Mehsana 18-04-2012

download Mehsana 18-04-2012

of 4

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

CMYK CMYK çkwÄðkh,;t.18-4-201h> bnu m tKt> ³Ít> rJmldh> rJòÃþh> fjtu j > rnk b ;ldh> ctgz> Ezh> btu z tmt> vtxK> nthes> zemt> vtjlÃþh> «tk r íks Ãkhkrsík W{uËðkhkuLkkt Mk{Úkofkuyu ½kíkf nrÚkÞkhku ðzu nw{÷ku fhíkkt 6 sýkLku Eò Ãkus Ãkxu÷ Sðhk{¼kE çkk÷[tËËkMk Ãkxu÷ {nuLÿ¼kE fhþLk¼kE Ãkxu÷ WÃkuLÿ¼kE fhþLk¼kE Ãkxu÷ rníkuþ¼kE rðê÷¼kE Ãkxu÷ fuþð÷k÷ çkçk÷ËkMk Ãkxu÷ þi÷u»k «n÷k˼kE

Transcript of Mehsana 18-04-2012

 • kus

  (ruk rkrLkr khk) y{kk,kk.17fze kkwfkLkkt LkkhkMk kk{u

  yksu kkkuhu rsukk W{ukhkuLkktMk{kofku kh nkhuk W{ukhkuLkktMk{kofkuyu nMkf nw{ku fhkkt kk{{ktktkre kke kE nke.[qtxekrhk{Lku ELku kxuku yLkuhkkhkuLkkt sqkkuyu Mkk{Mkk{u kkh{khkufkuo nkku. nw{k{kt 6 skLku E kkkku{Lku fze Mkhfkhe nkMkx{kt kfhkk nkk. fze kkueMku xLkk MkuknkU[e krhMkrk kh fkkq {ue ekunkku. LkrLkwk zeyuMkkeyu kxLkkLke ktehkkLku kLku Ekkkzkkuk kk{Lke {wkfkk Ekk{{kt kkueMk ktkukMk kkuXeeku nkku.

  fzeLkkt LkkhkMk kk{Lke[qtxe{kt kxu kuzkkEhAkuzkELku rsukk nuh fhkkkkhkrsk W{ukh kkuS hkwSkkurnLkkt Mk{kofkuyu kfze,krhk MkrnkLkkt kkf nrkkhkuzu hk{S {trh [kuf rMkkh{ktnw{ku fhkkt khu LkkMkkk {[ekE nke. yk nw{k kk kxukuyLku hkkhkuLkkt ktLku sqkku Mkk{Mkk{u

  yke skkt kkh{khku kku nkku. fzekkueMku kkfkrf kkuk fhekrhMkrk kh fkkq {ue E kk{{ktkkueMk ktkukMk zfe eku nkku.EkMkkuLku fzeLke MkhfkhenkMkx{kt k fhkk nkk.LktkMk kkueMk {kfuke k yufkeyuMkykE yLku kkt[ fkuLMxukLkkuMxkV k kt zfe ukku nkku.rsk kkueMk zk {wkekyuxLkkMkLke {wkfkk E fkku yLkuMkkLke MkrkLke Mk{ekk fhe nke.fze keykE yku hkskkuhu skwtnkwt fu, nk Mkrk fkkq{kt Au yLkuVrhk ukLke fkokne [kw Au.

  CMYK

  CMYK

  kwkh, ;t.18-4-201h > bnumtKt > t > rJmldh > rJh > fjtuj > rnkb;ldh > ctgz > Ezh > btuztmt > vtxK > nthes > zemt > vtjlh > tkrks

  kxu Shk{kE kk[tkMkkxu {nuLkE fhLkkEkxu WkuLkE fhLkkEkxu rnkukE rkEkxu fuk kkkMkkxu iuk nkkE

