Het gebruik van sociale media in de opsporingspraktijk

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Het gebruik van sociale media in de opsporingspraktijk

  • Instituut voor Media, Informatie en Communicatie Afstudeeropdracht Adviesrapport Het gebruik van sociale media in de opsporingspraktijk In opdracht van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland (district Zuid) Rebecca van Someren Studentnummer: 500532827 RV5ALL Scriptiedocent (1) Bas Naber Scriptiedocent (2) Caspar Muller 6 november 2012
  • Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport over het gebruik van sociale media in de opsporingspraktijk, dat is uitgevoerd in opdracht van district Zuid van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland. Dit adviesrapport dient als afstudeeropdracht voor de opleiding Media, Informatie & Communicatie (profiel Redactie & Mediaproductie) aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens mijn stage bij de regiopolitie Zaanstreek-Waterland in 2010 was ik werkzaam bij de secties Communicatie en Voorlichting. In die tijd waren deze afdelingen bezig met het realiseren van de invoering van het gebruik van Twitter door het korps. In datzelfde jaar begonnen de eerste buurtregisseurs van het korps Twitter te gebruiken. Ook diverse andere korpsen in Nederland startten met het gebruik van dit sociale medium. Deze nieuwe ontwikkelingen binnen de politieorganisatie en het feit dat het gebruik van sociale media in de opsporing nog in de kinderschoenen staat, vormden voor mij een aanleiding en een mooie kans om nuttig onderzoek te verrichten voor district Zuid. Door middel van de resultaten die uit het onderzoek naar voren komen, wil ik district Zuid adviseren hoe zij het gebruik van sociale media in de opsporing kan optimaliseren. Dit advies bestaat uit een passende sociale mediastrategie en concrete aanbevelingen voor de uitvoering ervan in de opsporingspraktijk. Mijn dank gaat allereerst uit naar mijn scriptiedocent Bas Naber en mijn scriptiebegeleider bij het korps Remko de Boer. Deze personen hebben gediend als eerste aanspreekpunt tijdens het onderzoeksproces. Daarnaast gaat mijn dank uit naar mijn opdrachtgever Jan Swaan voor het bieden van deze kans. Tenslotte wil ik mijn tweede scriptiedocent Caspar Muller en alle genterviewden, panelleden en andere personen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit adviesrapport, bedanken voor hun medewerking. Rebecca van Someren
  • Managementsamenvatting District Zuid van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland maakt gering en ongestructureerd gebruik van sociale media. Hierdoor laat het korps veel kansen liggen in de opsporing. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in het gebruik van sociale media in de opsporingspraktijk van district Zuid en in de wensen en voorkeuren van de doelgroep, om zo een sociale mediastrategie te ontwikkelen voor district Zuid (onderdeel van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland). Naast het doen van uitvoerig deskresearch, zijn er interviews afgenomen met twee experts op het gebied van sociale media en politie en met zes politiekorpsen, waarvan vijf Nederlandse korpsen en n Brits korps. Daarnaast is er een panelgesprek gehouden onder vier doelgroepleden. Uit het panelgesprek is o.a. gebleken dat er behoefte is aan uitbreiding van het huidige sociale media gebruik onder buurtregisseurs en aan het actief onder de aandacht brengen van het sociale media gebruik van district Zuid onder burgers. Daarnaast gaven de panelleden aan dat zij graag een terugkoppeling ontvangen als zij participeren aan de opsporing. Uit de interviews is o.a. gebleken dat het van belang is dat district Zuid het gebruik van sociale media ten eerste intern in kaart brengt voordat er extern wordt gecommuniceerd. Verder is gebleken dat de best practices effectieve werkwijzen gebruiken in hun opsporingspraktijk en dat het belangrijk is om te anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van sociale media. Aan de hand van deze uitkomsten zijn er conclusies getrokken en is er een advies opgesteld. Dit advies bestaat uit een passende sociale mediastrategie voor district Zuid en concrete aanbevelingen voor de uitvoering ervan in de opsporingspraktijk. De aanbevelingen voor district Zuid bestaan uit de volgende vijf stappen. Deze stappen dienen in chronologische volgorde uitgevoerd te worden. 1. Inventariseren en structureren: Realiseer eenduidigheid binnen het korps wat betreft het gebruik van sociale media. Breng structuur aan in de Twitteraccounts van buurtregisseurs, zodat deze accounts voor burgers inzichtelijk en makkelijk vindbaar zijn. 2. Uitbreiden en intensiveren: Breid het gebruik van Twitter onder buurtregisseurs uit (elke wijk dient vertegenwoordigd te zijn door minstens n buurtregisseur) en maak frequenter gebruik van de drie essentile sociale media Twitter, YouTube en Facebook. 3. Strategien toepassen: Pas de vier manieren van burgerparticipatie efficint toe en maak tegelijkertijd gebruik van de mogelijkheid om (sociale) media te combineren en te verbinden. Houd burgers op de hoogte over wat er - naar aanleiding van een tip of melding - met een zaak is gebeurd. 4. Het gebruik ter kennis brengen: Breng het sociale media gebruik actief onder de aandacht van burgers d.m.v. een campagne of oude media. 5. Anticiperen op ontwikkelingen: Leer van fouten en deel elkaars tips. Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van sociale media en pas werkwijzen voortdurend aan op ontwikkelingen, kennis en bekwaamheid.
