Mehsana 18-05-2012

download Mehsana 18-05-2012

of 4

 • date post

  05-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

(Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk, íkk.17 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk,çknw[hkS íkk.17 CMYK CMYK Lktçkh Ssu 1 yuV ykh 6070 yLku çkkEf Lktçkh Ssu 5 õÞw õÞw 918 Lkk [k÷fku rðÁæÄ økwLkku LkkUæÞku níkku. yfM{kík{kt çku Lkkt fYý {kuík Úkíkkt ½xLkk MÚk¤u yhuhkxeLkkt ÿ~Þku MkòoÞkt níkkt. Mk{Þ ÚkE økÞku nkuðk Aíkkt s{eLk økw{kðLkkh ¾uzqíkLku nsw ð¤íkh [wfðkÞwt LkÚke. yk ytøku ¾uzqíku s{eLk MktÃkkËLk yrÄfkheLku ÷ur¾ík{kt hsqykík fhe níke.

Transcript of Mehsana 18-05-2012

 • (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, knw[hkS,kk.17ku[hkS kkwfkLkk hktkus kk{Lke

  18 koLke wke ykMkuke 500{exh qh Lk{ok fuLkk{kt kkE kEnke. yk ke{kh yrkrnkk kkukkLkek uk huke {nuMkkk ykk hkLkkkE nke yLku Lknuh knkh kzukt kueLkktMkuLz, kLkkt rkku yLku zuMkLkk ykkhu

  yk xLkkLke kE nke.{kuze hkkeMkwe kueLkku {]kun kuk MkkrLkfkhikykuyu kMk nkk kuo nkku.khtkw, nsw Mkwe MkVkk {e Lkke.

  ykkhqk Mkqkku khk k kke{krnke yLkwMkkh ku[hkS kkwfkLkkhktkus kk{Lke 18 koLke ft[LkkuLkLkkLkwk kk kkuoke rnMxehek sue

  ke{kheke kezkke nke kueLke kAuu {nuMkkk kku [kke nke.kEfku k uk {kxu ku huke {nuMkkkykk Lkefe nke.

  ykMkuke 500 {exh qh Lk{okfuLkkLkk fktXu kueLkkt MkuLz, zuMk yLkukLkkt rk {e ykkt nkkt yLkukkr{f {krnke {e nke fuft[LkkuLk kk LknuhLkk kke{ktzqke kE Au. yk xLkk ytku kkkt ku[hkS kkwfkLkk{k{kkh Mk kh knkUknkk yLku MkkrLkf khikykuLke{ke kueLke kuku Y

  fhkE nke. kwkhu{kuze hkrk Mkwekuku [kw hkEnke. yk kE hkwt Aukt Mkwe nexe ktkLkkkMkku, Akkt nswkueLkku kkku {ku Lkke.

  CMYK

  CMYK

  wkh, ;t.18-5-201h bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  ykMku LkSf Lk{ok fuLkk{kt hktkusLke wke zqke

  ku[hkS-fkhe [u k{kh yfM{kk kku

  ku kkEf xfhkkkt kuLkkt {kuk(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk,knw[hkS kk.17

  ku[hkS kkwfkLkk fkhe hkuz Wkh zkfkuh ku kkEf xfhkkkt ku kkEfMkkhkuLkkt {kuk Lkekkt nkkt. [kM{k kkwfkLkk uke kk{Lkk hneLke

  VrhkLkk ykkhu kLLku kkEf [kfku r ku[hkS kkueMku kwLkku LkkUku nkku.yk fuMkLke kkkMk ku[hkSLkk yuyuMkykE fikMkkLk [ke hkk Au. yk kLkkLkkkku Mk{k rMkkh{kt [f[kh {[e sk kk{e Au.

  fuMkLke rkk yLkwMkkh kk.16-5-2012Lku kwkhu ku[hkSke fkhekhV skk {kko Wkh {kuxh MkkfLktkh Ssu 1 yuV ykh 6070 yLkukkEf Lktkh Ssu 5 w w 918 Mkk{Mkk{u xfhkkt nkkt. kwkhu hkku 8-

