UVA FEB ERM

16
Universitaire opleiding Enterprise Risk Management ‘Toenemende regelgeving stelt steeds hogere eisen aan organisaties op het gebied van risk management, het risk management proces en het kennen en meten van risico’s. Onze nieuwe specialisatie binnen de Executive Master in Verzekerings- kunde biedt een multidisciplinaire opleiding met een theoretische verdieping van op de praktijk gebaseerde situaties en problemen.’ Arjen Ronner en Roel van der Voort, programmadirectie ERM

description

Universitaire opleiding ‘Toenemende regelgeving stelt steeds hogere eisen aan organisaties op het gebied van risk management, het risk management proces en het kennen en meten van risico’s. Onze nieuwe specialisatie binnen de Executive Master in Verzekerings­ kunde biedt een multidisciplinaire opleiding met een theoretische verdieping van op de praktijk gebaseerde situaties en problemen.’ Arjen Ronner en Roel van der Voort, programmadirectie ERM

Transcript of UVA FEB ERM

Page 1: UVA FEB ERM

Universitaire opleidingEnterpriseRisk Management

‘Toenemende regelgeving stelt steeds hogere eisen aan organisaties op het gebied van risk management, het risk management proces en het kennen en meten van risico’s. Onze nieuwe specialisatie binnen de Executive Master in Verzekerings­kunde biedt een multidisciplinaire opleiding met een theoretische verdieping van op de praktijk gebaseerde situaties en problemen.’ Arjen Ronner en Roel van der Voort, programmadirectie ERM

Page 2: UVA FEB ERM

2

InhoudsopgaveHet geheel is meer dan de som der delen 4Het programma 6Kloppend financieel hart 11Organisatorische informatie 12Kosten en aanmelding 14

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is sinds haar op richting in 1632 uitgegroeid tot een van de groot- ste universiteiten van Nederland, met ongeveer 22.000 studenten en meer dan 5.000 medewerkers. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de UvA heeft een sterke portefeuille van bachelor, master en executive masterprogramma’s op het gebied van business, accounting & control en finance. Deze programma’s worden verzorgd door twee gerenommeerde oplei- dingsinstituten van de faculteit, de Amsterdam Busi- ness School en de Amsterdam School of Economics.

De Amsterdam Business School (ABS) biedt plaats aan academisch onderwijs en onderzoek op het gebied van economie en bedrijfskunde. Zij bouwt voort op de succesvolle traditie van onderwijs in kleinschalige en interactieve seminars, waardoor deelnemers een maximaal rendement behalen. De praktijkgerichte aanpak via case studies stimuleert hen tot intensief werken met de leerstof. In combinatie met de aca-demische achtergrond bieden de opleidingen van de ABS de deelnemers een uitstekend carrièreperspectief.

Page 3: UVA FEB ERM

3

Voorwoord

Ondernemingen worden bedreigd door de gevolgen van onder andere brand, natuurrampen, stakingen, wisselkoers­ontwikkelingen, renteschommelingen en schommelingen in grondstofprijzen. Anderzijds ontlenen ondernemingen hun bestaansrecht aan het feit dat door het nemen van risico’s betere rendementen kunnen worden behaald. Risico kan daardoor gezien worden als kans of bedreiging. Ten derde vraagt nieuwe regel­geving om een integrale aanpak van risk management. Deze problematiek staat centraal in de nieuwe afstudeerrichting Enterprise Risk Management (ERM) aan de Amsterdam Business School.

Enterprise risk management kan gezien worden als het fundament voor het beheersen van de veelheid aan risico’s waarmee een organisatie wordt gecon­fronteerd. Zoals COSO stelt: A process effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enter-prise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risks to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding achievement of entity objectives.

In de ERM­opleiding leren professionals uit het vakgebied inzien dat het geheel meer is dan de som der delen. Naast het analyseren van specifieke risico’s worden het integrale risk management­proces en de ‘portefeuille’ aan risico’s bestudeerd. De ERM­opleiding is daarom bij uitstek geschikt voor leergierige personen die in hun praktijk te maken hebben of gaan krijgen met een veelheid aan risico’s. Het onderwijs biedt een theoretische fundering voor de dagelijkse praktijk en werkbare oplossingen voor veelvoor­komende vraagstukken. In kleine groepen worden kennis en vaardigheden aange­leerd en verdiept zodat aan het eind de titel Executive Master in Verzekerings­kunde, specialisatie Enterprise Risk Management (Master of Science) kan worden verkregen.

