Iso-8859-9 Q ISM YF6nergesi BakanlFDktan

download Iso-8859-9 Q ISM YF6nergesi BakanlFDktan

of 30

 • date post

  13-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Iso-8859-9 Q ISM YF6nergesi BakanlFDktan

 • 7/26/2019 Iso-8859-9 Q ISM YF6nergesi BakanlFDktan

  1/30

  ULUSLARARASI EMNYETL YNETM KODUNUN TRK BAYRAKLIGEMLERE VE LETCLERNE UYGULANMASINA LKN YNERGE

  BRNC BLMAma, Kapsam, Dayana !" Tan#m$a%

  AmaMADDE &' (1) Bu Ynergenin amac; Trk Bayrakl gemiler, deniz aralar vebunlarn ileticilerinin lu!larara! "mniyetli Ynetim #$du (%&' #$d) ka!amndadenetimlerinin yalma! ve !ertiikalarnn dzenlenme!i iin ulu!al gereklilikler ile ilgiliu!ul ve e!a!lar belirlemektir*

  Kapsam MADDE (' (1) Bu Ynerge, ulu!larara! !eer yaan Trk Bayrakl;

  a) Yk!ek !ratli y$lcu gemileri da+il tm y$lcu gemilerini,

  b) -- gr$!t$n ve !t t$na.a !a+i yk!ek !ratli yk tekneleri da+il tm yk

  gemilerini,c) -- gr$!t$n ve !t t$na.a !a+i +areketli ak deniz !$nda. nite!i ('/0'$bil $!+$re drilling unit) cin!inden $lan deniz aralarn,

  ka!ar*

  (2) Bu ynerge +kmleri; !ava gemileri, ticari mak!at ile kullanlmayan devletgemileri, balk gemileri ve yrtc gc mekanik $lmayan +areketli ak deniz !$nda.nitelerine uygulanmaz*

  Dayana

  MADDE )'(1) Bu Ynerge; 1-3431556 tari+li ve 751 !ayl 0enizcilik '!tearl8nn

  #urulu ve 9revleri :akknda #anun :kmndeki #ararnamenin 2 nci madde!inin (c)bendi ile 1-33157 tari+li ve 7522 !ayl 0enizde

 • 7/26/2019 Iso-8859-9 Q ISM YF6nergesi BakanlFDktan

  2/30

  d) "mniyetli Ynetim &i!temi (&'&) Dleticinin emniyet ve evre k$ruma$litakalarnn etkin biimde uygulanabilme!i amacyla, iletici er!$neline $lanak !a8layan,yalandrlm ve d$kmante edilmi bir !i!temi,

  e) "mniyetli Ynetim Belge!i (&'iman Bakanl8 0enizcilik '!tearl8 Blge 'drlklerine ba8l >iman

  Bakanlklarn,i) /b.ekti kant 0$8rulanabilir gzlem, lm ve te!te dayanan ve uygulanan

  "mniyetli Ynetim &i!temi un!uruna ait !$mut veya !$yut bilgi, kayt veya te!iti,

  .) Fn !rvey Yurt dna k yaacak Trk Bayrakl gemilere Blge 'drlkleriveya >iman Bakanlklar tarandan yalan ve geminin ulu!al ve ulu!larara! mevzuat+kmlerine tam $larak uyum !a8lad8nn k$ntr$l edildi8i denetimi,

  k) Frgt lu!larara! 0enizcilik Frgt@n (%'/),l) Ar$gramd Dleri &rvey Yurt dndaki liman devleti denetimlerinde ek!iklikleri

  nedeniyle tutulan Trk Bayrakl gemilerin Trk limanlarna geldi8inde Blge 'drlkleriveya >iman Bakanlklar tarandan yalan, geminin ulu!al ve ulu!larara! mevzuat+kmlerine tam $larak uyum !a8lad8nn ve liman devleti denetiminde bulunanek!ikliklerinin tam $larak giderildi8inin k$ntr$l edildi8i denetimi,

  m) &zleme lu!larara! 0enizde

 • 7/26/2019 Iso-8859-9 Q ISM YF6nergesi BakanlFDktan

  3/30

  KNC BLM

  BELGELENDRME

  B+$+%+mMADDE -. (1) Bu Ynerge ka!amndaki gemiler ve ileticileri, %&' #$d ve bu

  Ynerge gereklerini yerine getirerek durumuna uygun belgelerden birini almak z$rundadr*Belge dzenlenebilme!i iin gemi iletici!i; bu Ynerge@nin "k1@inde dzenlenen ve ilgili

  bilgileri ieren $rm ile, "k2@de dzenlenen atanm kii ile ilgili bilgileri ieren $rmud$ldurarak Ddare@ye bildirimde bulunur*

