Pamflet april 2009

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Verenigingsperiodiek der Sociologievereniging Usocia Utrecht

Transcript of Pamflet april 2009

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA

  Libertarir Hub JongenBelastingheng is een vorm van geweld

  p. 16

  Paul Nieuwbeerta Veel criminologisch onderzoek voldoet niet aan M&T1-criteria

  p. 4

  Het sprookje leeft voortDemocratie is te idealistisch

  p. 12

  PAMFLET

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  Colofon:

  Voorwoord

  Een dikke Pamet dit keer! De meeste redacties van kranten en tijdschriften moeten in deze tijden van crisis

  gaan snijden in hun werknemersbestand maar Het Pamet hoeft zich nergens zorgen over te maken. Misschien

  moeten wij eens na gaan denken over een overstap naar de publieke omroep.

  Hoe dan ook: ik zie tot mijn vreugde dat Het Pamet zich steeds meer tot een discussieplatform ontwikkelt.

  Naast de gebruikelijke polemiek die we elk nummer hebben heeft deze keer oud-redacteur Leonard van t

  Hul (momenteel studerende in Amsterdam) een reactie geschreven op het betoog tegen de vrije wil van Tito

  Sixma uit het vorige nummer. Daarnaast hebben we twee ingezonden stukken: pre-master en U-raadkandidaat

  Maarten Hillebrandt heeft kritiek op het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht en eerstejaarsstudent Jarl

  Mooyaart heeft een prikkelende aanklacht tegen de democratie. Ik ben benieuwd wat voor reacties we hier op

  gaan krijgen!

  Twee interviews dit keer: met docent en criminoloog Paul Nieuwbeerta en met libertarir Hub Jongen. Deze

  man is misschien wel de felste aanhanger van een ideologie die maar weinig mensen kennen. Ook hebben

  we een verhaal over de achtergrond van de naam van Usocia en haar connectie met Thomas More, en een

  boekverslag van het onlangs verschenen boek van Femke Halsema!

  Een nieuwerwetsigheid, gentroduceerd door een onzer vaste redacteuren, is de sociologische beschouwing

  van een oude foto uit Peru. Ook hebben wij uiteraard ht verslag van de studiereis!

  Dan rest mij te zeggen dat ik je, namens de redactie, veel leesplezier wens.

  Groeten,

  Jasper van de Pol

  Redactie: Thijs van Dooremalen, Laura Vonk, Job van den Berg, Tito Sixma, Jasper van de Pol

  Met dank aan: Remmert van Haaften, Jarl Mooyaart en Leonard van t Hul

  Vormgeving/ foto omslag: Mark Veenbrink Postadres: sociologievereniging Usocia,

  Heidelberglaan 1 K. 14.39 3584 CS Utrecht

  2

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  04 Docent aan het woord: Paul Nieuwbeerta

  06 Cartoon

  07 Vrije wil? Ik wel!

  10 Polemiek: Veiligheid is belangrijker dan vrijheid

  12 Democratie. Het sprookje leeft voort.

  15 Peiling: Wat is je geloofsovertuiging?

  16 Belastingheffing is een vorm van geweld

  20 De betekenis van de naam Usocia:

  een verkorte inburgeringscursus

  23 O fortuna

  24 De illusie van materieel geluk

  Boekverslag: Geluk! van Femke Halsema

  26 Weemoed naar Madrileense sferen

  29 De sociologische foto.

  32 De opleidingscommissie sociologie

  32 Agenda Usocia

  33 Ingezonden brief

  Inhoud:

  De redactie

  3

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  Paul Nieuwbeerta is de derde docent die wij

  interviewen in de reeks de docent aan het woord.

  Hij is bijzonder hoogleraar bij de vakgroep

  sociologie met als leeropdracht de analyse van

  maatschappelijke eecten van strafrechtelijke

  interventies. Sinds vorig jaar geeft hij in blok 3 het

  vak Crimineel gedrag over de levensloop. Daarnaast

  is hij werkzaam bij het Nederlands Studiecentrum

  Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in

  Amsterdam.

  Onlangs is aan Nieuwbeerta een prestigieuze VICI-

  subsidie toegekend, wat hem de mogelijkheid geeft

  om voor een enorm geldbedrag de eecten van

  gevangenisstraf te gaan onderzoeken. Dit was voor

  ons een mooie reden om hem uit te nodigen voor

  een interview. Eigenlijk weten we bijna niets over de

  werking van gevangenisstraen.

  Promotieonderzoek naar klassengebonden

  stemgedrag

  Mijn promotieonderzoek, ja, dat lijkt al weer heel

  erg lang geleden! Ik ben in 1995 gepromoveerd

  op klassengebonden stemgedrag in 25 westerse

  democratische landen vanaf de Tweede Wereldoorlog.

  Daarbij heb ik gekeken naar verschillen tussen landen en

  veranderingen binnen landen. Als je naar de verschillen

  tussen landen kijkt, valt op dat er veel variatie is: in

  Scandinavische landen en Groot-Brittanni stemmen

  mensen bijvoorbeeld veel meer volgens hun sociale

  klasse dan in bijvoorbeeld Nederland of de Verenigde

  Staten.

  Wat de veranderingen binnen landen betreft werd

  duidelijk dat stemgedrag sinds de Tweede Wereldoorlog

  steeds minder klassengebonden is geworden. Overigens

  had mijn dataset alleen maar betrekking op de situatie

  tot 1990, dus de ontwikkelingen in de recente 20 jaar zijn

  er niet in opgenomen. Eerlijk gezegd volg ik mijn oude

  vakgebied niet meer zo goed, maar volgens mij zet deze

  trend naar minder class voting nog steeds door.

  Vervolgens ben ik gaan kijken naar verklaringen voor

  deze verschillen en veranderingen. Stemgedrag wordt

  zowel benvloed door de klasse van je ouders als die

  van jezelf. Dus de gedachte van mij en mijn promotoren

  was: in een meer open samenleving, waar meer

  intergenerationele mobiliteit is, zal stemgedrag minder

  van iemands klasse afhangen. Als het makkelijker is om

  van klasse te veranderen zul je je immers ook minder

  bekommeren om de belangen van de klasse waarin je

  bent opgegroeid. Maar dit bleek niet te kloppen!

  Ik heb ook nog gekeken naar andere verklaringen,

  en ontdekt dat de verschillen tussen landen

  voornamelijk moeten worden gezocht in historische

  factoren. Sommige landen hebben bijvoorbeeld sterk

  georganiseerde vakbewegingen, die conicten tussen

  klassen aanwakkeren en mensen bewuster maken van

  hun sociaal-economische belangen. Daarnaast is ook

  de sterkte van andere maatschappelijke scheidslijnen

  van belang. In sommige landen, zoals Nederland, waren

  mensen juist sterker georganiseerd langs religieuze

  scheidslijnen. In deze landen speelt religie een veel

  sterkere rol bij stemgedrag dan sociale klasse.

  Criminologisch onderzoek

  In 2000 ben ik van onderzoeksonderwerp veranderd:

  van de politieke sociologie naar criminologie. Na tien

  jaar leek het me leuk om weer eens wat anders te

  doen dan onderzoek naar stemgedrag, en daarnaast is

  criminaliteit een ontzettend interessant onderwerp. Ik

  had destijds nog helemaal geen expertise op dit gebied,

  maar dat was niet zon probleem. In de eerste maanden

  heb ik er gewoon heel erg veel over gelezen.

  Bovendien blijft de manier van onderzoek bedrijven

  hetzelfde. Ik ben groot geworden in de sociologie

  zoals die ook hier in Utrecht wordt toegepast: met

  De docent aan het woordAevering 3: Paul Nieuwbeerta

  4

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  PTOB-schemas, theorie gestuurd empirisch onderzoek,

  et cetera. Omdat in de criminologie een zelfde

  werkwijze zeer goed kan worden toegepast was het

  vrij gemakkelijk om over te stappen naar een nieuwe

  discipline met een ander inhoudelijk terrein.

  Ik heb mij sindsdien vooral bezig gehouden met

  het bestuderen van criminele carrires. We gebruiken

  daarvoor een dataset met gegevens over ruim 5.000

  mensen die in 1977 voor een crimineel delict zijn

  veroordeeld. We hebben hun gehele levensloop van hun

  12 jaar tot aan 2006 in kaart gebracht en dezelfde soort

  informatie over hun partners en kinderen toegevoegd.

  Inmiddels hebben we over de meeste personen

  gegevens voor minstens 60 jaar. Met deze unieke dataset

  kunnen we dus zo ongeveer de gehele levensloop van

  deze mensen en hun directe omgeving onderzoeken. Op

  dit project zijn ook een aantal promovendi werkzaam.

  Twee belangrijke perspectieven in de criminologie zijn

  het biologisch/ psychologische en het sociologische.

  Vanuit het biologisch/psychologisch perspectief wordt

  vaak gesteld dat de criminele carrire van mensen

  rond hun twaalfde al wel min of meer vastligt. Het

  sociologisch perspectief gaat er juist vanuit dat er

  gedurende het hele leven allerlei sociale factoren van

  invloed blijven.

  Binnen het sociologisch perspectief zijn twee

  belangrijke theorien de bindingstheorie, die stelt

  dat sociale controle criminaliteit voorkomt, en de

  socialisatietheorie, die juist stelt dat criminaliteit mede

  veroorzaakt wordt door contact met criminele mensen.

  De resultaten van het onderzoek geven op dit moment

  aan dat zowel de bindings- als de socialisatietheorie

  waar zijn: sterke sociale bindingen zorgen er voor dat

  mensen minder snel crimineel gedrag vertonen, maar

  wanneer dit bindingen zijn met criminelen dan plegen

  ze zelf ook weer eerder crimineel gedrag. Een voorbeeld

  hiervan is het onderzoek dat Marieke van Schellen,

  AIO bij de vakgroep sociologie aan de UU, doet naar

  de invloed van trouwen op crimineel gedrag. Hieruit

  blijkt dat getrouwde mensen over het algemeen minder

  crimineel worden als ze trouwen. Maar wanneer ze

  met een crimineel trouwen worden ze juist sneller zelf

  crimineel!

  VICI-subsidie

  Eind vorig jaar heb ik een VICI-subsidie van de

  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

  Onderzoek (NWO) toegekend gekregen. Het gaat

  hier om een bedrag waarmee we in Utrecht en

  op het NSCR de komende vijf jaar samen met vier

  promovendi en een postdoc aan een onderzoeksproject

  kunnen gaan werken. Daarnaast is er dan nog

  geld om een grootschalige dataverzameling uit

  te voeren. Het onderzoek dat we gaan doen heeft

  betrekking op de eecten van gevangenisstraf op de

  levensomstandigheden van ex-gedetineerden, zoals

  hun gezondheid, hun gezinssituatie en hun positie op

  de arbeidsmarkt. Ook gaan we hun latere criminele

  gedrag bekijken.

  Er is tot dusverre zeker in ons land heel

  weinig goed onderzoek gedaan naar de eecten

  van gevangenisstraf op de latere levenslopen en

  criminele carrires van mensen. Vaak worden er

  allerlei beweringen over gedaan, maar die hebben

  weinig empirische onderbouwing. Over het algemeen

  leidt onderzoek tot de conclusie dat een hogere

  gevangenisstraf leidt tot meer recidive. Maar in die paar

  studies waarin adequaat gecontroleerd wordt voor

  de invloed van een hoop andere relevante factoren

  (en dus selectie-eecten), verdwijnen de eecten van

  gevangenisstraf grotendeels.

