Licht op Landen feb-maart 2011

of 24 /24
op Editie februari-maart 2011 Start van het feestjaar Landen800 Lees er alles over op pag 12 en 13!

Embed Size (px)

description

Licht op Landen februari-maart 2011

Transcript of Licht op Landen feb-maart 2011

Page 1: Licht op Landen feb-maart 2011

op

Editie februari-maart 2011

Start van het feestjaar Landen800

Lees er alles over op pag 12 en 13!

Page 2: Licht op Landen feb-maart 2011

algEmEEnWil jij de gemeenteraad bijwonen?

Dat kan, de raad vergadert elke laatste dinsdag van de maand

om 20 uur. Op www.landen.be vind je de agenda en de

verslagen van de gemeenteraadszittingen.

Voor meer info kan je ook contact opnemen met de dienst

Secretariaat, tel. 011 88 03 04, [email protected]

2

Gemeenteraad van 30 november 2010

Vanaf 1 januari 2011 wordt er geen cash geld meer ontvangen op het containerpark en moet bijgevolg de betaling van boomstronken gebeuren via de knipkaart. Voor de aanlevering van één boomstronk worden voortaan twee knipbeurten aangerekend.

De landense preventieraad is sinds september 2009 een officiële adviesraad, bevoegd om advies uit te brengen in dossiers rond drugs en alcohol, gezondheid en veiligheid in het algemeen. De preventieraad heeft voor 2011 een uitgebreide jaarplanning uitgewerkt bestaande uit infosessies, nieuwe projecten en terugkerende projecten. Om deze projecten te kunnen uitwerken ontvangt de preventieraad een subsidie van 2.750 euro, die al voor januari 2011 wordt aangevraagd.

De gewestelijke brandweer landen maakt voortaan deel uit van de operationele prezone Vlaams-Brabant Oost. De stad leuven werd aangeduid als beherende gemeente voor de zone Vlaams-Brabant Oost. Een OPZ-overeenkomst (operationele prezone) moet bijdragen aan een betere werking van de hulpdiensten en een verhoging van de veiligheid van de burgers en de interveniërende partijen. Via deze overeenkomst zal de stad landen kunnen genieten van een aantal toelagen, o.a. voor de aankoop van een commando- en signalisatievoertuig, interventiekledij, aanpassingen in de seinkamer.

Gemeenteraad van 28 december 2010

De milieubelasting wordt voor 2011 verlaagd met 10 euro. Voortaan betaalt een landens gezin 30 euro milieubelasting. Deze verlaging is een beloning voor de inspanningen van de landense bevolking die hebben gezorgd voor een vermindering van de gFT-productie met maar liefst 450 ton.

De landense gemeenteraad heeft het lokaal toewijzingsreglement voor sociale woningen goedgekeurd. In de voorrangsregels werd de klemtoon gelegd op lokale binding: landenaren of personen met een binding met de stad krijgen in de toekomst voorrang.

Het ambitieuze jeugdbeleidsplan voor de komende drie jaar werd goedgekeurd. Voor de jongste landenaren zijn nieuwe speelpleintjes en speeltoestellen nodig. De jeugd heeft nood aan financiële en praktische hulp bij de organisatie van het kampvervoer. Eén van de prioriteiten van het jeugdbeleidsplan is nog steeds het brandveilig maken van de jeugdlokalen. Verder werd nog gedacht aan de samenstelling van een “fuifbox”, de inrichting van een fuifloket en een impulssubsidie voor het boeken van landense bands en dj’s.

De gemeenteraad heeft zijn definitieve goedkeuring gegeven aan het nieuwe mobiliteitsplan.

Langdurige regenval en overstromingen van 11 tot 17 november 2010 erkend als algemene ramp

Bij Koninklijk Besluit van 26 november 2010, verschenen in het Belgische Staatsblad van 8 december 2010, werden de langdurige regenval en de overstromingen die tussen 11 november tot en met 17 november 2010 het land hebben geteisterd, erkend als een algemene ramp.

Voor de provincie Vlaams-Brabant wordt o.a. Landen erkend.

Eventuele aanvragen voor tussenkomst van het rampenfonds moeten in twee exemplaren worden opgestuurd naar de provinciegouverneur: Provinciebestuur Vlaams-Brabant, dienst civiele veiligheid - cel rampenschade, Provincieplein 1, 3010 leuven en dit uiterlijk op 31 maart 2011! gebruik hiervoor uitsluitend de officiële aangifteformulieren!

alle info en aanvraagformulieren vind je op de website van de provincie Vlaams-Brabant, www.vlaamsbrabant.be, onder de rubriek over de provincie, zie veiligheid, rampenschade – tel. 016 26 78 16.

dienst Communicatietel. 011 88 03 18e-mail [email protected]

Page 3: Licht op Landen feb-maart 2011

algEmEEn

op

3

Gratis tweemaandelijks infoblad van de stad Landen

Werkten mee aan dit nummer:

antoon Bronckaers, Beter Wonen aan de gete, Fabienne Descamps,

Tineke De Ron, Vanessa Donati, Els Jammaer, Jacques mathijs, Fay mcHale,

Heidi nulens, Frank Petitjean, laure Roussel, Sacred Places,

leen Van den Heuvel, Ingrid Vandevelde, marc Weckx

Redactieraad:

gino Debroux, Rik gysemberg, Josseline Pansaerts, Ingrid Vandevelde

Ontwerp, realisatie, en druk:Commça - Casters Communications - www.commca.be

Fotografie:

Joeri leenen - www.fotografiejoeri.be

Verantwoordelijke uitgever:

gino Debroux, schepen van Communicatie

Stad landen - Stationsstraat 29 - 3400 landen - tel. 011 88 03 00

www.landen.be - [email protected]

aan teksten in “licht op landen” kan geen rechtskracht worden ontleend.

Teksten en beeldmateriaal uit deze editie mogen niet gebruikt worden zonder

schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

licht op landen wordt gedrukt op

milieuvriendelijk fsc-papier.

Openingsurenadministratief centrumElke dag van 8.30 tot 12 uurOp woensdag zijn de loketten van Burgerzaken en Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw ook open van 13.30 tot 19.30 uur. De loketten van de diensten leefmilieu en Openbare Werken, Planning & mobiliteit zijn open na afspraak!

LandenTV.be op www.landen.be

Wist je dat je op de website van de stad landen allerlei korte filmpjes kan bekijken?

neem beslist een kijkje op www.landen.be, en klik op het icoontje van landenTV.be. Je vindt er allerhande belangrijke, grote en kleine leuke evenementen van de afgelopen twee jaar terug. Het is beslist de moeite waard om een kijkje te nemen.

De cameraman achter al die leuke filmpjes is Staf Sterkendries.Staf, via deze weg een welgemeende dankjewel voor al je enthousiasme en inzet!Wil jij Staf helpen? Kan jij met een camera overweg en heb je wat vrije tijd?laat het ons weten en misschien maak jij binnenkort deel uit van onze filmploeg …

dienst Communicatietel. 011 88 03 18e-mail [email protected]

Gratis sms-dienst

Het stadsbestuur van landen doet zijn best om de inwoners goed en tijdig te informeren.

Wij houden je via een gratis sms-je graag op de hoogte van diverse leuke en/of dringende nieuwsfeiten.

Wil jij voortaan ook via sms geïnformeerd worden door het stadsbestuur?Bezorg ons dan je naam, gsm-nummer en adres en wij doen het nodige!

Bezoek ook regelmatig onze website www.landen.be of vind ons terug op facebook!

dienst Communicatietel. 011 88 03 18e-mail [email protected]

Page 4: Licht op Landen feb-maart 2011

algEmEEn

InformaticusVacature

4

Het stadsbestuur is op zoek naar gemotiveerde kandidaten voor de voltijdse betrekking van informaticus (m/v; 38/38 en salarisschaal B1-B2-B3) bij de cel Informatica (stafdienst). Voor deze statutaire betrekking wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van drie jaar.

Functie, o.a.: De informaticus is verantwoordelijk voor de cel Informatica, een stafdienst van de stadssecretaris. Hij wordt belast met de permanente opvolging van het gemeentelijk informaticanetwerk en computerpark (netwerkbeheer), alsook van de gemeentelijke informaticatoepassingen (applicatiebeheer).

Profiel, o.a.:− een grondige kennis hebben van de wetgeving

(gemeentedecreet en wetgeving overheidsopdrachten) en reglementeringen inzake informatica in een lokaal bestuur

− een grondige kennis hebben van de hedendaagse informaticatechnologieën (apparatuur, systemen)

− algemene kennis hebben van de doelstellingen en structuur van de gemeente

− communicatieve en organisatorische vaardigheden bezitten: − nieuwe toepassingen kunnen introduceren bij andere

personeelsleden, zorgen voor gepaste begeleiding − in teamverband kunnen werken − diplomatisch kunnen bemiddelen bij meningsverschillen,

conflicten en klachten− vlot met informaticamiddelen kunnen omgaan− taalvaardig (zowel verbaal als schriftelijk) zijn, kunnen

rapporteren− op korte termijn oplossingen kunnen vinden binnen een visie

op langere termijn− creativiteit bezitten en initiatief nemen− verantwoordelijkheidszin hebben− flexibel, tactvol, klantvriendelijk en discreet zijn− bereid zijn zich permanent bij te scholen

Vereisten, o.a.:− voldoen aan de diplomavereiste: een bachelordiploma

(of hieraan gelijkgesteld) bezitten dat behaald werd in de studierichting informatica of gelijkwaardig.

− een rijbewijs B hebben of dit behalen binnen de 12 maanden (vanaf de datum van indiensttreding). De proeftijd wordt eventueel verlengd tot op de datum van het behalen van dit rijbewijs.

− slagen voor de selectieproeven, die vermoedelijk zullen plaatsvinden in de loop van de maanden maart en/of april 2011; de geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die geldig is voor drie jaar.