  00Lkk Mkw{khu kLkue yk xLkk{kt[kM{k kkwfkLkk uke kk{LkkXkfkuh fhLkSLkwt Mk kh s {kukLkekwt nkwt. khu kteh hekukuk Xkfkuh strkS kukSLkwtMkkhkh hBkLk {kuk Lkekwt nkwt.

  kwkhu hkku zkfkuh xfhkuktkLLku kkEfkuLkk [kfku r ukekk{Lkk Xkfkuh kkMktkS fhLkSyuku[hkS kkueMk {kf{kt VrhkLkkUke nke. ku[hkS kkueMk{kfLkk yuyuMkykE fikMkkLk kkEf

  Lktkh Ssu 1 yuV ykh 6070 yLkukkEf Lktkh Ssu 5 w w 918 Lkk[kfku r kwLkku LkkUku nkku.yfM{kk{kt ku Lkkt fY {kuk kkktxLkk Mku yhuhkxeLkkt ~ku Mkoktnkkt.

  Mktkkrk s{eLkLkwt 14 {rnLkuk kh Lk [wfkkkt hkuk(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, kk.17

  {nuMkkk kkwfkLkk kwLkkMk kk{Lke Mke{{kt kufqk{kxu ykuyuLkSMkeyu s{eLk MktkkLk fhu yuf koke w

  Mk{ kE kku nkuk Akkt s{eLk kw{kLkkh uzqkLku nswkh [wfkwt Lkke. yk ytku uzqku s{eLk MktkkLkyrfkheLku urk{kt hsqykk fhe nke.

  kkfeu fkokne fhk MktkkLk yrfkheLke kke

  keS khV, yk rk MktuokMk MktkkLk yrfkhe hk{kLkwsLkkuMktkfo fhk{kt ykkkt ku{u skwtfu Mktkkrk fhue s{eLkkuLkkt khkkfeu [wfe uk{kt yku Au. ku{Akkt yk rfMMkk{kt kh [wfkkkA rtk fk fkhMkh kku AukuLke kkkMk fhk{kt yku yLkuyhskh uzqkLke {kke zkkeMktkkukk{kt yku.

  kwLkkMk{kt ykuyuLkSMkeLkk

  kufqk {kxu s{eLk MktkkrkfhkLkk Wkhkuk rfMMkkLke rkkyLkwMkkh kMk MktkkLk yrfkheLkef[uhe ku{s ykuyuLkSMkeLkkyrfkheykuyu kk.18-3-11 Lkkhkus Mkuo LktkhLkk 84Lkk {krffkLkSkE hkMktkkE [kiheLkes{eLkLkwt kt[Lkk{wt fwO nkwt. khkk14 {rnLkkLkku Mk{kkku kMkkh kEkku nkuk Akkt kh [wfk{ktykwt Lkke. kk.18-3-2011Lkk

  hkus kk{ kt[kkLke f[uhe{kts{eLkLkku fku MkkUkk fkoknefhkE nke.

  khLkku kku s{eLk MktkkLkMk{u fhkLke uzqkku {kxu ukkEnkuk Akkt kwLkkMkLkk fkLkSkEhkMktkkELku kh [wfkwt Lkke.kh{kt rtk kkA fkuEkfrLkfe kwrx hne kE nku kku kkrfurLkfk fhkLke kke ykkk{ktyke Au.

  ukeLkk Xkfkuh wkLkLkwt Mk kh s {kuk: yLLkwt Mkkhkh hr{kLk {kukyhuhkxe kwLkkMk kk{Lke Mke{{kt kufqk {kxu MktkkLk fhkwt nkwt

  LknuhLkk fktXu MkuLz, zuMk yLku kLkkt rk {e ykkt : nsw Mkwe {]kunLkku kkkuu {ku Lkke

