Mehsana 11-05-2012

download Mehsana 11-05-2012

of 4

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Mk¼k{kt yuf yøkúýeyu çkLkkMk zuheLku ð¾kýe W.økw.Lkk W¥keýo 415 Akºkku Lkçk¤k fuLÿ ÃkheûkkÚkeo ÃkkMk xfk rnt{íkLkøkh1317 097Ãk 74.03 Ezh 09Ãkh 0687 7h.16 {kuzkMkk 1Ãk4Ãk 1h11 78.38 ðzk÷e 0330 0h9h 88.48 fw÷ 4144 316Ãk 76.37 çkLkkMkfktXk 008 126 288 523 757 fuLÿ ÃkheûkkÚkeo ÃkkMk xfk f÷ku÷ 300 11h 37.33 hkÄLkÃkwh-Mkktík÷ÃkwhLkk ÃkþwÃkk÷fkuLku LÞkÞLke ¾kºke ykÃke : Mkkík ËqÄ Mkt½kuLkk [uh{uLkku nksh hÌkk MkkçkhfktXk 000 110 390 984 1303

Transcript of Mehsana 11-05-2012

 • {nuMkkk : kLkkMk zuhe{kt 10 koke Mkt[kf {tz{kt MkkLk kk{kkMkktkkwhLkk khkkkEyu yk Mkk{kt kMktrkf rkk ykkkktskwt nkwt fu, kLkkMk zuheLkku nex Mkkhku Au. yuxu ku yn fhkktkwkkfkuLku wk ykku Au. Y.h00 fhkuzLkku k khku [wfu AuyLku hks{kt Mkkike w qLkku skku yufrkk fhu Au. yk{ fne ku{uW{uwO nkwt fu hkLkkwh-Mkktkkwh{kt y{khku ytkk & Au yLkukkzkLke zkE{kt y{Lku xkk{kt Lk yku. yk ku kkwfkykuLke 91{tzeykuyu Xhk fko Au yLkukuyku kLkkMk zuhe Mkkku s hnuk{kku Au.

  Mkk{kt yuf ykeyu kLkkMk zuheLku ke

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, kk.10kkx rskLkk hkLkkwh yLku

  Mkktkkwh kkwfkLke {tzeykuLkwt qhekLkwt {tsqh hke rkrLkr hfhkLkk kLkkMk zuheLkk XhkLkku rkfkou Au. Mkokke Mknfkhe ykkukLkkuyLku VuzhuLk MktLk Mkkk q Wkkf

  MktkuLkk [uh{uLkkuLke WkMkrk{kt kLkkMkzuheLkk yk XhkLku Mkh{wkh kne{ktkkkLkku kMk fhk{kt ykkunkku. r{f {kfuoxk VuzhuLkLkeMkku{khu {Lkkhe kuXf{kt yk rkLkukku kh{kkh{e kk kuk MktukkuWk kk Au.

  kLkkMk zuheLkk [uh{uLkkhkekEyu kkukkLkk yntfkh {kxuMknfkhe rLk{kuLkwt WtLk fhehkLkkwh yLku MkktkkwhLkkkwkkfkuLku LkwfkLk knkut[kzwtnkukLkku ykkuk fhkku nkku.{nuMkkk q Mkkkh zuheLkks{kLk ku kuuk ykfko{{kt Xhk fhe kMkkkuLkk skk {kkk{kt ykk

  nkk. wt Mkt[kf {tz kLkkMk zuheLkwtrksLk EAu Au ? hkLkkwh yLkuMkktkkwhLkk kwkkfkuLku k0 koLkkkukkLkLkku rnMMkku ykkk kLkkMk zuhekikh Au ? knw{keLkk uhu r{fk{kfuoxk VuzhuLk kLkkMk zuhe Mkkku yk

  ku kkwfkke fhu kku wt fhku ?yk Mktku qMkkkhLkk [uh{uLk

  rkwkE [kiheyu skwt nkwt fu,fkku fkkLkwt yLku Mkhfkh MkhfkhLkwtfk{ fhu. khtkw, k0 koke y{q