De opleiding staat garant voor een serieuze studiebelasting en intensieve contacten met docenten en deelnemers. Deze studie biedt ook een unieke ervaring in het ontmoeten van en samen­werken met collega’s die met overeen­komstige vraagstukken bezig zijn. De verworven kennis en uitbreiding van uw netwerk bieden uitstekende mogelijk­heden voor verdere carrièrestappen.

Wij zien uw aanmelding met belang­stelling tegemoet.

Prof. dr. Arjen E. Ronner,Drs. Roel van der Voort MA, MBA,programmadirectie ERM

Het geheel is meer dan de som der delen 4Het programma 6Kloppend financieel hart 11Organisatorische informatie 12Kosten en aanmelding 14

Page 4: UVA FEB ERM

4

Economie en Bedrijfskunde en Rechts­geleerdheid van de UvA, en daarnaast werk­zaam in de risk managementsector. Verder zijn een aantal bijzonder hoogleraren afkomstig uit de risk management­praktijk en nauw betrokken bij de opleiding. Juist omdat de docenten ruime theoretische én praktische kennis en ervaring hebben, is de opleiding in theoretisch opzicht actueel en van hoog niveau, terwijl tegelijkertijd ade­quaat kan worden ingespeeld op vragen en ontwikkelingen vanuit de markt.

Voor wie is de opleiding bestemd? Het programma is gericht op professio­nals in de risk managementbranche die behoefte hebben aan een verbreding en verdieping van hun kennisgebied.

Toelatingseisen Om toegelaten te worden tot de ERM­opleiding moet u voldoen aan de volgende eisen: ■ u heeft een academische opleiding in

een economische, bedrijfskundige of juridische richting afgerond;

■ indien u een hbo­opleiding in een eco­nomische, bedrijfskundige of juridische richting heeft afgerond, dient u een schakelprogramma te volgen. Afhanke­lijk van uw vooropleiding en ervaring kunt u voor een aantal onderdelen uit schakelprogramma vrijstellingen krijgen;

■ u heeft voldoende wiskundevoorkennis (wiskunde B op havo­niveau of wiskunde A of B op vwo­niveau);

■ u werkt minimaal anderhalf jaar in de risk management­branche.

Wanneer u niet aan eis 2 voldoet, moet u een wiskunde­entreetoets afleggen. De faculteit biedt ter voorbereiding op deze toets een intensieve bijscholings­

De specialisatie Enterprise Risk Manage­ment (ERM) biedt een integrale benade­ring van het brede palet aan operationele risico’s waaraan organisaties worden blootgesteld. In de opleiding wordt aandacht besteed aan de deelgebieden actuariaat, operationele risico’s, financiële risico’s, enterprise risk management, finan­ciering, balans­ en risicomanagement, bedrijfskunde en recht. Voorbeelden en problemen uit de praktijk maken een essentieel deel van de opleiding uit. Deel­nemers bestuderen de gevolgen van o.a. COSO, Basel II, Solvency II en SOX voor het risk management van hun organisatie.

Accreditatie De Amsterdam Business School is in het bezit van een EQUIS­accreditatie. De Executive Master in Verzekeringskunde van de ABS is NVAO geaccre diteerd.Na het succesvol afronden van de oplei­ding mag u de internationale titel Master of Science (MSc) voeren.

Aansluiting met de praktijk Het Verbond van Verzekeraars, de Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs, de Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Universiteit van Amsterdam hebben de ERM­opleiding gezamenlijk ont­wikkeld. De FEB staat garant voor het wetenschappelijke niveau van de opleiding, de andere organisaties bewaken de aansluiting met de praktijk.

Ervaring De kwaliteit van de opleiding wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de docenten. Onze docenten zijn daarom hoogleraar of kerndocent bij de faculteiten

Het geheel is meer dan de som der delen

cursus Wiskunde aan. Kijk voor meer informatie op www.abs.uva.nl/entreetoets.