 • CMYK

  CMYK

  FRIDAY, 18 MAY 2012SANDESH : MEHSANAII Lq

  Happy Birthdayukte wkkkk : nkkE{B{e : MkkekuLksL{ kk.11-5-2010{nuMkkk

  MkwnkLke kh{khkkk : hsLkefkLk{B{e : rkkkkuLksL{ kk.12-5-2007{nuMkkk

  [kihekkk : ykuffw{kh{B{e : MkwkkuLksL{ kk.12-5-2009{w.rZk

  {kLk [kihekkk : rLkhkE{B{e : rtfkkuLksL{ kk. 12-5-2011{uz

  ykMfk krkkkk : ytfwhkE{B{e : h{ekkuLksL{ kk.13-5-2010{nuMkkk

  rhuLk {fkkkkk : skekE{B{e : [trfkkuLksL{ kk.15-5-2010{nuMkkk

  Lk{ ykukkkk : nkokE{B{e : {XkkuLksL{ kk.15-5-2006{nuMkkk

  rk kxukkk : rwkE{B{e : sMkekuLksL{ kk.13-5-2009{w.kkkkMkk

  ykYke Mkkwkkk : hkfw{kh{B{e : rLk{kuLksL{ kk.16-5-2007fhLkkwhk

  f{o kxukkk : {kirfkE{B{e : ikekuLksL{ kk.17-5-2010Mk{kuzk

  w kxukkk : rkhekE{B{e : MkkuLkkuLksL{ kk.17-5-2006ykuzk

  eMkfw{kh kh{khkkk : sMktkkE{B{e : rkwkkkuLksL{ kk.18-5-2010rMkLkkh

  frk hkkkk : SkwkE{B{e : tLkkkuLks.kk. : 18-5-2010k

  yko krkkkk : shk{kE{B{e : kLkkkuLks.kk. : 14-5-2010rkwh

  nuve c:o-zu rsjt mbtath rJCtdmkuN CJl, jtz mtumtgxe htuz,ctuzfuJ,

  ybtJt - 54. Ft;u btufje ytvk.su rt {wu r fht{tk ytu.

  HELP LINE : (079)40004157-9

  (Mkt.Lw.Mk.) fku,kk.17

  kksukh{kt ikrf k Mk{k kEskk rkkeoLkk kkMk yuMk.xe.zukkukk fkZe ykkkk Lkke, khu kw-shkk wrLkMkxe{kt Mku{uMxh krkk fhk{kt yke nkuErkkeoykuLke krhkk kkfe Au khuykk rkkeoyku fku zukku{ktfkuusLkk uxh kuz Mkkku kkMk fZkkskk zukkuLkk ke yrfkheykuyuy{wf rkkeoykuLku kkMk fkZe ykkkhu y{wf rkkeoykuLku uxh kuz{kt[kuMk ku e kku kkus kkMkfkZe ykkewt ku{ skkk yLkufrkkeoyku {w~fue{kt {wfkk Auu. ykkkkku W[ Mktkkkk ku fkoknefhu kue rkkeoyku{kt {ktke WXkkk{e Au.

  yk ytku {ke {krnke yLkwMkkhnk{kt ikrf k Mk{k kE kwAu. suLkk fkhu fku zukku{k rkkeokkMk fkZe ykkk{kt ykkk Lkke.keS kkswt kwshkk wrLkMkxe khkMku{uMxh krk y{{kt {wfe nkuEfkuusLkk k{ koLkk rkkeoykuLkekrhkk kk. 17/k/1h ke kk.h6/k/1h Mkwe ukLkkh Au. khurkkeoykuLku kkMkLke sYhekk nkuEsu ku fkuusLkk Mkkkkk khkyuMk.xe. zukku MkkkkkLku uxh kuzkh rLktke fhkku kk erkkeoykuLku kkMk fkZe ykkksku Au. khu fku zukku{kt ykkk ELku kuk y{wf rkkeoykuLkukkMk fkZe ykkk{kt ykk khuy{wf rkkeoykuLku kk{kt [kuMk

  ku ke kku kkus kkMk fkZeykkewt kuk skkku ykkk{ktykkk ykk yMkt rkkeo kE-knuLkku kkMk ke t[ek hkk Au. yksukhu hk Mkhfkh rk kh khukh {wfe rkkeoykuLku yLkuf Mkwrkkwhe kkzu Au.