  Wat je als criminoloog eigenlijk moet hebben, is dat

  rechters verschillend oordelen over dezelfde zaken. Dan

  kun je voor personen die dezelfde kenmerken hebben

  en die dezelfde misdaad hebben gepleegd kijken wat

  het verschil is tussen wel en geen gevangenisstraf voor

  de rest van hun leven, inclusief hun criminele loopbaan.

  Daar hoop ik gebruik van te maken in VICI-onderzoek.

  Voorzichtig met beleidsadviezen!

  Of ik kan speculeren over de levensloop van Josef Fritzl?

  Nee, dat vind ik erg moeilijk. Over individuele gevallen

  weet je als onderzoeker meestal erg weinig. En: zelfs

  als er een sterk algemeen verband tussen het een en

  het ander bestaat kun je daarmee moeilijk uitspraken

  doen over individuele gevallen. Verder blijkt het op

  5

  >

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  basis van vele individuele kenmerken toch erg moeilijk

  te voorspellen of iemand later wel of niet crimineel zal

  worden.

  Ik vind daarom ook in het algemeen dat

  voorzichtigheid gepast is bij het doen van individuele-

  en beleidsadviezen. Veel criminologisch (maar ook

  sociologisch) onderzoek voldoet niet eens aan de criteria

  die eerstejaars studenten bij M&T1 leren. Hierdoor

  is er zo weinig duidelijkheid over het ontstaan van

  crimineel gedrag en de werking van straen dat ons

  als onderzoekers een grote mate van bescheidenheid

  past bij het voorspellen van mogelijke misdaden en

  bij het opstellen van beleidsadviezen. Ik denk dat juist

  het feit dat we zo weinig weten over wat wel en niet

  werkt kennis op zich is. Als criminologen zouden we

  veel vaker moeten zeggen: er moeten geen al te grote

  verwachtingen worden gewekt over de heilzame en

  ecinte werking van straen.

  Maar natuurlijk nemen we geen genoegen met

  de huidige situatie en moet toekomstig onderzoek

  uitsluitsel geven.

  Dit interview werd afgenomen door:

  Jasper van de Pol en Thijs van Dooremalen.

  6

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  Was het een kwestie van voorzienigheid of toeval dat ik

  de inzending van Tito Sixma over de vrije wil (Pamet

  #8) juist nu tegenkwam? Net nu ik de gedachten van

  een andere schrijver over dit onderwerp had gelezen?

  Hoewel de vraag of toeval bestaat ook erg interessant

  is, wil ik toch reageren op de vraag in hoeverre vrije wil

  bestaat. Mijn duit in het lososche zakje zal bestaan

  uit een poging de bespiegelingen weer te geven van

  een man die bijna tweehonderd jaar geleden werd

  geboren: Leo Tolstoj. De vraag van de vrije wil zou door

  iedere zichzelf respecterende sociaal-wetenschapper

  gesteld moeten worden.

  In zijn inleiding lijkt Tito bang te zijn om voor onorigineel

  versleten te worden. Welnu, hij is inderdaad niet de

  eerste die zich afvraagt in hoeverre vrije wil bestaat: al

  in de antieke oudheid werd ink gediscussieerd over dit

  onderwerp en ook nu, toch een kleine 3000 jaar later, is

  er nog geen unaniem aanvaard antwoord. Daarbij zal Tito

  ook zeker niet de laatste zijn die zich deze vraag stelt en

  dat maakt zijn inzending alleen maar interessanter. De

  vraag is dus nog altijd actueel en zou door iedere zichzelf

  respecterende sociaal-wetenschapper minstens nmaal

  gesteld moeten worden. In de sociologie is de vraag

  vertaald als het structuur-actor probleem, waarbij het

  onderzoek zich vooral richt op de vraag hoe de structuur

  (omgeving) het handelen van de actor bepaalt. Hier moet

  ik trouwens voorzichtig zijn, omdat bepaalt een behoorlijk

  stevige uitspraak is. Voorspellen of benvloeden zijn

  politiek correcter. In de onderzoekspraktijk betekenen

  ze in feite hetzelfde. Het gros van de sociologische

  onderzoeken veronderstelt een sturende invloed van met

  name demograsche, sociaal-economische en religieuze

  achtergrondkenmerken op het individuele handelen.

  Daarmee helt de balans van de sociologische weegschaal

  over in de richting van wat Tito het determinisme en

  Tolstoj de noodzakelijkheid noemt. Dat is tot op zekere

  hoogte helemaal niet erg, zolang sociologen maar voor

  ogen blijven houden dat ook zij slechts een deel van het

  geheel verklaren.

  Juist omdat ik het zo leuk vond om te zien hoe hetzelfde

  onderwerp bijna gelijktijdig terugkomt op twee

  heel verschillende manieren, leek het me aardig een

  weergave te geven uit Leo Tolstojs Oorlog en Vrede.

  Tolstoj schreef het boek nu zon honderdveertig jaar

  geleden en formuleerde een antwoord wat ik jullie niet

  wil onthouden.

  Tolstojs analyse van de kwestie kent verschillende lagen.

  Laat ik beginnen met de eerste laag, namelijk het verschil

  tussen bewustzijn en verstand:

  Subjectief, vanuit ons bewustzijn gezien, voelen wij ons

  vrij. Het bewustzijn is [] een bron van zelfkennis, die

  buiten het verstand omgaat. Met het verstand neemt de

  mens zichzelf waar; maar zichzelf kennen doet hij pas

  met zijn bewustzijn. 1

  Dus om sowieso dingen waar te nemen en te handelen

  moet er een gevoel van leven zijn, moet ik mij bewust

  zijn van mijn bestaan. Tolstoj neemt de wil tot maatstaf.

  Ik wil eten of ik wil de Pamet lezen of ik wil me ergens

  aan vasthouden zijn voorbeelden van wilsuitingen. Met

  het verstand kan ik de achterliggende oorzaken van de

  wilsuitingen verklaren. Ik wil eten komt bijvoorbeeld

  voort uit de noodzaak tot voeding van het lichaam

  en ik wil me ergens aan vasthouden komt voort uit

  mijn inherente overlevingsdrang waardoor ik niet wil

  verdrinken. Dat zijn dus waarnemingen met het verstand.

  Doch, ondanks alle verklarende achtergronden die ik met

  mijn verstand kan bedenken, voel ik mijn wil als vrij. Puur

  en alleen omdat ik mijn wil niet anders ken dan vrije wil.

  Met het verstand zijn er allerlei causaliteiten en

  verklaringen te verzinnen die ervoor zorgen dat mijn

  wil en het gedrag wat daaruit voortvloeit een bepaalde

  kant op wordt geduwd en dat andere wensen worden

  uitgesloten. Treend is het voorbeeld van iemand die

  een arm opheft en dat claimt te doen uit vrije wil. Op een

  willekeurig moment A (dit tijdstip is natuurlijk uit vrije

  wil gekozen) heft hij of zij, zo de lezer wil zijn arm op.

  Vrije wil? Ik wel!Door Leonard van t Hul

  7

  >

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  Ziedaar de wilsuiting. Echter, bij nader onderzoek blijkt de

  manier waarop diegene zijn arm ophief de makkelijkste

  houding te zijn voor zijn spieren. Andere manieren waren

  minder jn of konden helemaal niet. Bestudering van

  het moment A op een later moment B leert ons dat de

  persoon in feite heel wat minder vrij was dan we dachten

  en veel meer onderhevig was aan noodzakelijkheden die

  ertoe leidden dat juist hij zijn arm op die manier hief en

  niet op een willekeurige andere.

  Hoewel het argument tegen de vrije wil veel sterker lijkt

  te zijn omdat niemand buiten de stoelijke wereld en de

  tijd staat2, mag de vrije wil niet zomaar weggezet worden

  als zijne minder belangrijk dan de noodzakelijkheid of

  structuur. De verklaringen die weergeven waarom ik op

  een zeker moment iets gedaan heb, worden altijd pas

  achteraf bedacht. Nooit van tevoren. De keuze die mij en

  iedereen op dit moment zo vrij doet voorkomen, wordt

  over een minuut alweer in een historisch-sociologisch

  kader geplaatst waardoor de mate van vrije wil afneemt

  in het voordeel van de noodzakelijkheid. Toch is het zo

  dat met de wetmatigheden die we achteraf vinden, nooit

  een voorspelling gemaakt kan worden over wat ik in het

  heden of in de toekomst ga doen. Toegegeven, er kan

  op basis van een aantal eerder gevonden verbanden

  een zekere kans berekend worden waarmee we een

  veronderstelling maken dat ik op een bepaald moment

  een handeling zal uitvoeren. Veel meer dan een vage

  voorspelling wordt het niet, hoeveel verbanden er ook

  worden samengenomen.

  Tolstoj komt daarmee tot de volgende slotsom: De

  verhouding van vrijheid tot noodzakelijkheid wordt

  groter of kleiner, afhankelijk van het standpunt, dat

  tegenover het gedrag wordt ingenomen; maar deze

  verhouding blijft altijd omgekeerd evenredig. [] De

  gevallen, waarin de vrijheid en de noodzakelijkheid een

  aandeel hebben, berusten zonder n uitzondering op

  niet meer dan drie factoren:

  1. De verhouding van de mens tot de

  buitenwereld,

  2. de verhouding van de mens tot de tijd en

  3. tot de oorzaken, die de handeling

  teweegbrachten. 3

  Ik zal alle punten toelichten met een helder voorbeeld.

  Het eerste punt heeft te maken met de plaats die een

  mens inneemt in de wereld. Daarbij zien wij de zwerver

  die voor de supermarkt de SN staat te verkopen als een

  mens met minder bindingen dan iemand die een gezin

  moet onderhouden, zijn hypotheek moet aossen en

  zijn bedrijf moet runnen. En zo is een drenkeling meer

  aan noodzaak gebonden dan iemand die op het droge

  staat. Hoe vrij we iemand zien hangt dus af van de mate

  waarin wij die persoon in verband brengen met zijn

  omgeving: de persoon met minder bindingen is vrijer.

  Het tweede punt, de tijd, werkt op dezelfde manier. Om

  met Tolstoj te spreken: [Tijd] is de factor die tot gevolg

  heeft, dat de zondeval van de eerste mens, waaruit het

  mensengeslacht voortsproot, ons veel minder vrijwillig

  voortkomt dan de bruiloft van iemand die [nu leeft]. Dat is

  de factor, die teweegbrengt, dat het leven en het gedrag

  van de mensen, die eeuwen hier leefden en door mij in

  het verband van hun tijd worden gezien, op mij niet zon

  vrije indruk maken als het leven van mijn tijdgenoten,

  waarvan ik nog de uitwerking niet weet.4

  Punt drie. Hoe meer we ons verdiepen in een persoon,

  8

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  bijvoorbeeld de zwerver uit Titos verhaal, des te meer

  oorzakelijke verbanden en andere verklaringen we zullen

  vinden waarmee we de levensloop van die zwerver zullen

  bestempelen als noodzakelijke uitkomst van verschillende

  processen. Een ander voorbeeld is de manier waarop wij

  de moorden op een bejaarde vrouw, twee babys en een

  leidster in het Belgische Sint Gilles afgelopen januari

  bezien. Onmiddellijk na het horen van het dramatische

  nieuws eisen we de hoogst mogelijke straf voor de dader

  en zien zijn daad als de hoogst mogelijke individuele

  en vrije daad. Maar wanneer de kranten gaan berichten

  over de uiterst tragische achtergrond van de dader en

  zijn geestelijke staat van zijn plaatsen we de dader in een

  verzachtende context en helt de balans al meer over naar

  de noodzakelijkheid en minder naar vrije wil.