Schakeltraject/deficiëntiesIn geval u onvoldoende wiskunde voorkennis heeft, dient u de speciale defi­ciëntiemodule Kwantitatieve Methoden te volgen. Deze module wordt aangeboden in de maand mei voorafgaand aan het studiejaar dat in september begint. De kosten bedragen € 1.000. Het elders vol­gen van een wiskundecursus behoort ook tot de mogelijkheden.In geval van een hbo­vooropleiding dient u voorafgaand aan het studiejaar dat in september begint, de module Academische Vaardigheden te volgen. Indien u geen economische voorkennis heeft, dient u de module Managerial Economics te volgen. Deze worden in juni aangeboden. Kosten bedragen € 500 per module.

Werken in kleine groepen Jaarlijks worden maximaal 30 deelnemers toegelaten. Hierdoor ontstaat een intensieve wisselwerking tussen de docent en de deel­nemers, en tussen de deelnemers onderling.

Toepassingsgericht onderwijs Bij diverse vakken wordt gebruikgemaakt van casusgericht onderwijs, waardoor een uitstekende wisselwerking tussen theorie en praktijk bestaat. Het casusgerichte onderwijs volgt de aanpak van de Harvard Business School waarin Participating Learning centraal staat. Een onderdeel van het programma is bovendien het verder ontwikkelen van uw vaardigheid in mon­delinge en schriftelijke communicatie. Ook wordt gebruikgemaakt van de digi­tale faciliteiten van de UvA: de (digitale) universiteitsbibliotheek en Blackboard, de digitale leeromgeving.

Page 5: UVA FEB ERM

Diploma en titel Als u aan alle verplichtingen van de op leiding heeft voldaan, krijgt u het diploma van de Universiteit van Amster­dam uitgereikt en mag u de titel Executive Master in Verzekeringskunde, specialisatie Enterprise Risk Management voeren (Master of Science).

Profiel van de alumnus in Enterprise Risk Management Na het succesvol afronden van de ERM­opleiding heeft u brede kennis opgedaan op het gebied van enterprise risk manage­ment, operationele rsico’s, financiële markten en risico’s, bedrijfskunde, compliance en recht. Op een van deze gebieden heeft u zich gespecialiseerd en met name aandacht besteed aan de inte­grale benadering van risk management, COSO, Basel II, Solvency II en SOX.

U heeft kennis verworven over (interna­tionale) markten en culturele aspecten die op dit terrein van belang zijn.

U kunt concrete aanbevelingen doen voor het identificeren, meten en managen van risico’s afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang. Ook bent u ingevoerd in de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit terrein en kunt u hierover kundig rapporteren en aanbevelingen opstellen en implementeren. U kunt constructief samenwerken met verschillende disci­plines om de risico’s van enig organisatie­beleid beter te leren kennen, te beheersen en te financieren. U heeft geleerd om te gaan met weerstanden.

5

Page 6: UVA FEB ERM

6

Het programma Studieduur Voor een hbo­afgestudeerde bedraagt de nominale studieduur drie jaar. Voor een wo­afgestudeerde bedraagt de nominale studieduur twee jaar. Dit is inclusief de periode waarin u de masterthesis schrijft.

Studiejaar Het studiejaar is verdeeld in twee semes­ters en elk semester bestaat uit twee blokken. Het eerste semester loopt van september tot en met januari, het tweede van februari tot en met juni. Een blok bevat 7 collegeweken, 1 week zelfstudie en 1 tentamenweek. De colleges vinden plaats op dinsdagmiddag en ­avond. Uw aanwezigheid bij de colleges wordt verlangd. Het kan voorkomen dat de tentamens op een andere dag worden afgenomen.

Studiebelasting De studielast wordt zo veel mogelijk gelijk over de blokken verdeeld en wordt uitgedrukt in studiepunten volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Globaal betekent dit dat u 28 uur studeert voor één studiepunt (EC). Dat wil zeggen dat u naast de college­uren rekening moet houden met een studiebelasting van minimaal 8 uur per week. De totale opleiding bestaat uit minimaal 60 EC’s, verdeeld over basis­vakken, specialisatievakken, een case study en een masterthesis.

Modulair onderwijs Binnen de opleiding is er de mogelijkheid om enkele basis­, verdiepings­ en specialisatie­vakken modulair te volgen. Na afronding van een vak ontvangt u een certificaat.

Masterthesis U sluit de master af met een thesis: een verslag van een onderzoek met een weten­schappelijk karakter. Het onderwerp van uw onderzoek is zo mogelijk gebaseerd op uw eigen werkomgeving.