  (2) Yetkilendirilmi kurulular, ygunluk Belge!i (0$

 • 7/26/2019 Iso-8859-9 Q ISM YF6nergesi BakanlFDktan

  4/30

  tamamlanma! durumunda dzenlenecek $lan yeni 0$

 • 7/26/2019 Iso-8859-9 Q ISM YF6nergesi BakanlFDktan

  5/30

  1) Dleticinin 0$

 • 7/26/2019 Iso-8859-9 Q ISM YF6nergesi BakanlFDktan

  6/30

  dzeltici aaliyetlerin etkinli8i en ge bir !$nraki taki eden yllk, ara veya yenilemedenetimlerinde d$8rulanmaldr*

  d) "k4@de dzenlenen uygun!uzluk ra$ru, ileticinin &'& veya %&' k$d gerekleri ileuygun $lmad8n aka belirtmek iin kullanlmaldr*

  e) ygun!uzluk ra$runun ieri8i tam ve k!a $lmal, ra$ru gzden geiren kiiler

  tarandan k$layca anlalabilecek bir !luta yazlmaldr*) Bir ileticinin &'&@!indeki bir gerekli8e ba8l bir uygun!uzluk yazlaca8 zamank$nunun akl8a kavuma! iin, gerekli ra$rda tekrar belirtilmelidir*

  g) ygun!uzluklar, %&' #$dun geerli gereklerine reeran! verecek bir ekilde!nlandrlmaldr*

  8) Dletici, 0zeltici Jaaliyet Alan $rmunu d$ldurduktan !$nra $nbe gn ieri!indedenetim uzmanna verir* Alan +azrlanrken gerekli dzeltici eylemlerin gerekletirilme!i iin ay gemeyecek bir !re verilir* /nbe gn ieri!inde dzeltici aaliyet lannn!unulmama! durumunda belge ital edilir* 9emi denetiminde, 0zeltici Jaaliyet Alan 0A?zerinden denetim uzmanna !unulur*

  +) :er uygun!uzluk madde!i iin dzeltici aaliyetin uygulanaca8 tari+ belirtilir ve tm

  uygun!uzluk maddelerinin ay iin dzeltici aaliyet ile giderilme!i iin lan yalr*) 0enetim uzman 0zeltici Jaaliyet Alann uygun bulur!a ileticiye uygunlu8u

  bildirir* 9emi denetiminde, gemiye ak! ile teyit gnderilir*i) Byk ygun!uzluk te!it edilmi i!e, 0$< veya &'< dzenlenmez ve $naylanmaz*

  Byk uygun!uzlu8un gemi er!$neline, gemiye veya evreye te+dit $luturma!n nlemekiin, en azndan uygun!uzlu8a evrilme!ini amacyla gerekli acil dzeltici aaliyetleryalmaldr* Bu durumda, denetim uzman bulunan byk uygun!uzlu8un ieri8ini,giderilme!i iin neler yalaca8n ve uygun!uzlu8a evrilen byk uygun!uzluklar "k5@dadzenlenen $rma !rayla yazmaldr* 9emide te!it edilen byk uygun!uzluk gemi !eyrekmadan nce dzeltilerek uygun!uzlu8a evrilmelidir* Byk uygun!uzluk, uygun!uzlu8adntrlm i!e 0A? veya gemi katan, ay gemeyecek bir zaman dilimi ieri!indedzeltici aaliyetlerin yalaca8n g!teren lan !unar* Bu lan "k1-@da dzenlenen $rmayazlr* Fngrlen zaman !re!ince, !unulan dzeltici aaliyet lannn verimli bir ekildeyrtld8n grmek iin en az bir dea ek denetim yalmaldr*

  .) Dletici ve denetim uzmannn gerekli dzeltici aaliyetlerin tamamlanma! +u!u!undabir landa anlamaya varma! artyla, 0$< veya &'< dzenlenir veya $naylanr*

  k) 9emi ve3veya iletici &'&@deki de8iikliklerin ieri8ine ve uygun!uzluklara ba8l$larak, 0$< ve3veya &'

 • 7/26/2019 Iso-8859-9 Q ISM YF6nergesi BakanlFDktan

  7/30

  (=) Yetkilendirilmi kurulular tarandan yalan denetimlerde, bu Ynergenin 15uncu madde!inin 2 nci kra!nda ve 21 inci madde!inin 2 nci kra!nda belirtilen +u!u!lar ileilgili uygun!uzluklar der+al Ddare@ye bildirilmelidir*

  B"$3"$"%+n 3""%$+ s0%"$"%+n+n :1a6#$mas#

  MADDE &

 • 7/26/2019 Iso-8859-9 Q ISM YF6nergesi BakanlFDktan

  8/30

  Ddare@nin yaaca8 de8erlendirme netice!inde, ileticinin yeni 0$< alma! iin denetimlerDdare veya yetkilendirilmi kurulu tarandan yalr*