Ons aanbod:− een voltijdse, uitdagende job in een stabiele omgeving− spoedige indiensttreding (na afloop van de selectieproeven),

vaste benoeming na een proeftijd van twaalf maanden (indien aan alle vereisten is voldaan)

− een brutosalaris van minimum 2.185,13 euro en maximum 3.681,89 euro per maand; naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. 10 jaar relevante beroepservaring opgedaan in de privé-sector of als zelfstandige worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit

− een gunstige verlofregeling, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement.

Interesse?Heb je interesse voor deze voltijdse job, zend dan jouw kandidatuur (met het ingevuld inschrijvingsformulier én een kopie van het vereiste diploma en van het rijbewijs B) schriftelijk – per brief – naar het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 te 3400 landen. Jouw kandidatuur moet toekomen uiterlijk op dinsdag 15 februari 2011.

Page 5: Licht op Landen feb-maart 2011

algEmEEn

Administratief medewerkerVacature

5

Het stadsbestuur zoekt gemotiveerde kandidaten voor de halftime betrekking van administratief medewerker (m/v; 19/38 en salarisschaal C1-C2-C3) bij de afdeling Sport van de dienst Vrije Tijd. Voor deze gesco-betrekking van onbepaalde duur wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van drie jaar.

Functie, o.a.: De administratief medewerker is verbonden aan de afdeling Sport van de dienst Vrije Tijd en werkt onder de leiding van het afdelingshoofd (de sportfunctionaris). Hij verzorgt administratieve taken van de afdeling en staat in voor het financieel beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Profiel, o.a.:− een grondige kennis hebben van de gemeentelijke

reglementen inzake sportaangelegenheden en van de wetgeving (wetten, decreten, besluiten) inzake sportaangelegenheden (vooral op lokaal vlak)

− basiskennis hebben van het gemeentedecreet en van het reglement op de gemeentelijke comptabiliteit

− een algemene kennis hebben van de functie en werking van de stadsdiensten, en van de belangrijkste moderne administratieve en kantoortechnieken

− taken correct en snel kunnen afwerken− zelfstandig én in teamverband kunnen werken− een vlotte taal (mondeling en schriftelijk) hanteren− kunnen werken met een pc (vooral tekstverwerking en

rekenblad)− een logisch denkvermogen hebben− klantvriendelijk en stressbestendig zijn− flexibel zijn en ook bereid zijn om bij gelegenheid te werken

buiten de normale kantooruren (‘s avonds, in het weekend)

Vereisten, o.a.:− voldoen aan de

diplomavereiste: een diploma van secundair onderwijs (of hieraan gelijkgesteld) bezitten

− op datum van aanwerving voldoen aan de voorwaarden om als ”gesco“ (gesubsidieerde contractant) tewerkgesteld te worden; dit kan nagevraagd worden bij het regionaal kantoor van de VDaB (voor het arrondissement leuven:

VDaB, St.-maartensstraat 5 te 3000 leuven - tel. 016 29 86 14)− slagen voor een selectieprocedure, die zal

plaatsvinden in de loop van de maanden maart en/of april 2011; de geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die geldig is voor drie jaar.

Ons aanbod:− een boeiende, halftime job met een arbeidsovereenkomst van

onbepaalde duur en een proeftijd van zes maanden− spoedige indiensttreding (na afloop van de selectieproeven)− een brutomaandsalaris van minimum 855 euro en maximum

1.566 euro; naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. 10 jaar relevante beroepservaring opgedaan in de privé-sector of als zelfstandige worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit

− een gunstige verlofregeling, recht op een aanvullend pensioen, maaltijdcheques, hospitalisatie-verzekering, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement.

Interesse?Heb je interesse voor deze halftime job, zend dan jouw kandidatuur (met het ingevuld inschrijvingsformulier én een kopie van het diploma SO) schriftelijk – per brief – naar het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 te 3400 landen. Jouw kandidatuur moet toekomen uiterlijk op dinsdag 15 februari 2011.

dienst Personeelsaangelegenhedentel. 011 88 03 06 e-mail [email protected]

Page 6: Licht op Landen feb-maart 2011

algEmEEn

6

Heb jij binnenkort bouw- of verbouwplannen? Het je er al aan gedacht om te (ver)bouwen volgens de principes van “levenslang wonen”. Hierbij tracht je vooraf zoveel mogelijk rekening te houden met de veranderende woonwensen die gepaard gaan met de verschillende levensfasen van bewoners en bezoekers.De woning kan dan indien nodig, eenvoudig en zonder hoge meerkost, aangepast worden aan de veranderende noden en wensen. later kan je ook langer (zelfstandig) in je eigen huis blijven wonen. Comfort, gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit en veiligheid van de woning staan centraal.

Enkele tips:− als je op zoek bent naar een bouwgrond of woning, hou dan

rekening met de ligging voor een goede bereikbaarheid van winkels, scholen, openbaar vervoer, …;

− Hou bij het ontwerp of de verbouwing van de woning onder andere rekening met de indeling en plaatsing van de leidingen: zo kan bijvoorbeeld een garage makkelijk een slaapkamer worden of kan een wasplaats/berging omgebouwd worden tot een aangepaste badkamer;

- Zorg voor voldoende ruimte in alle lokalen en hou rekening met de breedte van gangen en deuropeningen voor een comfortabele doorgang (rolstoel, kinderwagen, lopen op krukken, looprek,…);

- Bouw zo drempelloos mogelijk (drempelloze douche, zo klein mogelijk hoogteverschil aan dorpels tussen binnen en buiten,…);

- Zorg voor een veilige en voldoende brede trap. Dat is bij voorkeur een rechte trap (makkelijk om later een stoeltjeslift te monteren en om grote stukken naar boven te dragen) met een veilige leuning en antislip;

- Hou rekening met een goede bedieningshoogte van (enkele) stopcontacten en lichtschakelaars (tussen 90 en 120 cm t.o.v. de vloerpas); met de plaatsing van wachtleidingen voor een eventuele latere plaatsing van videofoon, bewegingsmelders voor verlichting, rookmelders; ….

meer tips vind je in de brochure “Uw leven verandert voortdurend. En uw woning?”, die je kan downloaden op de website www.meegroeiwonen.info. Op deze website vind je ook de Ontwerpgids “meegroeiwonen” met tips voor bouwers, ontwerprichtlijnen voor professionelen en een praktische checklist.

Bovenstaande brochure en meer informatie zijn ook te verkrijgen op het wooninfopunt van Beter Wonen aan de gete.

Wooninfopunt Beter Wonen aan de GeteSociaal Huis, Stationsstraat 29Awoensdag- en donderdagvoormiddag van 8.30-12 uurtel. 011-69 05 45e-mail [email protected]

Levenslang wonen

Page 7: Licht op Landen feb-maart 2011

algEmEEn

7

Bevolkingsbevraging 2011,jouw mening telt!

De lokale politie neemt, ter voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan 2013-2016, deel aan een grootschalige bevolkingsbevraging, die georganiseerd en begeleid wordt door de provincie Vlaams-Brabant.

In 2008 werd de bevolking van de politiezone lan 5390 (landen, linter, Zoutleeuw) al een eerste keer bevraagd over de (on)veiligheid in de eigen buurt. met deze resultaten werd rekening gehouden, onder andere voor het bepalen van de prioriteiten van de zone.

In februari 2011 mogen ongeveer 1750 mensen binnen de politiezone lan een enquête in de bus verwachten. Zij krijgen de mogelijkheid om de vragenlijst ofwel schriftelijk in te vullen en (gratis) terug te sturen ofwel om de vragenlijst online in te vullen.Deze laatste optie verdient speciale aanbeveling, omwille van de snelheid van de procedure!

De antwoorden worden anoniem verwerkt door een extern bedrijf.

laat in elk geval jouw stem horen en neem zeker deel aan de bevraging als je een enquête ontvangt!

Politiezone LAN 5390tel. 011 88 48 84e-mail [email protected]

Verkoop van brandhout

De stad landen verkoopt loten brandhout, gezaagd op lengtes van ca. 1 meter. Het hout wordt in loten van 10 m³ verkocht en moet op het stadsmagazijn afgehaald worden.Het minimum bod per lot bedraagt 100,00 euro.

Je kan een bod uitbrengen, in een gesloten omslag met vermelding van de gewenste hoeveelheid, ter attentie van de stadssecretaris, Stationsstraat 29 te 3400 landen, en dit vóór 1 maart 2011.

Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij michel Tuteleers, diensthoofd TUlO , tel. 011 78 94 51.

Het stadsmagazijn is elke werkdag open van 8 tot 12 uur en van 12.30 uur tot 16.30 uur behalve op woensdagnamiddag.

StadsmagazijnIZ Roosberg 123400 Landentel. 011 78 94 50e-mail [email protected]

Goede raad bij (ver)huurproblemen!

− als huurder stop je best niet onaangekondigd met het betalen van de (volledige) huur omdat de verhuurder een mondelinge belofte (bijv. het herstellen van gebreken) niet nakomt. na twee maanden kan de verhuurder immers het contract laten ontbinden ten laste van de huurder.

− Het is veiliger om de verhuurder aangetekend in gebreke te stellen en daarna eventueel zelf naar de vrederechter te stappen.

− Kan je als huurder de huur niet (tijdig) betalen door bijv. een plotse inkomensdaling, dan is het noodzakelijk onmiddellijk een schriftelijke regeling te treffen met de verhuurder om verdere problemen te vermijden.

− Indien je er als verhuurder niet in slaagt om beloofde herstellingen tijdig uit te voeren kan je best met de huurder een onderlinge schriftelijke regeling treffen om verdere problemen te vermijden.

− als verhuurder heb je het recht om enkele keren per jaar het verhuurde pand te bezoeken om na te gaan of de huurder het pand degelijk onderhoudt. Het bezoek moet wel op voorhand afgesproken worden met de huurder.

− Het opstellen van een plaatsbeschrijving bij aanvang van een huurovereenkomst is verplicht. Doe dit zorgvuldig en uitgebreid. Zowel voor huurder als voor verhuurder kan dit latere onenigheden vermijden.