  Waar brengt dat alles ons nu? Tolstoj concludeert dat

  de mate waarin wij een persoon als vrij of aan noodzaak

  gebonden zien afhankelijk is van de positie die wij tot

  die persoon innemen. Deze positie is afhankelijk van de

  mate waarin wij een persoon in zijn (sociale) omgeving,

  tijd en achtergrond plaatsen. Dat levert een moeilijke

  balans op. Want wanneer wij de drie punten inhoudelijk

  overwaarderen is niemand meer verantwoordelijk voor

  zijn daden, maar wanneer wij de drie punten te weinig

  bezien, ontkennen we onterecht de wetmatigheden en

  processen die op ieder individu inwerken. We zijn immers

  geen eilandjes buiten plaats en tijd. De voorlopige

  conclusie luidt dus dat het onzinnig is ofwel vrije wil,

  ofwel noodzakelijkheid (of determinisme) te ontkennen.

  Wat ik nu doe uit mijn persoonlijke zicht op de situatie

  en het gevoel daarbij, wordt achteraf verklaard met de

  rede en ingebed in wetmatigheden. Maar met al die

  interpretaties achteraf zijn vervolgens nauwelijks sluitende

  voorspellingen over mijn volgende handelingen te doen.

  Omdat de wetenschappen altijd terugkijken, ontstaat snel

  de neiging de vrije wil van de actor te miskennen. De les

  voor de sociale wetenschappers is in mijn ogen daarom

  dat zij de beperktheid van sociologisch onderzoek blijven

  inzien. Persoonlijk wil ik deze les graag ter harte nemen.

  1 Tolstoj, L.N. (1865-69(?)) Oorlog en Vrede, Blaricum: Uitgeverij

  Bigot & Van Rossum b.v., p 10042 In onze huidige beperkte denitie perkt het stoelijke lichaam en

  de altijd doortikkende tijd mijn vrijheid al in.3 Tolstoj, L.N. (1865-69, ?), p 1007-084 Ibid., p 1008-09

  9

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  In een terroriserende wereld dringt zich steeds vaker

  de vraag op hoe bepaalde grondwettelijke vrijheden

  zich verhouden tot de staatsveiligheid. Die vraag heeft

  Wouter Bos beantwoord met een pleidooi voor de com-

  promisloze verdediging van onze verworven vrijheden.

  In de praktijk laat de overheid het echter niet na om

  veiligheid regelmatig te laten prevaleren boven vrijheid,

  zoals bij de onlangs verijdelde aanslagen in Amsterdam.

  En dat is maar goed ook.

  Als we namelijk even stil staan bij de vraag of vrijheid

  of veiligheid een fundamentelere menselijke behoefte

  is, dan zullen we moeten concluderen dat dat veilig-

  heid is. Daarmee is geenszins gezegd dat vrijheid geen

  belangrijke menselijke behoefte is, maar wel dat vrijheid

  pas betekenis krijgt in een situatie van relatieve bestaan-

  szekerheid. Om Bertolt Brecht te citeren: Erst kommt das

  Fressen, dann kommt die Moral.

  Nu is het natuurlijk zo dat wij in een rechtstaat leven

  en de overheid gelukkig niet naar eigen goeddunken

  bepaalt wanneer vrijheiden moeten worden opgeoerd

  in het belang van de staatsveiligheid. Ook de over-

  heid opereert binnen een democratisch gelegitimeerd

  wettelijk kader. Het belangrijkste wettelijke kader is

  ongetwijfeld de grondwet, waarin de verworven vrijh-

  eden zijn gecodiceerd, zoals de vrijheid van godsdi-

  enst, meningsuiting, vereniging, betoging et cetera. De

  wetgever heeft zich terdege gerealiseerd dat dit soort

  vrijheden nooit absoluut kunnen zijn. Zo geldt voor de

  vrijheid van godsdienst en betoging dat de wet regels

  kan stellen ter bescherming van de gezondheid, in het

  belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming

  van wanordelijkheden en kan de vrijheid van vereniging

  bij de wet worden beperkt in het belang van de open-

  bare orde. De vrijheid van meningsuiting is door het

  censuurverbod moeilijker te beperken, want voor het

  openbaren van gedachten of gevoelens heeft niemand

  voorgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan,

  behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  Dat betekent dat Wilders mogelijk kan worden vervolgd

  voor het beledigen van of aanzetten tot haat tegen een

  bevolkingsgroep, maar pas nadat zijn lm is uitgekomen

  of zijn uitspraken zijn gedaan.

  Onlangs deed Mark Rutte een oproep om tot een

  onbegrensde vrijheid van meningsuiting te komen.

  Alleen aanzetten tot geweld tegen personen of hun

  bezittingen vindt hij een reden om de vrijheid van

  meningsuiting in te perken. Dat betekent concreet dat

  hij het verbod op belediging van bevolkingsgroepen,

  dat op het aanzetten tot haat tegen bevolkingsgroepen

  en dat op godslastering wil afschaen. De uitspraak

  dat we de auto van Rutte in de k moeten steken, vindt

  hij blijkbaar problematischer dan de uitspraak dat alle

  moslims achterlijk zijn. Die vrijheid heeft hij. Toch snijdt

  de oproep van Rutte niet echt hout. Het verbod op

  godslastering is sinds het ezelsproces tegen Gerard

  Reve in 1968 namelijk een dode letter en als het gaat om

  het beledigen van of aanzetten tot haat tegen bev-

  olkingsgroepen, is de rechter zeer terughoudend met

  vervolging. Feitelijk is de vrijheid van meningsuiting dus

  al een zo goed als absoluut recht. Toch is het naar mijn

  mening terecht dat ook die vrijheid wordt begrensd. Het

  tegen elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen kan im-

  mers tot oplopende spanningen leiden die de veiligheid

  van bevolkingsgroepen en zelfs de nationale veiligheid

  in gevaar kunnen brengen. Dat geldt evenzeer voor

  uitlatingen (lms, cartoons) die mondiale spanningen

  teweeg brengen en daarmee onze staatsveiligheid van

  buitenaf bedreigen, bijvoorbeeld door terroristische

  aanslagen. Dat afdoen als zwichten voor terreur is te

  gemakkelijk, omdat het onverdedigbaar is dat de uit-

  spraken van een enkeling de veiligheid van de gehele

  bevolking in gevaar brengen. Een wet die het mogelijk

  maakt dat de rechter bepaalde uitlatingen vooraf op

  hun inhoud toetst, is dan ook zeker het overwegen

  waard. Vanzelfsprekend is ook daar terughoudendheid

  geboden.

  Polemiek

  Veiligheid is belangrijker dan vrijheid

  Better safe than sorryDoor Remmert van Haaften

  VOOR

  10

 • > april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  De gevaren van de ingeperkte vrijheidDoor Thijs van Dooremalen

  Onlangs bracht de Nationale ombudsman, Alex

  Brenninkmeijer, zijn jaarlijkse verslag uit over de relatie

  tussen de burger en staat, met de veelzeggende titel De

  burger in de ketens. Het verslag schetst een beeld van

  een overheid die steeds complexer wordt en daardoor

  moeite heeft problemen van burgers adequaat op te

  lossen. Dit kan soms vreselijke gevolgen hebben. Zo

  stierf een kind, omdat het geen voortijdige hulp van

  jeugdzorg kreeg.

  Dat de Nederlandse staat niet onfeilbaar is, is al

  langer bekend. Toch lijkt Remmert van Haaften zich hier

  niet zo van bewust. In zijn betoog stelt hij weliswaar

  dat voorzichtigheid geboden is in de omgang met

  burgerlijke vrijheden, maar tegelijkertijd schroomt

  hij niet om tot een inperking van de vrijheid van

  meningsuiting over te gaan wanneer de kans bestaat dat

  deze de staatsveiligheid in gevaar brengt.

  Daarmee zet hij de poort wagenwijd open om de staat

  allerlei meningen die haar niet bevalt te laten verbieden.

  Op dit moment staat de vrijheid van meningsuiting,

  hoewel Remmert dit ontkent, onder druk. Denk maar

  aan de cartoonist Gregorius Nekschot, die vorig jaar een

  paar dagen in de cel moest doorbrengen omdat zijn

  cartoons te beledigend voor moslims zouden zijn. Of aan

  Geert Wilders, die door het kabinet werd gevraagd om

  Fitna niet uit te brengen en inmiddels een aanklacht aan

  zijn broek heeft. Vallen deze gevallen volgens Remmert

  bnnen of buten de voorzichtigheid die geboden is bij

  het beschermen van burgerlijke vrijheden?

  Wat mij betreft vallen ze er ver buiten. Ik ben het

  met Mark Rutte eens: alleen aanzetten tot geweld

  tegen personen of hun bezittingen mag een reden

  zijn tot inperking van de vrijheid van meninguiting.

  Waarom? Omdat het voor de leefbaarheid en

  machtsverhoudingen van een samenleving noodzakelijk

  is dat lle personen, religies en instituties kunnen

  worden betwist, aangevallen en zo nodig beledigd.

  Geen enkele grote maatschappelijke verandering

  kwam tot stand zonder conict. Of het nou om het

  omverwerpen van een dictatuur in andere landen of

  de emancipatie van arbeiders, vrouwen en homos in

  ons eigen land is; telkens waren het de felle meningen

  die werden geuit, die er (mede) voor hebben gezorgd

  dat er iets veranderde. De vrijheid van meningsuiting is

  ht middel om problemen aan de kaak te stellen en om

  mensen te bewegen er iets aan te doen.

  Op het moment dat de staat de legitimatie heeft om

  die meningsvrijheid vanwege mogelijke risicos voor

  terroristische aanslagen te beperken, kan die macht

  heel makkelijk misbruikt worden. Door de minste of

  geringste dreiging op te blazen tot grote proporties

  kunnen meningen die een regering op een bepaald

  moment niet uitkomen, worden uitgesloten van het

  publieke debat.

  Hierdoor kan grote maatschappelijke onvrede

  ontstaan, met alle gevolgen van dien. Wat gebeurt

  er namelijk wanneer Wilders de mond door de staat

  zou worden gesnoerd? Zullen zijn aanhangers dit

  accepteren, of zullen ze, omdat ze vinden dat ze niet

  meer goed vertegenwoordigd worden, geen vertrouwen

  meer stellen in onze democratie? Als dit laatste het geval

  is, is het geen gekke gedachte dat ze hun mening op

  een andere manier (bijvoorbeeld via geweld) kenbaar

  zullen maken. Op die manier zijn de veiligheid en

  maatschappelijke vrede - die Remmert zo essentieel en

  belangrijk acht - ver te zoeken.

