ReflexNieuws oktober 2009

Click here to load reader

 • date post

  15-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

description

verenigingsnieuws van volleybalvereniging Reflex te Kampen

Transcript of ReflexNieuws oktober 2009

 • Bij Heren 1 en Dames 1 zijnveel nieuwe spelers dus daarvalt in de loop van het seizoenzeker genoeg over te schrijven.Per slot van rekening moetende nieuwelingennog de Reflexinburgeringscur-sus afleggen. Ook hebben wenieuwe hoofdspon-sors en is er op 25september eensponsoravondgeweest. Ook hier-over een verslag indit ReflexNieuws.Ook nieuw is onzeverenigings-websi-te en nog nieuwerdan nieuw is ons eigenReflexTV.Jullie hebben hem vast al welin de kantine zien hangen.Maar het aller, aller, aller aller,nieuwste is toch wel de ReflexWIFI-ZONE. Onze halbeschikt als n van de eerstevolleybal-sporthallen inNederland over een eigendraadloos internet systeem datvoor iedereen gratis toeganke-lijk is. Dus neem je pc, laptop,IPOD of mobieltje mee naar dehal. Met de code die achter debar verkrijgbaar is kan je danlekker je mail blijven ontvangenof de uitslag van je wedstrijd

  Het nieuwe volleybal seizoen is al weer begonnen dus de redactie van jullie

  ReflexNieuws heeft weer een lekker dik nummer in elkaar gezet. Ook dit seizoen

  gaan we weer 5 mooie edities uitbrengen en als ik zo binnen de vereniging kijk wat

  er allemaal gebeurt moet dat geen probleem zijn.

  van de redactie

  gelijk op je Hyves zetten.Ook nieuw is de trainer van Dames 1 en decoach van Heren 1. Nieuw zijn ook de volley-bal netten en nieuw is de barplanning op onzesite. Nieuw is ook dat alle klaverjasdata en de

  bedrijvencompetitie nu al oponze site staan en ook nieuw isde datum van het a.s. mixtoer-nooi.Nieuw zijn ook weer een hele-boel fotos uit de rubriekReflexNieuws op reis en ooknieuw zijn de teamfotos vanHeren 1 en Dames 1 alsmedehun wedstrijdkleding.Nieuw is ook dat wij onze hoofd-sponsor Official Sponsor noe-men en onze subsponsorsOfficial Partnernoemen.Er komt geen eind aan maar ik

  ga nog even door met vernieuwingen die ditseizoen plaats hebben gevonden. Zo is er ookeen nieuwe club van 100 opgericht, metinmiddels al 22 leden en is het de heren vande sponsorcommissie gelukt om 11 nieuwebalsponsors te vinden. De nieuwe presenta-tiegids hebben jullie natuurlijk al gelezen enals laatste nieuwtje lezen jullie nu de aller-nieuwste Reflexnieuws...

  Al met al kan ik concluderen dat Reflex nietalleen Springlevend, maar ook volop in bewe-ging is.

  Veel leesplezier en tot ziens in de hal !

  Kopij voor het volgende ReflexNieuws voor 20 november inleveren.

 • van het bestuur

  2

  Wat een knallende start van het nieuweseizoen. De sponsoravond op vrijdag 25september was in alle opzichten een grootsucces. De presentatie van de top-teams, het grote aantal gastenen natuurlijk het boeiendeoptreden van Wim Anker.En als klap op de vuurpijlde presentatiegids. Alsdeze start de opmaat isvoor het inmiddelsgestarte seizoen, dan ziethet er dit jaar veelbelovenduit. Ik heb veel bezoekers hunwaardering horen uitspreken over diespeciale Reflexsfeer. Het was in alleopzichten een succes. En ook de avond daarna tijdens het openingsfeest was desfeer weer als vanouds. Aan alle organisa-toren hierbij een dikke pluim.

