Presentatie Natuur en Omgevingswet 16032016 · 2017. 12. 2. · lozingsactiviteiten van burgers en...

of 11 /11
16-3-2016 1 • Inleiding Hoofdlijnen Omgevingswet Nu al Eenvoudig Beter • Vragen

Transcript of Presentatie Natuur en Omgevingswet 16032016 · 2017. 12. 2. · lozingsactiviteiten van burgers en...

Page 1: Presentatie Natuur en Omgevingswet 16032016 · 2017. 12. 2. · lozingsactiviteiten van burgers en bedrijven. Bevat onder andere: • Activiteitenbesluit ... Jos Dolstra jos.dolstra@mwhglobal.com

16-3-2016

1

• Inleiding

• Hoofdlijnen Omgevingswet

• Nu al Eenvoudig Beter

• Vragen

Page 2: Presentatie Natuur en Omgevingswet 16032016 · 2017. 12. 2. · lozingsactiviteiten van burgers en bedrijven. Bevat onder andere: • Activiteitenbesluit ... Jos Dolstra jos.dolstra@mwhglobal.com

16-3-2016

2

4

• Inzichtelijkheid

Minder regels en plannen, meer bij elkaar

• Integrale aanpak - samenwerking

Omgevingsvisie, omgevingsverordening, omgevingsplan

• Afwegingsruimte vergroten

Binnen de kaders van omgevingswaarden, instructieregels en AMvB’s

• Participatie en relatie met de representatieve democratie

Omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsvergunning, projectbesluit

• Meer ruimte voor initiatiefnemers

Specifiek gericht op het mogelijk maken van ontwikkelingen

Nu

• 26 wetten

• 120 AMvB’s

• 120 Ministeriele Regelingen

• 4.700 artikelen

Straks

• 1 wet

• 4 AMvB’s

• Ca 10 Ministeriele Regelingen

• 349 artikelen

Page 3: Presentatie Natuur en Omgevingswet 16032016 · 2017. 12. 2. · lozingsactiviteiten van burgers en bedrijven. Bevat onder andere: • Activiteitenbesluit ... Jos Dolstra jos.dolstra@mwhglobal.com

16-3-2016

3

• Niet alleen de wet, ook (bestuurs)cultuur

• Sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen

• Keuzes nu hebben al invloed op de implementatie Omgevingswet

• Nu al veel mogelijk

• Tijdig afstemmen met opdrachtgevers

7

8

9

Page 4: Presentatie Natuur en Omgevingswet 16032016 · 2017. 12. 2. · lozingsactiviteiten van burgers en bedrijven. Bevat onder andere: • Activiteitenbesluit ... Jos Dolstra jos.dolstra@mwhglobal.com

16-3-2016

4

• Ondanks dat beide nu nog los van elkaar staan, sluiten begrippen en procedurevoorschriften al wel aan

– Doelbepaling: ‘natuur heeft intrinsieke waarde’

– Natuurvisies sluiten aan op de omgevingsvisies

– Vereiste natuurtoets binnen verlening omgevingsvergunning

– Programmatische aanpak

• Bij inwerkingtreding Wet Natuurbescherming voorlopige koppeling met Wabo, later omgevingswet:

– Gevolg: grotere rol voor de gemeente

– Aanhaken verplicht, verklaring van geen bedenkingen GS vereist

– Wetswijzigingen

• Artikel 1.1 lid 1 Wabo: toevoeging definities Wet Natuurbescherming

• Nieuwe activiteiten in art. 2.1 Wabo: locatiegebonden ingrepen die effect op de natuur kunnen hebben

• Art 2.4, 2.14, 2.32 en 5.1: betrekking natuuraspecten bij omgevingsaanvraag

• Art 2.17a t/m 2.17d: criteria voor natuur

• Art 5.19: intrekken op verzoek van orgaan dat vvgb afgeeft

• Voordelen integratie in de Omgevingswet

– Eenvoudig en snel alle onderdelen tegelijkertijd aanvragen

– Samenhangende aanpak alle relevante belangen in een vroeg stadium

Page 5: Presentatie Natuur en Omgevingswet 16032016 · 2017. 12. 2. · lozingsactiviteiten van burgers en bedrijven. Bevat onder andere: • Activiteitenbesluit ... Jos Dolstra jos.dolstra@mwhglobal.com

16-3-2016

5

• Gelijkwaardig beschermingsniveau

• Vertrouwen als vertrekpunt

- Overheid en initiatiefnemer

- Overheid en burger

- Overheden onderling

• Ontwikkelingsgericht en integraal

• Uitgaan van bestaande

verantwoordelijkheidsverdeling

13

De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval: • a. bouwwerken, • b. infrastructuur, • c. watersystemen, • d. water, • e. bodem, • f. lucht, • g. landschappen,

• h. natuur,• i. cultureel erfgoed• j. werelderfgoedEn de gevolgen voor de mens.

• Omgevingswet gaat sterk uit van participatie

• Onder meer bij totstandkoming omgevingsvisie, omgevingsplan en projectbesluit

• Wie betrokken is, in welke fase en met welk resultaat, moet opgenomen worden in de publicaties (kennisgeving) van het besluit.