Voor meer informatie of voor doorverwijzing naar gespecialiseerde organisaties (huurdersbond, eigenaarssyndicaat, vredegerecht) kunnen zowel huurders als verhuurders vrijblijvend langskomen op het wooninfopunt van de interlokale vereniging Beter Wonen aan de Gete in landen. Breng best de huurovereenkomst mee.

Binnenkort brengt Beter Wonen aan de gete ook een informatiebrochure uit over huren en verhuren. Deze brochure bundelt nuttige informatie voor huurder en verhuurder.

Interesse?laat ons je adres weten en wij sturen je de brochure gratis op. De brochure zal ook te verkrijgen zijn op het wooninfopunt of te downloaden via www.beterwonenaandegete.be.

Page 8: Licht op Landen feb-maart 2011

WElZIJn

De ouderenadviesraad informeert

8

Het voorbije jaar heeft de ouderenadviesraad een aantal adviezen geformuleerd aan burgemeester en schepenen en aan de voorzitter van het OCmW.

Overzicht adviezen

Tekort aan zitbanken op en rond de begraafplaatsenEr worden vijf nieuwe zitbanken aangekocht en geplaatst op de begraafplaatsen van laar, Eliksem, Overwinden, Walsbets en Waasmont.

Installatie van een telefoonproject voor vereenzaamde seniorenDit voorstel werd aanvaard door het college van burgemeester en schepenen en het project is ondertussen al opgestart.

Aanleg van stoepenVoor het stadsbestuur is de aanleg van stoepen één van de prioriteiten. Het budget voor de vernieuwing en de aanleg van nieuwe stoepen werd verdubbeld.

Drukken en verspreiden van veiligheidskaarten Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het drukken en verspreiden van deze kaarten. De veiligheidskaarten worden verspreid samen met de flyers voor de uitnodiging voor het seniorenfeest in maart.

Wijziging van de route van buslijn 346 in NeerwindenHet stadsbestuur stuurde een brief naar De lijn. De lijn liet echter weten dat dit niet mogelijk was omwille van aansluitingen met trein en andere bussen.

Plaatsing openbaar toilet in de omgeving van het stationDe haalbaarheid van dit voorstel wordt onderzocht.

Heruitgave van de seniorengidsEr komt een heruitgave van de seniorengids. Deze zal bedeeld worden in alle landense brievenbussen na het seniorenfeest van 22 maart.

Organisatie van computerlessen voor seniorenDe stad landen stelt gratis een leslokaal ter beschikking. De lessen gaan door op woensdag- en donderdagvoormiddag in de gemeentelijke basisschool van neerwinden.

Inzameling van gesorteerd afval bij mindermobiele senioren De leefmilieu en landbouw maakt een kosten- en batenanalyse betreffende de ophaling van glas bij alle landenaren versus het huidige systeem van glasbollen.

Verkoop van eenheidskaarten op het containerparkDe diensten Burgerzaken en leefmilieu onderzoeken verschillende mogelijkheden rond de verkoop van containerparkkaarten via verdeelautomaten, sms, op het containerpark en in winkels.

Aanstelling van een seniorenconsulent/mobiele ambtenaarDit advies werd zeer positief onthaald door de raad van maatschappelijk welzijn. Het OCmW tracht dit voorstel binnen een vrij korte tijdspanne te realiseren.

Probleem rond de wachtdiensten van apothekenOok hier ziet men een oplossing in de nabije toekomst. Wordt vervolgd.

Jullie kunnen vaststellen dat de OaR ook in 2010 ernstig gewerkt heeft om het leven van de senioren in landen aangenamer en gemakkelijker te maken. Via deze weg danken wij het college van burgemeester en schepenen voor hun enorme aandacht naar de senioren toe.

Activiteiten

Wandelingenmaandag 4 april: 14 uur, vertrek parochiezaal attenhovenmaandag 2 mei: 14 uur, vertrek kerk neerwindenmaandag 13 juni: 14 uur, vertrek café Welkom Ezemaalmaandag 4 juli: 14 uur, vertrek rusthuis Oleyk landenmaandag 5 september: 14 uur, vertrek rusthuis Zevenbronnen Walshoutemmaandag 3 oktober: 14 uur, vertrek kerk EliksemDinsdag 8 november: 14 uur, Beemdenwandeling vertrek rusthuis Oleyk en afsluiting in gc amfi

SeniorenfeestOp dinsdag 22 maart verwachten wij alle landense senioren op een spetterend feest in de sporthal, aanvang 14 uur. Het wordt ongetwijfeld een namiddag om nooit te vergeten want niemand minder dan Christoff en lindsay komen er optreden.Onze senioren geboren in 1921, 1931, 1941 worden die dag in de bloemetjes gezet en mogen er gratis bij zijn. Jullie krijgen ook nog een persoonlijke uitnodiging. Hou dus zeker deze dag al vrij!

Voor kaarten kan je terecht bij Hilda Sciaens, Fernand Uytebroek, Roger Draelants, Roland Claerebots, Frieda Chapelle, Edgard Tilkens, marieke lenaerts, marie-Roos Kempeneers.

Tinneke De Ron: 0475 44 38 46Judith Branckaute: 0472 45 46 81Nelly Lenaerts: 011 88 24 27

Page 9: Licht op Landen feb-maart 2011

WElZIJn

Caw Hageland in Landen

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk werkt aan jouw welzijn!

maak je momenteel een moeilijke periode door?Ben je op zoek naar informatie en weet je niet goed waar je die kan vinden?Heb je moeite bij het invullen van papierwerk?Heb je behoefte aan een luisterend oor?Dan kan je gratis en anoniem terecht bij het CaW Hageland!

Het CaW Hageland biedt verschillende vormen van psychosociale begeleiding: relatiebegeleiding, begeleiding van ouders en gezinnen met opvoedingsproblemen, begeleiding van persoonlijke en psychische problemen, integrale begeleiding, ...

De CaW-hulpverleners ondersteunen in de eerste plaats de mogelijkheden die mensen zélf hebben. Samen die vraag verduidelijken is vaak al een eerste stap naar een oplossing. Indien je dit wenst, zetten we tijdens een persoonlijk gesprek samen met jou alles op een rijtje en overlopen we jouw situatie zodat je zelf een betere kijk krijgt.Samen gaan we na of er op jouw vraag een antwoord kan komen. We geven je advies en trachten je te helpen zodat je zelf een beslissing kan nemen.

Contact opnemen is zeer eenvoudig, want het CaW heeft een lage drempel, het is vlot bereikbaar, er zijn geen wachtlijsten en de eerste hulp is gratis.De hulpverlening is vertrouwelijk en vrijwillig. Waar kan je ons vinden?Op maandag kan je als volwassene terecht in het Sociaal Huis van 13 tot 19 uur.Je maakt best een afspraak via 011 68 82 10 of mail [email protected]

Ook in het JAC (Jongeren Advies Centrum) kan je gratis, anoniem en vrijwillig terecht met om het even welke vraag over gelijk welk thema. Je vindt bij ons informatie over allerlei thema’s die voor jongeren belangrijk zijn: vriendschap, seksualiteit, drugs, jongerenrechten, alleen wonen, vrije tijd, scheiding, …

We kunnen heel snel tijd vrijmaken voor een babbel. We zetten samen alles op een rijtje. Zo helpen we je om een antwoord te vinden of een gepaste keuze te maken.

Je kan de JaC-medewerker op woensdag contacteren van 14 tot 17 uur. Een afspraak is handig maar je kan ook zo binnenwandelen.We zijn ook online bereikbaar via chat http://www.cawhageland.be/jac_chat.htmltel. 011 68 82 10 e-mail [email protected]

CAW HagelandLanden- antennepostp/a Sociaal Huis, Stationsstraat 29A3400 Landentel. 011 68 82 10 (van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 16 uur – niet op donderdag) of via het Sociaal Huis, tel. 011 69 05 00e-mail [email protected]

9

Page 10: Licht op Landen feb-maart 2011

WElZIJn

Minimale energielevering

nu ook voor aardgas

De koude wintermaanden zorgen voor hoge energiefacturen. niet iedereen kan die hoge facturen echter stipt betalen. gezinnen met betalingsproblemen worden niet meer bediend door hun commerciële energieleverancier maar hebben wel recht op een minimale energie, via een oplaadbare budgetmeter. Is het vooraf betaalde krediet op de kaart op, dan valt de levering van gas of elektriciteit niet onmiddellijk stil.

Minimale levering aardgasVoor elektriciteit was het al mogelijk om in alle omstandigheden een minimale hoeveelheid stroom te leveren om in de basisbehoeften te voorzien. maar “een beetje gas” leveren is uit veiligheidsoverwegingen niet haalbaar. Daarom werd voor aardgas nu een alternatieve regeling uitgewerkt. Voortaan kan het OCmW gezinnen helpen die niet de nodige middelen hebben om de aardgasbudgetmeter op te laden en die dus het risico lopen in de winter zonder verwarming te vallen. Tijdens de periode van 1 december tot 1 maart zorgt het OCmW voor financiële ondersteuning voor periodieke opladingen van de budgetmeterkaart.

ProcedureEr zijn twee mogelijke manieren om de procedure te laten lopen. - De aanvraag kan gestart worden op initiatief van het OCmW. - Een tweede optie is om zelf een aanvraag in te dienen bij de

sociale dienst van het OCmW.Op basis van een sociaal onderzoek beslist het OCmW één keer per aanvrager en per winterperiode of de hulpaanvraag gegrond is. Indien de aanvraag goedgekeurd is en de klant in aanmerking komt voor een minimale hoeveelheid aardgas, kan hij/zij in het oplaadpunt van het OCmW de budgetmeterkaart periodiek herladen.

