(Leisure Management) 2014-2015.pdf

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of (Leisure Management) 2014-2015.pdf

 • Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

  Stenden Hogeschool Rengerlaan 8

  Postbus 1298

  8900 CG Leeuwarden

  Algemeen T (058) 2441441

  info@stenden.com

  Opleiding T (058) 2441253

 • 2

  Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

  Vrijetijdsmanagement BBA voltijd/duaal,

  crohonummer 34438

  Vrijetijdsmanagement Associate Degree voltijd/duaal,

  crohonummer 80040 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13/06/2014

  Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 03/07/2014

  Vastgesteld door het College van Bestuur, d.d. 08/07/2014

  NB:

  Uniformiteit Onderwijs- en Examenregeling (OER)

  1. Deze OER bevat artikelen in de hoofdstukken 1 t/m 8 die voor een opleiding wel of

  niet van toepassing zijn. In geval een artikel(lid) niet van toepassing is wordt dit bij

  het betreffende artikel(lid) aangegeven.

 • 3

  Inhoudsopgave

  1 Algemeen 5

  Art. 1 Begripsbepalingen

  Art. 2 Reikwijdte van de regeling

  Art. 3 Vaststelling en looptijd van de regeling

  2 Toelating tot de opleiding 8

  Art. 1 Vooropleidingseisen voor opleidingen

  Art. 2 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen

  Art. 3 Aanvullend onderzoek ex. art. 7.25 lid 5 WHW

  Art. 4 Aanvullende eisen

  Art. 5 Toelating tot versneld traject gericht op studenten met een vwo-diploma

  Art. 6 Toelating tot speciaal traject als bedoeld in art. 7.9b WHW

  Art. 7 Colloquium doctum (toelatingsonderzoek 21 jaar en ouder)

  Art. 8 Eisen werkkring voor de deeltijdopleidingen

  Art. 9 Toelating duaal onderwijs, eisen werkkring

  Art. 10 Vrijstelling van vooropleidingseisen op grond van andere diplomas

  ex. art. 7.28 WHW

  Art. 11 Aanvullend onderzoek ex. art. 7.28 lid 3 en 4

  Art. 12 Toelating tot de post-propedeutische fase

  Art. 13 Doorstroom Associate degree

  Art. 14 Rechtsbescherming

  3 Onderwijsprogramma 15

  Art. 1 Beoordeling Onderwijs- en examenregeling

  Art. 2 Doelstelling van de opleiding

  Art. 3 Inrichting en studielast van de opleiding

  Art. 4 Voertaal in het onderwijs

  Art. 5 Voorzieningen voor student met functiebeperking

  Art. 6 Samenstelling van de propedeutische fase

  Art. 7 Samenstelling van de post-propedeutische fase

  Art. 8 Samenstelling Associate-degreeprogramma

  Art. 9 Minor

  Art. 10 Studeren in het buitenland

  4 Examens en getuigschriften 19

  Art. 1 De examens van de opleiding

  Art. 2 Toekenning graden

  Art. 3 Getuigschriften

  Art. 4 Toekenning van getuigschriften

  Art. 5 Ondertekening getuigschriften

  Art. 6 Data van de uitslag en uitreiking getuigschriften

  Art. 7 Cum Laude-regeling

  Art. 8 Verklaringen

  Art. 9 Grading Table van de opleiding

  Art. 10 Rechtsbescherming

  5 Tentamens, toetsen en beoordelen 24

  Art. 1 Vorm van de tentamens en toetsen

  Art. 2 Volgorde van tentamens en toetsen

 • 4

  Art. 3 Tijdvakken en frequentie van tentamens en toetsen

  Art. 4 Gestelde eisen tentamens en toetsen

  Art. 5 Inschrijvingsprocedure voor tentamens en toetsen

  Art. 6a Praktische gang van zaken bij schriftelijke tentamens en toetsen

  Art. 6b Praktische gang van zaken bij digitale tentamens en toetsen

  Art. 7 Mondelinge tentamens en toetsen

  Art. 8 Vaststelling van de beoordelingen

  Art. 9 Normering van de beoordelingen

  Art. 10 Het verlenen van vrijstellingen

  Art. 11 Toekenning van studiepunten

  Art. 12 Vastlegging en bekendmaking van de beoordelingen

  Art. 13 Geldigheidsduur van studieresultaten

  Art. 14 Inzage van tentamens en toetsen

  Art. 15 Bewaring van afgelegde tentamens en toetsen

  Art. 16 Fraude en plagiaat

  Art. 17 Intellectueel eigendom

  Art. 18 Rechtsbescherming

  6. Studieloopbaanbegeleiding en Studieadvies 36

  Art. 1 Studieloopbaanbegeleiding

  Art. 2 Studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving aan dezelfde

  opleiding aan dezelfde instelling

  Art. 3 Studieadvies aan het einde van het tweede jaar van inschrijving aan dezelfde opleiding

  aan dezelfde instelling

  Art. 4 Voorwaarden Bindend Studieadvies met afwijzing (BSA)

  Art. 5 Gevolgen bindend studieadvies met afwijzing (BSA)

