Mehsana 04-05-2012

download Mehsana 04-05-2012

of 4

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  3

Embed Size (px)

description

CMYK CMYK þw¢ðkh,;t.4-5-201h> bnu m tKt> ³Ít> rJmldh> rJòÃþh> fjtu j > rnk b ;ldh> ctgz> Ezh> btu z tmt> vtxK> nthes> zemt> vtjlÃþh> «tk r íks fze LktËkMký hkuz WÃkh LkðkÃkwhkLkkt çkMk MxuLz ÃkkMku økEhkºku 9 ðkøÞu yòÛÞku xÙf [k÷f çkkEfLku x¬h {kheLku síkku hnuíkk çkkEf [k÷fLkwt ½xLkkMÚk¤u s {kuík LkeÃkßÞwt níkwt. LktËkMký Ãkku÷eMku yòÛÞk xÙf [k÷f y{ËkðkË,íkk.3

Transcript of Mehsana 04-05-2012

 • CMYK

  CMYK

  wkh, ;t.4-5-201h > bnumtKt > t > rJmldh > rJh > fjtuj > rnkb;ldh > ctgz > Ezh > btuztmt > vtxK > nthes > zemt > vtjlh > tkrks

  y{kk,kk.3fze kkwfkLkk LktkMk hkuz kh ku

  yfM{kk{kt ku wkLkLkk {kuk rLkkktAu. xfLke xhu kkEf [kfLkwt kkkSkLke xhu Lkko kkzeLkk [kfLkwt {kukkkkt yhuhkxe kke sk kk{e Au.

  fze LktkMk hkuz Wkh LkkkwhkLkktkMk MxuLz kkMku kEhkku 9 kuyku xf [kf kkEfLku xh{kheLku skku hnukk kkEf [kfLkwtxLkkMku s {kuk Lkekwt nkwt.LktkMk kkueMku yk xf [kf

  rhw yfM{kkLkku kwLkku LkkUe kkkMknkk he Au. {]kf kkEf [kfLkeykurr nsw Mkwe kE fe Lkke.kLkwt fze{kt ke.yu{. fhkk kk{nuMkkk fkuz Mxkuhus{kt {qfk{ktyke Au. kkueMku {]kf kkMkuke {uexurVkuLk zkheLkkt ykkhu kuLkkMkkknkkLke kkkMk nkk he Au.

  fze LktkMk hkuz Wkh ykukLkkkwhkLkk kMk MxuLz kkMku kEfku

  yhuhkxe kuVk{ kLkue xf yLku Sku ku skLkku kuk eku SkLke xhu y{kkLkkt EMk{Lkwt {kuk kwty{kk : MkhMkk- LktkMk hkuz Wkh kkkuhu 2 kkLkkt Mkw{khu kqhkkxykke Sku Lkko kkzeLku xh {khkkt ku{kt Mkkh y{kkLkk fkwkwhrMkkhLkkt yuf EMk{Lkwt {kuk Lkekwt nkwt. khu yfM{kk kk SkLkku [kfSk {qfeLku Vhkh kE kku nkku. MkhMkk LktkMk hkuz Wkh SkLkkt [kfukVkhe yLku kuhfkhekqof zkEk fheLku Lkko kkzeLku xh {khkktk{kh yfM{kk Mkoku nkku.

  LktkMk hkuz kkukhku kLkuuu : kuLkkt {kuk

  Akk{ktykuzLkkuykkkk

  fku : fkukkwfkLkk Akkkk{{kt hnukkyMkh {ksLkkkk koLkk Mkukwkhu MkktsukkukkLkk h{ktfuhkuMkeLk AktxeSkk Mkke sE{kukLku nkwt fheukk ykMkkkMkLkkkufku{kt khukuzk{ Mkkkuyhuhkxe VukE kEnke. kLkkkkkkueMku yfM{kk{kukLkku kwLkku kfhe w kkkMk[ke Au. yk ytku{ke {krnkeyLkwMkkh fkukkwfkLkk Akkkk{{kt hnukk kkkoLkk XkfkuhykkkS {kLkSyuyMkh {ksnkukLkk fkhukkukkLkk uh kwkhuMkktsu kkukkLkk hehkh fuhkuMkeLk Aktxeykk kkeSkk Mkkkkk nkk. sukey k M k k k M k L k kkufku{kt khukw{kkw{ [ukuzk{ {[e kEnke. khkkhehu ktehkuke kuk MkLkukkfkrf Mkkhkh{kxu y{kkLkeMkee nkuMkx{kt yw. kk t.3 h