Sociale Dienst OCMW, Sociaal Huis, Stationsstraat 29a, 3400 Landentel. 011 69 05 00 e-mail [email protected]

Voorleesweek in het stedelijk kinderdagverblijf “Ons Zonneke”

In het stedelijk kinderdagverblijf ‘Ons Zonneke’ komen boekjes regelmatig aan bod bij het dagelijkse activiteitenaanbod. met boeken kan je immers niet vroeg genoeg beginnen bij kinderen. Zo kunnen de kleine baby’s genieten van zachte stoffen voelboekjes en knisperboekjes.Bij de kruipertjes en de lopertjes zijn het vooral prentenboeken die in de smaak vallen: hierin herkennen zij tal van voorwerpen en dieren die ze dan in hun eigen taaltje gaan benoemen.Bij de peuters scoren de prentenboeken ook nog hoog, maar voor een verhaaltje kunnen zij wel al eens rustig blijven zitten op de mat. De oudsten onder hen laten hun fantasie dan de vrije loop en vertellen soms graag hun eigen versie.

De Stichting lezen, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, organiseert “De voorleesweek”, een jaarlijks project. Deze jaarlijks terugkerende campagne wil volwassenen aanmoedigen om vaker voor te lezen aan kleine en grote kinderen. Thuis, in de kinderopvang of op school! Samen met kinderen in boeken kijken en voorlezen, stimuleert niet alleen de taalontwikkeling maar is ook leuk voor kinderen én volwassenen. Een moment van gezellig én intiem samenzijn.

In het kader van deze voorleesweek nam glynis, de kleuteronderwijzeres, het initiatief om het dagelijks voorleesmoment op het einde van de week af te ronden met het uitbeelden van een verhaaltje over Dikkie Dik. Samen met een collega begeleidster wist zij met enkele eenvoudige attributen en wat grime alle peuters

van de drie leefgroepjes een aangenaam en boeiend schouwspel te brengen.

Klein en groot hebben hiervan genoten!

Stedelijke Kinderdagverblijf “Ons Zonneke”tel. 011 88 34 05e-mail [email protected]

10

Page 11: Licht op Landen feb-maart 2011

CUlTUUR & BIB

Tentoonstelling in de bib‘Het leven van Anne Frank”

Van 14 tot en met zaterdag 26 februari 2011 kan iedereen in de openbare bibliotheek een tentoonstelling rond Anne Frank komen bekijken.

Deze tentoonstelling, met heel wat originele documenten uit anne’s leven in het achterhuis in amsterdam en haar noodlottig verblijf in het concentratiekamp van Bergen-Belsen, is ontwikkeld door de anne Frankstichting in amsterdam.

De tentoonstelling was tot nu toe alleen te bekijken in enkele limburgse bibliotheken, maar dankzij de samenwerking met de vzw Kinderrechtenhuis te alken komt deze unieke tentoonstelling nu voor het eerst naar een Vlaams-Brabantse bibliotheek.

Het bezoek aan deze tentoonstelling kan tijdens de gewone openingsuren van de bib en is uiteraard gratis. Het biedt sommige mensen meteen de gedroomde gelegenheid om te ontdekken wat de bib nog allemaal aan eigen collecties in huis heeft.

Bibliotheek Landentel. 011 88 79 06e-mail [email protected]

Jeugdboekenweek in de bib … “Geheim”

De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen lang zetten wij de mooiste boeken in de kijker. De Jeugdboekenweek 2011 vindt plaats van 19 maart tot 3 april 2011. Ieder jaar heeft de Jeugdboekenweek een ander thema. Dit jaar draait alles rond het thema “geheim”.Iedereen heeft geheimen, ook de bib. Om eerlijk te zijn, rekken vol zelfs. Ze zijn overal. Soms liggen ze verborgen diep in een verhaal, dan weer overduidelijk in een titel of als thema in een avontuur. Die geheimen laten ontdekken door kinderen, dat is onze missie tijdens deze Jeugdboekenweek. We laten het bruisen, zorgen voor een kinderboekenfestijn en maken de leesmicrobe zo besmettelijk mogelijk. geen antibioticum kan helpen! De verbeelding aan de macht!

Activiteiten georganiseerd door de Bib tijdens de jeugdboekenweek:

Spel ‘Geheim gezocht’

Het bibliotheekspel is een stevige klassieker tijdens de Jeugdboekenweek. Dit jaar gooien we het na twee edities “stapel op boeken” over een andere boeg en ontwikkelen we een nieuw spelconcept: “geheimen gezocht”. De jonge lezertjes kunnen in klasverband deelnemen aan het jeugdboekenweekspel.De kinderen worden in groep uitgedaagd en lossen de geheime opdrachten op tijdens het bibliotheekbezoek.

Theatervoorstelling “Wiebelkontgenot en Taterwatergeklater” door jeugdauteur Marijke Umans

Voor de 3de leerjaren van de landense lagere scholen gaat er een voorstelling door op 22 maart 2011 in gc amfi. na het humoristische en energieke debuut “Wiebelkont” schreef marijke Umans een tweede verhaal over Bet “Taterwater”. Om deze boeken voor te stellen brengt actrice en zangeres marijke Umans een klaterende show.

Geheim verhaal

Speciaal voor de Jeugdboekenweek schrijven en tekenen meer dan 50 auteurs en illustratoren mee aan een geheim vervolgverhaal! Herken jij wie wat schreef of tekende? lees en raad mee vanaf 7 februari, precies 40 dagen voor de start van de 40ste Jeugdboekenweek. Elke dag verschijnt een stukje verhaal, in beeld of tekst, op www.jeugdboekenweek.be. Tijdens de Jeugdboekenweek zelf wordt het verhaal vervolgd. Volg de laatste nieuwtjes via www.landen.be, onder vrije tijd/bibliotheek/blikvanger.

11

Page 12: Licht op Landen feb-maart 2011

SPOTlICHT

Omstreeks 1211 kreeg landen zijn stadsrechten uit de handen van hertog Hendrik I van Brabant. Daarom is 2011 een feestjaar voor landen en vieren wij de 800ste verjaardag van onze stad een jaar lang met allerlei feestelijke activiteiten!

De 14 weken van Landen800

14 tentoonstellingen en 14 voorstellingen van 25 februari tot 27 mei 2011elke vrijdagavond van 20 tot 22 uur, in de Hasco-site, Populierendreef 2, te landen

gedurende 14 weken is de Hasco-site een ontmoetingsplaats voor kunst- en cultuurliefhebbers. Van 25 februari tot 27 mei 2011 is er op vrijdagavond een tentoonstelling om 20 uur en een voorstelling van 21 tot 22 uur. Iedereen mag vrij in en uit, de deuren blijven open.

De 14 weken van landen800 verenigt landense kunstenaars en artiesten met een landense link. Zeer uiteenlopende disciplines komen aan bod: beeldhouwkunst, fotografie, grafisch werk, mixed media, schilderkunst, ... Ook de performances zijn zeer divers: vocale muziek, dans, pop & rock, instrumentale muziek, toneel ...

maar er is meer: de Hasco-site wordt een bedrijvig centrum!

Raphaël August Opstael

Eén van de rode draden doorheen de 14 weken is kunstenaar Raphaël. Hij heeft al jarenlang zijn atelier in landen en wil samen met de landenaren de handen uit de mouwen steken.

Het “Landen800 Wereld Windorgel”Het Wereld Windorgel (zie foto) van Raphaël stond aan de noordpool en aan de Evenaar, het reisde door de woestijnen van afrika en de Stile Zuidzee. Ter gelegenheid van landen800 komt het naar landen en wordt het op de Hasco-site geïnstalleerd. gedurende 14 weken zal het er staan als een baken van licht en geluid.

maar er is meer …Tijdens “De 14 weken van landen800” zal Raphaël, met de hulp van elke landenaar die er zin in heeft, een nieuw orgel bouwen: het landen800 Wereld Windorgel. nadien zal dit kunstwerk, gemaakt door landenaren, een vaste plaats krijgen in landen.

De “Pioneer Drukpers”Ook de drukpers van Raphaël komt na een lange reis naar landen voor “De 14 weken van landen800”. Het is een gigantische pers, die op artisanale manier grote vellen bedrukt, met

een zelfontworpen lettertype. Elke week krijgt iemand, of een vereniging, de kans om ‘zijn’ tekst te creëren, en zijn ‘landense’ tekst van de pers te laten rollen ...

Raphaël August Opstael - MASS MOVINGZoals uit de naam van zijn kunstenaarscollectief blijkt, is Raphaël august Opstaele altijd bezig met beweging. Bijna al zijn projecten hebben hiermee te maken. Bovendien is hij altijd ‘op reis’. Dit doet hij met een autobus die ingericht is om zijn projecten naar de toeschouwer op de straat te brengen, wars van alle galerijen en musea.

12

Page 13: Licht op Landen feb-maart 2011

SPOTlICHT

Reusachtig Landen, elk dorp zijn reus!

We zullen tijdens het feestjaar van landen800 een oude traditie in ere herstellen. We willen met de hulp van iedereen reuzen maken, veel reuzen, elke groep zijn reus, elk dorp zijn reus, ... gedurende 14 weken wordt Hasco van donderdag tot zondag bezet door reuzenbouwers. momenteel zijn twaalf groepen gestart, zij willen hun reus klaar krijgen voor het Feestweekend van landen800. Op 24 juni komen alle reuzen

uit alle dorpen samen, om op te stappen in het groot Defilé, door de straten van landen.

“In 1957 zagen de reuzen Tits en Tra in landen het levenslicht, zij werden plechtig ingehaald met een parade door de Stationsstraat. netske en Tinneke kwamen uit Walshoutem, op 8 maart 1970 werden zij ereburger van hun gemeente. Ze werden het laatst gesignaleerd in 1998 tijdens de landense carnavalstoet.”

Borch Landen

Hertog Henrik I van Brabant laat rond 1211 een nieuw landen bouwen om de grenzen van zijn hertogdom te beschermen tegen zijn rivaal de prins-bisschop van luik. naast “Sint-gheertruyde” of “De Ouderstad” (het huidige Sinte gitter) werd “Borchlanden” gebouwd: een ommuurde, middeleeuwse vestingstad met grachten, wallen, waltorens en drie poorten.maar de Hertog van Brabant kreeg van de luikse prins-bisschop geen toestemming om een parochie te stichten en een kerk te bouwen. met als gevolg dat de landenaren om hun eredienst te vieren, twee kilometer verder naar de kerk van Sinte gitter moesten, en dat gedurende 5 eeuwen. Vandaar dat de attenhovenaren schimpend zongen: “landen, zot geboren, zonder kerk en zonder toren”.