  De werkgroep vrijwilligersbeleid is in eenafrondend stadium. Het merendeel van deleden heeft inmiddels hun voorkeur vooreen bepaalde vrijwilligerstaak binnenReflex aangegeven. De leden waarvan deinventarisatie nog niet is ontvangen en deleden die tot op heden geen belangstellinghebben getoond voor een specifieke taakzullen opnieuw worden benaderd. Nu wor-den eerst de voorzitters van de verschil-lende secties gezocht. Daarna zullen naarverwachting ook alle functies door vrijwil-ligers worden ingevuld. Het is begrijpelijkdat het vrijwilligerswerk voor de een mak-kelijker is in te vullen dan voor de ander.Desondanks doen we uitdrukkelijk opiedereen een beroep.

  Samen de schouders er onder en onderhet motto "Recht uit het hart ! "Reflex is van oudsher een familievereni-

  ging waar iedereen zijn of haarsteentje moet bijdragen om de

  club in alle opzichten opti-maal te laten functioneren.Op 25 november zullen deeindresultaten van dewerkgroep worden gepresenteerd. U bent

  allen van harte welkom.

  Het was ook dit jaar weer eenhele puzzel om alle teams samen te

  stellen, daarvoor de juiste trainingsfacili-teiten te vinden en de juiste voorbereidin-gen voor de competitie te treffen. Gelukkigvielen de puzzelstukken voor het grootstedeel weer op de gewenste plekken. Maarhelaas moesten er bij de start toch eenaantal teams uit de competitie wordenteruggetrokken wegens onvoldoende spe-lers. Als het daarbij gaat om volwassenenis het tot daar aan toe, maar om eenjeugdteam te moeten teleurstellen is eenslechte zaak. Juist de jeugd gunt hetbestuur zoveel speelplezier. Ook om diereden is het belangrijk dat er door meer-dere vrijwilligers meer tijd en energie inde sectie jeugd zal worden gestoken.

  De afgelopen weken is het verschillendekeren voorgekomen dat douches en kleed-ruimten na gebruik niet opgeruimd wer-den achtergelaten. Populair gezegd: "Het was een grotebende!!" Bij vertrek uit de hal is het voor-

 • COLOFONoktober 2009 - nr. 3 -

  REDACTIE

  Peter Verbeek telefoon 331 43 41 [email protected]

  Willem Jan Kronemantelefoon 331 89 [email protected]

  DISTRIBUTIE

  Martha Bosman telefoon 332 01 [email protected]

  LEDENADMINISTRATIETheo Kapperttelefoon 332 56 [email protected]

  DRUKZalsman Kampen

  KOPIJ

  kopij voor de volgende uitgave inleveren voor:20 november 2009via email:[email protected]

  gekomen dat niet alle lichten uit werden gedaan,douches nog aanstonden, vuile kopjes en glazenher en der in de kantine stonden en dat het kof-fiezetapparaat nog aan stond. Kom op mensen;dat reclamespotje van SIRE "en zo langzamer-hand worden we met elkaar steeds a-socialer"gaat toch hopelijk niet op voor Reflex. Dus ruimje eigen rommel op, geen drank op de tribuneen ook geen alcohol onder de 16 jaar!! Kijk voor-al kritisch naar je eigen gedrag, maar durf ookeen ander op ongewenst gedrag aan te spreken.

  Ik begon met sponsoring, daar wil ik ook graagmee eindigen. In de huidige economische situa-tie is het geen eenvoudige opgave voor sportver-enigingen om geschikte sponsoren te vinden.Het is dan ook een bijzondere prestatie dat desponsorcommissie er desondanks in is geslaagdom naast het vinden van een aantal subsponsorsook voor de komende drie jaar in een uniekeconstructie drie hoofdsponsoren te contracte-ren. Zalsman en Berg makelaardij waren bijReflex als sponsor al prominent in beeld, nukunnen we ook Combo Design verwelkomen. Wij rekenen op een constructieve samenwer-king tussen de sponsoren en de vereniging. En namens alle leden van Reflex dank aan desponsorcommissie voor het behaalde resultaat.Top!!