  ywMktk kk t.3 Wh

 • (Mkt.Lw.Mk.) fku,kk.3fku{kt yku ytrkfkLkkh

  kkMkuLkk fikMk hku-nkWMk{kt hnukku h8koLkku wkLk Auk 7 rMkke Lkkokkze Mkkku ktf kkk kE skktykMkkkMkLkk kufku{kt khu [f[kh {[esk kk{e Au. kkkk wkLkLku kuefkZk kkueMku [kukrk{kLk fko Au.

  yk ytku {ke {krnke yLkwMkkhfku{kt yku ytrkfkLkkh kkMkuLkkkkke{trh hkuz LkSfLkk fikMk hku-

  nkWMk{kt hnukku h8 koLkku hkkheyrLkkE [wtkkkE Lkk{Lkku wkLkkk kk. h6/4/1hLkk hkus MkkhukkukkLkk uhke fkuELku ftEk fkk khLkko kkze Lkt. Ssu-18-yuyu{-h889

  ELku kf [kku kku Au. yLku wkLkyksrLk Mkwe kkukkLkk uh kkAku LkrnVhkkt kuLke ykMkkkMk{kt khu kukufhk{kt yke nke. Akkt kkze Mkkkukw{ kE ku wfLkku nS Mkwe fkuEykkukkku Lkrn kkkk ykMkkkMkLkkkufku{kt khu [f[kh {[e sk kk{eAu. yk ytku fku nuh kkueMkunk{kt kuk LkkU fhe kkze MkkkukukE kuk wkLkLku kue fkZk[kukrk{kLk fko Au.

  CMYK

  CMYK

  FRIDAY, 4 MAY 2012SANDESH : MEHSANAII Lq

  fkuLkk Mkktkus{kt Szwfhzkkt hne k

  fku : fku kkwfkLkk Mkktkuskk{{kt yku yh {e{ktykuk hk{e ykufkE kkhkS(W.4h) (hnu.ykuZ)Lku kwkhukkkuhLkk Mk{u ykMkkkMk{ktke LkefuSzk suwt ftEf zkkk kku fhze skktkw{kkw{ {[e kE nke. khkkk kE kuk MkLku kkfkrfMkkhkh {kxu Mkkuk MkeenkuMkex{kt E skku nkku u.kLkkLke kh kzkkt fku kkwfkkkueMku kuk LkkU fhe w kkkMk[ke Au.

  (Mkt.Lw.Mk.) fku,kk.3fku kkwfkLkk uzk yLku

  zkMk{e kk{{kt LkSe kkkku{khk{khe kkkt ku skt k kE kknkk. khkk ktLku fuMk{kt kkueMku 7ykhkukeyku rY kwLkku k fhe wkkkMk [ke Au.

  yk kkkku {ke {krnke yLkwMkkhfku kkwfkLkk uzk kk{{kt hnukke{ke kkukE ykkhk{Lke kkMkukwkhu kkkuhu ykuk ySkykkkE, hw ykkkE yLku rLkuykkkE e{ke (ku hnu.uzk-kkteLkkh- y{kk) kuuhuyu

  kkukkLkk {Skhk h kkkku kkuk[kefhe h{ktke kkurkELkku Mkk{kLkVUfe ukLke fkur fhkk [khu skt[u {k{ku rk[ku nkku. su{ktVrhkeLku kkkkxwLkku {kh{kheLkke {khe LkkkLke {feykuykkk{kt ykkk ykMkkkMk{kt [f[kh{[e kE nke. khu {khk{kheLkkyL fuMk{kt kkwfkLkk zkMk{e kk{uhnukk {nuLkE zkkkkE Mkkutfekkk kk{{kt hnukk fk tfhkEkxu, yk trkkE, {nuLkuMkn hkXkuz yLku kesw h{kEkxu kuuhu [u kwkhu hkku zuwxe