De Vestenwandeling

met de Vestenwandeling volg je grotendeels de nu verdwenen middeleeuwse stadsmuren rond “Borchlanden”. Tijdens deze wandeling wordt er verwezen naar de vroegere stadvesten die niet meer zichtbaar zijn. Door het

aanbrengen van kindvriendelijke informatieve overzichtsborden op verschillende locaties zal de wandelaar zich kunnen inleven in de tijd en wereld van landen toen de vesten nog bestonden. De wandeling start en eindigt aan het Bezoekerscentrum Rufferdinge, waar een maquette een duidelijk driedimensioneel beeld zal geven van de vroegere vesten van de stad landen.

Start De vestenwandeling zal ingewandeld worden op 1 april 2011 en is de start van het nieuwe toeristische seizoen 2011.

wordt “lekker” feestelijk met jouw hulp!

In landen drinken we Tumulus magna bier, nippen we aan het landens dretske of toosten we ter ere van St.-gertrudis met de geertenminne aperitief. Een koffie van noë bij de Overwingse vlaai op zondag is overheerlijk. Het appelsap van Fructus is een streling op de tong. En wat dacht je van de luikse pens, overigens een erkend landens streekproduct?

Waar zitten de kookgeheimen van de landenaren?Wie kent nog een traditioneel landens gerecht?Wie herinnert zich nog de smaakvolle kookkunsten van grootmoeder?Haal die recepten uit de lade! Vis ze op uit je geheugen! En vooral, laat het ons weten! Want wij willen van landen800 in 2011 een smaakvol, geurvol en lekker feestjaar maken met landenaren voor landenaren.

Bel naar 011 88 34 68 en vraag naar Fabienne Descamps. Of mail naar [email protected] en wij nemen spoedig contact met je op.

BorchlandenKoen, onze landen800-tekenaar, heeft een reconstructie gemaakt aan de hand van verschillende bronnen.

Borchlanden: grondplan van de versterkte stad, getekend op het huidige stratenplan van landen.

[email protected]

13

Page 14: Licht op Landen feb-maart 2011

CUlTUUR

Filmavonden

Marie AntoinetteDonderdag 17 februari 2011aanvang 20 uurRaadzaal stadhuis – gratis toegang

marie-antoinette is een biografisch-historische film uit 2006 geschreven en geregisseerd door Sofia Coppola. Het verhaal is gebaseerd op de biografie marie antoinette - The Journey van

antonia Fraser, over marie-antoinette van Oostenrijk. De film won de academy award voor beste kostuums en de Cinema Prize of the French national Education System van het Filmfestival van Cannes 2006.

Capitalism: a love storyDonderdag 10 maart 2011aanvang 20 uurRaadzaal stadhuis – gratis toegang

Capitalism: a love story is een amerikaanse documentaire uit 2009, geregisseerd door michael moore.

michael moore neemt dit keer de globale financiële crisis onder de loep en de economie in de Verenigde Staten, nu Obama het roer heeft overgenomen van Bush. Daarnaast gaat de documentaire over de rampzalige invloed die de heerschappij van de grote bedrijven, en de onstilbare honger naar winst, hebben op het dagelijks leven van de gewone amerikaan en andere burgers ter wereld.

9Donderdag 21 april 2011aanvang 20 uurRaadzaal stadhuis – gratis toegang

9 is een amerikaanse computer-geanimeerde science fantasy film, geregisseerd door Shane acker en geproduceerd door Tim Burton en Timur Bekmambetov.

na een apocalyptische oorlog tussen mens en machines .. de wereld is compleet verwoest en zonder menselijk leven. Een jute pop “9” wordt wakker zonder stem en vindt in het midden van het puin een vreemd object, dat hij meeneemt….

Io sono l’amoreDonderdag 19 mei 2011aanvang 20 uurRaadzaal stadhuis – gratis toegang

Een aristocratische Italiaanse familie komt samen in hun imposant milanees landhuis om de verjaardag van de pater familias te vieren. Kleinzoon

Eduardo stelt zijn verloofde Emma voor aan de familie, en zus Elisabetta presenteert een schilderij aan haar grootvader. Wanneer opa zijn plannen voor de bedrijfsovername bekendmaakt, beginnen de gecontroleerde manieren en de etiquette van de familie Recchi scheurtjes te vertonen. Tijdens deze avond stelt Eduardo zijn moeder Emma voor aan een vriend antonio die chefkok is. Emma geraakt in de ban van hem en zijn kookkunsten. Passies bloeien en spanningen groeien. De familie Recchi begint te beseffen dat alles voortaan anders zal zijn.

Ja, ik wil … deelnemen aan de WAK!

Het is weer zover … De cultuurdienst nodigt alle kunstenaars uit om deel te nemen aan de Week van de amateurkunsten 2011 van 22 april tot en met 1 mei 2011.

Tijdens deze speciale week worden de creativiteit en het enthousiasme van onze kunstenaars extra in de kijker gezet. We

willen er dit jaar weer iets speciaals van maken, vooral ook omdat het jaar 2011 werd uitgeroepen tot “het Europees jaar van de vrijwilliger”. amateurkunstenaars zijn zelf ook vrijwilligers. Wij zijn ervan overtuigd dat we via “kunst” ook de vrijwilligers uit jouw omgeving extra in de bloemetjes kunnen zetten voor hun inzet en engagement.

Ken jij iemand die zich vrijwillig inzet voor zijn omgeving of die zich belangeloos bekommert om iemand of die graag een handje helpt, zomaar gratis en voor niets? Voel je het al kriebelen om deze mensen te fotograferen, een gedicht over hen te schrijven, of deze personen op het witte doek te vereeuwigen?

Of heb je een ander kunstzinnig idee om deze mensen letterlijk ‘in de verf’ te zetten of ‘in de kijker’ te plaatsen? misschien zijn er ook verenigingen die hun medewerkers willen verrassen, of wil je zelf als vrijwilliger kunstig vereeuwigd worden in woord of beeld?

Wij vinden voor jou een kunstenaar die dit kan en wil! laat ons iets weten en wij laten je portretteren!

Schrijf je in via www.wak.be of neem contact met ons op. Bij de organisatie komt heel wat kijken en we willen er samen graag op tijd aan beginnen om de praktische uitwerking, de taakverdeling en samenwerking met andere kunstenaars in goede banen te leiden.

Tot binnenkort…

dienst Cultuurtel. 011 88 03 16e-mail [email protected]

14

Page 15: Licht op Landen feb-maart 2011

JEUgD

Nieuwe kindergemeenteraad

Op woensdag 15 december 2010 legde de tweede lichting kinderraadsleden de eed af voor schepen van jeugd, gino Debroux. Het hoofdthema van de kindergemeenteraad 2010-2011 is het opstellen van een kindercharter. In dit kindercharter geven de kinderen aanbevelingen en advies aan het ‘echte’ beleid om onze stad nog meer op kindermaat te besturen. De kinderraadsleden worden echte “ambassadeurs van het goede voorbeeld’!

Data kindergemeenteraad:De vergadering start telkens om 18 uur, het kindercollege komt een kwartiertje vroeger.

19 januari 201116 februari 20116 april 20118 juni 2011

Op woensdag 27 april 2011 brengt de kindergemeenteraad een bezoek aan het Vlaams Parlement. De kinderraadsleden van schooljaar 2009-2010 worden eveneens uitgenodigd om mee te gaan.

Buitenspeeldag op 6 april 2011

Buitenspeeldag voor alle kinderenIn 2010 kwam voor vele kinderen de witte droomkerst uit. lekker buiten sleeën met de vriendjes, sneeuwballengevechten houden en de straat opvrolijken met een grote sneeuwman. Er is niets is zo fijn als met vriendjes buiten spelen en lol trappen. Hou jullie alvast klaar want de buitenspeeldag staat weer voor de deur!De Buitenspeeldag is een initiatief van de kinderzender nickelodeon en de Vlaamse overheid waarbij kinderen worden aangezet om buiten te sporten en spelen. gedurende de Buitenspeeldag kleurt het televisiescherm van nickelodeon volledig zwart. al twee jaar neemt de stad landen deel aan de Buitenspeeldag en was dit telkens een groot succes. Honderden kinderen toverden het park Rufferdinge om tot een heus speelpark voor één dag.

Ook dit jaar wil de stad landen opnieuw alle kinderen verwelkomen om lekker te komen ravotten. We bouwen het park weer om tot een heus speelpark waar verschillende sport- en spelactiviteiten worden georganiseerd.

Hou dus alvast woensdag 6 april 2011 vrij in jullie agenda voor een dag boordevol speelplezier.

Jeugdvriendelijke inrichting openbare ruimte

Begin 2010 schreef de provincie Vlaams-Brabant een subsidiereglement jeugdvriendelijke

openbare ruimte uit. met de subsidie wil de provincie gemeenten stimuleren om de openbare ruimte op een jeugdvriendelijke manier in te richten. De focus ligt daarbij op ontmoetingsplaatsen van tieners en jongeren, speelweefsels en avontuurlijke speelruimtes binnen de gemeente.

De jeugddienst diende een project in en kreeg van de deputatie groen licht om een participatief proces op te starten dat moet leiden tot een jeugdvriendelijk ingerichte openbare ruimte.

In een eerste fase richten we ons op het in kaart brengen en analyseren van de noden en behoeften van de landense jongeren. Dit zal gebeuren aan de hand van enkele inspraakacties en een analyse van het terrein.De tweede fase richt zich op het uitwerken van verschillende inrichtingsvoorstellen die erna met alle betrokken partijen uitvoerig besproken worden.

Eind 2011 hopen we dit proces te hebben afgerond zodat we in 2012 met een inrichting kunnen starten.

Music Maestro! Landense Bands en dj’s gezocht!