Page 6: Presentatie Natuur en Omgevingswet 16032016 · 2017. 12. 2. · lozingsactiviteiten van burgers en bedrijven. Bevat onder andere: • Activiteitenbesluit ... Jos Dolstra jos.dolstra@mwhglobal.com

16-3-2016

6

16

• Daar ingezet waar actieve inzet nodig is om een norm te halen

• Vormvrij

• Binden alleen bestuursorgaan zelf

• In principe sectoraal

Page 7: Presentatie Natuur en Omgevingswet 16032016 · 2017. 12. 2. · lozingsactiviteiten van burgers en bedrijven. Bevat onder andere: • Activiteitenbesluit ... Jos Dolstra jos.dolstra@mwhglobal.com

16-3-2016

7

• Bestemmingsplannen

• (Delen van) gemeentelijke verordeningen

• Diverse milieuactiviteiten

• Een omgevingswaarde bepaalt voor de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan:

a. de gewenste staat of kwaliteit,

b. de toelaatbare belasting door activiteiten,

c. de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen.

• Een omgevingswaarde wordt uitgedrukt in meetbare of berekenbare eenheden of anderszins in objectieve termen.

• Omgevingswaarden worden vastgesteld met het oog op de doelen van de wet

• Wabo PLUS

• Doorontwikkeling van het omgevingsloket

• Procedurele integratie toetsingskader

• Een bestuursorgaan procesverantwoordelijk

Page 8: Presentatie Natuur en Omgevingswet 16032016 · 2017. 12. 2. · lozingsactiviteiten van burgers en bedrijven. Bevat onder andere: • Activiteitenbesluit ... Jos Dolstra jos.dolstra@mwhglobal.com

16-3-2016

8

• Opvolger van diverse sectorale besluiten

• Verankeren Elverding-benadering

• Gebaseerd op ervaringen met het Tracébesluit

• Ambtshalve besluit met publiek belang

23

Inhoud:

• Algemene en procedurele bepalingen

die voor iedereen van belang zijn

Bevat onder andere:

• Bro, BOR, Besluit m.e.r.

Belangrijke onderwerpen:

• Bevoegdheidsverdeling omgevingsvergunning

• Procedure omgevingsvergunning (hoofdregel: regulier)

• Vergunningen zoveel mogelijk vervangen door algemene regels

24

Page 9: Presentatie Natuur en Omgevingswet 16032016 · 2017. 12. 2. · lozingsactiviteiten van burgers en bedrijven. Bevat onder andere: • Activiteitenbesluit ... Jos Dolstra jos.dolstra@mwhglobal.com

16-3-2016

9

Inhoud:

• Inhoudelijke normen voor handelen bestuursorganen

• Instructieregels oa ten aanzien van omgevingsplan

Bevat onder andere:

• Barro, Besluit externe veiligheid

inrichtingen, Besluit geluidshinder

Belangrijke onderwerpen:

• Vernieuwing sectorale normstelling

25

Inhoud:

• De materiële bepalingen die zich primair richten op milieubelastende- en lozingsactiviteiten van burgers en bedrijven.

Bevat onder andere:

• Activiteitenbesluit

Belangrijke onderwerpen:

• Schrappen materiële voorschriften

• Balans zorgplicht, algemene regels en vergunningsplicht

26

Inhoud:

• De materiële bepalingen die zich primair richten op bouwgerelateerdeactiviteiten van burgers en bedrijven.

Bevat onder andere:

• Bouwbesluit

Belangrijke onderwerpen:

• Schrappen materiële voorschriften

• Balans zorgplicht, algemene regels en vergunningsplicht

27

Page 10: Presentatie Natuur en Omgevingswet 16032016 · 2017. 12. 2. · lozingsactiviteiten van burgers en bedrijven. Bevat onder andere: • Activiteitenbesluit ... Jos Dolstra jos.dolstra@mwhglobal.com

16-3-2016

10

28

http://youtu.be/QnykLqkDniI

Anders kijken naar:

- Het verloop (besluitvormings-)processen

- Het begrip integraliteit

- Wie er verantwoordelijk is voor de inrichting van

de leefomgeving (veranderende rollen)

- De rol van het omgevingsrecht/instrumentarium

Meer ruimte “maken” voor oplossingen!

De manier waarop

we kijken naar het probleem is het

probleem

- Stephen Covey -

1. Zelf aan de slag

2. Aanmelden als pilot

3. Gebruik maken van de Chw

Page 11: Presentatie Natuur en Omgevingswet 16032016 · 2017. 12. 2. · lozingsactiviteiten van burgers en bedrijven. Bevat onder andere: • Activiteitenbesluit ... Jos Dolstra jos.dolstra@mwhglobal.com

16-3-2016

11

• Neem vanaf nu Omgevingswet mee bij ontwikkelingen

• Vorm een kernteam

• Ontwikkel een visie op de Omgevingswet/bepaal je positie

• Analyseer de impact op je organisatie en maak plan van aanpak

• Maak afspraken met je partners

31

Jos [email protected] – 23 85 19 89