  Mkhkt[Lke [qtxe{kt kux ykkk ytkuWk kkuk[ke kk kk{e nke. khuW~fuhkE kuk fku kkEk nkk{ktE VrhkeLku Xkufe ee nke. yLkuk fhe Lkkkkt ykMkkkMk{kt nkunkMkkku LkkMkkk {[e kE nke. khuyL Mkkuyu VrhkeLku kkkkxwLkku{kh{khe Lkke kkke ukLke {feykkkkt fku kkwfk kkueMkuykhkukeyku rY kwLkku k fhe wkkkMk [ke Au. yk{ {khk{kheLkkktLku fuMk{kt 7 ykhkukeyku rY kwLkkuk fhe hkfz fhk [kukrk{kLkfko nkukLkwt k {u Au.

  ykuyuLkSMke Vkh MkMk MxuLk khk Vkh zu{kuLMxuLk{nuMkkk : kk.27-4-12 kekk.29-4-2012 hBkLk uhk{wfk{u keyukeyuMk Akkk{ktkeyukeyuMk Mkr{Lkkhk MktMkkkhk {nuMkkkLkk 70 suxkkkfkuLke kk rrkhLkwt ykkusLkkwt nkwt. yk kk rkeh{ktykuyuLkSMke Vkh MkMk MxuLkLkkMkeLkeh Vkh zu{kuMxuLkLkwt

  ykkusLk kwt nkwt. ykuyuLkSMke Vkh MkMk MxuLkLkk MkeLkeh VkhykuVeMkh yu[.yuMk.{koyu kkfkuLku ykkLkk fkh kkk ykukLkk rrfkhLke rMk]k Mk{s ykke nke. ufxef zu{kuMxuLk khk yLk k{fMkkLkkuLkku Wkkuk fhkLke krk e nke.fkk yrfkheLke sk {kxu yhS fhku{nuMkkk : fkk yrfkheLke yuf sk {kxu kkueyku yLku hkku {wsk rLk{wtffhk W{ukhku kkMkuke yhSyku {tkkk{kt yku Au. yk {kxu yhskhLke Wt{h1 yurLkk hkus 33 koke w nkue uEyu Lkne. yk ytkuLkwt yhS kkfLkkuLk{wLkku, kfkk yLkw ytku {nuMkq rkkLkk 03 {k[o 2012Lkk XhkkeLke fhu krhr 3 kkk yL ykLkwkktrkf {krnke krhr 1 kkk 2 {nuf{kk rsk fufxh f[uhe {nuMkkk kkuke [kw fk{fksLkk rMkkuyu kk.8 {u2012 Mkwe MkkhLkk 11 ke MkktsLkk 15-00 fkf hBkLk Y.100(LkkuLkheVtzuk)0075 kh[wh Mkk{kL Mkuk Mkhu [ke s{k fhke yMk [hsq fuoke {ue fu.yhS Vku{o hS.kku.yuze khk fufxh{kt 11 {u 15-00fkf Mkwe{kt {u ku heku {kufe ykkkLke hnuu. yLkw kkk kfkk {kxukrhrx 3Lke ukkE k{kt ukLke hnuu. fhkh ykkrhk rLk{qtf kk{ukfkkLkk yrfkheyu krhr 1 kkk 2 Lkwt kkLk fhkLkwt hnuu. kkk {nuMkkkWkhktk kkx rskLku kke fk{kehe k fhkLke hnuu. ywhe rkkkeku{s rLkk Mk{ {kok{kt yku yhSyku r[kh{kt uk{kt yku Lkn.Mktktrk W{ukhkuLku khu kkuk{kt yku khu M [uo k{k{ yMk {kkkkuMkkku rLkk kkhe, Mk{ yLku Mku nksh hnukLkwt hnuu ku{ fufxhu ykkheke{kt skkwt Au.