  Waar de vrijheid van meningsuiting en veiligheid op

  het eerste gezicht dus wellicht in tegenspraak met elkaar

  lijken, zijn ze dat uiteindelijk niet. Een samenleving

  met een onbeperkte vrijheid van meningsuiting zorgt

  er namelijk voor dat onvrede via het woord in plaats

  van via het pistool kan worden geuit. Dit vormt geen

  waarborg om politiek geweld geheel te voorkomen

  mensen die conicten niet via het debat willen oplossen

  houd je helaas altijd. Maar het zorgt er wel voor dat het

  tot een minimum beperkt blijft.

  Polemiek

  Veiligheid is belangrijker dan vrijheidTEGEN

  11

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  Bijna iedereen gelooft er heilig in dat parlementaire

  democratie de allerbeste staatsvorm is. Het is een

  soort recht voor elk land geworden; ieder land

  verdient democratie. Irak moet er nu ook aan

  geloven. Doen we er goed aan om zo stellig in onze

  staatsvorm te geloven? Ik denk van niet.

  Vlak na de verkiezingsoverwinning van Barack Obama

  werd er in de uitzending van de NOS gesproken met

  een politicoloog. Obama had het volgens hem slim

  aangepakt. Hij had namelijk bewust niet aan zijn kiezers

  verteld wat het begrip change inhield. Dit was volgens

  de politicoloog een winnende strategie geweest. Voor

  mij was dit het zoveelste bewijs dat algemeen kiesrecht

  helemaal niet zo heilig is. Een citaat van Churchill maakt

  dit eigenlijk in een keer duidelijk: The biggest argument

  against democracy is a ve minute discussion with the

  average voter.

  Mensen hebben eigenlijk geen auw idee waarop

  ze stemmen. Ze laten zich inpalmen door mooie

  praatjes van politici. Niet alleen de mensen uit lage

  sociale klassen met lage opleiding weten het niet.

  Mijn stemkeuze berust ook meer op gevoel dan op

  kennis. Alleen zij die een totaalbeeld hebben van de

  problemen die heersen in Nederland en waarvan

  hun oordeel over deze problemen gestoeld is op

  onafhankelijk (liefst wetenschappelijk) onderzoek

  weten waarop zij stemmen. Maar wie zijn diegenen die

  bij het maken van hun keuze er onderzoek op hebben

  nagelezen? Wie heeft zich niet laten overtuigen door

  mooie praatjes, maar heeft het neer laten komen op

  wat het onderzoek uitwijst? Vermoedelijk mensen

  met veel maatschappelijke ervaring en kennis zoals

  burgemeesters van grote steden, ervaren politici of

  wellicht een professor politicologie. Deze groep mensen

  die een rele visie hebben vormen echter samen nog

  niet eens 0,01% van de stemmers. Het punt is dat je

  niet van mensen kunt vragen zich te verdiepen in de

  politiek. Mensen hebben het veel te druk met zichzelf

  en hun leven om goed na te denken over hun stem.

  Het resultaat is dat de onwetende burger, de overgrote

  meerderheid dus, domineert over de man met politieke

  visie. De politici spelen daar op in en richten zich

  steeds meer op presentatie en minder op inhoudelijke

  argumentatie. Politici vertegenwoordigen niet meer

  een deel van de bevolking, maar ze lokken stemmers.

  Mensen zijn over het algemeen zelfzuchtig en stemmen

  op die partij die het meeste aan hen belooft. Hierdoor

  stemmen veel mensen op een partij waarvan haar

  plannen grotendeels niet in het belang zijn voor de hele

  bevolking. Jean-Jacques Rousseau zou zeggen dat de

  huidige politiek meer de wil van allen (een optelling

  van alle particuliere belangen) vertegenwoordigt dan

  de volkswil. Een omschrijving van volkswil volgens

  Wikipedia is als volgt: De volkswil is wat het volk of

  de gemeenschap van burgers eenstemmig zou doen

  als zij algemene wetten konden kiezen of stemmen met

  volledige kennis van zaken, heldere redenering, een zuiver

  oordeelsvermogen, en een ingesteldheid die het gemene

  goed nastreeft. Bijna niemand in de politiek heeft echter

  de volkswil meer hoog in het vaandel staan.

  Managerspolitiek

  Democratie is te idealistisch. Het gaat er van uit dat

  mensen op basis van de volkswil stemmen. Tevens

  gaat het ervan uit dat Kamerleden met elkaar zullen

  samenwerken voor een beter Nederland. In de

  huidige politiek is dit ver te zoeken. Het kabinet en

  elke oppositiepartij verzinnen een eigen standpunt

  om die vervolgens koste wat het kost te verdedigen

  in de Kamer waarbij niet geluisterd wordt naar goede

  argumenten van de andere partijen. Als je als partij

  al enigszins toegeeft aan een argumentatie van een

  andere partij dan is dat gezichtsverlies. Dat is natuurlijk

  het laatste wat je als partij wilt, want dan verlies je

  stemmen. Als iedereen wat anders kakelt dan wordt

  Democratie: Het sprookje leeft voort Door Jarl Mooyaart

  12

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  >

  er geen beleidsplan uitgevoerd. Gelukkig is er iets als

  een meerderheidskabinet dat beleid door kan voeren,

  maar hoe zit het dan bij de vorming van een kabinet?

  Daar hebben de heren en dames politici wat slims op

  bedacht, namelijk stemmenruil. Volgens socioloog

  Coleman helpen partijen elkaars grootste partijpunten

  te verwezenlijken door toe te geven op een punt waar

  de andere partij veel belang aan hecht en andersom.

  Zo komen de meest ongenuanceerde plannen er door.

  Dankzij dit systeem hebben wij vandaag de dag nog

  steeds te maken met gesubsidieerd bijzonder onderwijs

  (denk aan christelijke scholen). Deze maatregel is vlak

  voor Eerste Wereldoorlog door de christelijke partijen

  doorgevoerd. Hiervoor hadden ze de steun van de

  socialisten nodig, die in ruil voor hun stem de stemmen

  van de christelijke partijen kreeg om de maatregel

  algemeen kiesrecht door te voeren (UAF 237-238). Dit

  laatste was niet slecht, maar het eerste belemmert nu

  integratie van allochtone kinderen in onze samenleving.

  Vandaag de dag spelen de media een belangrijke rol.

  Door druk van de media wordt de politiek gedwongen

  om zich met zaken bezig te houden die op dat moment

  door de media aan de orde worden gesteld. Neem

  bijvoorbeeld de zogenaamde verharde Marokkaanse

  jeugd in Gouda. Daar was helemaal niet zo veel aan

  de hand, maar het werd enorm opgeblazen door de

  media. De overheid koos daarom nu voor een harde

  aanpak ten aanzien deze verharde jeugd. De meeste

  lokale overheden waren echter al bezig met beleid en

  konden hierbij totaal geen overtollige media-aandacht

  gebruiken. Als een dergelijk probleem aan de orde

  komt moeten er tegenwoordig ook mooi klinkende

  oplossingen voor worden bedacht. Neem bijvoorbeeld

  het beleid na de overstromingen van 1993 en 1995.

  Er is door de overheid uiteindelijk gekozen voor

  rivierverbreding. Professoren van de TU Delft waren

  echter voor dijkophoging aangezien dit net zo eectief

  was en ook nog eens tien keer goedkoper zou zijn.

  Onder het mom van uitbreiding van natuurgebied is

  toch voor rivierverbreding gekozen, terwijl de kosten

  veel hoger waren. 90% Van de kosten gingen naar

  uitbreiding van natuurgebied. Een scheve verhouding

  als het doel van het project in eerste instantie de

  veiligheid van de burgers was. Het extra geld had beter

  in andere natuurprojecten gestoken kunnen worden.

  Ook andere impopulaire meningen van deskundigen

  worden genegeerd. Professor Waterbouwkunde Vrijling

  aan de TU Delft gelooft dat een zeespiegelstijging van

  20 centimeter voor de komende eeuw nog binnen

  het aannemelijke valt aangezien deze stijging de

  afgelopen eeuwen vrij constant is geweest. Deze visie

  is echter volstrekt genegeerd door de Deltacommissie,

  omdat men tegenwoordig klakkeloos aanneemt dat de

  klimaatverandering drastische invloed zal hebben op

  de zeespiegelstijging. Nu wordt er met een minimale

  zeespiegelstijging van 60 cm rekening gehouden. Dit

  soort problemen doen zich voor, omdat ministers geen

  vakkennis hebben. Men denkt tegenwoordig dat, als je

  maar een goed manager op een ministerspost zet, alles

  wel goed komt. Als je geen ervaring hebt binnen de

  sector waar je minister van bent dan zie je echter dingen

  over het hoofd. Een goed voorbeeld is marktwerking

  in de zorg. Een prachtig sprookje dat concurrentie tot

  betere en goedkopere zorg zal leiden voor de klant. Wat

  over het hoofd wordt gezien is dat een klant als product

  wordt beschouwd en dat mensen helemaal niet als

  product behandeld kunnen worden. Nederland neigt nu

  dit systeem te gaan overnemen, terwijl in de Verenigde

  Staten het desastreuze gevolg van marktwerking te zien

  is, namelijk: een enorm dure zorg en een groot deel van

  de bevolking onverzekerd is. De Volkskrant vermeldt

  dat dit er 46 miljoen zijn en dat er ook nog een groep

  van miljoenen mensen onderverzekerd is. Minister Klink

  staat zo ver van de medische wereld dat hij zich moeilijk

  in kan leven in deze wereld. Oud-minister Borst was

  wel arts en dat is dan ook een van de beste ministers

  van Volksgezondheid die we ooit hebben gehad. Zij

  durfde ook impopulaire maatregelen te nemen, zoals

  gratis drugs geven aan hopeloos verslaafden die anders

  mensen zouden beroven. Wat een minister echt goed

  maakt is vakkennis. Nu zitten we met allemaal managers,

  die zich laten misleiden door degenen die het hardst

  roepen en naar deskundigen met een andere mening

  niet luisteren. De politiek lijkt te vergeten waar het om

  draait, namelijk: zoveel mogelijk mensen zo gelukkig

  mogelijk maken.

  13

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  Het defensiemechanisme van de democratie

  Natuurlijk ben ik niet de eerste die kritiek levert op het

  democratische stelsel. Na de Eerste Wereldoorlog kwam

  er kritiek van fascistische bewegingen. Zij wezen op

  de trage besluitvorming van de democratie. De kritiek

  van het fascisme ging alleen ten onder door de Tweede

  Wereldoorlog. De democratie had eigenlijk in de Tweede

  Wereldoorlog van het fascisme gewonnen. Men durfde

  daarom vlak daarna geen kritiek meer te leveren op de

  democratie. Hierdoor kreeg de democratie een soort

  onaantastbare status. In de jaren 60 en 70 durfde

  men wel kritiek te leveren, maar tegen die tijd was de

  democratie door de media eigenlijk al heilig verklaard.

