiers echtpaar Coenraad en Petra Robbertsen maken op am- bachtelijke wijze bonbons en chocoladecreaties. Be- reid met eerlijke ingredin- ten. Op vertoon van uw lid- maatschapsbewijs ont- vangt u bij aankoop van een doosje bonbons van 250 gram een zakje choco- laatjes of een ijsje gratis. THEATER VANKORTENHOF.NL PUUR CREATIE 37 3118
 37. 37. RABO FAMILIEDAG IN STEDELIJK MUSEUM Op zondag 19 april vindt de tweede Rabo Familie- dag plaats in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Op deze dag is er een speciaal programma met diverse workshops voor jong en oud, interactieve rond- leidingen, educatieve spel- letjes, ontdekkingstochten langs de kunstwerken en nog veel meer. Toegang is gratis. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Kijk voor meer info op rabobank.nl/dichterbij. LEER MOUNTAINBIKEN VAN EEN KENNER Voormalig bondscoach mountainbike Jan Weevers leert u tijdens de MTB- mountainbikeclinic (i.s.m. Giant) op 29 maart in Apel- doorn, meerdere facetten van het mountainbiken. Aan bod komen technieken als klimmen, dalen, sprin- gen, remmen, vallen en op- staan. De clinic is inclusief ontvangst met koffie en thee en na afloop een pas- tamaaltijd. Rabobankleden betalen 45. Meer info op rabobank.nl/dichterbij. KRUIP IN HET HOOFD VAN DE MEESTER Voor iedereen die wel eens wil weten hoe het borrelde in het hoofd van een be- roemde componist, of hoe een dirigent een orkestpar- tituur omzet in muziek, pre- senteert TivoliVredenburg iets nieuws: Meesterwerk in Concert. Op 7 mei ontrafelt dirigent Jules van Hessen met live-ondersteuning van het Gelders Orkest de ge- heimen van de beroemde Vuurvogel van Igor Stra- winksy. Van Hessen kruipt in het hoofd van de com- ponist, doorgrondt de mu- ziek en vertelt het verhaal achter het beroemde meesterwerk. Het orkest speelt daarbij cruciale frag- menten, bijzondere solos en spannende overgangen en na de pauze de hele symfonie. Op vertoon van deze advertentie betaalt u aan de kassa slechts 15 in plaats van de reguliere en- treeprijs van 18. Meer info op rabobank.nl/dichterbij. EXCLUSIEF CLINIC CONCERT 38 ROTTERDAM AANBIE- DINGEN Als lid van de Rabobank kunt u profiteren van aantrek- kelijke kortingen. Kijk voor het volledige aanbod op rabobank.nl/dichterbij. 3118
 38. 38. 39 COLUMN BERT FABER senior fiscalist bij de Rabobank Hoe onafhankelijk is een zzper? H et lijkt een vreemde titel om mee te beginnen: hoe onafhankelijk is een zzp'er? Immers, een zzper, (zelfstan- dige zonder personeel) hoort per de- finitie onafhankelijk te zijn. Hij of zij is tenslotte ondernemer en n van de wezenskenmerken van een ondernemer is dat je zelfstandig beslis- singen neemt voor eigen rekening en risico. Toch is deze onafhankelijkheid de laatste tijd in de media ter discussie komen te staan. In deze tijden van crisis werden en worden veel mensen ontslagen. Sommigen zien dat als een mogelijkheid om een diep gekoesterde wens in vervulling te laten gaan en eindelijk soms een beetje gedwongen ondernemer te worden. Fiscaal kan dat zeer interessant zijn. Er bestaan tal van ondernemersfaciliteiten waar men gebruik van kan maken c.q. recht op heeft. Er wordt wel gezegd dat bij een gunstige fiscale opstelling een ondernemer met een winst van circa 50.000 geen belasting hoeft te betalen. Denk aan de mkb-vrijstelling van veertien pro- cent (2015) en de zelfstandigenaftrek van 7.280 (2015). Deze laatste wordt voor starters de eerste vijf jaar nog eens verhoogd met 2.123 (2015). Het is deze fiscale aantrekkings- kracht waarover zelfs parlementsleden hun wenkbrauwen hebben gefronst. Daarbij gaat het vooral om de vraag of deze fiscale faciliteiten wel de juiste personen bereiken. Stel u een consultant voor die jaarlijks voor meerdere opdrachtgevers projecten uitvoert. Daardoor loopt hij debiteurenrisico (betaalt elke opdrachtgever wel en doet deze dat ook op tijd?) n ondernemersrisico (vind ik voldoende opdrachtgevers?). Maar wat te denken van een consultant die werkzaamheden uitvoert voor zijn ex-werkgever? En wat als die werkzaamhe- den (volledig) overeenkomen met de werk- zaamheden die hij uitvoerde toen hij in dienst was bij die ex-werkgever? Als hij dat ook nog eens doet op basis van een meerjarig contract, is hij dan nog wel zelfstandig en onafhankelijk? En is hij dan wel ondernemer? Of toch nog (ver- kapt) in dienst bij die werkgever? Met als gevolg het onterecht gebruik van de fiscale faciliteiten. Die uitdaging (en vele andere) wil de rege- ring gaan oppakken in het nieuwe belastingstel- sel. Schijnconstructies moeten dan worden onderscheiden van rele situaties. En dat is een moeilijke zaak. Want het laatste wat de regering wil, is dat de goeden onder de kwaden lijden. Dat zou het broze economisch herstel geweld aan kunnen doen. Bereiken de fiscale faciliteiten voor ondernemers wel de juiste personen? 3118
 39. 39. GRAON VERVANGE N WIE: GRAON VERVANGEN WAT: GRAON VERVANGEN WAAR: GRAON VERVANGEN WAAROM: GRAON VERVANGEN GRAON VERVANG EN 3118