Curriculum

Jaar 1 BasisvakkenVerzekeringsrecht* 4Financiële economie* 4Schade Actuariaat* 4Bedrijfskunde* 4Case study 2Jaar 1 Verdiepingsvakken Financiële markten en Corporate Finance 4Enterprise Risk Management-concepten 4Bestuurlijke informatievoorziening – administratieve organisatie 4Verzekeringseconomie 4Jaar 2 Specialisatievakken Enterprise Risk Management-modellen en rapportage 5Operationele risico’s 5Strategie en Risk Management 5Regulering en Toezicht** 5Masterthesis 15Totaal EC’s 60

* Op grond van uw vooropleiding krijgt u een vrijstelling voor een van de vier basis-vakken.

** Extra Keuzevak

Page 7: UVA FEB ERM

7

Page 8: UVA FEB ERM

Vakbeschrijvingen

Basisvakken

Verzekeringsrecht In deze module verwerft u kennis van het Ondernemingsrecht en het Verzekerings-recht, en van de plaats van het Verzekerings-recht binnen het Privaatrecht en het maat-schappelijk bestel.

Financiële economie In deze module krijgt u inzicht in de relatie tussen risico en rendement op financiële markten, en leert u hoe u de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en total cost of risk van een onderneming bepaalt. Ook leert u hoe de invloed van de vermogens-structuur op de gewogen gemiddelde ver-mogenskostenvoet te evalueren en met behulp van de netto contante waarden investeringsprojecten te waarderen en beoordelen. Met behulp van o.a. opties wordt financieel risk management behandeld.

Actuariaat In deze module behandelen we actuariële basisbegrippen die in de dagelijkse praktijk van risk management belangrijk zijn, evenals technieken om kosten van risico’s te bepalen. Het doel is dat u kennis ontwikkelt van het kwantificeren van risico’s.

Bedrijfskunde In deze module behandelen we onderwerpen als het bedrijf en zijn omgeving, aspecten van de bedrijfsvoering, distributiekanalen, multi-channeling en klantrelatiebeheer. U voert daarnaast zelfstandig een onderzoeks-opdracht uit waarover u een werkstuk schrijft en een presentatie geeft.

Case study In deze module werkt u in een groepje, onder leiding van een vakdocent en een praktijk docent, gezamenlijk aan een opdracht uit de risk managementpraktijk. Daarbij past u de vakkennis toe die in het eerste semester is opgedaan.

Verdiepingsvakken

Financiële markten en Corporate Finance Hier staat de ondernemingsfinanciering voor organisaties centraal. We behandelen de financiële instituties, de vermogensstructuur van financiële instellingen en besteden verder aandacht aan corporate governance, investe-ringsselectie en portefeuilletheorie, en de valuatietheorie (Capital Asset Pricing-model). Andere belangrijke onderwerpen zijn: infor-matie, transactiekosten en financiële inter-mediatie, risk management, derivaten in portefeuillebeheer, en fusies en overnames.

Enterprise Risk Management-concepten ERM omvat alle essentiële activiteiten om op een consistente manier risico’s te identificeren, te kwantificeren, te beheersen en te financie-ren en zodanig dat het geldt voor de gehele organisatie. Dit betreft verzekerbare en niet-verzekerbare risico’s. Aandacht wordt besteed aan de organisatorische aspecten (COSO Framework), regelgeving en compliance (SOX), Basel II en Solvency II, en de rol van de chief risk officer. Ook (semi-)overheidsorgani-saties worden in toenemende mate gevraagd hun operationele risico’s integraal te beheer-sen en te kwantificeren. Als wetenschappe-lijke basis wordt hierbij de portefeuilletheorie toegepast.

Bestuurlijke informatievoorziening In deze module gaan we in op de theorie en praktijk van informatiemanagement en zijn risico’s in organisaties. Ook belichten we rol van de informatiemanager binnen de organi-satie.

Verzekeringseconomie In deze module behandelen we de technieken die worden gebruikt bij het kwantificeren van risico’s. Ook komen economische model-len aan bod die het nut van risk management en risicofinanciering beschrijven.