  Er zijn sinds die tijd wel dingen veranderd, maar aan het

  idee dat democratie de beste staatsvorm is, is nooit meer

  getwijfeld. Dit komt omdat de kritiek door repressieve

  tolerantie aan de kant is gezet. De term repressieve

  tolerantie werd voor het eerst gebruikt door Herbert

  Marcuse. De theorie veronderstelt dat democratische

  staten door de kritiek juist een plek te geven deze kritiek

  uiteindelijk onschadelijk zal worden gemaakt. Het wordt

  dus getolereerd, maar eigenlijk weer niet. Zo werd de

  punk onschadelijk gemaakt. Wat eerst een anarchistische

  levensstijl tegen de heersende klasse was, is het nu niks

  meer dan muziek- en kledingstijl. De punkbeweging is

  eigenlijk geannexeerd door de gevestigde cultuur van

  die tijd. De gevestigde cultuur waar de democratische

  staten macht over hadden.

  Tegenwoordig hoeft dit wapen nauwelijks meer ingezet

  te worden. Dit komt door de informatie-overvloed die

  wordt overgebracht door de huidige media. We zijn niet

  meer gevoelig voor schokkende informatie, omdat er zo

  veel nare dingen elke dag gebeuren op de wereld dat de

  meeste mensen er langzaam ongevoelig voor worden.

  Verder leven we nu al zo lang in een democratisch

  land dat er niet meer aan getwijfeld wordt. Het is een

  paradigma geworden. Maar misschien durven we de

  democratie niet meer in twijfel te trekken, omdat we

  diep in ons hart bang zijn dat wij anders de volgende

  Ich habe es nicht gewusst generatie zullen worden. Om

  deze nare gedachte van ons af te houden, prijzen we

  de democratie de hemel in. We beweren dat de happy

  ending bereikt is en vertellen dit door aan de volgende

  generatie. Zo leeft het sprookje voort.

  Voorzet

  Democratie is te idealistisch. Het gaat er net zoals het

  communisme vanuit dat mensen onzelfzuchtig en

  politiek betrokken zijn. Moet je mensen dan meer aan

  banden leggen? Zoals dat je mensen een stemwijzer in

  laat vullen en dat de uitslag van deze stemwijzer je stem

  bepaalt. Dit om populisme te voorkomen. Het nadeel

  is ten eerste dat je een ellenlange vragenlijst moet

  invullen die een enorme bureaucratische rompslomp

  met zich meebrengt. Ten tweede kan door op deze

  manier niet voorkomen worden dat mensen louter

  voor hun eigen belang zullen stemmen. Er kan ook

  gedacht worden aan een totaal ander systeem. Geen

  parlementaire democratie, maar een politiek bedrijf.

  Een staatsvorm waar mensen door middel van kennis

  en vakbekwaamheid in de politiek komen, waarbij

  iedereen het recht heeft om naar een politieke functie

  te solliciteren. Het probleem hierbij is dat er wel een

  controlerende partij moet zijn die het politieke bedrijf

  moet kunnen corrigeren voor tunnelvisie, discriminatie

  onder sollicitanten of andere fouten. De controlerende

  partij moet op zijn beurt betrouwbaar zijn. De vraag is

  aan wie we deze belangrijke taak toevertrouwen. Het

  koningshuis, de rechterlijke macht of misschien toch een

  soort oppositie?

  Verder moet er naast een vrijheid van solliciteren

  eigenlijk wel een groter politiek recht aan de burger

  gegeven worden. Zo zou er een recht van inspraak

  kunnen worden toegevoegd. Wellicht ongeveer

  zoals de inspraak die wij via de opleidingscommissie

  hebben over onze opleiding. Die inspraak is moeilijk

  landelijk te realiseren en daarom is het verstandiger

  om op mesoniveau deze inspraak te laten gelden. Meer

  sociale werkers die op buurtniveau problemen kunnen

  signaleren. Burgers kunnen dan via inspraak aangeven

  tegen welke problemen zij aanlopen. De sociale

  werkers kunnen vervolgens als vertegenwoordigers

  van de buurten aan tafel gaan zitten en de problemen

  bespreken. Als meerdere buurten met dezelfde

  problemen kampen kan dit worden aangegeven bij

  de landelijke overheid. Nadelen aan dit systeem zijn

  dat er ten eerste veel sociale wetenschappers en

  maatschappelijk werkers voor nodig zijn en ten tweede

  dat er een moeilijke taak op de schouders van de sociale

  14

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  Het zijn woelige tijden voor de christenen onder ons.

  2009 is Darwin-jaar, EO-kopstukken liggen onder vuur,

  verspreiders van folders met het scheppingsverhaal

  worden met de dood bedreigd (hun felste tegenstanders

  trouwens ook) en de katholieken zitten in hun maag met

  een bisschop die de Holocaust ontkent.

  Dat leek ons een geschikt moment om de religieuze

  overtuigingen van onze medestudenten eens te peilen.

  Op basis van een (misschien niet heel representatieve)

  steekproef van 39 stemmers, kunnen we concluderen

  dat de sociologiestudent tot op het bot verdeeld is. De

  meeste studenten zijn ofwel protestant (11 stemmen) of

  athest (ook 11 stemmen). Andere geloofsovertuigingen

  zijn ondervertegenwoordigd bij de Utrechtse sociolo-

  giestudent. Slechts 5% is katholiek, 2% is Joods en niet

  n moslim heeft onze enqute ingevuld. Christenen

  zijn uiteindelijk wel in de minderheid; het agnosticisme

  en het ietsisme (ik geloof dat er iets is tussen hemel en

  aarde) hebben ook relatief veel stemmen gekregen.

  Op de peilingwebsite hebben we ondertussen de knop

  ontdekt die het jullie mogelijk maakt zelf iets in te

  typen bij de categorie anders, namelijk. En student

  heeft van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt om te

  rapporteren dat hij of zij een zoroastrische [met n r]

  geloofsovertuiging heeft en gelooft in het bestaan van

  Zorro.

  Peiling: Wat is je geloofsovertuiging?

  werkers rust. Zij staan tussen de particuliere belangen

  van de buurtbewoners en de belangen van de andere

  sociale werkers in en moeten hierin de juiste middenweg

  vinden. Dit systeem zou wellicht ook een corrigerende

  werking kunnen hebben richting landelijke politiek. Ik

  realiseer mij dat deze ideen nog ongenuanceerd zijn,

  maar ik geef hierbij wel een voorzet om eens goed na te

  denken over andere politieke systemen. Er zijn namelijk

  oneindig veel mogelijkheden. Het wordt dus tijd om

  een paar nieuwe te bedenken en wie weet zit er een

  bruikbare tussen.

  Slot

  In dit stuk heb ik democratie tegen het licht gehouden.

  Toch is mijn grootste kritiek niet per se de inhoudelijke

  kritiek op de democratie, maar het feit dat er eigenlijk

  geen kritiek op de democratie geleverd mag worden.

  Het heeft samen met algemeen kiesrecht bijna een

  heilige status gekregen. Natuurlijk weet ik niet of er een

  betere staatsvorm is, maar de huidige politiek staat niet

  open voor kritiek en dat terwijl in het huidige systeem

  duidelijk een aantal minpunten zijn. In het Interbellum

  geloofden veel mensen dat democratie niet de beste

  staatsvorm was. Door de media van nu worden ze

  als een stel onnozelen afgebeeld. Ze kozen voor de

  dictator en dit bleek een foute keuze, maar zaten ze

  er naast om te denken dat democratie niet de beste

  staatsvorm was? Waren we eigenlijk op dat moment

  niet aan het rationaliseren (in Webers termen), maar is

  er op dat moment iets fout gegaan? Waren we bijna bij

  de volgende stap, maar hebben we door ongelukkige

  omstandigheden de volgende staatsvorm niet bereikt?

  Ik geloof in ieder geval dat het beter kan en dat we de

  weg naar Utopia weer moeten gaan inzetten.

  15

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  Wat is uw rol binnen de libertarische beweging in

  Nederland?

  Ongeveer 35 jaar geleden heb ik het Libertarisch

  Centrum opgericht, een stichting die probeert het

  libertarische gedachtegoed te verspreiden. Hiermee

  was ik de eerste in Nederland die iets ging organiseren

  rond het libertarisme. Later zijn uit deze stichting allerlei

  andere activiteiten gevolgd, zoals de oprichting van een

  politieke partij: de Libertarische Partij.

  We zijn begonnen met een klein aantal

  genteresseerden, maar ondertussen is de aanhang ink

  gegroeid: mijn website vrijspreker.nl wordt bijvoorbeeld

  dagelijks door zon 6000 mensen bezocht.

  Op dit moment houd ik mij vooral bezig met het

  onderhouden van mijn website, waarop veel artikelen

  gepubliceerd worden door verschillende libertarirs.

  Tot voor kort hield ik mij daarnaast veel bezig met

  Libertarian International, een stichting die als doel

  heeft de internationale banden tussen libertarirs te

  onderhouden.

  Wat zijn de grondslagen van het libertarisme?

  De grondgedachte is dat ieder mens recht heeft op

  vrijheid en dat ieder mens de baas is over zijn eigen

  leven. Je kan je afvragen wat vrijheid eigenlijk is.

  Libertarirs zien dit als het ontbreken van geweld van

  anderen. Overheden dwingen mensen tot allerlei dingen

  die ze eigenlijk niet willen doen, zoals belasting betalen.

  In die zin oefent een overheid dus geweld uit over haar

  burgers en dat is waarom libertarirs tegen het bestaan

  van een overheid zijn.

  Hierbij dient wel de kanttekening gemaakt te worden

  dat er twee stromingen binnen het libertarisme te

  onderscheiden zijn: de minarchisten en de anarcho-

  kapitalisten. De eerste groep is voor een kleine staat,

  een soort van nachtwakersstaat dus, waarbij alleen

  sprake is van een door de overheid geregeld leger,

  politie en rechtspraak. De anarcho-kapitalisten vinden

  dat ook hier geen sprake van mag zijn.

  Dat mensen in een libertarische samenleving vrijheid

  hebben, betekent niet dat ze volledig hun gang mogen

  gaan en alles kunnen doen wat ze maar willen. Op deze

  manier zou de vrijheid van anderen namelijk worden

  beperkt. Voor ieder mens geldt het recht op vrijheid, dus

  je mag anderen geen schade berokkenen.

  Belastinghefng is een vorm van geweld Een interview met libertarir Hub Jongen

  Stel je hebt een aardbeienveldje. Het hele jaar door werk je hard om

  de aardbeien gezond te houden: je geeft ze water, wiedt het onkruid

  en zorgt dat ze op tijd worden geoogst. Stel je vervolgens voor dat je

  buurman gn aardbeien heeft. Je kunt er voor kiezen om je aardbeien

  te delen met hem of je kunt er voor kiezen om ze allemaal zelf te houden.

  Maar op een dag komt er iemand en die dwingt jou om een deel van je

  aardbeienoogst af te staan aan je buurman.

  Dit is volgens de ideologie van het libertarisme een kwalijke zaak, die op macro-niveau

  in onze samenleving structureel plaatsvindt in de vorm van belastingheng. Aangezien

  libertarirs vrijheid zeer hoog in het vaandel hebben staan, vinden zij dat alle vormen van

  dwang, bijvoorbeeld belastingen, afgeschaft moeten worden.

