IM April 2009

Click here to load reader

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Ichtus Magazine, April 2009 - © 2009 Ichtus Vlaanderen

Transcript of IM April 2009

 • Een overdenking bij het lege graf Hou me niet vast De toevlucht Van je eiland af3 es : meer dan je denkt Nihil Sub Sole Novum column Platform 2026 een waar genoegen

  v.u. Tom De Craene I Abrikoosstraat 50 I 9000 Gent I P706126

  ichtus magazine3-maandelijks I apr - mei - jun 2009 www.ichtus.be

 • Colofon Inhoud

  Ichtus Magazine is een uitgave van

  Ichtus Vlaanderen vzw en heeft als

  doel om afgestudeerden, Ichtianen

  en genteresseerden op de hoogte

  te brengen van de werking in Ichtus.

  Ichtusmagazine verschijnt driemaandelijks.

  Website: www.ichtus.be

  Redactie: Jan DJoos, Karel Strobbe, Elke Couchez, Maarten Vergouwe, Wouter Van Hoof.

  Layout: Gersom Brussaard

  Fotos: Rudina Coraj

  Contact: jan.djoos@gmail.com

  Giften steeds welkom

  op rekeningnummer

  230 - 0088770 - 35

  Ichtus Vlaanderen

  Ter Kale 14

  9850 Nevele.

  Ichtus Vlaanderen is aangesloten bij IFES

  (International Fellowship of Evangelical

  Students) - www.ifes.org

  4

  6

  8

  10

  9

  Van je eiland afStudent en relevant

  Nihil sub sole novumColumn

  Hou me niet vast Een overdenking bij het lege graf

  Platform 2026een waar genoegen

  De 3 Es: meer dan je denktOver evangelie, evangelicalisme en evangelisatie

  Van de redactie:

  Hartelijk dank voor de vele positieve reacties die we hebben gekregen op de nieuwe outfit van ons magazine. Even dankbaar zijn we voor de opmerkzame tips die aangeven hoe het nog beter kan. En het kan absoluut nog beter. Er zijn heel wat schoonheidsfoutjes - noem het beginnersfoutjes - waar we aan blijven werken. Blijf ons daarom helpen met uw mening. Niet alleen de opmaak willen we opfrissen, we horen ook graag wat u van de inhoud vindt. We kijken uit naar uw commentaar en ideen via: jan.djoos@gmail.com Bedankt! 2

 • Contactadressen

  Ben je student of ken je een student? Ga je volgend jaar studeren? Hier vind je alle informatie die je nodig hebt.

  AntwerpendinsdagavondGrotehondstraat 46 www.ichtusantwerpen.be

  Bruggedinsdagavondarnesoete@gmail.com

  GentwoensdagavondKammerstraat 10www.ichtusgent.be

  Hasseltwouterschutyser@hotmail.com

  KortrijkwoensdagavondMeensestraat 83www.ichtuskortrijk.be

  LeuvenwoensdagavondNaamsestraat 55ichtusleuven.wordpress.com

  Stafwerkers:

  Tom De Craeneichtus.vlaanderen@ichtus.org

  Sem Thomassem_thomas@hotmail.com

  Beste lezers,

  Het evangelie holistisch leven en verkondigen onder

  studenten. Dit is onze mission statement en hoe meer

  ik er over nadenk, hoe enthousiaster ik erover word. De

  laatste tijd sta ik regelmatig stil bij dat laatste deel onder

  studenten. Er staat niet Ichtianen, er staat niet christe-

  lijke studenten, er staat studenten. Dat is nog al wat!

  Ichtus wil dus het beste wat er is leven en verkondingen

  onder alle studenten aan de hogescholen en de univer-

  siteiten van Vlaanderen. Toen ik dit besefte, rees bij mij

  direct de vraag: Maar hoeveel zijn er dat dan? Na wat

  opzoekwerk op sites van de overheid en na wat bere-

  keningen kwam ik op een getal van om en bij de 180.000

  studenten tertiair onderwijs. Enerzijds is dit een astro-

  nomisch getal en deed me dit duizelen, anderzijds was ik

  opgelucht en gaf het me visie. Eindelijk wist ik wat Ichtus

  doelpubliek was, het werkveld werd zichtbaar.

  Nu we dit weten, kunnen we gaan zoeken naar het

  antwoord op de volgende vragen: waar zitten al die

  studenten, wat studeren ze, wat houdt hen bezig, wat

  hebben ze nodig, ? Ik hoop dat dit getal ook onze Ich-

  tusgroepen mag stimuleren om grote dromen en doelen

  te hebben voor de komende jaren. Het hebben van een

  fijne Ichtusgroep met 20 of 40 man is geweldig, maar als

  je weet dat er in je studentenstad enkele duizenden, zo

  niet tienduizenden studenten wonen en studeren, wat

  moet je daar dan mee? Hoe ga je die bereiken?

  Weten waar ik voor ga, inspireert, enthousiasmeert en

  motiveert mij altijd. Ik hoop dat dit voor u ook zo mag zijn.

  Ichtus wil het evangelie holistisch leven en verkondigen

  onder 180.000 studenten.