Specialisatievakken

Enterprise Risk Management-modellen en rapportageIn dit vak wordt een overzicht gegeven van recente praktijkontwikkelingen op het gebied van het beheersen van financiële risico’s in een portefeuille: het gebruik van Value at Risk en scenario-analyse. Presentaties van banken en toezichthouders zullen de theorie illustreren. Ook wordt aandacht besteedt aan praktijkvoorbeelden vanuit industrie en (semi-)overheid. In een overall-model wordt ingegaan op de risk appetite van organisaties. Aandacht wordt besteed aan de risicoparagraaf in het jaarverslag.

Operationele risico’s Hier wordt ingegaan op het identificeren, kwantificeren, beheersen en financieren van operationele risico’s, zoals brand, aansprake-lijkheid, fraude, natuurrampen en andere catastrofes. Hoe kunnen deze zelf gefinan-cierd worden? Aan welke eisen dienen captives te voldoen? Traditionele en alter-natieve financiering. Welke (internationale) oplossingen zijn aantrekkelijk?

Strategie en Risk Management In deze module krijgt u inzicht in actuele strategische ontwikkelingen in de risk managementsector. U leert hoe scenario’s behulpzaam kunnen zijn bij het schatten van risico’s. Welke vaardigheden heeft een risk manager nodig om een effectieve bijdrage te kunnen leveren?

Regulering en Toezicht In deze keuze-module gaan we in op de regu-lering van financiële marktpartijen en finan-ciële markten, en op de gevolgen daarvan voor de verzekeringsmarkt en de verzekeraar. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn verzekeringsrecht, marktregulering, verzekeringstoezicht en verzekeringseconomie.

8

Page 9: UVA FEB ERM

9

Docenten De kwaliteit van de docenten bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de opleiding. Er wordt dan ook een beroep gedaan op ervaren academici en ‘reflective practioners’ uit binnen- en buitenland. Aan de ERM-opleiding zijn onder meer verbonden:

Drs. Gerard Böttcher RE FCILA, docent operationeel risico, Managing Director Cunningham Lindsey Europe bv, Voorzitter NIVREDr. Danny Dieleman docent ERM, manager Credit Risk ING Dr. Rene Doff docent ERM, manager Finance and Control AchmeaDrs. Onno Cleeren docent operationeel risico, senior consultant MarshDr. Marc Hendrikse docent Verzekeringsrecht, programmadirecteur Executive Master in Verzekeringskunde ABS Drs. Rob de Jonge docent operationeel risico, managing director Marsh Drs. Ronald Jansen senior consultant KPMGDrs. Yeb-Jan Joustra docent ERM, senior consultant KrauthammerProf. dr. Wouter Kalkman bijzonder hoogleraar Verzekeringsrecht UvA Prof. dr. Hugo Keuzenkamp docent Verzekeringseconomie, hoogleraar Verzekeringskunde UvA, directeur Delta Lloyd en OHRA Verzekeringen Mr. Marcel Kuiper docent ERM modellen en Rapportage, Risk Manager RandstadDrs. Peter Kuys lid Raad van advies Universitaire opleiding Enterprise Risk Management ABS, oud-groepsactuaris bij ING Dr. Barry van der Leur universitair docent kwantitatieve methoden UvA Drs. ing. Toon Meulemans universitair docent Strategisch management UvA Ir. Edwin V. Meyer docent operationeel risico, risk manager Arcelor-Mittal Mr. Carlos Neves Cordeiro RA docent operationeel risico, senior vice president Marsh Ing. Pim Noordeloos docent operationeel risico, manager risk engineering ZurichMr. Dick Oude Alink docent ERM-toepassingen, risk manager AKZO NOBEL Prof. dr. Jan L.A. Rijckevorssel bijzonder hoogleraar Toegepaste verzekeringsstatistiek UvA Prof. dr. Arjen Ronner bijzonder hoogleraar Enterprise Risk Management UvA Drs. Rajish Sagoenie RA executive director Actuarial Services AonDrs. Erwin Smit docent operationeel risico, managing director AonMr. Michel Visser docent operationeel risico, broking director Aon Drs. Roel van der Voort MA MBA docent Bedrijfskunde, directeur Business Research Atelier Prof. dr. Han Wansink bijzonder hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar Verzekeringsrecht Universiteit Leiden Drs. Albert Weenink RA docent ERM, Corporate Risk Manager RandstadDr. Mies Westerveld docent Pensioenen en Sociale verzekeringen, universitair hoofd docent UvA, senior onderzoeker Hugo Sinzheimer Instituut en lid van de Eerste Kamer Dr. ir. Willem Jan Willemse docent Regulering en toezicht en Waardering en verslaggeving, universitair docent Actuariële wetenschappen UvA

Page 10: UVA FEB ERM

10

Page 11: UVA FEB ERM

11

Kloppend financieel hart Amsterdam werd na 1534 belangrijk in de Nederlanden door zijn status als handels­centrum. De stad was een stapelmarkt waar noordelijke en zuidelijke producten werden opgeslagen, bewerkt en verkocht. Om deze handel heen groeiden bedrijfs­takken als cartografie, drukkerij en banken verzekeringswezen.