  CMYK

  CMYK

  wkh, ;t.11-5-201h > bnumtKt > t > rJmldh > rJh > fjtuj > rnkb;ldh > ctgz > Ezh > btuztmt > vtxK > nthes > zemt > vtjlh > tkrks

  kuh-12 rkkLk knLkwt krhk{ nuh : fze fuL kkA fukwt, zke fuLLkwt krhk{ Mkkike [wt 81.48 xfk ykwt

  MkkkhfktXk rskLkwt Mkkike w 76.34 xfk khek{ : W.kw.{kt 462 AkkkuLku 81 xfkke w kw {k : Mkkike ykuAwt [kM{k fuLLkwt 23.98 xfk khek{

  W.kwshkkLkwt krhk{ 72.61 xfk(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, kk.10

  Wkh kwshkk{kt 15 fuLku Wkh rkkLk knLke khekk ykkLkkh 14,829 khekkkeokife 10,768 Wkeo kkt nkkt. {kr{f yLku W[kh {kr{f rk kkuzuo kwkhu

  nuh fhuk krhk{ {wsk Wkh kwshkkLkwt krhk{ 72.61 xfk ykwt Au. WkhkwshkkLkk Mkhuhk krhk{ yLkwMkkh Mkkike w krhk{ MkkkhfktXk rskLkwt hkwt Au. su76.37 xfk Au. khu 66.12 xfk krhk{ Mkkku kLkkMkfktXk rsku Mkkike kkA hkku

  Au. LkkUkkk Au fu, kk kuo 96.63 xfk krhk{ Mkkku hk{kt k{ hnuwt fze fuL ykhMku kkA fukE kwt Au. Wkh kwshkk{kt Mkkike w krhk{ MkkkhfktXk rskLkkzke fuLLkwt (88.48) xfk ykwt Au.

  rk kuku Mkwkhk {kxu hkLkk kqo {w Mkr[Mkwrh {ktfzLke Mkr{rkyu fhue k{ku yLkwMkkh{kr{f kktk {kkk khekk yLku W[kh{kr{f {kkk khekk{kt kuzk krk y{e Au.kuzk {wsk Wkh kwshkk{kt 91 ke 10 xfk [u kwkLkkh khekkkeoLke Mktk 5 Au. khu 81 ke 90 [uxfkkhe kk fhLkkhLke Mktk 448Lke Au. yk{, Wkhkwshkk{kt 462 khekkkeoykuyu 81 ke 90 xfk [u{kfoMk {uk Au. krhk{ku kh rMk]k Lksh Lkktkk{nuMkkk rsk{kt khekk ykkLkkh 5,243 kife 3859Wkeo kk nkk. suLkk fkhu rskLkwt krhk{ 73.60xfk {wt nkwt. kkx rsk{kt 2,136 kife 1,558Wkeo kk nkk yLku krhk{ 72.94 xfk ykwt nkwt.khu MkkkhfktXk{kt 4,144 kife 3165 Wkeo kkktkrhk{ 76.37 xfk yLku kLkkMkfktXk rsk{kt 3,306kife 2,186 Wkeo kkkt krhk{ 66.12 xfk ykwtnkwt. ELxhLkux {khVk krhk{ Lkkh khekkkeoykuLkkyrk {wsk yk hMku krhk{ Lke[wt ykwt Au yLku&kkkuLke [fkMke{kt fzf uk {wt Au. u fu,yk hMku ku.12 rkkLk knLkk khekkkeoykuLke Mktkkk ko fhkkt e Au.