  [qtxe khek{ kk kxuku-hkkhku Mkk{Mkk{u yke kk

  EkMkkuLkk Lkk{

  LkkhkMk kk{u kkh{khku

  4

  kt[kkeMkkkeku{kt

  s~LkLkku {knku

  h6k Mkhkt[ yLku 893MkkuLkkt krhk{ nuh

  khkrskW{ukhkuLkktMk{kofkuyukkfnrkkhkuzu nw{kufhkkt 6skLku E

 • k kkwfkLkk kk{kt[kkLkk rsukk Mkhkt[Lke kezke {LknhS [uLkkS XkfkuhWkuhk kkkwkE ytkkhk{kMk kxuMkwhsLkkh kkkkE ytkkhk{kE kxuen fkLkkkuLk y{hkk kxu{kwkwh tfhkE LkkkhkMk kxuhAkuzkwhk LkhMknkE zkkkkE kxu{nuhkzk {Vkk AkLkk kxukMks rwkE Lkhkuk{kMk krkfhe Mkhkuskk stkMkn hkskqk

  fk{e kehekE ytkkk kxurku kkkkE kkkE kxuMkqf zkkkkE nhkkuLkkE kxuskkkkkwhk hkswkE Lkhkuk{kE kxuxqtzk {LkkuskE rkE kxuLkkkwhk fkufekkuLk [{khnkSkwh fkLkkE hk{kkE kxuyiXkuh MkkurLkkkuLk rukE kxukLkekwhk n{kuLk Xkfkuh (rkLknheV)

  fze{kt fkuLke nkh fkuLke Sk hksMkkLkk MkktMk yLku kwshkk

  u kskLkk Wk{w LkxwSXkfkuhLkk kE kkkwS nkkSXkfkuhLkku fzeLke zke kuXf khkhks {ku Au. yn y{]kSkkS XkfkuhLke Sk kE Au.

  {kS{tke yLku kkuzkf yhMkk knukyuLk.Mke.ke.{kt uzkuk fhLkSXkfkuhLkk kwk h{uS XkfkuhLke[tMk kuXf kh nkh kE Au. ynskLkS Xkfkuh rsukk kk Au.

  {kS khkMk yLku Sk fkUkuMk{wLkk kE Lke kLk MkrkkkuLkXkfkuhLkwt kkuhkLke kuXf kh rskku Au.

  fze kkwfkLke k6 kk{kt[kkkuLkk krhk{ku nuh

  fze : {nuMkkk rskLkk fze kkwfk{ktkk{ kt[kkLke [qtxeykuLkk krhk{ku yksukkkuh Mkwe nuh kE skk rsukkW{ukhkuyu kwk Wzkze s~Lk {Lkkkunkku. keS khV yk [wtxe{kt khkskk{uk W{ukhkuLkk sqkku{kt Mkkukku kze skkkBku nkku. kkwfkLke 86 kt[kkku kife k6kt[kkLke [qtxeyku hrkhu kuse nke.{nuMkkk SkLke h6k kt[kkku kife fzektkfLke k6 kt[kkku{kt rsk{kt Mkkike wyuxu fu 86.16% {kkLk kwt nkwt. ykkW30 kt[kkku Mk{hMk nuh kE nke. yksuMkkhu uhe nkEMfwLkk MkkLkk nku{kt{k kkhe ek nkk hkkkt W{ukhkuyLku ku{Lkk xufukhkuLkk xkuk W{xk nkk.yr kwk Wzkze k{k fhkk nkk.Mkk{u kku khkSkk W{ukhkuLke Ake{ktMkkkxku VukE sk kk{e nke.{kskheLkk Mku fkuE yrLkA xLkkLkk kku ku {kxu fze ke.ykE.yu.ke.hkskkuh, kkw ke.ykE. ykuzuhkyLku MxkVu zukku Mkuk ykke nke. [qtxeek{kt kkt yrfkhe rhke,{k{kkh y{]k kxu Mkrnk MxkVu Lkshhke ktrkkqo yLku zke {kkkhe kkku {kxu kMkku fko nkk.