Vanuit Amsterdam werden de eerste tochten naar Indië ondernomen. Deze waren een gigantisch succes; ze leverden de aandeelhouders maar liefst vierhonderd procent winst op. Toen in 1602 de Verenigde Oost­Indische Compagnie werd opgericht, nam Amsterdam meer dan de helft van het benodigde kapitaal voor de nieuwe onderneming voor zijn rekening.

De eerste aandelenbeurs, de eerste handels­vereniging en de eerste multinational ter wereld werden in Amsterdam opgericht. Tegenwoordig kent de stad een zeer geva­rieerde economie, maar de belangrijkste sectoren zijn de zakelijke en financiële dienstverlening met meer dan 120.000 banen. De Nederlandsche Bank, de Amsterdam Stock Exchange, de Europese Optiebeurs en de hoofdkantoren van vele Nederlandse en internationale banken maken Amsterdam tot kloppend financieel hart van Nederland.

Amsterdam staat sinds mensenheugenis bekend om zijn vrijheid van denken, die een stimulerende invloed heeft gehad op de internationale uitwisseling van ideeën en onderzoek. De stad toont zichzelf keer op keer als een belangrijk centrum voor culturele, sociale en financiële ontwikke­lingen.

Voor studenten is het een zeer aantrekke­lijke stad met een bloeiend cultureel leven. Musea, concerten, theaters, stand­up comedy, bioscopen en filmhuizen: het aanbod is enorm gevarieerd. De cafés in alle soorten en maten, al dan niet met een terras, vormen gezellige plekken om te ontspannen.

De stad is goed bereikbaar met het open­baar vervoer. De Amsterdam Business School is gevestigd op het Roeters eiland dat vlakbij de binnenstad ligt, tussen Artis en het Weesperplein.

Page 12: UVA FEB ERM

12

Organisatorische informatie Kwaliteitsbewaking De programmadirecteuren van de ERM­opleiding leggen verantwoording af aan aan de directeur van het Onderwijsinsti­tuut van de Amsterdam Business School. Voor deze opleiding heeft de branche een Raad van Advies samengesteld die erop toeziet dat belangrijke ontwikkelingen in de verzekeringsbranche hun weerslag in het studieprogramma vinden, en dat de kwaliteiten van de ERM­alumni voldoen aan de verwachtingen van de bedrijfstak.

Leden van de Raad van Advies zijn: Rolf van der Wal voorzitter Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs Edwin V. Meyer risk manager Arcelor Mittal Peter Kuys oud­groepsactuaris ING

Programmaleiding Programmadirecteur prof. dr. Arjen Ronner is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van het onderwijsprogramma, het contact met de docenten en de deelnemers, de voor­bereiding van het onderzoeksprogramma, en de externe contacten. Sinds 1990 is hij zowel bij de industrie (Philips), verzeke­raar (Zurich) als financiële dienstverlener (Aon) verantwoordelijk geweest voor risk management en risicofinanciering. Daarnaast is hij vanaf 1993 tot 2007 als buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit werkzaam geweest op het gebied van financiële en operationele risico’s. Sinds oktober 2006 is hij als bijzonder hoogleraar Enterprise Risk Management verbonden aan de UvA.

12

Programmadirecteur drs. Roel van der Voort MA, MBA is verantwoordelijk voor de operationele programmering van het onderwijsprogramma, het accreditatie­proces, de exploitatie en de interne contacten. Hij werkte bij IBM en heeft een onderneming in financiële consultancy en e­learning. Verder is hij verbonden aan het Entrepreneurship­programma van de UvA en neemt hij deel aan het Europese Entrepreneurship­programma van Harvard Business School.