  Het libertarisme heeft in Nederland weinig aanhang. Toch zijn er mensen die zich er

  dagelijks mee bezig houden. Een van hen is Hub Jongen, oprichter van de libertarische

  website vrijspreker.nl, die we in dit interview een aantal kritische vragen voorlegden.

  16

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  Een andere ideologie die tegen het bestaan van een

  overheid is, is het anarchisme. Wat zijn de verschillen tussen

  het anarchisme en het libertarisme?

  Het belangrijkste verschil is dat anarchisten tegen

  privbezit zijn. Zij vinden het prima als mensen elkaar

  bestelen. Eigendom bestaat naar hun idee immers niet.

  Hier zijn libertarirs het absoluut niet mee eens. Omdat

  ieder het recht heeft op vrijheid, mag je anderen niet

  bestelen. Op die manier perk je hun vrijheid in.

  Verder zijn er veel overeenkomsten tussen het

  libertarisme en het anarchisme. Het verschil dat ik

  net noemde is er maar n, maar het is wel een heel

  erg belangrijk verschil. Libertarirs zijn namelijk

  voor volledige persoonlijke vrijheid, maar ook voor

  volledige economische vrijheid. Anarchisten zijn ook

  voor volledige persoonlijke vrijheid, maar sterk tegen

  economische vrijheden.

  Het anarchisme wordt vaak als een erg linkse stroming

  gezien, terwijl het libertarisme juist als heel rechts geldt.

  Hoe kijkt u hier tegenaan?

  Het libertarisme is links noch rechts, omdat beide kanten

  de vrijheid van mensen willen beperken en hen daarmee

  geweld aan willen doen. Socialisten vinden dat mensen

  zich op moeten oeren voor het welzijn van anderen,

  en fascisten vinden dat anderen gedwongen moeten

  worden om zich voor jou op te oeren.

  Als er een schaal gemaakt zou worden voor hoe

  vrijheidsgezind ideologien zijn, zou het libertarisme

  zowel voor persoonlijke als voor economische vrijheid

  100% scoren. Alle Nederlandse politieke partijen zouden

  nog niet eens tot de 50% komen. De VVD wordt vaak

  gezien als een partij die opkomt voor vrijheid en daarom

  dicht bij het libertarisme zou staan. Op economisch

  gebied komen ze tot op zekere hoogte op voor vrijheid,

  maar niet genoeg. De VVD zegt altijd dat ze voor de

  vrije markt is, maar wil de staat toch nog allerlei dingen

  laten regelen. Ze zijn dus eigenlijk tgen de vrije

  markt. Een beetje vrije markt bestaat niet, het is net als

  zwanger zijn: je bent het of je bent het niet. Wat betreft

  persoonlijke vrijheid komt de VVD al helemaal niet in de

  buurt van het libertarisch gedachtegoed.

  Libertarirs zijn tegen elke vorm van economisch ingrijpen

  van de overheid, dus ook tegen het nationaliseren van

  banken. Wat voor oplossing hebben jullie dan voor het

  omvallen van banken, zoals tijdens de kredietcrisis het

  geval is/was?

  Allereerst zou de kredietcrisis nooit ontstaan zijn in een

  libertarische samenleving. Die is namelijk veroorzaakt

  doordat de overheid zich veel te veel met de economie

  bemoeide. Zie bijvoorbeeld hoe de Amerikaanse

  overheid gestimuleerd heeft dat arme mensen een huis

  konden kopen dat veel te duur voor hen was.

  Maar als er dan toch banken omvallen, moet je dit

  maar gewoon laten gebeuren. Door het nationaliseren

  van banken worden alle mensen gedwongen mee te

  betalen aan problemen waar zij niet verantwoordelijk

  voor zijn. Voor de mensen die hun spaartegoed

  kwijtraken is het natuurlijk vervelend, maar dan hadden

  ze zich maar moeten verzekeren.

  Maar zou het hele economische systeem dan niet in elkaar

  gestort zijn, waardoor de crisis nog veel erger dan nu zou

  zijn?

  Nee, als de staat zich er niet mee zou bemoeien, zou

  de economie zichzelf sneller reinigen waardoor de

  crisis eerder voorbij zou zijn. Wat mensen als Wouter

  Bos nu aan het doen zijn, is niet het tegenhouden of

  verminderen van de crisis, maar het uitstellen ervan.

  Wat voor oplossingen ziet u dan voor de huidige

  economische crisis?

  We moeten alle overheidsmaatregelen terugbrengen

  naar een eerlijke, morele maatschappij. Dit betekent dat

  allerlei overheidsinstanties moeten worden afgeschaft

  en dat er wereldwijd volledige vrijhandel moet zijn. Wat

  er op dit moment gebeurt is dat er geld wordt gegeven

  aan allerlei bedrijven die het moeilijk hebben, maar dit is

  immoreel. Het geld hiervan wordt namelijk gestolen van

  burgers door ze te dwingen belasting te betalen.

  Op dit moment is er veel te weinig aandacht voor de

  manier waarop de overheid een soort van Sinterklaas

  aan het spelen is. In de media zou er meer de nadruk op

  moeten worden gelegd dat het immoreel is om spullen

  van mensen af te pakken.

  17

  >

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  18

  Denkt u niet dat het juist belangrijk is om de economie

  te stimuleren door middel van grootschalige

  overheidsinvesteringen? In de jaren 30 werkte de

  Amerikaanse New Deal bijvoorbeeld erg goed om de

  toenmalige economische crisis op te lossen.

  Overheidsingrijpen zal er alleen maar toe leiden dat

  mensen geen eigen initiatief meer zullen nemen om zelf

  bedrijven te beginnen of investeringen te gaan doen.

  Daardoor zal de crisis alleen maar langer duren. De enige

  manier om de crisis op te lossen is dan ook door mensen

  zoveel mogelijk economische vrijheid te geven.

  Voor mensen en bedrijven is het geld- of tijdrovend om

  rekening te houden met het milieu. Daarom heeft de

  overheid allerlei regels ingesteld, zodat mensen het milieu

  niet te veel belasten. Hoe kunnen in een libertarische

  samenleving milieuproblemen voorkomen en opgelost

  worden?

  In een libertarische samenleving zullen milieuvervuilers

  voor de rechter worden gesleept, omdat ze de vrijheid

  van anderen inperken. Als een bedrijf er voor zorgt dat

  mijn tuin vervuild raakt, zal ik dit bedrijf aanklagen.

  Hierdoor zullen er geen milieuproblemen ontstaan.

  Voor de oplossingen van milieuproblemen zullen

  mensen genoeg eigen initiatief nemen, juist omdat

  ze zoveel economische vrijheid hebben. Ook toen de

  overheid zich er nog niet mee bemoeide, werden dijken

  aangelegd. Oplossingen voor milieuproblemen kunnen

  dus ook prima znder de overheid tot stand komen.

  Maar is het probleem met milieuproblemen niet dat

  het vaak problemen zijn die pas op de langere termijn

  zichtbaar zullen worden? Daardoor zullen mensen geen

  sterke motivatie hebben om er nu iets aan te doen, want ze

  hebben er nog geen last van.

  Niemand wil dat zijn kleinkinderen in een vervuilde

  wereld zullen wonen, dus mensen zullen rekening

  houden met de toekomst. Daarnaast groeit de

  wetenschappelijke kennis steeds verder, waardoor

  er over enkele decennia waarschijnlijk allerlei

  mogelijkheden zijn, die we nu nog niet kunnen voorzien,

  om milieuproblemen op te lossen.

  Zal in een libertarische samenleving niet enorme

  kansenongelijkheid ontstaan tussen kinderen uit arme en

  kinderen uit rijke milieus?

  Dat valt waarschijnlijk wel mee. Er zullen waarschijnlijk

  allerlei particuliere initiatieven gaan ontstaan om

  mensen uit armere milieus te helpen. Kijk bijvoorbeeld

  naar het katholieke onderwijs van vroeger. Dat werd

  niet door de staat betaald en was bedoeld voor arme

  kinderen, maar had toch een hoog niveau.

  In een libertarische samenleving worden mensen ook

  gesocialiseerd tot het ontplooien van eigen initiatief.

  In onze huidige maatschappij wordt tegen iedereen

  verteld dat de staat alles wel voor je regelt. Daardoor

  nemen mensen minder eigen initiatief.

  Is een mogelijk gevaar van een libertarische samenleving

  niet dat er een grote kloof tussen arm en rijk ontstaat,

  waarbij de rijken enorm veel bezit hebben, terwijl de armen

  amper rond kunnen komen?

  Nee. In een libertarische samenleving worden

  ondernemers meer aangemoedigd om te gaan

  produceren. Daardoor hebben ze meer mensen in

  dienst nodig, waardoor er geen werkloosheid meer zal

  bestaan. Bovendien zal alles, door die hogere productie,

  veel goedkoper worden, waardoor het ook voor arme

  mensen voordelig uitpakt.

  Maar vindt u dan niet dat mensen die vanwege

  omstandigheden waar ze niks aan kunnen doen, zoals hun

  intelligentie of het milieu waarin ze zijn opgegroeid, een

  lager inkomen hebben de steun verdienen van mensen met

  een hoger inkomen?

  Mensen met een hoog inkomen mogen arme mensen

  best ondersteunen, maar dit moet dan voortkomen uit

  eigen initiatief. Op dit moment wordt je er, door het

  betalen van belasting, toe gedwongen. Dat is diefstal, en

  dus verkeerd.

  Bovendien is het hypocriet om het inkomen van

  mensen wel te herverdelen, terwijl we dat niet met

  andere dingen doen. Waarom zijn we zo druk bezig

  met het herverdelen van inkomen, terwijl mensen

  ook aangeboren verschillen in schoonheid hebben?

  We hebben toch ook geen Ministerie dat er voor zorgt

  dat lelijke mensen mooier worden gemaakt en mooie

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  19

  mensen lelijker? En zo is ook liefde oneerlijk verdeeld. De

  ene persoon kan makkelijk aan een partner komen en de

  ander heeft er enorm veel moeite mee. Dat gaan we toch

  ook niet herverdelen?

  Libertarirs zijn ook tegen antidiscriminatiewetwetgeving.

  Leidt dit niet tot uitsluiting van groepen mensen, op basis

  van etniciteit, sekse of geaardheid?

  Mensen die een bedrijf hebben, moeten inderdaad zelf

  kunnen bepalen of ze iemand aannemen. De overheid

  mag niet bepalen dat mensen bij een sollicitatie worden

  geweigerd vanwege hun etniciteit of sekse. Ik mag zelf

  toch ook bepalen wie ik mijn huis binnen laat?

  De discriminatie die we nu in Nederland hebben,

  wordt vooral veroorzaakt doordat de overheid mensen

  categoriseert. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over

  allochtonen die crimineel zijn. In een libertarische

  samenleving zien mensen elkaar als individu, en niet

  als lid van een groep. Hierdoor zal er geen discriminatie

  meer zijn.

  Hoe kijken libertarirs aan tegen democratie?

  Ik vergelijk het graag met twee wolven en een schaap

  die samen beslissen wat ze zullen eten. Mensen denken

  vaak dat ze invloed hebben op wie het land bestuurt

  en hoe dit gebeurt. Maar in de realiteit hebben burgers

  geen invloed. Er is een kleine elite van zon 2000

  mensen die beslist wat er in een land gebeurt. Als je

  iets wilt veranderen, kost dit je minstens 40 jaar. In een

  democratie is sprake van massatraagheid.

