IT expert cruciaal voor musea

Click here to load reader

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  568
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of IT expert cruciaal voor musea

 • 1. 12 ACTUEELMARKTMONITOR TECHNOLOGIEIT IN BEDRIJF PEOPLEWAREIT IN BEDRIJF 13COLUMNCHRIS VERHOEFMuseumkompas De meeste musea hebben te weinig nancile Ondersteuning bij de ontwikkeling Geen hobby voor middelen om alles teMuseumkompas is een ontwikkelpro- ject met als doel het ondersteunen van umprofessional de mogelijkheid geeft de eigen instelling te positioneren, halen uit de nieuwe bonentellersmedia. Zij dreigen daar- de museumprofessional in de ontwik- keling van nieuwe robuuste crossme- diale diensten. Het betreft digitale referentiemodellen van businessmodel- len, prestatie-indicatorenscorecards en checklists voor de ontwikkeling van C onguratiemanagement wordt menigmaal gezien als kostenpost of als hobbyproject voor bonentellers. door het contact met hetdiensten voor gentegreerde ontsluiting van collecties die de informatie geper- crossmediale diensten. Museumkompas is een initiatief van Natuurlijk, we kennen we allemaal de frustratie van in het verkeerdepubliek te verliezen. Desonaliseerd aanbieden aan gebruikershet Crossmedialab (Lectoraat Crossme- document een aanpassing maken. Dat kost dan extra tijd en somsvia meerdere kanalen, meerderedia Business, Hogeschool Utrecht) ook geld. Maar de wereld vergaat niet.IT-professional, zeggen devices en op meerdere plekken. Degenancierd vanuit OCW via de RAAK- Vrijwel niemand realiseert zich hoe moeilijk het is om enorme beleving in het museum is maar eenregeling. Participerende musea en hoeveelheden materialen en documentenstromen goed te beheren. Ben Kokkeler, Dennismoment in de totale verbinding dieinstellingen zijn onder andere: Museon Vandaar die houding ten aanzien van conguratiemanagement. Maar nagestreefd wordt tussen collectie(Den Haag), TwentseWelle (Enschede), je hebt echt standaardconguratiebeheer nodig in situaties waar Ringersma en Harry vanen bezoeker. IT-methodieken (serviceHet Havenmuseum (Rotterdam), Muse- allerlei objecten op verschillende manieren gecombineerd kunnen design) en oplossingen vanuit andereumwerf Vreeswijk, Armando Museum worden tot een valide, of minder valide, geheel: een conguratie. Vliet, kan het tij keren. toepassingsgebieden zijn daarbij het(Amersfoort), Instituut voor Beeld Conguratiemanagement is het vakgebied dat borgt dat apparatuur Hij kan musea de wegvertrekpunt.en Geluid (Hilversum), Nederlands (hardware en software) aan zorgvuldig gedenieerde functionele, Naast specieke resultaten voor deVestingmuseum (Naarden), Stichting mechanische, en elektronische eisen voldoet en dat elke verandering wijzen door onder meerdeelnemende musea, zijn er meer Vrede van Utrecht, Stichting DEN en in deze eisen goed gecontroleerd, zorgvuldig gedenticeerd engenerieke resultaten in de vorm van Sectorinstituut Erfgoed Nederland. accuraat opgetekend wordt. Kortom, het is een managementactiviteitop te treden als innovatie- een benchmark voor crossmedialiteit in die technische en administratieve sturing geeft aan de levenscyclus musea (de Crossmedia Museum Moni- Voor meer informatie: http://crossmedialab. van een product, zijn onderdelen, de informatie daarover en demanager.tor), een Museumwijzer die de muse-nl/les/museumkompas.pdf. eventuele veranderingen in eisen en inzichten of in leverancier of specicatie tijdens het project.Conguratiemanagementborgen vergt vroegtijdige I nternet en web 2.0-toepassingen dienstverlening en medewerkers nieuwe toetsing met tanden hebben een grote impact op de media, IT-managers, zij zijn allemaal museale sector. Dit is zichtbaar in desteeds meer bezig om in hun dagelijks vele publicaties over nieuwe kansen omwerk een vertaling te vinden van de Onderzoek leert dat conguratiemanagement meeroplevert dan het kost: Companies that are best in class at conguration management (CM) hit each of the product develop- meer dan twintig leuke dingen met 2.0- toepassingen te doen. Musea hebben ook hoge verwachtingen van het eect van missie van de instelling naar de inzet en afstemming van meerdere communica- tiekanalen. Ze worden geconfronteerd ment and lifecycle targets that drive product protability, on average, social media voor marketing. Zo moetenmet crossmediale vraagstukken en de 89% or more of the time providing a signicant performancemeer bezoekers de weg naar hetvraag waarom het allemaal nodig is, hoe advantage over their peers. These targets include product quality,museum vinden en moet er eenhet te realiseren is en hoeveel het kost. launch dates, product development cost, product cost, product blijvende verbinding ontstaan. Dit zijn De concrete vraag voor de IT-professio- revenue, and product lifecycle costs., aldus een Aberdeen-rapport uitechter in hoge mate ontwikkelingen dienal is: hoe ontwikkel ik nieuwe crossme- 2007. Goed, CM is dus een prot center en geen cost center. zich aan de buitenkant van de museale diale diensten die enerzijds passen bij de Conguratiemanagement is een best practice en die