  Art. 6 Doorstroom van propedeutische fase naar postpropedeutische fase

  Art. 7 Verwijzing in de postpropedeutische fase

  Art. 8 Rechtsbescherming

  7. Examencommissie 41

  Art. 1 Instelling en samenstelling Examencommissie

  8. Slot- en invoeringsbepalingen 42

  Art. 1 Hardheidsclausule

  Art. 2 Onvoorziene omstandigheden

  Art. 3 Bekendmaking van de regeling

  Art. 4 Citeertitel, inwerkingtreding Bijlage A: Structuur en beroepscompetenties van de opleiding Leisure Management

  BBA en AD voltijd 44

  Bijlage B: Structuur en beroepscompetenties van de opleiding Leisure Management

  BBA en AD duaal 45

  Bijlage C: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor

  de BB en AD opleiding voltijd 48

  Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor

  de BBA en AD opleiding duaal 58

  Bijlage E Uitwerking competenties AD 68

  Bijlage F Praktische regels voor de opleiding Vrijetijdsmanagement 2014-2015. 76

  Bijlage G Toelichting op Grading table. 82

 • 5

  1 Algemeen

  Artikel 1 Begripsbepalingen

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  afstudeerrichting: een specialisatie binnen de opleiding als bedoeld in artikel 7.13 WHW,

  niet zijnde een Associate-degreeprogramma of een minor; Associate-degreeprogramma: programma als bedoeld in artikel 7.8a WHW met een

  studielast van tenminste 120 studiepunten;

  bezwaar, beroep en klachtenloket: faciliteit als bedoeld in artikel 7.59a WHW;

  college van beroep voor de examens: college als bedoeld in artikel 7.60 WHW;

  college van bestuur: het instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1 en 10.8 WHW;

  competentie: een integraal geheel van beroepskennis, -houding en -vaardigheden die een

  persoon nodig heeft om binnen relevante beroepscontexten adequaat te kunnen

  functioneren;

  EVC: eerder verworven competenties examen: afsluitend onderdeel van een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 WHW of de propedeutische fase als bedoeld in artikel 7.8 WHW;

  examencommissie: commissie als bedoeld in artikel 7.12 WHW;

  examinator: persoon als bedoeld in artikel 7.12c WHW, niet zijnde een student of

  extraneus;

  extraneus: degene die als extraneus als bedoeld in artikel 7.32 en 7.36 WHW is

  ingeschreven bij de opleiding die voltijds of deeltijds is ingericht;

  gedragscode internationale student: gedragscode internationale student hoger onderwijs, zoals deze geldt per 1 maart 2013;

  instelling: Stenden Hogeschool;

  les-, toets- en tentamentijden: 8.00 uur tot 21.30 uur.

  centrale medezeggenschapsraad: raad als bedoeld in artikel 10.17 WHW;

  minorprogramma: een samenhangend keuzeprogramma van in totaal 30

  studiepunten, dat gevolgd wordt in de postpropedeutische fase, niet zijnde een

  afstudeerrichting;

  onderwijseenheid: onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.3 WHW, die in samenhang

  met andere onderwijseenheden het onderwijsprogramma van de opleiding vormt, waaraan

  n eindbeoordeling is verbonden. Een onderwijseenheid kan betrekking hebben op een

  praktische oefening;

 • 6

  opleidingscommissie: commissie als bedoeld in artikel 10.3c WHW;

  opleidingsjaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van

  het daaropvolgende kalenderjaar en, indien men zich inschrijft per 1 februari, het tijdvak

  dat aanvangt op 1 februari en eindigt op de laatste dag van februari van het

  daaropvolgende kalenderjaar;

  opleidingsvariant: een opleiding kan in de voltijd-, deeltijd- en/of duale variant

  aangeboden worden;

  post-propedeuse: de hoofdfase van de opleiding direct volgend op de propedeuse;

  praktische oefening: een onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.3 lid 2 WHW waarin de

  nadruk ligt op de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening en op de

  beroepsuitoefening in verband met het onderwijs in een duale opleiding, voor zover deze

  activiteiten onder begeleiding van de instelling plaatsvinden. Een praktische oefening kan

  vormgegeven zijn in een project, werkstuk, of ontwerp, scriptie, mondelinge presentatie,

  doorlopen van een stage, deelname aan excursie, werken in (thema)groepen; programma: het samenhangend geheel van onderwijseenheden verzorgd door de

  opleiding;

  propedeuse: propedeutische fase van de opleiding, als bedoeld in artikel 7.8 WHW;

  progRESS: studenten informatie systeem;

  schooldag:alle dagen die in de jaarplanning doorgaans niet als vakantiedagen, zaterdagen,

  zondagen of reguliere feestdagen zijn aangeduid, zijn schooldagen, waarbij de zaterdag

  uitsluitend bestemd mag worden voor afname van tentamens en of toetsen en of examens. School-/Cluster en Staf Medezeggenschapsraad: raad bedoeld als in artikel 10.25 WHW.

  student: degene die als student als bedoeld in artikel 7.32 WHW is ingeschreven bij de

  instelling;

  studentenstatuut: statuut als bedoeld in artikel 7.59 WHW;

  studiejaar: het wettelijk studiejaar dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31

  augustus van