  SMC=n+n +p6a$ "+$m"s+ !" y"n+"n 01"n$"nm"s+Ma" &(' (1) &'< belgeleri !adece Ddare tarandan ital edilir* &'< Ddare tarandan

  ital edilme!i durumunda "k=@de dzenlenen $rm kullanlarak gerekli bildirimleryalmaldr* ?a8daki durumlarda &'< ital edilir*a)Dleticinin, gemi iin gerekli ara denetimi zamannda yatrmama!*

  b) Byk uygun!uzlu8un giderilemeyece8ine dair kant bulunma!*c) #ararlatrlan !re ieri!inde uygun!uzluk3 uygun!uzluklar iin dzeltici eylemyalmama!*) %&' #$da gelen de8iikliklerin iletici tarandan dikkate alnmama!, ve bu

  de8iikliklerin &'&@e da+il edilmeme!i*d) Bu Ynerge@nin 11(1) madde!inde belirtilen artlarn $luma!*e) 9eminin ticari $larak alma! iin z$runlu belgeleri almama!*(2) 9eici &'< aa8daki durumlarda ital edilir

  a) 0$< veya geici 0$< $lmad8 durumlarda*b) 9emide ulu!larara! z$runlu !ertiikalarn $lmad8 durumlarda*(6) Dtal edilen &'NC BLM

 • 7/26/2019 Iso-8859-9 Q ISM YF6nergesi BakanlFDktan

  9/30

  EMNYETL YNETM SSTEMNN DENETM

  Ba5$an3# D"n"6+m+MADDE &*' (1) Dlk kez 0$< dzenlenebilme!i iin ileticinin &'&@ne veya ilk kez

  &'< dzenlenebilme!i iin geminin &'&@ne balang denetimi yalmaldr* Dletici, 9eici

  0$< veya 9eici &'

 • 7/26/2019 Iso-8859-9 Q ISM YF6nergesi BakanlFDktan

  10/30

  ) Ynetim !i!teminde ya!al de8iiklik $ldu8unda,d) Ga$r edilen byk uygun!uzluk nedeniyle dzeltici aaliyetin $naylanma!

  amacyla,e) Ddare veya yetkilendirilmi kurulu tarandan gemi denetimi e!na!nda iletici

  denetimi yalma! gerekli grld8nde,

  ) Yurt iinde yalan n !rvey, r$gram d ileri !rveylerde &'&@nin ileyiindeak!aklk te!it edilme!i durumunda,g) Ddarenin gerekli grme!i durumunda

  DRDNC BLM

  EMNYETL YNETM SSTEM DENETMNDE UYULACAK @USUSLAR

  5$"6+7+ "n"6+m+n"+ 0man$a%MADDE &9' (1) Bu Ynergenin "k7 de dzenlenen bavuru $rmuna ilave $larak

  aa8da belirtilen d$kmanlar iletici tarandan denetimi yaan Ddare@ye veyayetkilendirilmi kurulua verilmelidir*

  a) %&' #$d blm 11*6 de tanmlanan "mniyetli Ynetim "l #itabnn k$ntr$llk$ya!, $rmlar ve k$ntr$l li!telerini ieren r$!edrler,

  b) "k@de dzenlenen, &'& altnda iletilen gemi cin!leri ve gemi i!imleri li!te!i,c) Dleticiye ait $nayl ticari !icil gazete !ureti,) Ddare@nin veya yetkilendirilmi kuruluun gerekli grme!i durumunda talimatlar,

  k$ntr$l li!teleri, r$!edrler gibi i!tenen di8er belge ve d$kmanlar*

  5$"6+7+2a5$an3# "n"6+m+MADDE &;' (1) Bu Ynergenin 14 nci madde!ine gre iletici tarandan verilen

  d$kmanlar incelenerek, &'&@nin %&' #$d gereklerini karlad8 d$8rulanmaldr* Buincelemeden !$nra ileticide yalan denetimde &'&@nin etkili bir ekilde uyguland8d$8rulanr* ygun!uzluk te!it edilme!i +alinde uygun!uzluklarn giderilme!ine dair dzelticieylem lanlarnn $luturularak !unulmal ve !unulan lann uygun grlme!i +alinde zamangeirmeden gerekletirilme!i gereklidir* ygun!uzluklarn giderildi8inin denetimi iin,iletici bavuruda bulunmaldr*

  (2) Dletici tarandan i!ti+dam edilen gemiadamlarnn $zi!y$nlarna uygun gncelme!leki bilgi, ulu!lara! liman devleti denetimi uygulamalar ve lu!lara! 0enizcilik Frgt9enel #urulu Tav!iye #ararnda (%'/ ?*514(22)) belirtilen HDngilizce &tandart 0enizcilikTerimleriniI ieren +izmet ii e8itim r$gramlarn $luturdu8u balang denetiminde

  grlmelidir*5$"6+7+ 3"+7+ D/C "n"6+m+MADDE (

 • 7/26/2019 Iso-8859-9 Q ISM YF6nergesi BakanlFDktan

  11/30