  Iedereen een prachtig en sportief seizoen 2009 -2010 gewenst.

  Met vriendelijke groet,Gerard Booijvoorzitter

 • www.idem

  dito.net

  4

 • In de eerste training al kwam naarvoren dat Rixt het tempo niet aan kon.Daar had zij een goede reden voor: zoonTom is inmiddels 4 maanden! In die tijdhield Jannemieke zich wijselijk stil,maar ook haar geheim zou niet langdaarna het levenslicht zien. Dapperstreed Jannemieke door, tot bijna heteinde van de competitie. Inmiddels iszoon Koert een uit de kluiten gewassenjongen van 3 maanden.

  Dit was het startschot vooreen verdere afvalrace,waarop Sonja Bakkerjaloers zou worden.Want, toen de dagenkorter begonnen teworden, besloot Carlaom maar liefst 6 wekennaar oorden te vertrekken waarhet op dat moment zomer was. En algauw na de jaarwisseling bleek de bij-zonder bevallige training van Rolandnog meer mensen te hebben aangesto-ken. Mirre is nog maar een maandje opde wereld, maar deed Berthe al vroegbesluiten de competitie (noodgedwon-gen) te verlaten.

  Dat dames 3 uiteindelijk op een vierdeplaats is geindigd, verdient alle lof!

  Een bijzondere prestatie met slechts60% aan overgebleven negertjes.

  Na de competitie vertrok onze jeugdnaar hogere teams. Marlijn, Linde enSaskia naar het tweede, Janine naarhet eerste. Het eerste had echter ookeen grote aantrekkingskracht op eenaantal speelsters van D2. Anneke, Kimen Anna-Mirel vielen ook voor de char-

  mes van Rik. Her en der vielen nogmeer speelsters af, zodat het

  logische vervolg was datD2 en D3 bij elkaargevoegd werden.

  Voor de meisjes van D3wederom een geweldige

  prestatie. Zonder kampi-oen te worden toch promo-

  veren naar de promotieklasse!Das ook een manier om de spreek-woordelijke haas te vangen. Klasse dus!

  De oudjes zijn van stal getrokken en dejonkies kunnen tonen wat ze waard zijn.Het nieuwe seizoen is nog maar 2 wed-strijden oud, maar met n winstpartijen een nipte 2-3 nederlaag gaan we,om in dierentermen te blijven, het var-kentje wassen.

  Het seizoen 2008/2009, dames 3 heeft zich dapper geweerd ondanks het syn-droom van de 10 negertjes. We begonnen met een dozijn vol volleyballende meis-jes aan de competitie.

  Vangende koeien en wassende varkens

 • 6Ook bij Reflex volgen we dit landelijkbeleid en vandaar dat alle nieuwe bui-tenlanders die bij heren en dames 1spelen, een integratiecursus moetenondergaan.Reden van deze inburgering is dat alsdeze buitenlanders de cultuur en taalvan Reflex niet spreken, een goedecommunicatie met de autochtoneReflexers niet mogelijk is en er allerleimisverstanden kunnen ontstaan.

  Er zijn een aantal vragen aan dezenieuwkomers voorgelegd om hun ken-

  nis te testen over hun achtergrond,reden van komst en wat ze Reflex tebieden hebben. Daarnaast kregen zeeen aantal vragen voorgeschoteld om tekijken wat ze van de geschiedenis vanReflex wisten.In dit ReflexNieuws kun je kennismaken met de nieuwe buitenlandsespelers bij heren en dames 1.

  Aan die inburgeringsplicht is voldaanwanneer het inburgeringsexamen metsucces is afgelegd.

  Vanaf 2006 moeten nieuwkomers en asielzoekers al dan niet verplicht inburgerenin Neder