  • Management summary District South of the police force Amsterdam-Amstelland doesnt use social media in a frequently nor structured way. Because of this the force loses many opportunities for detection. The goal of this thesis was to gain insight into the use of social media for detection by district South and into the needs and wishes of the target group, to develop a social media strategy for district South (component of the police force Amsterdam- Amstelland). Apart from detailed desk research, interviews were held with two experts in social media and police and with six police forces, of which five Dutch forces and one Brittish force. Furthermore a panel discussion among target group members was organized. The panel discussion has shown that there is need for expansion of the current social media use among local police officers and for conveying the use of social media by district South among citizens. Beyond that, the panel members announced that they would like to receive feedback as they participate in detection. The interviews has shown that district South should reconcile their social media use internally at first, before they use social media for external communication. Furthermore, the interviews have shown that the best practices use effective methods as regards to the use of social media and that it is important to anticipate at developments of social media. On the basis of these findings, there are conclusions and an advice made. This advice contains a suitable social media strategy for district South and concrete recommendations for implementation for detection. The recommendations towards district South contain the following five steps. These steps should be accomplished in chronological order. 1. Inventorying and structuring: Realize consistency within the force regarding to the use of social media. Structure the Twitter accounts of local police officers, so that these accounts are clear and easy to find for citizens. 2. Expanding and intensifying: Extend the use of Twitter among local police officers (each district must be represented by at least one local police officer) and use the three essential social media Twitter, YouTube and Facebook more frequently. 3. Applying strategies: Adjust the four ways of citizen participation efficiently and use the opportunity to combine and connect (social) media. Keep citizens informed about what has happened to a case on account of a tip or report. 4. Conveying the use of social media: Convey information about the use of social media by the force through a campaign or old media. 5. Anticipating at developments: Learn from mistakes and share each others tips. Keep informed of developments about social media and fit methods continually to developments, knowledge and competence.
  • Inhoudsopgave 1 Inleiding 9 1.1 Situatieschets 9 1.2 Probleemstelling 9 1.3 Strucuur 9 2 Probleemomschrijving 11 2.1 Probleemstelling 11 2.2 Doelstelling 11 2.3 Deelvragen 11 2.4 Begripsafbakening 13 3 Onderzoeksmethode 15 3.1 Doelgroep 15 3.2 Methoden en technieken 15 3.2.1 Vooronderzoek 15 3.2.2 Deskresearch 16 3.2.3 Interviews 16 3.2.4 Panelgesprek 17 3.3 Verantwoording van de diepgang van het literatuuronderzoek 18 3.4 Kwaliteit van de onderzoeksinstrumenten 19 3.5 Beschrijving van de data-analysemethode 19 4 Deskresearch 21 4.1 Sociale media in de Nederlandse samenleving 21 4.1.1 Gebruik sociale media 21 4.1.2 Mobiel gebruik 21 4.1.3 Gebruikers sociale media 21 4.1.4 Kenmerken sociale media 22 4.1.5 Invloed sociale media op de samenleving 22 4.1.6 Toekomst sociale media 22 4.1.7 Subconclusie 23 4.2 Het belang van sociale media voor de politie 23 4.2.1 De rol van sociale media in het politiewerk 23 4.2.2 Voordelen en valkuilen gebruik sociale media 24 4.2.3 Kenmerken opsporing door burgerhulp 25 4.2.4 Subconclusie 26 4.3 Het gebruik van sociale media door district Zuid 27 4.3.1 Regiobreed en lokaal gebruik 27 4.3.2 Constateringen en resultaten 28 4.3.3 Subconclusie 29 4.4 Doelgroepanalyse 29 4.4.1 Geografische kenmerken 29 4.4.2 Demografische kenmerken 30 4.4.3 Psychografische en sociale kenmerken 30
  • 4.4.4 Motieven en doel van participatie 30 4.4.5 Manieren en middelen van participatie 32 4.4.6 Invloed van het gebruik van sociale media door de politie op burgers 32 4.4.7 Subconclusie en segmentatie 33 4.5 Het gebruik van sociale media door Nede