De programma­assistent is verantwoorde­lijk voor de ondersteuning aan de op ­leidingsdirectie en deelnemers, zoals de informatievoorziening, roostering, administratie, studievoortgang, voorlich­ting, facilitering en evaluaties.

Locatie De colleges vinden plaats in het gebouw van de Amsterdam Business School aan de Roetersstraat 11 te Amsterdam. Dit is een modern gebouw met goede faciliteiten. In het gebouw bevinden zich tevens de faculteitsbibliotheek, universitair restau­rant Agora en café Krater.

Bereikbaarheid De Amsterdam Business School is goed te bereiken met zowel het openbaar vervoer als – buiten de spits – per auto. In de omgeving is voldoende (betaalde) parkeer­gelegenheid, maar wij raden u aan met het openbaar vervoer te komen. Een routebeschrijving is te vinden op www.feb.uva.nl/route.

Page 13: UVA FEB ERM

13

Page 14: UVA FEB ERM

14

Kosten Voor het studiejaar 2008 - 2009 bedraagt het cursusgeld voor zowel het eerste als het tweede jaar € 8000, en voor het schakeltraject maximaal € 2000. De cursusbedragen worden jaarlijks vast­gesteld door het opleidingsbestuur.

Toelatingsprocedure De toelatingsprocedure bestaat uit drie stappen:

■ Aanmelding U meldt zich aan door het formulier ‘Verzoek tot toelating’ in te vullen, en dit formulier plus een curriculum vitae en kopieën van relevante diploma’s en getuigschriften naar het secretariaat van de opleiding te sturen. Het formulier is te verkrijgen via het secretariaat en via www.abs.uva.nl/emerm.

■ Oriëntatiegesprek Als uit uw aanmeldingspapieren blijkt dat u een geschikte kandidaat bent, wordt u uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek. In dit gesprek gaan we nader in op de opleiding en op de verwachtingen die u ervan heeft. Verder wordt aan de hand van de toelatingscriteria vastgesteld of u aan de toelatingseisen voldoet en hoe u eventuele deficiënties kunt wegwerken. Ten slotte wordt in overleg met de Examencommissie bepaald of en onder welke voorwaarden u definitief kunt worden toegelaten.

■ Inschrijving Bij toelating tot de opleiding, wordt u uitgenodigd zich officieel in te schrijven. Pas nadat het secretariaat uw inschrijf­formulier heeft ontvangen, wordt een plaats voor u gereserveerd.

Meer informatie Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met het ERM Office. Dit secretariaat draagt zorg voor uw aanmelding, geeft antwoord op uw vragen en verzorgt de dagelijkse gang van zaken rond de opleiding.

Universiteit van AmsterdamAmsterdam Business SchoolERM OfficePlantage Muidergracht 121018 TV Amsterdam

T (020) 525 6132F (020) 525 5092

[email protected] www.abs.uva.nl/emerm

Voor inhoudelijke informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met een van de programmadirecteuren: Prof. dr. Arjen RonnerM + 31(0)6 150 939 02 [email protected]

Drs. Roel C.W. van der Voort MA, MBAT +31(0)20 525 4393M +31(0)6 30 529 464 [email protected]

Kosten en aanmelding

Page 15: UVA FEB ERM

De inhoud van deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen aan de inhoud echter geen rechten worden ont-leend. De universitaire opleiding Enterprise Risk Management houdt zich het recht voor wijzigingen in het opleidingsprogramma aan te brengen. Alle rechten voorbehouden.

ColofonOntwerp: Total IdentityVormgeving: RAADHUIS voor

creatieve communicatieFotografie: Ineke Oostveen,

Henny Boogert, Jean-Pierre Jans/ Hollandse Hoogte

Eindredactie: Sanne LandhuisDruk: De Raat & De Vries

‘The Amsterdam Business School aims to offer an inspiring, broadly oriented and thoroughly international academic environment where both staff members and students can develop their capacities to optimum effect. It seeks to emphasise an open­minded and tolerant attitude, a strong engagement between business and society, the importance of innovation and entrepreneurship and, throughout all, a commitment to the scientific study of the business world.’

Page 16: UVA FEB ERM

16

Universiteit van AmsterdamAmsterdam Business SchoolERM OfficePlantage Muidergracht 121018 TV Amsterdam

T (020) 525 6132F (020) 525 5092

[email protected] www.abs.uva.nl/emerm