Binnen de prioriteit jeugdcultuur in het jeugdbeleidsplan 2011-2013 gaan we landense

bands en dj’s actief promoten. Zo werken we o.a. aan een impulssubsidiereglement voor concertorganisatoren dat de podiumkansen van onze landense bands en dj’s moet vergroten.Speel jij in een bandje of draai je regelmatig vette beats op een feestje, stuur dan zeker jouw gegevens door naar [email protected] samen met een korte bio, welk genre je speelt, website, ….Wij lijsten alle bands en dj’s op en maken een promofolder die we binnen en buiten de provincie verspreiden.

15

Page 16: Licht op Landen feb-maart 2011

SPORT

Sluitingsdagen stedelijk zwembad Landen februari - maart 2011

Maandag 7 maart 2011Zondag 20 maart 2011

Openingsuren stedelijk zwembad tijdens de krokusvakantie ZWEmBaD gEBRUIK SaUna

maandag 7 maart 2011 gesloten

Dinsdag 8 maart 2011 10 tot 12 uur heren 14 tot 22 uur heren

Woensdag 9 maart 2011 09 tot 12 uur dames 14 tot 20 uur dames

Donderdag 10 maart 2011 10 tot 12 uur dames 14 tot 22 uur dames

Vrijdag 11 maart 2011 10 tot 12 uur heren 14 tot 22 uur heren

Zaterdag 12 maart 2011 10 tot 12 uur heren 14 tot 18 uur dames

Zondag 13 maart 2011 09 tot 09.30 uur heren (alleen baantjes- zwemmen) 09.30 tot 12.30 uur heren

Op woensdag wordt gezorgd voor speelmateriaal in het water.Op dinsdag en donderdag worden tussen 16 en 17 uur twee banen voorzien voor de senioren.

17de regionale Kleuterhappening

zondag 20 maart 2011van 9.30 uur tot 13 uur

Praktische info:− kleuters van ongeveer 3 tot 6 jaar− onder begeleiding van

ervaren monitoren− aangepast schoeisel verplicht

WaarSporthal Hoegaarden

Prijs5 euro(verzekering, versnapering & aandenken inbegrepen)inschrijven en betalen kan ter plaatse!

Voor bijkomende informatie:

Patrick Frederixregiocoördinator - sportregio Getevallei tel. 016-26 76 61, e-mail [email protected]

Lieve JosephSportfunctionaris Landentel. 011– 83 20 18e-mail [email protected]

Gespreksavond met Ariël Jacobs (trainer RSC Anderlecht)

Maandag 28 maart 2011Ransberg te Kortenaken

Voor bijkomende informatie:Patrick Frederixregiocoördinator - sportregio Getevallei tel. 016-26 76 61e-mail [email protected]

Sportregio getevallei is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten geetbets, glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, landen, linter, Tienen, Zoutleeuw, het Bloso en SVS.

Feest in het zwembad Italiaanse avond

Op 11 februari 2011 verwennen we elke zwemmer met een gRaTIS spaghetti van 19 tot 22 uur.

Opgelet: je moet wel vooraf inschrijven (vóór 8 februari) via [email protected] met vermelding van het aantal personen.

16

Page 17: Licht op Landen feb-maart 2011

SPORT

Kleuterhappening

Woensdag 9 maart 2011van 14 tot 16 uur

Praktische info:- voor kleuters van 3 tot 6 jaar onder begeleiding van een

ouder- aangepast schoeisel verplicht!

Waar: Turnzaal gemeentelijke basisschool, Walshoutemstraat 55 te 3401 Walshoutem

Kostprijs:Deze happening wordt gratis aangeboden door de sportdienst!

Stedelijke sportdienstSportlaan 1, 3400 Landentel. 011 83 20 18e-mail [email protected]

Een samenwerking tussen de stedelijke sportdienst landen en de provincie Vlaams-Brabant

SPORT

Oproep monitoren sportkamp enkinderopvang

Voor de opvang voor en na de sportkampen zoeken we nog gemotiveerde jongeren die bereid zijn te werken van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18.30 uur en dit gedurende één week.Data sportkampen 2011van 11 tot 15 april 2011van 4 tot 8 juli 2011van 16 tot 19 augustus 2011

Ook voor de sportkampen zelf zijn we op zoek naar monitoren. Kandidaturen kunnen ingediend worden op de stedelijke sportdienst, Sportlaan 1 te 3400 landen – sportdi[email protected] of via het sollicitatieformulier op het webloket.

Word animator in het jeugdwerk!

Je bent minimum 16 jaar of je wordt 16 in de loop van dit jaar en je vindt het super om tijdens de vakantieperiodes kinderen te animeren?

Volg een opleiding bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en je ontvangt het attest “animator in het jeugdwerk”, uitgereikt door de Vlaamse gemeenschap en bruikbaar in het hele jeugdwerk.

Je kan een cursus animator volgen op volgende momenten:− krokusvakantie van 7/03 tot 12/03/2011 in Dworp− krokusvakantie van 7/03 tot 12/03/2011 in de omgeving van

Tienen− paasvakantie van 11/04 tot 16/04/2011 te Dworp− paasvakantie van 18/4 tot 23/04/2011 te Dworp− zomervakantie van 4/7 tot 9/7/2011 te Dworp

Meer info en inschrijvingen via www.speelplein.net

Tweede grote spinningmarathon voor het goede doel

Het landens team “B. strong” doet mee aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker.

Zondag 13 maart 2011 van 13 tot 18 uurIn de kleine zaal van de sporthal landen

Prijs: 1 uur = 8 euro/ 2 uur = 15 euro / 3 uur = 20 euro / 4 uur = 25 euro / 5uur = 30 euroInfo & Inschrijvingen: b.s[email protected] of 0474 89 09 41 (Jan Jacquet).

Sportkampen tijdens de paasvakantie

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 april 2011Het volledige programma vind je op www.landen.be vanaf 1 februari 2011.Inschrijven kan vanaf 1 maart 2011 via www.sporta.be.

Opvang voor en na de sportkampen Opvang mogelijk van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18.30 uur (opgelet: geen opvang mogelijk voor een halve dag)locatie opvang: sporthal landenKostprijs: 3 euro per dagOpvang wordt vooraf betaald bij de inschrijving van het sportkamp.

Voor meer info kan je steeds terecht op de sportdienst, Sportlaan 1 te 3400 Landentel. 011 83 20 18e-mail [email protected]

17

Page 18: Licht op Landen feb-maart 2011

mIlIEU

misschien gebruik je je gFT-container correct, maar vind je het groente-, fruit- en tuinafval in de zomer een viezigheid waardoor er toch heel wat keukenafval in de huisvuilzak belandt… Of misschien zie je er in de winter tegenop om door weer en wind die keukenafvalrestjes in de gFT-bak te gooien.

Dan heeft de stad Landen een oplossing voor jou!De dienst leefmilieu en landbouw verkoopt geventileerde keukenafvalbakjes en bijbehorende composteerbare zakjes. Hiermee kan je op een eenvoudige, geurloze en hygiënische manier je keukenafval inzamelen.

Het is een handig en proper systeem: eens het zakje vol is, gooi je het in de gFT-container of in je compostvat, -bak of hoop. Omdat er geen rechtstreeks contact met het keukenafval is geweest, hoef je het bakje niet steeds schoon te maken. Ook je gFT-container blijft zo heel wat schoner.

De kleine composteerbare zakjes voor de keukenafvalbakjes dragen het ‘HOME-OK Compost – label’ en kunnen zonder problemen thuis in je vat, bak of hoop gecomposteerd worden.

Geen vuile GFT-bak meer!De dienst Burgerzaken verkoopt ook composteerbare zakken die je in je grote of kleine groene bak kan hangen. Je hangt deze zak in je container en vult die met gFT. Vóór elke lediging maak je de hoeken van de zak los en zet je de container op straat. De zak met gFT wordt bij de lediging verwijderd en wat je overhoudt is een lege, propere gFT-container !

Opgelet!- Enkel de composteerbare zakken die via de stad verkocht

worden, mogen in de gFT-container terechtkomen. Deze dragen het logo van EcoWerf en het ‘OK-compostlabel’. Van deze zakjes zijn we zeker dat ze in de composteerinstallatie van EcoWerf gecomposteerd kunnen worden.

- Deze zakken mogen bovendien enkel in het werkingsgebied van EcoWerf gebruikt worden. Er bestaat immers geen zekerheid dat ze in andere composteerinstallaties verwerkt kunnen worden. neem ze dus niet mee als je op vakantie naar de kust gaat!

Prijs- Keukenafvalbakje 1,65 euro- Rol van 50 zakjes voor de keukenafvalbakjes 2,25 euro- Rol van 10 composteerbare 40-liter zakken 2,05 euro- Rol van 10 composteerbare 120-liter zakken 4,05 euro

Hou meer GFT uit je vuilzak

Tips om de GFT- bak makkelijker te ledigen tijdens de wintermaanden:- Bewaar je afvalcontainer binnen (bijv. in de garage) of op

een windluwe plaats.- Zet je gFT-bak pas ’s ochtends vóór zeven uur buiten en

niet de avond voordien. Zo voorkom je dat de inhoud van de container vastvriest, of dat je afval minder zichtbaar wordt door sneeuwval.

- gebruik bij vriesweer laagjes krantenpapier in je gFT-bak, laat vochtig keukenafval eerst even drogen en maak het materiaal los met bijv. een graafriek alvorens je de bak buiten zet.

18

Page 19: Licht op Landen feb-maart 2011

mIlIEU

Volgens het living Planet Report 2010 van WWF heeft de Belg de vierde grootste ecologische voetafdruk van de wereld. Blijkbaar hebben we onze voetafdruk altijd schromelijk onderschat!

