Koriandermix april 2009

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

description

sport, tennis, tennisvereniging, almere, kruidenwijk

Transcript of Koriandermix april 2009

 • Jaar gang 24

  N R 2 2009

  Postbus 1644

  1300 B P A lm ere

 • Colofon Dit blad is een uitgave van Tennisvereniging Koriander. Sportpark Rie Mastenbroek Mosweg, Almere. Postbus 1644, 1300 BP Almere. Tel. Clubhuis 036-5339510. Tel. Chalet 036-5344499. Lid van de KNLTB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad, nr. 39045172. Bankrekeningnr.: ABN/AMRO te Almere, rek.nr. 54.68.98.114. Postbank, rek.nr.: 4499835. Bestuur en Commissies Bestuur Voorzitter Jop van Breugel voorzitter@koriandertennis.nl Secretaris Ronald van Velzen secretaris@koriandertennis.nl Penningmeester Richard de Kreij

  Ben Francooy vacature

  Peter Vallentin bestuurslidjeugd@koriandertennis.nl Marcel Verkerk bestuurslidTC@koriandertennis.nl Baan- Parkcommissie Henk Gietman Jeugdcommissie Edith Vallentin jc@koriandertennis.nl Jeugdraad Jennifer Janssen yenni62@hotmail.com

  e-mail jeugdraad@koriandertennis.nl homepage www.koriandertennis.nl/jeugd Clubhuiscommissie Fred Lenaarts Bardienst: ma t/m vrij 19.00-21.00 uur e-mail: kantinedienst@koriandertennis.nl Technische Commissie Voorzitter vacature Competitie Marco Jansen Redactie Rob Visser e-mail koriandermix@koriandertennis.nl Recreantencommissie Wim Terschegget e-mail recreantencommissie@koriandertennis.nl Open Koriander Commissie Hans Fleuren Tennisleraar Nina v.d. Geest

  versie: apr/mei 2009

  wwwwww..kkoorriiaannddeerrtteennnniiss..nnll Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging kan slechts schriftelijk vr 1 december bij de Ledenadministratie, en is pas geldig na bevestiging van ontvangst door de Ledenadministratie van T.V. Koriander.

  KKoorriiaannddeerrwwiijjzzeerr

  Secretariaat Postbus 1644, 1300 BP Almere Ledenadministratie Ineke de Graaf, : Bereikbaar tot 22.00 uur, e-mail: ledenadministratie@koriandertennis.nl Redactie Wies v. Breugel Rinus Verveer Vera Ellenkamp Webmaster Erik Beukenkamp e-mail: webmaster@koriandertennis.nl Commissieleden: Baan- Parkcommissie Bertus de Graaf, Willem Blaas, Henk Tegelaar, Willem Moreels Jeugdcommissie Mary van Wijngaarden, Jennifer Janssen, Irma Schipperijn Jeugdraad Jennifer Renting, Siita Oldert, Bas Hartman, Marissa Vallentin, Pim Visser, Thomas Roskam en Dillon Hope, Danny Kamst Clubhuiscommissie Stuart Gunput, Peter Lentjes, Michle van den Assem, Martin Spel Technische Commissie Stuart Gunput, Peggy Jongebloed, Mirjam Greeve Recreantencommissie Jan van Vuure, Peggy Jongebloed, Petra Lentjes, Linda Vlietstra, Margriet Terschegget, Patricia Haeck Open Koriander Commissie Dennis Lankrei, Edward Beerlage Sleuteladressen Mosweg 31 Mosweg 33 Schildmospad 2

 • de vrijwilligers van Koriander; houd ze in ere! 3

  VVaann ddee RReeddaaccttiiee Voor u een nieuw clubblad. Al weer de 2e editie van 2009, de tijd gaat snel. Mocht Rinus Verveer het vorige clubblad in elkaar sleutelen, deze keer de eer aan mij om er wat moois van te maken. Soms is dat niet altijd makkelijk. Je moet met zoveel dingen rekening houden. Maar het is weer gelukt. We hebben leuke verslagen van allerlei activiteiten binnengekregen, heel fijn. In dit nummer het voorstellen van de nieuwe penningmeester. Verder een leuk verslag van het Openingstoernooi. Mocht u dat gemist hebben dan krijgt u nog een kans om op 20 juni a.s. mee te doen aan het Invitatietoernooi. Als afsluiting van de winter een verslag van het klaverjastoernooi. Op de laatste avond schijnt daar een waar spektakel te hebben plaatsgevonden. Maar we weten ook dat de competities in alle categorien weer van start zijn gegaan. Op pagina 14 treft u een overzicht van alle thuiswedstrijden aan. Het lijkt ons geweldig om van alle teams een verslag met eventuele fotos voor het volgende clubblad te mogen ontvangen.

  En dan de jeugd, ook die heeft zeer beslist niet stil gezeten. Speciaal aandacht voor de door Jamie Greeve en Anouk Schouten georganiseerde tennisclinic. Maar ook het paardveulentoernooi was gezellig. Kijk snel verder in het clubblad. En als laatste kunnen ook zij zich weer inschrijven voor een het clubkampioenschap enkel. U ziet het, volop lees- en kijkplezier voor iedereen. Kopijdatum De kopijdatum voor het volgende blad is 1 juni 2009. Dan moet alle kopij weer binnen zijn. Zoals al eerder aangegeven verwachten wij dan ook de1e competitieverslagen te mogen ontvangen. EEeenn iieeddeerr ddiiee kkooppiijj wwiill aaaannlleevveerreenn kkaann ddiitt ddooeenn nnaaaarr:: kkoorriiaannddeerrmmiixx@@kkoorriiaannddeerrtteennnniiss..nnll.. KKooppiijj mmeett ffoottooss zziijjnn wweellkkoomm.. IInnddiieenn uu kkooppiijj aaaannlleevveerrtt,, kkrriijjggtt uu eeeenn oonnttvvaannggssttbbeevveessttiiggiinngg ppeerr ee--mmaaiill.. MMoocchhtt ddiitt nniieett ggeebbeeuurreenn,, nneeeemm ddaann eevveenn tteelleeffoonniisscchh ccoonnttaacctt oopp mmeett ddee rreeddaaccttiiee.. NNaammeennss ddee rreeddaaccttiiee WWiieess vvaann AAssppeerreenn