  khu fuxkf {LkMe yLku keyrfkheykuLkk fkhu yMkt rkkeokE-knuLkkuLku kkMk fZkk khu{w~fueyku kze hne Au. yk kkkkuyuMk.xe. rkkLkk W[ MkkkkkrkkeoykuLku kkMk fZkk kzke{w~fueyku {kxu ku fkokne fhek{k{ rkkeo kE-knuLkkuLkuyuMk.xeLkk kkMk {u kue Mkk fhukue rkkeo yk{{ktke hkuk uhWk {ktke WXk kk{e Au.

  yrfkheykuLke ykzkuzkEke rkkeoyku khukLk: hsqykk fhkE

  fku zukku{kt rkkeoykuLkukkMk fZkk{kt kzke nkkfe

  fkuusLkk uxhkuzLkku ykkn hke kkMk fkZe ykkkk Lkke

  k{kt rLkuLke Lkkhkkk Lkefek : kLkk isLkkk {nku krhMkh Mkk rLkuLke krkckLkku k{ kkxkuMk rLkr{ku rLkkuk yLku LkkhkkkLkwtykkusLk isLkkk {nku xMx kkk rLku MkMktk {tz khkfhk{kt ykwt nkwt. rLkkkLke kqkonwrk kk isLkkkk{kerLkuLke Lkkhkkk nuhLkk rr rMkkhku yLkuhks{kkkuoyu Vhe Lkes {trhu khk Vhe nke. su{kt oLkLkkuk uk {kuxe Mktk{kt LkkhsLkku uzkk nkk.fku{kt nkuukhku [qtxkkfku : fku{kt yku MkeLkeh MkexeLk ykuV fkuLkekksukh{kt kkf Mkk{kL Mkk {e nke. su{kt h01h-13Lke fkhkukkheLke [qtxe kuE nke. suke yk [qtxe{ktfktrkk yu{. kkhkux, r{kE Mke.kxu, y{]kkyuMk.kxu, trkk su.kxu, hkek Mke.kxu, kkukkhk MkkMke fuhfh, {ekE ykh.kxu, zkkkkEfu.kxu, kwtkk yu[. {kh, kkf] fu.kkhkux,kMkwukE yuLk.kxu, hsLkefktk Mke.kkhkux, keswkEyu{.uke, h{k e.kxu, trkk yu.kxu,h{ukE ze.kxu, yhrtkE fu.kxu, ytkkkykE.kxu, hkE yu{. yk[ko, rkEze.krk, hkfw{kh ke.{nukk yLku fku.ykux Mkku kkkMk{kkuLk yhrtkE kn, kxoLkkE ykh.Xkfh,{kufk uEkkhk{ kxu, yLku [tkfk yuMk.MkkuLkekuhuLke fkhkukkhe Mk khefu MkkoLkw{ku keLknheV hefhk{k yke nke. suke ykMkkkMkLkk kufku{kt ykLktLkekke Vukk kk{e Au. M.yk{khk{ fkfkLke L{stke WskE{nuMkkk : {nuMkkk rskLkk kzku kk{u MkLk 1918{ktsL{uk Mknfkhe ykkukLk yLku kwshkk uzqk Mk{ksLkkrh{kuh ykkukLk M.yk{khk{ fkfkLke 94{esL{strkLke Wse fhkE nke. M.yk{khk{ fkfkLkerk{kLku Vwnkhke Mkwkuek fhe nke. urkMkSykzeMke{kt fkofhku yLku fkLkkE kxu(kurzkh kwk)Vwnkh fhe Lk{Mfkh fhk{kt ykk nkk.kkxekh wf-wkeykuLkku kMktke Mk{kht{nuMkkk : kufMkuk xMx khk rfktkku {kxu kMktke {ukLkwtykkusLk fhk{kt ykwt nkwt. suLkk kku kwshkkLkk uWkkkxekh Mk{ksLkk LkkuMkwf wf-wkeykuLkku urkkMkte Mk{kht kk.29-4-2012Lkk hkus kkteLkkhxkWLknku kku kusk{kt ykku nkku. yk Mk{kht{kt 330suxk wf-wkeykuyu W{ukhe LkkUke nkshe ykke.