  fuL khekkkeo kkMk xfkfze 0676 0k8k 86.k4{nuMkkk 1760 01h38 70.34rkkE 0737 0630 8k.48Qtk 0304 0h30 7k.66rMkLkkh 1766 1176 66.k9fw kh43 38k9 73.60

  rsku91ke 10081 ke 9071 ke 8061 ke 7051 ke 60

  {nuMkkk005148480992

  1408

  kkx001064179351500

  MkkkhfktXk000110390984

  1303

  kLkkMkfktXk008126288523757

  fw014448

  133728503968

  kuh-12 MkkLMkLkk khekkkeoLke xfkkhe Wkh Lksh

  W.kw.Lkk Wkeo 415 Akkku Lkkk

  {nuMkkkLkwt krhk{

  kkxLkwt krhk{fuL khekkkeo kkMk xfkkkx 1388 1037 74.71rMkkwh 0hh4 0187 83.43[kM{k 0171 0041 h3.98hkLkkwh 03k3 0h93 83.00fw h136 1kk8 7h.94

  fuL khekkkeo kkMk xfkrnt{kLkkh 1317 097k 74.03Ezh 09kh 0687 7h.16{kuzkMkk 1k4k 1h11 78.38zke 0330 0h9h 88.48fw 4144 316k 76.37

  MkkkhfktXkLkwt krhk{

  kLkkMkfktXkLkwt krhk{

  fku fuLLkwt krhk{

  fuL khekkkeo kkMk xfkzeMkk 09kk 04k9 48.06kkLkkwh h311 17h7 74.73fw 3306 h186 66.1h

  fuL khekkkeo kkMk xfkfku 300 11h 37.33

  {nuMkkk : Wkh kwshkkLkk {nuMkkk, kkx,MkkkhfktXk yLku kLkkMkfktXk rsk{kt Wkeo kLkkh415 khekkkeo XkuX rLkkek Mkkrkk kk Au. yLfkuuu{kt u {uk ku{Lke nkk rktfw sue ku.yk rkkeoykuLku ze kuz {ku Au yLku ku{Lku 33 xfkke40 xfk [u kw {k Au. ykk Akkku{kt kLkkMkfktXkrskLkk 154, {nuMkkk rskLkk 64, MkkkhfktXkrskLkk 101 yLku kkx rskLkk 96 AkkkuLkkuMk{ku kk Au. fkhrfeoLkk rkuxu Wuk yk AkkkuLkenkk fVkuze kLke Au.

  kLkkMk zuheLkku VUMkku r{f {kfuoxk VuzhuLk{kt !

  qLke MkVue{kt hksfe zk..!fku{kt h.8k kLke [kuhe

  hkLkkwh-MkktkkwhLkk kwkkfkuLku LkLke kke ykke : Mkkk q MktkuLkk [uh{uLkku nksh hkk

  (Mkt.Lw.Mk.) fku,kk.10fku{kt yku kt[xe rMkkhLke

  Ehf]kk MkkuMkkxe{kt {tkkhu{kuzehkku kkxfuk kMfhku {fkLkLkwt kkwtkkuze ythke Yk. h,8k,000Lke{k{kkLke MkVkE fhe Lkke LkkMkeAwxk nkk. yk ytku kkueMku kwLkkuk fhe w kkkMk [ke Au.

  fku{kt yku kt[xe rMkkhLke

  Ehf]kk MkkuMkkxe{kt hnukk kxurLkufw{kh kukELkk {fkLk{kt{tkkhu {kuzehkku kkwt kkuze kMfhkukkxk nkk. yLku rLkufw{khLkkkELkk {fkLk{kt hnuk fkkxLkk kkkkkuze ythke [e Lkkuxku ku{s f{kekkeLkk {e fw Yk. h,8k,000Lke{k{kkLkku MkVkku kkuke EhVw[h kE skk ykMkkkMkLkk kufku{kt

  khu nkunk kE sk kk{e Au. ku{shkurnkkE y{hkkE kxuLkk h{ktk kMfhku [kuhe fhe Vhkh kE kknkk. kkueMku zkuk Mkuz ku{syuV.yuMk.yuLku kkuke fkoknenkk he nke. ku{s kkueMku ktLkukLkkku ytku Vrhk Lkkute kwLkku kfkuo nkku. yLku kMfhkuLku zke kkzk[krk{kLk fko Au.