  Tom De Craene

  Algemeen Secretaris 3

 • De 3 es: meer dan je denkt Jelle Creemers over evangelie, evangelicalisme en evangelisatie

  In februari tekende alweer een veertigtal Ichtianen present voor het Ichtusvoorjaarsweekend. Naar goede gewoonte werd voor deze gelegenheid een gastspreker aangetrokken en eveneens naar Ichtustraditie was dat een hele goeie! Jelle Creemers (godsdienstleraar, docto-randus-assistent aan de ETF en deeltijds medewerker in een vrije evangelische gemeente) sprak de groep toe over de drie themas die dit academiejaar centraal staan bin-nen Ichtus: evangelie, evangelicalisme en evangelisatie. Zonder dat de spreker het expliciet vernoemde, weer-klonk doorheen elke lezing eenzelfde geluid. Hij leek zijn publiek telkens te willen zeggen: wat je ook al hebt ge-hoord over evangelie, evangelicalisme of evangelisatie, er is meer! Jelle Creemers wilde zijn publiek duidelijk ver-rijken met iets nieuws en dat is hem volgens ons althans aardig gelukt.

  Evangelie: meer dan een individualistische reddingsleer

  Je moet het maar durven: in een lezing over het evan-gelie amper naar het kruis verwijzen... Moest Jelle Cree-mers geen bedoelingen gehad hebben met dat losjes over Golgotha heen stappen, hadden we ons er zeker aan gestoord. Maar die schijnbare nalatigheid was natuurlijk gemotiveerd. De spreker wilde het evangelie immers eens op een andere manier benaderen.4

  Anders dan zich enkel te richten op de gevolgen van die ene goede vrijdag in Jeruzalem, wilde hij het verhaal brengen van de hele heilsgeschiedenis. Aan de hand van het werk van de Duitse theoloog Oscar Cullmann (1902-1999), toonde hij aan dat God al millennia lang uitreikt naar zijn verloren schepping. En dat is k goed nieuws.

  Al heel de geschiedenis draagt God, zichtbaar en onzicht-baar, zorg voor de mensheid. Met het doel zijn schepping te genezen, zette God eerst de mens apart; Adam kreeg de verantwoordelijkheid toegewezen over de gehele aarde. Later koos God uit het mensdom n man, Abra-ham, om de wereld terug naar God te leiden. Uit die ene Abraham kwam een gans volk voort, Isral, geroepen om heilig te leven en een zegen te zijn voor alle volken. Uit-eindelijk, toen bleek dat Isral keer op keer faalde, zond en koos God uit Isral Zijn Zoon. Met Jezus is het alsof de geschiedenis herbegon. Ook Jezus koos mensen uit (de twaalf) en gaf zijn volgelingen een opdracht (o.a. in de Bergrede). Een nieuw Isral, een nieuw Godsvolk, de kerk werd geboren. Toen dat volk op Pinksteren multicultureel werd, was het duidelijk waar Gods ambities lagen: Gods heil was bedoeld voor de gehele mensheid. Het einddoel van Jezus reddingsplan lag niet enkel bij Isral. Gods uit-eindelijke focus is het herstel van de hele mensheid en nog meer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

 • 5Evangelicalisme: meer dan de Vlaamse variant

  Na een overzicht van de heilsgeschiedenis was het tijd zo leek het althans voor een flinke portie kerkgeschie-denis. Ook bij de voorstelling van het evangelicalisme gold de aanbeveling om de dingen in perspectief te plaatsen en verder te kijken dan de eigen achtergrond. Immers: evangelicalisme is zowel in historisch, sociologisch als theologisch opzicht een enorm breed begrip. Het is een veelkleurige boom met wortels in de Reformatie, de Radicale Reformatie, het Puritanisme, het Wesleyanisme, het Duitse Pitisme, het Anglo-Amerikaanse Darbisme, de pinksterbeweging, enz. Het is veel minder een denomi-natie dan een beweging en de kenmerken van de evange-lische beweging zijn over kerkgrenzen heen aanwijsbaar: een reactionaire houding tegenover het liberalisme, een sterke nadruk op het individu, op de persoonlijke geloofs-beleving en de bekering, enz. Ook al betekent evangelisch in Vlaanderen quasi automatisch vrijkerkelijk, primair is evangelicalisme een vorm van geloofsbeleving die over kerkgrenzen heen voorkomt.

  Evangelisatie: meer dan de verkondiging van een nauw evangelie

  Het laatste thema, evangelisatie, werd benaderd aan de hand van het communicatieschema met boodschap, zender en ontvanger. Reeds in deze aanpak zit dezelfde oproep vervat als in de andere twee lezingen, namelijk: bekijk evangelisatie zo breed mogelijk. Betrek er alle factoren bij. Bezin je over de boodschap die je wilt ver-tellen, maar ook over de wereld waarin je leeft en de kerk waarvan je deel uitmaakt. Aan de hand van het zendings-bevel uit het Mattesevangelie wees Jelle Creemers ten eerste op de breedte van de boodschap zelf.

  Verkondigen is samen op weg gaan en leerlingen maken. Daarbij is Christus de enige leraar en is bekering de logische reactie op de realiteit van Gods (komende) koningschap. Leerlingen maken impliceert dopen, het overbrengen van een christelijke ethiek en het ageren van de kerk als geheel. Ten tweede raadde hij zijn publiek aan om goed rekening te houden met de conditie van de ontvanger. We leven in een pluralistische samenleving, waar modernen en postmodernen door elkaar leven en waar de antichristelijke fase min of meer voorbij is. Onze omgeving verwacht een ethisch zuivere en een cultureel-empathische kerk; een geloofsgemeenschap die op zoek gaat naar geestelijke, lichamelijke n sociale noden. Ook de zender de kerk zelf moet naar zichzelf kijken als het om evangelisatie gaat. Wor-den alle mensen betrokken bij het apostolaat? Hoe zien wij de kerk? Als een herber