  Van de Redactie.................................. 3 Bestuur Van de penningmeester ....................... 4 Van de voorzitter .................................. 5 Algemeen Recreanten tijdens competitieweekends ............................ 6 Openingstoernooi 2009 .................. 7/8/9 Flyeractie............................................ 10 Nieuwe leden...................................... 10 Invitatietoernooi ................................. 11 Spektakel bij klaverjassen ............. 13/14 Wist U................................................. 14 Thuiswedstrijden competitie 2009 ...... 15 Verslag pasjes- en informatieavond ... 16 Het Jeugdhonk ................................... 17 Tennisclinic.................................... 18/19 Clubkampioenschappen jeugd ........... 20 Paardveulentoernooi ..................... 21/22 Jarigen ............................................... 23 Maandkalender .................................. 25 Tennis en Gezondheid ....................... 26

 • 4

  VVaann ddee ppeennnniinnggmmeeeesstteerr Even voorstellen: mijn naam is Richard de Kreij (die van de mixed dubbel met Els..) met ingang van dit seizoen neem ik het penningmeesterschap over van Paul v.d. Heijdt. Ik heb er veel zin in. De afgelopen maanden heb ik al mogen meedraaien. Wat me opviel was de veelheid van zaken die er voorafgaand aan een seizoen te regelen zijn. Gelukkig dat er e-mail bestaat. Aan de andere kant is mijn inbox al flink gevuld met Koriander-mail. Bedankt Een welgemeend woord van dank aan Paul v.d. Heijdt is absoluut op zijn plaats. Ik heb al snel kunnen ervaren dat Paul zijn zaken voortreffelijk voor elkaar heeft. Daarbij wil Paul zijn kennis graag delen. Erg prettig wanneer je nieuw bent. Dank je wel Paul!! Taakverdeling Zoals mogelijk bekend is het penningmeesterschap verdeeld over 3 personen. Marja van Putten (ook nieuw in deze rol) en Paul v.d. Heijdt verrichten achter de schermen het belangrijke uitvoerende werk. Ondergetekende heeft zitting in het bestuur en is het gezicht naar buiten. Wanneer je dus iets te vragen / te melden hebt met betrekking tot de financin, spreek me dan gerust aan. Bovenstaande betekent wel dat vertrouwde loopjes anders worden. Facturen werden voorheen veelal bij Paul thuis in de bus gegooid. Aangezien Marja nu de factuurverwerking doet, verzoek ik een ieder om facturen in het vervolg in de bus in het chalet te gooien. Marja zorgt dan voor de betaling. Contributie De meeste leden hebben inmiddels hun contributie betaald. Voor wie dit nog niet heeft gedaan het verzoek om dit per omgaande alsnog te doen. Jaarstukken 2008 Zoals al genoemd: Paul had zijn stukken prima voor elkaar. Zo ook het jaarverslag. Dit is goedgekeurd in de ALV van maart. Uitdagingen Die zijn er genoeg, ook op het financile vlak. Vooral de balans tussen de inkomsten en uitgaven in de toekomst is interessant. Koriander kent een gestaag dalend aantal leden. Dit betekent lagere inkomsten, terwijl er al in 2009 en verder flinke uitgaven gepland zijn. Dit is n van de vlakken waar ik me samen met mijn collega bestuursleden mee bezig zal houden. Met een sportieve (financile) groet, Richard de Kreij.

 • april/mei 2009 5

  UUww vvoooorrzziitttteerr vviinnddtt

  Dat we, terwijl ik dit stukje schrijf en soms naar buiten kijk, het voorjaar nu echt mogen verwelkomen. Het is zonnig en de temperatuur gaat langzaam omhoog. Dat komt goed uit want we hebben met ons Openingstoernooi van afgelopen 28 maart een start gemaakt met ons speelseizoen. Een speelseizoen dat volop activiteiten voor ieder Korianderlid biedt. Na het Openingstoernooi beet de jeugdcommissie de spits af met het Paard-veulentoernooi. Hoe dat is verlopen leest u, net als de ervaring met het Openingstoernooi nieuwe stijl, hopelijk elders in dit clubblad.

  Na deze beide activiteiten richten veel leden zich op de komende competitiewedstrijden. Wij hebben competitieteams op woensdagmiddag, donderdagochtend, vrijdagochtend, zaterdag en zondag. Onze verenigingscompetitieleider Marco Jansen heeft door een uitgekiende baanindeling kans gezien om tijdens de competitieweekeinden aan het begin van de zaterdag en in de loop van de zondagmiddag ruimte te scheppen voor recreanten om vrij te kunnen spelen. Kijkt u op de Koriandersite om te zien wat er voor u als niet-competitiespeler mogelijk is. Op 17 maart j.l. hielden wij onze algemene vergadering. De vergadering werd door 28 leden bezocht en die keurden de jaarrekening 2008 goed en benoemden Henk Gietman tot erelid van Koriander. Wat bleek was een grote betrokkenheid van de aanwezige leden bij het reilen en zeilen van de vereniging met de