  Mktkek, Lk], Lkkx, kuffk kuk {kxuLkku kkih kwhMfkh{nuMkkk : kwshkk hk Mktkek Lkkx yfk{e khk htk{t[ {e fk kukLkkkkih kwhMfkhLke, Lk], Lkkx yLku kuffk kuk rr yLku kLkkkkk kLkfhLkkh fkfkhkuLku kwhMfkhke MkL{kLkek fhk{kt yku Au. suke MkL{kLkek kkk kuffkfkhku ku{Lke rkkku 31 {u Mkwe{kt Mkr[ kwshkk hk Mktkek Lkkxf yfk{ekkteLkkhLku Mkkk fkk{kt k{k{ rkkku MkkkuLke yhS{kt {kufe ykkkLkehnuu. fkfkhu ku{Lke rkkku sue fu Lkk{, MkhLkk{wt, {kukkE fu xurVkuLkLktkh,kkih kwhMfkh {kxuLkwt fkkuk,kLk {kxuLke Mk{ko rkkku ,kkkuzuxk,k{kk kuhu Mkkku yhS fhkLke hnuu.yk ytkuLke w {krnke {kxu MktkekLkkxf yfk{e, kuf Lkt-9,k{ {k, zk.Shks {nukk Lk kkteLkkhLku{kLkwt hnuu.f]rk {nkuMkLkk ykkusLk ytku kuXf {e{nuMkkk : f]rk {nkuMkLkk rsk{kt ykkusLk ytku hksfw{kh kuLkekLkeykkk{kt kuXf kusk{kt yke nke. yk {nkuMk ytkkok rskLkk k{k{kkwfkyku{kt Lkkuz ykurVMkhkuLke rLk{qtf fhk{kt yku. yu.xe.e.xe.Lkk{k{ke uzqkku w k {uu kuk Lkku fhku. kwkkLk rkk khk 187suxk kwfuBkku fhk{kt yku yLku hMkefh fhk ku ytku fufxhu Mkw[Lk fwO nkwt.rskLkk k{k{ kkwfkyku{kt zek EhekuLk krk kh w kh {wfkku nkku. kufzkhku yLku kELkk fkfkhku kk{zk Mkwe sE f]rk {nkuMkLkku [kh Mkkhfhu.yk Mktku rsk rfkMk yrfkhe yu[. yuLk.Xh, yrf fufxh yu{.yuLk.kZe, rsk ukekze yrfkhe Mkrnk rskLkk yrfkheyku nksh hkknkk.fkutkuMk MkukLkk {w MktkXf khefu rLk{qf{nuMkkk : {nuMkkk rsk fkUkuMk Mkr{rkLkk {w kuS XkfkuhLke k{keyku ELzk fkUkuMk MkukLkk {w MktkXf {nuL ukeSLke {tsqheke kwshkku fkUkuMk MkukLkk {w MktkXf {tkMkn Mkkutfeyu {nuMkkk rsk fkUkuMkMkukLkk {w MktkXf khefu rLk{qtf ykku Au. fkhrfeo {kkooLk rukktfLkwt u[k{nuMkkk : {nuMkkk rsk {krnke f[uhe khk {krnke rkku kikh fhufkhrfeo {kkooLk rukktf 2012Lkwt u[k LkSe Yrkk 20Lke f{ku u[kY fhu Au. yk fkLk{kt yuMk.yuMk.Mke, yu[.yu[.Mke yLku MLkkkf ku{syLkwMLkkkfLkk Mkk ke ykMk{kuLke rMk]k {krnke ykkk{kt yke Au.fkhfeeoLke MkVkk {kxu yk ytf wk s Wkkuke kLke hnuu.

