Koriandermix oktober 2009

Click here to load reader

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  243
 • download

  4

Embed Size (px)

description

sport, tennis, tennisvereniging, almere, kruidenwijk

Transcript of Koriandermix oktober 2009

 • Colofon Dit blad is een uitgave van Tennisvereniging Koriander. Sportpark Rie Mastenbroek Mosweg, Almere. Postbus 1644, 1300 BP Almere. Tel. Clubhuis 036-5339510. Tel. Chalet 036-5344499. Lid van de KNLTB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad, nr. 39045172. Bankrekeningnr.: ABN/AMRO te Almere, rek.nr. 54.68.98.114. Postbank, rek.nr.: 4499835. Bestuur en Commissies Bestuur Voorzitter Jop van Breugel voorzitter@koriandertennis.nl Secretaris Ronald van Velzen secretaris@koriandertennis.nl Penningmeester Richard de Kreij

  Ben Francooy vacature Peter Vallentin bestuurslidjeugd@koriandertennis.nl Marcel Verkerk bestuurslidTC@koriandertennis.nl Baan- Parkcommissie Henk Gietman Jeugdcommissie Edith Vallentin jc@koriandertennis.nl Jeugdraad Jennifer Janssen yenni62@hotmail.com

  e-mail jeugdraad@koriandertennis.nl homepage www.koriandertennis.nl/jeugd Clubhuiscommissie Michle van den Assem Bardienst: ma t/m vrij 19.00-21.00 uur e-mail: kantinedienst@koriandertennis.nl Technische Commissie Voorzitter vacature Competitie Marco Jansen Redactie Rob Visser e-mail koriandermix@koriandertennis.nl Recreantencommissie Wim Terschegget e-mail recreantencommissie@koriandertennis.nl Open Koriander Commissie Hans Fleuren Tennisleraar Nina v.d. Geest

  versie: oktober 2009

  wwwwww..kkoorriiaannddeerrtteennnniiss..nnll Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging kan slechts schriftelijk vr 1 december bij de Ledenadministratie, en is pas geldig na bevestiging van ontvangst door de Ledenadministratie van T.V. Koriander.

  KKoorriiaannddeerrwwiijjzzeerr

  Secretariaat Postbus 1644, 1300 BP Almere Ledenadministratie Ineke de Graaf, Bereikbaar tot 22.00 uur, e-mail: ledenadministratie@koriandertennis.nl Redactie Wies v. Breugel Rinus Verveer Vera Ellenkamp Webmaster Erik Beukenkamp e-mail: webmaster@koriandertennis.nl Commissieleden: Baan- Parkcommissie Bertus de Graaf, Willem Blaas, Henk Tegelaar, Willem Moreels Jeugdcommissie Mary van Wijngaarden, Jennifer Janssen, Irma Schipperijn, Petra Rietdijk Jeugdraad Jennifer Renting, Siita Oldert, Bas Hartman, Marissa Vallentin, Pim Visser, Thomas Roskam, Dillon Hope, Danny Kamst Clubhuiscommissie Stuart Gunput, Michle van den Assem, Martin Spel, Sandra Zegers, Karin Rijkers Technische Commissie Stuart Gunput, Peggy Jongebloed, Mirjam Greeve Recreantencommissie Jan van Vuure, Peggy Jongebloed, Petra Lentjes, Linda Vlietstra, Margriet Terschegget, Patricia Haeck Open Koriander Commissie Dennis Lankreier, Edward Beerlage Sleuteladressen

 • Koriander, op naar t 25 jarig jubileum

  VVaann ddee RReeddaaccttiiee De tijd gaat snel, soms zeer snel. Je neemt je van alles voor, zoals het maken van een clubblad in het weekend. Maar dan vinden er onverwachts ontwikkelingen plaats en kan er heel veel gebeuren waar je geen rekening mee houdt, zoals de nog niet verwachte geboorte van je 3e kleinkind. Je denkt dat je alles in de hand hebt, nee dus. Soms bestaat het leven uit alleen maar plannen en als er dan iets tussendoor komt moet je de planning weer aanpassen. Maar ondanks alles is het gelukt. Voor u ligt het 5e exemplaar van dit jaar. Het actieve tennisseizoen van competities, toernooien en clubkampioenschappen ligt al bijna weer achter ons. Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het Dag-Zon toernooi ook al weer gespeeld en rest ons nog het open herfstjeugdtoernooi dat van 19 oktober tot en met 25 oktober zal worden gespeeld. Vanaf deze plaats wens ik de jeugd veel plezier toe en hoop dat jullie van dat toernooi net zo veel mooie fotos en copy zullen aanleveren als voor deze editie is gedaan. In dit nummer treft u de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 24 november aan. Verder een fotocollage van het 3e Willem Blaastoernooi. Een verslag van het Koriander dubbeltoernooi en de Nacht van de Jeugd. De competitie voor 2010 en uiteraard voor de jeugd, Halloween op 31 oktober. Kortom veel leesplezier. Namens de redactie Wies van Asperen

  Van de Redactie ..................................3 Bestuur Van de voorzitter ...................................4 Van de penningmeester ........................5 Algemene Leden Vergadering ..............6 Notulen 17 maart jl AVL ..................7/8/9 Algemeen Willem Blaastoernooi ................10/11/12 Foto vernieuwen pasje ........................13 Clubkampioenschappen.......13/14/15/16 25 jaar Koriander.................................17 Nieuwe leden .....................................17 Competitie senioren 2010 ..............19/20 Halloween ...........................................22 Nacht van de jeugd ...................23/24/25 Competitie jeugd 2010 ...................26/27 Diplomatentennis ...........................29/30 Verjaardagen.......................................31 Kalender..............................................32