  CMYK

  CMYK

  II LqWEDNESDAY, 18 APRIL 2012SANDESH : MEHSANA

  rk {{fkkkkk : {wfukE{B{e : kwkkkuLksL{ kk.18-4-2008{nuMkkkSk kh{khkkk : rnkukkE{B{e : SkkMkkkuLksL{ kk.18-4-2009{nuMkkknk kxukkk : h~{fkLkkE{B{e : rLk{kuLksL{ kk.18-4-2005ktrks

  Happy Birthday

  yt uh fx ttu ytt tftu ttuxotEtu fh Vtuxtu sL{ the(6 toteytuAe {h ntue uEyu) tt ttu Sfeku whtu yturV h tksu 3 te hr{tsL{ thet yXtrzt nut yte swk .nuve c:o-zu rsjt mbtath rJCtd

  mkuN CJl, jtz mtumtgxe htuz,ctuzfuJ, ybtJt - 54. Ft;u btufje ytvk.

  su rt {wu r fht{tk ytu.HELP LINE : (079)40004157-9

  nue [[kihekkk : Ehk{B{e : nMkw{kekuLksL{ kk.18-4-2005{nuMkkk

  rkk kxukkk :kufw{kh{B{e :-swnekuLksL{ kk.18-04-2011rMkLkkh

  fLkfMkn MMkkutfekkk : SkuLfw{kh{B{e : nukkuLksL{ kk.18-04-2011rMkLkkh

  kLMkw [[kihekkk : yrLkkE{B{e : kfkkuLksL{ kk.18-4-2008fwfMkrhk kxukkk : rLku[t{B{e : {tkwkuLksL{ kk.18-4-2011fku

  surLk kh{khkkk : ykuffw{kh{B{e : LkLkkkuLksL{ kk.18-4-2009kk.uhkwt,rs.{nuMkkk

  k{k{Lku Mktu khVke sL{rLkLke wuAk

  r{ Mktk : 2068, [ik kkhMk, kwkh,18-4-2012.eh (siLk) Mktk : 2538.krknLk f : 1934.wkk (fr) : 5114.khke rLkktf : 29.kkhMke {kMk : ykh.hkus : 4-unhuh.{wM{ {kMk : s{ke W y.hkus : 25.irLkf rkrk : kkhMk f. 06-30Mkwe.[t Lkkk : kqko kk f. 16-16 Mkwe kAe Wkhk kk.[t hkr : fwt f. 09-42 MkwekAe {eLk.sL{ Lkk{kkh : fwt (k..Mk.),

  {eLk (.[..k.).fh : kirk/ kh/ rs.kuk : k f. 07-34 Mkwe kAeyit.ruk ko : kuk. kt[f. * kwkh{ kr{ ELkktkh (Mkqoke 27 ytqh). * [t-kwLke wrk. * f]rk kurkk : yksu kuLk-fhs-uwt fhkLke Mkkn Lkke. yksu fhuwtuwt Mkhu Qkhkwt Lkke, khtkw kuLk-fhs- uwt [wfk {kxu yksLkku rMkWk{ kk. kkkkk- ykikrWAuh kkk LkMkrk ykufLk {kxuyLkwfq rMk. Y-fkkMk- Mkwkh-kuerkkt{kt Mkwkhk khVe kuk kLku.hknwfk : rMku f. 12-00 ke 13-30

  rMkLkkt [kurzkt : 1. k, 2. y{]k, 3. fk, 4. w, 5. hkuk, 6. Wuk,7. [, 8. k.hkrkLkkt [kurzkt : 1. Wuk, 2. w, 3. y{]k, 4. [, 5. hkuk, 6. fk, 7.k, 8. Wuk.

  {uky..E.

  ]kk..W.

  r{kwLkf.A..

  ffoz.n.

  Mkn{.x.

  fLkk.X..

  kwkh.k.

  ]rkfLk..

  Lk.V.Z.