moet je dan ook organisatie afspelen. Onopgemerkt blijftpositionering van de instelling enFOTO: HOLLANDSE HOOGTE eisen bij signicante investeringen. Om te beginnen moet er een echter dat zich in het museale bedrijf en anderzijds voldoende mogelijkheden Conguratie Management Plan komen. Eis dat zon plan minimaal in het vakgebied van de museale IT- geven tot sturing en verantwoording. voldoet aan de IEEE Standaard 828 uit 1998: IEEE Standard forprofessional een aardverschuiving Het is een combinatie van de vragen doe Software Conguration Management Plans. Daarmee heb je een voltrekt. ik de goede dingen? (doorvertaling internationale standaard te pakken waar het plannen van congura- Multimediale en crossmediale presenta-positionering naar diensten) en doe ik tiebeheer wordt vastgelegd. Vergeten van belangrijke zaken, ties van museumcollecties zijn niet meerde dingen goed? (relatie diensten enIT-expert cr uciaal voor musea onduidelijke indelingen en goedbedoelde knutselsmurfverhalenweg te denken. Het aanbod van digitaalverantwoording). Het is daarmee een voorkom je door deze eis te stellen.cultureel erfgoed is een rijke schakering vraag naar de samenhang tussen beleid van initiatieven en een bonte verzame-en implementatie en weer terug naar Met een plan alleen ben je er niet. Je moet ook richtlij-nen hebben hoe je goed conguratiebeheer uitvoert. Ook daar is aan gedacht. Je kunt bijvoorbeeld de ANSI/IEEE Standaard ling van websites, mobiele applicaties en multimediale interactieve opstellingen. Deze hoeveelheid en diversiteit maakt verantwoording. De roep om kennis en vaardigheden om deze complexe taak het hoofd te bieden wordt onder professio- 1042 uit 1987 voorschrijven: IEEE Guide to Software Conguration duidelijk dat de sector in beweging is. nals daarom steeds luider. Management. Bedrijven als Boeing, Intel, IBM en Motorola hebbenWeb 2.0 vraagt om herpositionering van de museale IT-professional Het maakt ook duidelijk dat trial-and-Het is zaak voor de kleinere musea om zich actief druk gemaakt om inhoud te geven aan dit soort error vaak aan de basis van dezekansen te benutten die vooral liggen in standaarden. Die zijn dus geen ivorentorenverhalen maar gestoeld op initiatieven staat, en dat ze geeneen lokale context en digitale diensten. industrile best practices. In deze standaard vinden we de contextonderdeel uitmaken van een doordachte Digitale diensten zijn een eectief van softwareconguratiebeheer, het proces, de implementatie en de strategie. Veel toepassingen zijnjaren een ernstig probleem: de groterelijkheid voor informatie de afgelopenmuseumprofessionals, waaronder IT-gentegreerde collectieontsluiting te protinstellingen zijn voor het overgrote bewegingen af om te komen tot middel voor lokale samenwerking, die tools die je ervoor nodig hebt. Daarnaast biedt deze standaard ookdaarmee een kort leven beschoren.instellingen zoals het Rijksmuseum, het jaren steeds complexer hebben gemaakt. professionals, wetenschappers enmaken. Voor de IT-professional ligt hierdeel van de musea niet toepasbaar. Dit is moderne vormen van samenwerking, diezich bovendien goed laat sturen. De inzicht in de plannenmakerij. Voorts zijn er appendices met echte Natuurlijk zijn er te midden van dezeVan Gogh, het Nationaal Archief en de Wij noemen er hier drie en illustreren burgers. Voor de IT-professional ligt hiereen kans om als procesarchitect het des te nijpender, omdat in de vereisteverder gaan dan bijvoorbeeld multifunc- museaal verantwoordelijke voor voorbeeldplannen voor realtime control systems, voor experimenteleveelvormige ontwikkelingen initiatievenKoninklijke Bibliotheek gaan mee in dedie telkens aan de hand van op ervaringeen kans om deze organisatieontwikke- voortouw te nemen in de ontwikkelingnieuwe sturings- en informatiserings- tioneel ruimtegebruik. Als variant op informatiemanagement en de IT- systemen, voor softwareonderhoud en voor een productlinesysteem.in een andere richting. Landelijke internationale ontwikkelingen en wetengebaseerde voorbeelden in de Neder-ling op gang te brengen en in dezeen realisatie van een generieke architec- concepties nauwere samenwerking met het nieuwe werken ontstaan nieuwe professional die systemen inricht en Een product line is een verzameling gelijksoortige systemen waaruit koepels zoals Digitaal Erfgoed Nederland hiervoor nanciering te vinden bij de landse museale sector. ontwikkeling een belangrijke rol te tuur, om vervolgens het migratiepad enbijvoorbeeld de meest betrokken verbindingen en rollen in de cultuursec-beheert, hebben daartoe de sleutels in via conguraties specieke instanties kunnen worden gegenereerd.(DEN) en het sectorinstituut Erfgoed (rijks)overheid. Het overgrote deel vanpakken als innovatiemanager.de aanpassing of afschang vangemeenten een noodzakelijke voorwaar- tor. Er wordt gezocht naar mogelijkhe-handen. Met name kleinere musea zijn Zoals mobieltjes die allemaal net even anders zijn, of handelssyste-Nederland proberen innovaties te de (kleinere) musea dreigt buitenspel tePubliek nadrukkelijker in beeldEen tweede ontwikkeling die niet voorbijdatabase