  Daarnaast is een democratie vrijheidsbeperkend.

  De meerderheid van het volk gaat vertellen wat de

  anderen moeten doen. Daarom zijn libertarirs voor het

  beperken van de democratie tot de taken die de staat

  moet vervullen, zoals rechtspraak, politie en leger. Voor

  de rest moet iedereen zelf weten wat ze doen. Mensen

  mogen zich best aansluiten bij een of andere club en

  dan allerlei dingen democratisch gaan besluiten, maar ze

  moeten niet anderen door middel van geweld dwingen

  zich hieraan te houden. Er mag dus best een democratie

  worden opgericht, maar ik wil er niet aan meedoen.

  Hoe wilt u een libertarische samenleving gaan

  bewerkstelligen?

  Aangezien libertarirs tegen het gebruiken van geweld

  zijn, zullen we absoluut geen coup plegen. De enige

  manier is dus door dit democratisch af te dwingen.

  Maar op dit moment is daar in Nederland te weinig

  steun voor. De Libertarische Partij heeft in 1994 een keer

  meegedaan aan de verkiezingen en toen kregen ze maar

  een paar duizend stemmen.

  Is het ideaal van een libertarische samenleving niet een

  utopie?

  Het is net zon utopie als een samenleving zonder

  verkrachting of oorlog. Maar je kunt er daarom wel naar

  streven om er zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen.

  Het zou kunnen als mensen in gaan zien hoe moreel een

  libertarische samenleving is, waarin mensen met het

  hart handelen in plaats van dat ze er met de knuppel toe

  worden gedwongen.

  Wil je meer weten of het libertarisme?

  Lees dan:

  Ayn Rand: Atlas Shrugged [Atlas in Staking]

  The Fountainhead [De Eeuwige Bron]

  We The Living [De Vrijheid Gloorde]

  Anthem [Loied]

  Henry Hazlit: Economics in One Lesson

  Murray Rothbard: Wat heeft de overheid met ons geld

  gedaan

  Of kijk op de volgende websites:

  www.vrijspreker.nl

  www.libertarian.nl

  Dit interview werd afgenomen door:

  Laura Vonk en Thijs van Dooremalen.

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  20

  Toen ik een tijdje terug wat rondkeek op de prachtige,

  vernieuwde website van onze studievereniging (www.

  usocia.nl) stuitte ik onder het kopje Biograe op een

  stukje over haar ontstaansgeschiedenis. Daarin las ik

  onder andere het volgende: De

  naam van de vereniging is een

  combinatie tussen de woorden

  sociologie en Utopia. Dit laatste

  is een verwijzing naar het

  beroemde kritische werk van Sir

  Thomas More uit 1516.

  Van Utopia wist ik op dat

  moment weinig meer dan dat

  het een beschrijving was van

  een denkbeeldige, onbereikbaar

  geachte maatschappij en dat we

  er de term utopie aan te danken

  hadden. Dat ik al meer dan twee jaar lid was van een

  studievereniging die een verwijzing ernaar in haar naam

  heeft staan, maakte me nieuwsgierig naar de inhoud van

  het boek. Daarom besloot ik om het maar eens te gaan

  lezen.

  Tijdens het lezen bedacht ik dat het leuk zou zijn om er

  voor Het Pamet iets over te schrijven. Immers: wanneer

  we, zoals de politieke opinie tegenwoordig luidt,

  migranten pas als goede Nederlanders beschouwen

  als ze een inke dosis kennis van de Nederlandse

  geschiedenis hebben, kan niemand binnen Usocia zich

  een volwaardig Usocia-lid noemen zonder enige kennis

  van de eigen ontstaansgeschiedenis. Daarom volgt

  hieronder, bij wijze van verkorte inburgeringscursus, een

  stuk over Mores meesterwerk.

  Laat ik om te beginnen wat vertellen over de auteur.

  Thomas More werd in 1478 geboren in Londen. Zijn

  familie behoorde tot de hogere klassen, waardoor More

  de gelegenheid kreeg om zich van jongs af aan op

  een hoog intellectueel niveau te ontplooien: toen hij

  twaalf was sprak en las hij al vlot Latijn en voor hij op

  achttienjarige leeftijd als advocaat werd toegelaten bij

  de rechtbank had hij al letteren in Oxford en rechten in

  Londen gestudeerd.

  In de loop van zijn carrire

  groeide More uit tot een van de

  invloedrijkste politieke guren in

  Engeland. Hij bekleedde onder

  andere de functies van lid van het

  Engelse Lagerhuis, undersheri

  van Londen en topambtenaar van

  de koning. In 1521 werd hij in de

  adelstand verheven, wat hem de

  prestigieuze titel Sir Thomas More

  gaf.

  Zijn naamsbekendheid heeft hij

  echter niet te danken aan zijn indrukwekkende carrire,

  maar aan de publicatie van Utopia in 1516. Mores

  belangrijkste aanleiding om Utopia te gaan schrijven,

  was de verschijning van de Lof der Zotheid in 1509. Dit

  boek, geschreven door zijn goede vriend Desiderius

  Erasmus, vormde een aanklacht tegen de kerkelijke en

  maatschappelijke misstanden van die tijd. Het bracht

  More op het idee om dit kunstje te herhalen voor de

  situatie in Engeland.

  Omdat er na de publicatie van de Lof der Zotheid een

  stortvloed aan kritiek was ontstaan en More vreesde

  voor zijn positie in de Engelse politiek, dacht hij dat

  het niet verstandig was om in Utopia zelf het woord te

  voeren. Daarom nam hij in het boek afstand van zijn

  ideen, door ze in de mond te leggen van een bevaren

  zeeman. Zelf fungeerde hij als kritische toehoorder en

  ondervrager.

  Zo voorkwam hij inderdaad dat zijn eigen positie in

  gevaar kwam. Maar niet voor lang. Want toen de koning

  in 1532 wilde scheiden van zijn vrouw om te kunnen

  De betekenis van de naam Usocia: een verkorte inburgeringscursusDoor Thijs van Dooremalen

 • > april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  21

  hertrouwen, weigerde More, op dat moment hoofd

  van de kerk. Daarop werd hij door ambtenaren van de

  koning hevig onder druk gezet om zijn mening bij te

  stellen. Maar More bleef bij zijn principes. Daarom werd

  hij in 1534 gevangen gezet in de Tower of London, waar

  hij in 1535 werd onthoofd. (Geert Wilders bevond zich

  met zijn weigering tot toelating door de Engelse staat

  vanwege zijn politieke ideen dus in goed gezelschap.

  Met als verschil dat de prijs die hij voor het verkondigen

  van zijn mening moest betalen natuurlijk een stuk lager

  was dan die van More.)

  Dan nu over het boek zelf. De term Utopia is afkomstig

  uit het Grieks en kan op twee manieren worden

  genterpreteerd: als een verwijzing naar een niet

  bestaande plaats, een Nergensland, of naar een goede,

  mooie plaats. More had waarschijnlijk een combinatie

  van deze twee interpretaties in gedachten. Het Utopia

  dat hij in zijn boek schiep, was in zijn ogen een zowel

  prachtige en ideale als onmogelijk te realiseren

  maatschappij.

  Utopia vormt de weerslag van een ctieve dialoog

  tussen More en Raphal Babellario, de eerdergenoemde

  zeeman. Het bestaat uit twee delen. In deel n

  komen de bestaande sociale en politieke misstanden

  in Engeland aan de orde. In deel twee volgt een

  uitgebreide beschrijving van het eiland Utopia, waar

  alles beter is geregeld dan in Engeland en iedereen

  volmaakt gelukkig is.

  More begint het eerste deel met een korte weergave

  van de setting waarin hij Babellario ontmoette. Dit was

  in Antwerpen, na het volgen van een kerkmis. Al snel na

  hun ontmoeting ontstaat een boeiend gesprek, waarvan

  More in de rest van het boek verslag doet.

  Het gesprek start met een beschrijving door Babellario

  van alle reizen die hij gedurende zijn leven heeft

  gemaakt. Dit zijn er nogal wat en van alle bezochte

  plaatsen heeft hij volgens More zoveel kennis dat het

  lijkt alsof hij er zijn hele leven heeft gewoond. Daarom

  stelt hij dat hij zijn kennis in de praktijk zou moeten

  brengen, door adviseur van een koning of staatshoofd te

  worden.

  Hierop antwoordt Babellario dat hij dit niet wil, omdat

  machthebbers nooit naar zijn radicale ideen zullen

  luisteren. Hij haalt een aantal voorbeelden aan uit de

  Engelse politiek, die volgens hem helemaal anders

  zouden moeten. Twee daarvan zijn de doodstraf en het

  priv-bezit. Het is een schande dat mensen worden

  vermoord wanneer ze een kleine misdaad, zoals

  diefstal, begaan en het priv-bezit leidt tot enorme,

  onrechtvaardige ongelijkheden onder de bevolking.

  Beide moeten worden afgeschaft.

  More repliceert vervolgens dat je rekening moet

  houden met de wensen van een machthebber en je

  ideen daarom op een slimme manier moet brengen.

  Bovendien is hij zeer kritisch over de haalbaarheid van

  de opvattingen van Babellario: wanneer de doodstraf

  wordt afgeschaft, zal de criminaliteit de pan uit rijzen

  en zonder priv-bezit zal iedereen lui worden omdat er

  geen persoonlijk gewin meer uit hard werken te halen

  valt, zo stelt hij.

  Babellario denkt echter dat dit wel haalbaar is. Sterker

  nog: hij heeft met eigen ogen gezien dat het kan! En

  wel op het eiland Utopia. Dit maakt More nieuwsgierig

  en hij vraagt Babellario dan ook om een uitgebreide

  beschrijving van dit land te geven.

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  22

  Hier begint deel twee van het boek, waarin alle

  kenmerken van de staatsinrichting van Utopia aan bod

  komen. Het leest als een ware lofzang. Babellario is

  lyrisch over elk aspect dat hij van het land beschrijft.

  Wat valt er zoal te bejubelen aan Utopia? Allereerst de

  economische omstandigheden. Alle Utopirs, zo heten

  de inwoners, zijn economisch gezien gelijk. Het land

  kent geen bedelaars en niemand is enorm rijk. Dit heeft

  er echter niet toe geleid dat er, zoals More voorspelde,

  door niemand meer werk wordt verricht en daardoor

  algehele armoede heerst. Er is genoeg eten en behuizing

  voor iedereen!

  Bovendien hebben de Utopirs hun hebzucht verloren.

  Mensen uit andere landen, die parels en juwelen

  dragen, worden dan ook een beetje uitgelachen, als

  kleine kinderen die nog niet beter weten. Dit heeft

  er toe geleid dat er geen grote behoefte meer is aan

  enorme hoeveelheden geld. Daarom wordt een deel van

  de eigen inkomsten aan andere landen afgestaan als

  ontwikkelingshulp en hoeft er niet zoveel uur per dag

  gewerkt te worden. Een gemiddelde werkdag in Utopia

  duurt zes uur. De rest van de dag wordt besteed aan

  sociale contacten, kunst of geestelijke ontwikkeling.