  {fh.s.

  fwtk..Mk

  {eLk.[..k

  krhMkrkLku kxk fhkkt ku kxkke Mkhkk yLkuMkVkk nue yke {u kMk{kt rtk.w kzkku yk{rkMk yLku yr{kLk LkzkhYk Lk kLku kuuu. Lkkkez yLkwk. MsLkke Mkwun.Mkk{krsf Mkuk yLku ysk ]rkyku{kt Mkkk u.Lkkkfe Mkrk Mkk[e. ykhku Mk[k.Lkkufhe fu tkLkk kuku k{Lku fkuE ykLke kf {u kku htkkke kku. [ko.ykkf Mk{MkLkk Wfu {kxu MsLk-r{kLke { WkkukekLku. kMk {Lkku.ykkLkk k{kt ykuh rLkkh ke fku. krkkLke[kk qh kk. {ku rLkkhe uk.ykkLkk Lkku e{u e{u MkVkk yLku krk khV kuhe su.kke kf {ke sk.kk Mku Lkn ku {kxu w fwLkunkqof [ku. ykkf &n fhk khV kLk ykku. Mkkkt-MsLkke Mknfkh.ykkLkk {kko ykzuLke YfkxkuLku qh fhk ykku k]k hneykk wt sYhe. ykkf Mk{Mk rtkke Wfuk.ytkk {qtkuLku qh fhk ze r{kLke { k kku.ykkf & n kE fu. krkkLke fkS sYhe.ykkLkk Mkk{krsf Mktkku yLku ykLkkt fkkuo kkA Mk{kek kkku kku. Lkh V {kkt rtk sk.ykkLke fkuEk fkhLke ykukkLku kqo fhk {kxu M{kLk-rsLkku & kLkkkk. [o sk.

  Mkqkuokr Mkqkuo Lkfkhe MkqkoMky{kk : 6-19 7-07 18-59

  yykkssLLkkwwtt kktt[[kkttkk qkuL kurfk

  yykkssLLkkee hhkkee {nu hhk* Wfu : * ykze [ke : (1) yko u (4) {Lk{ku S (7) kh

  (8) hu Lk (9) (10) ku k (12) Lke (14) khf (16) ke

  (17) kh (19) fkxw t (21) Lkh{ (22) {kMk (23) [f[kh

  (26) eLk (27) {fhkfkh (29) {nu f (31) {kS (32) u kk

  (33) MkkLk (35) ku eLk (36) {Mkk.

  .* Qe [ke : (1) yt kht k (2) kh (3) u rku (4) {LkLk

  (5) {ku (6) Skh (10) x (11) k (13) ekh (15)

  hfkMk (18) { (20) w t [Lk (21) Lkhf (22) {k{eku (24)

  [k{ (25) nhS (26)ef (28) fk{kLk (30) Wkkhw (33) Mk{

  (34) kMk.

  kktt[[ff,, kkuukk,, kkww kkhh{{ kkrr{{ EELLkkkkttkkhh

  MMkkttuu 1636

  ykze [ke(1) [kukku u (5)(4) khtke, {LkMe (4)(7) [f[qh, {Mk (2)(8) hkk, hkke (2)(9) kkLk, Mktkkk (2)(10) ykhku, Wkkuk (3)(12) Mkrhkk (2)(14) zqkuwt, eLk (3)(16) k, Mkwe (2)(17) hks, rLkMkhe (3)(19) fkx, fktxku (3)(21) f{uh, Lkkwt (3)(22) {rnLkku (2)(23) [[ko, kzkqA (4)(26) khf, keLk (2)(27) {kAeLkk ykfkhLkwt (5)(29) Vkuh{, Mkwkt (3)(31) kqoLkwt {hnq{ (2)(32) ykz, ekh (2)(33) kk, Mkk (3)(35) keLk, rLk{Lk (3)(36) Mkkn, MktkMk (4)