Onze planeet heeft grenzen en kan niet groeien. Haar natuurlijke rijkdommen zijn beperkt. als we niet meer willen verbruiken dan wat de aarde jaarlijks produceert aan natuurlijke rijkdommen (bossen, visgebieden, rivieren, bouwland enz.), wordt het hoog tijd om nu te kiezen voor een meer duurzame aanpak. Duurzame ontwikkeling draait om respect voor onze medemens - hier en elders - voor de natuur en de draagkracht van de aarde, voor de huidige generatie maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Waarom is een dergelijke verandering nodig? We verbruiken en vervuilen meer dan de aarde en de mens aankunnen. als iedereen zou leven zoals de gemiddelde Belg, dan waren er maar liefst 4,4 planeten nodig om in onze behoeften te voorzien. Door de uitstoot van broeikasgassen en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, stijgt de temperatuur wereldwijd. Extreme weersomstandigheden en de daaraan gelinkte natuurrampen nemen

toe. De landen in het zuiden, die het minst bijdragen aan de opwarming van de aarde, worden bovendien het zwaarst getroffen door de gevolgen ervan.

Het is nochtans best mogelijk onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Er bestaan heel wat duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Ook jij kunt meehelpen!

− ga thuis spaarzaam om met energie en water.− Isoleer je huis goed.− Kies voor groene energie. Omschakelen naar groene stroom

is eenvoudig en vaak voordelig. Reken het zelf uit op www.vreg.be.

− let op je voeding: eet zo veel mogelijk lokale, seizoensgebonden groenten en fruit en eet minder vlees. Veeteelt is immers verantwoordelijk voor een erg groot deel van de uitstoot van broeikasgassen.

− laat je auto wat vaker aan de kant staan, ga te voet of met de fiets, neem de bus of de trein. gebruik zo weinig mogelijk het vliegtuig.

Ben je benieuwd naar je eigen ecologische voetafdruk? Surf dan naar www.ecolife.be of www.wwf.be en bereken zelf je ecologische

voetafdruk.

Hoe groot is jouwecologische voetafdruk?

19

Page 20: Licht op Landen feb-maart 2011

mIlIEU

Ons huis is zonder twijfel dé plaats waar we de meeste tijd doorbrengen. Reden genoeg dus om het binnenklimaat in onze woning gezond te houden.

Wat scheelt er aan de lucht in huis?− CO2 Bij het inademen nemen wij zuurstof uit de lucht op en bij

het uitademen geven we koolstofdioxide (CO2) af aan de lucht.

als het CO2-gehalte in de lucht toeneemt, krijgen we hoofdpijn

en worden we slaperig.− Vocht Baden, douchen, koken… nogal wat activiteiten in huis

verhogen de luchtvochtigheid. Wanneer dat vocht niet wordt afgevoerd, zal het neerslaan op de koudste oppervlakken in huis en wordt het zo terug omgezet in water. Dat is bevorderlijk voor schimmelvorming, huisstofmijt enz. niet echt gezond dus.

− Andere stoffen De lucht in huis kan nog meer schadelijke stoffen bevatten. Dat hangt bijvoorbeeld af van de gebruikte bouw- en interieurmaterialen (verf, …). Ook de levenswijze van de bewoners speelt een rol: zo wordt de luchtkwaliteit beïnvloed door tabaksrook of door oplosmiddelen en andere bestanddelen van bepaalde onderhoudsproducten. De grootste groep ‘binnenhuisvervuilers’ zijn VOS of vluchtige organische stoffen. Deze worden verwerkt in verven, beitsen, lakken, lijmen, ontvettings- en verdunningsmiddelen. gebruik zo veel mogelijk natuurverven of producten zonder organische oplosmiddelen (verf op waterbasis, acrylverven…). Ventileer grondig, niet alleen tijdens elke schilder- of lijmklus maar ook nog lang nadien. Werk niet met een spuitbus maar met een kwast of rol. Draag tijdens het verven of lakken geen contactlenzen en rook niet. Bewaar geen resten van producten met oplosmiddelen in leefruimten. Haal luchtzuiverende kamerplanten in huis, zoals de drakenbloedboom of azalea’s.

Waarom ventileren?Voldoende ventileren is noodzakelijk voor de gezondheid van de bewoners én voor een hoger wooncomfort. Er zijn drie goede redenen waarom voldoende ventileren zo belangrijk is:− bij het ademen gebruiken mensen zuurstof, terwijl ze

koolstofdioxide en waterdamp afgeven. Onvoldoende zuurstoftoevoer door ventilatie maakt de lucht muf. Voldoende aanvoer van zuurstof is belangrijk voor de gezondheid van mensen en huisdieren. Het bevordert daarnaast de goede werking van de verbrandingstoestellen en het vermijdt CO-vergiftiging door die toestellen;

− elk gezin produceert per dag 10 à 20 liter woonvocht bij het koken, wassen, douchen… Die vochtige, vervuilde lucht naar buiten afvoeren en voldoende verse lucht in de woning binnenbrengen geeft de bewoners ademruimte. Ventileren vermindert de kans op geuren, allergieën en het vermijdt condensatie en schimmelvorming op de muren;

− door te ventileren voorkom je dat hinderlijke of schadelijke stoffen die in de woning vrijkomen, er blijven en zich opstapelen.

Hoe ventileren?minimaal en gecontroleerd ventileren houdt meer in dan vensters en deuren openzetten. gecontroleerd ventileren is het evenwicht vinden tussen voldoende en niet overmatig ventileren. Om het energieverlies door ventilatie te beperken, mag immers niet teveel geventileerd worden.

Het principe voor een goede basisventilatie is gebaseerd op:− de toevoer van verse lucht;− de doorstroming van lucht;− de afvoer van vervuilde lucht.De toevoer van verse lucht gebeurt in de droge ruimtes, zoals woonkamer, slaapkamers, bureau… Vanuit die droge ruimtes moet de verse lucht via de tussenruimtes, zoals gang, trappenhal… kunnen doorstromen naar de natte ruimtes, zoals keuken, badkamer, toilet, wasruimte, douchekamer… In de natte ruimtes moet de vochtige, vervuilde lucht afgevoerd worden. let er wel op dat de vervuilde lucht van garages, kelders… niet afgevoerd wordt via andere ruimtes in de woning. De garage en de kelder kan je dus het best afzonderlijk ventileren via verluchtingsroosters. Bij open verbrandingstoestellen, die hun luchttoevoer voor de verbranding halen uit de ruimte waar ze staan, is in de ruimte een extra rooster nodig voor de toevoer van die lucht. Dat is nodig voor een goede verbranding.

Vergeet de doorstroomopeningen niet. De verse lucht die je toevoert in woonkamer, slaapkamers … moet via een spleet onder de deur of via een rooster in de deur of muur kunnen doorstromen naar de badkamer, wasplaats, wc en keuken om daar af te voeren. Controleer bij spleten onder de deuren of je minstens de ruimte hebt om een potlood onder het deurblad te schuiven. Vermijd dat de damp zich door de woning kan verspreiden, vooral van warme plaatsen naar koude want dan kan de damp condenseren op de koudere muren.

Wil je meer weten over ventileren? Neem dan een kijkje op de volgende websites:www.energiesparen.be/reg/isolatie/ventilatiefolder4.php www.milieuadvieswinkel.be

Binnenklimaat

Waarom een woning ventileren?

20

Page 21: Licht op Landen feb-maart 2011

mIlIEU

Hou Landen rein!

Brand geen afval inje kachel!

afval verbranden in de kachel is verboden! Verbranden van afval zorgt niet alleen voor geurhinder in de buurt maar brengt vooral de gezondheid van de hele omgeving ernstig in gevaar. Bij het verbranden van afval worden PaK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), dioxines (gechloreerde organische producten), fijn stof en zware metalen door de schouw naar buiten gestoten. Deze stoffen zijn zeer giftig en schadelijk bij het inademen. Wij stellen vast dat er in sommige van onze landense straten een dichte stinkende rookwalm, afkomstig uit de schoorsteen, blijft hangen.

Wat mag niet? Verbranden van bewerkt hout zoals geverfd hout, geïmpregneerd hout, vernist hout, verlijmde spaanderplaten, vezelplaten, multiplexplaten verhard of bedekt met PVC, hout met brandvertragende middelen, het meeste sloophout,... Dit soort hout moet je betalend aanbieden op ons recyclagepark op industrieterrein Roosveld. Uiteraard is het branden van plastic in je kachel verboden.

Wat mag wel? Je kan enkel niet verontreinigd en niet bewerkt hout (eventueel gezaagd) gebruiken voor de houtkachel.

Heb je de juiste brandstof aangestoken? Dan mag er geen abnormale hinder ontstaan voor de omwonenden of het doorgaand verkeer. Je moet alle voorzorgen nemen om de buurt niet te hinderen. In de politiecodex staat dat schouwen voor rookgassen steeds op voldoende hoogte moeten opgetrokken zijn.

Zorg dat je houtkachel steeds voorzien wordt van voldoende luchttoevoer en gebruik enkel droog hout. Je steekt de kachel best niet aan bij mistig weer of windstil weer.

afval verbranden in je kachel, bewust of onbewust, is altijd strafbaar en de boetes kunnen hoog oplopen. De politiecodex, het veldwetboek, de milieuwetgeving (Vlarem) en het afvalstoffendecreet hebben het uitgebreid over luchtverontreiniging. als de overtreding beschouwd wordt als een milieumisdrijf kunnen de geldboetes oplopen tot duizenden euro’s!

dienst Milieutel. 011 88 03 23/26e-mail [email protected]

21

Page 22: Licht op Landen feb-maart 2011

mIlIEU

Uilen in Landen

Kerkuil

Bewoonde kasten aantal jongen

2006 4 7

2007 6 21

2008 5 9

2009 6 13

2010 5 14

Steenuilen

Bewoonde kasten aantal jongen

2006 2 5

2007 4 9

2008 5 10

2009 7 13

2010 6 15

Begin 2003 waren in landen slechts een twintigtal broedkoppels van steenuilen aanwezig. De kerkuil deed het in onze streek nog slechter met vijf tot tien aanwezige koppels. In 2004 werden er in landen amper twee broedgevallen van de kerkuil vastgesteld. In augustus 2005 is de stad landen in zee gegaan met de Kerkuilenwerkgroep om de dalende populatie kerk- en steenuilen tegen te gaan. Samen gingen we van start met de plaatsing van nestkasten voor de kerkuilen en steenuilen.