  Naast deze idyllische economische omstandigheden

  is er nog meer moois. Utopia is zeer democratisch

  georganiseerd - de Utopirs kiezen hun bestuurders

  op directe wijze -, er bestaat vrijheid van godsdienst

  en euthanasie is gelegaliseerd. Dit zijn zaken die wij

  tegenwoordig als normaal beschouwen, maar voor

  Mores tijd waren het revolutionaire ideen.

  Maar of Utopia wel echt zon paradijs op aarde is,

  is zeer de vraag. Naast de mooie dingen benoemt

  Babellario namelijk ook een groot aantal zaken die ik

  toch liever niet in Nederland ingevoerd zou zien. Voor de

  enorme gelijkheid die er in het land heerst, betalen de

  Utopirs een hoge prijs, en wel die van het leven in een

  totalitaire staat.

  Van privacy of individuele vrijheid is in Utopia maar

  in zeer beperkte mate sprake. De staat bepaalt waar je

  moet wonen, of je naar een ander land kunt reizen en

  hoeveel leden een gezin mag hebben (als een gezin

  bestaat uit te veel leden worden die overgeplaatst

  naar gezinnen met te weinig leden). Als de Utopirs

  weigeren zich aan dit soort regels te houden, worden

  ze gedegradeerd tot slaaf. Kortom: de staat dwingt

  de Utopirs op een radicale manier hun leven op een

  bepaalde wijze in te richten. Daarmee lijkt Utopia meer

  op een communistische heilstaat, als de voormalige

  Sovjet-Unie of DDR, dan op een paradijs.

  More vindt ook niet alles aan Utopia even mooi. Nadat

  Babellario zijn beschrijving heeft voltooid, neemt hij nog

  nmaal het woord. Hij zegt dan dat hij bepaalde zaken

  aan Utopia prachtig vindt, maar anderen ook absoluut

  niet. In de laatste alinea spreekt hij de hoop uit dat de

  aspecten die hij goed vindt zo snel mogelijk in Engeland

  zullen worden ingevoerd. More kan best tevreden zijn,

  want dat is in de afgelopen eeuwen stapje voor stapje

  gebeurt.

  Tot slot nog een interessante vraag: welke link kan er

  tussen de sociologische wetenschap en Utopia worden

  gelegd? Met andere woorden: slaat de verwijzing in de

  naam van Usocia ergens op?

  Als er een link gelegd kn worden, dan is dat, behalve

  natuurlijk dat het zowel in de sociologie als in Utopia

  vaak over maatschappelijke vraagstukken gaat, naar

  mijn idee deze: een socioloog zou zich op moeten

  stellen zoals More in zijn ctieve gesprek met Babellario.

  Hij toonde daarin immers drie eigenschappen die

  een goede socioloog ook zou moeten bezitten: het

  benoemen van de sociologische onmogelijkheid

  van een ideaal, nieuwsgierigheid en maatschappelijk

  engagement.

  Ga maar na: hij wees Babellario eerst op de

  sociologische onmogelijkheden van zijn idealen

  door te benadrukken dat een samenleving zonder

  doodstraf of priv-bezit mensen lui en crimineel zou

  maken. Vervolgens was hij tch nieuwsgierig naar de

  situatie in Utopia, om te kijken of de sociologische

  wetmatigheden daar misschien net op gingen. En hij

  was maatschappelijk betrokken, toen hij aan het einde

  van het gesprek de hoop uitsprak dat Engeland een

  aantal punten van de staatsinrichting van Utopia over

  zou nemen.

  Hij betoonde zich, kortom, een voorbeeldig socioloog.

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  23

  Studiekeuzetesten weten mij op de een of andere manier altijd van slag te brengen. Bij iedere keuze sluit ik

  duizend andere opties uit, en dat is al erg zat. De keuzetest in mijn nieuw verworven Nobiles mastergidsje

  sloeg echter werkelijk alles met de openingsvraag: wat wil je dat mensen op je begrafenis over je

  zeggen?. Slik. Buiten het feit dat deze vraag mij echt niet verder gaat helpen met de keuze van een master,

  overweeg ik de makers aan te klagen voor het verontrusten van arme studenten die al zo trots op zichzelf

  zijn dat ze tot pagina 5 van dit zo demotiverend boekwerk zijn gekomen.

  U, geachte lezer, denkt nu natuurlijk dat ik geen antwoord wist te formuleren op deze zo essentile vraag.

  Niets is echter minder waar. Ik weet al jaren wat ik wil: men moet sprakeloos zijn en niets anders uit kunnen

  brengen dan gesnik om het vreselijke verlies. Hordes met mensen moeten langs de kant van de weg rozen

  gooien en de wereld moet even haar adem in houden. De president moet speechen en o fortuna moet

  gespeeld worden wanneer ik de grond in zak.

  Ik ben mij er van bewust dat een dergelijke begrafenis een bepaalde levensstijl vereist. Een leven dat de

  dramatiek van o fortuna waardig is. Groots en meeslepend zal ik moeten leven, de wereld beroeren, de

  armoede oplossen, een voorbeeld stellen. Aldus het doel van mijn aanwezigheid hier. Dit doel naleven

  valt echter niet mee, zo zult u begrijpen. Stand van zaken na twintig jaar: middelbare school afgerond en

  rijbewijs gehaald.

  Daarna ben ik -o wreed lot- sociologie gaan studeren.

  In de bloei van mijn leven heb ik geen enkele wereldverbetering door weten te voeren. Ik heb geen

  boeken geschreven, religies opgericht, corruptie bestreden of landen veroverd. Na een enerverend nachtje

  zuipen waarin ik meerdere harten heb weten te raken ervaar ik in plaats van opgetogen inspiratie vooral

  spijt en koppijn. En hoewel ik in gedachte oplossingen bedenk voor de wereldhonger voelt ook de afwas

  doen wat ongenspireerd aan. Heb ik het nog niet eens over mijn allerminst verheven gedachten n de

  afwas: waarom smst die idioot niet terug, wat is het hier een teringzooi en wat moet ik in vredesnaam aan

  vanavond. Daar hoeft Obama zich natuurlijk nooit druk om te maken. Ja, dan kan ik het ook.

  Een goede master zal echter al het gemis teniet doen. Naast kennis zal het mij rust brengen, antwoorden

  bieden, houvast, een toekomst. Die toekomst zal groots en meeslepend zijn, omdat het moet. Nobiles

  mastergids zal mijn lot bepalen. En laat het asjeblieft beter zijn dan de uitslag van mijn beroepskeuzetest

  van de middelbare school, die me aanraadde boomchirurg te worden. Nobiles, ik ben klaar voor vraag 2.

  O fortunaDoor Femke Mureau

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  24

  Bij het zien van de titel van Femke Halsemas

  nieuwe boek knapte ik in eerste instantie een

  beetje af. Geluk! Voorbij de hyperconsumptie,

  haast en hufterigheid, het kwam mij voor als een

  zelfhulpboek met boeddhistische inslag, zoals je die

  wel eens tegenkomt bij uitverkoop van De Slegte. Wil

  de lijsttrekker van GroenLinks mij nou in dit boek

  vertellen hoe ik een gelukkig leven moet leiden?

  En dat ik geen haastige, hufterige hyperconsument

  mag zijn? Hoewel ik geen liefhebber ben van

  zelfhulpboeken, dacht iemand mij afgelopen Kerst

  toch te kunnen plezieren door dit knalroze boek

  cadeau te geven. Gelukkig bleek mijn eerste indruk

  niet te kloppen; wat Halsema in dit boek doet is

  namelijk kritiek uiten op onze maatschappij, in het

  bijzonder op onze consumptiepatronen. Niet veel

  gelukkiger dan voorheen, maar misschien wel ietsje

  wijzer zal ik hier verslag doen van dit boek.

  Als Femke Halsema iets niet verweten mag worden,

  is het dat ze geen idealen heeft. Iets wat haar wl

  verweten mag worden, is dat ze deze idealen niet altijd

  even consistent toepast in haar eigen leven. Zo rijdt de

  fractievoorzitter van Nederlands groenste partij graag

  rond in een grote, onzuinige, ink vervuilende bak

  en wordt ze zelden twee keer in hetzelfde peperdure

  designer-jurkje gespot. Open en eerlijk vertelt ze

  hierover in Geluk. In het eerste hoofdstuk, met de

  pakkende en o-zo-ware titel Niemand wil een sukkel zijn

  neemt ze zichzelf als voorbeeld en gaat in op de vraag

  waarom ze zoveel tijd en geld aan consumptie besteedt.

  Het antwoord is simpel en herkenbaar: consumeren is

  lekker.

  Met consumptie is op zich natuurlijk weinig mis, maar

  met hyperconsumptie wel. Van hyperconsumptie is

  sprake als luxegoederen een belangrijke symbolische

  en culturele betekenis hebben in een samenleving

  De illusie van materieel gelukBoekverslag: Geluk! van Femke Halsema Door Laura Vonk

  en als het bezit ervan leidt tot individueel geluk,

  status en succes. Dat er in Nederland sprake is van dit

  soort consumptie zie je volgens Femke Halsema op

  verschillende manieren terug. Zo is het principe van

  Keeping up with the Joneses, dus bijvoorbeeld een

  nieuwe auto willen omdat je buurman een nieuwe

  auto heeft, terug te vinden in alle lagen van de

  Nederlandse bevolking. Het is algemeen bekend dat

  hyperconsumptie leidt tot milieuproblemen en sociale

  problemen, bijvoorbeeld de uitbuiting van werknemers

  in arme landen. Wat Halsema bovendien duidelijk maakt

  is dat de consumptie van luxegoederen ons slechts

  kortstondig geluk biedt: Met een nieuw boek beloof

  ik mezelf minder televisie, met nieuwe keukenspullen

  beloof ik om meer etentjes te gaan geven, met make-

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  25

  up een stralend uiterlijk. Ik koop dus een illusie. De

  illusie van geluk!. Luxe consumptieartikelen worden

  gekocht om meer te ontspannen, beter te eten en

  gezonder en tevredener te leven, maar in plaats van

  het leven makkelijker te maken, gaan ze het leven

  van consumenten beheersen. Hoe dit leidt tot haast,

  hufterigheid en verharding van de samenleving

  behandelt Femke Halsema in het eerste deel van haar

  boek.

  Na deze probleemschets komt Halsema met

  oplossingen. Als een moderne Thomas More (zie ook het

  stuk van Thijs van Dooremalen in dit Pamet) beschrijft

  zij een ideale samenleving waarin meer aandacht en

  ruimte is voor zaken die ons cht gelukkig maken: Geluk

  ontstaat als mensen in vrede met elkaar leven. Als zij zich

  kunnen ontwikkelen, voor hun gezin kunnen zorgen,

  vrienden hebben, zich thuis voelen in een gemeenschap

  en vrij kunnen zijn, dan noemen zij zichzelf sneller

  gelukkig. Bijna iedereen, zelfs Femke Halsema, is het er

  mee eens dat economische groei en welvaart belangrijk

  zijn. Op dit moment lijkt economische groei vaak zelfs

  de belangrijkste graadmeter te zijn voor hoe goed

  het gaat met ons land. Dit is volgens Halsema een te

  beperkte blik op welvaart. Om vast te leggen hoe goed

  het met ons gaat, is het volgens haar ook belangrijk