  Qe [ke(1) yh, yk (4)(2) kz, Mkh (2)(3) urwt {kMk (3)(4) [kLk (3)(5) ykLkt, nko (2)(6) sL{khku, ske (4)(10) wwt, k (3)(11) k[, kt[ (2)(13) fktrk, MYk (3)(15) yt{, krhk{ (3)(18) kMkLkku yuf hkuk (2)(20) k xqtke Lkkk ku (3)(21) kus, rk (3)(22) r{kLLk (5)(24) [k{ze, [k{zwt (2)(25) kh{uh (3)(26) exe, n (2)(28) fk{kLk (4)(30) kMke, {wMkkVh (3)(33) MkkukLk, Mkhwt (2)(34) k, Akk (2)

  ykkuk [kuhMk Mk{qn{kt yue heku qxkkytf hku fu huf fku{ huf nhku yLku3x3Lkk kkuMk{kt 1ke 9 MkweLkk yktfzkyku. [kuhMk Mk{qn{kt ykkuk yktfzkykuLkkuk{u MkkLk Vuh fhe fku Lkn. k{khu yurMkkLkk qxkk ytfku {ukLkk Au. kkufhku {ks{khe...!

  MMkkwwzzkkuuffww 1035 nnuukk MMkk

  xufLkkukuSyu ykkk SLkLku ykhk{kfkLkke ewt Au Mkkkku Mkkk ykkk MkMkLkuMkk hkk{kxu k kk rfkku k ykkAu. ku{ktLkw yuf Au MkkRfk.

  kk s kufku kkMku S{{kt skLkku Mk{nkukku Lkke, fu S{Lke kkukk Ve hkLkekheMkke nkuke Lkke. yke huf rfkMkkRfk fheLku kkukkLke kLku Vex hke fuAu. MkkRfkLku Wk{ k{ kk{kt ykuAu.

  MkkRf [kke ku ykkk hehLkek{k{ {kMkkueyku ku heku fk{ fhk kkuAu. kuLkkke heh{kt WoLkku Mkt[kh kk Au.kuneLkw krh{ k ku heku kk Au yLkuhehLkkt nkzfk k {skwk kk Au. WAkk

  Akufhkykuyu Mkkf [kkke ku{Lke nkRxu Au. fMkhk{kxu kMk fkhLke MkkRf ykuAu su k{u h{kt hkeLku MkkRfk fhe fku Aku.nkR z uhLkk eoykuykuyu we nk{ktykuAe kkeyu MkkRf [ke Vkkfkhf Au.

  Mkwzkufw 1034Lkku WWfu

  9 1 6 2 3 4 7 8 52 5 3 8 7 6 1 4 97 4 8 1 5 9 3 2 61 3 4 9 2 5 6 7 86 2 9 7 4 8 5 1 35 8 7 6 1 3 4 9 23 9 5 4 8 7 2 6 18 7 2 3 6 1 9 5 44 6 1 5 9 2 8 3 7

  93 8 1

  2 9 5 6 77 4 9 65 8 6 7 4

  59 7 3 1

  5 7 12 9

  MMkkkkRRffkk ffhhkkuu VVeexx hhnnkkuu

  1 2 3 4 5 6

  7 8 9

  10 11 12 13

  14 15 16 17 18

  19 20 21

  22 23 24 25

  26 27 28

  29 30 31

  32 33 34

  35 36

  y k o u

  kk{Lkwt Lkk{ rsukk W{ukh{uzk ykhus fwtkh hAkuzkE {tkkEykwthk kxu SkkE {ekykku MkkekuLk kwkEyuMk kxu ykLktekuLk iukkEyktkekhk Xkfkuh f{kkuLk hk{kSyku Xkfkuh MkrkkkuLk kkkwSkkMkh Xkfkuh ekkuLk kkSkkw Xkfkuh fkufekkuLk trkSkXe hk {ekuLk khMkkuk{kEkkuheMkk kkhkux rLkkkkuLk {wfukE[zkMkk hkkhe fkLkSkE kkekE[kMk Mkkutfe ktkkhk{ {kkMk[tkMk Xkfkuh skLkS fhLkSzh Xkfkuh trkS rkSzh {kuhk Xkfkuh fhkS {kLkSuk kue{ hVefkE hMkwkELkke kxu hkswkE {kufkkukMk fh trkkE suXkkEw{kMk Mkkutfe {LkwS skLkSwE