 • Koriander, op naar t 25 jarig jubileum 4

  UUww vvoooorrzziitttteerr vviinnddtt Dat ik bij het voorbereiden van deze bijdrage tot de conclusie kwam dat er toch wel heel veel gebeurt binnen Koriander. Hoogtepunten in de achter ons liggende periode waren de Nacht van de jeugd, die een groot succes bleek en waar zowel jeugd als ouderen (begeleiders) met voldoening (en soms weinig slaap) op terugkeken. Echt een evenement waarmee Koriander zich op jeugdgebied positief onderscheidt van andere tennisverenigingen. Daarnaast waren onze clubkampioenschappen dubbel een groot succes. Meer deelname dan voorgaande jaren, mooie en spannende wedstrijden en schitterend weer. Kortom een evenement om niet snel te vergeten. Vanaf deze plaats in ieder geval een felicitatie voor onze kampioenen in de verschillende deelnemerscategorien. Op 26 september j.l. hadden wij ons sponsor- en vrijwilligersevenement. Ondanks een persoonlijke uitnodiging waren er helaas weinig sponsors aanwezig en ging een kans om een nauwere band tussen hen en Koriander te smeden voorbij. Wel was het overgrote deel van onze vrijwilligers aanwezig. Het weer was perfect (veel zon, geen wind), de sfeer zeer ontspannen en gezellig en het aanbod van het bestuur zeer gewaardeerd. In de afgelopen periode heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevonden binnen de clubhuiscommissie. Fred Lenaarts heeft na lang wikken en wegen besloten om zijn werkzaamheden voor de clubhuiscommissie en vooral die als cordinator van de bardiensten te beindigen. Fred heeft een flink aantal jaren de invulling van de bardiensten gecordineerd en dat is niet bepaald de gemakkelijkste klus binnen Koriander. Ik wil in ieder geval nu al en op deze plaats Fred bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid bij het reilen en zeilen van Koriander en voor de wijze waarop hij de bardienstcordinatie vorm heeft gegeven. Vooral de cordinatie van de bardiensten was n van zijn activiteiten, die vaak aan (niet altijd terechte) kritiek blootstond. De wijze waarop Fred zich dan vervolgens herpakte en doorging met deze

  lastige taak verdient onze waardering. In de door zijn vertrek ontstane vacature zijn intussen enkele enthousiaste leden gestapt door toetreding tot de clubhuiscommissie. Hoe men de invulling van de bardiensten ter hand gaat nemen zult u waarschijnlijk in dit of het volgende clubblad lezen. Ook hebben we als bestuur besloten om de beveiliging van ons clubhuis niet verder uit te breiden. Wij zijn van mening dat de thans getroffen beveiligingsmaatregelen op dit moment voldoende zijn. Binnen het bestuur spreken we al over de opvolging van mij als voorzitter in maart 2011. Afgesproken is dat de andere bestuursleden hierbij het voortouw zullen nemen. Op dit moment wordt nagedacht over criteria, die in het op te stellen profiel dienen te worden opgenomen om binnen ons ledenbestand gericht op zoek te kunnen gaan naar een opvolger. Wanneer u ideen, suggesties of verwachtingen heeft betreffende uw nieuwe voorzitter geeft u dat dan door aan Peter Vallentin, Richard de Kreij of Ronald van Velzen. Wanneer u dit clubblad ontvangt is ons Dag-zon-toernooi als afsluiting van het zomerseizoen voorbij. Mogelijk is ons Open Jeugdherfstoernooi (19-25 oktober) ook al begonnen. Toeschouwers bij deze voornamelijk overdag gespeelde wedstrijden zijn altijd welkom. Verder zijn we volop bezig met het voorbereiden van de algemene vergadering op 24 november a.s, waarbij de begroting 2010 en ons meerjarenbeleidsplan aan u zullen worden voorgelegd. Kom dus naar die vergadering. We gaan door met de voorbereidingen voor ons jubileum in 2010. U leest over de activiteiten van de jubileumcommissie elders in dit clubblad. Ik zie u graag op ons tennispark of bij de algemene vergadering.. Met vriendelijke sportgroet, Jop van Breugel (voorzitter)

 • 5

  VVaann ddee ppeennnniinnggmmeeeesstteerr Na een rustige zomer draaien de financile activiteiten weer volop. Begroting 2010 Alle commissies hebben inmiddels hun financile wensenlijstje voor 2010 ingediend. Dank voor het werk dat daaraan is besteed. De komende weken zullen we in het bestuur hier een begroting uit samenstellen. Uitgangspunt voor 2010 blijft een sluitende exploitatiebegroting. Het zal nog een hele klus worden om dit voor elkaar te krijgen. Belangrijkste draaipunten blijven het aantal leden en de contributie voor 2010, de verwachting over kantineomzet en de investeringen c.q. uitgaven voor ons park. In de algemene ledenvergadering van november zullen we de resultaten van ons werk presenteren. Het bestuur realiseert zich dat onze vereniging in 2010 het 25-jarig bestaan viert. Uitgaven die daarmee samenhangen zullen vanzelfsprekend apart begroot worden en apart worden behandeld. Meerjarenplan Met de verwachting van 2009 en