  h{ekE {kuhzekLkk yk MkkLku kuu yk kMktkeMk{kht{kt khkMk yLku Mk{ks yke kEfkfzek, yke kkk hSkE Mkke yLku MkwhkLkkWkukkrk kE MkkeLku Mk{ks kkih MkL{kLkkeLkksk{kt ykk nkk.k{kt hkkLk fuBk kukuk : k ykxo ykuV ek khk hetfhS {nkhksLkksL{rLkLke Wse rLkr{ku z zkuLkuLk fuBkLkwt ykkusLkfhk{kt ykwt nkwt. su{kt 81 kkux hk yufk fhe Mkhkhkxu Mkuk xMx, zkUf, kwLk{ fkuBkuk kLku ykkwt nkwt.yk fuBk{kt knuLkkuyu k WMkknuh kk eku nkku. ku{skhek rMkkhLkk k00 kkfku {kxu Mekh kkk 3k00 ku-fux keMfex yLku k{ kuh{kt u kk{kk k00 kkfku{kxu MfwkukLkwt rkh fhkwt nkwt. su{kt ykxo ykuV ekkrhkhu khu snu{k WXke nke.k{kt kr uhk ytkuLkku Mkur{Lkkhk : ukekze Wkk kh Mkr{rk k ku{s k ukkhe{tz yLku kr uhk f[uheLkk Mktwk Wk{uyu.ke.yu{.Mke.Lkk Mkktz{kt ykuLkkELk Vku{o 40h yLku403 ytkuLkk Mkur{LkkhLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt. su{ktkrfuhk fr{&hLke f[uhe y{kkLkk ykMke.fr{&hkhkkkE knu Vku{o 40h yLku 403 ykuLkkELk {ukLkekrk ukkheykuLku Mk{e {kkooLk ykwt nkwt.yLku&kukhe hBkLk ukkheykuLkk &kuLkwt rLkhkfh kk{ktykwt nkwt. ku{s {nuMkkk kr uhk zuwxe fr{&hkeLkkeLkfhyu Mk{kkLk kusLkk h01h ytkkok rMk]k{krnke ykke nke. yk fko{{kt k kr uhk f[uheykMke.fr{&h yu{.yu.kxu k ukkhe {tzLkk {wfLkwkE kxu, {kfuoxkzo yuMkkurMkyuLkLkk {w {LkwkEkxu, xkLMkkkuxohLkk rkrLkryku, Mkuxuk fe kkhyuMkkurMkyuLk, ukkheyku Mkrnk k kr uhkrkkLkku MxkV nksh hkku nkku.{h[Lx fkuusLkwt kkih

  rMkLkkh: rMkLkkhLke {h[Lx [uhexuk xMxMkt[krk {h[Lx W[kh {kr{f kk{kt[kw Mkku uku krhkk{kt ykuk rkkEyu nkwt krhk{ {ueLkukkLkwt kkih khu Au kTWkhktk kirkf

  rkkLk{kt 100{ktke 100 kw {uLkkh hkLkk A srkkeoyku kife yuf Au kkk rMkLkkh fuL{kt yk rMkr{uLkkh yuf {kk s Au ku{Lkwt yk Wk{ krhk{ {nuLkkwyLku yLkwe rkfk khk ykkk{kt yku kwkkMkh rkLku eu kLwt Au.

  Mkktkus{kt yuMke Lkk fhtxke wkLk ktehfku : fku kkwfkLkk Mkktkus kk{{kt hnukku ksh