  Vkuxku k [tw kxu

  ywMktk kk t.3 Wh

 • k{kt ku {kko yfM{kk : 3Lku Eykuk : k kkwfkLkk kkkzk kk{Lkk h{ukE kxu kkk yfukEku{s h{ukE krk kkEf kh k sE hkk nkk khu {kko{kt {kwkwhkkMku nkEu kh fkuE {kYrkkLkLkk [kfu kkEfLku xh {khe nke. suke k kifeku wkLkkuLku hehu Eyku kkkt kuykuLku Mkkhkh ykuo {nuMkkk nkuMkx{ktMkuzkk nkk. yfM{kkLkk ke kLkk{kt fnkuzkke xkMkk skLkk {kko khyiXkuh kk{Lkk f{wkuLk LkkeLkkE uekqsf [kkk sE hkk nkk khu fkuEyk Mfqxh [kfu yzVuxu ukkt ku{Lku Eyku kE nke. kMks{kt hkkhe krhkh kh nMkf nw{kuk : k LkSfLkk kMks kk{Lke Mke{{kt hnukk yuf hkkhe kkrkLkk krhkh khMkk{kSf &u fwxwtkLkk s Lk EMk{kuyu knLk{kt ykeLku yuf Mktk kE nrkkhkukh fhe kuhfku {tze h[e nq{ku fhkkt [kh kykuLku Eyku kk kk{enke. {q kLkkMkfktXk SkLkk y{ehkZ kkwfkLkk fkkMkek kk{Lkk kLke yLkunk kMks kk{Lke Mke{Lkk ukh{kt hneLku uk{sqhe fhkk {kLkkkE LkkkkEhkkheLke rfheLkk Lk hksMkkLk{kt kk nkk. khtkw ku ko kk AqxkAuxk kkktkueLku kesu ykwt fhkLkwt Lkr fwO nkwt. suke ku{Lkk fwxwtkesLkku Lkkhks kk nkk. hr{kLk Lkkhks ku ku{Lkk fwxwtkesLkku yksu Mkkhu knLk{kt kMksLke Mke{{ktykk nkk. yLku kkyu yuf Mktk kE nrkkhku kh fhe kuhfku {tz h[e{kuLkkkE yLku ku{Lkk krhkhsLkku kh nq{ku fkuo nkku. su{kt Vrhke, ku{LkekLk, rfhe rkuhuLku LkkLke {kuxe Eyku kE nke. W{kk{kt fwk{kt kze skke uzqkLkwt {kukrMkLkkh : rMkLkkh kkMkuLkk W{kk kk{u kE fku hkrkLkk uzqk kuLkk ukh{ktkke ykkLkwt nkuE rkk fhk kuku su {kuxh [kw nke ku hBkLk kuLkkukhLkwt kke kkLke kELk kk skkt kuLkku kk kMkkkt fwk{kt kkfkktkuLkwt kteh E kkke {kuk Lkekskkt rMkLkkh Mkhfkhe kkLku kkkt zkpxhukkueMkLku fhkkt kkueMku yfM{kk {kukLkku kwLkku k fkuo Au. k rkkkuyLkwMkkh W{kk kk{Lkk kxu f[hkkE EhkE ..58 kE fku hkrkLkkku{Lkk ukh{kt kke kk kuk. su ku fwk kkMku kkeLke kELk kkktku{Lkku kk kMkkkt fwk{kt kze skke kteh E kE nke. rMkLkkh MkhfkhekkLku kkkt zkpxhu {h kk{uk nuh fhe kuLke kLku ke.yu{. MkkY {kufeykke nke.