Hebben de steenuilen en de kerkuilen in Landen de strenge wintermaanden overleefd?De voorbije jaren kende de populatie kerkuilen een wisselend succes. De kerkuil heeft in landen de strenge wintermaanden eind 2009 en begin 2010 goed doorstaan. Er werden het afgelopen jaar vijf broedgevallen vastgesteld en er werden veertien jongen geringd.

Steenuilen vinden de weg naar de nestkastenOok de nestkasten bestemd voor de steenuilen worden sinds 2006 jaarlijks gecontroleerd. Bij aanvang van het project in 2006 werden er slechts twee nestkasten bewoond door steenuilen, vijf jongen werden geboren en geringd. Het afgelopen jaar werden zes nestkasten bewoond, er werden in totaal vijftien jonge steenuiltjes geringd.

Zowel in landen, Walshoutem en Rumsdorp maakten steenuilkoppeltjes hun nest in een boomholte. De steenuilen verkozen daar een holle boom boven de nestkastjes. Het is dus van groot belang dat oude bomen en boomgaarden behouden worden. De steenuil voelt zich vooral thuis in knotbomen en hoogstamfruitbomen. Ze vervullen tevens een belangrijke rol als schuil- of slaapplaats voor andere kleine dieren en insecten.

De extreme winter veroorzaakte een grote sterfte onder de kerkuilen. Er worden regelmatig uitgemergelde kadavers gevonden. als je een dode kerkuil vindt kan je dit melden via de website www.kerkuilenwerkgroep.be (doorklikken naar meldpunt). Inwoners die interesse hebben om een nestkastje te plaatsen of die op een andere manier actief willen deelnemen aan dit project kunnen contact opnemen met de dienst leefmilieu en landbouw.

dienst Milieutel. 011 88 03 23/26e-mail [email protected]

22

Page 23: Licht op Landen feb-maart 2011

OPEnBaRE WERKEn

De herinrichting van de Bondgenotenlaan is een 1ste fase van de uitvoering van het totaal herinrichtingsproject “Bovenpoortstraat, Bondgenotenlaan, Sportlaan en Rufferdingeplein” naar aanleiding van het nieuw mobiliteitsplan.

Tijdens deze eerste fase wordt er gewerkt vanaf de Stationsstraat tot en met huisnummer 60 van de Bondgenotenlaan. De rest van de straat wordt in een volgende fase aangepakt.

Het project voorziet een éénrichtingsweg (van de Stationsstraat naar het Rufferdingeplein), zoals werd opgenomen in het goedgekeurde mobiliteitsplan. Er komt meer plaats vrij voor het parkeren en voor fietsers en voetgangers, de zwakke weggebruikers. Fietsers zullen in beide richtingen mogen rijden. De fietsers rijden met het gemotoriseerd verkeer mee van de Stationsstraat naar beneden (naar het Rufferdingeplein) en de tegenliggende fietsers zullen naar boven rijden (naar de Stationsstraat) op een aanliggend fietspad. Verder voorziet het project eveneens groenaanleg en straatmeubilair. Ook een deel van de bestaande riolering zal vernieuwd moeten worden in opdracht van Riobra.

De werken werden door het college van burgemeester en schepenen gegund aan de aannemer limasco uit Heusden-Zolder.

De startdatum voor de werken is voorzien op 21 februari 2011.Vooraf moeten nog werken worden uitgevoerd door de nutsbedrijven (vernieuwen en aanpassen van leidingen). Deze werkzaamheden starten zodra de weersomstandigheden het toelaten. Er komt ook een nieuwe openbare verlichting.

De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 50 werkdagen.

Op 17 januari werden eigenaars en inwoners uitgenodigd op een infovergadering voorzien in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de werken worden de privé toegangen in de mate van het mogelijke vrij gehouden, in functie van de uit te voeren werken. afhankelijk van de werken zullen ook de nodige wegomleggingen worden voorzien.

De inwoners kunnen steeds met hun vragen terecht bij de dienst Openbare Werken, Planning en mobiliteit,tel. 011 88 03 20, 011 88 03 21 en 011 88 03 22 of via e-mail [email protected] of [email protected].

Herinrichting van deBondgenotenlaan te Landen

23

Page 24: Licht op Landen feb-maart 2011

EVEnEmEnTEn

24

Evenementenkalenderfebruari - maart 2011

Zaterdag 5 februari 2011- Fuif Glorydays

Uur: aanvang 21.30 uurPlaats: SchilderhofOrg.: St.-Joris Scouts & gidsen Vlaanderen

Zondag 6 februari 2011 – Vrijwilligersbeurs

Uur: 14 uurPlaats: Sociaal HuisOrg.: OaR in samenwerking met OCmW en stad landenInfo: [email protected], 011 69 05 40

Maandag 7 februari 2011 – Gelaatsverzorging

Uur: 19 uurPlaats: gertrudishofOrg.: KaV St.-gertrudisInfo: arlette Briffoz, 011 88 34 12

Zaterdag 12 en zondag 13 februari 2011 – Mosselfestijn

Uur: zaterdag vanaf 17.30 uur en zondag vanaf 11.30 uurPlaats: vroegere gemeenteschool Walsbets-WezerenOrg.: Singhet ende Weset VroInfo: andré lenaerts, 0476 27 52 37 of www.sewv.be

Maandag 14 februari 2011 – Kookles

Uur: 19 uurPlaats: gertrudishofOrg.: KaV St.-gertrudisInfo: arlette Briffoz, 011 88 34 12

Dinsdag 15 februari 2011 – Handwerk: gerstekorrel en macraméknoop

Uur: 19.30 uurOrg.: KaV neerwindenInfo: Christiane arnauts, 016 78 99 61

Woensdag 16 februari 2011 – Kindergemeenteraad

Uur: 18 uurPlaats: raadzaal stadhuisOrg.: dienst JeugdInfo: [email protected], 011 88 03 16

Donderdag 24 februari 2011 – Treinuitstap naar De Haan

Uur: daguitstapOrg.: KVlV OverwindenInfo: gilberte Ceuleers, 011 88 16 11

Vrijdag 25 februari 2011 – Dansen “Latin Vibes”

Uur: 19 uurPlaats: gertrudishofOrg.: KaV St.-gertrudisInfo: arlette Briffoz, 011 88 34 12

Vrijdag 25 en zaterdag 26 februari 2011 – Rally van Haspengouw

Org.: Top Speed Rallyclub Haspengouw vzwInfo: www.rallyvanhaspengouw.be, [email protected]

Zaterdag 26 februari 2011 – Lof der Zotheid, leerlingenvoordracht met muziek en woord

Uur: 19 uurPlaats: alkazaarOrg.: academie Haspengouw en stad landenInfo: [email protected], tel. 011 88 70 13

Zondag 27 februari 2011 – Openklasdag, thema “800 jaar Landen” met hapje en tapje

Uur: van 10 tot 13 uurPlaats: gO Hof PepijnInfo: 011 88 17 93 Woensdag 2 maart 2011 – Bloemschikken: bladapplicaties

Uur: 19 uurOrg.: KaV neerwindenInfo: Christiane arnauts, 016 78 99 61

Maandag 7 maart 2011 – Bloemschikken voor elke gelegenheid

Uur: 19 uurPlaats: gertrudishofOrg.: KaV St.-gertrudisInfo: arlette Briffoz, 011 88 34 12

Dinsdag 8 maart 2011 – Handwerk: gerstekorrel en macraméknoop

Uur: 19.30 uurOrg.: KaV neerwindenInfo: Christiane arnauts, 016 78 99 61

Van zaterdag 12 tot zondag 20 maart 2011 - Gertrudisnoveen

Plaats: St.-gertrudiskerkUur: officiële opening zondag 13 maart 2011, 10.15 u. met het federatiekoor o.l.v. albert nassen.Uur: sluiting zondag 20 maart 2011, 10.15 u. met Chanoeka-Jongerenkoor uit Rummen en HogenOrg.: Broederschap St.-gertrudisinfo: parochiesecretariaat, 011 88 69 29

Vrijdag 18 maart 2011 – Toneelvoorstelling “Met de deur in huis”- Ruud De Ridder

Uur: 20 uurPlaats: pc attenhovenOrg.: ’t attenhovens ToneelInfo: anita Swiggers, 011 83 15 10, 0497 61 95 88andere voorstellingen op zaterdag 19 maart (20 uur), zondag 20 maart (14.30 uur), vrijdag 25 maart (20 uur), zaterdag 26 maart (20 uur)

Zaterdag 19 maart 2011 – Zesde accordeonfestival met optredens van verschillende accordeonisten

Uur: vanaf 13.30 uurPlaats: turnzaal gemeentelijke basisschool neerwindenOrg.: lBg groot neerwindenInfo: georges Tudts, 0495 51 47 47

Maandag 21 en dinsdag 22 maart 2011- Klikklas: facebook (prijs 8 euro)

Woensdag 23 maart 2011 – Klikklas: kopen en verkopen op internet (prijs 4 euro)

Donderdag 24 maart 2011 – Klikklas: informatie zoeken op internet (prijs 4 euro)

Uur: van 13 tot 16 uurPlaats: lokaal De Werker, Stationsstraat 70Org.: Curieus Vlaams-Brabant (016 23 64 34)Info: voorzitter Curieus landen, Ingrid Vanrutten, 0478 66 13 25

Maandag 21 maart 2011 – Kookles

Uur: 19 uurPlaats: gertrudishofOrg.: KaV St.-gertrudisInfo: arlette Briffoz, 011 88 34 12

Dinsdag 22 maart 2011 – Seniorenfeest

Uur: vanaf 14 uurPlaats: stadshalOrg.: OaRInfo: [email protected], 011 69 05 41

Dinsdag 22 maart 2011 – Ontmoetingsfeest: gezellig samenzijn met fotoalbums

Uur: 19.30 uurOrg.: KaV neerwindenInfo: Christiane arnauts, 016 78 99 61

Woensdag 23 maart 2011 – Kookles

Uur: 19.30 uurPlaats: lindenhofOrg.: KVlV OverwindenInfo: gilberte Ceuleers, 011 88 16 11