  Mkkk skt rY kwLkku k fhk{kt ykku

  zuwxe Mkhkt[Lke [qtxe{kt kux ykkk ytku Wk kkuk[ke kE

  fkuLkkt uzk yLku zkMk{e{kt{khk{khe kkkt ku Mkku k

  (Mkt.Lw.Mk) k kk.3

  k kkwfkLkk nuhe yLku kkBrMkkhku{kt nuh{kt w{kkLk kk{kfwLkwt MkuLk fhLkkhk Lkkkrhfku Mkk{ukkkk kkk Mkhfkheyrfkheyku khk k{kfw rLktkyrrLk{ {wsk tzk{f fkokneLk kkkt yk fkkLke yiMke fe kiMkekE hne Au. yLku fkku {kk Lkk{kqhkku s hkku Au.

  k nuh{kt nuh Mkku sukfu, nkuMkx,kMk MxuLk, huuMxuLk,Mkhfkhe f[uheykuLkeykMkkkMkLkk rMkkhku ku{snkux,huMxkuhLx,rMkLku{kk]nku, kkfkuusLkk rMkkh{kt w{kkLk fu

  k{kfwLkwt MkuLk fhk kh Mkhfkhurkkt {qfe k{kfw rLktkyrrLk{ h003 {wsk tzk{ffkokne fhk yku fhu Au. khtkwk kkwfkLkk nuhe yLku kkBrMkkhku{kt Mktktrk yrfkheykuyufkkfe fkokne fhkLke nku Au.ku{ Akkt Mktktrk yrfkheyku ykkkkku fkuE kkkt hkkt Lkke.

  yk rMkkh{kt kk fkuusLkk100 {exhLkk rMkkh{kt k{kfwLkekLkkxku, kwxfk, {Mkkk, kkLkkuhuLkk u[k kh rkkt nkukAkkt fkkLkku fkuE y{ kkku LkkeyLku Aqxke yke [euLkwt wuyk{u[k kE hkwt Au.

  sMkhknkkLkwkkk : {kunMkeLkkE{B{e: ykekLkkkkLkwtsL{ kk.3-k-2010fku

  k{k{Lku Mktu khVkesL{rLkLke wuAk

  Happy Birthday

  yt uh fx t t u ytt tft u tt ux otEtu fh Vt uxt u sL{ the(6 t o te ytuAe{h ntue uEyu) tt ttu Sfe kuwhtu yturV h tksu 3 te hr{t sL{thet yXtrzt nut yte swk .

  nuve c:o-zu rsjt mbtath rJCtdmkuN CJl, jtz mtumtgxe htuz,ctuzfuJ, ybtJt - 54. Ft;u btufje ytvk.

  su rt {wu r fht{tk ytu.HELP LINE : (079)40004157-9

  k kkwfk{kt q{kkLkLkkfkkLkwt Mkhuyk{ WtLknuh Mkkuyu s rMkkkhux yLku k{kfwLkwt MkuLk

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, kk.3

  fze kkwfkLkk yuMk kk{{ktVrhk fhLkkh krkLkk fkhu kLkeWkh nMkf nw{ku fhkku nkku.EkMk krhekk Wkh yuf{rnk Mkrnk [kh Mkkuyu nw{kufhkkt ku{Lku Mkkhkh ykuonkuMkx{kt Mkuzkkt nkkt.

  fuMkLke rkk yLkwMkkh fzekkwfkLkk yuMk kk{{kt hnukkXkfkuh rwS MkkuLkkSyu kk{Lkks Xkfkuh rfhS kkkS Mkk{uVrhkLke ykk hkk{kt yke

  nke.kk.1-5-12 Lkk hkus Mkktsu 5-30Lkk Mkw{khu Vrhk fhLkkh XkfkuhrwSLke kLke Mkku{ekuLk Wkhkk{Lkk s Xkfkuh rfhS kkkS,Xkfkuh kkkS ykukS, XkfkuhhkswS hkswS LkkhS yLku XkfkuhswS kkkSyu nw{ku fkuo nkku.

  kukt Mkku{ekuLk XkfkuhLkuMkkhkh ykuo nkuMkx{kt kknkk. ku{Lke VrhkLkk ykkhu fzekkueMk {kfLkk nuz fkuLMxukkkkkE {rkEyu wkkkMk nkk he Au.

  krkyu Vrhk fhkktkLke kh nMkf nw{ku

  rk