  rkwh yuMk.xe. zukkuLkk kuMkt[kLkLkk yku khu nkkfe

  CMYK

  CMYK

  FRIDAY, 11 MAY 2012SANDESH : MEHSANAII Lq

  (Mkt.Lw.Mk.) rkwh, kk. 10rkwh kkwfk{kt yuMk.xe.Lke

  Mkukyku kqhe kkzLkkh yuMk.xe. zukkuLkk{uLkush rhw Auk fuxkf Mk{kekuf Vrhkku QXk kk{e Au. yuMk.xe.rhwLke kkukkLke hsqykkku ELku skktkufku Mkk{u Wk koLk kwt, zukkukh LknkT nkshe ykkkkt nkukLkekkkkkuyu n{kt n{kt yuMk.xe.Lkkf{o[kheyku yLku kkwfkLke sLkkk{ktkhu [[ko skke Au. yku WuLkeAu fu zukku {uLkushLku E Auk fuxkfMk{ke rkwh yuMk.xe. zukkuLkknex k kzu kku nkukLkwt kufkuLkwtfnuwt Au.

  rkwh ktkfLkk kk{zktykuLkkt kufkuyLku kk rkkeoyku {kxu Wkkukeyue yuMk.xe. Mkuk kh zukku {uLkushLkkkoLkLku E e ke yMkhku kze hnenkukLkwt k {u Au. rkwhyuMk.xe. zukku{kt {uLkush khefu Vhskkk zukku {uLkush {ku{eLk rhwkuf Vrhkku kkf {k{kt WXkkk{e Au. rkwh ktkfLkk kufkuLkk

  fnuk {wsk yuMk.xe. ruLke fkuEhsqykk u fkuE ELku kku kuLkehsqykk MkkteLku y{ fhku fu kAekkkt hkLku ku kuLke kkLkku AuWzkze Lkkk{kt yku kuLke Mkkkuykuh{kwt yLku Wk koLk kk{ktykkwt nkukLkwt fnuk Au. yqhk{kt kqhwtzukku {uLkush kkukkLkwt nuzkxoh yukrkwh zukku{kt nksh k Lknet hnukkt

  nkukLke kq{ WXk kk{e Au. rrkkkkkuLku E zukku {uLkush {ku{eLkLkuykkW k Wkhe yrfkheyku khk[ksoex ykkk{kt yke nkukLkwtk {u Au. ku{ Akkt zukku {uLkushMkwhkLku ku kkukkLkk koLk kh fk{hkk Au. kwkhLke hkku yuf yhskhu{uLkush {ku{eLkLku yuMk.xe.Lke fkuEVrhk ytku VkuLk fhkkt knukt kku VkuLks Lk Wkkzku yLku kt Mk{ kAe VkuLkWkkzku kku yuMk.xe.Lkk fk{e {wMkkVhyLku k]k LkkkrhfLke hsqykkku Mkk{uzkEhku nwt wt huke kwt, k{u ykhu{khku Mk{ kkkzku Lkn sukkrnkk skkku ykkkkt hsqykkku {kxuVkuLk fhLkkh {wMkkVh nukkkE kkunkku. yk{ yuMk.xe. zukkuLkk {uLkushkhk yke s ke kkkkkuLku EykkW Auf n{kLkkhLkk ze.Mke. Mkweurk Vrhkku knkU[e nkuk AkktkwthLke {kVf [kUxe kuk rkwhyuMk.xe. zukkuLkk yk {uLkush rhw fkuEfkokne fu{ fhkke Lkke. yu nsw Mkwe{wMkkVhkuLku Mk{kwt Lkke.

  zukku {uLkushLke yykzkLkk fkhu {wMkkVhku kMk kLk

  yhskhku yLku {wMkkVhkuLku yuMk.xe. MktLk &ku {kxu khu {w~fue

  khu n{kLkkhLkk ze.Mke.LkkuMktkfo fhkkt (ze.Mke. n{kLkkh)[tukE krkf ku{u MktuLkuxurVkurLkf kk[ek{kt skwtnkwt fu {Lku ykkW k {uLkush{ku{eLk rhw Vrhkku {kkk{e Au. yLku {U Wkh Vkuhzo fhe Au. yLku ykkk{e Mk{{ktku{Lkk rhw yuLk uk{ktykLkkh Au.

  zukku {uLkush rhw{Lku Vrhkku {e Au: rzrLk ftxkuh (Mk.Lw.Mk) k kk